Tiltak for å avvikle korridorplassar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltak for å avvikle korridorplassar"

Transkript

1 Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og Vegard Fimland.

2 PROSJEKT TILTAK FOR Å AVVIKLE KORRIDORPLASSAR Oppsummering Denne rapporten er utarbeidd i prosjektet "Tiltak for å redusere bruk av korridorplasser". Rapporten inneheld tilrådingar om felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Prosjektgruppa har vore samansett av personar frå Helse Vest, helseføretaka, og Haraldsplass Diakonale sykehus, samt to tilsettrepresentantar og brukarrepresentant. Alle anbefalingane har hatt full tilslutning i prosjektgruppa. Dei konkrete tiltaka bygger på pågåande eller planlagde prosessar i helseføretaka, og det har vore mest fokus på tiltak som har ført til ein reduksjon i bruk av korridorplassar. Med dette arbeidet ønskjer Helse Vest å uttrykke ein nulltoleranse for korridorpasientar. I prosjektmandatet var namnet til prosjektet «Tiltak for å redusere bruken av korridorplassar». Prosjektgruppa ønsket å gå eit steg lengre og endra prosjektnamnet til «Tiltak for å avvikle korridorplassar». Oppgåva i prosjektet er to-delt, og prosjektet har hatt som oppgåve å levere ei anbefaling og ein tiltaksplan som skal sikre: 1. lik registreringspraksis i helseregionen 2. iverksetjing av tiltak som skal avvikle bruken av korridorsenger Gjennom kartlegginga og årsaksanalysen kjem Helse Vest RHF i samråd med prosjektgruppa fram til desse konkrete anbefalingane: Anbefalte tiltak for lik registrering: 1. Kvart HF skal sikre sanntidsregistrering i DIPS. 2. Elektronisk rapportering av korridorpasientar skal nyttast, manuelle teljerutinar må avviklast. 3. Innføring av ein forenkla og felles praksis for namngjeving og bruk av senger ein skal ha like namnestandarar og felles definisjonar og omgrep i Helse Vest. 4. Helseføretaka bør innføre verktøyet/webløysinga «ledige senger» som vert brukt i Helse Bergen. Punkta 3 og 4 krev eit samarbeid mellom helseføretaka og Helse Vest IKT. Anbefalte tiltak for å avvikle bruk av korridorsenger: 5. Helse Vest RHF innfører nulltoleranse for korridorpasientar 6. Helseføretaka må sørgje for ei haldningsendring i forhold til tidligare praksis og aksept. 7. Helseføretaka må sørgje for eit overordna leiaransvar for korridorproblemet.

3 8. Bruk av standardiserte, kunnskapsbaserte pasientforløp for og optimalisera utgreiing og behandlingsforløp, vil kunne gje ein reduksjon i liggetid og dermed også bidra til å avvikle korridorpasientar. 9. Betre samhandling med primærhelsetenesta med god kommunikasjon og kompetansedeling. 10. Endra omsorgsnivå om mulig, frå døgn til dag, bruk av hotell m.m. 11. Om nødvendig vurder ei omfordeling av senger internt i sjukehusa. 12. Kvart helseføretak må sørgje for enkel tilgjengelig og oppdatert oversikt over ledige senger i sjukehuset og at denne vert nytta aktivt. I det vidare arbeidet vil Helse Vest ta initiativ til eit implementeringsprosjekt som skal sørgje for oppfølging av punkta 1-4. Mellom anna vil Helse Vest her bistå i arbeidet med å få implementert eventuelle endringar i DIPS. Oppfølging av punkta 5-12 vil vere eit leiaransvar i kvart helseføretak. Kvart av tiltaka må forankrast i leiinga i det einskilde helseføretaket. Innleiing Helse Vest har ein omfattande bruk av korridorplasser trass i eit klart styringsbodskap om nulltoleranse. I styringsdokumentet til helseføretaka i 2013 står det at "det er eit mål at det ikkje skal vere korridorpasientar". Innan psykisk helsevern er bruk av korridorplasser i akuttpostane av tilsynet vurdert som uforsvarleg. Fleire forsøk på å redusere bruken av korridorplassar har ikkje ført til ønska resultat, sjølv om dette arbeidet over lang tid har vært prioritert. Helse Vest RHF vil gjennom dette prosjektet arbeide fram mot eit tidskilje, der ein i framtida ikkje skal ha nokon bruk av korridorsenger. I tillegg til at korridorpasientar utgjer ein fare for pasienttryggleiken, er korridorpasientar no ein kvalitetsindikator for kvalitetsbasert finansiering, innført frå 1. januar Helsedirektoratet sin definisjon på korridorpasientar er «Tall og andel pasienter som kl er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.». Bruk av pasientseng i korridor er problematisk i høve regelverket. Blant anna er desse fire punkta lista opp i Helsedirektoratet sitt informasjonsskriv om Indikator N-001: Korridorpasientar: (http://www.helsedirektoratet.no/kvalitetplanlegging/kvalitetsindikatorer/documents/n-001somatikk.pdf) 1. «Behandlingsplass i korridor er et hinder for ivaretakelse av pasientens integritet og alminnelig verdighet. 2. Behandlingsplass i korridor er til hinder for ivaretaking av lovpålagt teieplikt, jf. Lov om helsepersonell. 3. Behandlingsplass i korridor er til hinder for god behandling og pleie. 4. Pasientseng i evakueringsområde er eit alvorlig avvik i tryggingssamanheng, jf. brannforskrifta og internkontrollforskrifta.» I ein artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening var avdelingsleiinga einige ( % semje) om følgjande utsegn: 1. «Korridorpasienter fører til å svekke kvaliteten i den medisinske behandlingen og medfører også at pasienter utskrives for tidlig. Risikoen for feilbehandling og uhell øker.

4 2. Akuttmedisinsk utstyr er mer tungvint tilgjengelig for pasienter som ligger i korridor. 3. Smittevernet svekkes og risikoen for sykehusinfeksjoner øker. 4. Legetid og sykepleietid til hver enkelt pasient reduseres. Konsekvensene er størst for de pasientene som ligger i korridor, men også kvaliteten i tilbudet til øvrige pasienter i avdelingen er svekket. 5. Pasientenes integritet svekkes når de ligger i korridor ved at daglig hygiene skjer i korridoren, samtaler hemmes og taushetsplikten brytes. Undersøkelsen tyder på at behandlingskvaliteten reduseres når avdelingen har korridorpasienter. Reduksjonen er størst for korridorpasientene, men også øvrige pasienter rammes. Korridorpasientenes integritet svekkes.» (Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120:2636 8) Det er forventa av både pasientar og pårørande at ein ved sjukehusopphald får ligge i ei seng i pasientrom. Det er nødvendig å få til ei haldningsendring, der det ikkje lenger er akseptert at pasientar ligg på korridor. Helse Vest ønskjer med dette arbeidet å avvikle bruken av korridorsenger. Prosjektleveransar Ifølge prosjektmandatet skal prosjektgruppa mellom anna: Kartlegge korleis dagens registrering føregår, påvise eventuelle sprik mellom praksis og gjeldande regelverk og peike på kva for endringar som må gjennomførast for å få ei felles registrering i heile regionen i samsvar med offisielle definisjonar. Kartlegge kvifor det framleis brukast korridorplassar trass i tiltak og klare mål om å redusere bruken. Fremje forslag til nye konkrete tiltak som med stort sannsyn vil ha ønska effekt, og ein tidsplan for gjennomføring. Det er føreslått å dele oppdraget i to leveransar: 1. Sikre lik og felles registreringspraksis i tråd med offisielle definisjonar. Det må omfatte både somatiske fag og psykisk helsevern. 2. Årsaksanalyse med tiltaksplan. Denne delen omfattar berre somatiske fag. Status Tal henta frå helsenorge.no viser at Helse Vest hadde flest korridorpasientar av dei regionale helseføretaka i perioden mai-august i 2013 med 2,1 %. Landsgjennomsnittet i same periode er 1,5 %. Fordelt i Helse Vest hadde Helse Stavanger HF flest korridorpasientar med 4,5 %. I dei andre HFa var fordelinga som følgjer: Helse Bergen HF 1,4 %, Helse Fonna HF 0,8 % og Helse Førde HF 0,2 %. Samansetjing av prosjektgruppe og arbeidsform Helse Vest RHF har vore prosjekteigar. Prosjektgruppa vart leia av Helse Vest RHF ved Helge Bryne og med Ingvill Skogseth som prosjektstøtte. I tillegg har PwC deltatt i prosjektet med prosjektstøtte. Prosjektgruppa har vore samansett av personar frå helseføretaka, Haraldsplass Diakonale sykehus og to representantar for dei tilsette sine organisasjonar og ein representant for brukarorganisasjonane. Deltakarar i prosjektgruppa: Karin Sollid, fagsjef FFU, Helse Stavanger

5 Inger K. Skjæveland avdelingssjef medisin, Helse Stavanger Berit Haaland, klinikkdirektør, kir. klinikk, Helse Fonna Laila Nemeth, klinikkdirektør, med. klinikk, Helse Fonna Solveig Hansen, ass. avd. dir. medisin, Helse Bergen Birger Skilbrei, rådgjever seksjon for helsetenesteutvikling, Helse Bergen Hildur Thingnes, ass. seksjonsleiar medisinsk seksjon, Helse Førde Arne Lillefosse, Haraldsplass Diakonale Sykehus Claus Ingebrigtsen, brukarrepresentant Aslaug Husa, konserntillitsvald Lise Strømme, konserntillitsvald Det har vore halde 4 møter i prosjektgruppa og oppgåvene har vore ei kartlegging av no-situasjonen, årsaksanalyse og eit arbeid med å få oversikt over tiltak som har hatt god effekt for både betre registrering og for reduksjon av talet på korridorsenger. Kartlegging dagens registrerings -og rapporteringsrutinar tiltak som har ført til redusert bruk av korridorplassar Årsaksanalyse årsaker til at registrering og rapportering av korridorpasientar kan vere feil årsaker til at pasientar endar opp med å ligge i ei korridorseng Tiltak - kva har hatt effekt? kva for tiltak har ført til betre registrering og enklare rapportering kva for tiltak har ført til ein reduksjon i korridorpasientar Figur 1: Oversikt over arbeidet i prosjektgruppa Hovudfunn rapportert frå helseføretaka Funn gjennom arbeidet viser at det er store sprik i regionen når det gjeld rutinar og rapportering. Funna gjer også grunn til å tru at det er mykje å hente på å få ein felles måte å arbeide med registrering og rapportering. Presentasjonar frå føretaka visar at ein har sterkt fokus på problematikken og føretaka har vist til fleire tiltak som har ført til ein reduksjon i talet på korridorpasientar. Funna er lista opp under. Dagens rutinar o Helseføretaka har ulike namnestandarar for pasientsengene. Dette betyr at det føreligg ulik praksis for registrering i DIPS. o Helseføretaka har ikkje nokon felles definisjon for kva ein permisjonspasient er/ kva for pasientar som skal registrerast med fråvær.

6 o o o o Helseføretaka har ulik praksis på registrering av pasientar klokka 07:00 (tidspunkt på døgnet der ein etter nasjonal standard skal registrere korridorpasientar). Helseføretaka har ulik praksis ved rapportering. Nokre helseføretak tel korridorpasientar manuelt. Nokre helseføretak tel korridorpasientar manuelt i tillegg til at dei brukar rapport Nokre helseføretak brukar rapport 5259 og har slutta med manuell teljing. Alle helseføretaka har rutinar omkring korridorpasientar som til dømes flyttelister, kven som skal vurdere flytting, plassering av ansvar, rapportering i organisasjonen m.m. Trass i rutinar som nemnd over etterlyser føretaka gode verktøy som kan gje oversikt til dei som sit med ein koordineringsansvar. Årsaksanalyse Årsaker til feilaktig registrering og rapportering av korridorpasientar Ikkje sanntidsregistrering i DIPS o Innregistrering av data i bolkar, t.d. ved slutten av dagen/vaktskifte eller liknande o Feilaktig bruk av korridorseng (pasient ligg faktisk ikkje på korridor) o Vanskeleg å halde oversikt over pasientane i DIPS om dei ikkje ligg i moderposten ("kvar er mine pasientar?") Ikkje felles bruk av sengetypar og namngjeving i sjukehusa o Tungvinte rutinar for justering av sengetal (ikkje semje i prosjektgruppa om det skal verta lettare å justere opp og ned sengetal) Framleis papirbaserte rutinar o Utskrift av sengepostliste til visittgang, huskelapp for planlegging av pasientbehandlinga Bruk av tavle på vaktrommet Årsaker til korridorpasientar Skeivfordeling av tilgjengelege senger i høve til innbyggjartal, eventuelt også ei skeiv fordeling av senger internt i føretaka og mellom avdelingane For dårleg pasientlogistikk internt i sjukehusa og i samhandling med andre nivå i helsetenesta Manglande oversikt og verktøy til planlegging av pasientlogistikk Anbefalingar og tiltaksplan TILTAKSPLAN DEL 1 FELLES DEFINISJONAR OG OMGREP, FELLES REGISTRERING OG BRUK AV RAPPORTAR Korrekt registrering og rapportering av korridorpasientar krev meir enn endra prosedyrar og rutinar. Kvart HF må sørgje for at ein følgjer opp og har leiarfokus på kvart av punkta lista under.

7 Haldningsendring - nulltoleranse Involvering Prosedyrar og rutinar Opplæring i DIPS Forenkle arbeidet med registrering Kontinuerleg forbetringsarbeid På lengre sikt meiner prosjektgruppa at til dømes innføring av elektronisk kurve vil lette arbeidet med sanntidsregistrering og gje betre oversikt. Eit punkt prosjektgruppa meiner føretaka har felles utfordringar og bør søke ei felles løysing er å sikre god oversikt over ledige senger i sjukhusa. Helse Bergen har fått utarbeidd ei løysing basert på uttrekk frå DIPS og webrapport for dette. Helseføretaka bør innføre verktøyet/webløysinga «ledige senger» som vert brukt i Helse Bergen. Denne løysinga er basert på uttrekk av DIPS og er eit verktøy som viser ledige senger i sjukehuset i sanntid. Løysinga føreset same oppsett med namnestandarar som nytta i Helse Bergen og tiltaka lista opp over er ein føresetnad for at løysinga skal virke. I tillegg føreset denne løysinga ei sanntidsregistrering i DIPS for å kunne gi optimal nytte. Prosjektgruppa tilrår desse tiltaka: 1. Kvart HF skal sikre sanntidsregistrering i DIPS. 2. Elektronisk rapportering av korridorpasientar skal nyttast, manuelle teljerutinar må avviklast. 3. Innføring av ein forenkla og felles praksis for namngjeving og bruk av senger ein skal ha like namnestandarar og felles definisjonar og omgrep. 4. Helseføretaka bør innføre verktøyet/webløysinga «ledige senger» som vert brukt i Helse Bergen. Implementering av punkta 1-4 krev tett samarbeid mellom Helse Vest RHF, Helse Vest IKT og helseføretaka i regionen. Helse Vest RHF vil ta initiativ til eit implementeringsprosjekt for å innføre desse tiltaka. TILTAKSPLAN DEL 2 AVVIKLING AV KORRIDORPASIENTAR For å oppnå målet om null pasientar på korridor krev det kontinuerleg fokus på problemet samt evne til omstilling. Gjennom arbeidet i prosjektgruppa har kvart helseføretak gjort greie for ulike tiltak som er planlagt/under utprøving eller gjennomført for å redusere bruken av korridorsenger. Kvart føretak må sjølv gjere nødvendige tilpassingar i høve til eigne forhold og ha eit kontinuerleg fokus på å få ned talet på korridorsenger. Prosjektgruppa tilrår desse tiltaka: 1. Helse Vest RHF innfører nulltoleranse for korridorpasientar 2. Helseføretaka må sørgje for ei haldningsendring i forhold til tidligare praksis og aksept. 3. Helseføretaka må sørgje for eit overordna leiaransvar for korridorproblemet.

8 4. Bruk av standardiserte, kunnskapsbaserte pasientforløp for og optimalisera utgreiing og behandlingsforløp, vil kunne gje ein reduksjon i liggetid og dermed også bidra til å avvikle korridorpasientar. 5. Betre samhandling med primærhelsetenesta med god kommunikasjon og kompetansedeling. 6. Endra omsorgsnivå om mulig, frå døgn til dag, bruk av hotell m.m. 7. Om nødvendig vurder ei omfordeling av senger internt i sjukehusa. 8. Kvart helseføretak må sørgje for enkel tilgjengelig og oppdatert oversikt over ledige senger i sjukehuset og at denne vert nytta aktivt. Oppfølging av punkta vil vere eit leiaransvar i kvart helseføretak. Kvart av tiltaka må forankrast i leiinga i det einskilde helseføretaket.

9 TILTAK FOR Å AVVIKLE BRUK AV KORRIDORPLASSAR

10 2 OM RAPPORTEN Denne rapporten er utarbeidd i prosjektet "Tiltak for å redusere bruk av korridorplasser". Rapporten byggjer på tilbakemeldingar frå helseføretaka via prosjektgruppedeltakarane og på bakgrunn av det som kom fram i møta i prosjektgruppa. Helse Vest har også innhenta informasjon frå helseføretak i andre helseregionar. Prosjektleiinga har hatt møte med Helse Vest IKT for å diskutere vidare utvikling av eigna rapporteringsverktøy. Det er også innhenta informasjon frå ulike nettstader for å få nasjonale tal (helsenorge.no, SSB m.m.).

11 3 SAMANDRAG I samarbeid med helseføretaka og private/ideelle sjukehus har prosjektet og Helse Vest i tidsrommet februar til april 2014 arbeidd fram ein rapport som inneheld ei tilråding om felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Prosjektgruppa har vore samansett av personar frå Helse Vest, helseføretaka samt to tilsettrepresentantar og brukarrepresentant. Alle anbefalingane har hatt full tilslutning i prosjektgruppa. Dei konkrete tiltaka bygger på pågåande eller planlagde prosessar i helseføretaka som har ført til ein reduksjon i bruk av korridorplassar. Med dette arbeidet ønskjer Helse Vest å uttrykke ein nulltoleranse for korridorpasientar. Oppgåva i prosjektet har vore to-delt, og prosjektet har hatt som oppgåve å levere ei anbefaling og ein tiltaksplan som skal sikre: lik registreringspraksis i helseregionen iverksetjing av tiltak som skal avvikle bruken av korridorsenger Anbefalte tiltak for å sikre like definisjonar, lik registrerting og lik rapportering føreligg i denne rapporten. Ei samla prosjektgruppe stiller seg bak tiltaka. Anbefalte tiltak for å avvikle bruken av korridorsenger er på eit overordna nivå. Det enkelte føretaket må følgje opp anbefalingane. I forlenginga av prosjektet skal det settast ned ei arbeidsgruppe som skal kvalitetssikre og implementere anbefalingane for lik registrering. Dette arbeidet krev eit initiativ og samarbeid mellom Helse Vest, helseføretaka i regionen og Helse Vest IKT.

12 4 SAMANDRAG ANBEFALTE TILTAK FOR LIK REGISTRERING 1. Kvart HF skal sikre sanntidsregistrering i DIPS. 2. Elektronisk rapportering av korridorpasientar skal nyttast, manuelle teljerutinar må avviklast. 3. Innføring av ein forenkla og felles praksis for namngjeving og bruk av senger ein skal ha like namnestandarar og felles definisjonar og omgrep. 4. Helseføretaka bør innføre verktøyet/webløysinga «ledige senger» som vert brukt i Helse Bergen. Punkta 3 og 4 krev eit initiativ og samarbeid mellom helseføretaka og Helse Vest IKT.

13 5 SAMANDRAG ANBEFALTE TILTAK FOR Å AVVIKLE KORRIDORSENGER 1. Helse Vest innfører nulltoleranse for korridorpasientar 2. Helseføretaka må sørgje for ei haldningsendring i forhold til tidligare praksis og aksept. 3. Helseføretaka må sørgje for eit overordna leiaransvar for korridorproblemet. 4. Bruk av standardiserte, kunnskapsbaserte pasientforløp for og optimalisera utgreiing og behandlingsforløp, vil kunne gje ein reduksjon i liggetid og dermed også bidra til å avvikle korridorpasientar. 5. Betre samhandling med primærhelsetenesta med god kommunikasjon og kompetansedeling. 6. Endra omsorgsnivå om mulig, frå døgn til dag, bruk av hotell m.m. 7. Om nødvendig vurdere omfordeling av senger internt i sjukehusa. 8. Kvart helseføretak må sørgje for enkel tilgjengelig og oppdatert oversikt over ledige senger i sjukehuset og at denne vert nytta aktivt.

14 6 INNHALD Om rapporten 2 Samandrag 3-5 Innleiing, bakgrunn og historikk 7-13 Definisjonar og regelverk Prosjektmandat og leveransar Status Arbeidsform og prosess Hovudfunn og årsaksanalyse rapportert frå helseføretaka Tiltaksplan med tentativ framdrift Vedlegg 1: Utrekningar omkring sengetal Vedlegg 2: Hypotesetre frå Helse Bergen Vedlegg 3: Framlegg til lik registrering og definisjon av sengetypar Vedlegg 4: Innspel frå helseføretaka omkring bruk av rapportar 74-85

15 7 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Helse Vest har ein omfattande bruk av korridorplasser trass i eit klart styringsbodskap der "det er eit mål at det ikkje skal vere korridorpasientar". Innan psykisk helsevern er bruk av korridorplasser i akuttpostane av tilsynet vurdert som uforsvarleg. Fleire forsøk på å redusere bruken har ikkje ført til stor nok reduksjon. Korridorpasientar er ein kvalitetsindikator for kvalitetsbasert finansiering, innført frå 1. januar 2014

16 8 KVIFOR ER KORRIDORPASIENTAR EIT PROBLEM? "Korridorpasienter medfører svekket behandlingskvalitet og at pasientenes integritet ikke lar seg ivareta ved plassering i korridor. Det å ha pasienter liggende i sykehuskorridorer er i strid med allment aksepterte faglige normer. Dersom korridorpasientbelegget er høyt over tid, tyder data på at situasjonen kan være faglig uforsvarlig." (Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120:2636 8) I tillegg utgjer pasientar på korridor ein fare ved evakueringssituasjonar.

17 9 HISTORIKK OVERSYN STYRINGSDOKUMENT FRÅ HOD TIL RHF STYRINGSDOKUMENT FRÅ RHF TIL HF RIKSREVISJONEN HELSETILSYNET I ROGALAND/HORDALAND inneheldt allereie i 2001 påbod om å fylgje opp situasjonen med korridorpasientar med aktive tiltak. I 2003 står det at korridorpasientar "kun unntaksvis skal forekomme" og at det skal rapporterast månadleg. Riksrevisjonen ber i brev til Helse Vest om å igangsetje tiltak for å redusere korridorplassar ved SUS. Helsetilsynet i Rogaland møter i 2008 sjukehusleiinga ved SUS. Tilsynssak i psykiatrien i Helse Bergen.

18 10 HISTORIKK KORRIDORPASIENTAR I HELSE VEST Styringsdokument frå HOD til RHFa inneheldt allereie i 2001 påbod om å fylgje opp situasjonen med korridorpasientar med aktive tiltak. Styringsdokumenta frå RHF til HFa har frå 2003 nemnd at overbelegg og korridorpasientar "kun unntaksvis skal forekomme". Dette har gjenteke seg i 2004, 2005 og i Styringsdokument til HFa i 2013 inneheld følgjande formulering: "Det er eit mål at det ikkje skal vere korridorpasientar." I 2005 sende Helse Vest brev til HFa pga grunna manglande måloppnåing og ei auke i korridorpasientar. Særleg såg ein dette i Helse Stavanger. SUS og Haugesund sjukehus var blant dei verste i landet. For psykisk helsevern hadde Helse Bergen størst problem.

19 11 HISTORIKK FORTSETJING I 2007 vart Helse Vest RHF pålagt tvangsmulkt av Helsetilsynet på bakgrunn av bruk av korridorsenger ved psykiatriske akuttpostar/korttidsavdelingar ved Helse Bergen. Vedtaket vart oppheva i Helsetilsynet oppretta ei ny tilsynssak 2009 på bakgrunn av bruk av korridorsenger ved psykiatriske akuttpostar/korttidsavdelingar ved Helse Bergen. Denne saka vart avslutta i Riksrevisjonen ber i brev til Helse Vest om å setje i verk tiltak for å redusere korridorplassar ved SUS på bakgrunn av eit snitt på 9% korridorplassar. I same tid var landsgjennomsnittet 2%. Helse vest svarer i brev til Riksrevisjonen at ved bruk av pasienthotellet skulle ein ved SUS nå målsetjinga. Helsetilsynet i Rogaland møter i 2008 sjukehusleiinga ved SUS. Til møtet ber tilsynet om skriftleg forklaring og risikovurdering for kvifor det er forsvarleg med drift også om sommaren og om korleis ein kontinuerleg sikrar at drifta er fagleg forsvarleg.

20 12 HISTORIKK FORTSETJING Styresak i Helse Vest i oktober 2008 behandlar korridorproblematikken: Helse Stavanger må auke bruken av pasienthotellet. Dersom ikkje tal på korridorpasientar blir vesentleg redusert, ber styret i Helse Vest om at administrerande direktør etablerer eit opplegg for oppfølging tilsvarande det ein etablerte for Sandviken i perioden september 2007 til april Brev vert sendt Helse Stavanger. Styresak i Helse Vest i desember 2009: Adm. dir. orientering - Korridorpasientar i Helse Stavanger HF. Styremøte i Helse Vest januar 2010: Adm. dir.orientering - Korridorpasientar i Helse Stavanger HF: Dobling i tal korridorpasientar i somatikken. Bruk av 1-2 korridorsenger innan psykisk helsevern. Brev frå Helse Vest til HFa mars 2011 om bruk av korridorplassar Brev frå HFO, HBE og HST alle sendt mai 2011 som svar: Vedlegg med plan for å nå målkravet om 0 korridorpasientar. Helse Stavanger sender også søknad om tilskot for å dekke kostnader.

21 13 HISTORIKK FORTSETJING Brev frå Helse Vest til HFa august 2011: Det vert sett av 10 millionar for å oppnå krav. Styresak i Helse Vest juni 2012: Oppfølging av ventetider, fristbrot og korridorsenger i Helse Vest. Brev til HOD: Rapportering på krav i Føretaksprotokoll 2013 korridorpasientar Oppdragsdokumentet frå 2013 :"Ingen korridorpasientar" Helse Vest opprettar eit prosjekt Gruppa skal mellom anna.: vurdere om dagens registrering er felles, pålitelig og i samsvar med offisielle definisjonar vurdere kvifor det fortsatt brukast korridorplasser på tross av tiltak og klare mål om å redusere bruken fremme forslag til nye tiltak som med stort sannsyn vil ha ønska effekt og ein tidsplan for dette. Arbeidet vil bli starta i oktober 2013."

22 14 DEFINISJON OG REGELVERK KORRIDORPASIENT Definisjon: "Tall og andel pasienter som kl er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m." behandlingsplass i korridor er til hinder for ivaretaking av lovpålagt teieplikt, jf. Lov om helsepersonell behandlingsplass i korridor er til hinder for god behandling og pleie pasientseng i evakueringsområde er eit alvorlig avvik i tryggingssamanheng, jf. brannforskrifta og internkontrollforskrifta (http://www.helsedirektoratet.no/kvalitetplanlegging/kvalitetsindikatorer/documents/n-001somatikk.pdf)

23 15 OVERBELEGG KORRIDORPASIENT SKILNAD Overbelegg og korridorpasientar heng ofte saman, men er ikkje identiske storleikar. Overbelegg oppstår når pasientar innlagt på posten overskrid den fysiske kapasiteten og/eller ressurskapasiteten ved avdelinga. Postane har eit normert sengetal, men også eit tal på "senger i bruk" i DIPS. Overbelegg kan posten blir handtert ved å (lista er ikkje uttømmande): A) Plassere pasientar på korridor B) Flytte pasientar til andre avdelingar C) Legge fleire pasientar på same rom D) Opne "ekstra senger", senger det ikkje er bemanning til ved normaldrift, men som ikkje er korridorplassar, til dømes stengde postar.

24 16 OVERBELEGG KORRIDORPASIENT SKILNAD FORTSETJING Dersom ei avdeling med 20 ordinære senger har 23 pasientar vil dei ved alternativ A) ha overbelegg og 3 korridorpasientar B) ikkje ha overbelegg, men 3 «interne gjestepasientar» C) ha overbelegg, men ikkje korridorpasientar Konsekvensane av overbelegg varierer, og ein må vurdere om overbelegget er forsvarlig i den konkrete situasjonen. Helsetilsynet har uttalt at teikn på uforsvarleg overbelegg kan vere at gjennomsnittleg beleggsprosent er >95 % på årsbasis og/ eller at andelen korridorpasientar er >10 % meir enn dagar i året.

25 MANDAT Ifølge prosjektmandatet skal prosjektet mellom anna Kartlegge korleis dagens registrering føregår, påvise eventuelle sprik mellom praksis og gjeldande regelverk og peike på kva for endringar som må gjennomførast for å få ei felles registrering i heile regionen i samsvar med offisielle definisjonar. Kartlegge kvifor det framleis brukast korridorplassar trass i tiltak og klare mål om å redusere bruken. Fremje forslag til nye konkrete tiltak som med stort sannsyn vil ha ønska effekt, og ein tidsplan for gjennomføring.

26 18 PROSJEKTLEVERANSAR LIK REGISTRERINGSPRAKSIS Prosjektarbeidet er inndelt i to hovudleveransar. 1) Sikre lik registreringspraksis i alle HF og HDS i Helse Vest 2) Levere ein rapport som inneheld ein årsaksanalyse med tiltaksplan. SOMATIKK PSYKIATRI ÅRSAKSANALYSE MED TILTAKSPLAN SOMATIKK KORLEIS NÅ MÅLET OM Å AVVIKLE BRUK AV

27 19 SKAPER OVERSKRIFTER fff

28 20 SÆRNORSK FENOMEN? Nordiske sjukehus?

29 STATUS I HØVE ANDRE REGIONAR 21

30 STATUS I HØVE ANDRE HF 22

31 STATUS FORDELING AV SENGER 23 Kjelde: SAMDATA

32 STATUS FORDELING AV SENGER MED/KIR Kilde: SAMDATA

33 STATUS HENTA FRÅ ÅRLEG MELDING HST HFO HBE HFØ Helse Stavanger HF har ifølge den nasjonale indikatorstatistikken en andel korridorpasienter på 4,5% i mai-august Det er ovenfor redegjort for at foretaket f.o.m. oktober måned 2013 har satt i gang manuell registrering av korridorpasienter en registrering som viser et langt lavere andel enn det som fremkommer i DIPS. Foretaket arbeider videre med å oppnå korrekt registrering av korridorpasienter samt de øvrige tiltak for å oppnå måloppnåelse som det er redegjort for ovenfor. Helse Fonna hadde i oktober ei måloppnåing på 2,9 prosent i kirurgisk klinikk, og 0,4 prosent i medisinsk klinikk. Talet på korridorpasientar har gått jamt nedover i Frå 2,1% og 618 korridorpasientar i januar til 1,4% og 359 korridorpasientar i desember. Det kan sjå ut for at den auken ein ser i periodar fell saman med auke i talet på liggedøgn for utskrivingsklare somatiske pasientar til kommunane. Det er grunn til å tru at det er ein samanheng her. Andelen korridorpasientar over tid er lågt. Ved årsskiftet 0% korridorpasientar i både somatisk del og psykisk helsevern.

34 26 STATUS OPPSUMMERING Pasientar innlagt på sjukehus forventar med rette å få overnatte i eit pasientrom. Pasientar på korridor skaper avisoverskrifter og negativt omdømme. Det ser ikkje ut til at pasientar som ligg på korridor er eit særnorsk fenomen, men i t.d. Sverige fører pasient på korridor til bøter. Helse Vest er "verst i klassen" og har flest pasientar på korridor samanlikna med dei andre helseregionane. Det er store skilnader mellom føretaka i regionen. Det er skilnader i talet på tilgjengelege senger i høve folketalet mellom føretaka.* Det er mindre skilnader i fordelinga mellom kirurgiske og medisinske senger mellom føretaka og samanlikna med nasjonale tal. * *Sjå vedlegg 1

35 27 PROSJEKTMØTER OG TEMA Flesland Flesland Flesland Flesland Styringsbodskap Historiske tal Kort presentasjon av registreringspraksis i dei ulike HFa Korleis sikre felles registreringspraksis i tråd med offisielle definisjonar, drøfting av modell Status for registreringspraksis i Helse Vest Utfordringsbiletet skilnaden mellom korridorplasser og overbelegg Drøfting av modell Førebels arbeid med rapport Sengetal i HF i forhold til befolkninga Gjennomgang av innsendte innspel til DIPS-rapport. Forlag til felles løysing. Diskusjon og innspel forslag om like definisjonar og lik registrering i HFa Bruttoliste tiltak for å sikre betre registrering av korridorplassar og for å redusere korridorplassar. Presentasjonar frå HFa over tiltak med god effekt. Diskusjon kva for tiltak skal vi satse på? Presentasjon av utkast til rapport med årsaksanalyse og tiltaksplan - Diskusjon og konklusjon

36 28 PROSESS Prosjektrapporten bygger på informasjon samla frå helseføretaka via deltakarar i prosjektgruppa. Alle deltakarane frå helseføretaka har mange års erfaring med arbeid for å redusere bruk av korridorpasientar. Prosjektgruppa har hatt fokus på prosjekt som har hatt effekt i dei ulike HFa. Alle helseføretaka har presentert ulike prosjekt som har ført til enten betre registrering eller færre korridorpasientar. Prosjektet sine anbefalte tiltak for å avvikle bruken av korridorpasientar bygger alle på helseføretaka sine erfaringar. Ei samla prosjektgruppe stiller seg bak alle dei anbefalte tiltaka. Prosjektgruppa ønskjer å endre mandatet frå å "redusere bruken av korridorplassar" til " å avvikle bruken av korridorplassar". Prosjektet har avdekka konkrete behov for like definisjonar, like registreringsrutinar, felles rapporteringsløysingar og felles verktøy for god pasientlogistikk som er felles i heile helseregionen. For å implementere dette skal det setjast ned ei ny prosjektgruppe.

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 29.09.2014 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Orientering om pasienterfaringar ved norske sjukehus ARKIVSAK: 2014/790/ STYRESAK: 104/14

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte

Styresak. Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest. Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Synnøve Serigstad Retningslinjer for brukarmedverknad i Helse Vest Arkivsak 2012/105 Styresak 043/14

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bergen, 18.mai 2016 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bakgrunn Internrevisjonen i Helse Vest gjennomførte hausten 2015 revisjon

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.06.2017 SAKSHANDSAMAR: Børge Tvedt/Vidar Vie SAKA GJELD: Budsjettoppfølging 2017 ARKIVSAK: 2016/3999 STYRESAK: 058/2017 STYREMØTE: 30.06.2017

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 19.10.17 SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Tilleggsdokument til styringsdokument 2017 STYRESAK: 73/17 STYREMØTE: 26.10.17 1 vedlegg

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 01.2013 IKT-nettverk 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Referat frå møte i regionalt brukarutval

Referat frå møte i regionalt brukarutval Referat frå møte i regionalt brukarutval Møtetidspunkt: 7.mai kl. 13.00-15.00 og 16.30-17.30 Møtestad: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Sak 26/13 Godkjenning av innkalling og protokoll frå førre møte Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tilbod til sikkerheitspasientar i Helse Førde

SLUTTRAPPORT. Tilbod til sikkerheitspasientar i Helse Førde SLUTTRAPPORT Tilbod til sikkerheitspasientar i Helse Førde 2 Innhald 1. Forord... 2 2. Mandat... 3 3. Innleiing... 5 4. Utgreiing... 5 4.1. Fortsatt drift av sikkerheitspost ved Psykiatrisk klinikk, avd.

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Auditoriet, Sandviken sjukehus MØTETIDSPUNKT: 27.04.2017, kl. 12.15 14.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Svein Gjedrem Signy

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 ARKIVSAK: 2015/2352 STYRESAK: 123/15 STYREMØTE: 10.12. 2015

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 22.02.07-23.03.

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 22.02.07-23.03. Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 26.03.2007 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker

Detaljer

II. Tiltak II-A: Tiltak for å hindre brot på vurderingsgarantien, fristbrot og at det oppstår langtidsventande

II. Tiltak II-A: Tiltak for å hindre brot på vurderingsgarantien, fristbrot og at det oppstår langtidsventande II. Tiltak II-A: Tiltak for å hindre brot på vurderingsgarantien, fristbrot og at det oppstår langtidsventande Vedlikehald av ventelister er ein del av dei daglege administrative rutinane HFa skal ha på

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Rapportering frå program Pasientens helseteneste

Rapportering frå program Pasientens helseteneste Rapportering frå program Pasientens helseteneste Vi står overfor krevende veivalg. Det er viktig å sikre en felles virkelighetsforståelse for behovet for endringer blant befolkning, pasienter og helsepersonell.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

STATUS ØH SENGER MAI 2015

STATUS ØH SENGER MAI 2015 SAMARBEID OM ØH SENGER I KOMMUNANE I HELSE BERGEN STATUS ØH SENGER MAI 2015 Oversikt over status innfasing av kommunale ØH senger i HB Pr mai 2015, til saman 56 senger starta og under planlegging. Samnanger

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 16.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Charlotta Schaefer og Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Felles retningslinjer for brukarmedverknad ARKIVSAK: 2017/60

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF. DATO: SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF. DATO: SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 18.01.2017 SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling STYRESAK: 11/18 O STYREMØTE: 25.01.2018 FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF v/ Per Karlsen Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger Helse Vest RHF 45 institusjoner og sjukehus Cirka 21 000 tilsette Omsetning ca 15,5 milliarder

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF

Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF Saksframlegg Foretaks- og klinikkinterne utviklingsområder Saksnr Utvalsnamn Møtedato 03/2017 Styringsgruppa utviklingsplan HMR 2. mai 2017 Forslag til vedtak 1. Styringsgruppa

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

Overflytting annen post, teknisk post, avdeling (0420)

Overflytting annen post, teknisk post, avdeling (0420) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 28.06.2017 Organisatorisk plassering: HVR - Helse Bergen Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Når en pasient overflyttes

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.05.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.03.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12

Detaljer

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.02.07-21.02.

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.02.07-21.02. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 22.02.2007 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval 1 Innleiing Dette dokumentet inneheld retningslinjer og rammer for brukarutval i føretaktsgruppa i Helse Vest. Retningslinjene

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer