Veiledning til årsrapport for minirenseanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til årsrapport for minirenseanlegg"

Transkript

1 Veiledning til årsrapport for minirenseanlegg Veiledningen er utarbeidet av Norsk Vann i samarbeid med Avløp Norge Veiledningen er ment som hjelp til den som skal fylle inn skjemaet (leverandøren) og som hjelp til den som skal tolke opplysningene (kommunen). Anlegg som tas ut av drift i løpet av året skal være med på årsrapporten. Deretter strykes anlegget. Det skal ikke videreføres på lista til neste år. Skjemaet bør sendes kommunen på e-post. Bruk alltid e-postadressen til kommunens postmottak. Dette fordi all post til kommunen skal registreres i postarkivet. Kjenner du e-postadressen til saksbehandler i kommunen kan du gjerne sette denne som kopi mottager. NB! Det er viktig at koder benyttes alle steder der det er mulighet. Da kan kommunen føre opplysninger direkte fra årsrapporten og inn i sitt eget datasystem. Viktige begreper Tilsyn Forurensningsforskriften 12-2: Kommunen er forurensningsmyndighet for kapittel 12 og fører tilsyn med kravene i kapitlet. Tilsyn er et av de viktigste virkemidlene forurensningsmyndigheten har for å avdekke og rette opp i en forurensningssituasjon. Uavhengig av alder og krav til utslipp, er alle mindre avløpsanlegg underlagt kommunen som forurensnings- og tilsynsmyndighet. Kommunes skal gjennomføre systematisk kontroll med at tillatelser til utslipp med tilhørende vilkår overholdes. For minirenseanlegg bør kommunen bruke dokumentasjon fra selskap som har service på anleggene som grunnlag for prioritering av eget tilsyn. Hvis kommunen sørger for å få inn gode rapporter fra serviceselskaper vil de kunne oppnå god oversikt over situasjonen på anleggene uten selv å måtte drive fysisk tilsyn/tilstandskartlegging like ofte. Servicerapport Forurensningsforskriften om utforming og drift av renseanlegg regulerer at minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale, jamfør forurensningsforskriften vedlegg 2 til kapittel 11 punkt 2.3. Her heter det at følgende punkter skal være regulert i avtalen: - Servicebesøk. (Antall besøk per år og oppgaver som skal utføres ved service, herunder kontroll av slammengde, tømming av slam, kontroll av vannkvalitet, kontroll av alarm mv.). - Beredskapsordning som sikrer anleggseier assistanse dersom det oppstår funksjonssvikt på anlegget. - Årlig rapportering av service og slamtømming til kommunen. - Leveranse av deler. - Eventuelle andre forhold som også er av forurensningsmessig betydning for det aktuelle anlegget. Serviceavtale for minirenseanlegg er et vilkår som ligger til grunn for alle utslippstillatelser som gjelder minirenseanlegg. Servicerapport utarbeides for hvert besøk leverandøren avlegger på et renseanlegg. Det er en detaljert rapport om status på anlegget ved servicebesøket. Huseier skal ha kopi av servicerapporten. Kommunen trenger normalt ikke disse rapportene. I tilfeller med alvorlige feil og mangler, gir servicerapportene god dokumentasjon og kan oversendes kommunen, dersom det er behov umiddelbare reaksjoner fra kommunens side, eller det er behov for mer informasjon enn det årsrapporten gir. Servicerapporter bør inngå som del av kommunens dokumentasjon ved tilsyn med avløpsanlegget. VEILEDNING TIL ÅRSRAPPORT FOR MINIRENSEANLEGG 1

2 Årlig rapportering av drifts- og vedlikeholdsdata: Leverandør eller annen fagkyndig virksomhet, som har inngått serviceavtale for minirenseanlegg, skal årlig rapportere service og slamtømming til kommunen, jf. forurensningsforskriften kap. 11, vedlegg 2, punkt 2.3, strekpunkt tre. Kravet om årlig rapportering, fra den som har inngått serviceavtaler til kommunen, er et vilkår som ligger til grunn for alle utslippstillatelser som gjelder minirenseanlegg. Årlig rapport fra leverandør til kommune skal gi en kortfattet oversikt over status på det enkelte avløpsanlegget. Rapporten danner grunnlag for kommunens videre arbeid med minirenseanlegg og bør være et godt utgangspunkt for kommunen til å fastsette hvilke anlegg som krever videre oppfølging fra kommunens side og hvilke anlegg kommunen bør prioritere å føre tilsyn med. Kommunen bør gi en tilbakemelding til det foretaket som oversender årsrapporten. Anleggseier får ingen tilbakemelding på årsrapporten, men på bakgrunn av opplysningene i årsrapporten, kan kommunen følge opp anlegget mot huseier. Utfylling av årsrapport År, leverandør, kommune og antall anlegg i kommunen Disse feltene skal alltid fylles ut. Identitet leverandør For noen leverandører er det viktig å ha sin egen anleggsidentitet på årsrapporteringen. Feltet kan benyttes av de leverandører som ønsker det. Gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer (Gnr/bnr/fnr og snr) Dette er eiendommens identitet og kan sammenlignes med personnummer. Det skal alltid opplyses. Kontroller opplysningene ved hjelp av seeiendom.no ved første gangs registrering. Kontrollen er viktig fordi det ofte er feil opplysninger her, noe som medfører ekstra arbeid både for leverandør og kommune og som vanskeliggjør elektronisk kommunikasjon. Det er opplysninger om eiendommen som er gitt i utslippstillatelse som skal opplyses, ikke hvor avløpsanlegget fysisk er plassert. Adresse Dette er kun nødvendig opplysning for de eiendommer hvor det er flere anlegg på samme eiendom. Type renseanlegg med tilhørende etterpolering Type renseanlegg på plassen fylles alltid inn. Opplysninger om etterpoleringsløsningen fylles ut dersom etterpoleringen er levert av samme leverandør som minirenseanlegget. Oppstartår Fylles alltid inn. Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg Rapporten skal fylles ut i samsvar med tilhørende veiledning Kode for type service Kode for vurderinng av tilstand ved ankomst og avreise Kode for avvik I= Igangkjørt LU= Luktproblemer År BT= Behov for tømming av slam Leverandør S= Ordinær service NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3 UB= Utløpsvann blakket DT= Dårlig tilgjengelighet til anlegget Kommune E= Ekstra service FS= Problemer med flyteslam KR= Service ikke utført Antall anlegg i kommunen 1=Ok ved ankomst SF= Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt HB1= Høy belastning (fra bolig) 2=Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket KD= Problemer med kjemikaliedosering HB2= Høy belastning (overvann/drensvann) 3A=Ikke ok ved avreise, leverandørens ansvar å følge opp AT= Andre tekniske problemer 3B= Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp Type renseanlegg Beskriv også tilhørende Ident etterpolering hvis denne er Oppstart lev. Gårds Bruks Feste Seksjons Adresse levert av minira leverandør år Opplysninger om service 1 Opplysninger om service 2 Kommentar Status Driftsdata Status Driftsdata nr nr nr nr nr Tekst Tekst Dato Type (kode) Avvik Tilstand PO 4-P (kode) (kode) (mg/l) Turb. (FTU) Q (m³) Slamnivå (m) ph/ Temp Dato Type (kode) Avvik Tilstand PO 4-P (kode) (kode) (mg/l) Turb. (FTU) Q (m³) Slamnivå (m) ph/ Temp Tekst 2 VEILEDNING TIL ÅRSRAPPORT FOR MINIRENSEANLEGG

3 Kommentarer Dette er et rent tekstfelt. Her skal det kort opplyses om forklaring til bruk av koder for status eller tilstand, eller annet som er viktige opplysninger for årsrapporteringen. Eks: mistenker at rejektvann er tilført anlegget fra slamtømming manglende sikring av kummer (ødelagte lokk, manglende lokk) dårlig tilgjengelighet (vei/kum/huseier/løs hund med mer) feil bruk (tilførsel av mye fett, løsemidler, fremmedelementer med mer) ingen biofilm alarm som ikke fungerer (enten av tekniske årsaker eller at huseier ikke følger opp) at det er utført spesielle reparasjoner overbelastning av anlegget (fremmedvann, mange beboere, flere bygninger tilknyttet) manglende strømtilgang luktproblemer huset var ikke bebodd når servicebesøket ble gjennomført slamtømming er utført samtidig som service Av og til har vi ikke tid til å vente på årsrapporteringen En del tilstander/hendelser er det viktig at kommunen får beskjed om umiddelbart. Send kopi av servicerapporten, send e-post eller ring saksbehandler i kommunen hvis: det er feil ved installasjon av anlegget som oppdages når anlegget skal igangsettes anlegget ikke er tilgjengelig for service (eks uframkommelig vei, dyp kum, tunge gjenstander på lokket, snø, lås, løse hunder, huseier nekter med mer) det er grunn til å tro det er forhold ved anlegget som påvirker utslippet vesentlig (forurensning) veiledning og informasjon om bruk av anlegget ikke fører fram, slik at anlegget enten blir feil brukt eller ikke blir vedlikeholdt ordentlig. anleggseier ikke vil betale for service det er nødvendig å øke frekvensen på slamtømming det er annen informasjon hvor det kreves at kommunen raskt iverksetter tiltak ovenfor anleggseier Er du i tvil? Ta kontakt med den kommunen det gjelder. VEILEDNING TIL ÅRSRAPPORT FOR MINIRENSEANLEGG 3

4 Opplysninger om servicebesøkene Dato Fyll ut dato for service. Type servicebesøk (lys grønn boks i skjemaet) Fylles ut med koder som finnes øverst på årsrapport-skjemaet. Igangsatt (I): Brukes når servicepersonell/leverandør setter nye anlegg i drift. Ordinær service (S): Anvendes ved ordinært besøk i samsvar med servicekontrakt. Ekstraservice (E): Til bruk ved behov for service utenom de avtalte årlige besøk. Vurdering av tilstand ved ankomst og avreise (grå boks i skjemaet) Fylles ut med koder som finnes øverst på årsrapport-skjemaet Her skal leverandøren gi sin vurdering av om anlegget fungerer slik det skal. 1 = ok ved ankomst. Dette gjelder anlegg som fungerer tilfredsstillende når servicepersonell ankommer anlegget. 2 = Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket. Brukes når det er feil/mangler når servicepersonell ankommer anlegg og hvor man kan trekke en klar konklusjon til årsak og samtidig rette opp feil/mangler i løpet av servicebesøket. NB! Ved bruk av denne koden skal kommentarfeltet benyttes til forklaring. 3A = ikke ok ved avreise, leverandørens ansvar å følge opp. Anlegg med feil/mangler, feil bruk eller av annen årsak åpenbart ikke fungerer tilfredsstillende og man ikke kan løse utfordringene i løpet av servicebesøket. Brukes der den videre oppfølgingen er leverandørens ansvar. I slike tilfeller trenger kommunen flere opplysninger. Send nødvendig opplysninger til kommunen uoppfordret og umiddelbart. Dette kan f.eks gjøres ved å sende inn servicerapport. NB! Ved bruk av denne koden skal kommentarfeltet benyttes til forklaring. 3B = ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp. Det er normalt servicepersonell som må følge opp feil og mangler. Av og til kan det være hensiktsmessig at kommunen trekkes inn i dette arbeidet. Typiske eksempler på dette kan være dårlig tilgjengelighet til anlegget eller høyere belastning enn utslippstillatelsen tilsier. I slike tilfeller trenger kommunen flere opplysninger. Send nødvendig opplysninger til kommunen uoppfordret og umiddelbart. Dette kan for eksempel gjøres ved å sende inn servicerapport. NB! Ved bruk av denne koden skal kommentarfeltet benyttes til forklaring. 4 VEILEDNING TIL ÅRSRAPPORT FOR MINIRENSEANLEGG

5 Forklaring til koder for Avvik, med årsaksforhold, prosessmessig forklaring og mulige tiltak: (rosa boks i skjemaet) Fylles ut med koder for avvik som finnes øverst på årsrapport-skjemaet. Det kan kun fylles inn 1 kode i feltet. Dersom det er flere avvik per anlegg, må det alvorligste avviket prioriteres. Øvrige avvik kan opplyses i kommentarfeltet (blå kolonner for driftsdata vil også kunne vise flere avvik ved samme anlegg) LU = Luktproblemer Dette avviket kjennes ved at det lukter avløp/kloakk rundt anlegget, før man åpner lokket ned til anlegget. Årsak: i) Anlegget er overbelastet, ii) det er for mye slam i anlegget, iii) det er problemer med luftinnblåsingen eller iv) det er problemer med avluftingssystemet. Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Dersom man mistenker at anlegget er overbelastet bør man ta en prat med huseier for å få dette stadfestet. Eksempel kan være at det er oppført en ekstra bolig på tomten. Anlegget bør skiftes ut til et større anlegg som er dimensjonert for de faktiske forholdene. ii) Anlegget må tømmes for slam, iii) Blåsemaskin må repareres, evt. rør/ slanger som er løsnet eller tette må repareres, iv) Også her bør man ta en prat med huseier. Som oftest skyldes dette mangler ved avluftingssystemet ( lufting over tak ). Rørlegger bør evt. kontaktes og løsning finnes i fellesskap. UB = Utløpsvannet er blakket Dette avviket ser man når avløpsvannet fremstår som uklart eller grumsete. Fargen på avløpsvannet er ofte også lysere enn normalt og skyldes meget små partikler i avløpsvannet. Måling av turbiditet vil bekrefte dette, hvor verdier over ~20 FTU sammenfaller med et grumset utseende. Årsak: i) Feil ph for kjemisk felling, ii) feil mht. kjemikaliedosering, iii) utilsiktet utslipp / feil bruk eller iv) hydrauliske forhold. Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Blakking av utløpsvannet kan skyldes at anleggets ph enten er høyere eller lavere enn hva som er optimalt for den kjemiske fellingen. Måling av ph i anlegget (etter doseringspunktet) vil avdekke dette. Kontakt med huseier kan være nødvendig for å avdekke årsaksforhold. Dersom det er for lav ph kan dette skyldes enten nitrifikasjon i anlegget pga. lav belastning (eksempelvis dersom det er få beboere (1-2 pers), eller utslipp fra huset. Ved nitrifikasjon pga. lav belastning kan det være aktuelt regulere luftingen for å hindre at nitrifikasjon oppstår. Utslipp fra huset kan være enten utilsiktet eller at et drikkevannsfilter regenereres. Dersom drikkevannsfilter regenereres vil dette være et midlertidig problem som vil rette seg selv. Ved for høy ph kan man ha en situasjon hvor huseier slipper uønskede væsker i avløpet. Det kan imidlertid også skyldes naturlig høy ph i vannet, f.eks. der hvor drikkevannskilden er brønnvann. Økning av doseringsmengde vil kunne regulere ph ned dersom man har naturlig høy ph i grunnvannet. Alternativt kan huseier installere filter som regulerer ph. ii) Dersom årsaken er knyttet til kjemikaliedoseringen vil dette mest sannsynlig skyldes at man har enten for lav eller for høy kjemikaliedosering. Måling av ph vil kunne bidra til å bekrefte dette. Ved for lav dosering vil ph sannsynligvis være høy, mens ved for høy dosering vil ph være lav. Tiltak er dermed å regulere doseringsmengden. iii) Utilsiktet utslipp/feil bruk kan kun avdekkes ved å kontakte huseier. Tiltak må da være å få stoppet aktivitetene som er årsaken. Se for øvrig punktene ovenfor, iv) I forbindelse med hydrauliske forhold tenkes det her på hydraulisk overbelastning pga. fremmedvann eller antall personer tilknyttet. Se egne punkter som berører dette. VEILEDNING TIL ÅRSRAPPORT FOR MINIRENSEANLEGG 5

6 FS = Problemer med flyteslam Dette gjelder anlegg hvor slam er observert i overflaten i sluttseparasjonstrinnet. Årsak: i) Denitrifikasjon, ii) for mye slam i anlegget eller iii) slamsvelling Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Flyteslam kan oppstå dersom man har anaerobe forhold i slamlaget sluttseparasjonstrinnet, hvor bakterier omdanner nitrat til nitrogengass som igjen drar med seg slam til overflaten. Det er ikke alltid så lett å gjøre noe prosessmessig for å redusere dette problemet, og ofte kan et nødvendig tiltak være å tømme anlegget for slam. Er dette et vedvarende problem på et bestemt anlegg og det henger ikke sammen med opphopning av slam, anbefales det å installere en løsning som pumper slammet i retur til slamavskiller (eller luftet biotrinn). Dersom denne løsningen allerede er installert, men man fortsatt har problem bør man sørge for at returpumping skjer hyppigere (dvs. justering av pumpetider). ii) Dersom man ser at det samtidig er mye slam i anlegget vil det være stor sannsynlighet for at man har anaerobe forhold hvor denitrifikasjon kan finne sted. Løsning er da å tømme anlegget for slam. iii) Slamsvelling er et fenomen som som oftest skjer i såkalte aktivslamanlegg (dvs. med suspendert bakteriekultur) og ikke så ofte forkommende i anlegg med biofilm. Effekten skyldes oppkonsentrering av trådformige bakterier (filamentøse bakerier) som gjør at slammet ikke sedimenterer like godt. I noen tilfeller vil dette kunne oppfattes som flyteslam. Dersom man mistenker at man har slamsvelling vil dette kunne bekreftes med å ta en slamvolumprøve eller måle slamvolumindeks. Som oftest skyldes dette store variasjoner i tilførsel av organisk stoff til anlegget. Minirenseanlegg skal kunne takle normalvariasjon, slik at dette skyldes sannsynligvis feil bruk hos huseier. En løsning vil derfor være å snakke med huseier for å avdekke unormal bruk. Dersom dette avdekkes må man be huseier om å stoppe slik bruk. SF = Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt Dette gjelder anlegg hvor man observerer partikler i utløpsvannet, eller såkalt slamflukt. Det skiller seg fra blakket utløpsvann ved at partiklene i disse tilfellene er klart synlige. Turbiditetsprøver vil også i dette tilfellet bekrefte tilstedeværelse av partikler. Årsak: i) For mye slam i anlegget eller ii) hydrauliske forhold Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Dersom det er mye slam i anlegget må det tømmes for slam. ii) Slamflukt kan også oppstå dersom den hydrauliske belastningen er for høy. Dette kan skyldes feil bruk eller feilkoblinger. Se egne punkter som beskriver tiltak for dette. KD = Problemer med kjemikaliedosering Dette gjelder anlegg hvor det er behov for å justere kjemikaliedosen på service. For lite eller for mye kjemikalier. Eventuelle feil med slanger eller annet som er en direkte årsak til feil i doseringen hører også hjemme her. Prosessmessig avdekkes dette normalt ved at man måler feil ph, før høye PO4-P og turbiditetsverdier. Blakket utløpsvann er også en sterk indikasjon på at man har feil doseringsmengde. Årsak: i) Feil doseringsmengde Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Doseringsmengde justeres. Se øvrige punkter for ytterligere prosessmessige forhold. AT = Andre tekniske problemer Dette punktet gjelder andre forhold som ikke dekkes av de øvrige kodene. Herunder inkluderes eventuelle mekaniske feil som er avdekket under servicebesøk. Årsak: i) Avhengig av hva feilen er. Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Avhengig av hva feilen er. Feilen utbedres. 6 VEILEDNING TIL ÅRSRAPPORT FOR MINIRENSEANLEGG

7 BT = Behov for tømming av slam Anlegg som er fulle av slam og som burde vært tømt. Avviket avdekkes visuelt eller ved bruk av slamlodd. Årsak: i) Anlegget er fullt av slam. Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Anlegget tømmes for slam. Dersom man mistenker at dette skyldes overbelastning må man forsøke å få bekreftet dette. Se for øvrig punkt HB1 nedenfor. DT = Dårlig tilgjengelighet til anlegg Vanskelig å gjennomføre service på grunn av uframkommelig vei, tildekket kum, huseier som avviser servicepersonell med mer. Årsak: i) Se ovenfor. Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Dette kan være brudd på utslippstillatelsen. Man bør forsøke å løse problemet med dialog med huseier. Dersom dette ikke lykkes må forholdet tas opp med kommunen som er forurensningsmyndighet og den instans som utsteder utslippstillatelsen. KR = Service ikke utført Skyldes normalt tvist mellom leverandør og anleggseier. Typisk at anleggseier ikke har betalt regningen for service. Årsak: i) Se ovenfor. Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Dette kan være brudd på utslippstillatelsen. Man bør forsøke å løse problemet med dialog med huseier. Dersom dette ikke lykkes må forholdet tas opp med kommunen som er forurensningsmyndighet og den instans som utsteder utslippstillatelsen. HB1 = Høy belastning (fra bolig) Dette gjelder de tilfellene hvor minirenseanlegget benyttes av flere personer eller husstander enn det er gitt utslippstillatelse til. Dette avdekkes under anleggsbesøk, hvor man får informasjon om de faktiske forhold. I tillegg vil prosessmessige indikasjoner være tilsvarende de man har som for HB2 nedenfor. Årsak: i) For høy stoffmessig- og hydraulisk belastning. Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Anlegget må skiftes ut med nytt anlegg som er dimensjonert for de aktuelle forhold. Huseier må søke om ny utslippstillatelse. HB2 = Høy belastning (overvann/drensvann) Dette gjelder anlegg hvor vann som ikke er rent avløpsvann er tilknyttet renseanlegget, som taknedløp, eller drenering. Dette kan avdekkes dersom man enten registrerer unormalt høy vanngjennomstrømming ved avlesning av pumpesykluser, unormal vanntemperatur eller ved at man har observert feilkobling under montering av anlegget. En annen prosessmessig indikasjon kan være dersom kjemikaliebeholderen tømmes raskere enn hva som er normalt. Årsak: i) Feilkoblinger slik at takvann og/eller dreneringsvann ledes til anlegget. Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Eneste løsning i slike tilfeller er å grave opp og koble fra takvann og/eller dreneringsrør. VEILEDNING TIL ÅRSRAPPORT FOR MINIRENSEANLEGG 7

8 Forklaring til koder for Driftsdata, med årsaksforhold, prosessmessig forklaring og mulige tiltak (lys blå farge i skjemaet): Fylles ut med faktiske tallverdier. PO4-P = Ortofosfat (nb! Otot-P, ikke Tot-P) Måling av ortofosfat er nødvendig for å sjekke at kjemikaliedoseringen fungerer tilfredsstillende. Ved måling av ortofosfat ved stikkprøve på utløpsvann ved servicebesøk bør prøven være under 1,0 mgp/l. Dersom prøven viser høyere verdi, er det en indikasjon på at anlegget ikke fungerer optimalt. Nedenfor gjennomgås årsak og tiltak dersom prøven viser høyere verdi enn dette. Årsak: i) For lav doseringsmengde, ii) tomt for kjemikalier, iii) feil på utstyr eller iv) for høy/lav ph i anlegget. Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Kjemikaliedoseringen må økes. ii) Kjemikaliebeholderen må fylles opp og det må undersøkes om årsak skyldes varig overbelastning eller feilkoblinger (se pkt. HB1 og HB2 ovenfor). iii) Dette kan skyldes feil på doseringspumpe eller slangekoblinger. Eventuelle feil repareres. iv) For høy/lav ph er diskutert under punkt UB ovenfor og det henvises til beskrivelsene der. Turb. = Turbiditet Måling av turbididet er også nødvendig for å sjekke at minirenseanlegget fungerer tilfredsstillende. Ved måling av turbiditet ved stikkprøve på utløpsvann ved servicebesøk bør prøven være under 20 FTU. Dersom prøven viser høyere verdi, er det en indikasjon på at anlegget ikke fungerer optimalt. Nedenfor gjennomgås årsak og tiltak dersom prøven viser høyere verdi enn dette. Årsak: i) For lav doseringsmengde, ii) tomt for kjemikalier, iii) feil på utstyr eller iv) for høy/lav ph i anlegget. Prosessmessig forklaring og tiltak: i) t.o.m. iv): Se beskrivelse for PO4-P og UB ovenfor. Q = Vannmengde Måling av Q (vannmengde) gjelder for de anlegg som har mulighet for å registrere dette. Rent praktisk omfatter dette anlegg som har pumper i anlegget sitt, hvor det er mulighet for å telle antall pumpesekvenser og hvor pumpevolumet er fast. Formålet med å registrere dette er for å avdekke eventuelle feilkoblinger eller overbelastning. Årsak: i) Feilkoblinger eller ii) Overbelastning Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Se pkt. HB2 ovenfor. iv): Se punkt HB1 ovenfor. Slamnivå = Dybde slam målt fra bunnen av tanken i slamlageret Måling av slamnivå er viktig da tømming av slam til riktig tid er en sentral funksjon for at minirenseanleggene skal ha god ytelse. Årsak: i) For høyt slamnivå eller ii) Overbelastning Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Anlegget må tømmes for slam. ii) Dersom det viser seg at samme anlegget blir fullt av slam mellom servicer, kan dette også være en indikasjon på at anlegget er overbelastet. Se punkt HB1 ovenfor. ph/temp = ph og temperatur Måling av ph er viktig for å avdekke eventuelle problemer knyttet til den kjemiske fellingen. Måling av temperatur er vil kunne gi indikasjon på eventuelle feilkoblinger. Årsak: i) For høy/lav ph eller ii) Overbelastning Prosessmessig forklaring og tiltak: i) Se punkter som berører dette ovenfor. ii) Lav temperatur i avløpsvannet sommerstid kan være en indikasjon på feilkoblinger, hvor man kan ha innlekking av grunnvann eller takvann. Se beskrivelser ovenfor. 8 VEILEDNING TIL ÅRSRAPPORT FOR MINIRENSEANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015

Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 Rapport: Kontrollordning for minirenseanlegg i Spydeberg kommune 2015 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 22.09.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Frogn kommune 2014 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 27.01.2015 INNLEDNING Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) har på oppdrag

Detaljer

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013

Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune 2013 Rapport: Kontroll av minirenseanlegg i Ski kommune DaØ Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 10.12. 10.12. Side 2 av INNLEDNING (DaØ) har på oppdrag fra Ski kommune gjennomført tilsyn/kontroll av i alt

Detaljer

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift De viktigste forslagene til endringer gjelder krav til prøvetaking av avløpsvann og grunnlaget for oppryddingsarbeidet som skal skje i kommunene ( 4 og

Detaljer

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013

SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 SEMINARIUM I UDDEVALLA 6-7 MAI 2013 Resultater fra enkelte Kommuner i Morsa Arild Schanke Eikum VÅR UTFORDRING I MORSA: Hvordan får vi en større andel av minirenseanleggene til å tilfredstille rensekravene

Detaljer

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon

Renseanlegg i spredt bebyggelse. COWI presentasjon Renseanlegg i spredt bebyggelse 1 Renseanlegg i spredt bebyggelse Del I: Avløpsrensing Renseanlegg Del II: Drift og vedlikehold Anleggseiers ansvar Hva kan anleggseier bidra med? 2 Hvorfor avløpsrensing?

Detaljer

Erik Johannessen, Ph.D., COWI AS

Erik Johannessen, Ph.D., COWI AS Seminar Uddevalla 6.-7. mai 2013 Avviksbehandling Erik Johannessen, Ph.D., COWI AS 1 Tilsynsmodeller Kommunen Vedtak om endring av lokal forskrift Vedtak om gebyrregulativ Utslippstillatelser Avtale mellom

Detaljer

DIAGNOSTISERING AV AVVIK PÅ MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

DIAGNOSTISERING AV AVVIK PÅ MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] DIAGNOSTISERING AV AVVIK PÅ MINIRENSEANLEGG utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold www.morsa.org

Detaljer

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue Dato Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue kommune, Hedmark Publisert FOR-2017-02-06-578 Ikrafttredelse 06.02.2017 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Grue kommune, Hedmark

Detaljer

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Avløpskonferansen Campus, Ås 25.-26. april 2012 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Behov for vedlikehold og kontroll Rundt 345 000 mindre

Detaljer

Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ

Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ Foreløpig erfaring med tilsyn på små avløpsanlegg i Morsa Helga Gunnarsdóttir Vannområdeutvalget Morsa Arild S. Eikum Erik Johannessen COWI Fredrikstad Tor Gunnar Jantsch DaØ Morsas avløpsstrategier Fase

Detaljer

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg KURS Halden kommune, 30. januar 2013 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Drift og vedlikehold av renseanlegg 12-13 i avløpsforskriften Renseanlegg

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Fastsatt av kommunestyret 9. desember 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften),

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

FAGDAGER HAMAR 23-24 FEBRUAR 2012

FAGDAGER HAMAR 23-24 FEBRUAR 2012 FAGDAGER HAMAR 23-24 FEBRUAR 2012 Hvordan oppnå maksimal renseeffekt på minirenseanlegg Arild Schanke Eikum VÅR UTFORDRING: Hvordan får vi en større andel av minirenseanleggene til å tilfredstille rensekravene

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 5 avvik under inspeksjonen innen følgende tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 5 avvik under inspeksjonen innen følgende tema: Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 21.08.2014 Deres dato Vår referanse 2014/10201 Deres referanse Backer Bolig AS Postbok 583 Sentrum 5806 BERGEN Rapport fra inspeksjon ved Backer

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor Gunnar Jantsch Avløpskonferansen 2012 UMB 26. april 2012

Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor Gunnar Jantsch Avløpskonferansen 2012 UMB 26. april 2012 Kommunalt tilsyn: Hvilke utfordringer har kommunen? Hva ønsker man å oppnå? Hvordan skal man organisere tilsynet? Erfaringer fra kontrollordning for spredt avløp Morsa Arild Eikum, Monika Tauteryte, Tor

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet.

Detaljer

UMB - EEU kurs 12. februar 2013 Minirenseanlegg i drift - Teknologi og erfaringer

UMB - EEU kurs 12. februar 2013 Minirenseanlegg i drift - Teknologi og erfaringer Teknologier i bruk i Norge Rundt 0 % av befolkningen i spredt bebyggelse og ca. 400 000 hytter er ikke knyttet til avløpssystemer Det er ca. 0 000 renseanlegg i spredt bebyggelse, med følgende teknologier:

Detaljer

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning Bestemmelser i kommuneplanens arealdel I utfyllende bestemmelser i kommunens arealdel 2-7 står det følgende: «All bebyggelse inkl. fritidsbebyggelse

Detaljer

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane)

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane) Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 12.03.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3539 461.2 Deres referanse Kværner Stord AS Eldøyane 59 5411 STORD Rapport fra inspeksjon Kværner Stord

Detaljer

Biologisk kjemisk minirenseanlegg Kommentarer til kontrollpunktene

Biologisk kjemisk minirenseanlegg Kommentarer til kontrollpunktene Biologisk kjemisk minirenseanlegg Kommentarer til kontrollpunktene Kontrollpunkter minirenseanlegg Lokalisering kum Fremmedvann skal ikke tilføres anlegget Minirenseanlegg skal ikke lokaliseres i forsenkning

Detaljer

Tjøme kommune. Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING. Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune , sak 071/14, med hjemmel i:

Tjøme kommune. Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING. Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune , sak 071/14, med hjemmel i: Tjøme kommune Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune 17.12.2014, sak 071/14, med hjemmel i: - Lov av 13.mars 1981 nr. 6 vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

uponor Bekreftelse minirenseanlegguponor Clean I 5-15pe Uponors minirensanlegg clean serien består av tre størrelser. 5pe(Clean I) 1.

uponor Bekreftelse minirenseanlegguponor Clean I 5-15pe Uponors minirensanlegg clean serien består av tre størrelser. 5pe(Clean I) 1. uponor Tore Løkke As Att: Lars Dato:10.12.14 Bekreftelse minirenseanlegguponor Clean I 5-15pe Uponors minirensanlegg clean serien består av tre størrelser. 5pe(Clean I) 1.0pe 15pe Vi har bare en renseprosess

Detaljer

KRITERIER FOR INSTALLASJON AV MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1]

KRITERIER FOR INSTALLASJON AV MINIRENSEANLEGG. utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] KRITERIER FOR INSTALLASJON AV MINIRENSEANLEGG utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE

AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE Wallax as Pål Sture Skogfelt Om Wallax as Startet i mai 2004 Omsetning 17 mill Avløpsrenseanlegg Møblering av offentlige rom 5 ansatte 8 eksterne servicemedarbeidere Visjon Vi

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø

Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Store prefabrikkerte slamavskillere i GRP med utslipp til sjø Vi tar hånd om miljøet! Slamavskiller til sjø Typer av slamavskillere Renseeffekt og dimensjonering Installasjon og vedlikehold Tilsyn og kontroll

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr

Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr 1 Lokale forskrifter om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr Fastsatt av Agdenes Kommunestyre 15.12.2010 i sak 59/10 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Frogn Kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Fastsatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere.

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Ved Brit Aase, VA-drift Bærum Kommune Brit.Aase@Baerum.kommune.no Hvorfor er det behov for veiledninger Nyttige punkt

Detaljer

KAP 1. GENERELLE BESTEMMELSER

KAP 1. GENERELLE BESTEMMELSER Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr, Gol kommune, Buskerud. Dato FOR-2004-07-01-1862 Publisert II 2005 hefte 1 Ikrafttredelse 13.02.2005 Sist

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo

Maridalen Vel Styret Maridalsveien 601 0890 Oslo 1 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 OSLO E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no Deres ref: 13/01023-6 Vår ref/saksnr. 18/2014vs Oslo, 7. januar 2015 Høring - Lokal forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Rapport fra inspeksjon ved OneSubsea Processing AS 19. november 2015

Rapport fra inspeksjon ved OneSubsea Processing AS 19. november 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Silje Tingstad, 5557 2031 Vår dato 11.12.2015 Deres dato Vår referanse 2015/15128 461.3 Deres referanse OneSubsea Processing AS Rapport fra inspeksjon ved OneSubsea Processing

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn: Nome kommune, kommunalteknisk avdeling Søvitt

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker INNHOLD: 1. Mål for tømming av slamavskillere og tette tanker 3 2. Virkeområde 3 3. Definisjoner 3 4. Kommunal tømming av slam

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19.

Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. Anlegg med biofilter og utslippsgrøft, minirenseanlegg og filterbedanlegg Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS Renseanlegg med biofilter I Tromsø kan

Detaljer

Midlertidig tillatelse nr T - Elstrøm avløpsrenseanlegg, Skien - utslipp av urenset kommunalt avløpsvann i periode med ombygging

Midlertidig tillatelse nr T - Elstrøm avløpsrenseanlegg, Skien - utslipp av urenset kommunalt avløpsvann i periode med ombygging Saksbeh.: Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Vår dato 17.03.2017 Deres dato 17.02.2017 Vår ref. 2017/875 Deres ref. 17/09413-1 Skien kommune Vann og avløp Postboks 158 3701 SKIEN Att. Anette Hoppestad Hardli Midlertidig

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.

ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX. ØSTRE TOTEN KOMMUNE LOKAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER M.V. VEDTATT AV ØSTRE TOTEN KOMMUNESTYRE DEN XX.XX.XXXX INNHOLD Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Rapport fra inspeksjon avløpsrenseanlegg Horsøy industrihavn 6. august 2014

Rapport fra inspeksjon avløpsrenseanlegg Horsøy industrihavn 6. august 2014 Saksbehandler, telefon Magne Nesse 5557 2335 Vår dato 11.08.2014 Deres dato Vår referanse 2014/9801 461.2 Deres referanse OneSubsea Processing AS Horsøy 5308 Kleppestø Rapport fra inspeksjon avløpsrenseanlegg

Detaljer

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg FAKTA om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør en betydelig forurensningskilde Mange private drikkevannskilder

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Verktøy og prinsipper til bruk i kildesporing

Verktøy og prinsipper til bruk i kildesporing Verktøy og prinsipper til bruk i kildesporing Fagtreff i Norsk vannforening Mandag 27. oktober 2008 Fra kildesporing til tilsyn -jakten på miljøgiftene Siv.ing. Ragnar Storhaug Aquateam A/S www.aquateam.no

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV 2012 Dette gebyrregulativet gjelder arbeid utført av Tilsynet for små avløpsanlegg i drammensregionen. Tilsynet utøver kommunens myndighet

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS, avdeling Ås - Eksempler på utslipp av urenset avløp fra enkelthus Om

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

KONTROLL AV MINIRENSEANLEGG

KONTROLL AV MINIRENSEANLEGG KONTROLL AV MINIRENSEANLEGG kriterier for avviksbehandling utgitt av vannområdeutvalget morsa VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA ÅRSMELDING FOR 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler

Detaljer

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014 Vann og avløp i byggetillatelse Plan- og bygningslovkonferansen 30. oktober 2014 Gjertrud Eid, Norsk Vann Norsk Vann En interesseorganisasjon for vannbransjen. Bidrar til å oppfylle visjonen om rent vann

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune, høringsforslag datert 11.02.11 Vedtatt av kommunestyret i Sørum kommune 18.11.09, med endringer vedtatt xx.xx.xx. Vedtatt med hjemmel

Detaljer

Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor?

Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor? Grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg hva er viktig, og hvorfor? Eksempler fra Hamar, Stange og Løten kommuner. 24.5.2016 Ane Christensen Tange, Løten kommune Innhold Forurensningsloven

Detaljer

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og Page 1 of 5 FOR 2004-06-24 nr 1211: Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud. DATO: FOR-2004-06-24-1211

Detaljer

Høringsnotat. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. Lier, 22.04.2013

Høringsnotat. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. Lier, 22.04.2013 Høringsnotat Lier, 22.04.2013 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen har utarbeidet forslag til endringer i lokale forskrifter for kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken,

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 PROD 007 Nr. 0545 SINTEF Byggforsk bekrefter at Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 er i samsvar med kravene i NS-EN 12566-1+A1 Innehaver av sertifikatet: Bokn Plast

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold

Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Forskrift om tømming av slam etc., Hvaler kommune, Østfold Fastsatt 15.12.2016 Gjelder fra 01.01.2017 Gjelder for Erstatter Hvaler kommune, Østfold Tidligere renovasjonsforskrift av 07.11.1990 hvor slam

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Spredt avløp Muligheter og løsninger

Spredt avløp Muligheter og løsninger Spredt avløp Muligheter og løsninger Erik Johannessen, Ph.D. 1 Innhold Teknologi Erfaringer i Vansjø- og Hobølvassdraget (Morsa) Pilotstudie Hovedstudie Lokal forskrift Informasjonskampanje FoU-virksomhet

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover More og Romdal VA-Konferansen 2009 24-25.juni 2009 Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Erfaring hittil Veien fremover Andrea Zuur Saksbehandler Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Oversikt

Detaljer

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon:

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon: Løsningen er IiSi Green Rock Iisi S 6 og Iisi S 10 er avløpsrenseanlegg for hus med inntil 6 eller 10 beboere. Anleggene har innebygget septiktank og er som basis et biologisk renseanlegg. Kombinert med

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker. i Narvik kommune

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker. i Narvik kommune Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjedene for 01.01.2010 Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr.

Detaljer

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG

INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG INFORMASJON OM ULIKE TYPER AVLØPSRENSEANLEGG Hva er et avløpsrenseanlegg? Et avløpsrenseanlegg renser avløpsvannet ved hjelp av avanserte biologiske, kjemiske og fysiske prosesser. Etter denne prosessen

Detaljer

RAPPORT FRA TILSYN ved HORNS SLAKTERI AS SLAKTERI I VESTVÅGØY KOMMUNE

RAPPORT FRA TILSYN ved HORNS SLAKTERI AS SLAKTERI I VESTVÅGØY KOMMUNE Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Oddlaug E Knutsen 75 53 15 00 26.1.2009 2003/633 oek@fmno.no Deres dato Deres referanse RAPPORT FRA TILSYN ved HORNS SLAKTERI

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Veiledning til søker

Veiledning til søker Veiledning til søker - søknad om utslipp under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet. Flere kommuner har utarbeidet egne søknadsskjema om

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser Kapittel 2. Tømming av slam fra slamavskillere m.m. Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser Forslag til lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg o.l., samt bestemmelser om betaling av gebyr for Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark Kapitteloversikt: Kapittel

Detaljer

Kommunalt tilsyn. Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning. Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012

Kommunalt tilsyn. Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning. Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012 Kommunalt tilsyn Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning 1 Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012 Hva sier regelverket? Forurensningsforskriften kapittel 12, 12-2: Kommunen er forurensningsmyndighet

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/3632 231 M53 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/3632 231 M53 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/3632 231 M53 Harald Silseth TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN - GEBYRREGULATIV 2012 RÅDMANNENS FORSLAG: Gebyrregulativ for Tilsynet

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/ OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Tore Kleffelgård Referanse TOKL/2016/256-6/M42 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/12 07.03.2016 Endring av forskrift om tømming av slamavskillere,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. oktober 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 24. oktober 2017 18.05.2017 nr. 1576 Forskrift

Detaljer

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV

TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN GEBYRREGULATIV De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små

Detaljer

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune

Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Forslag datert 11.06.07 Vedtatt av Lillehammer kommunestyre Forskrift for slamtømming i Lillehammer kommune Vedtatt av Lillehammer kommustyre i møte. I medhold

Detaljer

Forslag til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune

Forslag til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune Forslag til Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune Vedtatt av kommunestyret i Sørum kommune 18.11.09, med endringer datert 21.06.11 vedtatt xx.xx.xx. Vedtatt med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Moss kommune.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Moss kommune. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Moss kommune. Vedtatt av kommunestyret i Moss kommune den 29.09.2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer