VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]"

Transkript

1 VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene

2 Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes innspill følger i sin helhet vedlagt planutkastet). Forslagene er ment å være utgangspunkt for videre diskusjon, dialog og oppfølging. Forslag til tiltak fra temagruppene er ikke prioritert eller finansiert. Bortsett fra plantemaet forskning og utvikling (jf. forslag til FoU-strategi) er det heller ikke angitt hvem som bør ha ansvaret for videre oppfølging av forslagene. Høringsprosessen til planutkast VINN Agder forventes å gi innspill til hva som bør prioriteres, hva en har mulighet til å følge opp; hvordan og når. Det vises til kap. Oppfølging av planen operasjonalisering, prioritering, smart spesialisering, s. 24 i planutkastet. 1

3 Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping: "Dyrk entreprenørskapskulturen" Mål 1: Flere vekstkraftige nyetableringer Tiltak E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 Knoppskyting gjennom klynge-til-klynge samarbeid Utvikle tiltak for å stimulere til økt kommersialisering av ideer fra FoU institusjoner Økt kunnskapsgrunnlag på overlevelse og vekst i nye innovative bedrifter gjennom virkemiddeldesign Etablere ARENA gründer Agder som pilotfylker for seniorentreprenørskap Utvikling av nye tiltak for å fremme kvinnelige entreprenørskap Etablere språkkurs og tilrettelagt gründeropplæring for fremmedspråklige Utvikle globaliseringsprogrammer for gründere Utarbeide veilednings og komepanseutviklingsmateriell for gründere, bl.a. kurs i forretningsmodellering Sertifisere virkemiddelapparatet Utvikle nye metoder for å fremme vekst i nyetablerte foretak Etablere gründermentor Bygge et tverrfaglig kunnskapsteam rundt gründere for å fremme vekstpotensialet på en best mulig måte i etablererfasen Etablere program GründerFuture etter modell FemaleFuture (NHO) Etablere regionale GründerGarasjer med tilgjengelige verktøy for kreative prosesser Etablere Sørlandets kontorhotel for gründere i Oslo Gjennomføre en pilot på Agder for å gjøre offentlige innkjøp mer tilgjengelig for gründerbedrifter Utvikle en database over alle bedriftsetableringer på Agder Start Up Agder Etablere et digitalt system for utsendelse av velkomstbrev til alle oppstartsbedrifter på Agder med informasjon om tjenestetilbud og bistand i gründerprosessen Utvikle GründerAPP med oversikt over tilbud til gründere Tilrettelegge for sosialt entreprenørskap creating shared value Etablere Gründerdagen på Agder for å synliggjøre nyskapende ideer og vekstkraftige nyetableringer Etablerer pre-såkornfond Utvikle gode metoder og tilskudd til markedstesting i idéfasen 2

4 E25 Økt risikokapital til eskalerbare forretningsideer E26 Pilotprosjekt for uttesting av metoder for risikoavlastning for å utløse flere vekstkraftige forretningsideer E27 Etablere et system for Crowdfunding Agder Mål 2: Økt bærekraftig verdiskaping i eksisterende næringsliv E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 Tiltak Skape arenaer på tvers av næringer og bransjer og koble gründerbedrifter med etablerte bedrifter Stille krav til klynger for å stimulere et antall nye knoppskytinger i året for å få offentlig tilskudd Sikre gode rammebetingelser for klynger Tilrettelegge for utvikling av flere klynger og nettverk Tilrettelegging for tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor i planprosesser Utvikle gode offentlige digitalt tjenester tilpasset næringslivets behov Styrke kommunens vertskapsrolle Utvikle innovasjonsprogrammet på tvers av klynger og nettverk Tilrettelegge for utvikling av kompetansearbeidsplasser Styrke Agder som et attraktivt område for kunnskapsbasert arbeidskraft Utvikle nye møteplasser for regional, nasjonal og internasjonal investorkapital Etablere arena for internasjonalt samarbeid og globalisering Mål 3: Økt entreprenørskapskultur E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 Tiltak Entreprenørskapsundervisning for alle barn, unge og studenter Etablere gründerleirskoler Etablere kreativ folkehøgskole i Mandal med tilhørende kompetansemiljø innenfor entreprenørskap og innovasjon. Videreutvikle Sørlandet Vitensenter som arena for kreativ kompetanse Læreplaner må tilrettelegges for kreative elever i hele utdanningsløpet Etablere pilot for fritidsklubb for gründere, en fritidsaktivitet for barn som er drevet av engasjerte foreldre på lik linje med dagens idrettsaktiviteter. Hospitering i bedrifter for å øke kunnskap og engasjement Satsing på lærlinger ved å etablere flere læreplasser Kompetanseheving for karriereveiledere for å påvirke unge i valg av utdannelse i retning av næringslivets behov for arbeidskraft i fremtiden Entreprenørskaps- og innovasjonsfag for alle studenter på universitetet 3

5 E50 Styrket innovasjonsstudie på bachelor-, master- og PhD studie på universitetet. E51 Utvikle nye og fremtidsrettede utdanningstilbud i distriktene E52 Etablere tenketank med elever, studenter og næringsliv E53 Etablere rekrutteringsarenaer for å sikre rekruttering til fremvoksende næringer Mål 4: Økt FoUoI gjennom et samordnet, åpent og effektivt innovasjonssystem E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60 Tiltak Styrke innovasjonskompetansen i virkemiddelapparatet Offentlige insentiver til næringslivet for å fremme samarbeid med universitetet og andre regionale forskningsinstitusjoner Fremme god kommunikasjon mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner, næringslivet og virkemiddelapparatet Skape flere arenaer og møteplasser for aktørene i innovasjonssystemet Etablere regionale arenaer for å utnytte kompetansemiljøene i bedrifter som leverandørkompetanse, formidlingskompetanse og produksjonskompetanse Utvikle nye digitale kommunikasjonsarenaer i innovasjonssystemet Utvikle en tydelig rolleavklaring i innovasjonssystemet 4

6 Forskning og utvikling: "Bredde i bunnen og spissing i toppen" Hovedmål for FoU mot 2030: Agder ligger i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og privat næringsliv. Innovative løsninger bidrar til økonomisk og samfunnsmessig bærekraft. Mål 1: Agder har tatt nasjonale og internasjonale prestisjetunge posisjoner på flere områder Mål 2: FoU-miljøene i Agder samarbeider godt og er attraktive som samarbeidspartnere i nasjonale og internasjonale prestisjeprogrammer, prosjekter og piloter Mål 3: FoU-miljøene kvalifiserer seg til å lede nasjonale og internasjonale prestisjeprogrammer, prosjekter og piloter Mål 4: FoU-miljøene på Agder vektlegger god kjønnsbalanse Mål 5: FoUoI-aktiviteten i næringslivet og offentlig sektor er over landsgjennomsnittet Mål 6: Andelen ansatte med doktorgrad i næringslivet og offentlig sektor er over landsgjennomsnitt Mål 7: Barn og unge i Agder har økt forståelse og opplevelser knyttet til FoUoI Målene er ambisiøse og krever at FoUoI-kapasiteten styrkes betydelig i årene fremover. Det foreslås følgende strategiske grep (tiltak) for å nå målene. Forslagene er gruppert etter områdene "kultur, politikk og ledelse" og "infrastruktur". Kultur, politikk og ledelse ske grep / tiltak Hovedansvar F1 Bedrifter, virksomheter og kommuner i Agder vurderer egen personalpolitikk/ HR- strategier med tanke på at ansatte motiveres til å komme med behov og ideer. Det etableres ordninger med "kom i gang-midler" som raskt kan utløses for enkelte eller grupper for å planlegge aktuelle søknader Toppledere, politikere linjeledere og prosjekteiere F2 Etablere god dialog og styring i prosjektfasen Toppledere, politikere linjeledere og prosjekteiere F3 Legge til rette for at bedrifter, virksomheter og kommuner i Agder utvikler egne strategier med handlingsplaner for FoUoI virksomhet Toppledere, politikere linjeledere og prosjekteiere F4 Øke volum av FoUoI-prosjekter gjennom relevante programmer i NFR/RFF og andre finansieringskilder Politikere og toppledere i kommunene på Agder i samarbeid med KS- Agder F5 Kartlegge innovasjonsgrad og evne i kommunene på Agder Politikere og toppledere i kommunene på Agder i samarbeid med KS- Agder F6 Øke antall offentlige PhD-prosjekt Politikere og toppledere i kommunene på Agder i samarbeid med KS- Agder F7 Jobbe strategisk gjennom kravspesifikasjoner og anbudsprosesser for å påvirke markedet til å levere innovative løsninger Politikere og toppledere i kommunene på Agder i samarbeid med KS- Agder 5

7 F8 Avklare hvordan ressurser og kompetanse fra VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) skal videreføres i Agder etter 2017, da prosjektfasen avsluttes Eiere av VRI F9 Skoleeier legger til rette for undervisningsopplegg med fokus på å koble lek, læring, forskning og nyskaping Skoleeier F10 UiA spisser strategiske satsingsområder i dialog med privat næringsliv og offentlig sektor. Regionale aktører bygger opp om UiA sine satsingsområder. Sentrale beslutningstakere ser merverdien av å samordne FoUoI-strategiene F11 Jobbe med en smart spesialiserings tilnærming Fylkeskommunene F12 Kommunesektoren i Agder peker ut sine felles satsingsområder gjennom interkommunalt samarbeid og Kommunene i Agder samarbeid med UiA og evt. næringslivet F13 Rekruttere akademisk og administrativ kvalifisert kjernekompetanse og erfaring fra prestisjetunge FoUoIprosjekt. UiA- styret, fylkesting, Politisk samordningsgruppe og aktuelle toppledere Arbeidsgivere i dialog med organisasjoner F14 Bruke etablerte arenaer til politisk debatt omkring betydningen av å øke regionale bevilgninger til FoUoI Politisk samordningsgruppe, Sørlandstinget, Fylkesting, kommunestyrer F15 Mobilisere næringslivet til å bidra med midler til FoUoI NHO og næringslivet F16 Regionale finansieringskilder og virkemidler støtter regionale toppsatsinger over tid gjennom dialog omkring regionale prioriteringer. Satsingen sikres tilstrekkelig økonomisk forutsigbarhet. Regionalt forskingsfond Agder, Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, fylkeskommunene og Fylkesmannen m.m. Infrastruktur ske grep / tiltak Hovedansvar F17 Etablere et felles nettsted-oversikt over tilgjengelige virkemidler, regionale ressurser fellesverktøy og eksempler (ressursdatabase) kommunikasjonsportal for FoUoI i Agder på Regionplanen Agder 2020 sin hjemmeside som skal bidra til å: o o o o o o Mobilisere til økt FoUoI i regionen og inspirere nye til forskningsaktiviteter Skape økt forståelse for hvorfor FoUoI er et viktig instrument for regional utvikling ved å vise til økt verdiskaping i regionens næringsliv og offentlig sektor Være en regional arena for formidling av FoUoI-resultater Etablere tverrfaglig tematiske og faglige nettverk Forenkle søkeprosesser og tydeliggjøre krav til rapportering Synliggjøre Agder som kunnskapsregion med nyskapende FoUoI-resultater og tiltrekke seg Fylkeskommunene i samarbeid med FoUmiljøene i Agder og andre regionale aktører 6

8 nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen FoUoI F18 Skreddersy etter- og videreutdanningstilbud på innovasjon i offentlig sektor Kommunene i samarbeid med regionale og nasjonale virkemidler F19 Stimulere til økt samarbeid mellom privat og offentlig sektor og UiA Kommunene i samarbeid med regionale og nasjonale virkemidler F20 Etablere samarbeidsarena mellom UiA, kommunesektoren og entreprenørskap/næringsliv for å avdekke behov og løsninger Kommunene i samarbeid med regionale og nasjonale virkemidler F21 Videreutvikle eksisterende fagnettverk og legge til rette for å etablere nye Kommunene i samarbeid med regionale og nasjonale virkemidler F22 Videreutvikle etablerte arenaer til gjensidig å utveksle kunnskaper og erfaringer samt motivere og utfordre hverandre. Medlemmer i regionalt forskningsforum Agder F23 Styrke samarbeidet, avklare roller, ansvar og forventninger for å styrke effekten av regionale virkemidler i forhold til FoUoI Premissgivere, styreledere, medlemmer F24 Videreutvikle og styrke regionale fellesressurser FoU-aktører F25 Råd, veiledning og støtte til å skrive søknader på alle nivå FoU-aktører F26 Arrangere nasjonale og internasjonale konferanser UiA, næringsklynger og aktuelle FoU-miljø F27 Videreutvikle møteplasser mellom virkemiddelapparat og offentlig sektor + evt. private investorer Det regionale partnerskapet og det regionale virkemiddelapparatet F28 Forsterke eksisterende nettverk Det regionale partnerskapet og det regionale virkemiddelapparatet F29 Stimulere og legge til rette for at forskningsresultater formidles og gjøres tilgengelige på en slik måte at de blir samfunnet til nytte FoU- miljøene og regionale fellesressurser F30 Etablere forskningsblogg Agder FoU-miljøene og forskere F31 Utnytte sosiale medier FoU-miljøene og forskere 7

9 Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Hovedmål: Besøksnæringene i Agder skal ha lønnsomme og konkurransedyktige bedrifter Aktørene når målet ved å satse systematisk på de 4 strategiene under. For hver strategi ble det utarbeidet flere fokusområder for handling og oppfølging. A: Best for barn Fokusområde R1 R2 R3 B: Best på gjenkjøp Fokusområde R4 R5 R6 Utvikle aktiviteter og opplevelser (kunst og kultur, mat, natur) som etterspørres av barnefamilier Utvikle nye markeder basert på eksisterende tilbud og opplevelser Utvikle nye sesonger og forlenge eksisterende sesonger: "Agder i et 365 perspektiv" Systematisk kommunikasjon med gjestene gjennom hele syklusen; før reisen, under oppholdet og i etterkant av besøket Ha fokus på hva som utløser gjenkjøp hos kundene Trene på kundemøter C: Kompetanse Fokusområde R7 R8 R9 D: Innovasjon Fokusområde R10 R11 R12 Bidra til å forbedre relevant kompetanse; både på videregående nivå, fagskole- og på høyskole/universitetsnivå Bidra til å utvikle relevant kompetanse om og for næringen, inkludert å utvikle gode parameter for å måle grad av suksess Videreutvikle samarbeidet mellom næringsliv, akademia og offentlige aktører Videreforedle eksisterende nettverk og allianser og være åpen for å utvikle nye Bidra aktivt til at det knyttes tette koblinger mellom næringsliv og innovasjonsmiljø/ universitets- og forskningsmiljø Prioritere brukerstyrt forskning Rapportering og oppfølging Tiltak Ansvar R13 Utarbeide en årlig realiseringsrapport som skal måle suksess Fylkeskommunene R14 Arrangere en årlig oppfølgingskonferanse innen april hvert påfølgende år Fylkeskommunene 8

10 Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig utnytting av Agders naturressurser " Sektorovergripende mål for alle primærnæringer 1. Utvikle robuste og bærekraftige næringer som er rustet for endringer i klima og demografi og er tilpasset krav som følge av samfunnsutvikling 2. Sikre regionens ressursgrunnlag for fremtidige generasjoner 3. Sikre rekrutteringa til næringene og forsterke innsatsen på teknologi- og kunnskapsutvikling, forskning og kompetansebygging 4. Økt bærekraftig utnytting av Agders naturressurser 5. Skape flere synergier mellom næringene 6. Sikre at infrastrukturen og rammevilkår dekker de behov næringene har 7. Utnytte nye og eksisterende muligheter i markedet I det følgende er det formulert ett hovedmål per primærnæring. Det er ikke foreslått konkrete tiltak, men egne mål og strategier for hvordan næringsutvikling og verdiskapning kan realiseres. Mål for jordbruk: Øke konkurransekraften og verdiskapninga i hele verdikjeden og levere mer, trygg og sunn mat til et økende marked Delmål: Øke dagens produksjonsnivå ved å utnytte kunnskap, klimatiske forhold og tilgjengelige ressurser bedre L1 L2 Øke kjøttproduksjonen (storfe/småfe) basert på beite og grasressurser Øke produksjon av frukt, bær og grønt Delmål: Utvikle lønnsomme reiselivsprodukt i tilknytning til gårdene L3 L4 L5 Utvikle lønnsomme reiselivsprodukt i tilknytning til innlandsfiske Utvikle lønnsomme reiselivsprodukt i tilknytning til jakt Utvikle lønnsomme reiselivsprodukt i tilknytning til agriturisme Delmål: Økt verdiskaping i landbruket ved å tilby tjenester til lokalsamfunnet L6 L7 Bygdeservice Inn på tunet Mål for skogbruk: Øke verdiskapningen i hele verdikjeden og styrke satsingen på skogen og dens produkter i klimasammenheng Delmål: Øke avvirkningen og utnytte produksjonsgrunnlaget bedre L8 L9 Utbedre og fjerne flaskehalser på det kommunale og fylkeskommunale veinettet Kontinuerlig oppdatering av offentlige veilister 9

11 L10 Styrking av den offentlige og private veiledningstjenesten innenfor skogbruket L11 Gjennom kompetanseheving og ved å utnytte regionens geografiske og klimatiske fortrinn, videreutvikle en lønnsom juletre- og pyntegrøntnæring Delmål: Øke lokal videreforedling ved å tilrettelegge for industribedrifter i alle ledd i verdikjeden for tømmer og treprodukter L12 Emneproduksjon til dør- og vindusprodusenter Delmål: Være proaktive og ta del i den verdiskapningen som kommer innenfor nye treprodukter L13 Industriell massivtreproduksjon Mål for marine næringer: Øke verdiskapningen i marine næringer på Agder gjennom satsing på bærekraftig næringsliv, kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon, samt stimulere til økt forbruk av lokal fersk fisk og sjømat Delmål: Stimulere til innovasjon og kunnskapsutvikling gjennom forskning og kompetansedeling L14 L15 L16 L17 L18 Forskning og utvikling på lite utnyttede arter i sjøen (LUR-arter) Fremme bruk av ny teknologi i hele verdikjeden og økt utnyttelse av fangsten Innenfor bærekraftige rammer øke leveransen av leppefisk fra Sørlandet til oppdrettsnæringen Øke produksjon av og verdiskapning knyttet til ville bestander av laks og sjøørret på Sørlandet Forskning og utvikling på marine arters potensial for karbon fangst 10

12 Innovasjon i offentlig sektor: "Bryt ned barrierene" Mål: Utvikle mer effektive offentlige tjenester av høy kvalitet med begrensede ressurser Det er bredt enighet rundt at det er behov for mer innovasjon i offentlig sektor for å møte nåværende og fremtidige utfordringer. En har derfor hatt fokus på barrierer som hindrer, demper eller forsinker gjennomføring av prosjekter og tiltak som bidrar til innovasjon i offentlig sektor. Barrierene er delt inn i tre områder, og det er formulert strategier, satsinger og tiltak for å finne løsninger. Område utdanning og kompetanse er satsinger (tiltak) O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Legge til rette for økt volum av følgeforskning gjennom relevante programmer i NFR/RFF og andre programmer Alle kommuner bør sette av egne øremerkede midler til egen FoU-satsing Kommunene må få økt eierskap til FoU og større innflytelse på hvordan forskningsmidler brukes. Det forutsetter at kommunene har kompetanse til å håndtere dette. FoU i kommunene må få økt oppmerksomhet i forbindelse med oppgavefordeling gjennom kommunereformen Kommunene må få bedre kompetanse til å koble tjenestene og FoU-miljøer Det må satses på forskning på behovsstyrt innovasjon gjennom bedre utnyttelse av forskningsprogrammer hvor forskere og kommunal virksomhet sammen søker om forskningsmidler Antallet offentlig PhD må økes Gjennomføre en forskningsbasert kartlegging av dagens innovasjonsgrad og evne i kommunene på Agder E-helse: Innføre hospiteringsordning på UiA for helsepersonell (NFR-programmet) Forsterket bruk av e-læringssentra og showroom for velferdsteknologi Stimulere næringslivet på Agder til å satse på velferdsteknologi, løfte frem markedet for velferdsteknologi gjennom strategisk bruk av offentlige innkjøp Legge til rette for økt utveksling mellom innovative miljøer i næringslivet og offentlig sektor, spesielt kommuner og mellom kommuner (innovasjonsklynger) Område Ledelsesutfordringer og organisasjon er satsinger (tiltak) O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 Økt kompetanse om nettverksledelse Folkevalgtopplæring om innovasjon i regi av KS Kommunene bør legge til rette for tverrfaglige nettverk som skal jobbe med medarbeider- og brukerstyrt innovasjon Team med ansatte fra ulike sektorer som kan drive innovasjonsprosesser i egen kommune Implementere incitamenter som motiverer til å bidra til innovasjon; bl.a. karrieremuligheter internt, utdannings- og kompetanseløft Sikre større forutsigbarhet for utviklingsprosjekter gjennom avklaring av anvendelse/implementering av resultatene ved prosjektstart Fokus på offentlig ansattes indre motivasjon som drivkraft for innovasjon, ikke økonomiske incitamenter: Gjøre en forskjell, skape noe sammen med andre, kompetanseutvikling, selvrealisering med mer 11

13 O18 Økonomisk gevinstrealisering er også viktig. Økte forutsigbarheten og øke motivasjon ved å sørge for at den innovative virksomheten beholder en andel av gevinsten O19 Bør etablere et 3. karriereløp som er basert på FoUoI for å øke innovasjonsevnen. Dette i tillegg til ledelse- og faglig ansvar som karrieremuligheter O20 Mer satsing på nasjonale og internasjonale læringsarenaer. Kommuner har lov å stjele fra andre. Det bør belønnes ( Copy Cat pris.) O21 Hente inn erfaringer fra andre kommuner i Norge og internasjonalt og implementere løsninger i egen organisasjon. Dette må systematiseres. O22 Etablere et eller flere innovasjonssentra for kommunesektoren på Agder. Må være sterkt forankret i kommunestrukturen. Må også ses i sammenheng med bl.a. konsolidering av inkubatorene i Agder O23 Arrangere møteplasser og konferanse for erfaringsutveksling best praksis. Agder må her ta en nasjonal posisjon (innovasjonslaboratorium) og videreutvikle arenaer som for eksempel Arendalskonferansen O24 Helhetlig organisatorisk forankring ved valg av løsninger O25 Arbeide for nasjonale IKT-standarder Område Politikk/kultur er satsinger (tiltak) O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34 Systematisk arbeid med holdninger i egen organisasjon er en ledelsesoppgave, men også en utfordring for medarbeiderne. Endringer i holdninger og verdier kan ikke vedtas, men må jobbes med langsiktig og systematisk Bygge en egen Agderkultur for risikovillige og rause ledere som motiverer og skaper resultater gjennom trygge medarbeidere Det må settes av mer tid til faglig refleksjon og arbeid med strategiske valg for å fremme innovative løsninger Nye kommuner bør fokusere på sammenheng mellom tjenesteproduksjon og innovasjon og derav kommunal frihet til å løse oppgavene Øke kommunal bestiller kompetanse: For å bruke anskaffelser som virkemiddel for intern og ekstern innovasjon må kommunen være en kompetent og krevende bestiller. Det eksisterende regelverket byr sannsynligvis på mer handlingsrom enn det utnyttes Implementere innovative innkjøp (åpne, dialogpregete og problemorienterte anskaffelses prosedyrer) i kommunale innkjøpsstrategier for å øke tjenestekvalitet og kostnadseffektivitet for kommunen og bidra til utvikling av leverandørmarkedet og nye produkter og tjenester. Benytte seg av regionale, nasjonale (KS/NHO leverandørutvikling) og internasjonale (EUs Pre-commercial procurement og public procurement of innovative solutions) støtteordninger for å senke terskelen i overgangen fra det bestående innkjøpsregime Integrert tilnærming: tett samhandling mellom kommunens innkjøpsfag, næringsutvikling og fagrådgivere med store innkjøpsvolum og spesiell ansvar for ulike samfunnsutfordringer (helse/sosial, klima/miljø) 12

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

VINN Agder 2015 2030 Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping. Agder 2030 et hav av muligheter. Åpen, raus og nyskapende!

VINN Agder 2015 2030 Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping. Agder 2030 et hav av muligheter. Åpen, raus og nyskapende! UTKAST 10.02.2015 VINN Agder 2015 2030 Entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping Agder 2030 et hav av muligheter. Åpen, raus og nyskapende! 1. Formål, hovedmål og visjon Formålet med Regional plan

Detaljer

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser"

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser Agder Bondelag Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig utnytting av Agders naturressurser" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder) - Høringsuttalelse

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder) - Høringsuttalelse ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 15/77 18.06.2015 Kommunestyret Arkivref: 2015/229-2 Saksbeh.: Tarjei Retterholt, Næringsrådgjevar Avdeling: Plan- og næringsavdelinga Dir.tlf.: 37185261

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Sak 03/16: Tilbakeblikk

Sak 03/16: Tilbakeblikk 1 Sak 03/16: Tilbakeblikk Felles mål for Sørlandet (2003) Regionalt samarbeid gjennom Agderrådet Kilden Universitet E 18 Kristiansand- Grimstad 10 års satsing på likestilling Forankring og samarbeid Vedtatt

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal

FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing. Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder september 2015, Sogndal FoUoI-strategi Agder koblet mot Forskningsrådets nye regionale satsing Sissel Strickert, prosjektleder VRI Agder 16-17. september 2015, Sogndal Kilde: Regionaldirektør VAF Kilde: Arne Isaksen, leder forskningsprosjektet

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Innovasjon i kommunesektoren - hva hemmer og hva fremmer innovasjon?

Innovasjon i kommunesektoren - hva hemmer og hva fremmer innovasjon? Innovasjon i kommunesektoren - hva hemmer og hva fremmer innovasjon? Velferdsteknologi som eksempel NOKIOS 27. oktober 2010 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling KS visjon En selvstendig og

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS EUROPAKONTOR. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 08.06.2016 2010/1663-21110/2016 / 070 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL EU-NETTVERKET HORIZON SOUTH NORWAY, FRA SØRLANDETS

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012

Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet - 2010-2012 Stortinget har besluttet å opprette regionale forskningsfond med førstegangsutlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Oppsummering grupparbeid - Tema 2

Oppsummering grupparbeid - Tema 2 Oppsummering grupparbeid - Tema 2 Kompetanse og næringsutvikling - Hvordan sikre kompetent arbeidskraft til regionens fremtidige næringsliv? Hvordan ta ut synergiene mellom regional kompetanse- og næringspolitikken?

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor. 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør

Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor. 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Store samfunnsutfordringer krever forskning og innovasjon i offentlig

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene. Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST

Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene. Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST 1 500 mrd pr år 40% av kommunale budsjetter består av innkjøp Offentlig

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

FoU og innovasjon i offentlig sektor Forskningsrådets tilnærming og satsinger. Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem. Norges forskningsråd

FoU og innovasjon i offentlig sektor Forskningsrådets tilnærming og satsinger. Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem. Norges forskningsråd FoU og innovasjon i offentlig sektor Forskningsrådets tilnærming og satsinger Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem. Norges forskningsråd Disposisjon Vårt utgangspunkt Prosess for arbeidet Visjon og satsingsområder

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør

Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Hvorfor satser Forskningsrådet på Innovasjon i offentlig sektor? 26.10.2012 Sogndal Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Store samfunnsutfordringer krever forskning og innovasjon i offentlig sektor Det

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor. Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig

Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor. Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for innovasjon og bærekraft Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig Bidra til sterke og nyskapende forskningsmiljøer

Detaljer

VINN Agder. Innovasjon i offentlig sektor: "Bryt ned barrierene" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Innovasjon i offentlig sektor: Bryt ned barrierene [Verdiskaping +Innovasjon] Digi.no Innovasjon i offentlig sektor: "Bryt ned barrierene" Høringskonferanse Torleiv Momrak, AAFK, 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Innovasjon

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor

Innovasjon i kommunal sektor Innovasjon i kommunal sektor Kommuneøkonomikonferansen Fylkesmannen i Nordland 11. juni 2014 Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Hvordan kan regionene dra nytte av Forskningsrådet for å fremme omstilling og innovasjon?

Hvordan kan regionene dra nytte av Forskningsrådet for å fremme omstilling og innovasjon? Hvordan kan regionene dra nytte av Forskningsrådet for å fremme omstilling og innovasjon? Nettverkssamling i Byregionprogrammet, oktober 2017 Anne Solheim Hvordan kan Forskningsrådet bidra til å fremme

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Innovasjonsstrategi. - holdninger og handlinger for en nyskapende kommune

Innovasjonsstrategi. - holdninger og handlinger for en nyskapende kommune Innovasjonsstrategi - holdninger og handlinger for en nyskapende kommune Vedtatt i kommunestyret 21.02.2017 GRAN KOMMUNE - innovasjonsstrategi holdninger og handlinger for en nyskapende kommune «Inkluderende,

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Saksnr.: 2017/8169 Løpenr.: 147854/2017 Klassering: A60 Saksbehandler: Therese Kastet Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 14.09.2017 Innspill til revisjon av Langtidsplan

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 06.10.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle

Detaljer

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015

Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Det er målet som er målet Nettverk for virksomhetsstyring 16. september 2015 Live Albriktsen, seniorrådgiver Nicolai K. Seip, avdelingsdirektør Nærings- og fiskeridepartementet Ambisjonen i styringen I.

Detaljer

Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon?

Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon? Hvordan kan vi samarbeide om å mobilisere bedrifter til forskning og innovasjon? Vi ser konturene Mobilisere og kvalifisere vi skal fortsette å mobilisere og kvalifisere bedrifter til forskning Sterke

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Handlingsprogram for Næringsutvikling

Handlingsprogram for Næringsutvikling Handlingsprogram for Næringsutvikling - 2017 Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og høyere antall arbeidsplasser i

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Avfall Norge: Strategi

Avfall Norge: Strategi Avfall Norge: Strategi 2018-2022 Vedtatt av Avfall Norges styre, 8. november 2017 Bakgrunn: Bransje i endring Effektiv innsamling og gjenvinning av avfall er kjernevirksomheten til Avfall Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Oppfølging av Melding om Kystskogbruket FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Det grønne skiftet - muligheter for vekst i skog og trenæringa av Kirsti Haagensli En verdiskapende

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer