Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 15,9 % 12,9 % 13,0 % Rentemargin 2 1,76 % 1,64 % 1,69 % Kostnadsprosent 3 41,8 % 47,4 % 47,2 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 15,9 % 12,9 % 13,0 % Rentemargin 2 1,76 % 1,64 % 1,69 % Kostnadsprosent 3 41,8 % 47,4 % 47,2 %"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 10 Balanse Endringer i egenkapitalen 12 Eierbrøk. 12 Kontantstrømanalyse Resultater fra kvartalsregnskapene Noter 1 Regnskapsprinsipper Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Endring i konsernstruktur Segmentinformasjon Kapitaldekning 17 6 Misligholdte og tapsutsatte engasjementer 18 7 Bokførte tap Tap fordelt på sektor og næring Utlån fordelt på sektor og næring SpareBank 1 Boligkreditt - likviditetsfasilitet Investeringer i obligasjoner Finansielle derivater Nettoføring finansielle instrumenter og motregningsordning Likviditetsrisiko Pensjoner Klassifisering av finansielle instrumenter verdsatt til virkelig verdi Datterselskap Andre eiendeler Annen gjeld Innskudd fordelt på sektor og næring Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital Egenkapitalbevis Hendelser etter balansedagen. 30

3 Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital % % % Fra resultatregnskapet Netto renteinntekter ,76 % 930 1,64 % ,69 % Netto provisjons- og andre inntekter 729 1,22 % 669 1,18 % 931 1,23 % Netto inntekter på finansielle investeringer 551 0,92 % 261 0,46 % 346 0,46 % Sum inntekter ,91 % ,28 % ,37 % Sum kostnader 974 1,63 % 882 1,56 % ,59 % Resultat før tap ,27 % 978 1,73 % ,78 % Tap 85 0,14 % 122 0,22 % 172 0,23 % Resultat før skatt ,13 % 856 1,51 % ,55 % Skatt 208 0,35 % 164 0,29 % 214 0,28 % Minoritetsinteresser - 1 0,00 % 0 0,00 % 1 0,00 % Resultat etter skatt ,78 % 692 1,22 % 966 1,27 % Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 15,9 % 12,9 % 13,0 % Rentemargin 2 1,76 % 1,64 % 1,69 % Kostnadsprosent 3 41,8 % 47,4 % 47,2 % Balansetall *) Brutto utlån Brutto utlån til kunder inkl.formidlingslån Utlånsvekst siste 12 mnd 6,6 % 5,8 % 5,0 % Utlånsvekst inkl.formidlingslån siste 12 mnd 6,2 % 5,9 % 6,1 % Andel utlån overført til Sp1 Boligkreditt av totale PM lån 39,9 % 40,1 % 40,8 % Andel utlån overført til Sp1 Boligkreditt av totale utlån 28,1 % 28,0 % 28,5 % Innskudd fra kunder Innskuddsvekst siste 12 mnd 3,3 % 1,6 % 3,1 % Innskuddsdekning 4 75,2 % 77,6 % 78,5 % Innskuddsdekning inkl. formidlingslån 54,1 % 55,6 % 55,8 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Sum eiendeler Tap og mislighold *) Tap på utlån i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,13 % 0,20 % 0,21 % Misligholdte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,49 % 0,70 % 0,60 % Tapsutsatte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,30 % 0,36 % 0,46 % Nto.misligholdte og tapsutsatte eng. i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,50 % 0,72 % 0,75 % Tapsavsetningsgrad 36,21 % 31,49 % 28,41 % Soliditet Kapitaldekning i % 6 15,76 % 11,72 % 13,91 % Kjernekapital i % 7 13,47 % 11,14 % 13,42 % Ren kjernekapital - inkl andel av periodens resultat 13,24 % 10,79 % 12,30 % Kjernekapital Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Lokalisering og bemanning Antall kontorer Antall årsverk Egenkapitalbevis **) Egenkapitalbevisbrøk 8 47,33 % 42,07 % 38,74 % 34,54 % 34,54 % 34,54 % Børskurs NONG 38,50 27,75 32,30 45,00 41,25 16,50 Markedsverdi Egenkapital / totalkapital 9,98 % 7,63 % 7,46 % 6,74 % 6,72 % 5,66 % Egenkapital / totalkapital (konsern) 11,58 % 9,13 % 8,95 % 8,24 % 8,03 % 6,81 % Resultat per egenkapitalbevis 10 4,14 3,27 2,55 4,32 5,19 1,55 Resultat per egenkapitalbevis (konsern) 10 5,01 3,78 3,07 5,90 6,20 2,52 Utbytte per egenkapitalbevis 11 1,15 1,40 2,16 2,53 1,13 Pris/Resultat per egenkapitalbevis 12 7,0 8,5 12,7 10,4 7,9 10,7 Pris/Resultat per egenkapitalbevis (konsern) 12 5,8 7,3 10,5 7,6 6,6 6,6 Pris/bokført egenkapital 13 1,00 0,78 0,96 1,45 1,32 0,61 Pris/bokført egenkapital (konsern) 13 0,87 0,64 0,80 1,09 1,09 0,50 *) I formidlingslån inngår lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS **) Alle forholdstall er omregnet med hensyn til nytt totalt antall egenkapitalbevis 1 Resultat etter skatt i forhold til gjennomsnittlig egenkapital, beregnet som et snitt av kvartalsvis egenkapital og per og Sum rentemarginer hittil i år i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital 3 Sum kostnader i forhold til sum netto inntekter 4 Innskudd fra kunder i prosent av brutto utlån 5 Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet som et snitt av kvartalsvis forvaltningskapital og per og Netto ansvarlig kapital i prosent av beregnet risikovektet balanse 7 Kjernekapital i prosent av beregnet risikovektet balanse 8 Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen per Børskurs NONG multiplisert med antall egenkapitalbevis dividert med EK bevisbrøk ((Egenkapitalbeviskapital + overkursfond + utjevningsfond) + ((annen EK + resultat hiå) * EK bevisbrøk)), dividert på antall egenkapitalbevis 10 Periodens resultat etter skatt hittil i år (konsern) multiplisert med egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapitalen , dividert på antall egenkapitalbevis 11 Hovedstyrets vedtatte kontantutbytte per egenkapitalbevis for regnskapsåret 12 Egenkapitalbevisets børskurs, dividert på resultat etter skatt per egenkapitalbevis 13 Egenkapitalbevisets børskurs, dividert på bokført egenkapital per egenkapitalbevis Side 1 av 30

4 Rapport 3. kvartal 2014 konsern (Urevidert - tall i parentes er for samme periode 2013) Hovedtrekk: Resultat før skatt; mill kroner (856 mill kroner). Resultat etter skatt; mill kroner (692 mill kroner). Egenkapitalavkastning etter skatt (annualisert); 15,9 % (12,9 %). o Resultat per egenkapitalbevis; kr 5,01 (kr 4,35) (konsern, hittil i år) Netto inntekter på finansielle investeringer på 551 mill kroner (261 mill kroner). Kostnadsprosent 41,8 % (47,4 %). Utlånstap 85 mill kroner (122 mill kroner). Utlånsvekst siste 12 måneder 6,2 % (5,9 %) inklusive formidlingslån. Personmarkedet 6,9 % (8,4 %). Bedriftsmarkedet 4,5 % (0,6 %). Innskuddsvekst siste 12 måneder 3,3 % (1,6 %). Personmarkedet 8,1 % (6,1 %). Bedriftsmarkedet 9,0 % (0,9 %). Offentlig sektor -21,5 % (-10,0 %). Innskuddsdekning 75,2 % (77,6 %). Ren kjernekapitaldekning konsern (overgangsordning) inkludert 50 % av årets resultat 13,24 % (10,79 %). Etter styrets vurdering tilsier bankens soliditet at en normalisering av utbyttegraden kan forseres. Dersom uforutsette hendelser ikke inntreffer tas det derfor sikte på en økt utdelingsgrad av konsernets årsoverskudd for 2014 og Meget god likviditet. Makroøkonomisk utvikling Nord-Norge har siden 2010 vært inne i en periode med sterk vekst. Veksten har vært bredt fundert. Landsdelens tilgang til naturressurser har hatt stor betydning og har skapt grunnlag for økt eksport. Vekst i folketall, sysselsetting og reallønn har gitt økt etterspørsel fra lokalt næringsliv. Det samme har vekst i offentlig forbruk og investeringer. Den svakere veksten som preger norsk økonomi har ikke slått ut i Nord-Norge i samme grad som for landet som helhet. Arbeidsmarkedet er stramt med bare 2,6 % ledige per september Boligmarkedet i Nord-Norge holder høy aktivitet med høyt nivå på boligbyggingen, lav formidlingstid og sterk prisoppgang i de største byene. Dertil kommer at nordnorsk økonomi er mindre oljeavhengig enn resten av landet. Bedre eksportmarkeder har sammen med noe svakere NOK gitt bedre vilkår for sjømat, reiseliv og eksportindustrien. Det ligger også an til fortsatt høye investeringer i landsdelen. Bankens prognose for 2014 tilsier vekst i regional verdiskapning (BNP) på 3 % i Nord-Norge, mot 2 % for landet som helhet. Eksporten har hatt markert vekst i årets tre første kvartaler. Sjømateksporten har økt 16 % sammenlignet med 2013 både for laks og torsk. Nord-Norge står for 40 % av norsk lakseeksport, med en eksportverdi på 12 mrd kroner per 3. kvartal. Veksten har avtatt noe på grunn av lavere priser etter at Russland i august innførte importforbud på sjømat. For reiselivet har 2014 vært et rekordår, både for vinter- og sommersesongen. Trafikken fra utlandet har økt med over 10 % og forventes å ville representere 1 million gjestedøgn i Trafikken fra norske reisende har økt med 8 %. Maritim service er i vekst fordi flere olje- og gassfelt kommer i drift og nye områder åpnes for letevirksomhet. Bygg og anlegg har hatt markert vekst utover i Næringen venter høy aktivitet fremover på grunn av økt boligbygging og store anleggsprosjekter. Nordnorske husholdninger har solid økonomi. Vedvarende lav arbeidsledighet, vekst i reallønn og lave renter har gitt god vekst i privat sparing. Veksten i privat forbruk ble noe dempet i 2013, mens omsetningen i detaljhandelen i 2014 viser sterkere vekst. Selv om den makroøkonomiske utviklingen i Nord-Norge er meget god, har usikkerheten økt i løpet av siste kvartal. Dette skyldes svak økonomisk utvikling i Europa, økonomiske sanksjoner etter Russlands intervensjon i Side 2 av 30

5 Ukraina, samt svakere olje- og råvarepriser. Dette begynner nå også å påvirke en del nordnorske eksportbedrifter. Samlet venter landsdelens næringsliv ganske moderat vekst i produksjonen, svak vekst i lønnsomhet, og svak vekst i sysselsettingen de neste seks månedene. Nordnorsk økonomi vil således påvirkes av internasjonal usikkerhet samt norsk stagnasjon knyttet til fall i oljepris. Landsdelen er likevel mindre utsatt for denne usikkerheten, dette som følge av lavere andel olje-/gass relatert næringsliv, høye investeringer i infrastruktur, god utvikling for viktige eksportnæringer, og større andel offentlig sektor sammenlignet med landet for øvrig. Resultatutvikling Regnskapet per 3. kvartal 2014 viser et driftsresultat før skatt på mill kroner (856 mill kroner). Den underliggende bankdriften før tap er fortsatt god med et resultat på 803 mill kroner sammenlignet med 717 mill kroner samme periode i fjor. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt per er 15,9 % (12,9 %). Resultat per egenkapitalbevis er 5,01 kroner (4,35 kroner). Netto renteinntekter Netto renteinntekter per er mill kroner. Dette er 118 mill kroner høyere enn for samme periode i I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør netto renteinntekter 1,76 %, 0,12 prosentpoeng høyere enn i fjor, og 0,07 prosentpoeng høyere enn per Inntekter fra den solgte utlånsporteføljen til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt føres som provisjonsinntekter. Per 3. kvartal 2014 utgjør disse provisjonsinntektene 259 mill kroner. Tilsvarende tall for samme periode i 2013 var 241 mill kroner. Netto renteinntekter inklusive ovennevnte provisjonsinntekter viser en økning på 136 mill kroner sammenlignet med per 3. kvartal Ved utgangen av 3. kvartal 2014 er det overført boliglån til SpareBank1 Boligkreditt på 24 mrd kroner (22 mrd kroner). Det er per overført lån for 8 mill kroner (300 mill kroner) til SpareBank 1 Næringskreditt. Banken justerte betingelsene på utlån og innskudd med virkning fra medio juni måned. Samlet netto effekt av disse endringene på netto renteinntekter (inklusive provisjonsinntekter fra overført utlånsportefølje) har vært positiv fra 2. til 3. kvartal. I tillegg bidrar økt volum, flere rentedager samt økt bidrag fra øvrig balanse til at netto renteinntekter samlet sett øker i 3. kvartal. Dette spesifiseres som følger: Beløp i mill kroner 3. kv.14 endring 2. kv.14 Netto renteinnt. inkl. provisjon fra formidlingslån Utlåns- og innskuddsvolum +9 Utlåns- og innskuddsmarginer +6 Effekt antall rentedager +4 Andre effekter +6 Utvikling i utlåns- og innskuddsmargin (målt mot gjennomsnittlig 3 mnd. NIBOR) 3,50 % 0,40 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 2,15 % 1,71 % 2,35 % 2,35 % 1,89 % 2,03 % 2,85 % 2,57 % 2,91 % 2,90 % 2,84 % 2,81 % 2,35 % 2,73 % 2,42 % 2,48 % 2,47 % 2,43 % 2,28 % 2,18 % 2,23 % 2,16 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % -0,40 % -0,60 % 0,31 % 0,14 % 0,20 % 0,17 % 0,06 % 0,01 % 0,11 % -0,02 % 0,00 % -0,03 % 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14-0,10 % -0,05 % -0,04 % -0,10 % -0,08 % -0,13 % -0,24 % -0,26 % -0,17 % -0,16 % -0,35 % -0,22 % -0,36 % -0,40 % -0,41 % -0,32 % -0,44 % -0,35 % -0,50 % -0,41 % -0,46 % -0,45 % -0,45 % -0,48 % -0,50 % -0,59 % 0,50 % -0,80 % -0,67 % -0,74 % -0,81 % -0,81 % -0,82 % -0,81 % -0,79 % -0,84 % 0,00 % 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 Margin utl BM Margin utl PM -1,00 % Margin innsk BM Margin innsk PM Margin innsk OM Margin innsk Side 3 av 30

6 Etter en vurdering av konkurransesituasjonen varslet banken i oktober måned om ytterligere justering av rentebetingelsene på innskudd og utlån med virkning fra medio desember måned. Netto effekt av disse endringene er beregnet å være tilnærmet nøytral. Etter bankens vurdering tilsier innføringen av økte kapital- og likviditetskrav isolert sett fortsatt behov for ytterligere fokus på marginer på innskudd og utlån. Netto provisjons- og andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter utgjør 729 mill kroner per 3. kvartal 2014, en økning på 60 mill kroner sammenlignet med per samme tidspunkt i fjor. Inntekter på finansielle investeringer Samlede netto inntekter på finansielle investeringer, herunder kundehandel valuta og finansielle derivater, per 3. kvartal 2014 utgjør 551 mill kroner (261 mill kroner). Disse har utviklet seg som følger: Beløp i mill kroner Endring Netto inntekter fra finansielle investeringer Resultat fra SpareBank 1 Gruppen Resultat SpareBank 1 Boligkreditt Resultat BN Bank Resultat SpareBank 1 Næringskreditt Resultat SpareBank 1 Kredittkort Resultat SpareBank 1 Markets Aksjeutbytte Netto verdiendring aksjer Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater Resultatandel felleskontrollerte virksomheter SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt per 3. kvartal 2014 utgjør mill kroner (820 mill kroner). I konsernet SpareBank 1 Nord-Norge er 19,5 % andel av resultatet innarbeidet med 262 mill kroner (152 mill kroner). SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring er de vesentligste bidragsyterne til resultatet i SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av kapitalmarkedsinnlån ved bruk av obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger boliglån med svært god sikkerhet til dette selskapet. Dette gir reduserte innlånskostnader og økt konkurransekraft for SpareBank 1- bankene. Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er nå på 14,80 %, og andel av resultatet i selskapet per 3. kvartal 2014 er 18 mill kroner (18 mill kroner). SpareBank 1-bankene etablerte i 2009 SpareBank 1 Næringskreditt etter samme modell, og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. SpareBank 1 Nord-Norges eierandel i selskapet er nå 20,68 %, og andel av resultat per 3. kvartal 2014 er 18 mill kroner (4 mill kroner). BN Bank SpareBank 1 Nord-Norge har en eierandel på 23,5 % i BN Bank. Andel av resultatet per 3. kvartal 2014 er på 56 mill kroner (54 mill kroner). Side 4 av 30

7 Andre selskap Allianseselskapene SpareBank 1 Verdipapirservice og SpareBank 1 Kundesenter ble etablert i 2. kvartal SpareBank 1 Nord-Norge hadde eierinteresser på henholdsvis 24,9 % og 14,91 % i disse to selskapene. Per ble disse selskapene solgt til Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA. Andel av resultat i SpareBank 1 Kredittkort per 3. kvartal på -1 mill kroner (eierandel 19,83 %), og andel resultat i SpareBank 1 Markets på -21 mill kroner (eierandel 27,03 %) er i tillegg innarbeidet. Konsernets aksjeportefølje Konsernets aksjeportefølje per utgjør kr 507 mill kroner. Det er per 3. kvartal 2014 inntektsført netto gevinst/verdiøkning på konsernets portefølje med 167 mill kroner. Av dette gjelder 147 mill kroner bankens aksjeportefølje, mens datterselskapet SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje har netto positiv verdiendring på 17 mill kroner hittil i år. Sistnevnte gjelder hovedsakelig urealisert verdiøkning i aksjefondet Nord II (PE fond). Sammen med øvrige eiere inngikk SpareBank 1 Nord-Norge i slutten av 1. kvartal 2014 avtale om salg av sitt eierskap i selskapet Nets. Bankens eierandel utgjorde 1,9 %, tilsvarende aksjer. Det ble i 1. kvartal 2014 inntektsført en urealisert gevinst på 137 mill kroner, samt mottatt kontantutbytte fra samme eierpost på 11 mill kroner. Salget av eierposten er godkjent av regulerende myndigheter og oppgjør for transaksjonen ble mottatt i juli Eierne i SpareBank 1 Markets planlegger å restrukturere selskapet ved at Sparebank 1 SMN sin marketsvirksomhet integreres i SpareBank 1 Markets. SpareBank 1 SMN vil etter dette, og ved en ny emisjon i selskapet, ha en eierandel på 73,3 %, mens SpareBank 1 Nord-Norges eierandel vil være 9,9 %. SpareBank 1 Markets AS har gjennomført omfattende forbedringstiltak slik at årlige kostnader er halvert siden 2012/13, herunder er ordninger med garanterte bonuser avviklet. Tilpasninger i forretningsmodell har videre gitt lavere markedsrisiko. Det forretningsmessige samarbeidet mellom SpareBank 1 Markets og eierbankene planlegges videreført. Etter eiernes vurdering vil dette legge et godt grunnlag for lønnsom drift. Ovennevnte transaksjoner planlegges gjennomført i løpet av 4. kvartal Det tas forbehold om myndighetenes godkjenning. Sertifikater, obligasjoner, valuta og derivater Konsernets beholdning av sertifikater og obligasjoner per utgjør mill kroner, mot mill kroner per samme tidspunkt i fjor. Samlede netto verdiendringer per 3. kvartal 2014 på denne porteføljen og utgjør 36 mill kroner. Beløpet består også av deler av inntekter fra konsernets marketsavdeling; SNN Markets, samt verdiendringer på bankens egne posisjoner i valuta og finansielle derivater. Datterselskap (Beløp i hele tusen kroner) Resultat før skatt (bankens andel) Eierandel i % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS EiendomsMegler 1 Lofoten AS SpareBank 1 Forvaltning AS SpareBank1 Regnskapshuset AS North-West 1 Alliance Bank Nord-Norge Eiendom IV AS Alsgården AS Fredrik Langes gt 20 AS Konsernets datterselskap har et samlet resultat før skatt per 3. kvartal 2014 på 123 mill kroner (70 mill kroner) som er fullt ut konsolidert i konsernregnskapet. Side 5 av 30

8 SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS har et resultat før skatt på 87 mill kroner per 3. kvartal 2014 (72 mill kroner). Selskapet har en god inntjeningsbase og samlede inntekter hittil i år er på 125 mill kroner (108 mill kroner). Tap på leasing- og låneengasjementer ble per 3. kvartal mill kroner (5 mill kroner). Selskapet forvaltet ved kvartalskiftet leasing-, forbrukslån og salgspantavtaler for til sammen mill kroner, der leasingavtalene utgjør mill kroner. SpareBank 1 Nord Norge Portefølje AS har en portefølje av unoterte aksjeposter og investeringer i fond. Selskapets konsernregnskap har et resultat før skatt per 3. kvartal 2014 på 14 mill kroner (- 25 mill kroner). Selskapets verdiendringer på aksjeporteføljen er kommentert ovenfor under avsnittet Konsernets aksjeportefølje. EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS har et resultat før skatt per 3. kvartal 2014 på 14 mill kroner (15,4 mill kroner). Antall omsatte enheter hittil i 2014 er (1 376). Samlet omsetningsverdi er på 65 mill kroner hittil i år, en økning på 10 % sammenlignet med samme periode i Resultatet hittil i 2014 er påvirket av etablering av nytt meglerkontor i Tromsø. Driftskostnader Ordinære driftskostnader per 3. kvartal 2014 utgjorde 974 mill kroner. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2013 utgjør dette en økning på 92 mill kroner. Endringene i kostnadene fordeler seg som følger: Beløp i mill kroner 3. kv.14 Endring 3. kv.13 Driftskostnader Personalkostnader Adm.kostnader Av- og nedskrivninger Andre kostnader I forhold til GFK utgjorde kostnadene per 3. kvartal ,63 %, en økning på 0,07 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende kvartal i Konsernet har en kostnadsprosent på 41,8 % per 3. kvartal 2014 mot 47,2 % per 4. kvartal 2013 og 47,4 % per 3. kvartal Av økningen i av- og nedskrivninger utgjør 25 mill kroner nedskrivning av verdi på et forretningsbygg i et overtatt selskap (tidligere låneengasjement, nå underliggende konsernselskap). Antall årsverk i konsernet var 923 ved utgangen av 3. kvartal 2014, herav 642 i morbanken. Tilsvarende tall i fjor var henholdsvis 920 og 653. Økningen i antall ansatte for konsernet er hovedsakelig knyttet til konsernets datterselskap. I morbanken er det 11 årsverk færre sammenlignet med samme tidspunkt i Regjeringen har vedtatt endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift med virkning fra inneværende år. Dette innebærer at denne ordningen opphører for flere næringer herunder for finans og forsikring. Endringen vil medføre økte årlige personalkostnader med en resultateffekt etter skatt på om lag 23 mill kroner basert på dagens kostnadsnivå. Konsernet har et mål om at gjennomsnittlig årlig kostnadsøkning maksimalt skal utgjøre 2 %, dog ikke hensyntatt gjennomførte virksomhetsutvidelser (datterselskaper). Som følge av økt arbeidsgiveravgift, økte bonusavsetninger og periodiseringseffekter sammenlignet med samme tidspunkt i fjor (herunder økt avsetning til omstillingskostnader), er kostnadsveksten per 3. kvartal noe høyere enn det målsatte nivået. Det ble i 2013 satt i gang ulike lønnsomhetsforbedrende tiltak. Dette inkluderer effektiviseringstiltak både innenfor bemanning og andre kostnader. Arbeidet med lønnsomhetsforbedrende tiltak forsterkes for tiden og gjelder hele konsernet. I denne forbindelse vil en skjerping av delmålet om en maksimal årlig kostnadsvekst på 2 % vurderes nærmere. Side 6 av 30

9 Netto tap og mislighold Konsernets netto tap på utlån per 3. kvartal 2014 utgjør 85 mill kroner (122 mill kroner). Dette fordeler seg med 66 mill kroner fra bedriftsmarkedet og 19 mill kroner fra personmarkedet. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement per utgjør 428 mill kroner (581 mill kroner), 0,51 % av brutto utlån inkl. formidlingslån. Dette er 0,22 prosentpoeng lavere enn per Konsernets samlede individuelle tapsnedskrivninger per er 243 mill kroner (267 mill kroner). Avsetningen er økt med 26 mill kroner siste kvartal. Gruppevise tapsnedskrivninger per utgjør 223 mill kroner (202 mill kroner), og er økt med 14 mill kroner fra årsskiftet. Gruppevise tapsnedskrivninger utgjør per ,37 % av konsernets samlede brutto utlån. (0,27 % av brutto utlån inkl. formidlingslån). Kvaliteten i bankens utlånsportefølje er etter styrets vurdering fortsatt god. Det vil fortsatt være stort fokus på arbeidet med mislighold og tapsutsatte engasjement. Det er i 3. kvartal 2014 ikke avdekket nye engasjement med betydelig tapsrisiko, og det generelle tapsnivået forventes å være moderat den nærmeste tiden. Skatt Konsernets skattekostnad per 3. kvartal 2014 er estimert til 208 mill kroner. I morbankens regnskap er grunnlaget for skatt redusert med permanente forskjeller samt effekter av fritaksmodellen. Forvaltningskapital Konsernets forvaltningskapital er på mill kroner per For de siste 12 månedene har forvaltningskapitalen økt med mill kroner, eller 6,5 %. Utlån Per er utlån på til sammen 24 mrd kroner (22 mrd kroner) overført til SpareBank1 Boligkreditt og 8 mill kroner til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Konsernets brutto utlån til kunder inklusive formidlingslån er mill kroner per Sammenlignet med representerer dette en økning på 6,2 %. Veksten fordeler seg med 6,9 % i personmarkedet, mens bedriftsmarkedet og offentlig sektor har en økning på 4,5 %. Brutto utlånsvekst siste kvartal utgjør 1,8 % som tilsvarer en annualisert 12 måneders vekst på 7,3 %. Andelen utlån til personmarkedet utgjør 70,3 % av totale utlån per Ved nye utlån legges det i særlig grad vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå. Sparing og plassering Konsernet har innskudd fra kunder på mill kroner per Økningen siste 12 måneder er på mill kroner eller 3,3 %. Økningen i innskudd fordeler seg med 8,1 % i personmarkedet, 9,0 % i bedriftsmarkedet, mens innskudd fra offentlig sektor viser en nedgang på 21,5 %. Russland SpareBank 1 Nord-Norges bankvirksomhet i Russland, gjennom North-West 1 Alliance Bank (NW1AB), eies med 75 % av SpareBank 1 Nord-Norge og 25 % av den russiske samarbeidspartneren Bank Tavrichesky i St. Petersburg (BT). Styret i SpareBank 1 Nord-Norge har vedtatt at strategien for tilstedeværelse i Russland skal vurderes og at eksponeringen i Russland skal reduseres. Konsernets eksponering mot Russland består av egenkapital, direkte utlån, samt indirekte eksponering gjennom norske kunder. Eksponeringen er som følger per : Egenkapitaleksponeringen mot Russland består av bankens eierandeler i NW1AB og BT. Per utgjør dette motverdien av omlag NOK 165 mill kroner i konsernregnskapet. Morbankens samlede utlånseksponering mot Russland utgjør per motverdien av om lag 440 mill kroner. Utlånsporteføljen har så langt ikke medført spesielle utfordringer mht tapsnivå. Videre vekst i utlån er stoppet. Side 7 av 30

10 Konsernets indirekte eksponering mot Russland gjennom utlån til kunder i Norge, kommenteres som følger: Selskap som kan oppleve negative konsekvenser av det russisk importforbudet vil hovedsakelig være knyttet til marin sektor, og da innenfor pelagisk sektor. Bankens eksponering innenfor marin sektor er av begrenset omfang hvorav kun en liten del er pelagisk relatert. Banken følger markedsutviklingen nøye innenfor området, spesielt for makrell og norsk vårgytende sild. Utover dette er det ikke vurdert nødvendig med ekstraordinære tiltak av risikodempende karakter. Likviditet og rating Innskudd fra kunder er bankens viktigste finansieringskilde. Innskuddsdekningen (eksklusiv formidlingslån) var ved utgangen av 3. kvartal ,2 % (77,6 %). Foruten ansvarlig kapital og kundeinnskudd representerer langsiktige innlån fra kapitalmarkedet i hovedsak bankens øvrige finansiering. Styret i SpareBank 1 Nord-Norge har vedtatt å søke om konsesjon for et 100 % eiet boligkredittforetak. Dette foretaket vil være et supplement til SpareBank 1 Boligkreditt, som fortsatt vil være alliansebankenes hovedverktøy for låneopptak gjennom obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Banken vi kunne selge lån til det nye boligkredittselskapet som ligger utenfor kriteriene for salg av lån til SpareBank 1 Boligkreditt, herunder fastrentelån. I tillegg vil opprettelsen av et 100 % eiet boligkredittforetak eliminere problemstillingen rundt forskrift om store engasjement som regulerer maksimalt mellomværende mellom SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Boligkreditt. Ratingbyrået Moody's satte i mai 2014 banken på negativ outlook fra dagens langsiktige rating på A2 Stable. Endringen omfattet 84 europeiske banker, herunder en rekke norske banker, og har sin bakgrunn i en generell vurdering om tapssannsynligheten på bankers senior usikrede gjeld. Vurderingen fra Moody's er tilknyttet nye myndighetsregler for håndtering av nedskrivning og/eller konvertering av kreditorers usikrede gjeld til finansinstitusjoner ("bail-in"). SpareBank 1 Nord-Norge holder fortsatt en solid posisjon i det norske kapitalmarkedet med en god rating også sett opp mot sammenlignbare finansinstitusjoner. Bankens likviditetssituasjon og tilgang på likviditet er meget god. Det er et mål for banken å holde likviditetsrisikoen på et lavt nivå. Soliditet og kapitaldekning Konsernet har en ren kjernekapitaldekning ved utgangen av 3. kvartal 2014 på 12,37 %, en økning fra 10,01 % på samme tidspunkt i fjor. Kjernekapitaldekningen har i samme periode økt fra 11,14 % til 13,47 % og totalkapitaldekningen fra 11,72 % til 15,76 %. Alle kapitaldekningstall er basert på overgangregelen ("Basel I- gulvet"). Inklusive 50 % andel av kvartalsresultatet er ren kjernekapitaldekning basert på overgangsregelen 13,24 % ved utgangen av 3. kvartal Konsernet benytter proporsjonal konsolidering i kapitaldekningsrapporteringen av eierandelene i SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 Næringskreditt, BN Bank og SpareBank 1 Markets. Finanstilsynet informerte om ytterligere innstramming av risikomodeller for boliglån for banker som benytter såkalt IRB-metode for fastsettelse av kapitalbehov. Påleggene er i hovedsak i tråd med det som ble varslet i høringsrunden. Innstramming i modellene for misligholdsannsynlighet kombinert med et minimumsnivå for tap gitt mislighold (LGD-gulvet), vil øke den gjennomsnittlige risikovekten for SpareBank 1 Nord-Norges boliglånsportefølje fra 22 % til omlag 26 %. Finanstilsynet krever at endringene skal reflekteres i kapitaldekningsrapporteringen senest 1. kvartal Ovennevnte vil foreløpig ha liten effekt på samlet kapitaldekning i norsk banksektor, siden de fleste norske IRB-banker fortsatt er bundet av overgangsregelen ("Basel I-gulvet). SpareBank 1 Nord-Norge leverte søknad om AIRB godkjenning til Finanstilsynet medio juni SpareBank 1 Nord-Norge forventer at Finanstilsynet gir banken en endelig tilbakemelding på søknaden i løpet av 4. kvartal Nettoeffekten på kapitaldekningen av en slik godkjenning vil begrenses av overgangsordningen ("Gulvet"). Finansdepartementet fastsatte 12. mai "Forskrift om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner." Det ble da klart at de største regionale sparebankene - herunder SpareBank 1 Nord-Norge - ikke ble definert som SIFI (systemviktig finansinstitusjon). Sentrale myndigheter har påpekt at det er viktig at regionale sparebanker på grunn av deres betydning for regionen tilpasser sitt kapitalnivå uavhengig av departementets beslutning rundt SIFI. SpareBank 1 Nord-Norge har et mål om til enhver tid å være ubestridt solid, og skal tilfredsstille de Side 8 av 30

11 definerte minstekrav til egenkapital. Konsernet har et mål om en ren kjernekapitaldekning på 14,5 % eller høyere i Styret vil i forbindelse med gjennomgang av ICAAP og Kapitalplan i 4. kvartal 2014, nærmere vurdere konsernets kapitalmål og tidsplan for oppfyllelse av dette. Bankens utbyttepolitikk tilsier en utdelingsgrad på inntil 50 % av årsoverskuddet. I forbindelse med tilpasning til nye kapitalkrav har styret kommunisert, og har så langt gjennomført, en redusert utbyttegrad fram mot Etter styrets vurdering tilsier bankens soliditet at en normalisering av utbyttegraden kan forseres. Dersom uforutsette hendelser ikke inntreffer tas det derfor sikte på en økt utdelingsgrad av konsernets årsoverskudd for 2014 og Bankens soliditet vurderes som god sett opp mot gjeldende regulatoriske krav. Bankens egenkapitalbeviseiere Morbankens eierandelskapital utgjør mill kroner per Antall egenkapitalbevis per var à kr 18,- fullt innbetalt. Eierandelsbrøken per er 47,33 %. Antall egenkapitalbeviseiere per er 7 439, en reduksjon på 234 siste 12 måneder. Andel egenkapitalbevis eid av nordnorske eiere er 20 %. Oversikt over bankens 20 største egenkapitalbeviseiere fremgår av kvartalsregnskapets noteopplysninger. Markedskursen på bankens EK-bevis var per ,50 kroner. Basert på denne kursen var markedsverdien av bankens egenkapital mill kroner. Resultat per EK-bevis (konsern) var på 5,01 kroner. Pris/Inntjening ble kr 5,8 og Pris/Bok 0,87 per (begge tall for konsern). Avsluttende kommentarer - utsiktene fremover Konsernet viser fortsatt god inntjening, dette gjelder også bankens kjernevirksomhet. Den makroøkonomiske utviklingen i Nord-Norge er meget god. Som følge av svak økonomisk utvikling i Europa, økonomiske sanksjoner etter Russlands intervensjon i Ukraina, samt svakere olje- og råvarepriser, har imidlertid usikkerheten økt i løpet av siste kvartal. Dette til tross, vurderes de makroøkonomiske utsiktene for landsdelen som gode, og det er fortsatt optimisme i landsdelens næringsliv. Utlånsetterspørselen forventes å holde seg relativt høy den nærmeste tiden, men som følge av økte regulatoriske krav til bankers kjernekapital vil likevel utlånsveksten i bedriftsmarkedet holdes på et moderat nivå. Innenfor offentlig sektor har banken ambisjon om fortsatt å ha en sterk posisjon. Der er satt i verk flere tiltak for å sikre fremtidig lønnsomhet i tråd med konsernets lønnsomhetsmål. Disse videreføres og forsterkes, og forventes å gi effekt fra Tromsø, 28. oktober 2014 Styret i SpareBank 1 Nord-Norge Kjell Olav Pettersen Pål Andreas Pedersen Sonja Djønne (leder) (nestleder) Hans Tore Bjerkås Greger Mannsverk Ingvild Myhre Anita Persen Vivi-Ann Pedersen Jan-Frode Janson (ansattevalgt) (konsernsjef) Side 9 av 30

12 Resultatregnskap Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) KV.13 3.KV KV.14 3.KV Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Netto verdiendringer på finansielle eiendeler Netto inntekter på finansielle investeringer Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap Tap Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Resultat per egenkapitalbevis 4,36 1,06 0,74 4,81 4,14 Resultat per egenkapitalbevis 5,01 4,35 1,46 1,82 4,60 4,36 1,06 0,74 4,81 4,14 Utvannet resultat per egenkapitalbevis 5,01 4,35 1,46 1,82 4,60 Utvidet resultatregnskap Resultat etter skatt Omregningsdifferanser Effektiv del av endring i virkelig verdi av kontantstrømsikring Aktuarielle gevinster/tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på utvidede resultatposter Netto utvidede resultatposter Periodens totalresultat Majoritetsandel av periodens totalresultat Minoritetsandel av periodens totalresultat Totalresultat per egenkapitalbevis 4,38 1,07 0,75 4,83 3,88 Totalresultat per egenkapitalbevis 4,69 4,37 1,42 1,83 4,63 4,38 1,07 0,75 4,83 3,88 Utvannet totalresultat per egenkapitalbevis 4,69 4,37 1,42 1,83 4,63 Skatt på utvidede resultatposter: Aktuarielle gevinster/tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på utvidede resultatposter Side 10 av 30

13 Balanse Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder Aksjer Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Investering i konsernselskaper Investering i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet Eiendom, anlegg og utstyr Immatrielle eiendeler i kapitaldekningsmessig konsern Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Utsatt skatt Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Eierandelskapital Overkursfond Utjevningsfond Sparebankens fond Gavefond Urealiserte gevinster på aksjer tilgjengelig for salg Annen egenkapital Resultat etter skatt Minoritetsinteresser Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Side 11 av 30

14 Endringer i egenkapitalen (Beløp i mill kroner) Konsern Eierandelskapital Overkursfond Utjevningsfond Sparebankens fond Gavefond Fond for urealiserte gevister Annen egenkapital Periodens resultat Sum majoritet s- Minoritetsinteresser interesser Sum egenkapital Egenkapital per Totalresultat for perioden Periodens resultat Utvidede resultatposter: Omregningsdifferanser Effektiv del av endring i virkelig verdi av kontantstrømsikring Skatt på utvidede resultatposter Sum utvidede resultatposter Totalresultat for perioden Transaksjoner med eierne Emisjon Avsatt utbytte Tilbakeført utbytte Utbetalt utbytte Andre føringer mot EK Utbetalt fra gavefond Sum transaksjoner med eierne Egenkapital Egenkapital per Totalresultat for perioden Periodens resultat Utvidede resultatposter: Omregningsdifferanser Effektiv del av endring i virkelig verdi av kontantstrømsikring Aktuarielle gevinster/tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatt på utvidede resultatposter Sum utvidede resultatposter Totalresultat for perioden Transaksjoner med eierne Emisjon Avsatt utbytte Tilbakeført utbytte Endringer i minoritetsinteresser Utbetalt utbytte Andre føringer mot EK Utbetalt fra gavefond Sum transaksjoner med eierne Egenkapital Eierbrøk Morbank (Beløp i mill kroner) ( ) ( ) ( ) (justert) Eierandelskapital Overkursfond Utjevningsfond Avsatt utbytte Andel fond for urealiserte gevinster A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital Sparebankens fond Avsatt til utdeling Gavefond Andel fond for urealiserte gevinster B. Sum samfunnseid kapital Eierbrøk (A/(A+B)) 34,54 % 34,54 % 38,74 % 42,07 % 41,59 % 42,91 % 47,33 % Side 12 av 30

15 Kontantstrømanalyse Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) Resultat før skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivninger og gevinst/ tap anleggsmidler Tap på utlån og garantier Skatt Utbytte/Utdelinger Tilført fra årets drift Endring diverse gjeld: + økning/ - nedgang Endring diverse fordringer: - økning/ + nedgang Endring utlån til og fordringer på kunder: - økning/ + nedgang Endring kortsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang Endring innskudd fra og gjeld til kunder: + økning/ - nedgang Endring gjeld til kredittinstitusjoner: + økning/ - nedgang A. Netto likviditetsendring fra virksomhet Investeringer i varige driftsmidler (inkl tilgang ved fusjon) Salg av varige driftsmidler Endring langsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang B. Likviditetsendring fra investeringer Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: + økning/ - nedgang Endring i eierandelskapital/ansvarlig lånekapital: + økning/ - nedgang C. Likviditetsendring fra finansiering A + B + C. Sum endring likvider Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse = Likviditetsbeholdning ved periodens slutt Likviditetsbeholdningen er definert som kontanter, fordringer på sentralbanken og utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner. Side 13 av 30

16 Resultater fra konsernets kvartalsregnskaper (Beløp i mill kroner) 3.KV.14 2.KV.14 1.KV.14 4.KV.13 3.KV.13 2.KV.13 1.KV.13 4.KV.12 3.KV.12 Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Inntekter av eierinteresser Netto verdiendringer på finansielle eiendeler Netto inntekter på finansielle investeringer Sum inntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap Tap Resultat før skatt Skatt Minoritetsinteresser Resultat etter skatt Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 13,45 % 15,84 % 18,61 % 13,72 % 15,83 % 11,62 % 11,29 % 9,35 % 8,40 % Rentemargin 1,86 % 1,71 % 1,69 % 1,85 % 1,79 % 1,63 % 1,50 % 1,64 % 1,58 % Kostnadsprosent 44,22 % 42,75 % 38,82 % 46,58 % 42,06 % 49,43 % 51,67 % 54,73 % 48,90 % Balansetall Utlån til kunder Utlånsvekst inkl.formidlingslån siste 12 mnd 6,2 % 6,7 % 7,3 % 6,1 % 5,9 % 6,8 % 8,5 % 11,6 % 11,9 % Innskudd fra kunder Innskuddsvekst siste 12 mnd 3,3 % 2,0 % 0,9 % 3,1 % 1,6 % 5,2 % 9,0 % -1,3 % -2,5 % Innskuddsdekning 75,2 % 79,9 % 75,7 % 78,5 % 77,6 % 84,3 % 80,9 % 75,6 % 76,5 % Innskuddsdekning inkl. formidlingslån 54,1 % 56,9 % 53,5 % 55,8 % 55,6 % 59,5 % 56,9 % 54,3 % 54,8 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Tap og mislighold Tap på utlån i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,18 % 0,11 % 0,12 % 0,25 % 0,17 % 0,24 % 0,21 % 1,02 % 0,87 % Misligholdte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,49 % 0,55 % 0,57 % 0,60 % 0,70 % 0,76 % 0,78 % 0,52 % 0,65 % Tapsutsatte engasjementer i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,30 % 0,32 % 0,42 % 0,46 % 0,36 % 0,35 % 0,51 % 0,77 % 0,66 % Nto.misligholdte og tapsutsatte eng. i % av bto utlån inkl.formidlingslån 0,50 % 0,61 % 0,71 % 0,75 % 0,72 % 0,78 % 0,87 % 0,89 % 0,93 % Soliditet Kapitaldekning i % 15,87 % 14,25 % 14,28 % 13,91 % 11,72 % 12,36 % 12,63 % 13,19 % 10,65 % Kjernekapital i % 13,47 % 13,31 % 13,55 % 13,42 % 11,14 % 11,35 % 11,88 % 12,11 % 10,14 % Kjernekapital Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Side 14 av 30

17 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Konsernets regnskap for 2014 er utarbeidet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering godkjent av EU, herunder IAS 34 - Delårsrapportering. Konsernets regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i all vesentlighet uendret fra årsregnskapet for Kvartalregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for I henhold til forskrift fra Finansdepartementet av 16. oktober 2008 er det gitt anledning til omklassifisering av verdipapirer i handelsportefølje fra kategorien "Virkelig verdi over resultatet" til kategoriene "Holde til forfall" og Lån og fordringer. Konsernet besluttet å gjøre slik omklassifisering av store deler av den rentebærende portefølje holdt for omsetning fra Framtidige målinger beregnes til amortisert kost, som medfører at tidligere nedskrivninger og renter blir amortisert og inntektsført som renteinntekter over gjenværende løpetid. Viser til egen note. Kvartalsregnskapet er ikke revidert. Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap note 3 er det redegjort for vesentlige estimater og vurderingsposter. Note 3 - Endring i konsernstruktur Det har ikke vært endringer i konsernstrukturen i 3. kvartal Side 15 av 30

18 Note 4 - Segmentinformasjon Ledelsen har vurdert hvilke segmenter som er rapporterbare med utgangspunkt i distribusjonsform, produkter og kunder. Det primære rapporteringsformatet tar utgangspunkt i eiendelenes risiko og avkastningsprofil, og er delt opp i privatmarked (PM), bedriftsmarked (BM), leasing og Markets. Utover denne inndelingen har ikke banken selskaper eller segmenter som er av vesentlig betydning. Banken opererer i all hovedsak i et geografisk avgrenset område og rapportering foretas samlet. Konsern (Beløp i mill kroner) PM BM Leasing Markets Ufordelt Totalt Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler Sum eiendeler per segment Innskudd fra kunder Annen gjeld og egenkapital Sum egenkapital og gjeld per segment Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Utlån til kunder Individuell nedskrivning utlån Gruppenedskrivning utlån Andre eiendeler Sum eiendeler per segment Innskudd fra kunder Annen gjeld og egenkapital Sum egenkapital og gjeld per segment Side 16 av 30

19 Note 5 - Kapitaldekning Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1. januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning). SpareBank 1 Nord-Norge har fått tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder IRB (Internal Rating Based Approach) fra 1. januar Dette vil gjøre det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning mer risikosensitivt, slik at kapitalkravet i større grad vil samsvare med risikoen i underliggende porteføljer. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Gulvet er i CRD IV videreført til ut Finanstilsynet legger til grunn at gulvet videreføres i Norge som en nedre grense forberegningsgrunnlaget. Fra og med 2009 ble det tillatt en reduksjon av risikovektet beregningsgrunnlag med 20 prosent. Konsernet har som mål til enhver tid å ha en ren kjernekapitaldekning på minimum 14,5 %. Banken benytter interne modeller utviklet i SpareBank 1-alliansen for beregning av økonomisk kapital for kredittrisiko. Beregningene suppleres med vurderinger av kapitalbehov for konsentrasjonsrisiko, effekter av diversifisering, utfall av stresscenarier og ekspansjonsplaner. Morbank Konsern (Beløp i mill kroner) Egenkapitalbeviskapital Egne Egenkapitalbevis Overkursfond Utjevningsfond Sparebankens fond Gavefond Urealiserte gevinster på aksjer tilgjengelig for salg Annen egenkapital Periodens resultat Minoritetsinteresser Sum egenkapital Minoritetsinteresser Periodens resultat Kjernekapital Immatrielle eiendeler i kapitaldekningsmessig konsern Urealiserte gevinster på aksjer tilgjengelig for salg Fradrag for avsatt utbytte Justert kjernekapital fra konsolidert finansinstitusjon % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner % kapitaldekningsreserve Fradrag for vesentlige eierandeler i selskaper innen finansiell sektor Fradrag for ikke-vesentlige eierandeler i selskaper innen finansiell sektor % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger Justert forventet tap etter IRB-metoden Ren kjernekapital Fondsobligasjon Kjernekapital Tilleggskapital Tidsbegrenset ansvarlig kapital % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner % kapitaldekningsreserve Fradrag for vesentlige eierandeler i selskaper innen finansiell sektor % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger Tilleggskapital Ansvarlig kapital Minimumskrav ansvarlig kapital Engasjement med spesialiserte foretak Engasjement med øvrige foretak Engasjement med SMB(små og mellomstore bedrifter) Eiendomsengasjement med personer Øvrige engasjement med personer Egenkapitalposisjoner Sum kredittrisiko IRB Kredittrisiko standardmetoden Gjeldsrisiko Egenkapitalrisko Valutarisiko Operasjonell risiko Overgangsordning Øvrig beregningsgrunnlag Fradragsposter Minimumskrav ansvarlig kapital Kapitaldekning % % % Kapitaldekning % % % % % % herav kjernekapital % % % 0.96 % 1.00 % 1.97 % herav tilleggskapital 2.29 % 0.58 % 0.49 % % % % Ren kjernekapital - inkl andel av periodens resultat % % % Side 17 av 30

20 Note 6 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement (Beløp i mill kroner) Morbank Konsern Misligholdte engasjement Øvrig tapsutsatte engasjement Sum misligholdte og tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger misligholdte Individuelle nedskrivninger øvrige tapsutsatte Sum individuelle nedskrivninger * = Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement * Individuelle tapsnedskrivninger på garantier inngår ikke her, men er oppført i balansen som gjeld under 'Annen gjeld'. Note 7 - Bokførte tap Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppenedskr. og langtidsovervåkning Konstaterte tap som det tidligere er avsatt individuelle nedskrivninger for Konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt individuelle nedskrivninger for Inngang på tidligere nedskrevet utlån og garantier = Periodens tapskostnader Side 18 av 30

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007): Svakt resultat.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 %

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 % Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 2. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 2. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 2. kvartal 2015 www.snn.no Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Nøkkeltall EK bevis 2 Kvartalsrapport 3 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Hovedtall konsern. 4. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 4. kvartal 2008 4. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 2008 2007 2006 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 2 241 7,05 % 1 573 5,64 % 1 001

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret.

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret. Odal Sparebanks resultat før tap i 3.kvartal var 11,8 mill., en nedgang på 7,2 mill. fra 3.kvartal 2014. Nedgangen henger sammen med engangsgevinst ved salg av Nets-aksjer som i 2014 bidro med over kr.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer