Vedteke av kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedteke av kommunestyret 29.04.04"

Transkript

1 Vedteke av styret

2 Innhald Innhald... 2 Vi treng ein bustadpolitisk handlingsplan OPPSUMMERING INNLEIING... 5 Ny bustadmelding... 7 Organisasjon framdrift - arbeidsmåte KARTLEGGING... 9 KVANTITATIVE UNDERSØKINGAR...10 DEMOGRAFI...10 Flytting og pendling Bustadmarknaden Registrering av søkjarar Bruk av statlege og kommunale verkemiddel KVALITATIVE GRANSKINGAR...21 Kategorisere boliger kategorisere mennesker? Gjennomgangsbustader IDENTIFISERTE PROBLEMOMRÅDE TILTAK...25 OVERORDNA BUSTADPOLITIKK...25 Bustadpolitisk handlingsplan Ønskje om mangfaldig bumiljø Knarvik som bustadpolitisk motor Plan for fortetting i jordbruksområde Medviten bruk av arkitektur Energi Samordning av bustadpolitiske tiltak Samarbeid over grensene TILTAK FOR VANSKELEGSTILTE...30 Springbrettbustader Flyktningebustader Sikring av gjennomgangsbustader Bustader for funksjonshemma Bustader for personar med låg bukompetanse Seniorbustader Kontaktperson: Svein H Gjerstad, Lindås Side 2

3 Visjon for bustadpolitikken i Lindås Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) skisserer som eit overordna nasjonalt mål at alle skal kunne disponere ein god bustad i eit godt bumiljø. Målet for Lindås er vidare å ha eit mangfaldig butilbod med attraktive butilhøve for innbyggarar i alle livsfasar Kommunen skal framstå som eit godt alternativ for alle som ønskjer å busetje seg i regionen. Med sin rike tilgang til naturområde i fjellet og ved fjorden, sitt levande kulturliv og samtidig nærleik til storbyen Bergen, har Lindås alle føresetnader til å vere ein heim heile livet. Det er ein visjon for denne planen å bidra til bygginga av denne heimen. Vi treng ein bustadpolitisk handlingsplan fordi n treng utfyllande drøfting og konkretisering av bustadpolitiske aspekt knytt til arealdelane i plan og delplanar. Ved å vedta arealplanar er n den sentrale premissleverandøren for utvikling av tilgjengelege bustadtomter. Dette har sterk påverknad for m.a. prisnivå i den ordinære bustadmarknaden. Samstundes er retningsliner o.a. knytt til arealplanane av ein slik karakter at det kan vere behov for utdjuping av kva for føremål bygningane og bumiljøet skal kunne stette. fordi vanskelegstilte ikkje alltid klarar å skaffe seg tilfredsstillande bustad i den ordinære marknaden. Kommunen har på viktige områder eit klart ansvar for at vanskelegstilte også får høve til å få ein tilfredsstillande bustad. I samarbeid med statlege organ og særleg Husbanken - kan n hjelpe dei som av økonomiske eller andre årsaker treng bistand. Side 3

4 1. Oppsummering Kartlegginga av butilhøva i Lindås har stadfesta det vi kunne ane på førehand: I Lindås er det godt å bu for dei aller fleste. Lindås er ein med ei liten netto innflytting. Det er sannsynleg at vi når bompengane fell vekk får ei auke i netto innflytting, både ved at utflyttinga avtek, og ved at innflyttinga aukar. Ein viss vekst i folketalet er ei ønska utvikling i Lindås. Ein viktig føresetnad for at dette skal være mogleg, er at det eksisterer eit tilstrekkeleg variert utval av gode bustader. I tillegg er det viktig at desse bustadene ligg der folk vil bu. Kommuneplanen ser ei utvikling av dei sørlege områda i n som ein føresetnad for vekst. Denne planen sluttar opp om denne tesen. Kommunen skal utøve ein aktiv bustadpolitikk gjennom bustadpolitisk handlingsplan Kommunen skal ivareta og utvikle mangfaldet i bustadmiljøa i n ved å sette krav etter Husbanken sine kriteria inn i relevante reguleringsplanar Kommunen skal i samråd med m.a. dei relevante private aktørane, utarbeide ein strategiplan for korleis fortetting skal skje i Knarvik Kommunen skal vurdere å opna for at gardbrukarar kan byggje bustader på tomter som vert skilt ut frå hovudbruket. Det er eit mål å sikre god arkitektur i alle framtidige bustadprosjekt i n. Tilgjengelege måtar å premiere slike kvalitetar (mellom anna hos Husbanken) skal verte nytta der det er råd. Kommunen skal i sine eigne prosjekt leggje vekt på kvalitetar som kan tene som førebilete for andre. Det skal vurderast alternativ energitilførsel i samband med planlegging og etablering av nye bustadområde. Kommunen skal etablere rutiner for å dokumentere behov for bustader til vanskelegstilte på bustadmarknaden. Kommunen skal vurdere samordningsbehov for betre gjennomføring av bustadpolitikken. Lindås vil invitere Meland til drøfting av aktuelle samarbeidsområder innan bustadpolitikk. Tal tilgjengelege bustader skal ikkje vere eit hinder for å nå målet om å motta 25 flyktningar kvart år. Kommunen skal utarbeide kontraktar/krav til kvalitetssikring av gjennomgangsbustader. Kommunen skal arbeida for ein varsam integrasjon av personar med låg bukompetanse, konsentrert i små bueiningar. Ei prosjektgruppe for springbrettbustader skal i samråd med Husbanken, utforme eit detaljert konsept for etablering av rimelege husvære for økonomisk vanskelegstilte. Som pilotprosjekt skal gruppa få oppført springbrettbustader på nærare bestemt stad i Alverområdet. Kommunen skal i sine planar ta omsyn til innmeldte behov for seniorbustader. Planen legg opp til samarbeid mellom n og private aktørar på fleire område. Ein må her leggje ned arbeid i kvalitetssikring, slik at til dømes bruk av private gjennomgangsbustader vert tilfredsstillande. Denne planen må sjåast som eit første skritt i ein kontinuerleg planprosess. Side 4

5 2. Innleiing Det vert sett som den einskilde sitt ansvar å skaffe seg eigen bustad 1. Dei aller fleste har eigne ressursar med eigenkapital og stabil nok inntekt til sjølv å ordne ein nøktern og god bustad. Kommunen må likevel ta på alvor rolla som premissleverandør for den ordinære bustadmarknaden. Haldning til prisnivå, synspunkt på tal innbyggjarar, på bruk av areal, forhold til landbruk, mål om busetnad i dei forskjellige stader i n, tilgang på barnehageplass, skule og arbeidsplassar, er alle viktige faktorar som inngår i vurderingane. Dei fleste av desse vurderingane er gjort i arbeidet med plan og delplanar. Når slike emnar også vert tatt opp i bustadpolitisk handlingsplan er det fordi vi ønskjer å understreke samanhengen mellom n sine vedtak knytt til planarbeid og verknader i den ordinære bustadmarknaden. T.d. vil ein restriktiv arealpolitikk kunne gje høgare prisnivå og fleire økonomisk vanskelegstilte. Problemstillingar og arbeid knytt til bustadpolitisk handlingsplan kan i så måte vere både eit resultat av - og eit innspel til planen. Bustadpolitisk handlingsplan skal ha særleg merksemd rundt behov for bustadsosiale tiltak i n. Nokre innbyggjarar har mindre gode butilhøve og større problem enn andre med å skaffe seg bustad. Det kan vere sosiale, økonomiske eller fysiske årsaker som gjer at einskilde menneske har problem med å etablere seg eller verte buande i eigen bustad 2. I Lov om helsetenesta i kommunane og i ulike rundskriv, er n sitt ansvar nærare fastsett (jf. dei årlege rundskriva frå Kommunal- og regionaldepartementet). I utgangspunktet omfattar derfor n sitt bustadpolitiske ansvar alle som kjem i ein situasjon der dei sjølv ikkje evnar å skaffe seg eit tilfredsstillande bustadtilhøve. I følgje Lov om sosiale tjenester er det kommunane som har ansvar for dei personane som er vanskelegstilte på bustadmarknaden: 3-4, bustader til vanskelegstilte: sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe bolig til mennesker som ikke kan ivareta sine interesser på bustadmarkedet 4-5, midlertidig husvære: sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv 4-2 d; plass i institusjon eller bustad med heldøgn omsorgstjeneste: sosialtjenesten har ansvar for å søke plass i fylkeskommunale institusjoner innen rusmiddelomsorgen eller plasser i kommunale bustader med heldøgns omsorgstjenester 1 Sjå m.a. Stortingsmelding 49 ( ) Om bustadetablering for unge og vanskelegstilte 2 Det kan òg vere behov for sosialfagleg eller anna form for oppfølging frå n for blant anna å auke dei vanskelegstilte si buevne, men slik oppfølging inngår i særskilde planverk og fell soleis utanfor ramma for kva bustadpolitisk handlingsplan skal omhandle. Side 5

6 Både for stat og har bustadpolitikk og bustadetablering vore svært viktige satsingsområde. Hovudoppgåvane er ikkje lovpålagde, men i årlege rundskriv til kommunane har Kommunal- og regionaldepartementet lista opp rolledelinga slik: Staten: setter opp de sentale målene og trekker opp hovedretningslinjene i bustadpolitikken vedtar lover og retningslinjer tilbyr gunstige finansierings- og tilskuddsordninger gjennom Husbanken stimulerer til forsking og informasjon Kommunane: legger til rette for lokale løsninger gjennom tilrettelegging av tomter og arealplanlegging legger til rette for bygging nye bustader og utvikling, samt fornyelse av bustader og bustadområder har ifølge lov om sosiale tjenester ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet Private aktørar / bustadsamvirket: står for prosjektering og oppføring av nye bustader forvalter, vedlikeholder og utbedrer store deler av bustadmassen samarbeider med ne for å nå målsettingen om bygging av f.eks. omsorgsbustader og utleiebustader til ungdom. I Stortingsmelding 49 oppmodar ein kommunane til å utarbeide lokale bustadsosiale handlingsplanar som primært skal vere retta mot vanskelegstilte på bustadmarknaden. Handlingsplanen skal vere ein styringsreiskap for n, den skal seie noko om bustadbehovet i n og samarbeid om bustadspørsmål, så vel innan n som med eksterne partar. Her vil n ha ei nøkkelrolle. Stortingsmelding 6 ( ) Tiltaksplan mot fattigdom set fokus på ulike tiltak og verkemiddel som bidreg til at kvar enkelt kan meistre sin busituasjon betre. Dei enkelte aktørane sine roller vert poengterte med staten sitt ansvar gjennom trygdesystemet og arbeidsmarknadspolitikken, n sitt ansvar for tilrettelegging av gode lokalmiljø, men òg den enkelte medborgar sitt eige ansvar. Husbanken har sett i gang tiltak for å gi kommunane fagleg rettleiing i eit målretta planarbeid som kan bistå vanskelegstilte husstandar og unge i etableringsfasen med å etablere seg og å behalde bustaden. Eit tverrsektorielt samarbeid skal bidra til å leggje grunn for ein heilskapleg bustadpolitikk. Side 6

7 Husbanken har lagt vekt på at n i handlingsplanarbeidet skal ta for seg bistand både: til å etablere seg i bustad til å verte buande i bustad Målet med ein bustadsosial handlingsplan er å gi: Auka kunnskap om bustadbehovet i n Auka kunnskap om statlege verkemiddel Meir samkøyrt bustadpolitikk mellom sektorane Betre utnytting av n si bustadmasse Meir målretta og effektiv bruk av verkemidla Større effektivitet ved å samordne ressursane Stortingsmelding nr. 49 ( ) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte oppmodar alle kommunar til å lage ein tverrsektoriell handlingsplan. Betre oversikt og styring kan slå positivt ut for budsjettet, blant anna ved at statlege verkemiddel vert betre utnytta. Når vi i Lindås kallar planen bustadpolitisk handlingsplan, gjer vi dette for å markere at den gjeld tiltak som peiker utover det som må gjerast for dei aller svakaste gruppene i samfunnet. Planen skal omfatte: skildring av folke- og butilhøve kartlegging av vanskelegstilte sine bustadbehov kartlegging og vurdering av statlege og kommunale verkemiddel identifiserte problemområde, satsingsområde, strategiar og tiltak. I tidlegare tider hadde n ei langt meir aktiv rolle i bustadmarknaden enn kva som har vore praksis i nyare tid. Vedtak om å utforme bustadpolitisk handlingsplan signaliserer ikkje nødvendigvis at den tidlegare rolla skal takast opp på ny, men den er eit klart signal om at n treng ein tydelegare politikk på området. Som første bustadpolitiske handlingsplan er det mange av tiltaka som handlar om vidare vurderingar. Slike tiltak kan framstå som lite konkrete, men det er ein klar ambisjon at vurderingane skal munne ut i betra avgjerdsgrunnlag til bruk ved seinare rulleringar. Ny bustadmelding I St.meld. nr. 23 ( ) Om boligpolitikken er tre meir eller mindre nye tiltak skildra. Den overordna visjonen for regjeringa sin bustadpolitikk er at alle skal kunne bo godt og trygt. Denne visjonen ønskjer vi å nå gjennom følgjande hovudmål og strategiar: Side 7

8 tilretteleggje for eit velfungerande bustadmarknad Nivået på renta er den økonomiske faktoren som påverker bustadmarknaden i størst grad. Regjeringa ønskjer derfor å leggje stor vekt på å føre ein økonomisk politikk som sikrar stabile, låge renter. Ein slik politikk skal sikre stabil utvikling i bustadmarknaden, dempa risiko for aktørane og stabil, høg sysselsetting som igjen sikrar folk sin arbeidsinntekt slik at dei kan ivareta eigne buutgifter. Staten sine viktigaste verkemiddel for å leggje til rette for ein velfungerande marknad er lover, organisasjon, kunnskap og kommunikasjon. Dei økonomiske verkemidla skal først og fremst rettast mot tiltak for å korrigere marknaden og på den måten sikre bustader til vanskelegstilte og auke talet på miljøvenlege og universelt utforma bustader. skaffe bustader til vanskeligstilte på bustadmarknaden Sidan ressursane er ulikt fordelte i samfunnet, vil eit mål vere å hjelpe dei som treng det med å etablere seg i bustadmarknaden. Vanskelegstilte på bustadmarknaden skal i følgje forslaget i framtida vere sikra ein bustad som dei kan klare å behalde. Tiltak for å redusere talet på vanskelegstilte på bustadmarknaden vil den eine sida verte retta mot individa for å styrke ressursane deira slik at dei lettare kan delta på bustadmarknaden, og på den andre sida verte retta mot eigenskaper ved bustadmarknaden og bustadmassa som unødvendig hindrar folk i å delta. auke talet på miljøvennlege og universelt utforma bustader og buområder. For å nå målsettinga om ei berekraftig utvikling ønskjer regjeringa å leggje til rette for fleire miljøvenlege bustader. Bustader og buområde som ikkje er universelt utforma slik at òg personar med nedsett funksjonsdyktigheit kan nytte seg av dei, representerer ei tydeleg hindring for at mange kan etablere seg i eigen bustad og vere mest mogleg sjølvhjelpne der. Dette er òg til hinder for at eldre kan verte buande lengre i eigen bustad. Organisasjon framdrift - arbeidsmåte Arbeidet med planen har vore organisert gjennom ei styringsgruppe beståande av ordførar Tove L. Brandvik og kommunalsjefane Kåre Jordal og Terje Sætre og ei referansegruppe beståande av sosialsjef Aud Mai Hundvin, eigedomssjef Kjell Bjørnevoll og førstekonsulent Svein H. Gjerstad. Svein H. Gjerstad har vore prosjektleiar med Aud Mai Hundvin som vara. I tillegg har informasjons- og næringssjef Ole Jakob Aarland vore engasjert i den avsluttande fasen av arbeidet. PlanA ANS v/ Mari G. Gunnerud og Rune T. Helland har vore plankonsulentar. Prosjektleiar deltok på prosjektleiarseminar i Kartlegginga av bustadsosiale behov fant stad i Prosjektkonsulentar vart engasjerte hausten Den 10. mars 2004 var det halden ein idèdugnad med open invitasjon til alle som ønska å bidra til planens innhald. Planen vart levert til politisk handsaming 22. mars 2004 Side 8

9 3. Kartlegging Føremålet med ein bustadpolitisk handlingsplan er som nemnt å sikre alle ein god bustad i eit godt bustadmiljø. For å kunne gjere dette på ein god måte er det viktig med ei grundig kartlegging av situasjonen. Denne kartlegginga kan og bør skje både kvantitativt og kvalitativt. Eit visst talmateriale er nødvendig for å kunne vurdere omfanget på problema, og dermed ha ein idé om kva storleik seinare tiltak må rette seg etter. Statistikk og prognosar er nødvendig for å kunne vurdere kva retning utviklinga vil ta. Det er likevel ikkje tilstrekkeleg å byggje vurderingane på tal åleine. For Frå Seim. Foto: Lokalavisen strilen det første vil det statistiske talmaterialet i ein mindre som Lindås vere så lite at sjølv einskilde tilfelle kan gi signifikante utslag på statistikken. Det er derfor vanskeleg å fastsetje trendar eller tendensar over tid. For det andre er det føreliggande talmaterialet til dels usikkert. For det tredje er det konkrete menneskeskjebnar som skjuler seg bak tala, kvar med sine individuelle behov som knapt lèt seg rubrisere. Og endeleg er det ikkje mogleg å talfeste kvalitetar som ein god bustad eller eit godt bustadmiljø. Det siste let seg eksemplifisere med ein statistikk over trongbuddheit 3 : Kven som bur trongt er her definert ut frå SSB sin norm for trongbuddheit. Men kva byggjer SSB sin norm på når den ikkje er i samsvar med kva folk reint subjektivt opplev som trongbuddheit? Kan det vere at vi i einskilde fasar i livet ganske enkelt treng meir plass? På individnivå kan skilnadene mellom norm og verkeligheit opplevast som store. Kva skal vere avgjerande for om den enkelte disponerer ein god bustad: ei norm eller faktisk opplevd livskvalitet? Eit døme på forskjell mellom definert og opplevd situasjon 3 Kjelde: Hordaland Fylkes, bustadmeldinga Side 9

10 På bakgrunn av desse vurderingane har det vore nødvendig med nokre kvalitative undersøkingar. Desse byggjer dels på ei undersøking gjort i samband med ein ekskursjon studentar ved Universitet i Bergen hadde våren 2003 og dels på ei rekkje intervju gjort i løpet av hausten Informantane har vore tilsette på ulike nivå i Lindås, i tillegg til einskilde personar frå det frivillige arbeidet i n. Kvantitative undersøkingar Materialet byggjer på ulike statistikkar, dels frå Statistisk sentralbyrå og dels frå Hordaland fylkes. Det statistiske materialet byggjer på folke- og bustadtellinga frå I tillegg er noko av materialet henta frå planen for Lindås. Ei samling av registreringar av bustadsøkjarar frå dei siste par åra har vore viktig materiale. Desse gjev verdifulle opplysningar, trass i visse manglar. Berre 18 av dei 80 registreringane er gjort etter Husbanken sin mal. Desse 18 er ikkje daterte og det føreligg ingen konkrete opplysningar om tiltak som er sett i verk for dei. For dei øvrige 62 er det teke utgangspunkt i søkjarlister frå sosialkontoret og frå pleie og omsorg som samordnar søknader for dei psykiatriske langtidspasientane. Søkjarlista frå pleie og omsorg omfattar òg ein del eldre som har krav på bustad med heimel i sosialtenestelova. For gruppa flyktningar finnast det ingen søkjarlister. Dette har samanheng med at flyktningar berre flyttar til n i den grad n evnar å stille bustader til disposisjon. Det kjem ca. 10 flyktningar til n kvart år. Målet er at Lindås skal ta imot 25 flyktningar i året. Demografi Innbyggjartalet i Lindås er per 1. januar 2004 på I perioden har n hatt ein gjennomsnittleg befolkningsvekst på omlag 1% per år. Prognosane for Lindås viser ein liten auke, mens utviklinga elles i regionen stagnerar. Trongen til bustader er ulik i ulike aldersgrupper. Aldersfordelinga i befolkninga er derfor ein viktig indikator på kva bustadpolitiske tiltak vi bør setje i verk. På neste side har vi illustrert befolkningspyramiden 4 for Lindås samanlikna med den for Noreg. 4 Kjelde: SSB Side 10

11 Som det går fram av figuren har Lindås ei noko yngre befolkning enn landet for øvrig. Dette gjeld likevel ikkje dersom vi ser isolert på den mest produktive delen av befolkninga som er dei mellom 25 og 60 år. Her er gjennomsnittsalderen lik eller litt høgare enn snittet for Noreg. Prognosen for befolkningsutviklinga 5 viser ei utvikling kor Lindås har ei relativt jamn fordeling av befolkninga mellom aldersgruppene. Dette er illustrert i dei to figurane på neste side, der den første syner situasjonen i 2001, medan den neste syner forventa situasjon 20 år seinare - i Kjelde: Hordaland fylkes Side 11

12 Lindås I arbeidet med den bustadpolitiske handlingsplanen er det interessant å merke seg at ungdomsgruppa (16-19 år) viser ei auking fram til 2015, medan gruppa år viser ei svært sterk auking i perioden 2010 til Side 12

13 Prognosen stemmer godt med prognosen for Hordaland som heilskap, bortsett frå at vi i Lindås får ei noko større tyngde av innbyggjarar mellom 30 og 50 år: Side 13

14 Flytting og pendling Befolkningsframskriving er forbunden med uvisse. Ein av usikkerheits-faktorane vil vere korleis flyttemønsteret vert i framtida, særlig i forhold til Bergen. Flyttemønsteret mellom Lindås og dei store flyttekommunane såg i perioden slik ut 6 : Trass i låg netto tilflytting, er flytteaktiviteten spesielt mellom Lindås og Bergen stor. I ein fireårsperiode, slik som illustrert ovanfor, hadde personar adresse i begge kommunane. Dette svarer til meir enn 15% av befolkninga i Lindås, dvs. 3,5% per år. Det er innlysande at sjølv små endringar i dette flyttemønsteret vil få store konsekvensar. Dersom bompengane forsvinn i 2005 vil dette venteleg ha ein effekt på flyttemønsteret. Pendlestraumen frå Lindås til Bergen er i dag den 5. største i Hordaland, med personar 7. Denne må forventast å auke. Om det vert billegare å pendle (betre, raskare vegar utan bom) vil det verte mindre attraktivt å flytte til Bergen. På grunn av ulikskapen i bustadprisane, vil det verte meir attraktivt for bergensarar å flytte til Lindås, særleg dersom n legg til rette for utstrakt bustadbygging i Knarvikområdet. Lindås kan oppleve ein mykje sterkare vekst i folketalet enn det folketalsframskrivinga tilseier, føresett at bustadmarknaden vert lagt til rette for det. Slik tilrettelegging inneber ikkje berre ei etablering av nye bustader, men og det å skape gode bustadmiljø slik at færre ønskjer å flytte ut av n. Det å ta stilling til om ein slik vekst er ønskjeleg, vil verte ein vesentleg del av bustadpolitikken framover. 6 Kjelde: Kommuneplan for Lindås 7 kjelde: Hordaland fylkes Side 14

15 Bustadmarknaden I Lindås bur dei aller fleste i einebustader eller småhus 8. I følgje SSB 9 bur berre 0,4 % av befolkninga i blokk eller bygard (vanlegvis forstått som bygning med 4 leilegheiter eller meir). Delen av befolkninga som bur i bustad bygd etter 1961 er langt høgare enn både gjennomsnittet for Hordaland og i landet elles. Det er òg langt fleire som disponerer bil enn gjennomsnittet i fylket og landet. Lindås Fylket Landet Del busette i blokk/bygard. % 0,4 13,2 12,8 Del busette i bustad bygd etter % 77,2 69,3 66,9 Del hushald som disponerer bil. % 76,7 67,3 70,3 Delen av einebustader og rekkehus samla er høg òg i høve til andre kommunar i regionen. Lindås har ein noko større del av rekkehus enn nabokommunane 10.: Figuren syner korleis bustadmassen fordeler seg på ulike bustadtypar i dei kommunane som utgjer referanseområdet til Bustadetablering i Bergensregionen. Nedanfor følgjer statistikk over personar i privathushald etter hushaldtype og eigetilhøve til bustaden (Kjelde: SSB; folke og bustadtellinga 2001). Langt dei fleste i Lindås eig sin eigen bustad. Leige frå private er elles den vanlegaste måten å rå over ein bustad på. Innslaget av alternative former, som burettslag eller leige av bustadselskap er uvesentleg. Denne statistikken skil ikkje mellom einslege forsørgjarar og personar i parforhold i og utanfor ekteskap. 8 definert som mindre bustader i kjede eller rekke 9 folke- og bustadtellinga kjelde: Hordaland Fylkes Side 15

16 Personar i privathushald i Lindås etter hushaldstype og eigartilhøve I prosent Personar fordelt på tal: av gruppa: Personar i einpersonshushald 1417 Sjølveigar åleine eller gjennom sameige ,26 % Eigar gjennom burettslag 53 3,74 % Leiger av privatperson ,79 % Leiger av n 127 8,96 % Leiger på andre vilkår 131 9,25 % Personar i fleirpersonshushald Sjølveigar åleine eller gjennom sameige ,18 % med 2 personar utan barn: 2390 Eigar gjennom burettslag 62 2,59 % Leiger av privatperson 170 7,11 % Leiger av n 20 0,84 % Leiger på andre vilkår 126 5,28 % Personar i fleirpersonshushald Sjølveigar åleine eller gjennom sameige ,46 % med 3 eller fleire personar utan barn: 1926 Eigar gjennom burettslag 17 0,88 % (Herunder familiar med barn over 18 Leiger av privatperson 80 4,15 % som bur heime) Leiger av n 8 0,42 % Leiger på andre vilkår 98 5,09 % Personar i fleirpersonshushald Sjølveigar åleine eller gjennom sameige ,69 % med 1 barn: 2192 Eigar gjennom burettslag 40 1,82 % Leiger av privatperson ,15 % Leiger av n 27 1,23 % Leiger på andre vilkår 90 4,11 % Personar i fleirpersonshushald Sjølveigar åleine eller gjennom sameige ,97 % med 2 barn: 2415 Eigar gjennom burettslag 38 1,57 % Leiger av privatperson 199 8,24 % Leiger av n 32 1,33 % Leiger på andre vilkår 94 3,89 % Personar i fleirpersonshushald Sjølveigar åleine eller gjennom sameige ,43 % med 3 eller fleire barn: 2171 Eigar gjennom burettslag 17 0,78 % Leiger av privatperson 197 9,07 % Leiger av n 35 1,61 % Leiger på andre vilkår 24 1,10 % Alle ett-tal og to-tal i tabellen er endra til '0' eller '3' for å ivareta personvernet Kommunen rår per april 2004 over til saman 177 bustader. 249 personar svarar at dei bur i kommunal bustad. Av desse er gruppa einslege overrepresentert med 127 personar. Denne gruppa rommar òg eit merkbart tal på eldre, men ut frå registreringa av søkjarar nedanfor ser vi at einslege òg innan andre grupper er overrepresenterte. Dersom svara stemmer vil det seie at 122 personar deler dei resterande 31 bustadene - eit snitt på i underkant av 4 personar i kvar bustad. Gruppa personar i fleirpersonhushald utan barn med 3 vaksne eller meir er underrepresenterte i bruken av kommunale bustader. Typisk for denne gruppa er familiar med vaksne barn som bur heime. Mange einslege søkjarar til bustadsosiale tenester vert rekrutterte frå denne gruppa. Av dei 80 registrerte bustadsøkjarane oppgjev heile 33 å vere utan eigd eller leigd bustad med nødbustad i privat regi. Tala Side 16

17 kan tyde på at det er behov for bustader med lågare inngangsbillett enn kva marknaden tilbyr i dag. Registrering av søkjarar Registreringane av personar som søkjer bustadsosiale tenester frå n er ei sentral kjelde for vurdering av behov for kommunale bustader. Personar på venteliste har fått avklart at dei har rett på kommunal bustad det vil seie at dei har låg inntekt og utilfredsstillande butilhøve. Konsekvensen av dette er at uaktuelle søkjarar fell utanom. Personar som reint subjektivt oppfattar bustadssituasjon sin som uakseptabel fins det dermed ingen statistikk over. Det vi kan seie noko om er i hovudsak kva kjønn søkjarane har, kor gamle dei er og kva primær sosial diagnose dei fell inn under. Vi kan òg seie noko om kva type hushald det er snakk om. Her har vi gått ut frå at søkjaren er einsleg dersom noko anna ikkje er nemnd. Til ein viss grad kan vi òg seie noko om søkjaren sitt noverande bustadstilhøve, særleg om dei allereie disponerar ein kommunal bustad eller om dei har mellombels innkvartering privat eller kommunalt. Dei registrerte søkjarane er fordelt på 40 kvinner og 40 menn. Då det er fleire kvinner enn menn som opptrer på vegne av sambuar, er det ein liten overvekt av menn som har behov for ein kommunal bustad. Dei sosiale diagnosane fordeler seg slik: Andre funksjonshemningar (eldre etc., PLOMS) 19 Flyktning 1. gongsetablert i n 1 Psykiatrisk langtidspasient 5 Psykisk utviklingshemma 9 Rusmiddelbrukar 4 Sosialkontoret, uspesifisert 31 Sosialt vanskelegstilt 4 Økonomisk vanskelegstilte 7 Den største gruppa er registreringar frå sosialkontoret der diagnosen ikkje er spesifisert. Desse høyrer stort sett inn under gruppene sosialt vanskelegstilte eller økonomisk vanskelegstilte - to grupper der registratorane uansett er vanskeleg å skilje (personar med diagnosen økonomisk vanskelegstilt har ofte sosialt vanskelegstilt som sekundær diagnose og omvendt). Dei registrerte brukarane fordeler seg slik på hushaldstypar: Anna 3 Einsleg 50 Einsleg med barn 19 Par med barn 8 Side 17

18 De viktigaste gruppene er her einslege og einslege med barn. Talet på barn i familiane fordeler seg slik: Tal på hushald Hushaldstype Barn under 18 2 Anna 1 Anna 5 49 Einslege 1 Einslege 1 6 Einslege med barn 1 6 Einslege med barn 2 4 Einslege med barn 3 1 Einslege med barn 4 2 Einslege med barn 5 3 Par med barn 1 2 Par med barn 2 2 Par med barn 3 1 Par med barn 5 Som det går fram av tabellen over er det registrert familiar med barn i grupper som normalt skulle vere barnlause. I gruppa anna er ein far som har helgebesøk av fem barn. I gruppa einslege er ein person på som sjølv er barn under 18 år. Særleg der det er 3 barn eller meir er det problematisk for n å finne eigna bustader. 10 familiar er i følgje registreringa berørte av dette. For store familiar vert behova så individuelle at det er problematisk å finne etterbruk for aktuelle bustader. Å finne eigna tiltak for denne gruppa vert eit område der det vert vesentleg å finne gode tiltak. Det er òg nødvendig å arbeide ut alternativ for fleksible løysningar. Erfaringa i Lindås er likevel den at det er låg reell etterspurnad etter bustader til barnerike familiar (1 2 per år). Bruk av statlege og kommunale verkemiddel Lindås 11 administrerer midlar frå Husbanken til vidare utlån i form av Startlån. Kommunen har og bustøtteordning. Startlån kan nyttast til: Kjøp - av bustad Bygging - av bustad 11 Kjelde: Lindås sin nettstad per 06. januar 2004 Side 18

19 Refinansiering - av dyre private bustadlån der husstanden har problem med lånegjelda Utbetring/tilpassing - av bustad for funksjonshemma og eldre Startlån er ei behovsprøvd ordning og skal først og fremst gå til dei som har problem med å få lån/topplån i private bankar, eller dokumenterer behov for billegare lån. Ordinært vedlikehald blir det normalt ikkje gjeve lån til utan at dette er knytt til ei utbetring. Lånet vert utbetalt når arbeidet er gjort. Startlånsordninga vart innført i Lindås frå Det er inngått avtale om samfinansiering med Sparebanken Vest. Renta på startlån er den til ein kvar tid gjeldande Husbankrente med tillegg for administrasjonskostnader. For 2003 søkte n om 10 mill. i Husbanken for vidarelån til startlån. Det var 90 søkarar fordelt på 66 til kjøp av bustad, 6 til bygging, 11 til utbetring og 7 til refinansiering. Det ble gitt lånetilsegn for konkret bustad på 9,4 mill. og førehandsgodkjenning for vidare 5.9 mill. Òg for 2004 er det budsjettert med 10 mill. i innlån frå Husbanken. Tilskot til etablering skal hjelpe særleg vanskelegstilte husstandar med svak økonomi til å fullfinansiera kostnadane, anten dette gjeld kjøp av brukt bustad, eller bygging av ny. Tilskotet får pant i bustaden i 10 år - nedskrive med 10% per år. Resttilskotet vert krevd tilbakebetalt dersom bustaden vert seld/bruksendra innan desse 10 åra. Tilskot til tilpassing kan brukast til heilt eller delvis dekking av utgifter til spesialtilpassing eller mindre utbetringar av bustaden, der husstanden har medlemmer som er funksjonshemma, har rørslevanskar, er sosialt vanskelegstilte eller er over 60 år. Maksimalt tilskot er kr Dersom utbetringa eller tilpassinga vert dyrare, kan kombinasjon av lån og tilskot finansiera arbeidet. Side 19

20 Ved spesielle/større ombygging/utbetring, kan tilskotssummen aukast og eventuelt kombinerast med lån, då med pant i bustad. Tilskotet får pant i bustaden i 10 år - nedskrive med 10% per år. Rest-tilskotet vert kravd tilbakebetalt dersom bustaden vert seld/bruksendra innan desse 10 åra. Bustønad er ei stønadsordning administrert av Husbanken/n med det formål å medverke til at eldre, uføre og barnefamiliar med svak økonomi skal kunne kjøpa eller bli buande i ein god og føremålstenleg bustad. Bustønaden er behovsprøvd ut frå forholdet mellom buutgifter og husstanden si samla inntekt. Det blir stilt krav både til husstanden og bustaden. Side 20

21 Kvalitative granskingar Som nemnt, gir ikkje statistikk åleine eit fullgodt bilete. Plankonsulentane har derfor intervjua ei rekke menneske i Lindås. Dei har òg kunne støtte seg på eit studiearbeid som vart gjort for Universitetet i Bergen våren Resultata av dei kvalitative granskingane er for ein stor del tatt inn i det som er skildra ovanfor. Sjølve tolkinga av talmaterialet stør seg på den kvalitative delen av undersøkinga. Nedanfor er ein del av studiet frå UIB teke med saman med nokre kommentarar til denne. Dette er tatt med som supplement til dei sentrale problemstillingane i planen. Teksten er gjengitt på originalmålet. Kategorisere boliger kategorisere mennesker? I sin artikkel om planene for Landås I Bergen behandler Arild Holt-Jensen begrepet NIMBY NotInMyBackYard-syndromet. 12 Problemet kommer opp når man vurderer Integrasjon eller egne øyer blant annen bosetning. Finnes det naboer ingen vil ha? Det kan synes som om antallet grupper man velger å dele mennesker inn i er økende, 13 og at antallet mennesker som faller inn under en av (problem)gruppene dermed også øker I 6 14 snakker om et prosjekt som innbefatter eldre personer med psykologiske problemer, en gruppe som i n fikk betegnelsen psykogeriatriske. I tillegg nevner han blandt annet flyktninger, sosialklienter, fysisk og psykisk utviklingshemmede og rusmisbrukere som øvrige grupper. Også for grupper uten særlige sosiale behov kan kommunale tiltak være aktuelle. Personlig brenner informanten for å løse problemene i forhold til unge i etableringsfasen. Siden n ligger så tett opp til Bergen, er utfordringen å finne tilfredsstillende løsninger for denne gruppen, spesielt når det kommer til prisnivå. Dette ikke bare for å gi et tilbud til en gruppe med sosiale problemer, men også for å sikre en rimelig aldersfordeling i befolkningen. I 6 mener byggingen av eneboliger bør avta. Når kun 25 prosent av befolkningen tilhører gruppen kjernefamilie, er det på tide å tenke annerledes, hevder han. Ved å planlegge steder for nyetablerere, for eksempel enslige med barn eller par med eller uten barn, utvides ideen om ulike grupper hvert til sitt. Denne typen boligbygging kan likevel ha sine klare fordeler når det kommer til å samkjøre økonomisk, fysisk og sosial planlegging. Boliger som er like er billigere å bygge. Dersom man tenker at like barn leker best vil denne typen boligområde også være selvforsynte når det kommer til god nabokontakt, samtidig som det vil være enklere å planlegge inn aktuelle møteplasser og andre institusjoner som treffer gruppen. 12 Arild Holt-Jensen 2001: Det er denne tendensen i samfunnet satirikeren Thomas Giertsen harselerer med når han intervjuer fem i dusjen, fem som sover eller fem med rare briller 14 med I6 meiner artikkelforfattaren ein av respondentane i undersøkinga (red.anm) Side 21

22 Det er likevel ikkje tvil, slik det gjekk fram av idèdugnaden, at det er eit klart ønskje for alle aktørar - òg dei brukargruppene som var representerte - at vi ønskjer mangfald i Lindås, like ned til det einskilde grannelag. Men også integrering av slike nye typer boliger kan oppfattes som truende for et etablert, homogent nabolag. I 7 mener de sosiale problemene må spres i n for ikke å skape gettoer av folk som kan påvirke hverandre i negativ retning (krake søker make). Her kommer et annet problem i tillegg. Når man vurderer tiltak for gruppen de som trenger en annen type bolig enn enebolig vil denne også omfatte eldre som er lei av å klippe plener som I 7 uttrykker det. Kan man tiltro denne gruppen en større grad av toleranse enn samfunnet forøvrig? Bedre oversikt og styring kan slå positivt ut for budsjettet, blant annet ved at statlige virkemidler utnyttes bedre. Ressurssparende effekter, bland annet personalmessig, kan oppnåes ved at man samkjører og effektiviserer de ulike sektorene. Det kan også, i følge I2 og I 7, oppnåes en bedre utnyttelse av ns boligmasse. 15 Også her finnes det forskjellige oppfattelser. I 7 mener eksempelvis at den økonomiske effekten av slike tiltak er betydelig overdrevet. At man for eksempel skal plassere PU-klienter, psykisk syke og pleietrengende eldre i nærheten av hverandre vil i følge ham ikke bringe nok besparelser til å forsvare de samfunnsmessige ulempene dette vil medføre. Problematikken som her vert skildra er til stades i Lindås, men i mykje mindre mon enn forventa. Inntrykket er at Lindås er prega av gode bustadmiljø med betydelege innslag av integrasjon og toleranse. Gjennomgangsbustader Den bustadpolitiske handlingsplanen skal og femne problemstillingane med behovet for gjennomgangsbustader og andre spesielt tilrettelagde bustader i n. Slike bustader vil hindre at menneske med akutt bustadbehov får tilfredsstillande tilbod. Fleire informantar meiner dette likevel er ei akseptabel løysning når alternativet er å vere utan bustad. Sosialkontoret disponerer nokre gjennomgangsbustader til bruk i krisesituasjonar, sjølv om desse er prioritert for barnefamiliar. Å finne ei løysing for gjennomgangsbustadene er ei viktig sak for den bustadpolitiske handlingsplanen. Det er delte meiningar i n om kor god idé det er å nytte campingplassar. Desse bustadene kan ha klare føremoner. Dei belastar ikkje økonomien når dei ikkje er i bruk. Det er eit visst oppsyn på ein campingplass, noko som gjer at personar med låg bukompetanse ikkje er heilt overlatt til seg sjølv. Endeleg gir ordninga ei viss støtte til ein bransje som har lågsesong delar av året, men som elles er viktig for Lindås. Standarden på campinghyttane er i mange tilfelle tilfredsstillande Side 22

23 Ulempene er òg klåre. Vi overlet til tilfeldige privatpersonar viktige omsorgs-oppgåver som elles er eit kommunalt ansvar. Dette er særleg problematisk til dømes der ordninga vert nytta for psykiatriske langtidspasientar. Ein campingplass er eit sosialt unnatak, som knapt fordrar integrering av nokon i det normale samfunnet. Den som bur på ein campingplass er klart ein outsider. Intensiv bruk av campingplassar på denne måten kan òg verte til belastning for turisttrafikken om den strekker seg inn i sesongen. Det synes klart at dersom ordninga skal halde fram, er det naudsynt med gode kontraktar og eit godt kvalitetstyringssystem, både for å sikre god nok standard på bustadene og for å syte for at den kommunale omsorgen vert godt nok teke i vare. Ved sida av slike meir tidsavgrensa satsingar har ne ei konstant utfordring med å skaffe bustader til vanskelegstilte. Den sterke trenden i retning av at innbyggjarar med spesielle problemer og behov skal integrerast i lokalsamfunnet set særskilde krav til n. Dette gjeld både kjøp og leige av bustader og oppfølging av brukarane. Identifiserte problemområde Under idédugnaden som vart halden , kom det fram ulike synspunkt på kva problem det er ønskjeleg å setje fokus på i lys av nåtida. Desse vert her nemnd kort, men er vidare tatt med som grunnlag for kva tiltak som vi ønskjer å setje i gang: Ungdom Det er eit uttalt mål å jobbe for å behalde dei unge i området. Til no ser et at det har vore ein nedgang i befolkninga i alderen Dette skuldast mangel på eigna bustader for denne aldersgruppa. Eit tiltak er å stimulere til auka tilbod av hyblar og/eller korttidsbustader. Eit anna tiltak for m.a. denne gruppa er å stimulere til auka tilbod av rimelege nøkterne eigarbustader. Landbruket Endringane i landbruket byr på mange utfordringar. Har utviklinga innan landbruket konsekvensar for den overordna bustadplanen, og i tilfelle kva? Ein av dei kan vere å samkøyre planar for jordbruk med andre planar eller i større grad å sjå planane i lys av kvarandre. Infrastruktur Tanken om at infrastrukturen i områda kring Knarvik/Alversund heng etter og at det eksisterer eit behov for å byggje ut i disse områda, er utbreidt. Utvikling av buområde må ta omsyn til infrastruktur særleg med tanke på å ha høveleg dimensjonerte barnehagar, skular, offentleg kommunikasjon m. m. Vekst eller stagnasjon? For Lindås vil det vere viktig å ta eit politisk standpunkt i høve til i kva grad vi ønskjer vekst i folketalet. Ein klar retningsline gjer det lettare å planleggje framtida Side 23

24 på mange område. Det er likevel viktig å påpeike at eit slikt standpunkt ikkje nødvendigvis vert innfridd. Knarvik regionsenter I kva grad ønskjer et ei vidare sentralisering og urbanisering av Knarvik sentrum? Knarvik er som regionsenter i stor grad prega av tilfeldig plasserte funksjonar, mykje dårleg planlagt busetnad og lite urbant preg. Vi ønskjer å sjå på korleis vi kan planleggje for vidare utvikling av regionsenteret Knarvik og kva moglegheiter vi har for betringar. Ikkje minst er det avgjerande at dei fortettingsprosessane som planen legg opp til vert fylgt opp med strategiar for korleis prosessen kan komme i gang. Andre bustadutfordringar: Kommunen treng flyktningbustader som gjer at målet om 15 nye flyktningar per år i dei næraste tre åra vert nådd. Det konkrete behovet for nye bustader må sjåast i samanheng med introduksjonsprogrammet for flyktningane. Det er ønskje om kommunale utleigebustader også utanfor dei mest sentrale delane av n. Gjennomgangsbustad blir ikkje gjennomgangsbustad slik det er tenkt. Kommunen skal stimulere til at det vert eit tilstrekkeleg tilbod av bustader tilpassa dei ulike typar funksjonshemmingar. Det er eit behov for bustader for personar med låg bu-evne og særskilde behov Side 24

25 4. Tiltak I denne bolken er dei konkrete tiltaka skildra. Bakgrunn og argumentasjon for tiltaka er omtala i dei føregåande kapitla. Tiltaka er delt inn i to: Overordna bustadpolitikk og Tiltak for vanskelegstilte grupper Det er ikkje teke med overslag over kostnader og inntekter for dei ulike tiltaka. Konkrete tiltak som inneber kostnader for n må derfor verte budsjetthandsama og vedteke særskilt i styret. Overordna bustadpolitikk Under denne rubrikken inngår tiltak og målsetjingar som skal vere retningsgivande for heilskapen i bustadpolitikken i Lindås i planperioden. Tiltaka står ikkje i motsetnad til målsetjingane i planen, men er å forstå som ei presisering og eit middel til å implementere desse. Vidare utvikling av planen må vi i framtida sjå i samanheng med planlegginga generelt. Folkeliv i Lindås. Foto: Lokalavisa strilen Side 25

26 Bustadpolitisk handlingsplan Den bustadpolitiske handlingsplanen skal vere n sin viktigaste styringsreiskap for bustadpolitikken i framtida. Ei rullering av planen skjer kvart år med første gong januar Vekst i folketalet skal kvart år verte lagt til grunn for rulleringa. For inneverande år reknar vi med ein vekst på inntil 1,5 %. Ønskje om mangfaldig bumiljø Det er eit mål å ivareta og utvikle mangfaldet i bustadmiljøa i n. Bustader for ulike målgrupper bør kunne samlokaliserast. I einskilde bustadområde bør minst 25 % av bustadene verte prosjekterte etter Husbanken sin livsløpsstandard/universell utforming. Kven utfører tiltaket? Private og offentlege aktørar som planlegg bustader i Lindås. Husbanken premierer bruk av livsløpsstandard. Tidshorisont Denne handlingsregelen skal gjelde for heile planperioden Knarvik som bustadpolitisk motor Kommunen skal etter delplan Knarvik Isdal - Alver satse på fortetting og urbanisering. Utviklinga i Knarvik skal vere ein motor for utviklinga i heile n. Det gjeld ikkje å treffe eit val mellom eit sterkt sentrum eller levande bygder. Snarare er det slik at det eine er ein føresetnad for det andre. Problemet med fortettingsprosessen er gjerne mangel på alternative løysingar for private aktørar løysingar som i ein viss grad krev koordinering og offentleg medverknad. Med sikt på å stimulere til gjennomføring av fortettingsprosessen, skal n i samråd med m.a. dei relevante private aktørane, utarbeide ein strategiplan for korleis fortetting skal skje. Kven utfører tiltaket? Samarbeid mellom n, tomteselskapet og private aktørar Tidshorisont Innan utgangen av Då det er ønske om fortetting og dessutan er mangel på andre bustader enn einebustader, bør vi legge vekt på å byggje leilegheiter og rekkehus i Knarvikområdet. Dersom mange personar vel å flytte til meir sentrale strok, vil einebustader i periferien verte frigjorde. Ved å ikkje byggje for mange einebustader i Side 26

27 Knarvikområdet, vil vi kunne forsterke etterspurnaden etter desse bustadene. I framtidig regulering av bustader i området Knarvik-Alversund vil vi derfor prioritere andre typar bustader enn einebustader. Kven utfører tiltaket? Alle aktørar som planlegg bustadprosjekt i Knarvik og Alversund. Tidshorisont Denne handlingsregelen skal gjelde for heile planperioden Plan for fortetting i jordbruksområde Skildring av tiltaket Med ei sentralisering av bustadbygginga mot Knarvik slik denne planen legg opp til, er det aktuelt å syte for ei spreiing av bustadbygginga elles i n. Desse treng ikkje alltid å verte organisert som bustadfelt. Vi bør opne for å byggje bustader som del av ei fortetting av eksisterande gardstun i større mon enn det vi gjer i dag. Slik fortetting treng grundig planlegging. For å kunne verne og sikre at bygningar og kulturlandskap vert tatt i vare, treng vi å kartleggje potensialet og verdien til kvar einskilt gard. Planen bør leggje fast kva omsyn vi skal ta til lokal byggeskikk og god estetikk elles. Det bør i noko større mon enn i dag verte opna for at vi kan byggje bustadene på tomter som vert skilt ut frå hovudbruket. Dette vil gjere det attraktivt for mange å verte buande i bygda, samstundes som vi kan bidra til å oppretthalde og vidare stimulere til levande bygder. Kven utfører tiltaket Areal- og miljøavdelinga Tidshorisont Planen vert lagt fram for politisk handsaming 2. kvartal 2006 Medviten bruk av arkitektur Skildring av tiltak Lindås har i brosjyra 5+5 hovudprinsip for byggnings-og utemiljø (2001) sett fokus på miljø og trivsel med mennesket i sentrum. Arbeidet som her vart starta har vore positivt og må halde fram. Det er eit mål å sikre god arkitektur i alle framtidige bustadprosjekt i n. Tilgjengelege måtar å premiere slike kvalitetar (mellom anna hos Husbanken) skal bli nytta der det er råd. Kommunen skal i sine eigne prosjekt leggje vekt på kvalitetar som kan tene som førebilete for andre. Det skal takast omsyn til seinare vedlikehaldsutgifter ved bygging av kommunale bygg. Side 27

28 Kven utfører tiltaket? Private og offentlege aktørar som planlegg bustader i Lindås Tidshorisont Denne handlingsregelen skal gjelde for heile planperioden Energi I samband med planlegging og etablering av nye bustadområde skal det vurderast alternativ energitilførsel. Dette kan vere gass, fjernvarme, jordvarme o.a. Aktuelle røyr og leidningar må leggjast ned i tilførselsvegar ved utbygging. Kven utfører tiltaket Private og offentlege aktørar som planlegg bustader i Lindås. Tidshorisont Heile planperioden. Samordning av bustadpolitiske tiltak Kommunen skal vurdere behovet for auka samordning av dei bustadpolitiske tiltaka. Vi har alt fungerande system for drift og vedlikehald av bygningsmassen. Vidare er det god kunnskap i organisasjonen om dei forskjellige utfordringar vi står overfor med tanke på framtidige behov. Det som trengst, er betre dokumentasjon av behova og truleg også tettare samarbeid mellom dei forskjellige fagmiljøa i n. Vidare er det ei utfordring å oppnå betre samordning mellom dei forskjellige planane. Kven utfører tiltaket Ein særskilt prosjektgruppe vurderer aktuelle grep for å oppnå ønska samordning. Prosjektgruppa skal ta stilling til om programvara BOKART er aktuell for å avhjelpe n sitt informasjonsbehov. Tidshorisont Innan 1. januar 2005 Samarbeid over grensene Vi kan tenke oss ei rekke område der samarbeid over grensene kan vere aktuelt. Mellom anna kan ein felles strategi for utviklinga av området Knarvik / Alversund / Frekhaug som ein framtidig Nordhordlandsby vere utgangspunkt for eit slikt samarbeid. Det kan vere klokt å samordne veksten i dette området ut over grensene. Side 28

29 Kven utfører tiltaket Lindås vil invitere Meland til drøfting av aktuelle samarbeidsområder. Tidshorisont Eit eventuelt samarbeid skal vere avklart før vi starter rullering av delplan Knarvik-Isdal-Alver.. Side 29

30 Tiltak for vanskelegstilte I denne bolken har vi teke med tiltak for innbyggjarar som på grunn av særskilde behov treng ulike former for bistand for å finne seg ein plass i bustadmarknaden. Nokre er tilnærma sjølvhjelpne. Andre treng omsorg og tung kommunal oppfølging. Andre har åtferdsproblem og låg bukompetanse. Tiltaka nedanfor er differensierte, men har til felles at dei samstundes er førebyggjande, og legg derfor opp til sjølvhjelp der dette er mogleg. Storhaugen bufellesskap. Ark: Arkon AS v/ siv. ark. Ingse Andersen Foto: Lokalavisa Strilen Side 30

31 Springbrettbustader Springbrettbustader er bustader for innbyggjarar som av økonomiske grunner har problem med å vere aktørar i den vanlege bustadmarknaden. Målgruppa er samanfallande for målgruppa for startlån 16. Organiseringa av desse bustadene legg opp til eigeninnsats der dette er mogleg. Marknadsverdien av den kommunale innsatsen skal følgje bustaden, og ikkje bustadeigaren. Kven utfører tiltaket Ei prosjektgruppe for springbrettbustader er allereie etablert. Gruppa skal i samråd med Husbanken, utforme eit detaljert konsept for etablering av springbrettbustader. Vidare skal gruppa få oppført springbrettsbustader på nærare bestemt tomt i Alverområdet. Tidshorisont Prosjekteringa av eit pilotprosjekt skal starte haust 2004 Flyktningebustader I dag tek Lindås Kommune imot omlag 10 flyktninger kvart år. Kommunen treng flyktningbustader som gjer at målet om 15 nye flyktningar per år dei næraste tre åra kan verte nådd. Det konkrete behovet for nye bustader må sjåast i samanheng med introduksjonsprogrammet for flyktningane. Flyktningkoordinatoren har ansvar for koordinering og gjennomføring av den vesentlege del av introduksjonsprogrammet, og har eit særskilt ansvar for å klarleggje behova. Det er etablert rutiner for å formidle desse til n sin eigedomsavdeling. Eigedomsavdelinga syt for at dei aktuelle bustadene er tilgjengelege til fastsett tid. Kven utfører tiltaket Eigedomsavdelinga Tidshorisont Vi ønskjer å nå målet om å motta 15 flyktningar kvart år til og med Etter Husbanken sitt regelverk er målgruppa for Startlån blant andre unge i etableringsfasen, barnefamiliar, einslege forsørgjarar, funksjonshemma, flyktninger, personer med opphaldsløyve på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskelegstilte husstander. Sjå elles omtale på side 21. Side 31

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015 Leikanger kommune BUSTADGRUPPA Sluttrapport 28 mai 2015 1 Innhold Tilbakeblikk... 3 Oppfølging i 2015... 4 Vurdering av dei ulike behova... 5 Samla behov for nye bustader... 9 Framtidsbilde-folketalsframskriving

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016. Bustadsosialt velferdsprogram

Handlingsplan 2015 2016. Bustadsosialt velferdsprogram Handlingsplan Bustadsosialt velferdsprogram Handlingsplan 1. Plan og forankring Det bustadsosiale arbeidet er forankra i både samfunns- og arealdelen i kommuneplanen. Programplanen og årlege tiltaksplanar

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT

FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT Informasjonsmøte om bustadbygging i Tørvikbygd Lars Kristian Vikøy Banksjef i DNB Bank ASA Tema Bustadmarknaden i Tørvikbygd Byggja i eigen regi eller nøkkelferdig hus? Krav

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Oppgradering av eksisterende boligmasse Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Husbankens mål og arbeid Oppgradering av eksisterande bustadar Fleire bustadar og bygg skal

Detaljer

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 30.01.07 BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 2007 2011 Godkjent i kommunestyret den 15.02.07 sak 07/12 1 1 FORORD...2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE...3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE / ( MØRE

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Husbanken Region vest

Husbanken Region vest Sogndal kommune Støtteeining fag og utvikling Sakshandsamar: Helga Bakken Tlf: 57 62 96 39 Mobil: Vår ref. 12/3635-4 Arkiv L71 Dykkar ref. Dato 30.10.2012 Husbanken Region vest SØKNAD OM DELTAKING I BUSTADSOSIALT

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020

Planprogram for kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 Planprogram for kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 Høyringsframlegg Plan- og utbyggingssjefen Innhold 1. Innleiing...3 1.1 Bakgrunn for planarbeidet...3 1.2 Lovgrunnlag for planarbeidet...3 1.3

Detaljer

Framtidige behov for hjelpemiddel

Framtidige behov for hjelpemiddel Framtidige behov for hjelpemiddel AV SIGURD GJERDE SAMANDRAG Hjelpemiddelformidling er ein stor og viktig del av hjelpetilbodet for alle med funksjonsvanskar. Samfunnet satsar store ressursar på formidling

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 2011-2015 1 INNHALD 1 INNHALD...2 2 INNLEIING...3 2.1 Mål:...4 2.2 Styringsgruppa for planarbeidet:...4 2.3 Arbeidsgruppa:...4 3 ELDRE...4 3.1 Situasjonsbeskriving...4 3.2 Vurdering...5

Detaljer

Om bustadtilpassing i Lindås kommune

Om bustadtilpassing i Lindås kommune Om bustadtilpassing i Lindås kommune Svein H. Gjerstad På jakt etter forbetringar Lindås kommune Lindås, Nordhordland, Bergensregionen, Vestlandet, Norge, Europa, Verden Litt om oss... Om lag 15.000 innbyggjarar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Kommunedelplan Bustadsosial handlingsplan

Kommunedelplan Bustadsosial handlingsplan Kommunedelplan Bustadsosial handlingsplan 2002-2006 Høyringsutkast Behandla i utval for plansaker 12.03.2002. 1 Hovuddel: Kapittel 1 og 2 inneheld planen sin operative del. Kapittel ein er kortversjon

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken

Flere boliger og universell utforming. Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Flere boliger og universell utforming Mål og virkemidler Sigbjørn Spurkeland, Husbanken Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er regjeringens

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 09/809 Arkiv: F31 MOTTAK OG BUSETTING AV FLYKTNINGAR Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Behovet for busetting av flyktningar i Norge Det

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

NOTAT Til Bustadutvalet Frå Juristgruppa 22. juni 2001

NOTAT Til Bustadutvalet Frå Juristgruppa 22. juni 2001 NOTAT Til Bustadutvalet Frå Juristgruppa 22. juni 2001 Lov om kommunens oppgåver? Samle sentrale bustadlover? Ei portallov? BUSTADLOV 1 Ei ny bustadlov? Juristgruppa har i eit tidlegare notat drøfta tanken

Detaljer

Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar. Bustadseminar Sogn Regionråd

Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar. Bustadseminar Sogn Regionråd Bustadpreferansar og trendar i distriktskommunar Bustadseminar Sogn Regionråd Bidra til utvikling av attraktive stader samle og formidle forskings- og erfaringsbasert kunnskap om bustad og bustadmiljø

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE

FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Samandrag av prosjektrapport FLYTTING TIL OG FRÅ BYKLE Ei kvantitativ kartlegging av flyttegrunnar blant folk som har flytta til og frå kommunen dei siste fem åra Spørjeskjema er utforma av Bykle og Hovden

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Grunnlån. Nye bustader Utbetring og tilpassing av bustader

Grunnlån. Nye bustader Utbetring og tilpassing av bustader 2006 Grunnlån Nye bustader Utbetring og tilpassing av bustader Grunnlån frå Husbanken Husbanken sitt grunnlån skal fremje god kvalitet i ny og eksisterande busetnad og sikre nødvendig bustadforsyning i

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

«Nordhordland kommune»

«Nordhordland kommune» «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy Notat oppsummering av innspel til intensjonsavtale 25.01.16 Side 1 1. Innleiing Dette notatet samanfattar dei innspela som har kome

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer