Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko. Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko. Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF synnove.serigstad@helse-vest."

Transkript

1 Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF 1

2 Innhold 1. Overordna styringsmål 2. Delmål 3. Kritiske suksessfaktorer 4. Tiltak 2

3 Målhierarkiet Styringsmål Delmål Delmål 3

4 Utg.punkt for all risikovurdering: Mål Godt formulerte mål er av avgjørende betydning for risikovurderingen og risikostyringens kvalitet. 4

5 Mål: Ulike nivåer Virksomhetsidé Formål, oppdrag og arbeidsområder; hvorfor virksomheten er til Visjon Hvilken retning virksomheten skal bevege seg for å realisere sitt formål Overordna styringsmål Hovedmål for hva som skal produseres/hva virksomheten skal resultere i for brukerne/pasienter/samfunnet (gjerne på lenger sikt), evt. interne mål. Delmål En nedbryting eller konkretisering av styringsmålet Er ofte mål eller kvalitative vurderinger som måler eller beskriver i hvilken grad virksomhetene når de ulike aspektene ved styringsmålene. 5

6 Overordna mål Delmål 6

7 Hva er et mål? Definisjon: Mål er en beskrivelse av en ønsket tilstand eller et ønsket resultat/en ønsket endring. Grunnprinsipp: Målet er skilt fra hva virksomheten skal gjøre. Det virksomheten gjør, gjør den for å nå målet. 7

8 Hva er et styringsmål Hovedmål for hva som skal produseres/hva virksomheten skal resultere i for brukerne/pasienter/ samfunnet, gjerne på lenger sikt. Delmål Styringsmål Delmål 8

9 Eksempler på styringsmål 1. Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet 2. Vi skal være en framtidsretta kompetanseorganisasjon. 3. Pasientene skal møte et mest mulig sømløst helsevesen 9

10 Eksempler på ikke-mål? Alle styrende dokumenter skal legges inn i dokumentstyringssystemet Vi skal bruke Synergi som verktøy for avvikshåndtering De ansatte skal gjennomgå et eget opplæringsprogram 10

11 Løsningsforslag Ikke-mål Styringsmål Delmål Alle styrende dokumenter skal legges inn i dokumenstyrings-systemet Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet Våre ansatte skal være oppdaterte på faglig utvikling og nye retningslinjer og prosedyrer Vi skal bruke synergi som verktøy for avvikshåndtering Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet Det skal være en kultur for læring og forbedring, der organisasjonen kollektivt lærer av feil og systemsvikt 11

12 Kilder til formulering av styringsmål Virksomhetsplan, langtidsplaner Strategidokument Oppdragsdokument og foretaksprotokoll (RHF-nivå) Styringsdokument (HF-nivå) Lover, forskrifter og regler Føringer fra departement Føringer fra styret Eget opplevd utfordringsnivå Tidligere risikovurderinger Aktualitet 12

13 Målformuleringen Legitimitet Enighet Begrunnet Forankret 13

14 Gruppeøvelse Formuler 2 styringsmål for risikovurdering. 14

15 Delmål En en nedbryting/ konkretisering av styringsmålet. Delmål Styringsmål Delmål I retningslinjene: styringsvariabel 15

16 Delmål Uttrykker som oftest en enkelt side av styringsmålet. Kan ofte knyttes til et konkret ambisjonsnivå, og er ofte gitt på forhånd (f.eks måltall). Kan være kvalitativ vurdering av framdrift og status. Andre betegnelse: styringsvariabel, styringsparametre, resultatindikatorer, Key Performance Indicators (KPI-er) 16

17 Delmål NB! Summen av valgte delmål utgjør ikke til sammen hovedmålet. Delmål kan ses på som fokusområde som velges særskilt ut for oppfølging gjennom året. 17

18 SMART Målformuleringene på delmålnivå kan med fordel tilfredsstille kriteriene i SMART-regelen: Spesifikke (veldefinert) Målbare Aksepterte (alle sikter mot samme mål) Realistiske (mulig å nå) Tidsavgrensede (vite når målet skal være nådd) 18

19 Forholdet visjon- overordna styringsmål delmål Våre sykehustjenester skal være trygge og nære (Visjon) Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet (Styringsmål) Alle ansatte i helseforetakene skal utføre arbeidet sitt i henhold til faglige godkjente retningslinjer og prosedyrer. (delmål) 19

20 Eksempler Styringsmål 1.Alle ansatte i helseforetakene skal utføre sitt arbeid i henhold til faglige godkjente retningslinjer og prosedyrer. 2. Våre pasienter skal møte et mest mulig sømløst helsevesen. Delmål 1a. Alle skal ha enkel tilgang til nødvendige retningslinjer og prosedyrer 1b. Foretaket skal holde seg oppdatert på faglig utvikling og nye retningslinjer og prosedyrer innenfor aktuelle fagfelt. 2a. 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskriving 2b. Forpliktende samhandling mellom sykehuset og nærkommunene. 20

21 Gruppeøvelse Formulere ett eller flere delmål knyttet til følgende styringsmål: Vi skal være en framtidsrettet kompetanseorganisasjon. 21

22 Kritiske suksessfaktorer De forholdene som er viktigst å lykkes med for å nå målet. Styringsmål Tilstand, kvalitativ beskrivelse av hva som skal til for å nå et mål. Delmål Delmål 22

23 Kritiske suksessfaktorer Bør være: Realistiske Konkrete Enkle Kontrollspørsmål: Når vi delmålet dersom vi lykkes med disse faktorene? 23

24 Eksempel Styringsmål Delmål Kritisk suksessfaktor Alle ansatte i helseforetakene skal utføre sitt arbeid i henhold til faglige godkjente retningslinjer og prosedyrer Alle skal ha enkel tilgang til nødvendige retningslinjer og prosedyrer Alle retningslinjer og prosedyrer er lagt inn i foretakets dokumentstyringssystem. 24

25 Sammenhengen Styringsmål Styringsmål Delmål Delmål 25

26 - risiko Når de forhold som det er viktige å lykkes med for å nå målet er identifisert, følger det implisitt at det er viktig at man ikke mislykkes med disse forholdene. Med andre ord: Når de kritiske suksessfaktorene er er identifiserte, har man samtidig definerte risikoelement! 26

27 Gruppeøvelse Formuler 2 kritiske suksessfaktorer knyttet til følgende delmål: Vi skal være en attraktiv arbeidsplass 27

28 Tiltak (COSO: Kontrollaktiviteter) Tiltak som bidrar til å håndtere risiko som er vurdert som uønskede. 28

29 Tiltak/håndtering av risiko Unngå den Redusere den Dele den Akseptere den Ta utgangspunkt i tiltak som allerede er etablert og vurdere; skal de videreføres, justeres eller tas ut? Vurdere om det skal iverksettes nye tiltak? Realistiske og gjennomførbare 29

30 Tiltak - eksempler Avvikle tilbud Iverksette Gjennomgå Endre Etablere Kvalitetssikre Tiltakene bør være: Konkrete Realistiske Inneholde tidsfrist dersom mulig 30

31 Eksempler på ikke-tiltak Ønske seg mer God samhandling med Ha tett dialog Gode pasientforløp 31

32 Eksempel Styringsmål Delmål KSF Tiltak Alle ansatte i helseforetakene skal utføre sitt arbeid i henhold til faglige godkjente retningslinjer og prosedyrer Alle skal ha enkel tilgang til nødvendige retningslinjer og prosedyrer Alle retningslinjer og prosedyrer er lagt inn i foretakets dokumentstyringssystem. Legge alle styrende dokumenter inn i dokumentstyringssystemet innen en gitt dato 32

33 Oppsummert Overordna styringsmål Resultat, ønsket tilstand. Delmål KSF Tiltak Konkretisering eller nedbryting av overordna mål Kvant/kval beskrivelse av hva som skal til for å nå et gitt mål et delmål. Konkret handling for å håndtere risikoen. 33

34 For spørsmål, innspill, kommentarer, ta gjerne kontakt! Tlf.: