Første halvår Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Første halvår 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1"

Transkript

1 Første halvår 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 1

2 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X basert på det patenterte enzymet Zonase og den patentsøkte teknologien Smids. Disse produktene har unike egenskaper og er utviklet fra marine organismer I samarbeid med norske universiteter. Zonase er et ikke-toksisk, stabilt og aktivt enzym som isoleres fra klekkevæske fra produksjon av lakseyngel. Enzymet har evnen til å løse opp døde hud celler uten å skade de underliggende, friske cellene. Smids er en teknologi som muliggjør skreddersøm av smeltepunkt for kremer uten å endre forholdet mellom vann og fett i denne, og uten bruk av kunstige tilsettingsstoffer. Teknologien muliggjør derfor utvikling av kremer med gode kosmetiske egenskaper. har ett datterselskap; Kilda Biolink AS. Konsernets drift vil framover være samlet i ABT. ABT har vært notert på Oslo Axess siden januar ANDRE KVARTAL 2009 Første del av Q2 09 ble i stor grad preget av gjennomføringen av refinansiering av ABT ved en kombinert gjeldsforhandling og emisjon som ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 16. April Disse forhold preger regnskapstallene i særlig grad for andre kvartal og sikrer den finansielle stabiliteten i selskapet. Parallelt har selskapet utarbeidet en konkret handlingsplan som skal føre til en suksessfull kommersialisering av den unike teknologien som ligger bak Zonase X. Gjentatte møter med potensielle kunder i løpet av Q2 og sommeren 2009 har gjort styret trygg på at flere av de største globale aktørene i det internasjonale kosmetikk - og hudpleiemarkedet ser på Zonase X og teknologien produktet bygger på som en svært interessant ingrediens for eksisterende produktserier. Styret vil fremover rette aktiviteten mot følgende områder: Salg og markedsføring ABT har i løpet av Q2 gjort fremskritt innen markedsføring av Zonase X mot det internasjonale kosmetikk og hudpleiemarkedet. To større aktører har signert NDA med ABT og påbegynt intern testing av vårt produkt. Vi har også hatt tett oppfølging av potensielle kunder som tidligere har signert NDA. Ut over dette har vi igangsatt forhandlinger med en internasjonal aktør om en Forsknings - og Utviklingsavtale for å benytte Zonase X som ingrediens innenfor et nytt applikasjonsområde. ABT har forventninger til dette samarbeidet og ønsker å inngå lignende samarbeid innenfor andre applikasjonsområder. Erfaring viser at beslutningsprosess fra første kontakt med kunde kan variere betydelig. Som et eksempel kan nevnes at ABT har hatt tett dialog med flere globale kosmetikk selskaper i opp til 18 måneder, og at selskapene i denne perioden har gjennomført et betydelig antall safety- og applikasjonstester. Disse testene har så vidt ABT er kjent med gitt positive resultat i tråd med tester utført internt. Framdrift i markedsføringen av Zonase X vil først og fremst avhenge av størrelsen av kunden og hvor godt forberedt ABT er mht dokumentasjon og målrettet oppfølging. ABT vil fremover i tillegg til å rette seg mot globale markedsledere også begynne å markedsføre Zonase X mot mellomstore aktører. Slike aktører er ofte mer fokusert på innovasjon og har kortere beslutningsprosesser. ABT har i løpet av Q2 igangsatt dialog med potensielle distributører av Zonase X. Disse distributørene er spesialisert på salg av aktive ingredienser og har etablerte relasjoner og tett oppfølging av de kundegruppene ABT jobber mot. Det er igangsatt avtaleforhandlinger med en distributør. ABT har i august engasjert en medarbeider med relevant erfaring i 50 % stillingsstørrelse for å ytterligere styrke markedsarbeidet fremover. Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 2

3 Klinisk testing / dokumentasjon ABT de siste månedene brukt betydelige ressurser på å utarbeide safety dokumentasjon for Zonase X i tråd med de krav kundene har stilt. Neste steg er å utarbeide tilsvarende dokumentasjon av effektene til Zonase X. ABT har i løpet av Q2 og sommeren 2009 gjennomført flere interne tester samt tester i fellesskap med potensielle kunder. Disse testene har dokumentert bruksområder innenfor exfoliering og moisterizing / hydration. I tillegg er det foretatt testing av øvrige bruksområder med positive resultater. ABT vil fremover engasjere eksterne laboratorium i USA og Europa for å gjennomføre utvalgte kliniske tester. Disse testene vil bli benyttet i salgs og markedsarbeidet fremover, og vi forventer at denne objektive dokumentasjonen vil fremskynde kommersialiseringen av Zonase X. Patentering / styrking av IP rettigheter For å lykkes i det internasjonale og konkurranseutsatte markedet for aktive ingredienser er patentering strategisk viktig for å sikre egenutviklet teknologi. ABT har derfor i løpet av Q2 og sommeren 2009 brukt betydelig med ressurser på å utvide og styrke opprinnelige patenter. ABT samarbeider tett med det anerkjente patenteringsbyrået Frank B Dehn i London og det første patentet er allerede filet Styret er tilfreds med den utviklingen ABT har hatt i Q ØKONOMI Konsernet rapporterer EBITDA fra og med andre kvartal 2009 som viser konsernets driftsresultat fratrukket av- / nedskrivninger. Driftsinntekter for andre kvartal 2009 Konsernet hadde ingen salgsinntekter i andre kvartal 2009, mens omsetningen i tilsvarende kvartal i 2008 var på MNOK 1,054. Inntektene i 2008 var knyttet til salg av ferdigvarer til kosmetikksegmentet. Denne aktiviteten ble solgt til Zona Nordic AB ved inngangen til fjerde kvartal i Konsernets resultatregnskap for Q Konsernets virksomhet er endret i forhold til fjoråret, og organisasjonen er i den forbindelse betydelig nedskalert. Dette gjenspeiles i sammenligning av årets regnskapstall med fjorårstallene. Videre preges kvartalets regnskap av engangskostnader knyttet til finansiell restrukturering og flytting av forretningskontor fra Sandefjord til Bergen. Som del av kreditorforhandlingene er langsiktige husleieavtaler i Sandefjord avviklet i tråd med beslutningen om å flytte hovedkontor til Bergen. Sluttavtalene belaster driftskostnadene med en engangskostnad NOK 0,56 mill. Videre utgjør kostnadsførte utgifter relatert til rådgivere i forbindelse med gjennomføringen av gjeldsforhandlingene og emisjon ca MNOK 0,4 i andre kvartal. Sum driftskostnader i andre kvartal fratrukket engangskostnader er ca MNOK 2,7. Kostnadsreduksjoner som følge av flytting av virksomheten fra Sandefjord vil først vises i regnskapet for tredje kvartal. EBITDA ble i andre kvartal MNOK -2,2 mot MNOK -3,3 i samme periode i EBITDA i Q2-09 korrigert for kvartalets engangskostnader er ca MNOK -1,2. Underskudd før skatt i andre kvartal 2009 ble MNOK -3,7 mot MNOK -5,4 i samme periode i Konsernets resultatregnskap pr første halvår 2009 Pr 30. Juni er sum driftskostnader MNOK 6,3 mot MNOK 12,3 for samme periode i fjor. Lønnskostnadene viser størst reduksjon i beløp og % sammenlignet med fjoråret. Avskrivninger er redusert som følge av nedskrivning av immaterielle verdier pr årsskiftet. Til tross for betydelige engangskostnader rapportert pr juni i år, er andre driftskostnader likevel MNOK 1,5 lavere i år enn for samme periode i fjor. Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 3

4 Refinansiering og restruktureringskostnader utgjør samlet ca MNOK 1,7 (akkumulert pr 30. Juni). Driftsresultat for første halvår ble MNOK -6,4 mot MNOK -10,8 i samme periode i fjor. EBITDA pr juni 2009 ble MNOK -3,5 mot MNOK -6,5 i samme periode i fjor. Korrigert for engangskostnader i første halvår i år er EBITDA MNOK -1,8. Konsernet forventer at EBITDA vil ligge på et svakt høyere nivå i andre halvår, ettersom markedsaktivitetene gradvis bygges opp. Resultat før skatt er pr juni i år MNOK -6,4 mot MNOK -10,8 for samme periode i fjor. Konsernets balanseregnskap pr første halvår 2009 Konsernet hadde pr 30. Juni 2009 en kontantbeholdning på MNOK 4,7. Det er aktivert investeringer for MNOK 0,1 i år. Anleggsmidler er redusert med MNOK -2,8 sammenlignet med årsskiftet. Sum aktiva er omtrent uendret i forhold til inngående balanse Det er i andre kvartal tegnet nye aksjer i den rettede kontantemisjonen for NOK 8,3 millioner samt konvertering av gjeld til aksjer tilsvarende NOK 2,1 millioner. Overkursfondet er redusert med direkte emisjonskostnader tilsvarende MNOK 1,2 mill. Det er ettergitt leverandørgjeld med ca NOK 0,4 (etter skatt), og ca NOK 1,0 mill. skal først gjøres opp i april Samlede endringer i konsernets egenkapital er vist i egen tabell. Langsiktig gjeld i andre kvartal økt med MNOK 1,0 som tilsvarer samlet kreditorgjeld med forfall i april Langsiktig gjeld er ikke rentebærende. Vi viser til note årsrapport for 2008 (note 13,14) for nærmere informasjon om langsiktig gjeld. Leverandørgjeld er redusert med MNOK 3,5 i andre kvartal som resultat av refinansieringen. Hovedtall konsern pr 30. juni Q Akkumulert pr 30. juni Resultat pr aksje: ordinært -0,04-0,20-0,11-0,40 utvannet -0,04-0,20-0,11-0,40 Totale eiendeler Egenkapital Egenkapitalandel 86,2 % 82,9 % 86,2 % 82,9 % Kontantstrøm og kapitalforhold Kontantstrøm fra drift pr juni er MNOK -4,1 mot MNOK -9,6 i samme periode i fjor. Korrigert for kostnader knyttet til refinansiering og restrukturering er kontantstrøm fra drift pr juni ca MNOK -2,4. Innfrielse av gjeld utgjorde MNOK -1,3. Investeringer første halvår er på et minimumsnivå og kontantstrøm frafinansieringsaktiviteter ble positiv med MNOK 8,9. Samlet positiv kontantstrøm hittil i år tilsvarende MNOK 4,6. Konsernets kontantstrøm er presentert i egen tabell. Konsernets likviditet er pr dato tilfredsstillende. Aksjonærinformasjon I andre kvartal har aksjebeholdningen økt med aksjer som følge av emisjonen. Aksjen er handlet på kurser mellom NOK 0,22 og NOK 0,89 i kvartalet. Generalforsamlingen i april tildelte styreleder opsjoner til sammen aksjer tilsvarende 4,4 % av antall aksjer som er inkludert i beregningen av kvartalets resultat pr aksje (utvannet). Følgende tabell viser aksjonærer med en eierandel på mer enn 5 % ved utgangen av juni 2009: Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 4

5 Pr 30. juni 2009 Navn Antall i % BLUEFIELD AS ,91 % PACIFIC ANDES INT.HOLDINGS LTD ,86 % BOLAKS AS ,76 % KJELD RIMBERG CONSULTING AS ,23 % PECUNIA FORVALTNING AS ,20 % Totalt antall aksjer UTSIKTER ABT har i løpet av Q2 og sommeren 2009 ytterligere dokumentert effektene av Zonase teknologien og fått positiv respons fra de kundene vi jobber med. Vi ser at potensielle kunder begynner å henvende seg til ABT på bakgrunn av word of mouth i den internasjonale kosmetikk sektoren. Styret forventer at selskapet, som signalisert i rapporten for Q1, har tilstrekkelig kapital til å finansiere driften frem til ABT oppnår positiv kontantstrøm fra satsningen mot eksfolierings segmentet. Selskapets hovedrisiko er knyttet til tidsaspektet for kommersialiseringen av våre produkter i tillegg til å bygge nødvendig kompetanse for å videreutvikle teknologi samt å følge opp krevende kunder på en profesjonell og tillitsvekkede måte. Bergen / Oslo, 28. August 2009 Styret i Thor A. Talseth Bernt Th. Walther Tone Bjørnov Styreformann (Sign) (Sign) (Sign) Anne-Sofie Utne (Sign) Kjeld Rimberg (Sign) Arild Roar Rasmussen Adm.dir. (Sign) Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 5

6 Konsernets sammendratte resultatregnskap ikke revidert (Beløp i NOK) 2Q Akkumulert pr 30. juni Konsernets resultatregnskap - ikke revidert Inntekter Salgsinntekter Sum inntekter Varekost Lønnskostnader Avskrivninger Andre salgs- og administrasjonskostnader Driftsresultat (EBIT) Driftsresultat før av-/nedskrivninger (EBITDA) Finansinntekter Finanskostnader Netto finansinntekter / (kostnader) Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 6

7 Konsernets sammendratte balanse ikke revidert (Beløp i NOK) Pr 30.juni Pr 31. Desember Konsernets balanse - ikke revidert EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Lån og andre langsiktige forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Lån Annen kortsiktig gjeld og forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 7

8 Endringer i konsernets egenkapital ikke revidert (Alle beløp i NOK) Akkumulert pr 30. juni 2008 Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Total egenkapital Egenkapital 1. januar Årets totalresultat Utstedelse av aksjer Kostnader ifm utstedelse av aksjer Aksjebaserte opsjoner Egenkapital 30. juni Akkumulert pr 30. juni 2009 Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Total egenkapital Egenkapital 1. januar Årets totalresultat Utstedelse av aksjer Gjeldsettergivelse Kostnader ifm utstedelse av aksjer Aksjebaserte opsjoner Egenkapital 30. juni Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 8

9 Konsernets kontantstrøm ikke revidert Konsernets kontantstrømsoppstilling - ikke revidert Akkumulert pr 30. juni Pr 31. Des (Beløp i NOK) Kontantstrøm fra driften Resultat før skatt ( ) Avskrivninger Nedskrivninger Tap ved salg av driftsmidler Endringer i varelager Endringer i kundefordringer og andre fordringer Endringer i leverandørgjeld ( ) Netto kontantstrøm fra driften ( ) ( ) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Betalinger ifm kjøp og salg av anleggsmidler ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utstedelse av ordinære aksjer Aksjebaserte opsjoner Gjeldsettergivelse Opptak / (nedbetaling) av lån Endringer i annen kortsiktig gjeld ( ) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ( ) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens start Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ved periodens slutt Note 1 Regnskapsprinsipper Delårsrapporten er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standard (IFRS) og IAS 34 om delårsrapportering. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som for årsregnskapet, men har hensyntatt endringene i oppstillingsplan i tråd med IAS 1 (revidert). Note 2 - Segmentinformasjon Selskapet har i rapporteringsperioden ikke hatt driftsinntekter. Ettersom kosmetikk virksomheten ble solgt ved inngangen til fjerde kvartal 2008, er segmentrapportering bortfalt. FOR YTTERLIGERE INFORMASJON: Thor A. Talseth, styreleder For mer informasjon om : Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: Side 9

1. halvår 2008 Aqua Bio Technology ASA Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: + 47 33 48 46 10, Fax: + 47 33 48 46 11.

1. halvår 2008 Aqua Bio Technology ASA Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: + 47 33 48 46 10, Fax: + 47 33 48 46 11. 1. halvår 2008 Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: + 47 33 48 46 10, Fax: + 47 33 48 46 11. Side 1 HØYDEPUNKTER FØRSTE HALVÅR NOTERT PÅ OSLO AXESS 10. JANUAR SIGNERT AVTALE FOR DISTRIBUSJON AV

Detaljer

RAPPORT 1. kvartal 2013

RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2013 Utvikling som planlagt for ABTs to største kunder Betydelig interesse for nye produkter lansert i 2012 EBITDA 3,9 millioner kroner Sterkt produktsalg

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL Eksklusivitetspartnerne for Aquabeautine XL ekspanderer Rekkevidden for Dermaclarine styrket gjennom flere distributøravtaler; økt interesse i industrien

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA 1 Innhold Styrets årsberetning 3 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Selskapet

Detaljer

RAPPORT FOR 1. KVARTAL

RAPPORT FOR 1. KVARTAL RAPPORT 1. kvartal 2014 1 RAPPORT FOR 1. KVARTAL Inntekter i henhold til tidligere inngåtte kontrakter Mindre overskudd enn rekordkvartalet Q1 13, men bedring fra foregående kvartal Nye distributøravtaler

Detaljer

Innhold. Introduksjon til selskapet side 3. Høydepunkter i 2011 side 3. Hovedtall side 3. Budskap fra CEO side 4. Styrets beretning side 5

Innhold. Introduksjon til selskapet side 3. Høydepunkter i 2011 side 3. Hovedtall side 3. Budskap fra CEO side 4. Styrets beretning side 5 Innhold Introduksjon til selskapet side 3 Høydepunkter i 2011 side 3 Hovedtall side 3 Budskap fra CEO side 4 Styrets beretning side 5 Årsregnskap for konsernet side 8 Regnskapsprinsipper og noter side

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010 Viktige hendelser og status Selskapet registrerer tegn på bedring i markedet. Interessen fra kunder, partnere og distributører er høyere for Dolphins produkter

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no kvartal 4 2007 www.bwghomes.no BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter opp 108,5 % (3,1 % proforma) Driftsresultat (EBITDA) opp 81,8 % (22,9 % proforma) Driftsresultat (EBIT) opp 60,5

Detaljer

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % HØYDEPUNKTER Q4/2014 OKTOBER DESEMBER 2014 Omsetning MNOK 110,4 (125,1) EBITDA MNOK 3,1 (13,2) EBIT før engangsposter MNOK -2,2 (7,6) Operasjonell kontantstrøm MNOK 46,8 (35,8) Bankinnskudd MNOK 67,2 (68,0)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 HOVEDPUNKTER 4. KVARTAL 2010 Rekordhøyt resultat for 2010 o Konsernets omsetning ble i 4. kvartal MNOK 544,0 (MNOK 434,9), en økning på 25% sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. o o Oppdrettsvirksomheten

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer