VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]"

Transkript

1 VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene

2 Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes innspill følger i sin helhet vedlagt planutkastet). Forslagene er ment å være utgangspunkt for videre diskusjon, dialog og oppfølging. Forslag til tiltak fra temagruppene er ikke prioritert eller finansiert. Bortsett fra plantemaet forskning og utvikling (jf. forslag til FoU-strategi) er det heller ikke angitt hvem som bør ha ansvaret for videre oppfølging av forslagene. Høringsprosessen til planutkast VINN Agder forventes å gi innspill til hva som bør prioriteres, hva en har mulighet til å følge opp; hvordan og når. Det vises til kap. Oppfølging av planen operasjonalisering, prioritering, smart spesialisering, s. 24 i planutkastet. 1

3 Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping: "Dyrk entreprenørskapskulturen" Mål 1: Flere vekstkraftige nyetableringer Tiltak E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 Knoppskyting gjennom klynge-til-klynge samarbeid Utvikle tiltak for å stimulere til økt kommersialisering av ideer fra FoU institusjoner Økt kunnskapsgrunnlag på overlevelse og vekst i nye innovative bedrifter gjennom virkemiddeldesign Etablere ARENA gründer Agder som pilotfylker for seniorentreprenørskap Utvikling av nye tiltak for å fremme kvinnelige entreprenørskap Etablere språkkurs og tilrettelagt gründeropplæring for fremmedspråklige Utvikle globaliseringsprogrammer for gründere Utarbeide veilednings og komepanseutviklingsmateriell for gründere, bl.a. kurs i forretningsmodellering Sertifisere virkemiddelapparatet Utvikle nye metoder for å fremme vekst i nyetablerte foretak Etablere gründermentor Bygge et tverrfaglig kunnskapsteam rundt gründere for å fremme vekstpotensialet på en best mulig måte i etablererfasen Etablere program GründerFuture etter modell FemaleFuture (NHO) Etablere regionale GründerGarasjer med tilgjengelige verktøy for kreative prosesser Etablere Sørlandets kontorhotel for gründere i Oslo Gjennomføre en pilot på Agder for å gjøre offentlige innkjøp mer tilgjengelig for gründerbedrifter Utvikle en database over alle bedriftsetableringer på Agder Start Up Agder Etablere et digitalt system for utsendelse av velkomstbrev til alle oppstartsbedrifter på Agder med informasjon om tjenestetilbud og bistand i gründerprosessen Utvikle GründerAPP med oversikt over tilbud til gründere Tilrettelegge for sosialt entreprenørskap creating shared value Etablere Gründerdagen på Agder for å synliggjøre nyskapende ideer og vekstkraftige nyetableringer Etablerer pre-såkornfond Utvikle gode metoder og tilskudd til markedstesting i idéfasen 2

4 E25 Økt risikokapital til eskalerbare forretningsideer E26 Pilotprosjekt for uttesting av metoder for risikoavlastning for å utløse flere vekstkraftige forretningsideer E27 Etablere et system for Crowdfunding Agder Mål 2: Økt bærekraftig verdiskaping i eksisterende næringsliv E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 Tiltak Skape arenaer på tvers av næringer og bransjer og koble gründerbedrifter med etablerte bedrifter Stille krav til klynger for å stimulere et antall nye knoppskytinger i året for å få offentlig tilskudd Sikre gode rammebetingelser for klynger Tilrettelegge for utvikling av flere klynger og nettverk Tilrettelegging for tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor i planprosesser Utvikle gode offentlige digitalt tjenester tilpasset næringslivets behov Styrke kommunens vertskapsrolle Utvikle innovasjonsprogrammet på tvers av klynger og nettverk Tilrettelegge for utvikling av kompetansearbeidsplasser Styrke Agder som et attraktivt område for kunnskapsbasert arbeidskraft Utvikle nye møteplasser for regional, nasjonal og internasjonal investorkapital Etablere arena for internasjonalt samarbeid og globalisering Mål 3: Økt entreprenørskapskultur E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 Tiltak Entreprenørskapsundervisning for alle barn, unge og studenter Etablere gründerleirskoler Etablere kreativ folkehøgskole i Mandal med tilhørende kompetansemiljø innenfor entreprenørskap og innovasjon. Videreutvikle Sørlandet Vitensenter som arena for kreativ kompetanse Læreplaner må tilrettelegges for kreative elever i hele utdanningsløpet Etablere pilot for fritidsklubb for gründere, en fritidsaktivitet for barn som er drevet av engasjerte foreldre på lik linje med dagens idrettsaktiviteter. Hospitering i bedrifter for å øke kunnskap og engasjement Satsing på lærlinger ved å etablere flere læreplasser Kompetanseheving for karriereveiledere for å påvirke unge i valg av utdannelse i retning av næringslivets behov for arbeidskraft i fremtiden Entreprenørskaps- og innovasjonsfag for alle studenter på universitetet 3

5 E50 Styrket innovasjonsstudie på bachelor-, master- og PhD studie på universitetet. E51 Utvikle nye og fremtidsrettede utdanningstilbud i distriktene E52 Etablere tenketank med elever, studenter og næringsliv E53 Etablere rekrutteringsarenaer for å sikre rekruttering til fremvoksende næringer Mål 4: Økt FoUoI gjennom et samordnet, åpent og effektivt innovasjonssystem E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60 Tiltak Styrke innovasjonskompetansen i virkemiddelapparatet Offentlige insentiver til næringslivet for å fremme samarbeid med universitetet og andre regionale forskningsinstitusjoner Fremme god kommunikasjon mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner, næringslivet og virkemiddelapparatet Skape flere arenaer og møteplasser for aktørene i innovasjonssystemet Etablere regionale arenaer for å utnytte kompetansemiljøene i bedrifter som leverandørkompetanse, formidlingskompetanse og produksjonskompetanse Utvikle nye digitale kommunikasjonsarenaer i innovasjonssystemet Utvikle en tydelig rolleavklaring i innovasjonssystemet 4

6 Forskning og utvikling: "Bredde i bunnen og spissing i toppen" Hovedmål for FoU mot 2030: Agder ligger i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og privat næringsliv. Innovative løsninger bidrar til økonomisk og samfunnsmessig bærekraft. Mål 1: Agder har tatt nasjonale og internasjonale prestisjetunge posisjoner på flere områder Mål 2: FoU-miljøene i Agder samarbeider godt og er attraktive som samarbeidspartnere i nasjonale og internasjonale prestisjeprogrammer, prosjekter og piloter Mål 3: FoU-miljøene kvalifiserer seg til å lede nasjonale og internasjonale prestisjeprogrammer, prosjekter og piloter Mål 4: FoU-miljøene på Agder vektlegger god kjønnsbalanse Mål 5: FoUoI-aktiviteten i næringslivet og offentlig sektor er over landsgjennomsnittet Mål 6: Andelen ansatte med doktorgrad i næringslivet og offentlig sektor er over landsgjennomsnitt Mål 7: Barn og unge i Agder har økt forståelse og opplevelser knyttet til FoUoI Målene er ambisiøse og krever at FoUoI-kapasiteten styrkes betydelig i årene fremover. Det foreslås følgende strategiske grep (tiltak) for å nå målene. Forslagene er gruppert etter områdene "kultur, politikk og ledelse" og "infrastruktur". Kultur, politikk og ledelse ske grep / tiltak Hovedansvar F1 Bedrifter, virksomheter og kommuner i Agder vurderer egen personalpolitikk/ HR- strategier med tanke på at ansatte motiveres til å komme med behov og ideer. Det etableres ordninger med "kom i gang-midler" som raskt kan utløses for enkelte eller grupper for å planlegge aktuelle søknader Toppledere, politikere linjeledere og prosjekteiere F2 Etablere god dialog og styring i prosjektfasen Toppledere, politikere linjeledere og prosjekteiere F3 Legge til rette for at bedrifter, virksomheter og kommuner i Agder utvikler egne strategier med handlingsplaner for FoUoI virksomhet Toppledere, politikere linjeledere og prosjekteiere F4 Øke volum av FoUoI-prosjekter gjennom relevante programmer i NFR/RFF og andre finansieringskilder Politikere og toppledere i kommunene på Agder i samarbeid med KS- Agder F5 Kartlegge innovasjonsgrad og evne i kommunene på Agder Politikere og toppledere i kommunene på Agder i samarbeid med KS- Agder F6 Øke antall offentlige PhD-prosjekt Politikere og toppledere i kommunene på Agder i samarbeid med KS- Agder F7 Jobbe strategisk gjennom kravspesifikasjoner og anbudsprosesser for å påvirke markedet til å levere innovative løsninger Politikere og toppledere i kommunene på Agder i samarbeid med KS- Agder 5

7 F8 Avklare hvordan ressurser og kompetanse fra VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) skal videreføres i Agder etter 2017, da prosjektfasen avsluttes Eiere av VRI F9 Skoleeier legger til rette for undervisningsopplegg med fokus på å koble lek, læring, forskning og nyskaping Skoleeier F10 UiA spisser strategiske satsingsområder i dialog med privat næringsliv og offentlig sektor. Regionale aktører bygger opp om UiA sine satsingsområder. Sentrale beslutningstakere ser merverdien av å samordne FoUoI-strategiene F11 Jobbe med en smart spesialiserings tilnærming Fylkeskommunene F12 Kommunesektoren i Agder peker ut sine felles satsingsområder gjennom interkommunalt samarbeid og Kommunene i Agder samarbeid med UiA og evt. næringslivet F13 Rekruttere akademisk og administrativ kvalifisert kjernekompetanse og erfaring fra prestisjetunge FoUoIprosjekt. UiA- styret, fylkesting, Politisk samordningsgruppe og aktuelle toppledere Arbeidsgivere i dialog med organisasjoner F14 Bruke etablerte arenaer til politisk debatt omkring betydningen av å øke regionale bevilgninger til FoUoI Politisk samordningsgruppe, Sørlandstinget, Fylkesting, kommunestyrer F15 Mobilisere næringslivet til å bidra med midler til FoUoI NHO og næringslivet F16 Regionale finansieringskilder og virkemidler støtter regionale toppsatsinger over tid gjennom dialog omkring regionale prioriteringer. Satsingen sikres tilstrekkelig økonomisk forutsigbarhet. Regionalt forskingsfond Agder, Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, fylkeskommunene og Fylkesmannen m.m. Infrastruktur ske grep / tiltak Hovedansvar F17 Etablere et felles nettsted-oversikt over tilgjengelige virkemidler, regionale ressurser fellesverktøy og eksempler (ressursdatabase) kommunikasjonsportal for FoUoI i Agder på Regionplanen Agder 2020 sin hjemmeside som skal bidra til å: o o o o o o Mobilisere til økt FoUoI i regionen og inspirere nye til forskningsaktiviteter Skape økt forståelse for hvorfor FoUoI er et viktig instrument for regional utvikling ved å vise til økt verdiskaping i regionens næringsliv og offentlig sektor Være en regional arena for formidling av FoUoI-resultater Etablere tverrfaglig tematiske og faglige nettverk Forenkle søkeprosesser og tydeliggjøre krav til rapportering Synliggjøre Agder som kunnskapsregion med nyskapende FoUoI-resultater og tiltrekke seg Fylkeskommunene i samarbeid med FoUmiljøene i Agder og andre regionale aktører 6

8 nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen FoUoI F18 Skreddersy etter- og videreutdanningstilbud på innovasjon i offentlig sektor Kommunene i samarbeid med regionale og nasjonale virkemidler F19 Stimulere til økt samarbeid mellom privat og offentlig sektor og UiA Kommunene i samarbeid med regionale og nasjonale virkemidler F20 Etablere samarbeidsarena mellom UiA, kommunesektoren og entreprenørskap/næringsliv for å avdekke behov og løsninger Kommunene i samarbeid med regionale og nasjonale virkemidler F21 Videreutvikle eksisterende fagnettverk og legge til rette for å etablere nye Kommunene i samarbeid med regionale og nasjonale virkemidler F22 Videreutvikle etablerte arenaer til gjensidig å utveksle kunnskaper og erfaringer samt motivere og utfordre hverandre. Medlemmer i regionalt forskningsforum Agder F23 Styrke samarbeidet, avklare roller, ansvar og forventninger for å styrke effekten av regionale virkemidler i forhold til FoUoI Premissgivere, styreledere, medlemmer F24 Videreutvikle og styrke regionale fellesressurser FoU-aktører F25 Råd, veiledning og støtte til å skrive søknader på alle nivå FoU-aktører F26 Arrangere nasjonale og internasjonale konferanser UiA, næringsklynger og aktuelle FoU-miljø F27 Videreutvikle møteplasser mellom virkemiddelapparat og offentlig sektor + evt. private investorer Det regionale partnerskapet og det regionale virkemiddelapparatet F28 Forsterke eksisterende nettverk Det regionale partnerskapet og det regionale virkemiddelapparatet F29 Stimulere og legge til rette for at forskningsresultater formidles og gjøres tilgengelige på en slik måte at de blir samfunnet til nytte FoU- miljøene og regionale fellesressurser F30 Etablere forskningsblogg Agder FoU-miljøene og forskere F31 Utnytte sosiale medier FoU-miljøene og forskere 7

9 Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Hovedmål: Besøksnæringene i Agder skal ha lønnsomme og konkurransedyktige bedrifter Aktørene når målet ved å satse systematisk på de 4 strategiene under. For hver strategi ble det utarbeidet flere fokusområder for handling og oppfølging. A: Best for barn Fokusområde R1 R2 R3 B: Best på gjenkjøp Fokusområde R4 R5 R6 Utvikle aktiviteter og opplevelser (kunst og kultur, mat, natur) som etterspørres av barnefamilier Utvikle nye markeder basert på eksisterende tilbud og opplevelser Utvikle nye sesonger og forlenge eksisterende sesonger: "Agder i et 365 perspektiv" Systematisk kommunikasjon med gjestene gjennom hele syklusen; før reisen, under oppholdet og i etterkant av besøket Ha fokus på hva som utløser gjenkjøp hos kundene Trene på kundemøter C: Kompetanse Fokusområde R7 R8 R9 D: Innovasjon Fokusområde R10 R11 R12 Bidra til å forbedre relevant kompetanse; både på videregående nivå, fagskole- og på høyskole/universitetsnivå Bidra til å utvikle relevant kompetanse om og for næringen, inkludert å utvikle gode parameter for å måle grad av suksess Videreutvikle samarbeidet mellom næringsliv, akademia og offentlige aktører Videreforedle eksisterende nettverk og allianser og være åpen for å utvikle nye Bidra aktivt til at det knyttes tette koblinger mellom næringsliv og innovasjonsmiljø/ universitets- og forskningsmiljø Prioritere brukerstyrt forskning Rapportering og oppfølging Tiltak Ansvar R13 Utarbeide en årlig realiseringsrapport som skal måle suksess Fylkeskommunene R14 Arrangere en årlig oppfølgingskonferanse innen april hvert påfølgende år Fylkeskommunene 8

10 Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig utnytting av Agders naturressurser " Sektorovergripende mål for alle primærnæringer 1. Utvikle robuste og bærekraftige næringer som er rustet for endringer i klima og demografi og er tilpasset krav som følge av samfunnsutvikling 2. Sikre regionens ressursgrunnlag for fremtidige generasjoner 3. Sikre rekrutteringa til næringene og forsterke innsatsen på teknologi- og kunnskapsutvikling, forskning og kompetansebygging 4. Økt bærekraftig utnytting av Agders naturressurser 5. Skape flere synergier mellom næringene 6. Sikre at infrastrukturen og rammevilkår dekker de behov næringene har 7. Utnytte nye og eksisterende muligheter i markedet I det følgende er det formulert ett hovedmål per primærnæring. Det er ikke foreslått konkrete tiltak, men egne mål og strategier for hvordan næringsutvikling og verdiskapning kan realiseres. Mål for jordbruk: Øke konkurransekraften og verdiskapninga i hele verdikjeden og levere mer, trygg og sunn mat til et økende marked Delmål: Øke dagens produksjonsnivå ved å utnytte kunnskap, klimatiske forhold og tilgjengelige ressurser bedre L1 L2 Øke kjøttproduksjonen (storfe/småfe) basert på beite og grasressurser Øke produksjon av frukt, bær og grønt Delmål: Utvikle lønnsomme reiselivsprodukt i tilknytning til gårdene L3 L4 L5 Utvikle lønnsomme reiselivsprodukt i tilknytning til innlandsfiske Utvikle lønnsomme reiselivsprodukt i tilknytning til jakt Utvikle lønnsomme reiselivsprodukt i tilknytning til agriturisme Delmål: Økt verdiskaping i landbruket ved å tilby tjenester til lokalsamfunnet L6 L7 Bygdeservice Inn på tunet Mål for skogbruk: Øke verdiskapningen i hele verdikjeden og styrke satsingen på skogen og dens produkter i klimasammenheng Delmål: Øke avvirkningen og utnytte produksjonsgrunnlaget bedre L8 L9 Utbedre og fjerne flaskehalser på det kommunale og fylkeskommunale veinettet Kontinuerlig oppdatering av offentlige veilister 9

11 L10 Styrking av den offentlige og private veiledningstjenesten innenfor skogbruket L11 Gjennom kompetanseheving og ved å utnytte regionens geografiske og klimatiske fortrinn, videreutvikle en lønnsom juletre- og pyntegrøntnæring Delmål: Øke lokal videreforedling ved å tilrettelegge for industribedrifter i alle ledd i verdikjeden for tømmer og treprodukter L12 Emneproduksjon til dør- og vindusprodusenter Delmål: Være proaktive og ta del i den verdiskapningen som kommer innenfor nye treprodukter L13 Industriell massivtreproduksjon Mål for marine næringer: Øke verdiskapningen i marine næringer på Agder gjennom satsing på bærekraftig næringsliv, kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon, samt stimulere til økt forbruk av lokal fersk fisk og sjømat Delmål: Stimulere til innovasjon og kunnskapsutvikling gjennom forskning og kompetansedeling L14 L15 L16 L17 L18 Forskning og utvikling på lite utnyttede arter i sjøen (LUR-arter) Fremme bruk av ny teknologi i hele verdikjeden og økt utnyttelse av fangsten Innenfor bærekraftige rammer øke leveransen av leppefisk fra Sørlandet til oppdrettsnæringen Øke produksjon av og verdiskapning knyttet til ville bestander av laks og sjøørret på Sørlandet Forskning og utvikling på marine arters potensial for karbon fangst 10

12 Innovasjon i offentlig sektor: "Bryt ned barrierene" Mål: Utvikle mer effektive offentlige tjenester av høy kvalitet med begrensede ressurser Det er bredt enighet rundt at det er behov for mer innovasjon i offentlig sektor for å møte nåværende og fremtidige utfordringer. En har derfor hatt fokus på barrierer som hindrer, demper eller forsinker gjennomføring av prosjekter og tiltak som bidrar til innovasjon i offentlig sektor. Barrierene er delt inn i tre områder, og det er formulert strategier, satsinger og tiltak for å finne løsninger. Område utdanning og kompetanse er satsinger (tiltak) O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Legge til rette for økt volum av følgeforskning gjennom relevante programmer i NFR/RFF og andre programmer Alle kommuner bør sette av egne øremerkede midler til egen FoU-satsing Kommunene må få økt eierskap til FoU og større innflytelse på hvordan forskningsmidler brukes. Det forutsetter at kommunene har kompetanse til å håndtere dette. FoU i kommunene må få økt oppmerksomhet i forbindelse med oppgavefordeling gjennom kommunereformen Kommunene må få bedre kompetanse til å koble tjenestene og FoU-miljøer Det må satses på forskning på behovsstyrt innovasjon gjennom bedre utnyttelse av forskningsprogrammer hvor forskere og kommunal virksomhet sammen søker om forskningsmidler Antallet offentlig PhD må økes Gjennomføre en forskningsbasert kartlegging av dagens innovasjonsgrad og evne i kommunene på Agder E-helse: Innføre hospiteringsordning på UiA for helsepersonell (NFR-programmet) Forsterket bruk av e-læringssentra og showroom for velferdsteknologi Stimulere næringslivet på Agder til å satse på velferdsteknologi, løfte frem markedet for velferdsteknologi gjennom strategisk bruk av offentlige innkjøp Legge til rette for økt utveksling mellom innovative miljøer i næringslivet og offentlig sektor, spesielt kommuner og mellom kommuner (innovasjonsklynger) Område Ledelsesutfordringer og organisasjon er satsinger (tiltak) O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 Økt kompetanse om nettverksledelse Folkevalgtopplæring om innovasjon i regi av KS Kommunene bør legge til rette for tverrfaglige nettverk som skal jobbe med medarbeider- og brukerstyrt innovasjon Team med ansatte fra ulike sektorer som kan drive innovasjonsprosesser i egen kommune Implementere incitamenter som motiverer til å bidra til innovasjon; bl.a. karrieremuligheter internt, utdannings- og kompetanseløft Sikre større forutsigbarhet for utviklingsprosjekter gjennom avklaring av anvendelse/implementering av resultatene ved prosjektstart Fokus på offentlig ansattes indre motivasjon som drivkraft for innovasjon, ikke økonomiske incitamenter: Gjøre en forskjell, skape noe sammen med andre, kompetanseutvikling, selvrealisering med mer 11

13 O18 Økonomisk gevinstrealisering er også viktig. Økte forutsigbarheten og øke motivasjon ved å sørge for at den innovative virksomheten beholder en andel av gevinsten O19 Bør etablere et 3. karriereløp som er basert på FoUoI for å øke innovasjonsevnen. Dette i tillegg til ledelse- og faglig ansvar som karrieremuligheter O20 Mer satsing på nasjonale og internasjonale læringsarenaer. Kommuner har lov å stjele fra andre. Det bør belønnes ( Copy Cat pris.) O21 Hente inn erfaringer fra andre kommuner i Norge og internasjonalt og implementere løsninger i egen organisasjon. Dette må systematiseres. O22 Etablere et eller flere innovasjonssentra for kommunesektoren på Agder. Må være sterkt forankret i kommunestrukturen. Må også ses i sammenheng med bl.a. konsolidering av inkubatorene i Agder O23 Arrangere møteplasser og konferanse for erfaringsutveksling best praksis. Agder må her ta en nasjonal posisjon (innovasjonslaboratorium) og videreutvikle arenaer som for eksempel Arendalskonferansen O24 Helhetlig organisatorisk forankring ved valg av løsninger O25 Arbeide for nasjonale IKT-standarder Område Politikk/kultur er satsinger (tiltak) O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34 Systematisk arbeid med holdninger i egen organisasjon er en ledelsesoppgave, men også en utfordring for medarbeiderne. Endringer i holdninger og verdier kan ikke vedtas, men må jobbes med langsiktig og systematisk Bygge en egen Agderkultur for risikovillige og rause ledere som motiverer og skaper resultater gjennom trygge medarbeidere Det må settes av mer tid til faglig refleksjon og arbeid med strategiske valg for å fremme innovative løsninger Nye kommuner bør fokusere på sammenheng mellom tjenesteproduksjon og innovasjon og derav kommunal frihet til å løse oppgavene Øke kommunal bestiller kompetanse: For å bruke anskaffelser som virkemiddel for intern og ekstern innovasjon må kommunen være en kompetent og krevende bestiller. Det eksisterende regelverket byr sannsynligvis på mer handlingsrom enn det utnyttes Implementere innovative innkjøp (åpne, dialogpregete og problemorienterte anskaffelses prosedyrer) i kommunale innkjøpsstrategier for å øke tjenestekvalitet og kostnadseffektivitet for kommunen og bidra til utvikling av leverandørmarkedet og nye produkter og tjenester. Benytte seg av regionale, nasjonale (KS/NHO leverandørutvikling) og internasjonale (EUs Pre-commercial procurement og public procurement of innovative solutions) støtteordninger for å senke terskelen i overgangen fra det bestående innkjøpsregime Integrert tilnærming: tett samhandling mellom kommunens innkjøpsfag, næringsutvikling og fagrådgivere med store innkjøpsvolum og spesiell ansvar for ulike samfunnsutfordringer (helse/sosial, klima/miljø) 12

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

VINN Agder 2015 2030 Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping. Agder 2030 et hav av muligheter. Åpen, raus og nyskapende!

VINN Agder 2015 2030 Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping. Agder 2030 et hav av muligheter. Åpen, raus og nyskapende! UTKAST 10.02.2015 VINN Agder 2015 2030 Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping Agder 2030 et hav av muligheter. Åpen, raus og nyskapende! 1. Formål, hovedmål og visjon Formålet med Regional plan

Detaljer

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser"

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser Agder Bondelag Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig utnytting av Agders naturressurser" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor. 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør

Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor. 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Store samfunnsutfordringer krever forskning og innovasjon i offentlig

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor

Innovasjon i kommunal sektor Innovasjon i kommunal sektor Kommuneøkonomikonferansen Fylkesmannen i Nordland 11. juni 2014 Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør

Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Store samfunnsutfordringer krever forskning og innovasjon i offentlig sektor Det

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science

Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Om sykehusenes rolle for utvikling av life science Bjørn Erikstein Ekspedisjonssjef 27.09.2010 217 mrd kr Store utfordringer i sektoren Stort potensial for innovasjon 2 Helse- og omsorgsdepartementet Utfordring:

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet

Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet Innovasjon i offentlig sektor som del av det regionale innovasjonssystemet VINN Agder Rica Dyreparken Hotel 25. september 2014 Henrik Dons Finsrud Fagleder KS Innovasjon Denne presentasjonen Innovasjon

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF om Innovasjon Norge og Siva SF Bakgrunn: Aktiv næringspolitikk Mål for næringspolitikken: Arbeid til alle og størst mulig verdiskaping Næringsutvikling i hele landet Gode generelle rammebetingelser Aktiv

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Litt om miljøet på Skogmo

Litt om miljøet på Skogmo Litt om miljøet på Skogmo Hva vi tenker Eksempler «Konklusjon» Skogmo Industripark Fakta Skogmo Industripark AS etablert i 2006 30 bedrifter Sterk vekst de senere årene Bygg og anlegg utgjør ca. 60% Tre

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked

Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Et kunnskapsbasert næringsliv Akademikernes policydokument om næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked Vedtatt av Akademikernes styre 8. desember 2009. Hovedpunkter i Akademikernes næringspolitikk

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Fra GRO Helsenettverk til. Samhandling. i 2017

Fra GRO Helsenettverk til. Samhandling. i 2017 Fra GRO Helsenettverk til Samhandling i 2017 Handlingsplan 2015-2016 Overordnet ambisjon Helsenettverket GRO blir en Arenaklynge innenfor samhandling innen 2017 Myndighetene satser på næringsklynger som

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Nye grep og prioriteringer for LFH LFH PROSJEKT HO21

Nye grep og prioriteringer for LFH LFH PROSJEKT HO21 Nye grep og prioriteringer for LFH LFH PROSJEKT HO21 LFH Prosjekt HO 21 MÅL: 1. Følge opp politikere og myndigheter de forslag som fremkommer i rapporten HO21, og som LFH vil prioritere 1. Gi innspill

Detaljer

VERDISKAPING OG INNOVASJON AGDER. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder

VERDISKAPING OG INNOVASJON AGDER. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder VERDISKAPING OG INNOVASJON AGDER Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015 2030 VERDISKAPING OG INNOVASJON AGDER Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Lars Morten Rosmo. Øyvind Mejdell Jakobsen. Prosjektleder, Grønn forskning Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Lars Morten Rosmo. Øyvind Mejdell Jakobsen. Prosjektleder, Grønn forskning Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen Prosjektleder, Grønn forskning Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Lars Morten Rosmo Styreleder, Grønn forskning Leder, Midtnorsk Samarbeidsråd mobilisering og tilrettelegging for forskning

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer