Innsamling av tradisjonsstoff i Divtasvuodna suohkan Tysfjord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsamling av tradisjonsstoff i Divtasvuodna suohkan Tysfjord kommune"

Transkript

1 Innsamling av tradisjonsstoff i Divtasvuodna suohkan Tysfjord kommune Prosjektet med å nedtegne Tysfjord, Tjelsund og Lødingens historie har foregått siden midten av 1950-tallet. Siden den gang har man blant annet skrevet de tre kommunenes felleshistorie, fram til 1869, og Tysfjords generelle historie. I forbindelse med arbeidet med Tysfjords gårdshistorie søker vi nå etter mennesker som ønsker å fortelle om livet i fjorden. Hvis du vil gi ditt bidrag, eller kjenner noen som burde ha gjort det, er det ønskelig at du fyller ut/tar med spørsmålsskjemaet som her følger. Hvis du har vokst opp på et annet gårdsnummer enn det du bor på i dag, fyll gjerne ut flere skjemaer. Historia fra Kjøpsvik/Kjøpsnes og Drag lar seg vanskelig fange opp av denne spørrelista. Vi ber deg derfor se nøye på spørsmål 66, hvor du har anledning til å skrive ned generelle utviklingstrekk fra ditt tettsteds historie. Dette gjelder også deg som har vokst opp på en annen gård enn der du i dag er bosatt. Utfylt skjema kan leveres inn på bibliotekene på Drag, Storjord, Kjøpsvik og Bokbussen, til rådhuset, eller sendes til forfatteren: Isak Kjerpeseth Åsvangveien Trondheim e-post: tlf: Spørsmålsskjemaet finnes også i digital form på kommunens hjemmeside. Om du ønsker å levere inn besvarelsen digitalt kan denne sendes til ovennevnte e-postadresse. Om du har spørsmål til besvarelsen, ta gjerne kontakt pr. telefon eller e-post. På vegne av bygdeboknemnda Isak Kjerpeseth

2 Spørreliste for innsamling av gårdshistorisk stoff i Nordland og Troms Redigert for bruk ved innsamling av data til gårds- og slektshistorieprosjektet, Divtasvuodna suohkan Tysfjord kommune, sist endring Gårdens navn og nummer. Antall bruk i dag. 2. Grensene for den gamle gården i inn- og utmark. Areal: innmark, skog og snaufjell. 3. Gamle gravrøyser, både de som ennå eksisterer og de som eventuelt er utslettet. Funn som er gjort i røysene og ellers på gården, først og fremst slike som ikke er innlevert til noe museum.

3 4. Din mening om betydningen av gårdsnavnet. Uttale. Samisk eller kvensk opphav? 5. Fins det utskiftningskart på gården, utskiftningsforrretninger, grenseforretninger og kjøpekontrakter? 6. Hvor lå den gamle felles gårdsgrunnen og hva kalles stedet i dag? (Gammelgården, Toften e.l.) Bor det fremdeles noen på den gamle gårdsgrunnen? Bruksnummer? Fins det en avfallsshaug, "gårdshaug", som markerer den gamle boplassen? Haugens dimensjoner? Er det gjort funn i haugen som kan gjøre det mulig å bestemme alderen på de forskjellige avfallslagene?

4 7. Når foregikk utflytningen? Hvor mange bruk hadde gården ved utflytningen, og hvor mange hus lå samlet på gårdsgrunnen? 8. Lå husene til de forskjellige brukene om hverandre på gårdsgrunnen, eller hadde den enkelte bruker sine hus samlet i et tun? Fantes det særskilte navn på de enkelte brukene innenfor gårdsgrunnen? (Øvergården, Nergården, Nordistua e.l.) Sto det gammer? Hvor?

5 9. Hadde noen bruker oppført hus utenfor gårdsgrunnen eller flyttet ut før den offentlige utskiftningen? 10. Episoder eller eventuell grannestrid i forbindelse med utflytningen. Makeskifter for å slippe å flytte ut. Har det vært rettsaker knyttet til gården?, om grenser?

6 11. Hvor mange hus regnet en i gamle dager at et bruk normalt skulle ha? Nevn navnet på hvert enkelt, størrelse og innredning. Fins det spor etter en felles badstue på gården eller etter andre hus som tilhørte fellesskapet? 11 a: Finnes noen beretninger om da man flyttet fra gamme og inn i det første tømmerhuset. Hvordan var det å omstille seg fra gamme til tømmerhus? Ble husholdet helt omorganisert, eller ble noen tradisjoner videreført fra gammen og tilpasset det nye huset (for eksempel med hensyn til sengeplasser, matskikker, matlaging, annet innendørs arbeid som søm, veving, spikking

7 12. Husmannsplasser på gården? Hvor lå de? Navn? Når og av hvem ble de bygd og ryddet? Nevn navnene på husmannsfolket inntil plassene ble nedlagt. Var husmannsfolket av gårdens folk eller var de tilflyttere? Hvorfra? Lå plassene under fellesskapet eller under spesielle bruk? Bebyggelse, avling og husdyrhold på plassene? Hvordan var leievilkår, rettigheter, pliktarbeid osv.? Er noen gamle husmannskontrakter i behold? Er noen av plassene senere utskilt til selvstendige småbruk? 13. Fins det tufter eller navn i utmarka som vitner om gamle finnerydninger? (Mikkelsheimen, Ol-Persatofta o.l.)

8 14. Når ble gjerdet mellom inn- og utmark oppført? Fins det spor etter eldre stein- og torvgjerde omkring innmarka, eventuelt navn på gjerdet? Fins det gjerde i utmarka mot nabogården? Når oppført? 15. Er de enkelte brukene atskilt i innmark ved gjerde, eller beiter kyr og sauer fremdeles i fellesskap på innmarka vår og høst? Når ble slike gjerder eventuelt oppført? Var det reingjerder i nærheten?

9 16. Når gikk en over til å anlegge kunsteng og drive vekselbruk? Når ble kunstgjødsel tatt i bruk? Nevn hvem det var på gården som gikk i spissen når det gjaldt å intensivere gårdsdriften. 17. Korndyrking på gården i gamle dager? Når sluttet en å dyrke korn? Hvilke kornslag ble dyrket? Hadde brukene en felles tørkeplass for kornet? (Hesjevollen. Hesjevika o.l.) Ble alle åkrene sådd til hvert år? Nevn navnene på de gamle åkrene og hvordan de var fordelt mellom brukene.

10 18. Fins det åkernavn som minner om nepe- eller lindyrking? (Nepreitåkeren, Linåkeren o.l.) 18 a. Var det spesielle plasser man plukket bær på? Hadde noen førsterett til bærplukking? Hvem? Ble det plukket juobmo/syregress? Hvor? Ble det skåret sennegress? Hvor? 19. Minner om høstingsmåter i innmarka før den offentlige utskiftingen (dugnad, høsting i fellesskap, teiger som gikk på årbytte o.l.)? Når ble slåmaskin tatt i bruk, høyvogner o.l.?

11 20. Er gammel heimeutmark tatt under rydning? Når tok rydningen til, og når ble heimeutmarka utskiftet? Dette har ofte ført til ny teigblanding innen gården. Hvor mange teiger har nå de enkelte bruk? 21. Høster man ennå i utslåtter, eller når sluttet man å slå utmarka? Eide hvert bruk sine utslåtteiger, gikk teigene på årbytte eller høstet man i fellesskap? Ble høyet samlet i utlader eller lagt i stakk? Når og hvordan foregikk transporten hjem? Nevn navn på utslåttene og hvor de lå. Ble noe av høyet i utslåttene lagt til "surgras", og fins det merker etter "surgrasholer" i utmarka?

12 22. Andre former for fórsanking: Skaving, lauving og sanking av tang og tare? Når og hvordan foregikk innsankingen av slikt fór? Utnyttingen av fiskeslo til fór og gjødsel. 23. Når ble sommerfjøsene oppført? Gammel praksis med melkeplasser og grindgang? Fins det tradisjon om overfall på buskapen av bjørn eller ulv? 23 a: Hvor kokte man løyping til husdyrene? Hadde man løypingsgryta ute eller i eldhus/fjøs?

13 23 b: Flyttet man ut av våningshuset i perioder om sommeren? Flyttet man det daglige matstellet til eldhus/uthus? Sov man også i eldhus/uthus da? Var det en regel at man gjorde dette, eller ble uthusene bare brukt til matlaging/soveplasser i perioder da det var mye besøkende folk på gården (i slåttetida, læstadianske samlinger, og lignende)? 23 c: Bakte man brød (gáhko) i eldhus eller var det laget utendørs bakerovn? 24. Beiter buskapen fra hele gården sammen i utmarka? Har man anlagt kulturbeite? Fins det saueholmer til gården?

14 24 a: Hadde man rein på gården? Hadde noen sytingsrein? Hvem hadde man sytingsrein hos? 25. Gjeteplikten før utmarksgjerdet kom opp? Hvordan ble plikten fordelt mellom oppsitterne? 26. Gikk plikten til å holde avlsokse og gravær på rundgang mellom brukene, eller var det ett av brukene som holdt avlsokse mot å nyte ekstra slåtterettigheter? (Slåttenavn som Okseteigen o.l. kan ha oppstått på det viset.)

15 27. Hva slags skog er det til gården? Er det nok skog til brensel, eller nyttes det torv ved siden av? 28. Er skogen utskiftet? Gammel hugstpraksis i skogen. 29. Er det brenntorv til gården? Er myrene særskilt utskiftet?

16 30. Har gården allmenningsretter? 30 a: Drev man med jakt og fangst? Hva jaktet man på? Hvor jaktet man? 30 b: Hadde gården fiskevann? Hvem hadde rett til å fiske? med hvilke redskap? Ble vannene leid ut til utenforstående?

17 31. Har gården hatt møller eller bekkekverner? Hvor lå de, var de flomkverner eller årgangskverner og hvor lenge var de i drift? Hadde brukene hver sin kvern, eller var flere sammen om en? Stedsnavn som minner om gammel mølledrift (Mølnelva, Mølnbakken o.l.)? 32. Har gården hatt vadmelsstampe? Hvem eide og drev den? 33. Vannforsyningen til gården før og nå. Når ble vann innlagt i husene? 34. Når fikk gården elektrisk lys og skikkelig veiforbindelse med omverdenen?

18 35. Fins det egg- og dunvær til gården? Blir disse herlighetene utnyttet i fellesskap eller er rettene utskiftet? 36. Fremgangsmåten ved egg- og dunsanking og fordeling av utbyttet. Hvordan ble dunen renset? Fins sprettebuer bevart? 36. b. Andre former for fellesskap, gårdskasse e.l.?

19 FISKET 37. Hvilke sesongfiskerier deltok folk fra gården i, og tiden for disse? 38. Vanlig utrustning på hver deltager til de forskjellige fiskerier?

20 39. Hvor mange fembørings- eller åttringsbåter utrustet gården i regelen til de forskjellige fiskerier før omlegningen i fisket ved slutten av 1800-tallet? Deltok det også mindre båttyper i sesongfiskeriene? 40. Hva slags redskaper driftet de vanligvis med, storgarn, line eller juksa?

21 41. Fantes det samarbeid på gården om båtbruk, sild- eller seinotbruk? Var det regler for hvem som skulle være høvedsmann eller notbas? 42. Hvordan ble lottene fordelt? Hvor mye på bruket og hvor mye på hver utrorskar? Rodde noen fiske med leiekarer (hyrekarer) eller halvlottskarer? Hvorfra kom i så fall mannskapet? 43. Er det heimefiske ved gården? Gamle klakker og fiskegrunner med navn og méd. Hva slags fisk ble fanget på de forskjellige klakkene? Var det noen som hadde førsterett til disse?

22 44. Fins det spor etter rorbuer og hjellbruk på gården, og tradisjon om at folk lå til utrors her? 45. Når ble den første sneiseileren anskaffet, hvorfra og av hvem? Når gikk råseilbåtene av bruk? Ble fembørings- og åttringsbåtene nyttet senere som egnerprammer o.l.? 46. Når ble den første motoren anskaffet og av hvem? Når slo motoren igjennom som drivkraft i fartøyene?hvem var det som først fikk påhensgsmotor?

23 47. Fins det tradisjon om eller spor etter jektebruk på gården? (F.eks. navn som Jektoppsetten, Tendringstøa o l.). 48. Drives det fiske i dag? Hvor? Hvor mange og hva slags fartøyer? Fraktfart, sildesalting o.l.? 49. Hvilken rolle spilte fisket i gårdens økonomi i eldre tid? Hvordan er forholdet i dag?

24 50. Dersom fisket er opphørt, når skjedde det og hva var årsaken? 51. Havneforholdene ved gården? 52. Bebyggelsen på nausttomtene og utskiftning av grunnen. Eventuell strid og episoder i samband med utskiftningen. (En m 2 i nausttomten betydde ofte mer enn et mål i innmarka.)

25 53. Hvordan fordeles eventuell landslott? Andre særretter ved sjøen, makkefjæra, tangstrand og klippfiskberg? Hvordan fordeles disse mellom brukene? 54. Fins gamle båter, utstyr, fiske- eller fangsredskaper bevart? (Vabein, skinnhyrer, skinnstakker e.l.). 55. Store ulykker eller bragder på sjøen? Sagn og regler i forbindelse med sjøbruket?

26 FOLK, INNBO OG REDSKAPER 56. Navn og fødselsår på nåværende brukere. Når og på hvilken måte overtok de? Hvordan har de drevet brukene og stelt husene? Notér også alt som vites om de tidligere brukene, hvor tilflytterne til gården stammer fra osv. (Her er det av uvurderlig nytte å ha utskrift av panteregistrene for de siste 100 år.) Har noen på gården merket seg ut som særlig dyktige på et eller annet felt, så ta det med. Bodde de i området før? Drev de reindrift i området før? Ble det drevet reindrift i kombinasjon til gårdsdrift? 57. Gamle skinnbrev, amerikabrev, gamle bibler eller andaktsbrev med slektsopptegnelser og gamle dagbøker. Har noen bruker i manns minne nyttet bumerker? Var det i bruk hårmerker som bumerke (gålggåtsiehke, merker som skar inn i reinens hår som mildertidig merke)? Hvilke øremerker ble brukt? Var det forskjellige merker for sau, geiter, kyr, rein? Hvem hadde disse merkene før? Er det knyttet historier til noen av disse merkene? Tegn av, eller få slike dokumenter utlånt.

27 58. Fins gammelt innbo, klær, arvesølv, tinn eller redskaper bevart? Ting som kan tjene til illustrasjonsmateriale, bør fotograferes. Finnes det gjenstander som har vært bruk i reindrifta? Fins det gjenstander som har samiske symboler/mønstre? Redskap av horn/bein? Sølvskeier? Sølvgjenstander?

28 59. Fins det sagn knyttet til personer eller steder på gården? Er det spesielle plasser som skal være gravsteder? Plasser hvor barnelik er begravd? Æpar/Æbok/Utborplasser? Er det andre plasser der det skal være skrømt? Er det spesielle plasser man skal unngå? Er det plasser hvor folk har dødt/omkommet?

29 SÆRLIGE MINNER FRA FOLKELIVET 60. Kirkeveger, kirkereiser. Fantes det egne kirkebåter på gården? Kirkestuer? 61. Skikker ved bryllup og gravferd? 62. Ble bestemte regler fulgt når en ba til bryllup og gravøl? Er det historier om suognu/frierturer (når mannen kom til kvinnens hjemgård for å suognot/fri/?

30 63. Andre trekk fra livet på gården i hverdag og fest? (Samlingssteder for ungdommen, juleskikker osv.) Ble det holdt læstadianske samlinger på gården? Gudstjeneste? Vielse og bryllupsfeiring? 64. Minner fra omgangsskolen og de eldre skolehusene. Var det skolestue i noen av husene? Var det innkvartering av elever på noen av gårdene?

31 65. Beskriv momenter ved gårdens historie som spørsmålene ikke har vært inne på. Har du informasjon som er helt spesiell for din gård?

32 66. (Spesielt for Kjøpsvik/Kjøpsnes og Drag) Beskriv sentrale elementer fra nærmiljøet ditt. Eks: Barndomshjem, nabolag/boligbygging, skoleforhold, transport, telefon og TV, fritidsaktiviteter, næringsvirksomhet. Om mulig, beskriv dem så langt tilbake som du husker og fram til i dag. (Bruk om nødvendig egne ark)

33 Registreringsskjema for innlevering av intervjumateriale Navn: Adresse:... Telefon: E-post:. Vedlagt besvarelse gjelder for gården:. Gårdsnr: Ev. bruksnr:.. Jeg har også levert/kommer til å levere besvarelse for gårdsnr: Opplysningene jeg har gitt kan brukes i arbeidet med gårds- og slektshistoria for Tysfjord. Dato/sted: Signatur:..

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen?

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen? Stiftelsen Oslo, mai 1997 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 174 RUSSETID RUSSEKLÆR Denne spørrelisten handler om et spesielt norsk fenomen som særlig i byene

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1990 Spørreliste nr. 155 B FORSAMLINGSLOKALER De fleste lokalsamfunnene her til lands har ett eller flere forsamlingslokaler (hus eller saler) der folk kan samles.

Detaljer

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap PÅ TUR I LISTALANDSKAPET Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap Vestover Lar vi blikket vandre nord og vestover fra det flate vide Lista oppdager vi at det blir mer bevegelse

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1987

Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1987 Norsk etnologisk gransking Oslo, september 1987 Emne nr. 148 HYTTER OG HYTTELIV Innledning Vi har valgt å bruke betegnelsen hytter i denne spørrelisten. Vi kunne også brukt betegnelsene landsted eller

Detaljer

Starthefte for DIS-medlemmer

Starthefte for DIS-medlemmer Starthefte for DIS-medlemmer Litt av hvert til hjelp i slektsforskningen Utgitt av DIS-Norge Revidert februar 2012 STARTHEFTE 1 Heftet ble første gang utgitt av Norunn Klettum og er senere oppdatert og

Detaljer

Felt 3 Sállan/Sørøya Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen

Felt 3 Sállan/Sørøya Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen Felt 3 Sørøya. Utredning for Finnmarkskommisjonen av Norsk Institutt for Kulturminneforskning. 2011 NIKU Oppdragsrapport 241/2011 Felt 3 Sállan/Sørøya Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen Marit

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

DØD OG BEGRAVELSE. 1. Hva slags varsler kunne vise seg når som helst? 2. Fikk man varsler ved særlige anledninger i årets løp?

DØD OG BEGRAVELSE. 1. Hva slags varsler kunne vise seg når som helst? 2. Fikk man varsler ved særlige anledninger i årets løp? Norsk etnologisk gransking Februar 1957 Emne nr. 64 DØD OG BEGRAVELSE Vi har før spurt om begravelsesskikker: i emneliste nr. 39 om matskikker ved gravølet og i nr. 49 om kirkelige skikker. En del medarbeidere

Detaljer

- 1 - Historien om et husmannsbruk i Røyrdalen Odd Jan Andersen

- 1 - Historien om et husmannsbruk i Røyrdalen Odd Jan Andersen - 1 - Historien om et husmannsbruk i Røyrdalen Odd Jan Andersen 1 Innledning Mellom Oltedal og Dirdal passerer R-45 gjennom Røyrdalen før den fortsetter videre i tunnel mot Dirdal. Lia nedforbi veien er

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Tingplassen på Tengesdal

Tingplassen på Tengesdal Paul Tengesdal Tingplassen på Tengesdal (2) (1) Bureisningsbruket Tingvold på Nordre Tengesdal, med Eikesvatnet i bakgrunnen og Bjerkreimselva i forgrunnen. (1)=Tingplassen og (2)=Agnafedet med den gamle

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

Stiftelsen Oslo, februar 2003 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo. Spørreliste nr. 196 HJEMMETS TEKNOLOGI

Stiftelsen Oslo, februar 2003 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo. Spørreliste nr. 196 HJEMMETS TEKNOLOGI Stiftelsen Oslo, februar 2003 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 196 HJEMMETS TEKNOLOGI Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt)

Detaljer

Sult og Overflod. Spillerkompendie. - et historisk rollespill på Veien

Sult og Overflod. Spillerkompendie. - et historisk rollespill på Veien Sult og Overflod - et historisk rollespill på Veien En reise over 2000 år tilbake i tid - til år 11 etter vår tidsregning. Vi befinner oss i eldre jernalder og snarere bestemt i eldre romertid. Her i nord

Detaljer

Helga Pedersens eiendommer i Vestertana

Helga Pedersens eiendommer i Vestertana Helga Pedersens eiendommer i Vestertana En metoderapport fra Dagbladets samfunnsavdeling om avsløringene rundt Apnestlederens og fiskeriministerens eiendommer sommeren 2009 Reportere på saken: Veslemøy

Detaljer

Rådgivning og omorganisering gav større utbytte

Rådgivning og omorganisering gav større utbytte Økosau: Rådgivning og omorganisering gav større utbytte - Alle tiltak i den nye drifts - planen er ennå ikke gjennomført, men om det hadde vært det, tror jeg faktisk at jeg ville ha sittet igjen med dobbel

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Myntene på handelsstedet

Myntene på handelsstedet Myntene på handelsstedet Innlevert av 1.-4. trinn ved Kjerringøy skole (Bodø, Nordland) Årets nysgjerrigper 2013 Kjerringøy er ei lita bygd i Nordland, med omtrent 350 innbyggere. Kjerringøy skole er en

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan vi har jobbet Landskapet

Detaljer

Vikingene hvem var de?

Vikingene hvem var de? Vikingene hvem var de? Anes Erik Bakija I moderne interpretasjon framstilles ofte vikingene som fryktløse barbarer, med store skjegg og kropper som okser. De landet på kysten med de digre skipene deres,

Detaljer