MFT. Produktinformasjon R Høyvannsventil FluidSwing. Sivilingeniør Lars Aaby. Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MFT. Produktinformasjon R Høyvannsventil FluidSwing. Sivilingeniør Lars Aaby. Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler"

Transkript

1 Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Postboks Nesbru Norge Telefon: Telefax: E-post: Internett: Produktinformasjon Høyvannsventil FluidSwing R 0221

2 Relativt trykktap Δh/DN Miljø- og Fluidteknikk AS 1 Bruksområde Den åpne tilbakeslagsventilen FluidSwing er utviklet for rentvann og avløpsvann. Den er spesielt godt egnet for anlegg som krever lite falltap i strøm-ningsretningen eksempelvis for avløpsanlegg der bebyggelsen er utsatt for oversvømmelse under springflo eller flom. Typiske installasjoner er i tilknytning til regnvannsoverløp, pumpestasjoner, utjevningsmagasin og renseanlegg. FluidSwing har også vært benyttet som lukt/luftsperre og barriere for dyr i forbindelse med ulike typer VA-anlegg. 2 Positive egenskaper med FluidSwing åpen løsning (ikke ventilhus) åpner lett (lav engangsmotstand) god tetning (høyt flatetrykk) korrosjonsbestandig for vanlig avløpsvann enkel å dimensjonere (trykktapskurver utarbeides) enkel å montere 3 Oppbygging og funksjon Ved trykktapsberegninger benyttes gjerne konstanten (motstandstallet) for å angi trykkfallet over ventiler, bend e.l.. Trykkfallet h er en funksjon av vannets hastighet (v) eller hastighetsenergien for det aktuelle rørtverrsnittet eller rørdelen; ( ) der e er motstandstallet for oppstrøms anlegg og r er motstandstallet for høyvannsventilen FluidSwing (jfr. figur 1). Vannføringen (Q) gjennom ventilen, der A 0 er ventilens strømningstverrsnitt, beregnes ut fra likningen; I forbindelse med hver enkelt installasjon må trykkfallet beregnes for to situasjoner; ved fritt utløp, eller når ventilen er dykket, dvs. ved springflo eller flom i resipienten. Ved økende trykktap h går motstandstallet mot 1. Et motstandstall på r = 1, betyr at ventilen er uten motstand. Motstandstallet for neddykket ventil er mindre enn for fritt utløp. Dette innebærer at ved samme trykkfall h går det mere vann gjennom ventilen når den er neddykket enn ved fritt utløp. Når ventilen ikke er i drift hviler den myke gummi-klaffen lett mot den skråskjærte rørenden. Klaffen åpnes lett ved et lite overtrykk på oppstrøms side. Trykktapet i strømningsretningen er meget lite. Figur 2 Variabler for trykktapsberegninger 5 Dimensjonering og valg av type Figur 1 Motstandstallet r for FluidSwing som funksjon av trykkfallet h (h/dn) over ventilen Ved høyvann eller flom presses klaffen av nedstrøms vanntrykk mot den tynne polerte rørveggen. Stort flatetrykk mellom klaffen og rørveggen gir meget god tetning selv for partikkelholdig avløpsvann. Partiklene blir enten klemt i stykker eller innkapslet i den myke gummiklaffen. 4 Hydrauliske egenskaper Motstandstallet ζ r De hydrauliske egenskapene til høyvannsventilen FluidSwing er nøye kartlagt og kalibrert av UFT, Umweltund Fluid-Technick Dr. H. Brombach GmbH ved deres moderne hydrauliske laboratorium. Se vedlegg. 5.1 Trykktap Ventilen kan monteres enten direkte på innkommende ledning eller med fritt oppstrøms vannspeil. Trykktapsberegninger må gjennomføres for fritt utløp og når ventilen er neddykket, dvs. i prosjektsammenheng kan det være aktuelt å gjennomgå beregninger for 4 ulike driftssituasjoner. Ved at motstandstallet er en funksjon av trykkfallet blir beregning av gjennomstrømningen derfor tidkrevende og omstendelig. Til hjelp i denne sammenheng har vi utarbeidet trykktapsdiagrammer for de 4 situasjonene (Vedlegg). Ved større vannføringer anbefaler vi at høyvannsventilen FluidSlot vurderes. MFT kan utføre trykktapsberegninger på forespørsel. Produktinformasjon FluidSwing - aug

3 5.2 Sperretrykk Ved store sperretrykk «buler» gummiklaffen innover i rørstussen. For å hindre overbelastning av klaffen er det viktig at angitte største sperretrykk h s ikke overstiges. Gummiklaffen leveres i to utførelser; standard utførelse og sterk utførelse. Ved spesielt store sperretrykk kan ventilen leveres med dobbelt klaff. Tabell 1 viser største sperretrykk (mvs) for FluidSwing. Største tillatte sperretrykk [mvs] DN Standard utførelse Forsterket utførelse 100 5,5 7, ,5 6, ,0 5, ,0 6, ,0 5, ,5 5, ,5 4, ,0 3, ,5 Tabell 1 Største tillatte sperretrykk for FluidSwing 5.3 Åpningstrykk Når FluidSwing er neddykket, åpner den umiddelbart ved stigende overtrykk. Åpningstrykket (h0) er som følger: Åpningstrykk Alle størrelser Fritt utløp Dykket utløp 0,20 DN 0,00 DN Tabell 2 Åpningstrykk 5.3 Tetthetsklasse DIN , Teil 4, definerer fem forskjellige tetthetsklasser for alle typer ventiler. Klasse 3 og 4 benyttes for tilbakeslagsventiler. Forsøk i laboratorium med rent vann viser at FluidSwing tilfredsstiller kravene for tetthetsklasse 4. Erfaringer viser at tetthetskravene også tilfredsstilles for avløpsvann. 5.3 Monteringsbetingelser Tilbakeslagsventiler i avløpssystemet bør ikke monteres slik at de blir stående neddykket og i lukket tilstand over lengre perioder. For at ventilen jevnlig skal kunne spyles ren er det ønskelig at nedstrøms vannivå (nivået i resipienten) normalt ligger under ventilåpningen. Klaffen må kunne bevege seg fritt og vann-strømmen ut fra ventilen må ikke hindres på noen måte. De hydrauliske forholdene bør være slik at partikler o.l. til enhver tid føres videre og ikke samler seg ved klaffen for på den måten å hindre god tetning. Oppstrøms- og nedstrøms vannvei bør videre gis en utforming slik at falltapet gjennom installasjonen blir så lite som mulig. I utløpet må vannhastigheten, normalt på strømningsretningen gjennom ventilen, ikke overstige 0.5 m/s. Figur 3 Den myke gummi-klaffen lar seg lett løfte fra rørstussen. Ved tilbakeslag presses klaffen mot den smale og ovale rørveggen og gir meget god tetning. 6 Materialutførelse Ventilhus Rustfritt stål (AISI 304, DIN 17440) Alt: Syrefast (AISI 316 Ti, DIN 17440) Gummiklaff CR (Cloropren) Bolter Rustfritt alt. syrefast stål Tetningslist Moosgummi Murkrage EPDM for små dimensjoner For DN 300 og større, rustfritt Alt:Syrefast stål Løsflens PN10 Rustfritt Alt:. syrefast stål I forbindelse med installasjoner i tilknytning til sjøvann anbefales en utførelse i syrefast stål. Det gjøres spesielt oppmerksom på at stålets bestandighet overfor sjøvann avhenger av lokale forhold 7 Installasjon Ventilen leveres komplett klar for montering. Både bunn rørstuss og gummiklaffens dreieakse skal monteres i vater. Under montering og ved eventuell etterfølgende støparbeider er det viktig å påse at den polerte anleggsflaten ikke blir skadet eller tilsmusset med mørtel. FluidSwing levers i flere utførelser tilpasset forskjellige typer installasjoner: RW (monteringsplate - rett bakvegg) Veggplaten anbringes slik at utsparingen i veggen der ventilen skal monteres flukter med rørstussen. Dersom utsparingen har mindre diameter enn ventilen bør bunn utsparing flukte med bunn ventil. Hullene i veggplaten benyttes som mal ved boring av hull i bakveggen. Ekspansjonsboltene slås inn og tetningslisten føres i posisjon. Boltene trekkes jevnt til slik at tetningslisten blir godt sammenpresset, men ikke klemt i stykker. Produktinformasjon FluidSwing - aug

4 RWg (monteringsplate - sirkulær bakvegg) Samme monteringsmetode som RW, men tilpasset buet bakvegg (Figur 4). På forespørsel kan høyvannsventilen leveres for montering mot skrå bakvegg. snitt 8 Drift og vedlikehold Høyvannsventilen FluidSwing har ingen lager eller hengsler som trenger vedlikehold. Forutsatt at ventilen er korrekt installert og oppstrøms og nedstrøms bygningsmessige detaljer er gitt en utforming som gir selvrensing er installasjonen i utgangspunktet vedlikeholdsfri. plan buet veggplate Det anbefales at installasjonen betraktes som et driftspunkt som trenger regelmessig tilsyn. Etter driftsstart bør anlegget innledningsvis besøkes etter nedbør og ved springflo eller flom i resipienten. Et besøk under tørrvær når ventilen står neddykket vil gi god kontroll om ventilen gir ønsket tetning. Nødvendig besøksfrekvens vil avhenge av lokale forhold og bør tilpasses anleggseier sitt øvrige driftsopplegg. Potensielle følgeskader ved eventuelle driftsproblemer vil også måtte tillegges vekt ved fastsetting av besøksfrekvensen. Ved inspeksjon heves gummiklaffen for hånd og eventuelle gjenstander fjernes. Gummiklaffens anleggsflate skal være blank og ren. Om nødvendig benyttes en fille for polering. Figur 4 FluidSwing type RWg (montert mot sirkulær vegg) RM (innstøpning) To slangeklemmer benyttes for å feste murkragen til innløpsstussen slik at den blir liggende i veggens senter ved innstøping. For større dimensjoner (DN 300 og større) leveres murkragen i stål påsveiset innløps-stussen. Deretter monteres ventilen i forskalingen og innstøpes. Dersom ventilen skal monteres i en utsparing henvises til Figur 5. RL (løsflens) Ventilen boltes fast slik at ventilens sider står i lodd. Fra DN 200 og oppover er det ikke nødvendig å benytte alle boltefestene; hver 2. eller 3. boltefeste er tilstrekkelig. 9 Spesifikasjon ved innhenting av pristilbud Ved forespørsler vedrørende FluidSwing er det ønskelig at følgende oppgis: Dimensjon: DN Maks sperretrykk: h s mvs Dimensjonerende tilrenning: Q b l/s Relativt trykktap ved Q b: Δh mvs Materialutførelse: Rusfritt/Syrefast Type installasjon: RW, RW g, RL, RM Tilleggsinformasjon: RWg Diameter bakvegg/kum: D mm RM Veggtykkelse: s mm 10 Leveransedokumentasjon Ved en leveranse av FluidSwing, inngår følgende teknisk dokumentasjon: Hydraulisk rapport Produktsertifikat (montert på utstyret) Figur 5 FluidSwing type RM montert i utsparing Vedlegg 1. Diagram 1, Trykktapsdiagram. Fritt oppstrøms vannspeil, dykket nedstrøms utløp. 2. Diagram 2, Trykktapsdiagram. Fritt oppstrøms vannspeil, fritt nedstrøms utløp. 3. Diagram 3, Trykktapsdiagram. Oppstrøms trykkledning, dykket nedstrøms utløp. 4. Diagram 4, Trykktapsdiagram. Oppstrøms trykkledning, fritt nedstrøms utløp. 5. Figur V1, FluidSwing, mål og vekt. 6. Tabell V1, FluidSwing produktutvalg med NRF nr Produktinformasjon FluidSwing - aug

5 Diagram 1 Diagram 2 Produktinformasjon FluidSwing - aug

6 Diagram 3 Diagram 4 Produktinformasjon FluidSwing - aug

7 Produktinformasjon FluidSwing - aug Miljø- og Fluidteknikk AS

8 Produktnr. Str Produktnavn NRF nr 221RL100/304 DN100 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN100 med løsflens. Ventilhus 304 stål NRF RL100/316 DN100 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN100 med løsflens. Ventilhus 316 stål NRF RL150/304 DN150 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN150 med løsflens. Ventilhus 304 stål NRF RL150/316 DN150 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN150 med løsflens. Ventilhus 316 stål NRF RL200/304 DN200 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN200 med løsflens. Ventilhus 304 stål NRF RL200/316 DN200 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN200 med løsflens. Ventilhus 316 stål NRF RL250/304 DN250 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN250 med løsflens. Ventilhus 304 stål NRF RL250/316 DN250 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN250 med løsflens. Ventilhus 316 stål NRF RL300/304 DN300 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN300 med løsflens. Ventilhus 304 stål NRF RL300/316 DN300 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN300 med løsflens. Ventilhus 316 stål NRF RL350/304 DN350 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN350 med løsflens. Ventilhus 304 stål NRF RL350/316 DN350 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN350 med løsflens. Ventilhus 316 stål NRF RL400/304 DN400 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN400 med løsflens. Ventilhus 304 stål NRF RL400/316 DN400 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN400 med løsflens. Ventilhus 316 stål NRF RL500/304 DN500 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN500 med løsflens. Ventilhus 304 stål NRF RL500/316 DN500 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN500 med løsflens. Ventilhus 316 stål NRF RL600/304 DN600 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN600 med løsflens. Ventilhus 304 stål NRF RL600/316 DN600 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN600 med løsflens. Ventilhus 316 stål NRF RL700/304 DN700 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN700 med løsflens. Ventilhus 304 stål NRF RL700/316 DN700 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN700 med løsflens. Ventilhus 316 stål NRF RL800/304 DN800 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN800 med løsflens. Ventilhus 304 stål NRF RL800/316 DN800 Tilbakeslagsventil FluidSwing RL DN800 med løsflens. Ventilhus 316 stål NRF Produktnr. Str Produktnavn NRF nr 221RM100/304 DN100 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN100 for innstøping. Ventilhus 304 stål NRF RM100/316 DN100 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN100 for innstøping. Ventilhus 316 stål NRF RM150/304 DN150 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN150 for innstøping. Ventilhus 304 stål NRF RM150/316 DN150 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN150 for innstøping. Ventilhus 316 stål NRF RM200/304 DN200 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN200 for innstøping. Ventilhus 304 stål NRF RM200/316 DN200 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN200 for innstøping. Ventilhus 316 stål NRF RM250/304 DN250 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN250 for innstøping. Ventilhus 304 stål NRF RM250/316 DN250 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN250 for innstøping. Ventilhus 316 stål NRF RM300/304 DN300 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN300 for innstøping. Ventilhus 304 stål NRF RM300/316 DN300 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN300 for innstøping. Ventilhus 316 stål NRF RM350/304 DN350 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN350 for innstøping. Ventilhus 304 stål NRF RM350/316 DN350 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN350 for innstøping. Ventilhus 316 stål NRF RM400/304 DN400 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN400 for innstøping. Ventilhus 304 stål NRF RM400/316 DN400 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN400 for innstøping. Ventilhus 316 stål NRF RM500/304 DN500 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN500 for innstøping. Ventilhus 304 stål NRF RM500/316 DN500 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN500 for innstøping. Ventilhus 316 stål NRF RM600/304 DN600 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN600 for innstøping. Ventilhus 304 stål NRF RM600/316 DN600 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN600 for innstøping. Ventilhus 316 stål NRF RM700/304 DN700 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN700 for innstøping. Ventilhus 304 stål NRF RM700/316 DN700 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN700 for innstøping. Ventilhus 316 stål NRF RM800/304 DN800 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN800 for innstøping. Ventilhus 304 stål NRF RM800/316 DN800 Tilbakeslagsventil FluidSwing RM DN800 for innstøping. Ventilhus 316 stål NRF Tabell V1, Produktutvalg FluidSwing med NRF nr. fortsetter neste side. Produktinformasjon FluidSwing - aug

9 Produktnr. Str Produktnavn NRF nr 221RW100/304 DN100 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN100 med rett monteringsplate. Ventilhus 304 stål NRF RW100/316 DN100 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN100 med rett monteringsplate. Ventilhus 316 stål NRF RW150/304 DN150 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN150 med rett monteringsplate. Ventilhus 304 stål NRF RW150/316 DN150 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN150 med rett monteringsplate. Ventilhus 316 stål NRF RW200/304 DN200 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN200 med rett monteringsplate. Ventilhus 304 stål NRF RW200/316 DN200 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN200 med rett monteringsplate. Ventilhus 316 stål NRF RW250/304 DN250 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN250 med rett monteringsplate. Ventilhus 304 stål NRF RW250/316 DN250 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN250 med rett monteringsplate. Ventilhus 316 stål NRF RW300/304 DN300 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN300 med rett monteringsplate. Ventilhus 304 stål NRF RW300/316 DN300 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN300 med rett monteringsplate. Ventilhus 316 stål NRF RW350/304 DN350 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN350 med rett monteringsplate. Ventilhus 304 stål NRF RW350/316 DN350 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN350 med rett monteringsplate. Ventilhus 316 stål NRF RW400/304 DN400 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN400 med rett monteringsplate. Ventilhus 304 stål NRF RW400/316 DN400 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN400 med rett monteringsplate. Ventilhus 316 stål NRF RW500/304 DN500 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN500 med rett monteringsplate. Ventilhus 304 stål NRF RW500/316 DN500 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN500 med rett monteringsplate. Ventilhus 316 stål NRF RW600/304 DN600 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN600 med rett monteringsplate. Ventilhus 304 stål NRF RW600/316 DN600 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN600 med rett monteringsplate. Ventilhus 316 stål NRF RW700/304 DN700 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN700 med rett monteringsplate. Ventilhus 304 stål NRF RW700/316 DN700 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN700 med rett monteringsplate. Ventilhus 316 stål NRF RW800/304 DN800 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN800 med rett monteringsplate. Ventilhus 304 stål NRF RW800/316 DN800 Tilbakeslagsventil FluidSwing RW DN800 med rett monteringsplate. Ventilhus 316 stål NRF Produktnr. Str Produktnavn NRF nr 221RWg100/304 DN100 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN100 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 304 stål NRF RWg100/316 DN100 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN100 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 316 stål NRF RWg150/304 DN150 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN150 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 304 stål NRF RWg150/316 DN150 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN150 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 316 stål NRF RWg200/304 DN200 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN200 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 304 stål NRF RWg200/316 DN200 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN200 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 316 stål NRF RWg250/304 DN250 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN250 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 304 stål NRF RWg250/316 DN250 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN250 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 316 stål NRF RWg300/304 DN300 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN300 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 304 stål NRF RWg300/316 DN300 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN300 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 316 stål NRF RWg350/304 DN350 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN350 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 304 stål NRF RWg350/316 DN350 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN350 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 316 stål NRF RWg400/304 DN400 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN400 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 304 stål NRF RWg400/316 DN400 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN400 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 316 stål NRF RWg500/304 DN500 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN500 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 304 stål NRF RWg500/316 DN500 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN500 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 316 stål NRF RWg600/304 DN600 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN600 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 304 stål NRF RWg600/316 DN600 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN600 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 316 stål NRF RWg700/304 DN700 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN700 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 304 stål NRF RWg700/316 DN700 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN700 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 316 stål NRF RWg800/304 DN800 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN800 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 304 stål NRF RWg800/316 DN800 Tilbakeslagsventil FluidSwing RWg DN800 med buet monteringsplate (D=xx). Ventilhus 316 stål NRF Tabell V1, Produktutvalg FluidSwing med NRF nr Produktinformasjon FluidSwing - aug

MFT MFT. Produktinformasjon. Virvelkammer - våtoppstilt FluidCon. SUn 0121. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Virvelkammer - våtoppstilt FluidCon. SUn 0121. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 6684 8844 Telefax: +47 6684 8842 post@mft.no www.mft.no Produktinformasjon Tilbakeslagsventil

Detaljer

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 6684 8844 Telefax: +47 6684 8842 post@mft.no www.mft.no Produktinformasjon Tilbakeslagsventil

Detaljer

Produktinformasjon PRA. MFT Stengeluker - Prefabrikkert. Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling

Produktinformasjon PRA. MFT Stengeluker - Prefabrikkert. Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling - Prefabrikkert PRA Miljø- og Fluidteknikk AS tar ikke ansvar for eventuelle feil i sine produktinformasjoner, datablader, anvisninger,

Detaljer

MFT. Produktinformasjon TFM Terskelprofil for mengdemåling FluidWing. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT. Produktinformasjon TFM Terskelprofil for mengdemåling FluidWing. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 6684 8844 Telefax: +47 6684 8842 E-post: post@mft.no Internett:

Detaljer

MFT. Produktinformasjon. SUt 0121t. Virvelkammer - tørroppstilt FluidCon. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT. Produktinformasjon. SUt 0121t. Virvelkammer - tørroppstilt FluidCon. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 6684 8844 Telefax: +47 6684 8842 E-post: post@mft.no Internett:

Detaljer

Produktinformasjon Virvelkammer- vertikalt - våtoppstilt FluidVertic 2.10 VSU

Produktinformasjon Virvelkammer- vertikalt - våtoppstilt FluidVertic 2.10 VSU Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 66 84 88 44 Telefax: +47 66 84 88 42 post@mft.no www.mft.no Produktinformasjon

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

Produktinformasjon WAD. FluidSep Partikkelavskillende overløp. Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling

Produktinformasjon WAD. FluidSep Partikkelavskillende overløp. Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling Partikkelavskillende overløp WAD Miljø- og Fluidteknikk AS tar ikke ansvar for eventuelle feil i sine produktinformasjoner, datablader,

Detaljer

MFT. Miljø- og Fluidteknikk

MFT. Miljø- og Fluidteknikk Miljø- og Fluidteknikk Arbeidsfelt Virksomhet Med hensikt regnpåvirket avløpsvann, ekstremnedbør, springflo salg av produkter og løsninger veiledning, problemløsing forebygge kjelleroversvømmelser, redusere

Detaljer

Produktinformasjon. MFT Sideoverløp. Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling

Produktinformasjon. MFT Sideoverløp. Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling Produktinformasjon MFT Sideoverløp S Miljø- og Fluidteknikk AS tar ikke ansvar for eventuelle feil i sine produktinformasjoner, datablader,

Detaljer

Produktinformasjon. MFT Tverroverløp - Partikkelavskillende. Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling

Produktinformasjon. MFT Tverroverløp - Partikkelavskillende. Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling - Partikkelavskillende T Miljø- og Fluidteknikk AS tar ikke ansvar for eventuelle feil i sine produktinformasjoner, datablader, anvisninger,

Detaljer

Produktinformasjon. MFT Tverroverløp - Partikkelavskillende. Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling

Produktinformasjon. MFT Tverroverløp - Partikkelavskillende. Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling - Partikkelavskillende T Miljø- og Fluidteknikk AS tar ikke ansvar for eventuelle feil i sine produktinformasjoner, datablader, anvisninger,

Detaljer

Sumpvirvelen FluidSep virveloverløp og pumpestasjon i ett

Sumpvirvelen FluidSep virveloverløp og pumpestasjon i ett Sumpvirvelen FluidSep virveloverløp og pumpestasjon i ett Store utfordringer regnpåvirket avløpsvann I Norge er over en tredjedel av avløpsnettet lagt som fellessystem; spillvann og overvann tilføres samme

Detaljer

VA-dagane på Vestlandet 2014

VA-dagane på Vestlandet 2014 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagane på Vestlandet 2014 Haugesund 10-11. september 2014 11. september 2014 Selvrensing og rensing av trykkledninger (dykker- og pumpeledninger) Gunnar

Detaljer

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning Økt Avrenning Punkttiltak i avløpssystemet Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning MFT Teknologi for beskyttelse mot oversvømmelser og forurensning Produktutvikler og Leverandør av standardiserte

Detaljer

Overløp - Kritisk komponent i avløpssystemet

Overløp - Kritisk komponent i avløpssystemet Overløp - Kritisk komponent i avløpssystemet Lars Aaby Bakgrunn Spesielt Arbeidet dagelig med regnvannsoverløp de siste 26 årene 6 år på NIVA som forsker (1985-1991) Daglig leder av MFT (1992- ) Nært samarbeide

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 DIHVA: Del 2B: Avlaupstransport onsdag 19. september: Dykkerledninger for avløpsvann: Utforming

Detaljer

Avløpspumpestasjoner

Avløpspumpestasjoner 2-dagers DOP-samling 2010 Rica Seilet Hotel, Molde 14.-15. desember 2010 Avløpspumpestasjoner Innledning og oversikt Jon Ivar Gjestad Møre og Romsdal fylkeskommune, Regional- og næringsavdelinga 14.12.2010

Detaljer

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara)

Detaljer

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 DA 50 Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 IMI TA / Differansetrykkregulatorer / DA 50 DA 50 Differansetrykkregulatorer for varme- og kjøleanlegg

Detaljer

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet Teknisk datablad C2..QPT-.. Trykkuavhengig soneventil, 2-veis, innvendige gjenger For lukkede kald- og varmtvannssystemer For modulerende regulering på vannsiden i luftbehandlings- og varmesystemer Snap-montasje

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 100% strekkfast Enkel å montere og demontere Enkel montering under alle værforhold Høy korrosjonsbestandighet og slagfasthet For vann og ikke-agressivt avløpsvann Kan leveres for gass- og oljeprodukter

Detaljer

Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum

Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum Oppbygging av en trykkreduksjonskum for et tenkt tilfelle Einar Ruud mobil 982 38 189 DN 2500 Kumring DN 225 PVC trykkrør DN 225/200 Flensemuffe DN 200/100 Flenseovergang

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Clean-Service

Sikkerhetsventil Leser, Clean-Service Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN 25-40 (TC 1" - TC 1 1/2") 16-45 - 150 ºC Rustfritt stål Eksempler på bruksområder Sikkerhetsventil til trykksikring av anlegg med medium størrelse, kapasiteter

Detaljer

Vanndagene nov 2017 Avløpspumpestasjoner. Driftserfaringer.

Vanndagene nov 2017 Avløpspumpestasjoner. Driftserfaringer. Vanndagene 1.-2. nov 2017 Avløpspumpestasjoner. Driftserfaringer. Agenda 1. Bergen Vann KF - Organisasjon - Generelt om driften 2. Fettproblematikk - Generelt - Rengjøring av sump - Eks. Dreggen PSP 3.

Detaljer

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger. TILBEHØR BRANNSIKKERHET Tilbehør Automatisk brannventil: Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd BS-Firkantkum Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet i forhold til både plassering av konsoller

Detaljer

MEMO TITTEL Skarbøvika pumpestreng DATO 20. februar 2013 TIL Ålesund kommune v/einar Løkken KOPI FRA OPPDRAGSNR. 139333 Ulf Erlend Røysted, Eyvind Hesselberg ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy

Detaljer

ACO vei og anlegg Tilbakeslagsventiler 13

ACO vei og anlegg Tilbakeslagsventiler 13 ACO vei og anlegg 13 13 Generelt Klimaforandringene fører til ekstreme endringer i nedbøren. Kraftige nedbørsmengder faller innenfor korte tidsintervaller, og vi ser stadig flere problemer med oversvømmelser.

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

ACO VVS GM-X galvanisert rør

ACO VVS GM-X galvanisert rør 23 galvanisert rør Avløpsrør og rørdeler av stål DN 40 DN 250 DIN 19530 og EN 1123 Stålrør oppfyller de strengeste sikkerhetskrav (se brannegenskaper). Mufferør av push-fit-typen i ACOs produktutvalg og

Detaljer

STAP DN Differansetrykkregulator ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN Differansetrykkregulator ENGINEERING ADVANTAGE Differansetrykkregulatorer STAP DN 65-100 Differansetrykkregulator Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Romtemperaturregulering ENGINEERING ADVANTAGE STAP er en førsteklasses differansetrykkregulator,

Detaljer

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet.

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet. BRANNVENTIL EIS 60 BRANN SIKKERHET parametric libraries FUNKSJON BX-1H Brannventil er utviklet for bruk i alle typer bygninger hvor det er behov for separat avtrekk i egen brann celle. Brannventilen benyttes

Detaljer

STAF, STAF-SG. Innreguleringsventiler PN 16 og 25 DN

STAF, STAF-SG. Innreguleringsventiler PN 16 og 25 DN STAF, STAF-SG Innreguleringsventiler PN 16 og 25 DN 20-400 IMI TA / Innreguleringsventiler / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG STAF/STAF-SG innreguleringsventil med flens, i støpejern (STAF) og seigjern (STAF-SG),

Detaljer

STAP. Differansetrykkregulatorer DN

STAP. Differansetrykkregulatorer DN STAP Differansetrykkregulatorer DN 65-100 IMI TA / Differansetrykkregulatorer / STAP STAP STAP er en førsteklasses differansetrykkregulator, med fl ens, som holder differensialtrykket konstant over lasten.

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 MINDRE PUMPESTASJONER Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Mindre pumpestasjoner

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet Teknisk datablad D6..NL For åpne og lukkede kretser i kjøle- og varmesystemer For inn- og utkopling av varme- og kjølesystemer Oversikt over utvalg DN PN kvmax [ m³/h] D625NL 25 10 / 16 45 D632NL 32 10

Detaljer

K-sluk Gulvsluk i plast med sideutløp 50 og 75 mm

K-sluk Gulvsluk i plast med sideutløp 50 og 75 mm Gulvsluk i plast med sideutløp 0 og mm NBI sertifisert iht. produktstandard EN Produktsertifikat nr. TYPE mm UTLØP 0 0 K 0,, 0 Sideutløp, rett 0 0 K,, Sideutløp, rett Ø0= Ø=, o Ø0= Ø= MONTERINGSPLATER

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

JRGUTHERM. Teknisk håndbok JRGUTHERM

JRGUTHERM. Teknisk håndbok JRGUTHERM JRGUTHERM Teknisk håndbok JRGUTHERM Struktur Konfigurasjon Selv med JRGUTHERM, er det nødvendig å konfigurere systemet på en enkel måte. 1 2 3 4 5 6 7 8 Anbefalt temperaturspredning for varmtvannsbereder

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL PN (DN -0) STØPEJERN STAF innreguleringsventil med flens, i støpejern, gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. STAF passer perfekt for bruk i varmeog

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner

Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner 02.2011 Innholdsfortegnelse Forside/ Støtteben side 1 Gulvtype: F1 Klemramme for toppmembran side 2 Gulvtype: F2 Smøremembran for toppmembran

Detaljer

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet.

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet. Notat Prosjekt: Sak: Renseanlegg Kverve Dimensjonering Oppdragsnr.: 10001.020 Vår ref.: oer Dato: 16.05.2012 Utarbeidet av: Oddbjørn Ringset Direkte telefon: 70176154 E-post: oer@provar.no Primært til:

Detaljer

Virveldiffusorer. anbefales for takhøyde fra ca. 2,60 til 4,00 m. TROX Auranor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks +47 61 31 35 10

Virveldiffusorer. anbefales for takhøyde fra ca. 2,60 til 4,00 m. TROX Auranor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks +47 61 31 35 10 2/4/N/8 Virveldiffusorer RFD-serie anbefales for takhøyde fra ca. 2,60 til 4,00 m TROX Auranor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firma@auranor.no 2712 Brandbu

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd. Produseres med fals. som forhindrer sideforskyvning!

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd. Produseres med fals. som forhindrer sideforskyvning! BS-Firkantkum Produseres med fals som forhindrer sideforskyvning! Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 OLJE- OG FETTUTSKILLERE Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Utskillere

Detaljer

TERMINALVENTILER / 2-VEIS

TERMINALVENTILER / 2-VEIS TERMINAVENTIER / 2-VEIS TERMINA INNREGUERINGSVENTI FOR ON/OFF-REGUERING Konstruert for bruk i terminalenheter i varme- og kjøleanlegg. TBV-C sikrer nøyaktig hydronisk regulering og optimal gjennomstrømning

Detaljer

DA 516, DAF 516. Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde

DA 516, DAF 516. Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde DA 516, DAF 516 Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde IMI TA / Differansetrykkregulatorer / DA 516, DAF 516 DA 516, DAF 516 Kompakt differansetrykkregulator for fjernvarme-, varme-

Detaljer

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460

Innhold. Basal AS, Lille Grensen 3, 0159 Oslo, faks +47 22 41 13 00, epost: basal@basal.no, www.basal.no Org.nr: 983.266.460 Innhold Forklaring av dimensjoneringsprogrammet... 3 Værdata... 3 Gjentaksintervall... 3 Klimafaktor... 3 Nedslagsfelt... 4 Vis nedbørsdata... 4 Beregne nødvendig Fordrøyningsvolum... 4 Maks tillatt utslippsmengde...

Detaljer

Keystone CompoSeal Myktettende Spjeldventiler Innspent

Keystone CompoSeal Myktettende Spjeldventiler Innspent Innspent Spjeldventiler med fleksibelt sete og ventilhus og spjeld i høyteknologisk komposittmateriale som gir utmerket intern og ekstern kjemisk bestandighet Funksjoner Bruksområder Siden hele ventilen

Detaljer

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C Cim 72B Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:200 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON RISEFR 030-0307 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Minipumpeanlegg Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160 775

Detaljer

Bygg & Anlegg. Lokk. Funksjonalitet // Kvalitet // Bredt utvalg. Besøk oss på www.vulkansmith.no

Bygg & Anlegg. Lokk. Funksjonalitet // Kvalitet // Bredt utvalg. Besøk oss på www.vulkansmith.no ygg & Anlegg Lokk Funksjonalitet // Kvalitet // redt utvalg esøk oss på www.vulkansmith.no Vi har et stort utvalg av luker og lokk til bygg- og industri - i stål, aluminium eller støpejern. Vi leverer

Detaljer

Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner

Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner Nå med Flygt pumper! Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset www.ahlsell.no E-post: info@ahlsell.no Telefon: 51 81 85 00 Ahlsell Kompus II pumpestasjoner

Detaljer

Lokk. Funksjonalitet // Kvalitet // Bredt utvalg

Lokk. Funksjonalitet // Kvalitet // Bredt utvalg Lokk Funksjonalitet // Kvalitet // redt utvalg Et bredt utvalg av kvalitetslokk Vi har et stort utvalg av luker og lokk til bygg- og industri - i stål, aluminium eller støpejern. Vi leverer gulv- eller

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene Hvordan sikre god vannhygiene De fleste av oss tar rent vann i springen som en selvfølge. Og de fleste

Detaljer

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo Cyclone Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

RICHARDS. Kuleventiler Figur R382 redusert løp størrelser 15-100 mm

RICHARDS. Kuleventiler Figur R382 redusert løp størrelser 15-100 mm uleventiler igur R382 redusert løp RIARS n tre-delt kuleventil for generelle anvendelser, med redusert løp og flytende kule-konstruksjon som passer for en rekke industrielle prosessanvendelser. genskaper

Detaljer

Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013

Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013 Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013 Virkeområde Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere gjelder for vannmålere

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg samt tappevannsanlegg. RATT Ratt med digital

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Tilbakeslagsventiler Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Terminal innreguleringsventil for on/off-regulering

Terminal innreguleringsventil for on/off-regulering Innregulerings- og reguleringsventiler TBV-C Terminal innreguleringsventil for on/off-regulering Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Romtemperaturregulering ENGINEERING ADVANTAGE Konstruert

Detaljer

TBV-CM. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For modulerende regulering

TBV-CM. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For modulerende regulering TBV-CM Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For modulerende regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-CM TBV-CM Konstruert for bruk på terminaler i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

Globo H. Kuleventiler Kuleventil i rødgods

Globo H. Kuleventiler Kuleventil i rødgods Globo H Kuleventiler Kuleventil i rødgods IMI HEIMEIER / Stengeventiler / Globo H Globo H Globo H er en multifunksjonell avstengingsventil for varme og kjølesystemer. Takket være håndtakets kompakte arbeidsradius

Detaljer

STAF-R. Innreguleringsventiler DN , PN 16, i rødgods

STAF-R. Innreguleringsventiler DN , PN 16, i rødgods STAF-R Innreguleringsventiler DN 65-150, PN 16, i rødgods IMI TA / Innreguleringsventiler / STAF-R STAF-R STAF-R innreguleringsventil med fl ens, i rødgods, gjør innregulering enkelt, brukervennlig og

Detaljer

KOMPUS. Komplette pumpestasjoner. Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset. www.vpi.no. Bestilling av varer sendes til ordre@vpi.

KOMPUS. Komplette pumpestasjoner. Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset. www.vpi.no. Bestilling av varer sendes til ordre@vpi. KOMPUS Komplette pumpestasjoner Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset Bestilling av varer sendes til ordre@vpi.no www.vpi.no - Tlf: 33 43 03 50 - Fax: 33 43 03 54 www.vpi.no Kompus komplette

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Driftsassistansen Møre og Romsdal

Driftsassistansen Møre og Romsdal Driftsassistansen Møre og Romsdal Driftsoperatørsamling Rica Parken hotel 3 og 4 desember 2014 Tema: Lufteventiler Problemer/løsninger Ulefos AS Distriktsansvarlig Midt Norge Hans Hatmyr Luft i vannledninger

Detaljer

Eclipse. Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling Med automatisk vannmengdebegrensning

Eclipse. Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling Med automatisk vannmengdebegrensning Eclipse Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling Med automatisk vannmengdebegrensning IMI TA / Termostathoder og radiatorventiler / Eclipse Eclipse Termostatventilen Eclipse har en unik, integrert

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Clean-Service

Sikkerhetsventil Leser, Clean-Service Leser, Clean-Service Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN 25-100 (TC 1 1/2" - TC 4 1/2") 16-45 - 150 ºC Rustfritt stål Eksempler på bruksområder Sikkerhetsventil med stor avblåsningskapasitet,

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

AWADOCK MONTERINGSANVISNING

AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK POLYMER CONNECT For tilkobling av rør DN160 eller DN200 til glatte rør i materialene PP, PE, PVC eller GRP, fra DN200-1400. AWADOCK BETONG CONNECT For tilkobling av

Detaljer

Driftsoptimalisering PS er

Driftsoptimalisering PS er Driftsoptimalisering PS er Rolf Helge Ingebrigtsen Driftsingeniør avløp Tromsø kommune Hva er driftsoptimalisering? Valg av materialer sump og rør Hydraulisk del Overbygg Styring Redusere behov for besøk/ettersyn

Detaljer

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt GRUNDFOS PRODUKTdata Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt Mikroboble-, smuss-, og magnetittutskilling Med Grundfos Cleanvent og Magvent løser man dette. Luftutskilling er prosessen for å fjerne

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal

Søknadsnr.: CURO AS, Industriveien 53, 7080 Heimdal Søknadsnr.: 121478 Søker: Lyng Pro Tech AS Referanse: P121478NO Fullmektig: CURO AS, Industriveien 3, 7080 Heimdal Tittel: Varmeveksler 1 Varmeveksler Den foreliggende oppfinnelsen angår en varmeveksler

Detaljer

Keulahütte Spjeldventiler. Lang levetid og gode strømningsegenskaper

Keulahütte Spjeldventiler. Lang levetid og gode strømningsegenskaper Keulahütte Spjeldventiler Lang levetid og gode strømningsegenskaper Spjeldventilene fra Keulahütte, som er lokalisert i Krauschwitz i Tyskland, er konstruert i henhold til internasjonale standarder. Blant

Detaljer

Drift- og vedlikeholdsinstruks

Drift- og vedlikeholdsinstruks Drift- og vedlikeholdsinstruks BLÜCHER Drain Domestic - boligsluk i rustfritt stål Omfatter: Boligsluk BLÜCHER Drain Domestic SQUARE og TRIO til betong- og flisgulv med smøremembran, fastmembran eller

Detaljer

TBV-C. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For on/off-regulering

TBV-C. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For on/off-regulering TBV-C Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For on/off-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-C TBV-C Konstruert for bruk i terminalenheter i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

TA-Therm. Termostatiske sirkulasjonsventiler

TA-Therm. Termostatiske sirkulasjonsventiler TA-Therm Termostatiske sirkulasjonsventiler IMI HEIMEIER / Tappevann / TA-Therm TA-Therm Denne termostatventilen for automatisk innregulering av varmtvannsanlegg, har trinnløs innstilling av temperaturen,

Detaljer

Dette settet for nøyaktig idriftssetting har et bredt kontrollområde og er ideelt for å balansere varme-, ventilasjons-, og luftkjølingssystemer.

Dette settet for nøyaktig idriftssetting har et bredt kontrollområde og er ideelt for å balansere varme-, ventilasjons-, og luftkjølingssystemer. Idriftssettingsutstyr figur K-Sett KEYSTONE Dette settet for nøyaktig idriftssetting har et bredt kontrollområde og er ideelt for å balansere varme-, ventilasjons-, og luftkjølingssystemer. Velbalansert

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

INTRODUKSJON HYDRODYNAMIKK

INTRODUKSJON HYDRODYNAMIKK INTRODUKSJON HYDRODYNMIKK Introduksjon Elementær matematikk = π r = π 4 D real () av en sirkel som funksjon av radius (r) og diameter (D) P = π r = π D Omkrets (P) av en sirkel som funksjon av radius (r)

Detaljer

AuraFlex. Hjem > Produkter > Boligventilasjon > AURAFLEX

AuraFlex. Hjem > Produkter > Boligventilasjon > AURAFLEX Hjem > Produkter > Boligventilasjon > AURAFLEX AuraFlex Ventilfronter i stål Kundetilpasset ventilmønster Kan leveres i alle farger Plenumskammer med spjeld og måleuttak for innregulering Plenumskammer

Detaljer

LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER

LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER LOKAL BESTEMMELSE OM BRUK AV VANNMÅLER Vedtatt i Skaun kommunestyre 25.05.2011, sak 26/11 Arkivsaksnr: 11/811 DEL 1 Generelt Normen gir tekniske og installasjonsmessige bestemmelser for kommunale og private

Detaljer

DIR. VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde

DIR. VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde VARIZON Lavhastighetsventil med justerbart spredningsbilde Hurtigfakta Justerbart spredningsbilde og nærsone Passer alle typer av lokaler Enkel montasje Rensbar Ingen synlige skruer Leveres i alternative

Detaljer

Calypso TRV-3. Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling Med forinnstilling

Calypso TRV-3. Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling Med forinnstilling Calypso TRV- Termostatstyrte radiatorventiler med forinnstilling Med forinnstilling IMI TA / Termostathoder og radiatorventiler / Calypso TRV- Calypso TRV- Fleksibel og robust termostatventil for radiatoranlegg,

Detaljer

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning Anborings- og hylsesystem fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Grunnleggende regler for anboring på hovedledninger...side Side 3 3

Detaljer

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner.

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Side 1 av 22 FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Firkantede delabare kabelhylser av stål Siruklære kabelhylser

Detaljer

Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN / ºC Syrefast stål

Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN / ºC Syrefast stål Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN 8-150 10/100-196 - 200 ºC Syrefast stål Eksempler på bruksområder Avstengningsventil for kryogeniske applikasjoner der temperaturen kan gå ned til -196

Detaljer