Tiltak for å avvikle korridorplassar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltak for å avvikle korridorplassar"

Transkript

1 Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og Vegard Fimland.

2 PROSJEKT TILTAK FOR Å AVVIKLE KORRIDORPLASSAR Oppsummering Denne rapporten er utarbeidd i prosjektet "Tiltak for å redusere bruk av korridorplasser". Rapporten inneheld tilrådingar om felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Prosjektgruppa har vore samansett av personar frå Helse Vest, helseføretaka, og Haraldsplass Diakonale sykehus, samt to tilsettrepresentantar og brukarrepresentant. Alle anbefalingane har hatt full tilslutning i prosjektgruppa. Dei konkrete tiltaka bygger på pågåande eller planlagde prosessar i helseføretaka, og det har vore mest fokus på tiltak som har ført til ein reduksjon i bruk av korridorplassar. Med dette arbeidet ønskjer Helse Vest å uttrykke ein nulltoleranse for korridorpasientar. I prosjektmandatet var namnet til prosjektet «Tiltak for å redusere bruken av korridorplassar». Prosjektgruppa ønsket å gå eit steg lengre og endra prosjektnamnet til «Tiltak for å avvikle korridorplassar». Oppgåva i prosjektet er to-delt, og prosjektet har hatt som oppgåve å levere ei anbefaling og ein tiltaksplan som skal sikre: 1. lik registreringspraksis i helseregionen 2. iverksetjing av tiltak som skal avvikle bruken av korridorsenger Gjennom kartlegginga og årsaksanalysen kjem Helse Vest RHF i samråd med prosjektgruppa fram til desse konkrete anbefalingane: Anbefalte tiltak for lik registrering: 1. Kvart HF skal sikre sanntidsregistrering i DIPS. 2. Elektronisk rapportering av korridorpasientar skal nyttast, manuelle teljerutinar må avviklast. 3. Innføring av ein forenkla og felles praksis for namngjeving og bruk av senger ein skal ha like namnestandarar og felles definisjonar og omgrep i Helse Vest. 4. Helseføretaka bør innføre verktøyet/webløysinga «ledige senger» som vert brukt i Helse Bergen. Punkta 3 og 4 krev eit samarbeid mellom helseføretaka og Helse Vest IKT. Anbefalte tiltak for å avvikle bruk av korridorsenger: 5. Helse Vest RHF innfører nulltoleranse for korridorpasientar 6. Helseføretaka må sørgje for ei haldningsendring i forhold til tidligare praksis og aksept. 7. Helseføretaka må sørgje for eit overordna leiaransvar for korridorproblemet.

3 8. Bruk av standardiserte, kunnskapsbaserte pasientforløp for og optimalisera utgreiing og behandlingsforløp, vil kunne gje ein reduksjon i liggetid og dermed også bidra til å avvikle korridorpasientar. 9. Betre samhandling med primærhelsetenesta med god kommunikasjon og kompetansedeling. 10. Endra omsorgsnivå om mulig, frå døgn til dag, bruk av hotell m.m. 11. Om nødvendig vurder ei omfordeling av senger internt i sjukehusa. 12. Kvart helseføretak må sørgje for enkel tilgjengelig og oppdatert oversikt over ledige senger i sjukehuset og at denne vert nytta aktivt. I det vidare arbeidet vil Helse Vest ta initiativ til eit implementeringsprosjekt som skal sørgje for oppfølging av punkta 1-4. Mellom anna vil Helse Vest her bistå i arbeidet med å få implementert eventuelle endringar i DIPS. Oppfølging av punkta 5-12 vil vere eit leiaransvar i kvart helseføretak. Kvart av tiltaka må forankrast i leiinga i det einskilde helseføretaket. Innleiing Helse Vest har ein omfattande bruk av korridorplasser trass i eit klart styringsbodskap om nulltoleranse. I styringsdokumentet til helseføretaka i 2013 står det at "det er eit mål at det ikkje skal vere korridorpasientar". Innan psykisk helsevern er bruk av korridorplasser i akuttpostane av tilsynet vurdert som uforsvarleg. Fleire forsøk på å redusere bruken av korridorplassar har ikkje ført til ønska resultat, sjølv om dette arbeidet over lang tid har vært prioritert. Helse Vest RHF vil gjennom dette prosjektet arbeide fram mot eit tidskilje, der ein i framtida ikkje skal ha nokon bruk av korridorsenger. I tillegg til at korridorpasientar utgjer ein fare for pasienttryggleiken, er korridorpasientar no ein kvalitetsindikator for kvalitetsbasert finansiering, innført frå 1. januar Helsedirektoratet sin definisjon på korridorpasientar er «Tall og andel pasienter som kl er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.». Bruk av pasientseng i korridor er problematisk i høve regelverket. Blant anna er desse fire punkta lista opp i Helsedirektoratet sitt informasjonsskriv om Indikator N-001: Korridorpasientar: (http://www.helsedirektoratet.no/kvalitetplanlegging/kvalitetsindikatorer/documents/n-001somatikk.pdf) 1. «Behandlingsplass i korridor er et hinder for ivaretakelse av pasientens integritet og alminnelig verdighet. 2. Behandlingsplass i korridor er til hinder for ivaretaking av lovpålagt teieplikt, jf. Lov om helsepersonell. 3. Behandlingsplass i korridor er til hinder for god behandling og pleie. 4. Pasientseng i evakueringsområde er eit alvorlig avvik i tryggingssamanheng, jf. brannforskrifta og internkontrollforskrifta.» I ein artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening var avdelingsleiinga einige ( % semje) om følgjande utsegn: 1. «Korridorpasienter fører til å svekke kvaliteten i den medisinske behandlingen og medfører også at pasienter utskrives for tidlig. Risikoen for feilbehandling og uhell øker.

4 2. Akuttmedisinsk utstyr er mer tungvint tilgjengelig for pasienter som ligger i korridor. 3. Smittevernet svekkes og risikoen for sykehusinfeksjoner øker. 4. Legetid og sykepleietid til hver enkelt pasient reduseres. Konsekvensene er størst for de pasientene som ligger i korridor, men også kvaliteten i tilbudet til øvrige pasienter i avdelingen er svekket. 5. Pasientenes integritet svekkes når de ligger i korridor ved at daglig hygiene skjer i korridoren, samtaler hemmes og taushetsplikten brytes. Undersøkelsen tyder på at behandlingskvaliteten reduseres når avdelingen har korridorpasienter. Reduksjonen er størst for korridorpasientene, men også øvrige pasienter rammes. Korridorpasientenes integritet svekkes.» (Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120:2636 8) Det er forventa av både pasientar og pårørande at ein ved sjukehusopphald får ligge i ei seng i pasientrom. Det er nødvendig å få til ei haldningsendring, der det ikkje lenger er akseptert at pasientar ligg på korridor. Helse Vest ønskjer med dette arbeidet å avvikle bruken av korridorsenger. Prosjektleveransar Ifølge prosjektmandatet skal prosjektgruppa mellom anna: Kartlegge korleis dagens registrering føregår, påvise eventuelle sprik mellom praksis og gjeldande regelverk og peike på kva for endringar som må gjennomførast for å få ei felles registrering i heile regionen i samsvar med offisielle definisjonar. Kartlegge kvifor det framleis brukast korridorplassar trass i tiltak og klare mål om å redusere bruken. Fremje forslag til nye konkrete tiltak som med stort sannsyn vil ha ønska effekt, og ein tidsplan for gjennomføring. Det er føreslått å dele oppdraget i to leveransar: 1. Sikre lik og felles registreringspraksis i tråd med offisielle definisjonar. Det må omfatte både somatiske fag og psykisk helsevern. 2. Årsaksanalyse med tiltaksplan. Denne delen omfattar berre somatiske fag. Status Tal henta frå helsenorge.no viser at Helse Vest hadde flest korridorpasientar av dei regionale helseføretaka i perioden mai-august i 2013 med 2,1 %. Landsgjennomsnittet i same periode er 1,5 %. Fordelt i Helse Vest hadde Helse Stavanger HF flest korridorpasientar med 4,5 %. I dei andre HFa var fordelinga som følgjer: Helse Bergen HF 1,4 %, Helse Fonna HF 0,8 % og Helse Førde HF 0,2 %. Samansetjing av prosjektgruppe og arbeidsform Helse Vest RHF har vore prosjekteigar. Prosjektgruppa vart leia av Helse Vest RHF ved Helge Bryne og med Ingvill Skogseth som prosjektstøtte. I tillegg har PwC deltatt i prosjektet med prosjektstøtte. Prosjektgruppa har vore samansett av personar frå helseføretaka, Haraldsplass Diakonale sykehus og to representantar for dei tilsette sine organisasjonar og ein representant for brukarorganisasjonane. Deltakarar i prosjektgruppa: Karin Sollid, fagsjef FFU, Helse Stavanger

5 Inger K. Skjæveland avdelingssjef medisin, Helse Stavanger Berit Haaland, klinikkdirektør, kir. klinikk, Helse Fonna Laila Nemeth, klinikkdirektør, med. klinikk, Helse Fonna Solveig Hansen, ass. avd. dir. medisin, Helse Bergen Birger Skilbrei, rådgjever seksjon for helsetenesteutvikling, Helse Bergen Hildur Thingnes, ass. seksjonsleiar medisinsk seksjon, Helse Førde Arne Lillefosse, Haraldsplass Diakonale Sykehus Claus Ingebrigtsen, brukarrepresentant Aslaug Husa, konserntillitsvald Lise Strømme, konserntillitsvald Det har vore halde 4 møter i prosjektgruppa og oppgåvene har vore ei kartlegging av no-situasjonen, årsaksanalyse og eit arbeid med å få oversikt over tiltak som har hatt god effekt for både betre registrering og for reduksjon av talet på korridorsenger. Kartlegging dagens registrerings -og rapporteringsrutinar tiltak som har ført til redusert bruk av korridorplassar Årsaksanalyse årsaker til at registrering og rapportering av korridorpasientar kan vere feil årsaker til at pasientar endar opp med å ligge i ei korridorseng Tiltak - kva har hatt effekt? kva for tiltak har ført til betre registrering og enklare rapportering kva for tiltak har ført til ein reduksjon i korridorpasientar Figur 1: Oversikt over arbeidet i prosjektgruppa Hovudfunn rapportert frå helseføretaka Funn gjennom arbeidet viser at det er store sprik i regionen når det gjeld rutinar og rapportering. Funna gjer også grunn til å tru at det er mykje å hente på å få ein felles måte å arbeide med registrering og rapportering. Presentasjonar frå føretaka visar at ein har sterkt fokus på problematikken og føretaka har vist til fleire tiltak som har ført til ein reduksjon i talet på korridorpasientar. Funna er lista opp under. Dagens rutinar o Helseføretaka har ulike namnestandarar for pasientsengene. Dette betyr at det føreligg ulik praksis for registrering i DIPS. o Helseføretaka har ikkje nokon felles definisjon for kva ein permisjonspasient er/ kva for pasientar som skal registrerast med fråvær.

6 o o o o Helseføretaka har ulik praksis på registrering av pasientar klokka 07:00 (tidspunkt på døgnet der ein etter nasjonal standard skal registrere korridorpasientar). Helseføretaka har ulik praksis ved rapportering. Nokre helseføretak tel korridorpasientar manuelt. Nokre helseføretak tel korridorpasientar manuelt i tillegg til at dei brukar rapport Nokre helseføretak brukar rapport 5259 og har slutta med manuell teljing. Alle helseføretaka har rutinar omkring korridorpasientar som til dømes flyttelister, kven som skal vurdere flytting, plassering av ansvar, rapportering i organisasjonen m.m. Trass i rutinar som nemnd over etterlyser føretaka gode verktøy som kan gje oversikt til dei som sit med ein koordineringsansvar. Årsaksanalyse Årsaker til feilaktig registrering og rapportering av korridorpasientar Ikkje sanntidsregistrering i DIPS o Innregistrering av data i bolkar, t.d. ved slutten av dagen/vaktskifte eller liknande o Feilaktig bruk av korridorseng (pasient ligg faktisk ikkje på korridor) o Vanskeleg å halde oversikt over pasientane i DIPS om dei ikkje ligg i moderposten ("kvar er mine pasientar?") Ikkje felles bruk av sengetypar og namngjeving i sjukehusa o Tungvinte rutinar for justering av sengetal (ikkje semje i prosjektgruppa om det skal verta lettare å justere opp og ned sengetal) Framleis papirbaserte rutinar o Utskrift av sengepostliste til visittgang, huskelapp for planlegging av pasientbehandlinga Bruk av tavle på vaktrommet Årsaker til korridorpasientar Skeivfordeling av tilgjengelege senger i høve til innbyggjartal, eventuelt også ei skeiv fordeling av senger internt i føretaka og mellom avdelingane For dårleg pasientlogistikk internt i sjukehusa og i samhandling med andre nivå i helsetenesta Manglande oversikt og verktøy til planlegging av pasientlogistikk Anbefalingar og tiltaksplan TILTAKSPLAN DEL 1 FELLES DEFINISJONAR OG OMGREP, FELLES REGISTRERING OG BRUK AV RAPPORTAR Korrekt registrering og rapportering av korridorpasientar krev meir enn endra prosedyrar og rutinar. Kvart HF må sørgje for at ein følgjer opp og har leiarfokus på kvart av punkta lista under.

7 Haldningsendring - nulltoleranse Involvering Prosedyrar og rutinar Opplæring i DIPS Forenkle arbeidet med registrering Kontinuerleg forbetringsarbeid På lengre sikt meiner prosjektgruppa at til dømes innføring av elektronisk kurve vil lette arbeidet med sanntidsregistrering og gje betre oversikt. Eit punkt prosjektgruppa meiner føretaka har felles utfordringar og bør søke ei felles løysing er å sikre god oversikt over ledige senger i sjukhusa. Helse Bergen har fått utarbeidd ei løysing basert på uttrekk frå DIPS og webrapport for dette. Helseføretaka bør innføre verktøyet/webløysinga «ledige senger» som vert brukt i Helse Bergen. Denne løysinga er basert på uttrekk av DIPS og er eit verktøy som viser ledige senger i sjukehuset i sanntid. Løysinga føreset same oppsett med namnestandarar som nytta i Helse Bergen og tiltaka lista opp over er ein føresetnad for at løysinga skal virke. I tillegg føreset denne løysinga ei sanntidsregistrering i DIPS for å kunne gi optimal nytte. Prosjektgruppa tilrår desse tiltaka: 1. Kvart HF skal sikre sanntidsregistrering i DIPS. 2. Elektronisk rapportering av korridorpasientar skal nyttast, manuelle teljerutinar må avviklast. 3. Innføring av ein forenkla og felles praksis for namngjeving og bruk av senger ein skal ha like namnestandarar og felles definisjonar og omgrep. 4. Helseføretaka bør innføre verktøyet/webløysinga «ledige senger» som vert brukt i Helse Bergen. Implementering av punkta 1-4 krev tett samarbeid mellom Helse Vest RHF, Helse Vest IKT og helseføretaka i regionen. Helse Vest RHF vil ta initiativ til eit implementeringsprosjekt for å innføre desse tiltaka. TILTAKSPLAN DEL 2 AVVIKLING AV KORRIDORPASIENTAR For å oppnå målet om null pasientar på korridor krev det kontinuerleg fokus på problemet samt evne til omstilling. Gjennom arbeidet i prosjektgruppa har kvart helseføretak gjort greie for ulike tiltak som er planlagt/under utprøving eller gjennomført for å redusere bruken av korridorsenger. Kvart føretak må sjølv gjere nødvendige tilpassingar i høve til eigne forhold og ha eit kontinuerleg fokus på å få ned talet på korridorsenger. Prosjektgruppa tilrår desse tiltaka: 1. Helse Vest RHF innfører nulltoleranse for korridorpasientar 2. Helseføretaka må sørgje for ei haldningsendring i forhold til tidligare praksis og aksept. 3. Helseføretaka må sørgje for eit overordna leiaransvar for korridorproblemet.

8 4. Bruk av standardiserte, kunnskapsbaserte pasientforløp for og optimalisera utgreiing og behandlingsforløp, vil kunne gje ein reduksjon i liggetid og dermed også bidra til å avvikle korridorpasientar. 5. Betre samhandling med primærhelsetenesta med god kommunikasjon og kompetansedeling. 6. Endra omsorgsnivå om mulig, frå døgn til dag, bruk av hotell m.m. 7. Om nødvendig vurder ei omfordeling av senger internt i sjukehusa. 8. Kvart helseføretak må sørgje for enkel tilgjengelig og oppdatert oversikt over ledige senger i sjukehuset og at denne vert nytta aktivt. Oppfølging av punkta vil vere eit leiaransvar i kvart helseføretak. Kvart av tiltaka må forankrast i leiinga i det einskilde helseføretaket.

9 TILTAK FOR Å AVVIKLE BRUK AV KORRIDORPLASSAR

10 2 OM RAPPORTEN Denne rapporten er utarbeidd i prosjektet "Tiltak for å redusere bruk av korridorplasser". Rapporten byggjer på tilbakemeldingar frå helseføretaka via prosjektgruppedeltakarane og på bakgrunn av det som kom fram i møta i prosjektgruppa. Helse Vest har også innhenta informasjon frå helseføretak i andre helseregionar. Prosjektleiinga har hatt møte med Helse Vest IKT for å diskutere vidare utvikling av eigna rapporteringsverktøy. Det er også innhenta informasjon frå ulike nettstader for å få nasjonale tal (helsenorge.no, SSB m.m.).

11 3 SAMANDRAG I samarbeid med helseføretaka og private/ideelle sjukehus har prosjektet og Helse Vest i tidsrommet februar til april 2014 arbeidd fram ein rapport som inneheld ei tilråding om felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Prosjektgruppa har vore samansett av personar frå Helse Vest, helseføretaka samt to tilsettrepresentantar og brukarrepresentant. Alle anbefalingane har hatt full tilslutning i prosjektgruppa. Dei konkrete tiltaka bygger på pågåande eller planlagde prosessar i helseføretaka som har ført til ein reduksjon i bruk av korridorplassar. Med dette arbeidet ønskjer Helse Vest å uttrykke ein nulltoleranse for korridorpasientar. Oppgåva i prosjektet har vore to-delt, og prosjektet har hatt som oppgåve å levere ei anbefaling og ein tiltaksplan som skal sikre: lik registreringspraksis i helseregionen iverksetjing av tiltak som skal avvikle bruken av korridorsenger Anbefalte tiltak for å sikre like definisjonar, lik registrerting og lik rapportering føreligg i denne rapporten. Ei samla prosjektgruppe stiller seg bak tiltaka. Anbefalte tiltak for å avvikle bruken av korridorsenger er på eit overordna nivå. Det enkelte føretaket må følgje opp anbefalingane. I forlenginga av prosjektet skal det settast ned ei arbeidsgruppe som skal kvalitetssikre og implementere anbefalingane for lik registrering. Dette arbeidet krev eit initiativ og samarbeid mellom Helse Vest, helseføretaka i regionen og Helse Vest IKT.

12 4 SAMANDRAG ANBEFALTE TILTAK FOR LIK REGISTRERING 1. Kvart HF skal sikre sanntidsregistrering i DIPS. 2. Elektronisk rapportering av korridorpasientar skal nyttast, manuelle teljerutinar må avviklast. 3. Innføring av ein forenkla og felles praksis for namngjeving og bruk av senger ein skal ha like namnestandarar og felles definisjonar og omgrep. 4. Helseføretaka bør innføre verktøyet/webløysinga «ledige senger» som vert brukt i Helse Bergen. Punkta 3 og 4 krev eit initiativ og samarbeid mellom helseføretaka og Helse Vest IKT.

13 5 SAMANDRAG ANBEFALTE TILTAK FOR Å AVVIKLE KORRIDORSENGER 1. Helse Vest innfører nulltoleranse for korridorpasientar 2. Helseføretaka må sørgje for ei haldningsendring i forhold til tidligare praksis og aksept. 3. Helseføretaka må sørgje for eit overordna leiaransvar for korridorproblemet. 4. Bruk av standardiserte, kunnskapsbaserte pasientforløp for og optimalisera utgreiing og behandlingsforløp, vil kunne gje ein reduksjon i liggetid og dermed også bidra til å avvikle korridorpasientar. 5. Betre samhandling med primærhelsetenesta med god kommunikasjon og kompetansedeling. 6. Endra omsorgsnivå om mulig, frå døgn til dag, bruk av hotell m.m. 7. Om nødvendig vurdere omfordeling av senger internt i sjukehusa. 8. Kvart helseføretak må sørgje for enkel tilgjengelig og oppdatert oversikt over ledige senger i sjukehuset og at denne vert nytta aktivt.

14 6 INNHALD Om rapporten 2 Samandrag 3-5 Innleiing, bakgrunn og historikk 7-13 Definisjonar og regelverk Prosjektmandat og leveransar Status Arbeidsform og prosess Hovudfunn og årsaksanalyse rapportert frå helseføretaka Tiltaksplan med tentativ framdrift Vedlegg 1: Utrekningar omkring sengetal Vedlegg 2: Hypotesetre frå Helse Bergen Vedlegg 3: Framlegg til lik registrering og definisjon av sengetypar Vedlegg 4: Innspel frå helseføretaka omkring bruk av rapportar 74-85

15 7 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Helse Vest har ein omfattande bruk av korridorplasser trass i eit klart styringsbodskap der "det er eit mål at det ikkje skal vere korridorpasientar". Innan psykisk helsevern er bruk av korridorplasser i akuttpostane av tilsynet vurdert som uforsvarleg. Fleire forsøk på å redusere bruken har ikkje ført til stor nok reduksjon. Korridorpasientar er ein kvalitetsindikator for kvalitetsbasert finansiering, innført frå 1. januar 2014

16 8 KVIFOR ER KORRIDORPASIENTAR EIT PROBLEM? "Korridorpasienter medfører svekket behandlingskvalitet og at pasientenes integritet ikke lar seg ivareta ved plassering i korridor. Det å ha pasienter liggende i sykehuskorridorer er i strid med allment aksepterte faglige normer. Dersom korridorpasientbelegget er høyt over tid, tyder data på at situasjonen kan være faglig uforsvarlig." (Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120:2636 8) I tillegg utgjer pasientar på korridor ein fare ved evakueringssituasjonar.

17 9 HISTORIKK OVERSYN STYRINGSDOKUMENT FRÅ HOD TIL RHF STYRINGSDOKUMENT FRÅ RHF TIL HF RIKSREVISJONEN HELSETILSYNET I ROGALAND/HORDALAND inneheldt allereie i 2001 påbod om å fylgje opp situasjonen med korridorpasientar med aktive tiltak. I 2003 står det at korridorpasientar "kun unntaksvis skal forekomme" og at det skal rapporterast månadleg. Riksrevisjonen ber i brev til Helse Vest om å igangsetje tiltak for å redusere korridorplassar ved SUS. Helsetilsynet i Rogaland møter i 2008 sjukehusleiinga ved SUS. Tilsynssak i psykiatrien i Helse Bergen.

18 10 HISTORIKK KORRIDORPASIENTAR I HELSE VEST Styringsdokument frå HOD til RHFa inneheldt allereie i 2001 påbod om å fylgje opp situasjonen med korridorpasientar med aktive tiltak. Styringsdokumenta frå RHF til HFa har frå 2003 nemnd at overbelegg og korridorpasientar "kun unntaksvis skal forekomme". Dette har gjenteke seg i 2004, 2005 og i Styringsdokument til HFa i 2013 inneheld følgjande formulering: "Det er eit mål at det ikkje skal vere korridorpasientar." I 2005 sende Helse Vest brev til HFa pga grunna manglande måloppnåing og ei auke i korridorpasientar. Særleg såg ein dette i Helse Stavanger. SUS og Haugesund sjukehus var blant dei verste i landet. For psykisk helsevern hadde Helse Bergen størst problem.

19 11 HISTORIKK FORTSETJING I 2007 vart Helse Vest RHF pålagt tvangsmulkt av Helsetilsynet på bakgrunn av bruk av korridorsenger ved psykiatriske akuttpostar/korttidsavdelingar ved Helse Bergen. Vedtaket vart oppheva i Helsetilsynet oppretta ei ny tilsynssak 2009 på bakgrunn av bruk av korridorsenger ved psykiatriske akuttpostar/korttidsavdelingar ved Helse Bergen. Denne saka vart avslutta i Riksrevisjonen ber i brev til Helse Vest om å setje i verk tiltak for å redusere korridorplassar ved SUS på bakgrunn av eit snitt på 9% korridorplassar. I same tid var landsgjennomsnittet 2%. Helse vest svarer i brev til Riksrevisjonen at ved bruk av pasienthotellet skulle ein ved SUS nå målsetjinga. Helsetilsynet i Rogaland møter i 2008 sjukehusleiinga ved SUS. Til møtet ber tilsynet om skriftleg forklaring og risikovurdering for kvifor det er forsvarleg med drift også om sommaren og om korleis ein kontinuerleg sikrar at drifta er fagleg forsvarleg.

20 12 HISTORIKK FORTSETJING Styresak i Helse Vest i oktober 2008 behandlar korridorproblematikken: Helse Stavanger må auke bruken av pasienthotellet. Dersom ikkje tal på korridorpasientar blir vesentleg redusert, ber styret i Helse Vest om at administrerande direktør etablerer eit opplegg for oppfølging tilsvarande det ein etablerte for Sandviken i perioden september 2007 til april Brev vert sendt Helse Stavanger. Styresak i Helse Vest i desember 2009: Adm. dir. orientering - Korridorpasientar i Helse Stavanger HF. Styremøte i Helse Vest januar 2010: Adm. dir.orientering - Korridorpasientar i Helse Stavanger HF: Dobling i tal korridorpasientar i somatikken. Bruk av 1-2 korridorsenger innan psykisk helsevern. Brev frå Helse Vest til HFa mars 2011 om bruk av korridorplassar Brev frå HFO, HBE og HST alle sendt mai 2011 som svar: Vedlegg med plan for å nå målkravet om 0 korridorpasientar. Helse Stavanger sender også søknad om tilskot for å dekke kostnader.

21 13 HISTORIKK FORTSETJING Brev frå Helse Vest til HFa august 2011: Det vert sett av 10 millionar for å oppnå krav. Styresak i Helse Vest juni 2012: Oppfølging av ventetider, fristbrot og korridorsenger i Helse Vest. Brev til HOD: Rapportering på krav i Føretaksprotokoll 2013 korridorpasientar Oppdragsdokumentet frå 2013 :"Ingen korridorpasientar" Helse Vest opprettar eit prosjekt Gruppa skal mellom anna.: vurdere om dagens registrering er felles, pålitelig og i samsvar med offisielle definisjonar vurdere kvifor det fortsatt brukast korridorplasser på tross av tiltak og klare mål om å redusere bruken fremme forslag til nye tiltak som med stort sannsyn vil ha ønska effekt og ein tidsplan for dette. Arbeidet vil bli starta i oktober 2013."

22 14 DEFINISJON OG REGELVERK KORRIDORPASIENT Definisjon: "Tall og andel pasienter som kl er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m." behandlingsplass i korridor er til hinder for ivaretaking av lovpålagt teieplikt, jf. Lov om helsepersonell behandlingsplass i korridor er til hinder for god behandling og pleie pasientseng i evakueringsområde er eit alvorlig avvik i tryggingssamanheng, jf. brannforskrifta og internkontrollforskrifta (http://www.helsedirektoratet.no/kvalitetplanlegging/kvalitetsindikatorer/documents/n-001somatikk.pdf)

23 15 OVERBELEGG KORRIDORPASIENT SKILNAD Overbelegg og korridorpasientar heng ofte saman, men er ikkje identiske storleikar. Overbelegg oppstår når pasientar innlagt på posten overskrid den fysiske kapasiteten og/eller ressurskapasiteten ved avdelinga. Postane har eit normert sengetal, men også eit tal på "senger i bruk" i DIPS. Overbelegg kan posten blir handtert ved å (lista er ikkje uttømmande): A) Plassere pasientar på korridor B) Flytte pasientar til andre avdelingar C) Legge fleire pasientar på same rom D) Opne "ekstra senger", senger det ikkje er bemanning til ved normaldrift, men som ikkje er korridorplassar, til dømes stengde postar.

24 16 OVERBELEGG KORRIDORPASIENT SKILNAD FORTSETJING Dersom ei avdeling med 20 ordinære senger har 23 pasientar vil dei ved alternativ A) ha overbelegg og 3 korridorpasientar B) ikkje ha overbelegg, men 3 «interne gjestepasientar» C) ha overbelegg, men ikkje korridorpasientar Konsekvensane av overbelegg varierer, og ein må vurdere om overbelegget er forsvarlig i den konkrete situasjonen. Helsetilsynet har uttalt at teikn på uforsvarleg overbelegg kan vere at gjennomsnittleg beleggsprosent er >95 % på årsbasis og/ eller at andelen korridorpasientar er >10 % meir enn dagar i året.

25 MANDAT Ifølge prosjektmandatet skal prosjektet mellom anna Kartlegge korleis dagens registrering føregår, påvise eventuelle sprik mellom praksis og gjeldande regelverk og peike på kva for endringar som må gjennomførast for å få ei felles registrering i heile regionen i samsvar med offisielle definisjonar. Kartlegge kvifor det framleis brukast korridorplassar trass i tiltak og klare mål om å redusere bruken. Fremje forslag til nye konkrete tiltak som med stort sannsyn vil ha ønska effekt, og ein tidsplan for gjennomføring.

26 18 PROSJEKTLEVERANSAR LIK REGISTRERINGSPRAKSIS Prosjektarbeidet er inndelt i to hovudleveransar. 1) Sikre lik registreringspraksis i alle HF og HDS i Helse Vest 2) Levere ein rapport som inneheld ein årsaksanalyse med tiltaksplan. SOMATIKK PSYKIATRI ÅRSAKSANALYSE MED TILTAKSPLAN SOMATIKK KORLEIS NÅ MÅLET OM Å AVVIKLE BRUK AV

27 19 SKAPER OVERSKRIFTER fff

28 20 SÆRNORSK FENOMEN? Nordiske sjukehus?

29 STATUS I HØVE ANDRE REGIONAR 21

30 STATUS I HØVE ANDRE HF 22

31 STATUS FORDELING AV SENGER 23 Kjelde: SAMDATA

32 STATUS FORDELING AV SENGER MED/KIR Kilde: SAMDATA

33 STATUS HENTA FRÅ ÅRLEG MELDING HST HFO HBE HFØ Helse Stavanger HF har ifølge den nasjonale indikatorstatistikken en andel korridorpasienter på 4,5% i mai-august Det er ovenfor redegjort for at foretaket f.o.m. oktober måned 2013 har satt i gang manuell registrering av korridorpasienter en registrering som viser et langt lavere andel enn det som fremkommer i DIPS. Foretaket arbeider videre med å oppnå korrekt registrering av korridorpasienter samt de øvrige tiltak for å oppnå måloppnåelse som det er redegjort for ovenfor. Helse Fonna hadde i oktober ei måloppnåing på 2,9 prosent i kirurgisk klinikk, og 0,4 prosent i medisinsk klinikk. Talet på korridorpasientar har gått jamt nedover i Frå 2,1% og 618 korridorpasientar i januar til 1,4% og 359 korridorpasientar i desember. Det kan sjå ut for at den auken ein ser i periodar fell saman med auke i talet på liggedøgn for utskrivingsklare somatiske pasientar til kommunane. Det er grunn til å tru at det er ein samanheng her. Andelen korridorpasientar over tid er lågt. Ved årsskiftet 0% korridorpasientar i både somatisk del og psykisk helsevern.

34 26 STATUS OPPSUMMERING Pasientar innlagt på sjukehus forventar med rette å få overnatte i eit pasientrom. Pasientar på korridor skaper avisoverskrifter og negativt omdømme. Det ser ikkje ut til at pasientar som ligg på korridor er eit særnorsk fenomen, men i t.d. Sverige fører pasient på korridor til bøter. Helse Vest er "verst i klassen" og har flest pasientar på korridor samanlikna med dei andre helseregionane. Det er store skilnader mellom føretaka i regionen. Det er skilnader i talet på tilgjengelege senger i høve folketalet mellom føretaka.* Det er mindre skilnader i fordelinga mellom kirurgiske og medisinske senger mellom føretaka og samanlikna med nasjonale tal. * *Sjå vedlegg 1

35 27 PROSJEKTMØTER OG TEMA Flesland Flesland Flesland Flesland Styringsbodskap Historiske tal Kort presentasjon av registreringspraksis i dei ulike HFa Korleis sikre felles registreringspraksis i tråd med offisielle definisjonar, drøfting av modell Status for registreringspraksis i Helse Vest Utfordringsbiletet skilnaden mellom korridorplasser og overbelegg Drøfting av modell Førebels arbeid med rapport Sengetal i HF i forhold til befolkninga Gjennomgang av innsendte innspel til DIPS-rapport. Forlag til felles løysing. Diskusjon og innspel forslag om like definisjonar og lik registrering i HFa Bruttoliste tiltak for å sikre betre registrering av korridorplassar og for å redusere korridorplassar. Presentasjonar frå HFa over tiltak med god effekt. Diskusjon kva for tiltak skal vi satse på? Presentasjon av utkast til rapport med årsaksanalyse og tiltaksplan - Diskusjon og konklusjon

36 28 PROSESS Prosjektrapporten bygger på informasjon samla frå helseføretaka via deltakarar i prosjektgruppa. Alle deltakarane frå helseføretaka har mange års erfaring med arbeid for å redusere bruk av korridorpasientar. Prosjektgruppa har hatt fokus på prosjekt som har hatt effekt i dei ulike HFa. Alle helseføretaka har presentert ulike prosjekt som har ført til enten betre registrering eller færre korridorpasientar. Prosjektet sine anbefalte tiltak for å avvikle bruken av korridorpasientar bygger alle på helseføretaka sine erfaringar. Ei samla prosjektgruppe stiller seg bak alle dei anbefalte tiltaka. Prosjektgruppa ønskjer å endre mandatet frå å "redusere bruken av korridorplassar" til " å avvikle bruken av korridorplassar". Prosjektet har avdekka konkrete behov for like definisjonar, like registreringsrutinar, felles rapporteringsløysingar og felles verktøy for god pasientlogistikk som er felles i heile helseregionen. For å implementere dette skal det setjast ned ei ny prosjektgruppe.