To the shareholders of Renewable Energy Corporation ASA: Til aksjonærene i Renewable Energy Corporation ASA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "To the shareholders of Renewable Energy Corporation ASA: Til aksjonærene i Renewable Energy Corporation ASA:"

Transkript

1 Til aksjonærene i Renewable Energy Corporation ASA: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA To the shareholders of Renewable Energy Corporation ASA: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Renewable Energy Corporation ASA ( REC eller Selskapet ): Tid: 20. juli 2012, kl Sted: Kjørboveien 29, 1302 Sandvika The Board of Directors (the Board ) hereby gives notice of an Extraordinary General Meeting in Renewable Energy Corporation ASA ( REC or the Company ): Time: July 20, 2012 at hours CET. Place: Kjørboveien 29, 1302 Sandvika, Norway Styret har foreslått følgende agenda: 1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer (ingen avstemning) 2. Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder Styrets forslag til vedtak: Thomas Aanmoen velges til møteleder. Daniel Lindebjerg Haaland velges til å medundertegne protokollen. The Board has proposed the following agenda: 1. Opening of the meeting by the Chairman of the Board and registration of attending shareholders (no voting) 2. Election of Chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes The Board s proposal for resolution: Thomas Aanmoen is elected to chair the meeting. Daniel Lindebjerg Haaland is elected to co-sign the minutes. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Styrets forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 3. Approval of the notice of the meeting and the agenda The Board s proposal for resolution: The notice of and agenda for the meeting are approved. 4. Forhøyelse av aksjekapitalen rettet emisjon Styret har over tid hatt en målsetting om å forlenge forfallstiden i Selskapets lånefasiliteter og å styrke Selskapets balanse. Som ledd i dette arbeidet, har Selskapet forhandlet med sine hovedbankforbindelser for å forbedre vilkårene for Selskapets lånefasiliteter. Som annonsert den 22. juni 2012, har Selskapet nå besluttet å refinansiere Selskapets lånefasiliteter inn i en ny bankfasilitet på NOK 2 milliarder med forfall i mai 2015, betinget av (i) gjennomføringen av en rettet emisjon av nye aksjer med et nettoproveny på NOK millioner (som foreslått nedenfor i dette punkt 4), (ii) implementeringen av visse endringer i Selskapets eksisterende konvertible obligasjonslån med ISIN NO ( Obligasjonslånet ) (som foreslått nedenfor i punkt 5) og (iii) tilfredsstillelse av ordinære betingelser for slik bankfinansiering. Som annonsert den 22. juni 2012 har Selskapet mottatt tegninger for nye aksjer i en rettet emisjon i Selskapet med brutto tegningsbeløp på ca. NOK millioner (den Rettede Emisjonen ). Tegningene er underlagt visse betingelser, inkludert, i tillegg til generalforsamlingens godkjennelse av den Rettede 4. Share capital increase private placement The Board has over a period of time had the objective to extend the maturity of the Company s loan facilities and to strengthen the Company s balance sheet. As part of these efforts, the Company has been in negotiations with its key lenders in order to improve the terms of the Company s loan facilities. As announced on 22 June 2012, the Company has now undertaken to refinance the Company s bank debt facilities into a new NOK 2,000 million bank debt facility with maturity in May 2015, subject to (i) completion of a private placement of new shares raising net proceeds of NOK 1,250 million (as proposed below in this item 4), (ii) the implementation of certain amendments to the Company s existing convertible bond loan with ISIN NO (the Bond Loan ) (as proposed below in item 5) and (iii) satisfaction of customary conditions precedent for such bank financing. As announced on 22 June 2012, the Company has received subscriptions for new shares in a private placement of new shares of the Company with gross proceeds of approximately NOK 1,300 million (the Private Placement ). The subscriptions include certain conditions including, in addition to shareholder 1

2 Emisjonen, at obligasjonseiermøtet i Obligasjonslånet beslutter å gjøre visse endringer i Obligasjonslånet. Selskapet har kalt inn til et obligasjonseiermøte for avholdelse rundt den 3. juli 2012 for å godkjenne disse endringene. Aksjene i den Rettede Emisjonen er plassert gjennom en akselerert bookbuildingprosess rettet mot nye investorer og visse eksisterende aksjonærer, basert på en totalvurdering av Selskapets posisjon og markedsforholdene. Det foreslås derfor at aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 fravikes, og at samtlige aksjer tegnes av Arctic Securities ASA, DNB Markets og Nordea Markets på vegne av investorene i den Rettede Emisjonen. Betinget av gjennomføringen av den Rettede Emisjonen, foreslår styret at det gjennomføres en etterfølgende emisjon. Den etterfølgende emisjon vil, så langt gjeldende verdipapirlovgivning tillater det, bli rettet mot aksjonærer i Selskapet per 21. juni 2012 som ikke ble invitert til å delta i den Rettede Emisjonen, og gjennomføres til samme tegningskurs per aksje som i den Rettede Emisjonen, se punkt 6 nedenfor for styrets forslag. Et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet vil utarbeides av Selskapet i forbindelse med noteringen av de nye aksjene utstedt i den Rettede Emisjonen. De nye aksjene som skal utstedes i den Rettede Emisjonen vil ikke være omsettelige på Oslo Børs før prospektet er blitt godkjent og offentliggjort. Dersom prospektet ikke er godkjent og offentliggjort før leveringsdagen for de nye aksjene, vil aksjene ved levering bli registrert på et separat verdipapirnummer (ISIN) i påvente av slik godkjennelse og offentliggjøring. På dette grunnlag foreslår styret at generalforsamlingen godkjenner gjennomføringen av den Rettede Emisjonen og treffer følgende vedtak: 1. Selskapets aksjekapital økes med NOK , fra NOK til NOK ved utstedelse av nye aksjer, hver pålydende NOK De nye aksjene skal tegnes av en av Arctic Securities ASA, DNB Markets og Nordea Markets på vegne av, og etter fullmakt fra, investorene som har tegnet og fått allokert aksjer i den Rettede Emisjonen, og kan tegnes i generalforsamlingsprotokollen eller på separat tegningsblankett innen 1. august Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne nye aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 fravikes, jf allmennaksjeloven Tegningskursen er NOK 1,50 per aksje. Tegningsbeløpet skal innbetales kontant. 4. Betaling for de nye aksjene skal skje innen to virkedager etter tegningen og senest innen 3. august Betaling approval of the Private Placement, that the bondholders meeting in the Bond Loan resolves to make certain amendments to the Bond Loan. The Company has given notice of a bondholders meeting to be held on or around 3 July 2012 for the approval of these amendments. The shares in the Private Placement have been placed through an accelerated bookbuilding process directed towards new investors and certain existing shareholders, based on an overall evaluation of the Company s position and the market situation. It is therefore proposed that the preferential right of the existing shareholders to subscribe for new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act is waived, and that all shares shall be subscribed for by Arctic Securities ASA, DNB Markets and Nordea Markets on behalf of the investors in the Private Placement. Subject to completion of the Private Placement, the Board proposes to conduct a subsequent offering. The subsequent offering will, subject to any restrictions in applicable securities legislation, be directed towards shareholders of the Company as of 21 June 2012 who were not invited to participate in the Private Placement and be conducted at the same subscription price per share as in the Private Placement, see item 6 below for the Board s proposal. In connection with the listing of the new shares issued in the Private Placement a prospectus to be approved by the Financial Supervisory Authority of Norway will be prepared by the Company. The new shares to be issued in the Private Placement will not be tradable on Oslo Børs before the prospectus has been approved and published. In the event that the prospectus is not approved and published prior to the delivery date for the new shares, the new shares will upon delivery be registered under a separate securities number (ISIN) pending such approval and publication. On this basis, the Board proposes that the General Meeting authorizes the completion of the Private Placement and adopts the following resolutions: 1. The share capital shall be increased with NOK 866,666,667, from NOK 997,152,118 to NOK 1,863,818,785 by issue of 866,666,667 new shares, each with a nominal value of NOK The new shares shall be subscribed for by any of Arctic Securities ASA, DNB Markets and Nordea Markets on behalf of, and pursuant to proxies from, investors that have ordered and been allocated shares in the Private Placement, and may be subscribed for in the minutes of the General Meeting or on a separate subscription form, within 1 August The preferential right of the existing shareholders to subscribe for new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act is waived, cf Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. 3. The subscription price shall be NOK 1.50 per share. Payment shall be made in cash. 4. Payment for the new shares shall be made within two business days after the subscription and no later than 2

3 skal skje til Selskapets konto for emisjonsformål. 5. De nye aksjene gir rett til utbytte og andre aksjonærrettigheter fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 6. Paragraf 4 i vedtektene endres og skal lyde: Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 1. Aksjene skal registreres i VPS. 7. Vedtaket er betinget av generalforsamlingens godkjennelse av vedtakene foreslått i punkt 5 og 6 nedenfor. For begivenheter som må tas i betraktning når det gjelder den foreslåtte Rettede Emisjonen vises det til den ovennevnte bakgrunnsinformasjon og til børsmeldinger avgitt av Selskapet fra 1. januar 2012 til dags dato, inkludert rapport og presentasjon fra første kvartal 2012 og børsmelding av 22. juni 2012 (med den der vedlagte presentasjon), alt tilgjengelig på Med unntak for denne informasjonen har det ikke inntruffet begivenheter med vesentlig innvirkning på Selskapets finansielle situasjon siden siste balansedag. Kopi av siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på Selskapets hovedkontor og på 3 August The payment shall be made to the Company s designated bank account for the Private Placement. 5. The new shares shall carry rights to dividend and have shareholder rights from registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises. 6. Section 4 of the Articles of Association is amended and shall read: The Company s share capital is NOK 1,863,818,785 divided into 1,863,818,785 shares, each with a nominal value of NOK 1. The shares shall be registered in the Norwegian Central Securities Depository. 7. The resolution is conditional upon the approval by the General Meeting of the resolutions proposed in sections 5 and 6 below. For events that must be taken into consideration in relation to the proposed Private Placement, reference is made to the above mentioned background information and the announcements made by the Company from 1 January 2012 up until today, including the report and presentation for the first quarter 2012 and the Company s stock exchange release of 22 June 2012 (with the presentation attached thereto), all available at Except for this information, no events have occurred with significant impact on the financial situation of the Company since the last balance sheet date. A copy of the latest annual accounts, annual report and auditor report is available at the head office of the Company and on 5. Endring av vilkår under konvertibelt obligasjonslån Som ledd i den totale refinansieringen som beskrevet overfor er det nødvendig å gjøre enkelte endringer i Obligasjonslånet som opprinnelig ble godkjent av styret den 2. oktober 2009 i samsvar med en fullmakt gitt til styret av den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt den 5. juni 2009 og registrert i Foretaksregisteret den 13. oktober De foreslåtte endringer er betinget av godkjennelse fra obligasjonseierne i et obligasjonseiermøte som planlegges avholdt rundt den 3. juli Basert på det ovennevnte, og forutsatt gjennomføring av den Rettede Emisjonen beskrevet i punkt 4 overfor, har styret vedtatt å foreslå for generalforsamlingen at den godkjenner de endringer i låneavtalen for Obligasjonslånet ( Obligasjonslåneavtalen ) som fremgår nedenfor: 1. Maksimal kapitalforhøyelse ved konvertering av Obligasjonslånet skal være NOK Hver obligasjon i Obligasjonslånet med tidligere pålydende verdi på EUR skal deles opp i obligasjoner, slik at hver obligasjon etter splitten vil være pålydende EUR 1. Formålet med splitten er å legge til rette for pro-rata innfrielse av obligasjoner. 3. Forfallsdatoen endres til 4. juni 2017 og konverteringsperioden justeres tilsvarende slik at siste 5. Amendments to convertible Bond Loan As part of the overall refinancing described above, it is necessary to make certain changes to the Bond Loan which was originally approved by the Board on 2 October 2009 pursuant to an authority granted to the Board in the extraordinary general meeting held on 5 June 2009 and registered with the Norwegian Register of Business Enterprises on 13 October The proposed changes are subject to approval by the bondholders at a bondholders meeting to be held on or around 3 July Based on the above, and subject to completion of the Private Placement described in item 4 above, the Board has resolved to propose that the General Meeting approves the below listed amendments to the loan agreement with respect to the Bond Loan (the Bond Loan Agreement ): 1. The maximum share capital increase upon conversion of the Bond Loan shall be NOK 1,420,000, Each bond in the Bond Loan with previous par value of EUR 50,000 shall be split into 50,000 bonds, such that each bond will have a par value of EUR 1 after the split. The purpose of the split is to facilitate a pro-rata redemption of bonds. 3. The maturity date is amended to 4 June 2017 and the exercise period is adjusted accordingly so that the latest 3

4 mulige frist for konvertering av obligasjoner til aksjer blir ti (10) bankdager før 4. juni Konverteringskursen skal endres til NOK 2,7000, med forbehold for justeringer som følger av Obligasjonslåneavtalen. 5. Referanseprisen som benyttes i utregningen av konverteringskursen i tilfelle av eierskifte skal endres til NOK 42,3040 per aksje til NOK 2,1103 per aksje, med forbehold for justeringer som følger av Obligasjonslåneavtalen. 6. Den fastsatte vekslingskursen skal endres fra EUR 1,00 - NOK 8,4690 til EUR 1 - NOK 7, Punkt 8.3 i Obligasjonslåneavtalen skal slettes og punkt 22.2 skal endres for å tillate en refinansiering, utsettelse eller forlengelse av prioritert gjeld eller en videre utvidelse eller økning i forpliktelser av prioritert gjeld opp til hovedstolen på NOK Punkt 12.6 i Obligasjonslåneavtalen skal justeres ved å endre datoen for når låntakers konverteringsrett først kan utøves til 4. januar Punkt 15.8 i Obligasjonslåneavtalen vedrørende kontantoppgjørsopsjonen som gir Selskapet rett til delvis kontantoppgjør ved justering av konverteringskursen skal endres slik at opsjonen kan utøves når som helst etter en utøvelse av konverteringsretter, og ikke bare i en begrenset periode etter en justering av konverteringskursen. 10. Punkt i Obligasjonslåneavtalen skal endres for å sikre at ingen justering av konverteringskursen vil bli gjort som et resultat av en aksjeutstedelse i Selskapet i henhold til den Rettede Emisjonen beskrevet under sak 4 over. 11. Punkt i Obligasjonslåneavtalen (kryssmislighold) skal endres slik at et kryssmislighold også skal kreves å ha en vesentlig negativ innvirkning i tilfellet med et selskap i Selskapets konsern (annet enn Selskapet). 12. De obligasjonene som ikke innløses skal, bortsett fra endringene fastsatt i denne beslutningen, forbli utestående på de vilkårene som følger av Obligasjonslåneavtalen. 13. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå en endringsavtale for Obligasjonslånet på vilkårene ovenfor. possible date for conversion of bonds into shares will be the tenth (10) banking day prior to 4 June The conversion price shall be changed to NOK , subject to adjustment as provided for in the Bond Loan Agreement. 5. The reference price used when calculating the conversion price in the case of a change of control event shall be changed from NOK per share to NOK per share, subject to adjustment as provided for in the Bond Loan Agreement. 6. The fixed rate of exchange shall be changed from EUR NOK to EUR 1 - NOK Clause 8.3 of the Bond Loan Agreement shall be deleted and clause 22.2 shall be amended to permit any refinancing, deferral or extension of the senior debt or any further advance or increase in liabilities in respect of the senior debt up to the principal amount of NOK 10,000,000, Clause 12.6 of the Bond Loan Agreement shall be amended by changing the date on which the borrower conversion right may first be exercised to 4 January Clause 15.8 of the Bond Loan Agreement regarding the cash settlement election which gives the Company the right to partial cash settlement upon adjustments to the conversion price shall be amended so that the option can be exercised at any time following the exercise of conversion rights, and not only for a limited period following an adjustment to the conversion price. 10. Clause of the Bond Loan Agreement shall be amended to ensure that no adjustment will be made to the conversion price as a result of any issue of shares in the Company pursuant to the Private Placement described under item 4 above. 11. Clause of the Bond Loan Agreement (cross default) shall be amended so that a cross default will also be required to have a material adverse effect in the case of a member of the Company s group (other than the Company). 12. The non-redeemed bonds shall, apart from the changes set out in this resolution, remain outstanding on the terms and conditions in the Bond Loan Agreement. 13. The general meeting authorises the Board to enter into an amended and restated loan agreement for the Bond Loan on the terms listed above. 6. Fullmakt til styret til å foreta en etterfølgende emisjon Under agendapunkt 4 over foreslår styret at generalforsamlingen godkjenner en Rettet Emisjon. Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til, forutsatt gjennomføringen av den Rettede Emisjonen beskrevet i agendapunkt 4 ovenfor, å gjennomføre en etterfølgende emisjon for å gi de av Selskapets aksjonærer per 21. juni 2012 som ikke 6. Authority to the Board to carry out a subsequent offering Under item 4 of the agenda, the Board has proposed that the General Meeting resolves a Private Placement. The Board proposes that the General Meeting grants the Board a power of attorney to, subject to completion of the Private Placement described under item 4 above, carry out a subsequent offering, in order to give those of the Company s shareholders as of 4

5 ble invitert til å delta i den Rettede Emisjonen, og som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud ikke er tillatt eller som ville (i andre jurisdiksjoner enn Norge) kreve søknad, registrering eller lignende tiltak, en mulighet til å tegne aksjer på samme vilkår. Dersom den etterfølgende emisjonen gjennomføres, vil ikke-omsettelige tegningsretter bli tildelt og allokert til kvalifiserte aksjonærer pro rata basert på deres aksjebeholdning per 21. juni Grunnet formålet med den etterfølgende emisjonen, foreslår styret at aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. På dette grunnlag foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1. Styret gis fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK ved utstedelse av inntil nye aksjer, hver pålydende NOK Tegningskursen for aksjene som utstedes i samsvar med fullmakten skal være NOK 1,50 per aksje. 3. Aksjene som utstedes med grunnlag i denne fullmakten skal, så langt gjeldende verdipapirlovgivning tillater det, tilbys de av Selskapets aksjonærer per 21. juni 2012 (som registrert i VPS per 26. juni 2012) som ikke ble invitert til å delta i den Rettede Emisjonen. Aksjonærenes fortrinnsrett etter 10-4 i allmennaksjeloven kan derfor fravikes. 4. Styret fastsetter øvrige tegningsvilkår. 5. Fullmakten gjelder kun utstedelse av aksjer mot oppgjør i kontanter. Fullmakten gjelder ikke fusjon, jf 13-5 i allmennaksjeloven. 6. Fullmakten gjelder frem til 15. november Vedtaket er betinget av generalforsamlingens godkjennelse av vedtakene foreslått i agendaens punkt 4 og 5 ovenfor. 21 June 2012 who were not invited to participate in the Private Placement and are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful, or would (in jurisdictions other than Norway) require any filing, registration or similar action, the possibility to subscribe for shares on the same terms. If the subsequent offering is carried out, non-tradable subscription rights will be granted and allocated to the eligible shareholders pro rata based on their shareholding as of 21 June Due to the purpose of the subsequent offering, the Board proposes that the preferential right of the existing shareholders to subscribe for new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act should be waived. On such basis, the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution: 1. The Board is given the power of attorney to increase the Company s share capital by up to NOK 250,000,000 by issuance of up to 250,000,000 shares with a nominal value of NOK 1 each. 2. The subscription price for the shares issued in accordance with the power of attorney shall be NOK 1.50 per share. 3. The shares issued upon exercise of this authority shall, subject to any restrictions in applicable securities legislation, be offered to those of the Company s shareholders as of 21 June 2012 (as recorded in VPS as of 26 June 2012) who were not invited to participate in the Private Placement. The shareholders pre-emption right under Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may therefore be waived. 4. The Board will stipulate further subscription terms. 5. The power of attorney only allows a capital increase against payment in cash. The power of attorney does not give the Board the right to resolve a merger pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. 6. The power of attorney shall be valid until and including 15 November The resolution is conditional upon the approval by the General Meeting of the resolutions proposed in items 4 and 5 above. 7. Endring i styrets lederlønnserklæring. Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar en endring i del 2 av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som ble vedtatt på den ordinære generalforsamlingen den 22. mai Bakgrunnen for forslaget er den generelle reposisjoneringen av Selskapets finansielle stilling som vil inntreffe etter implementeringen av refinansieringen som er foreslått vedtatt 7. Amendment to the Board s statement regarding compensation to leading employees The Board proposes that the extraordinary general meeting accepts an amendment to the Board s statement regarding compensation to leading employees, which was passed at the annual general meeting on 22 May 2012, in respect of part 2 thereof. The background for the proposal is the general repositioning of the Company s financial position which will take place after implementation of the refinancing proposed in the Extraordinary 5

6 i den ekstraordinære generalforsamlingen. Etter styrets mening skaper dette et behov for å knytte kompensasjon for Selskapets ledelse og nøkkelpersoner ikke kun til resultat- og prestasjonsrelaterte parametre, men også til utviklingen i RECs aksjekurs. På dette grunnlag foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Beslutningen truffet på den ordinære generalforsamling avholdt den 22. mai 2012 om godkjennelse av del 2 av Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte skal endres og suppleres som følger: Styret kan utarbeide og implementere et langsiktig og individuelt incentivprogram for ledelse og nøkkelansatte basert på parametre relatert til resultater, prestasjoner og utviklingen i RECs aksjekurs. *** Aksjonærer som vil delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bes vennligst om å returnere vedlagte påmeldingsskjema i utfylt stand til: DNB Bank ASA Verdipapirservice, Stranden Oslo Norge alternativt på faks nr eller elektronisk via Investortjenester eller via RECs webside, innen 18. juli 2012 klokken 16:00. En aksjonær som ikke har meldt seg på innen fristens utløp, kan nektes adgang, jf. 12 i Selskapets vedtekter. For at en aksjonær skal kunne delta og stemme for aksjer på generalforsamlingen må aksjonærens aksjer være registrert i VPS den 5. (femte) virkedagen før generalforsamlingen ( Registreringsdatoen ), 13. juli 2012, jf. 12 i Selskapets vedtekter. Denne innkallingen ligger også på Selskapets webside Selskapet har utstedt aksjer, og hver aksje som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på dato for generalforsamlingen, kan stemme på generalforsamlingen. Hver aksjonær har talerett, rett til å ta med rådgiver og gi talerett til rådgiver. En aksjonær kan i henhold til allmennaksjeloven 5-15 kreve at styremedlemmer og daglig leder gir opplysninger på generalforsamlingen som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelse av saker som forelegges generalforsamlingen til avgjørelse samt opplysninger om Selskapets økonomiske stilling. General Meeting. In the Board s view, this creates a need to tie the compensation for REC executives and key employees not only to result and performance related parameters, but also to the development of the REC share price. On such basis, the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution: The resolution passed at the annual general meeting held on 22 May 2012 regarding approval of the Board s statement regarding compensation to leading employees is in respect of part 2 amended and supplemented as follows: The Board may prepare and implement a long-term and individual incentive program for executives and key employees based on parameters related to results, performance and the development of the REC share value. *** Shareholders who intend to attend the Extraordinary General Meeting, personally or by proxy, are kindly requested to submit the enclosed Registration Form duly executed to: DNB Bank ASA Verdipapirservice, Stranden 21 NO-0021 Oslo Norway alternatively by fax to or by submitting an electronic version via VPS Investor Services or via REC s website: no later than 18 July 2012, at 16:00 hours CET at the latest. A shareholder who has not registered attendance within this time limit may be denied access, cf. section 12 of the Company s Articles of Association. In order for a shareholder to be able to participate and vote shares at the General Meeting, the shareholder s holding of shares must be registered with the Company s share register on the fifth (5th) business day prior to the day the general meeting is held (the Record Date ), 13 July 2012, cf. section 12 of the Company s Articles of Association. This notice is also available on the Company s website: The Company has issued 997,152,118 shares, and each share which is registered in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) at the Record Date may vote at the General Meeting. Every shareholder has the right to speak, the right to bring an adviser and to give the right to speak to an adviser. A shareholder may in accordance with Section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act demand that Board members and the CEO at the General Meeting provide information about circumstances that may affect the assessment of items up for decision by the General Meeting as well as information about the Company s financial position. 6

7 Forvalter kan ikke møte eller avgi stemme for forvalterregistrerte aksjer som er registrert på særskilt nominee-konto (NOM-konto). En aksjonær må, for å kunne møte og avgi stemme på generalforsamlingen, overføre aksjene fra slik NOM-konto til en konto i eget navn. Slik omregistrering må fremgå av utskrift fra VPS senest på Registreringsdatoen. Aksjonærer som ønsker å delta ved fullmektig, må sende inn vedlagte fullmaktsseddel. Dersom det gis fullmakt til styrets leder, bør vedlagte skjema for fullmaktsinstruks fylles ut. Dersom instruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkallingen og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Fullmakt kan også gis elektronisk via Investortjenester eller via Selskapets webside innen 18. juli A nominee may not meet or vote for shares registered on a nominee account (NOM-account). A shareholder must, in order to be eligible to register, meet and vote for such shares at the General Meeting, transfer the shares from such NOM-account to an account in the shareholder s name. Such registration must appear from a transcript from the VPS at the latest at the Record Date. Shareholders who wish to participate via a proxy are requested to issue the enclosed proxy form. If a proxy to the Chairman of the Board is issued, the enclosed form should be filled in with voting instructions. If the instructions are not filled in, this will be regarded as an instruction to vote in favour of the Board s proposals set out in the notice, and for the Board s proposals in connection with any new or revised proposals. A proxy may also be given electronically through VPS Investor Services or via the Company s website within 18 July juni 2012 Styret Renewable Energy Corporation ASA June 29, 2012 Board of Directors Renewable Energy Corporation ASA 7

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

To the shareholders of Renewable Energy Corporation ASA: Til aksjonærene i Renewable Energy Corporation ASA:

To the shareholders of Renewable Energy Corporation ASA: Til aksjonærene i Renewable Energy Corporation ASA: Til aksjonærene i Renewable Energy Corporation ASA: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA To the shareholders of Renewable Energy Corporation ASA: NOTICE OF

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871)

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) Aksjonærene i Crudecorp ASA

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA (org.nr. 912 218 929) Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet") To the shareholders of

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS Den 16. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN DRILLING ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SEVAN DRILLING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN DRILLING ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN SEVAN DRILLING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN DRILLING ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"),

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet) den 13. april 2011 kl. 10:00 i Selskapets

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

To the shareholders of REC Solar ASA: Til aksjonærene i REC Solar ASA: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA

To the shareholders of REC Solar ASA: Til aksjonærene i REC Solar ASA: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA To the shareholders of : NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA The Board of Directors (the Board ) hereby gives notice of an extraordinary general meeting in (the Company ): Til aksjonærene

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Sted: Thon Conference Oslofjord, Sandviksveien 184, 1300 Sandvika

Sted: Thon Conference Oslofjord, Sandviksveien 184, 1300 Sandvika Til aksjonærene i : INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i ( REC eller Selskapet ): Tid: 14. mai 2007, klokken

Detaljer

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 27. november 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail.

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. Til aksjonærene i NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. nr.: 910 411 616 To the shareholders in NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. no.: 910 411 616 Oslo,. januar Oslo, January INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation: Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 18. august 2014 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA CALLING NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING IN WEIFA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA CALLING NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING IN WEIFA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Ettersom det er stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Notice of Extraordinary General Meeting Norwegian Energy Company ASA Organization number 987

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"), holdes

Detaljer

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 15. juni 2011 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ), holdes i lokalene til: NOTICE OF EXTRAORDINARY

Detaljer

Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION

Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION 1/5 Protokoll for ordinær generalforsamling i (organisasjonsnummer 987 727 713) OFFICE TRANSLATION Minutes of Annual General Meeting in (Register number 987 727 713) Ordinær generalforsamling ble holdt

Detaljer

Yours sincerely, for the board

Yours sincerely, for the board Til aksjeeierne i Reservoir Exploration Technology ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styrets leder Frode Marc Bohan og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styrets leder Frode Marc Bohan og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Oslo, 03. november 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 («NattoPharma»/"Selskapet"), innkalles

Detaljer

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at 09.30. NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of Aega ASA are hereby given notice of the extraordinary

Detaljer

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7. mai 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ("NEC"), den 28. mai 2010 kl 10.00

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå

Detaljer

INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation

INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in Oceanteam ASA SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg av styre 5. Valg av nominasjonskomité 6. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Notice of Annual General Meeting Organization number 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice to extraordinary general meeting

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice to extraordinary general meeting Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Villa Organic AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling onsdag 18 juli 2012 kl. 16:00 på selskapets forretningskontor i Strandgaten 1,

Detaljer

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010.

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. This notice of extraordinary general meeting is submitted to all shareholders

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

OCEANTEAM ASA ORG. NR mai 2017 kl. 13:00 9 May 2017 at 13:00 hours (CET)

OCEANTEAM ASA ORG. NR mai 2017 kl. 13:00 9 May 2017 at 13:00 hours (CET) (Office translation) TIL AKSJEEIERNE I INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORG. NR. 988 788 945 I henhold til vedtektenes 7, innkaller styret med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Minutes from ordinary general meeting of Nutri Pharma ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA

Minutes from ordinary general meeting of Nutri Pharma ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA (organisasjonsnummer 966 033 967) avholdt 19. mai 2010, klokken 10.00. I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 28. april

Detaljer

MPC CONTAINER SHIPS AS

MPC CONTAINER SHIPS AS MPC CONTAINER SHIPS AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i MPC Container Ships AS, org. nr. 918 494 316 ("Selskapet) den 4. desember

Detaljer

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA

NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 29. april 2008 kl 10.30 på Felix konferansesenter

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PHOTOCURE ASA MINUTES

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

In case of any ambiguity between the Norwegian and the English versions the Norwegian version shall prevail

In case of any ambiguity between the Norwegian and the English versions the Norwegian version shall prevail INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORTH ENERGY ASA 17. februar 2016 kl 09:00 i Tjuvholmen alle 19, Tyveholmen kontorfellesskap, 7. etasje i Oslo NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær

Detaljer

To the Shareholders of Remora ASA. Til aksjonærene i Remora ASA NOTICE OF GENERAL MEETING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

To the Shareholders of Remora ASA. Til aksjonærene i Remora ASA NOTICE OF GENERAL MEETING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Remora ASA den 5. januar 2009, kl. 1000 i selskapets kontorlokaler. Generalforsamlingen

Detaljer

(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN

(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN (Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting Opera Software ASA Organisasjonsnummer 974 529 459 Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i SinOceanic Shipping ASA To the shareholders of SinOceanic Shipping ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297

Notice of Extraordinary General Meeting. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organization number 987 989 297 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

To the shareholders in. Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA NORSE ENERGY CORP. ASA. Oslo, 16. juli Oslo, 16 July 2010

To the shareholders in. Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA NORSE ENERGY CORP. ASA. Oslo, 16. juli Oslo, 16 July 2010 Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 16. juli 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( NEC ) den 6. august

Detaljer

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS PRTKLL FRA EKSTRARDINÆR GENERALFRSAMLING MINUTES FRM EXTRARDINARY GENERAL MEETING IN Den 1. desember 2016 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i, org.nr. 915 155995 has Advokatfirmaet

Detaljer

Notice of an extraordinary general meeting in AINMT AS. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS

Notice of an extraordinary general meeting in AINMT AS. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS The English version is an unofficial translation. Legal authenticity remains with the Norwegian version. In case of any discrepancy between the English and the Norwegian versions, the Norwegian version

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 13. desember 2013 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

1 Valg av møteleder 1 Election of chairperson of the meeting. 3 Godkjennelse av innkalling til dagsorden 3 Approval of the notice and the agenda

1 Valg av møteleder 1 Election of chairperson of the meeting. 3 Godkjennelse av innkalling til dagsorden 3 Approval of the notice and the agenda (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING I OF TARGOVAX ASA ORG NR 996 162 095 TARGOVAX ASA REG NO 996 162 095 Den 5. april 2017 kl. 10:00 avholdes

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I. CRUDECORP ASA (org.no. 990 904 871)

NOTICE OF INNKALLING TIL EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I. CRUDECORP ASA (org.no. 990 904 871) UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CRUDECORP ASA (org.nr. 990 904 871) Aksjonærene i Crudecorp ASA

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN CLAVIS PHARMA ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN CLAVIS PHARMA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN CLAVIS PHARMA ASA The board of directors hereby convenes the shareholders of Clavis Pharma ASA to an extraordinary general meeting to be held on 9 December 2010

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

INNKALLING TIL NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDUCT AS. (reg. no ) (org.nr.

INNKALLING TIL NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDUCT AS. (reg. no ) (org.nr. In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INDUCT AS (org.nr.

Detaljer

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS

In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene

Detaljer

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CLAVIS PHARMA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CLAVIS PHARMA ASA

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CLAVIS PHARMA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CLAVIS PHARMA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CLAVIS PHARMA ASA MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CLAVIS PHARMA ASA Ettersom det er et stort antall utenlandske aksjonærer i Selskapet,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice of extraordinary general meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling i Trolltech ASA avholdt 29. mai 2007 kl i Auditorium A2 030, Handelshøyskolen BI,

Referat fra ordinær generalforsamling i Trolltech ASA avholdt 29. mai 2007 kl i Auditorium A2 030, Handelshøyskolen BI, Referat fra ordinær generalforsamling i Trolltech ASA avholdt 29. mai 2007 kl. 1630 i Auditorium A2 030, Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, 0484 Oslo Minutes from the ordinary shareholders meeting of

Detaljer

4 RETTET EMISJON 4 PRIVATE PLACEMENT

4 RETTET EMISJON 4 PRIVATE PLACEMENT OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the "Company")

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA. Org. nr. 983 733 506 (the Company) Side 1 av 8 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Org.nr. 983 733 506 ("Selskapet") NOTICE

Detaljer