Årsberetning. Øvrige hovedpunkter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Øvrige hovedpunkter:"

Transkript

1 Årsberetning Steen & Strøm oppnådde i 2010 vekst både i butikkomsetningen på kjøpesentrene og vekst i egne leieinntekter. Lavt rentenivå har gitt en positiv effekt på resultatet. Verdiregulering av investeringseiendommer utgjorde NOK 64,7 mill. (NOK -735,7 mill.) Konsernet fikk i 2010 et resultat før skatt på NOK 770,3 mill. (NOK -304,0 mill.). Det ble i 2010 investert NOK 1 332,7 mill, hovedsakelig på Emporia prosjektet i Malmø og på større prosjekter på eksisterende kjøpesentre. Bokførte eiendeler utgjorde NOK 28,4 milliarder per , mens konsernets netto rentebærende gjeld på samme tidspunkt utgjorde NOK 16,0 milliarder. Den bokførte egenkapitalandelen utgjorde 27,8 %. Steen & Strøm har et solid fundament basert på attraktive kjøpesentre som har langsiktige leiekontrakter hovedsakelig med store detaljhandelsaktører. Øvrige hovedpunkter: Butikkomsetningen på kjøpesentre administrert av Steen & Strøm økte med 5,3 %. På sammenlignbart areal var det en økning på 1,8 %. Endringen på sammenlignbart areal var på hhv 0,9 % i Norge, 3,2 % i Sverige og 2,4 % i Danmark. Kjøpesentrene hadde i 2010 en økning i leieinntektene på 5,1 % sammenlignet med i Driftsresultatet fra kjøpesentervirksomheten økte fra NOK 1 155,5 mill. i 2009 til NOK 1 201,4 mill. i Verdijustering av kjøpesentre og prosjekter utgjorde i 2010 NOK 64,7 mill. mot NOK -735,7 mill. i Kjøpesentrene er verdsatt etter en gjennomsnittlig yield på 6,1 %. Gjennomsnittlig lånerente var 3,7 % i 2010 mot 3,9 % i På bakgrunn av konsernets investeringsprogram i eksisterende og nye kjøpesentre, foreslår styret at det ikke utbetales utbytte for 2010.

2 Redegjørelse for årsregnskapet Steen & Strøm leier ut butikklokaler på sine kjøpesentre. Hva butikkene evner å betale i husleie avhenger i første rekke av deres butikkomsetning. Dette innebærer at leieinntektene til Steen & Strøm i stor grad avhenger av utviklingen i detaljhandelsomsetningen på sentrene har gitt en vekst i butikkomsetningen på kjøpesentrene sammenlignet med Veksttakten er også økende. Prognosene for norsk, svensk og dansk økonomi tilsier at det må forventes en fortsatt vekst i den skandinaviske detaljhandelen i 2011, dog med høyest veksttakt i Sverige. Driftsinntekter Driftsinntektene utgjorde NOK 2 629,7 mill. (NOK 2 578,6 mill.) Av dette beløp leieinntekter fra kjøpesentre og prosjekter seg til NOK 1 498,3 mill. Det er en økning på 5,1 % i leieinntekter sammenlignet med fjoråret. Veksten kommer som følge av en generell økning i leieinntektene og nye investeringer. De aller fleste leiekontraktene har elementer av både minimumsleie og omsetningsleie. Nye kontrakter inngås normalt på 5 års varighet. Gjennomsnittlig gjenværende kontraktstid er p.t. ca. tre år. Driftskostnader Driftskostnadene utgjorde NOK 1 365,8 mill. (NOK 1 543,6 mill.). Reduksjonen kan i hovedsak relateres til reduksjon i kostnadsførte prosjektkostnader og redusert prosjektvirksomhet. Verdireguleringer Verdijustering av investeringseiendommer var NOK 64,7 mill. i 2010 (NOK-735,7 mill.). Kjøpesenterporteføljen var pr bokført til NOK mill. og verdsatt etter en gjennomsnittlig yield på 6,1 %. Verdsettelsen er gjennomført av eksterne verdsettere. Driftsresultat Konsernets driftsresultat ble NOK 1 328,6 mill. (NOK 299,4 mill.) Finanskostnader Konsernets netto finanskostnader ble på NOK 558,3 mill. (NOK 603,4 mill.). Netto rentebærende gjeld økte med NOK 388,2 mill. i 2010 til NOK ,6 mill. ved årsskiftet. Gjennomsnittlig lånerente var 3,7 % i 2010 mot 3,9 % året før.

3 Resultat før skatt Resultat før skatt ble NOK 770,3 mill. (NOK -304,0 mill.). Korrigert for verdijusteringer og engangseffekter utgjør resultatet NOK 606,8 mill. som er NOK 127,3 mill. høyere enn Økningen skyldes reduserte finanskostnader med NOK 45,1 mill. og NOK 82,2 mill. på bedret drift. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde NOK 626,1 mill. (NOK 306,7 mill.), mens netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløp seg til NOK - 818,5 mill. (NOK -1990,3 mill.). Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde NOK 870,2 mill. (NOK 1 658,2 mill.). Kontanter og kontantekvivalenter økte i 2010 med NOK 677,8 mill og utgjorde pr NOK 742,8 mill. Konsernet har ytterligere likviditetsreserver gjennom ubenyttede trekkrettigheter og ubelånte eiendommer. Balanse Konsernets eiendeler var pr bokført til NOK ,7 mill. (NOK ,3 mill.), hvorav investeringseiendommer utgjorde NOK ,2 mill. (NOK ,9 mill.). Konsernets brutto investeringer var i 2010 på NOK 1 332,7 mill. De største investeringene var: - Emporia prosjektet i Malmø NOK 434,8 mill. - utvidelse og rehabilitering av Hageby Center NOK 196,1 mill. - utvidelse og rehabilitering av Gulskogen Senter NOK 150,3 mill. - kjøp av naboeiendom til Kupolen Center NOK 126,7 mill. - utvikling av og kjøp av eiendommer i Mölndal NOK 98,7 mill. - rehabilitering av Stavanger Storsenter NOK 60,3 mill. - utvidelse og rehabilitering av Sollentuna Center NOK 71,7 mill. Per var bokført egenkapital NOK 7 872,3 mill. tilsvarende en egenkapitalandel på 27,8 % (27,3 %).

4 Kjøpesentervirksomheten Steen & Strøm har ved utgangen av året ansvar for utvikling og drift av 44 kjøpesentre i Skandinavia. Av disse er Steen & Strøm hel- eller deleier av 17 kjøpesentre i Norge, 9 kjøpesentre i Sverige og 3 kjøpesentre i Danmark. Strategien er å opprettholde den sterke satsningen på ledende sentre lokalisert i attraktive handelsområder i Skandinavia. Et viktig element i denne satsningen er en videreutvikling av eksisterende kjøpesentre. Utleiegraden målt etter verdi på våre kjøpesentre utgjør 94,9 %. Noe av ledigheten skyldes at enkelte kjøpesentre er under ombygging eller rehabilitering.. De fleste leiekontraktene inneholder bestemmelser om en prosentuell omsetningsleie, dog med en avtalt minimumsleie. Kjøpesenter Norge Steen & Strøm eier 15 kjøpesentre og er deleier i 2 kjøpesentre i Norge. Selskapet hadde en avtale med Storebrand om kommersiell drift av 12 av deres kjøpesentre. Denne avtalen er avviklet i løpet av året. Avviklingen av denne avtalen vil ha begrenset effekt på konsernets resultat. Steen & Strøm sentrene oppnådde i 2010 en økning i butikkomsetningen på 0,9 % på sammenlignbart areal. Kjøpesentrene hadde i 2010 driftsinntekter på NOK 731,7 mill. (NOK 707,2 mill.). Driftsresultatet ble NOK 613,7 mill. (NOK 606,8 mill.), en økning på 1,1 % mot Økningen har sammenheng med generell leievekst på sentrene samt investeringer. Det er gjennomført større investeringer på Gulskogen Senter og Stavanger Storsenter. På kommersiell drift oppnådde Steen & Strøm Norge et driftsresultat på NOK 0,0 mill (NOK -22,3 mill.). Kjøpesenter Danmark Steen & Strøm Danmark har ansvaret for kommersiell drift av 18 kjøpesentre i Danmark. Danica eier 15 av disse sentrene. I 2011 vil avtalen for drift av to av Danicas sentre bli avviklet. Kjøpesentrene i Danmark hadde i 2010 en økning i butikkomsetningen på sammenlignbart areal på 2,4 % sammenlignet mot året før. Leieinntektene på de tre egeneide sentrene ble NOK 342,6 mill. (NOK 377,0 mill.) og det ble oppnådd et driftsresultat på NOK 265,9 mill. (NOK 304,3 mill.). På kommersiell drift ble Steen & Strøm Danmarks driftsresultat på NOK 1,5 mill. (NOK 12,9 mill.).

5 Kjøpesenter Sverige Steen & Strøm eier 9 kjøpesentre i Sverige. Disse oppnådde i 2010 en vekst i butikkomsetningen på 13,3 % totalt, og 3,2 % på sammenlignbart areal. Driftsinntektene på de svenske kjøpesentrene utgjorde NOK 424,1 mill. (NOK 341,5 mill.) og driftsresultat ble NOK 321,8 mill. (NOK 244,4 mill.). Økningen i butikkomsetning og resultat skyldes hovedsakelig at utvidelse og rehabilitering av kjøpesentrene Hageby Centrum og Sollentuna Centrum ble sluttført våren Byggingen av kjøpesenteret Emporia i Malmø er i gang og åpning er planlagt til høsten Det er også flere andre potensielle muligheter for nye etableringer i Sverige under utredning. På kommersiell drift oppnådde Steen & Strøm Sverige et driftsresultat på NOK -4,2 mill. (NOK 10,5 mill.). Aksjonærforhold Aksjonærpolitikk Steen & Strøms langsiktige målsetting er å sikre en konkurransedyktig avkastning på investert kapital og egenkapitalen. Eiendelene skal forvaltes slik at de til enhver tid gir optimal langsiktig avkastning. Eierstruktur Aksjene i Steen & Strøm AS eies av Storm Holding AS, som indirekte eies av det franske kjøpesenterselskapet Klepierre (56,1 %) og det hollandske pensjonsfondet ABP (43,9 %). Klepierre har 318 kjøpesentre under administrasjon, hvorav 242 kjøpesentre er egeneide. Selskapet er representert i 10 land i tillegg til Skandinavia og er Europas nest største kjøpesenterselskap. ABP er et av verdens største pensjonsselskap, og forvalter eiendeler for over EUR 200 milliarder.

6 Organisasjon og miljø Ansatte Steen & Strøm hadde 406 (440) ansatte ved utgangen av 2010, og 17 (14) av disse var ansatt i morselskapet. Av konsernets ansatte er 42 prosent kvinner og 58 prosent menn. Hovedkontoret til konsernet er lokalisert i Oslo. Konsernet har også kontorer i København, Stockholm og Gøteborg, i tillegg til senterkontorer på alle kjøpesentrene. Kvinner er overrepresentert i stillinger/avdelinger som regnskap, markedsføring og sentersekretærer, mens menn er overrepresentert innen konsernledelsen, senterledelse, vaktmestere, driftsansvarlige, utviklings- og utleieavdelinger. Ordinær arbeidstid er tilnærmet den samme for alle ansatte. Kvinner og menn gis like muligheter i Steen & Strøm. Gjennomsnittslønnen for kvinner er lavere enn for menn. Hovedårsaken til dette er at det er flere menn enn kvinner på ledernivå i selskapet. Styret er representert av en kvinne og fire menn. Ledelsen og styret har et bevisst forhold til rekruttering av kvinner i nye eller ledige stillinger. Konsernet driver aktivt holdningsskapende arbeid for å unngå enhver form for diskriminering. Arbeidet tar utgangspunkt i konsernets etiske retninger der det er nedfelt følgende: Steen & Strøm aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen adferd som kolleger eller forretningsforbindelser kan oppfatte som truende eller nedverdigende. Steen & Strøm ønsker en inkluderende arbeidskultur. Selskapet erkjenner og verdsetter at alle mennesker er unike og verdifulle og skal respekteres for sine individuelle evner. Steen & Strøm aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, religion, rase, nasjonal- eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder eller politisk oppfatning. Styret vurderer at konsernets arbeidsmiljø er godt, og det foretas systematisk målinger av dette. Konsernet har et gjennomsnittelig sykefravær på 2,4 prosent av total arbeidstid. Styret anser at det generelle arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. I løpet av året har det ikke vært skader eller ulykker av betydning. Det er etablert en incentivordning for ledende ansatte for å fremme langsiktig lønnsomhet og verdiskapning i konsernet. Ytre miljø Konsernets virksomhet forurenser i beskjeden grad det ytre miljø. Steen & Strøm har allikevel stort fokus på de miljørelaterte faktorer man kan påvirke både i utviklingsprosjekter og ved kommersiell drift av kjøpesentrene. I utviklingsprosjekter

7 er man bevisst på at riktige valg i prosjekteringen er avgjørende for en etterfølgende miljøeffektiv senterdrift. Det arbeides spesielt med å redusere sentrenes energiforbruk. Sentrenes avfallshåndtering søkes også stadig forbedret for å øke sorteringsgraden og derigjennom oppnå en større gjenvinning fra avfallet. Eierstyring og selskapsledelse Steen & Strøm skal til enhver tid oppfylle de krav som er satt til selskapet gjennom lover, forskrifter og generell god forretningsmoral. Selskapet bidrar til åpenhet rundt både økonomiske og andre forhold. Eierstyring og selskapsledelse i konsernet bygger på prinsipper som følger systematikken i den norske anbefalingen på dette området, og harmonerer i stor grad med gjeldende internasjonale føringer for god corporate governance. Risiko Konsernets aktiviteter medfører ulike typer risiko; blant annet markedsrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Styret fastsetter målsettinger og rammer for løpende styring av de finansielle risikoelementene. Den viktigste driver for konsernets operasjonelle virksomhet er utviklingen i detaljhandelen. Basert på offentlige prognoser er det grunn til å anta en stabil vekst i de Skandinaviske markeder. Kjøpesenterbransjen øker sine andeler av detaljhandelen. En suksessfaktor for videre bærekraftig utvikling er at virksomheten drives etter høye miljømessige standarder. Konsernet har en aktiv holding til dette. Konsernets kredittrisiko relaterer seg hovedsakelig til leietakernes betalingsevne. Konsernet har mer enn leieforhold, hvorav store, solide detaljhandelskjeder utgjør den største andelen. Leietakerne stiller normalt sikkerhet for rett betaling av husleie, og det er etablert gode rutiner for oppfølging og inndrivelse av kundefordringer. Konsernet har historisk hatt lave tap på krav. Likviditetsrisikoen styres ved til enhver tid å ha likviditetsreserver tilgjengelig i form av likvide omløpsmidler, ubenyttede kredittrammer samt ubelånte eiendommer. Likviditetsrisikoen som oppstår ved refinansiering av konsernets gjeld er forsøkt dempet, ved at lånene har ulike forfallstidspunkter, og ved at likviditetsreservene til enhver tid er tilstrekkelig til å kunne dekke inn konsernets kortsiktige refinansieringsbehov. For å redusere renteeksponeringen i det kortsiktige rentemarkedet har konsernet inngått fastrenteavtaler for ca. 60 % av låneporteføljen. Forutsetning om fortsatt drift Steen & Strøms virksomhet er eierskap, utvikling og ansvar for kommersiell drift av kjøpesentre i Skandinavia. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap med noter tilfredsstillende informasjon om driften og konsernets stilling ved årsskiftet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Etter styrets vurdering er det ikke inntrådt forhold etter

8 regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av konsernets finansielle stilling. I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antakelsen ligger at konsernet har en kjøpesenterportefølje av god kvalitet, en sterk finansiell stilling og medarbeidere med høy kompetanse. Disponering av resultat Årsoverskudd i Steen & Strøm AS er på NOK 729,3 mill. Av dette overføres NOK 18,5 mill. til fond for virkelig verdi og NOK 710,8 mill. til annen egenkapital. Styret foreslår, som følge av fremtidige likviditetsbehov i forbindelse med realiseringen av konsernets utviklingsportefølje, at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret Ved utgangen av 2010 utgjorde fri egenkapital i Steen & Strøm AS NOK 410,2 mill. Forhold inntrådt etter årsskiftet Avtale om forvaltning for Danica i Danmark er redusert med to sentre fra 15 til 13 sentre. Dette gir begrenset økonomisk effekt. Fremtidsutsikter Markedet generelt Historisk har privat forbruk vist stabil vekst i Skandinavia. Etter en svakere vekst som følge av finanskrise i 2009, har veksten vært sterkere igjen i Starten på 2011 har vært noe svakere i Norge og Danmark mens veksten i Sverige har vært sterk. Basert på offentlige prognoser er det grunn til å anta et stabil vekst i de Skandinaviske markeder. Steen & Strøms posisjon Steen & Strøm er Skandinavias ledende aktør innen kjøpesentre. Denne posisjonen akter styret sammen med selskapets administrasjon å forsvare gjennom et ansvarlig, men høyt aktivitetsnivå. Omsetningsstatistikken viser at kundene verdsetter de omfattende moderniseringer, utvidelser og oppdateringer, som Steen & Strøm løpende er i gang med på flere av sine kjøpesentre. Det arbeides dessuten aktivt med å opprettholde en lav ledighet, god markedsføring og høy kommersiell aktivitet på alle kjøpesentrene. Rettstvister Steen & Strøm er ikke involvert i vesentlige rettstvister som kan få vesentlig økonomisk betydning for selskapet.

9 Takk Styret takker alle ansatte og kunder for god innsats og positivt bidrag i Oslo 24. Mars 2011 Laurent J J Morel Chairman of the Board Jean-Michel Gault Member of the Board Patrick M Kanters Member of the Board Marie-Théresè Dimasi Member of the Board Rafael Torres Villalba Member of the Board Jan Ove Holmen CEO

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 Kjøpesentrene i Steen & Strøm har i 3. kvartal hatt en økning i butikkomsetningen med 6,3 %. Driftsinntektene i Steen & Strøm utgjorde i samme periode NOK 407,4 mill. Dette

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 6,8 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2012. Styrets beretning. Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2012 * Styrets beretning Regnskap med kontantstrømoppstilling og noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort til det norske

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Årsrapport

Årsrapport Årsrapport 2007-1 - Innhold Om virksomheten 3 Nøkkeltall 9 Styrets beretning 10 Regnskap konsern 16 Noter konsern 21 Regnskap Steen & Strøm ASA 58 Noter Steen & Strøm ASA 63 Revisjonsberetning 73 Kjøpesenteroversikt

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill).

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill). ÅRSBERETNING 2000 2000 var et godt år for Olav Thon Eiendomsselskap. Eiendomsmarkedet viste stigende eller stabile leiepriser i de utleiesegmenter selskapet er eksponert, på tross av et stigende rentenivå

Detaljer

Resultat og balansesammendrag

Resultat og balansesammendrag Årsberetning 2010 Olav Thon Eiendomsselskap ASA I 2010 var veksten tilbake i norsk økonomi, men privatkonsumet økte noe mindre enn forventet. Etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 18. FEBRUAR 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 - tilbakeblikk

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2004

Kvartalsrapport 2/2004 Kvartalsrapport 2/2004 Økning i driftsinntektene til NOK 1573,4 mill (1306,7) De nye virksomhetene Are og Mobilarum svarer til forventningene Driftsresultatet i ble NOK 36,4 mill (45,0), hvilket er en

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Victoria Eiendom, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 233,- pr. aksje ved verdsettelse

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm

Årsregnskap Steen & Strøm Årsregnskap 2009 Steen & Strøm Årsberetning Steen & Strøm oppnådde i 2009 vekst både i butikkomsetningen på kjøpesentrene og vekst i egne leieinntekter. Negative verdijusteringer på kjøpesentre og prosjekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer