Handlingsplan for Fredrikstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Handlingsplan for Fredrikstad kommune Formannskapets innstilling av

2 INNHOLD 1. INNLEDNING HOVEDMÅL ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER... 4 Inntekter... 5 Driftskostnader... 5 Driftsrammer... 6 Investeringsbudsjettet... 8 Investeringer... 8 FELLESOPPGAVER... 9 PLAN- OG MILJØSEKSJONEN... 9 KULTUR- OG NÆRINGSSEKSJONEN... 9 TEKNISK DRIFT OMSORG- OG OPPVEKSTSEKSJONEN Fellesoppgaver og administrasjon Barnehagene Skole Sosial- og familieetaten Omsorgsetaten SENTRALADMINISTRASJONEN FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD VERBALFORSLAG/BESTILLINGER

3 1. INNLEDNING Posisjonspartiene legger med dette fram sin handlingsplan for Fredrikstad Kommune. Dokumentet er en omforent plan for utvikling og styring av Fredrikstad kommune. Planen er utarbeidet av Fredrikstad FrP, Fredrikstad Høyre og Folkets Stemme i samarbeid med Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre. Utgangspunktet for planarbeidet er rådmannens forslag til handlingsplan og drøftinger partiene i mellom. Vedlagte dokument innarbeides i den endelige handlingsplanen som vedtas i Bystyret 19. Juni Grunnlaget for samarbeidet er nedfelt i en avtale inngått mellom posisjonspartene. Hovedfokus i denne avtalen er styrking av områdene oppvekst og omsorg. Eiendomsskatten skal gradvis reduseres og på sikt avskaffes. Bunnfradraget økes for at den sosiale profilen skal ivaretas. De samarbeidende partiene har som fokusområde å utvike en sunn og forutsigbar kommuneøkonomi. En god, kontrollert økonomisk styring er grunnlaget for ansvarlig utvikling av kommunens kjerneområder; skole, omsorg, oppvekst, trygge lokalsamfunn og kommunal service. Derfor trenger Fredrikstad en ny økonomisk politikk, noe som gjenspeiles i denne handlingsplanen. Fordi de statlige overføringene stadig blir redusert mens de pålagte oppgavene vokser i størrelse og omfang, arbeider planen med fokus på forenkling og lokal tilrettelegging for gode, praktiske løsninger til beste for kommunens innbyggere. De reformene som er kommet fra staten er oftest ikke fullfinansiert. Sørheimutvalget gir heller ingen forventninger til at denne situasjonen skal endres i fremtiden. Fredrikstads innbyggere har lovmessig rett til en rekke tjenester fra kommunen. Når de er dekket inn i budsjettet, har de samarbeidende partiene som mål å legge frem egne, prioriterte løsninger. De samarbeidende partiene ønsker allikevel å bedre de lovpålagte tjenestene til publikum. Det skal oppnås ved å redusere de administrative kostnadene og fokus på forenkling. Målet er å opprettholde, der det er mulig, forbedre dagens tjenesteytelse til en lavere kostnad. Åpenhet er et grunnleggende i prinsipp i et demokrati. For å styrke lokaldemokratiet og den enkelte innbyggers muligheter til å sette seg inn i saker, vil partiene at prinsippet om meroffentlighet praktiseres i all kommunal forvaltning. Partiene mener at unntatt offentlighet bare skal gjelde når det foreligger sterke hensyn til personvern, intern forretningsdrift eller hjelmet i lov. 2. HOVEDMÅL Helse og omsorg Vi innser at det er nødvendig å synliggjøre, sikre og styrke de eldres rettigheter, og derigjennom deres livskvalitet. Gjennom et oppsøkende eldreombud. Antall institusjonsplasser økes fra og med 2008 gjennom fortsatt drift av Onsøyheimen. Et nytt sykehjem står, etter planen, ferdig i

4 Bygging av tilrettelagte boliger for unge uføre. Ventelistene de siste 5-6 årene har ligget på yngre med bistandsbehov. Vi vil igangsette bygging av boliger, tilrettelagt for unge uføre. Omsorg pluss skal prosjekteres i perioden jfr. holmen-modellen Gjennomføring må skje i samarbeid med ekstern aktør. Intensjonen om at eldre kan bo lenger i egen bolig. Prosjekt servicemedarbeider startes opp som prøveprosjekt i Forebyggende rusarbeid. Mange unge mennesker i Fredrikstad har problem med rus. Arbeidet overfor denne gruppen skal tydeliggjøres og vi ønsker samtidig å styrke de forebyggende tiltakene og foreldre, foresatte og lærere i skolen utfordres spesielt. Et sterkere samarbeid med Blå Kors, NAV, VTA-bedrifter og frivillige organisasjoner skal fremme og sette sterkere fokus på aktivitetstilbud til rusavhengige. Ruspolitisk plan utarbeides i For å nå målet om å begrense ungdommens alkoholforbruk må mål og tiltak i den ruspolitiske plan tydeliggjøres og formidles. Barn, unge og idretten. Barnevernet skal sikres en stabil og handlingskraftig ledelse. Den positive utviklingen i kvalitet på tjenesteutøvelsen og saksbehandlingen må videreutvikles. Samarbeidet med frivillige og samhandling med andre aktører skal settes i system. Utekontakten. Organisasjonen skal ha en sentral rolle i kommunens oppsøkende tjeneste for å drive forebyggende arbeid blant barn og unge i sentrum og der de ellers treffes. En flerbruks idrettshall skal prosjekteres på Lisleby. FFK College skal sikres grobunn for etablering og utvikling. Derfor trenger de løsninger på sitt behov for treningsareal. Vi ønsker å tilrettelegge for en slik løsning. Stjernen Hockey er en viktig faktor og medspiller i byens idrettsmiljø. Vi ønsker å arbeide for at klubben kan disponere et egnet areal til en tidsmessig ishall. Integrering Fredrikstad kommune har ansvar for å ta imot og integrere flyktninger. En viktig nøkkel i dette arbeidet er utdanning og arbeid for den enkelte. Vi vil derfor se på mulighetene for å videreutvikle det arbeidet som gjøres på dette området i dag, og vurdere nye tiltak som kan gi økt deltagelse i arbeidslivet. Samarbeidet med NAV. Etter sosialloven skal tiltakene målrettes og fokuseres frem mot deltakelse i arbeidslivet for den enkelte. Private operatører kan også bringes inn i dette 3

5 arbeidet. Vi skal søke fokus på samarbeid med flerkulturelle foreldre for å hindre demokratiske forskjeller. Barn og unge må ha samme mulighet og rettighet til utvikling. Kultur, næring og turisme Et viktig mål for posisjonen er gjennom forenklinger å tilby innbyggerne, små og mellomstore bedrifter service med vekt på kort saksbehandlingstid. Det skal satses på samarbeid med bedrifter, myndigheter, nettverk og organisasjoner om næringsutvikling. Kollektivtilbudet skal gjennomgås. Buss for en tier skal innføres som prøveordning på utvalgte ruter. Fremkommeligheten i sentrum må bedres. Gjestehavn nær sentrum skal utvikles og opprettes i samarbeid med private aktører. Vi ønsker et særlig fokus på Gamlebyen og de kulturelle verdier som ligger i Nordens best bevarte festningsby. Samarbeidet med stiftelsen Fredrikstad Museum skal i den sammenheng styrkes. Park og Idrettsavdelingen føres organisasjonsmessig tilbake til teknisk drift. Rådmannen bes legge fram en sak om dette høsten Byens hovedbibliotek skal ikke flyttes fra nåværende lokaler. De lag og foreninger som har barn og unge som sitt satsningsområde prioriteres ved tildeling av tilskudd. Tilskuddsordningen holdes minimum på dagens nivå. Skolen Kunnskapsnivået i Fredrikstadskolen skal heves. Undervisning i norsk, regning, og fremmedspråk styrkes, og realfag skal være særlig fokusert. Dette skal skje innenfor rammen av uketimer. Vi ønsker et bedre samarbeid mellom hjem og skole. Skolen skal ikke være en rekrutteringsarena for bruk av rusmidler. Utvikling av samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner kan bidra til en positiv utvikling på dette vanskelige feltet. 3. ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 4

6 Inntekter Rådmannens forslag til skatteinntekter og rammetilskudd for årene viser nær sagt ingen realvekst. Posisjonen mener det er rom for å legge realveksten til drøye 1% pr år utover rådmannens forslag. For 2009 holdes inntektsanslaget lik rådmannens. Eiendomsskatten trappes ned i perioden. Kapitalinntektene øker i perioden basert på posisjonens vedtak om realisering av boliger og eiendom. FREVAR KF øker løpende sin egenkapital. Posisjonen ønsker å tilføre kommunens driftsbudsjett ytterligere midler gjennom bruk av FREVAR. Det er rimelig å ytterligere øke årlig inntekter fra FREVAR med 3 millioner fra Det er tidligere vedtatt å utrede en kommunal pensjonskasse etter Molde-modellen. Det er ønskelig at dette arbeidet påbegynnes omgående, slik at en eventuell endring kan få effekt allerede fra Effekt av kommunal pensjonskasse i Fredrikstad er lagt inn i handlingsplanen med 30 mill. kr. per år fra år Driftskostnader Rådmannen legger frem nye utfordringer og forslag til effektiviseringstiltak innen hvert av tjenesteområdene. Posisjonen mener fortsatt at reiser, konsulenttjenester, leie av lokaler og grunn, matvarer, transportutgifter, bruk av overtid, bruk av vikarer ekstrahjelp med mer er områder det kan fokuseres på med hensyn til kostnadsreduksjoner. En rekke av disse reduksjonene kan gjennomføres uten standardreduksjon i tjenestetilbudet. Nedenfor følger en oppstilling av foreslåtte, netto rammer per driftssektor i perioden. Innen disse rammer forventes at hver sektor får ut mest mulig effekt av hver krone. Det forventes at administrasjonen og politiske utvalg for sektorene i løpet av høsten samarbeider om p0rioritering av rammene, slik at rådmannens forslag til budsjett og revidert handlingsplan til bystyrets møte i desember også har en politisk forankring i hovedutvalgene. Rammefinansieringer skal i størst mulig grad finansieres med egenkapital. Dette gjelder også vedtatte, ikke iverksatte prosjekter. Rådmannen bes derfor gjøre en vurdering om å bruke 200 millioner av fondsmidlene til dette formål. Dette også i lys av at rådmannen i sin 1.tertialrapport -08 påpeker en negativ avkastning på de plasserte fondsmidlene. Egenkapital frigjøres til investeringer ved salg av kommunale boliger og eiendommer samt kapitaluttak fra kommunalt eide bedrifter. I handlingsplanperioden forventes dette å utgjøre 200 mill. kroner med 67 millioner per år fra Selvkostfond (VAR) Vi vil bemerke at både Frevar KF og Teknisk drift opererer med selvkostfond innen VARområdet. Dette synes ulogisk; fondene bør ligge under Teknisk drift. Videre har Frevar KF en del ledninger og pumpestasjoner rundt om i kommunen som av driftstekniske og sikkerhetsmessige årsaker bør forvaltes av Teknisk drift. Rådmannen og styret i Frevar KF bes avklare nevnte forhold. 5

7 Borg havn IKS. Borg havn disponerer fritt store kommunale arealer på Øra. Det pålegges rådmannen å kreve årlig leie for de kommunale arealer som i dag disponeres av Borg havn; første gang fra år Driftsrammer Oversikt driftsbudsjett Fredrikstad kommune (nettorammer i mill kr/fra 2008 i 2008 kr) Regn. Bud Bud Bud Bud Bud Bud 2007 = vedtatt opprinnelig budsjett Inntekter Skatt ,1-1292,1-1327,1-1335,9-1343,9-1359,9 Eiendomsskatt -153,4-144,0-104,0-99,0-90,0-65,0 Rammetilskudd -731,1-784,8-795,6-815,0-829,5-848,8 Sum frie inntekter -2126,5-2220,9-2226,7-2249,9-2263,4-2273,7 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,2 162,4 169,9 168,1 161,7 153,7 Renteinntekter -60,5-67,9-69,4-70,9-72,4-74,3 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,0 144,9 149,9 150,5 150,8 131,6 Kapitalutg. nye investeringer fra ,0 2,6 38,6 58,0 66,8 74,8 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,0 0,8 11,9 19,0 28,6 28,6 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -104,7-120,7-134,9-141,5-147,9-147,9 Kompensasjonstilskudd - stat -26,4-31,0-29,9-28,9-28,0-26,9 Overføring fra FREVAR KF -3,0-7,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Utbytte -16,5-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0 Sum netto kapitalkostnader 55,1 59,2 101,2 119,3 124,5 104,7 Diverse fellesut. 0,938 23,0 23,5 25,8 26,8 27,5 Mva-komp investeringer -82,3-40,5-34,5-29,0-21,0-10,0 Til kirketjenester ink. kap.kostnader 27,7 36,8 37,1 37,4 37,6 37,6 Andre trossamfunn 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Sum -51,3 21,5 28,3 36,4 45,6 57,3 Til disp. drift og investeringer -2122,7-2140,2-2097,2-2094,2-2093,3-2111,7 NETTO UTGIFTSRAMMER: Sentraladministrasjonen 124,3 123,4 124,9 122,7 122,7 122,7 Plan og miljø 27,3 23,4 23,4 24,4 24,4 24,4 Kultur og næring 86,9 84,0 82,5 82,0 81,5 80,5 Teknisk drift 198,3 210,7 198,8 195,6 195,6 195,6 Skole 555,2 564,0 564,0 564,0 564,0 Omsorg 702,0 704,0 704,0 704,0 719,0 Barnehage 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 Familie og sosial 384,2 382,6 374,5 374,5 374,5 Felles Omsorg og oppvekst 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 Red. reise, konf., kontorutg. - må fordeles -10,0-10,0-10,0-10,0 Reduserte pensjonskostnader - må fordeles - -30,0-30,0-30,0 Sum 436,7 2139, , , , ,7 Korr. Interne finans.tran. -4,3 Netto internt driftsresultat -1681,7-0,3 30,0-10,1-9,6-14,0 - Bruk av overskudd fra ,2 - Overføring til investeringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 1,0 0,0-30,0 10,1 9,6 14,0 - Bruk/overføring - bundne driftsfond -17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Egenkapital til investeringsbudsjett 76,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Disp. netto internt driftsres ,2-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Føringer fram mot budsjettbehandling i desember

8 Posisjonspartiene ser at vi ikke har kommet så langt som vi kunne ønske på en del områder. Partiene har imidlertid forventninger til at en del av de tiltak nevnt i planens verbaldel vil kunne gi betydelig økonomisk effekt allerede i 2009 og videre i perioden. Partiene er enige om at dersom den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2008 er bedret i tråd med forventningene, skal handlingsrommet brukes til å styrke rammene primært innen oppvekst og omsorg. Det vil da ikke være aktuelt å senke E-skatten ytterligere i Det er vår intensjon at det i 2009 opprettes en egen stabsfunksjon som kalles By og samfunnsutvikling. Denne seksjonen skal være direkte underlagt rådmannen med rapportering til formannskapet. Det skal høsten 2008 utredes hvilke funksjoner som skal legges under denne seksjonen. Det er fra ny politisk ledelse ønske om at næringsutvikling og langsiktig byutviklings arbeid skal styrkes. Derfor er det ønskelig at kommunens næringsavdeling og internasjonale arbeid legges til denne seksjonen. Samt arealplanlegging og andre overordende planer. Seksjonen skal også være knyttet til kommunens eiendomsavdeling. Dette for at seksjonen skal til enhver tid ha oversikt over tilgjengelige arealer og eventuelle behov for nye arealer. Seksjonen skal utvikle nettverk til myndigheter og kommunale virksomheter og trekke til seg den rette kompetansen og ressurser etter behov. Det skal opprettes fadderordninger, bedriftssamarbeid og fora for kommunikasjon og utvikling innenfor og over faggrenser. 7

9 Investeringsbudsjettet Nytt sykehjem legges inn i investeringsbudsjettet med 5 mill. kr. (prosjekteringsmidler) i år 2010 samt 65 mill. kroner for hvert av årene 2011 og Investeringsbudsjettet for rehabilitering og brannpålegg økes med kr. 12 mill. per år. Dette for å påbegynne arbeidet med å kutte ned på det konstaterte vedlikeholdsetterslepet (230 mill.kr). Det er videre lagt inn kr. 0,2 mill. i 2009 til teleslynger. Videre vil vi bygge en idretts-/flerbrukshall på Lisleby. Det er avsatt 35 mill. til dette i Investeringer Investering - finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 7,0 7,6 5,0 5,0 Kultur tjenester 4,5 2,4 1,2 36,7 Tekniske tjenester 28,0 27,0 27,0 27,0 Omsorg 2,5 6,0 66,0 66,0 Oppvekst 48,1 83,5 141,0 143,0 Kirke tjenester 7,0 7,0 7,0 7,0 Egenkapitalinnskudd KLP 7,0 Sum netto investeringer 104,1 133,5 247,2 284,7 Fra investeringsfond 8,6 0,0 0,0 0,0 Fra investeringsfond - KLP 7,0 0,0 0,0 0,0 Utbyggingsavtale ny skole Østsiden 0,0 5,0 0,0 0,0 Salgsinnt. bolig/eiendom og kap.uttak 0,0 67,0 67,0 67,0 Overføring fra drift 0,0 0,0 0,0 0,0 Lånebehov 88,5 61,5 180,2 217,7 Selvfinansierte investeringer VAR 140,0 157,0 148,0 134,0 Teknisk drift 11,0 11,0 11,0 1,0 Barnehager og omsorgsboliger 6,0 5,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 19,7 38,1 36,0 0,0 Boligstrategi 46,5 50,6 18,0 0,0 Sum netto selvfinans 223,2 261,7 213,0 135,0 Fra investeringsfond 11,0 11,0 11,0 1,0 Tidl. Bev. Torpedalsvn, (fond) 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre salgsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjett 0,0 0,0 0,0 0,0 Salg bolg/næringstomter 19,7 38,1 36,0 0,0 Lånebehov 192,5 212,6 166,0 134,0 8

10 FELLESOPPGAVER Dette kapittelet omhandler fellesoppgaver som er gjennomgående for hele organisasjonen, og som alle nivåer i organisasjonen skal forholde seg aktivt til. Posisjonen forventer reduksjon i driftskostnadene gjennom løpende reforhandlinger av innkjøpsavtalene. Det forventes at antall administrative stillinger reduseres gjennom naturlig avgang og vurdering av organisasjonsformer. Det igangsettes et prosjekt hvor Fredrikstad skal bli landets beste service kommune. Prosjektet skal skissere opp klare mål for servicearbeid. Dette skal forankres politisk og administrativt i alle ledd. Prosjektet må legge opp til at det planlegges tiltak og hver enkelt virksomhet vil bli målt på sin innsats. Belønningsordninger vil bli vurdert i prosjektet. Prosjektet skal ta sikte på å legge flere oppgaver med beslutningsmyndighet til servicetorget. Eks. på oppgaver er situasjonskart, infoland, byggesaksbehandling, bostøtte osv. Prosjekter skal dokumenteres kost nytte. Over tid skal aktivitetsreduksjoner gi kostnadsreduksjoner. Endringer i rådmannens aktiviteter og tiltak: Aktiviteten 3.18 strykes. PLAN OG MILJØSEKSJONEN Er styrket med midler for rullering av Hankø og arealdelen slik det er forutsatt i disponering av overskuddet for Saksbehandling legges så langt det er mulig til Servicetorget. Økning i antall innkomne søknader og bestillinger som følge av høykonjunktur må løses gjennom økt bruk av Servicetorget. Med utgangspunkt at budsjettet for 2008 har vesentlig reduksjon i netto driftsramme vil rådmannens fremskriving bli vedtatt, men med den forutsetning at LSU opprettholdes på dagens nivå med hensyn til tilskuddsmidler og sentral koordinering samt at større andel søknader håndteres av Servicetorget. KULTUR OG NÆRINGSSEKSJONEN Budsjettet for kultur- og næring opprettholdes i tråd med rådmannens fremlegg. Tilskuddene skal øke med 800 tusen fra 2009 for å imøtekomme de som har fått redusert inntekt på papirinnsamling. Det forutsettes tilsvarende administrative kostnadsreduksjoner fra Økningen i tilskudd dekkes inn i 2009 gjennom bruk av frie fondsmidler. Tallene over er ikke innarbeidet, men er et signal om hvor det er ønskelig med kostnadsreduksjoner samtidig som tilskuddsmidler økes og som tillegg til rådmannens effektiviserings- og innsparingstiltak. 9

11 TEKNISK DRIFT Rådmannen foreslår betydelige innsparings- og effektiviseringstiltak. Posisjonen kan ikke se at det er mulig å innarbeide store driftsmidler til etterslep i vedlikehold, men mener at en eventuell etablering av eiendomsselskap og salg av boligmasse vil kunne medføre at vedlikehold blir ivaretatt som del av selskapets og ny eiers drift. Takten i gebyrfinansierte investeringer er særdeles høy de neste årene. OMSORG OG OPPVEKSTSEKSJONEN Rammen for seksjonen styrkes noe i hele perioden i forhold til nivået for Dette krever allikevel effektiviseringer da nye utfordringer er vesentlige. Fellesoppgaver og administrasjon Det legges ikke opp til ytterligere innsparinger. I tusen kroner Netto ramme Omsorg felles Barnehagene Ingen endringer i forhold til rådmannens forslag. I tusen kroner Netto ramme Skole Det skal arbeides videre med utvikling av skoleledelse. Voksentettheten i skolen skal ikke reduseres i perioden. Nylende skole opprettholdes. Leierskoletilbudet videreføres og tillitsvalgtimene beholdes. Rammen for skolesektoren i perioden settes til: Skole i tusen kroner Ny netto ramme Sosial og familieetaten Frivillighetssentralen, Homestart og Daghøyskolen videreføres samt samarbeidet med Kirkens Bymisjon og prosjekt for sysselsettingstiltak videreføres. Det skal ytes tilskudd til varmestua og fremtidig natthjem. Det er fortsatt økonomiske utfordringer innen barnevern og ODA. Det vil derfor være fokus på disse to virksomheter fram mot budsjettbehandlingen i desember. Sosial og familie i tusen kroner Ny netto ramme

12 Omsorgsetaten Det er behov for flere hender i sykehjemmene og i åpen omsorg. Det er også behov for økte fysioterapitjenester. Rammene økes derfor med 5 millioner kroner i forhold til rådmannens fremlagte forslag. Det skal i 2009 utredes behovet for palliativ og intermediær avdeling. Arbeidet med installering av teleslynge påbegynnes. Omsorg i tusen kroner Ny netto ramme SENTRALADMINISTRASJONEN Rammene, utfordringene og innsparingstiltakene er ikke endret fra rådmannens innstilling. Sentraladministrasjonen styrkes med 2 millioner kroner per år i hele HP-perioden for å videreføre kollektivsatsningen bl.a. i samarbeid med ØKT. Beløpet finansieres med økte parkeringsinntekter. Det er behov for å opprette flere lærlingplasser. FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Tilskuddet til Fredrikstad Kirkelige Fellesråd styrkes med 1 million kroner i forhold til rådmannens fremlagte forslag. 4. VERBALFORSLAG/BESTILLINGER Partiene ønsker i tillegg til rådmannens budsjett og handlingsplan å foreslå bestillinger og verbalforslag: 1. Lokalsamfunnene utfordres i arbeidet med økt integrering. 2. Kommunen vil arbeide for øke antallet VTA-plasser. Det bes om en politisk sak. 3. Det skal i samarbeid med private utvikles gjestehavn og flere båtplasser nær sentrum. 4. Det skal utarbeides en oversikt over Fredrikstads kunstsamling. 5. Rådmannen bes utarbeide en oversikt over kommunens eierposisjoner i ulike selskaper, som et grunnlag for kommunens eierstrategi i løpet av første halvår Det utarbeides en sak for vurdering av fremtidig eiendomsselskap fra Sees i sammenheng med nytt kommunalt pensjonssystem og salg av boliger. 7. Bygging og drift av nytt sykehjem som planlegges ferdigstilt 2012 konkurranseutsettes. 8. Kjøkkentjenesten skal fra 1. januar 2009 ikke levere til private. 9. Kommunen vil bistå/tilrettelegge for etablering av et eldres hus. 11

13 VEDLEGG 1 Brutto Netto i perioden Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Rammefinansierte investeringer Sentrale IT-investeringer IT- sentrale investeringer 15,6 15,6 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Ëget nett III 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Fibertilknytning for resten av virksomh. 4,6 4,6 2,0 0,0 2,0 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum IT 24,6 24,6 7,0 0,0 7,0 7,6 0,0 7,6 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Kultur Borgehallen, rehab. 4 garderober 1,0 0,8 1,0 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 Gaustadhallen, ventilasjon,/varmegj.v.anlegg 2,2 2,2 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 Sentralidrettsanlegget, ventilasjonsanlegg 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Digitalisering kino 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 Nytt flomlys, hovedbane Sentralidr.anlegget 1,5 1,0 0,0 1,5 0,5 1,0 0,0 0,0 Nytt flomlys, treningsfelt Sentralidr.anlegget 0,6 0,4 0,0 0,6 0,2 0,4 0,0 0,0 Asfalt - Kongstenhallen/Stjernehallen 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 Idretts- og flerbrukshall 35,0 35,0 35,0 0,0 35,0 Nytt kunstgress, Merkurbanen 2,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,8 1,7 Sum kultur 46,5 44,8 4,7 0,2 4,5 3,1 0,7 2,4 1,2 0,0 1,2 37,5 0,8 36,7 Teknisk Veier, nye dekker 10,8 10,8 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 2,7 Trafikksikring 9,2 7,6 2,3 0,4 1,9 2,3 0,4 1,9 2,3 0,4 1,9 2,3 0,4 1,9 Rehabilitering bygg 16,0 16,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Brannpålegg 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Biler, maskiner 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Kaier og brygger 4,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Gatelys styringssystem 3,2 3,2 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 Legionellatiltak 4,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Brannsikring Gamlebyen 2,0 2,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 Gangbro, styringssystem 0,8 0,8 0,8 0,0 0,8 Teleslynger kommunale bygg 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 Økn. rehabilitering og brannpålegg 48,0 48,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 Sum Teknisk 110,6 109,0 28,4 0,4 28,0 27,4 0,4 27,0 27,4 0,4 27,0 27,4 0,4 27,0 Omsorg 0

14 Rehab. øvrige sykehjem 2,5 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 Nytt sykehjem 135,0 135,0 0,0 5,0 0,0 5,0 65,0 0,0 65,0 65,0 0,0 65,0 Utstyr 3,0 3,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Sum omsorg 140,5 140,5 2,5 0,0 2,5 6,0 0,0 6,0 66,0 0,0 66,0 66,0 0,0 66,0 Oppvekst Cicignon skole - total 251,0 mill.kr./tidl.bev ,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Gaustad u.skole 47,5 47,5 10,0 0,0 10,0 37,5 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny skole Østsiden (byggetrinn 1) 2008: 5,0 mill kr 145,0 145,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 80,0 0,0 80,0 55,0 55,0 Ny Råkollen skole 24,0 24,0 0,0 14,0 0,0 14,0 10,0 0,0 10,0 0,0 Borge u.skole (anslag mill kr). 80,0 80,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 60,0 60,0 Inneklima/uteareal 57,2 57,2 6,5 0,0 6,5 16,9 0,0 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 Uteanlegg 8,4 8,4 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 2,1 Paviljonger 22,0 22,0 10,0 0,0 10,0 3,0 0,0 3,0 6,0 0,0 6,0 3,0 3,0 Bygn.messig tilp. funk.hemmede 9,5 9,5 1,5 0,0 1,5 2,0 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 It- investeringer skole 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 Sum oppvekst 415,6 415,6 48,1 0,0 48,1 83,5 0,0 83,5 141,0 0,0 141,0 143,0 0,0 143,0 Kirken Ramme 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Sum kirken 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 765,8 762,5 97,7 0,6 97,1 134,6 1,1 133,5 247,6 0,4 247,2 285,9 1,2 284,7 Selvfinanierende investeringer (tall i mill.kr.) Brutto Netto i perioden Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Vann, avløp og renovasjon Vann 200,0 200,0 39,0 0,0 39,0 56,0 0,0 56,0 57,0 0,0 57,0 48,0 0,0 48,0 Avløp 326,0 326,0 79,0 0,0 79,0 84,0 0,0 84,0 84,0 0,0 84,0 79,0 0,0 79,0 Reservevannsledning 23,0 23,0 14,0 0,0 14,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fellesinvesteringer vann og avløp 18,0 18,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Renovasjon 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Sum VAR 579,0 579,0 140,0 0,0 140,0 157,0 0,0 157,0 148,0 0,0 148,0 134,0 0,0 134,0 Teknisk drift Enøk tiltak 30,0 30,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Parkeringsautomater 4,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1

15 Div. teknisk 34,0 34,0 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 1,0 0,0 1,0 Omsorg og oppvekst Rehabilitering barnehager 10,0 10,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forurenset jord barnehager 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Omsorg og oppvekst 11,0 11,0 6,0 0,0 6,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling for salg Bolig 72,1 72,1 12,1 0,0 12,1 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 Næring 14,2 14,2 5,6 0,0 5,6 4,6 0,0 4,6 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 Strategiske kjøp (bolig/næring) 7,5 7,5 2,0 0,0 2,0 3,5 0,0 3,5 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Sum 93,8 93,8 19,7 0,0 19,7 38,1 0,0 38,1 36,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 Boligstrategi Nybygg 136,4 109,1 55,6 11,1 44,5 60,8 12,2 48,6 20,0 4,0 16,0 0,0 Kjøp 6,0 6,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 Sum 142,4 115,1 57,6 11,1 46,5 62,8 12,2 50,6 22,0 4,0 18,0 0,0 0,0 0,0 Sum selvfinansierte 860,2 832,9 234,3 11,1 223,2 273,9 12,2 261,7 217,0 4,0 213,0 135,0 0,0 135,0 2

BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Formannskapets innstilling av 22.11.2007 til Bystyret: 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan

Detaljer

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 FREDRIKSTAD KOMMUNE Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 Felles budsjettforslag fra partiene Fredrikstad FrP Høyre Folkets Stemme og Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre 0 Endringer Budsjett

Detaljer

Handlingsplan for 2015 2018

Handlingsplan for 2015 2018 Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 Fredrikstad Høyres forslag til: Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 SIDE 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2014-2017

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Budsjett 2009 Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune

Budsjett 2009 Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune Budsjett 2009 Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune Fredrikstad FrP, Høyre, Kristelig Folkeparti og Folkets Stemme 0 INNLEDNING I dette dokument presenterer Fredrikstad FrP, Høyre, Kristelig

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011 2014 og Budsjett 2011

Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011 2014 og Budsjett 2011 Handlingsplan l 2011-2014 og budsjett 2011 Rådmannens forslag 28.10.2010 2010 95 prosent av budsjettet viderefører gode tjenester 5 prosent beskriver omstilling Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer

Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer 0 1 Innledning Fredrikstad Høyre legger med dette fram sitt forslag til endringer til Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2016 2019. Dette

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Bystyret behandlet PS 10/128 i møte 9.desember 2010 og fattet følgende vedtak: 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011-2014

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018 Budsjett 2 og Revidert handlingsplan for 2 28 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V. Bystyrets vedtak 4.2.24 saksnummer 3/4:. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 4 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland

Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Disse partiene har fokusert på å bedre kommunenes økonomi og soliditet. Totalt er økonomiplanen gjort opp med ett overskudd

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013 Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Side 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2013-2016 og

Detaljer

Kristiansand Arbeiderparti

Kristiansand Arbeiderparti Kristiansand Arbeiderparti Endringsforslag til rådmannens budsjett og handlingsprogram 2016 2019 Et budsjett for arbeid og integrering Innledning Arbeiderpartiets alternative budsjett, er et budsjett for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer