Handlingsplan for Fredrikstad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune"

Transkript

1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Handlingsplan for Fredrikstad kommune Formannskapets innstilling av

2 INNHOLD 1. INNLEDNING HOVEDMÅL ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER... 4 Inntekter... 5 Driftskostnader... 5 Driftsrammer... 6 Investeringsbudsjettet... 8 Investeringer... 8 FELLESOPPGAVER... 9 PLAN- OG MILJØSEKSJONEN... 9 KULTUR- OG NÆRINGSSEKSJONEN... 9 TEKNISK DRIFT OMSORG- OG OPPVEKSTSEKSJONEN Fellesoppgaver og administrasjon Barnehagene Skole Sosial- og familieetaten Omsorgsetaten SENTRALADMINISTRASJONEN FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD VERBALFORSLAG/BESTILLINGER

3 1. INNLEDNING Posisjonspartiene legger med dette fram sin handlingsplan for Fredrikstad Kommune. Dokumentet er en omforent plan for utvikling og styring av Fredrikstad kommune. Planen er utarbeidet av Fredrikstad FrP, Fredrikstad Høyre og Folkets Stemme i samarbeid med Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre. Utgangspunktet for planarbeidet er rådmannens forslag til handlingsplan og drøftinger partiene i mellom. Vedlagte dokument innarbeides i den endelige handlingsplanen som vedtas i Bystyret 19. Juni Grunnlaget for samarbeidet er nedfelt i en avtale inngått mellom posisjonspartene. Hovedfokus i denne avtalen er styrking av områdene oppvekst og omsorg. Eiendomsskatten skal gradvis reduseres og på sikt avskaffes. Bunnfradraget økes for at den sosiale profilen skal ivaretas. De samarbeidende partiene har som fokusområde å utvike en sunn og forutsigbar kommuneøkonomi. En god, kontrollert økonomisk styring er grunnlaget for ansvarlig utvikling av kommunens kjerneområder; skole, omsorg, oppvekst, trygge lokalsamfunn og kommunal service. Derfor trenger Fredrikstad en ny økonomisk politikk, noe som gjenspeiles i denne handlingsplanen. Fordi de statlige overføringene stadig blir redusert mens de pålagte oppgavene vokser i størrelse og omfang, arbeider planen med fokus på forenkling og lokal tilrettelegging for gode, praktiske løsninger til beste for kommunens innbyggere. De reformene som er kommet fra staten er oftest ikke fullfinansiert. Sørheimutvalget gir heller ingen forventninger til at denne situasjonen skal endres i fremtiden. Fredrikstads innbyggere har lovmessig rett til en rekke tjenester fra kommunen. Når de er dekket inn i budsjettet, har de samarbeidende partiene som mål å legge frem egne, prioriterte løsninger. De samarbeidende partiene ønsker allikevel å bedre de lovpålagte tjenestene til publikum. Det skal oppnås ved å redusere de administrative kostnadene og fokus på forenkling. Målet er å opprettholde, der det er mulig, forbedre dagens tjenesteytelse til en lavere kostnad. Åpenhet er et grunnleggende i prinsipp i et demokrati. For å styrke lokaldemokratiet og den enkelte innbyggers muligheter til å sette seg inn i saker, vil partiene at prinsippet om meroffentlighet praktiseres i all kommunal forvaltning. Partiene mener at unntatt offentlighet bare skal gjelde når det foreligger sterke hensyn til personvern, intern forretningsdrift eller hjelmet i lov. 2. HOVEDMÅL Helse og omsorg Vi innser at det er nødvendig å synliggjøre, sikre og styrke de eldres rettigheter, og derigjennom deres livskvalitet. Gjennom et oppsøkende eldreombud. Antall institusjonsplasser økes fra og med 2008 gjennom fortsatt drift av Onsøyheimen. Et nytt sykehjem står, etter planen, ferdig i

4 Bygging av tilrettelagte boliger for unge uføre. Ventelistene de siste 5-6 årene har ligget på yngre med bistandsbehov. Vi vil igangsette bygging av boliger, tilrettelagt for unge uføre. Omsorg pluss skal prosjekteres i perioden jfr. holmen-modellen Gjennomføring må skje i samarbeid med ekstern aktør. Intensjonen om at eldre kan bo lenger i egen bolig. Prosjekt servicemedarbeider startes opp som prøveprosjekt i Forebyggende rusarbeid. Mange unge mennesker i Fredrikstad har problem med rus. Arbeidet overfor denne gruppen skal tydeliggjøres og vi ønsker samtidig å styrke de forebyggende tiltakene og foreldre, foresatte og lærere i skolen utfordres spesielt. Et sterkere samarbeid med Blå Kors, NAV, VTA-bedrifter og frivillige organisasjoner skal fremme og sette sterkere fokus på aktivitetstilbud til rusavhengige. Ruspolitisk plan utarbeides i For å nå målet om å begrense ungdommens alkoholforbruk må mål og tiltak i den ruspolitiske plan tydeliggjøres og formidles. Barn, unge og idretten. Barnevernet skal sikres en stabil og handlingskraftig ledelse. Den positive utviklingen i kvalitet på tjenesteutøvelsen og saksbehandlingen må videreutvikles. Samarbeidet med frivillige og samhandling med andre aktører skal settes i system. Utekontakten. Organisasjonen skal ha en sentral rolle i kommunens oppsøkende tjeneste for å drive forebyggende arbeid blant barn og unge i sentrum og der de ellers treffes. En flerbruks idrettshall skal prosjekteres på Lisleby. FFK College skal sikres grobunn for etablering og utvikling. Derfor trenger de løsninger på sitt behov for treningsareal. Vi ønsker å tilrettelegge for en slik løsning. Stjernen Hockey er en viktig faktor og medspiller i byens idrettsmiljø. Vi ønsker å arbeide for at klubben kan disponere et egnet areal til en tidsmessig ishall. Integrering Fredrikstad kommune har ansvar for å ta imot og integrere flyktninger. En viktig nøkkel i dette arbeidet er utdanning og arbeid for den enkelte. Vi vil derfor se på mulighetene for å videreutvikle det arbeidet som gjøres på dette området i dag, og vurdere nye tiltak som kan gi økt deltagelse i arbeidslivet. Samarbeidet med NAV. Etter sosialloven skal tiltakene målrettes og fokuseres frem mot deltakelse i arbeidslivet for den enkelte. Private operatører kan også bringes inn i dette 3

5 arbeidet. Vi skal søke fokus på samarbeid med flerkulturelle foreldre for å hindre demokratiske forskjeller. Barn og unge må ha samme mulighet og rettighet til utvikling. Kultur, næring og turisme Et viktig mål for posisjonen er gjennom forenklinger å tilby innbyggerne, små og mellomstore bedrifter service med vekt på kort saksbehandlingstid. Det skal satses på samarbeid med bedrifter, myndigheter, nettverk og organisasjoner om næringsutvikling. Kollektivtilbudet skal gjennomgås. Buss for en tier skal innføres som prøveordning på utvalgte ruter. Fremkommeligheten i sentrum må bedres. Gjestehavn nær sentrum skal utvikles og opprettes i samarbeid med private aktører. Vi ønsker et særlig fokus på Gamlebyen og de kulturelle verdier som ligger i Nordens best bevarte festningsby. Samarbeidet med stiftelsen Fredrikstad Museum skal i den sammenheng styrkes. Park og Idrettsavdelingen føres organisasjonsmessig tilbake til teknisk drift. Rådmannen bes legge fram en sak om dette høsten Byens hovedbibliotek skal ikke flyttes fra nåværende lokaler. De lag og foreninger som har barn og unge som sitt satsningsområde prioriteres ved tildeling av tilskudd. Tilskuddsordningen holdes minimum på dagens nivå. Skolen Kunnskapsnivået i Fredrikstadskolen skal heves. Undervisning i norsk, regning, og fremmedspråk styrkes, og realfag skal være særlig fokusert. Dette skal skje innenfor rammen av uketimer. Vi ønsker et bedre samarbeid mellom hjem og skole. Skolen skal ikke være en rekrutteringsarena for bruk av rusmidler. Utvikling av samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner kan bidra til en positiv utvikling på dette vanskelige feltet. 3. ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 4

6 Inntekter Rådmannens forslag til skatteinntekter og rammetilskudd for årene viser nær sagt ingen realvekst. Posisjonen mener det er rom for å legge realveksten til drøye 1% pr år utover rådmannens forslag. For 2009 holdes inntektsanslaget lik rådmannens. Eiendomsskatten trappes ned i perioden. Kapitalinntektene øker i perioden basert på posisjonens vedtak om realisering av boliger og eiendom. FREVAR KF øker løpende sin egenkapital. Posisjonen ønsker å tilføre kommunens driftsbudsjett ytterligere midler gjennom bruk av FREVAR. Det er rimelig å ytterligere øke årlig inntekter fra FREVAR med 3 millioner fra Det er tidligere vedtatt å utrede en kommunal pensjonskasse etter Molde-modellen. Det er ønskelig at dette arbeidet påbegynnes omgående, slik at en eventuell endring kan få effekt allerede fra Effekt av kommunal pensjonskasse i Fredrikstad er lagt inn i handlingsplanen med 30 mill. kr. per år fra år Driftskostnader Rådmannen legger frem nye utfordringer og forslag til effektiviseringstiltak innen hvert av tjenesteområdene. Posisjonen mener fortsatt at reiser, konsulenttjenester, leie av lokaler og grunn, matvarer, transportutgifter, bruk av overtid, bruk av vikarer ekstrahjelp med mer er områder det kan fokuseres på med hensyn til kostnadsreduksjoner. En rekke av disse reduksjonene kan gjennomføres uten standardreduksjon i tjenestetilbudet. Nedenfor følger en oppstilling av foreslåtte, netto rammer per driftssektor i perioden. Innen disse rammer forventes at hver sektor får ut mest mulig effekt av hver krone. Det forventes at administrasjonen og politiske utvalg for sektorene i løpet av høsten samarbeider om p0rioritering av rammene, slik at rådmannens forslag til budsjett og revidert handlingsplan til bystyrets møte i desember også har en politisk forankring i hovedutvalgene. Rammefinansieringer skal i størst mulig grad finansieres med egenkapital. Dette gjelder også vedtatte, ikke iverksatte prosjekter. Rådmannen bes derfor gjøre en vurdering om å bruke 200 millioner av fondsmidlene til dette formål. Dette også i lys av at rådmannen i sin 1.tertialrapport -08 påpeker en negativ avkastning på de plasserte fondsmidlene. Egenkapital frigjøres til investeringer ved salg av kommunale boliger og eiendommer samt kapitaluttak fra kommunalt eide bedrifter. I handlingsplanperioden forventes dette å utgjøre 200 mill. kroner med 67 millioner per år fra Selvkostfond (VAR) Vi vil bemerke at både Frevar KF og Teknisk drift opererer med selvkostfond innen VARområdet. Dette synes ulogisk; fondene bør ligge under Teknisk drift. Videre har Frevar KF en del ledninger og pumpestasjoner rundt om i kommunen som av driftstekniske og sikkerhetsmessige årsaker bør forvaltes av Teknisk drift. Rådmannen og styret i Frevar KF bes avklare nevnte forhold. 5

7 Borg havn IKS. Borg havn disponerer fritt store kommunale arealer på Øra. Det pålegges rådmannen å kreve årlig leie for de kommunale arealer som i dag disponeres av Borg havn; første gang fra år Driftsrammer Oversikt driftsbudsjett Fredrikstad kommune (nettorammer i mill kr/fra 2008 i 2008 kr) Regn. Bud Bud Bud Bud Bud Bud 2007 = vedtatt opprinnelig budsjett Inntekter Skatt ,1-1292,1-1327,1-1335,9-1343,9-1359,9 Eiendomsskatt -153,4-144,0-104,0-99,0-90,0-65,0 Rammetilskudd -731,1-784,8-795,6-815,0-829,5-848,8 Sum frie inntekter -2126,5-2220,9-2226,7-2249,9-2263,4-2273,7 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,2 162,4 169,9 168,1 161,7 153,7 Renteinntekter -60,5-67,9-69,4-70,9-72,4-74,3 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,0 144,9 149,9 150,5 150,8 131,6 Kapitalutg. nye investeringer fra ,0 2,6 38,6 58,0 66,8 74,8 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,0 0,8 11,9 19,0 28,6 28,6 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -104,7-120,7-134,9-141,5-147,9-147,9 Kompensasjonstilskudd - stat -26,4-31,0-29,9-28,9-28,0-26,9 Overføring fra FREVAR KF -3,0-7,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Utbytte -16,5-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0 Sum netto kapitalkostnader 55,1 59,2 101,2 119,3 124,5 104,7 Diverse fellesut. 0,938 23,0 23,5 25,8 26,8 27,5 Mva-komp investeringer -82,3-40,5-34,5-29,0-21,0-10,0 Til kirketjenester ink. kap.kostnader 27,7 36,8 37,1 37,4 37,6 37,6 Andre trossamfunn 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Sum -51,3 21,5 28,3 36,4 45,6 57,3 Til disp. drift og investeringer -2122,7-2140,2-2097,2-2094,2-2093,3-2111,7 NETTO UTGIFTSRAMMER: Sentraladministrasjonen 124,3 123,4 124,9 122,7 122,7 122,7 Plan og miljø 27,3 23,4 23,4 24,4 24,4 24,4 Kultur og næring 86,9 84,0 82,5 82,0 81,5 80,5 Teknisk drift 198,3 210,7 198,8 195,6 195,6 195,6 Skole 555,2 564,0 564,0 564,0 564,0 Omsorg 702,0 704,0 704,0 704,0 719,0 Barnehage 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 Familie og sosial 384,2 382,6 374,5 374,5 374,5 Felles Omsorg og oppvekst 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 Red. reise, konf., kontorutg. - må fordeles -10,0-10,0-10,0-10,0 Reduserte pensjonskostnader - må fordeles - -30,0-30,0-30,0 Sum 436,7 2139, , , , ,7 Korr. Interne finans.tran. -4,3 Netto internt driftsresultat -1681,7-0,3 30,0-10,1-9,6-14,0 - Bruk av overskudd fra ,2 - Overføring til investeringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 1,0 0,0-30,0 10,1 9,6 14,0 - Bruk/overføring - bundne driftsfond -17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Egenkapital til investeringsbudsjett 76,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Disp. netto internt driftsres ,2-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Føringer fram mot budsjettbehandling i desember

8 Posisjonspartiene ser at vi ikke har kommet så langt som vi kunne ønske på en del områder. Partiene har imidlertid forventninger til at en del av de tiltak nevnt i planens verbaldel vil kunne gi betydelig økonomisk effekt allerede i 2009 og videre i perioden. Partiene er enige om at dersom den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2008 er bedret i tråd med forventningene, skal handlingsrommet brukes til å styrke rammene primært innen oppvekst og omsorg. Det vil da ikke være aktuelt å senke E-skatten ytterligere i Det er vår intensjon at det i 2009 opprettes en egen stabsfunksjon som kalles By og samfunnsutvikling. Denne seksjonen skal være direkte underlagt rådmannen med rapportering til formannskapet. Det skal høsten 2008 utredes hvilke funksjoner som skal legges under denne seksjonen. Det er fra ny politisk ledelse ønske om at næringsutvikling og langsiktig byutviklings arbeid skal styrkes. Derfor er det ønskelig at kommunens næringsavdeling og internasjonale arbeid legges til denne seksjonen. Samt arealplanlegging og andre overordende planer. Seksjonen skal også være knyttet til kommunens eiendomsavdeling. Dette for at seksjonen skal til enhver tid ha oversikt over tilgjengelige arealer og eventuelle behov for nye arealer. Seksjonen skal utvikle nettverk til myndigheter og kommunale virksomheter og trekke til seg den rette kompetansen og ressurser etter behov. Det skal opprettes fadderordninger, bedriftssamarbeid og fora for kommunikasjon og utvikling innenfor og over faggrenser. 7

9 Investeringsbudsjettet Nytt sykehjem legges inn i investeringsbudsjettet med 5 mill. kr. (prosjekteringsmidler) i år 2010 samt 65 mill. kroner for hvert av årene 2011 og Investeringsbudsjettet for rehabilitering og brannpålegg økes med kr. 12 mill. per år. Dette for å påbegynne arbeidet med å kutte ned på det konstaterte vedlikeholdsetterslepet (230 mill.kr). Det er videre lagt inn kr. 0,2 mill. i 2009 til teleslynger. Videre vil vi bygge en idretts-/flerbrukshall på Lisleby. Det er avsatt 35 mill. til dette i Investeringer Investering - finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 7,0 7,6 5,0 5,0 Kultur tjenester 4,5 2,4 1,2 36,7 Tekniske tjenester 28,0 27,0 27,0 27,0 Omsorg 2,5 6,0 66,0 66,0 Oppvekst 48,1 83,5 141,0 143,0 Kirke tjenester 7,0 7,0 7,0 7,0 Egenkapitalinnskudd KLP 7,0 Sum netto investeringer 104,1 133,5 247,2 284,7 Fra investeringsfond 8,6 0,0 0,0 0,0 Fra investeringsfond - KLP 7,0 0,0 0,0 0,0 Utbyggingsavtale ny skole Østsiden 0,0 5,0 0,0 0,0 Salgsinnt. bolig/eiendom og kap.uttak 0,0 67,0 67,0 67,0 Overføring fra drift 0,0 0,0 0,0 0,0 Lånebehov 88,5 61,5 180,2 217,7 Selvfinansierte investeringer VAR 140,0 157,0 148,0 134,0 Teknisk drift 11,0 11,0 11,0 1,0 Barnehager og omsorgsboliger 6,0 5,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 19,7 38,1 36,0 0,0 Boligstrategi 46,5 50,6 18,0 0,0 Sum netto selvfinans 223,2 261,7 213,0 135,0 Fra investeringsfond 11,0 11,0 11,0 1,0 Tidl. Bev. Torpedalsvn, (fond) 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre salgsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjett 0,0 0,0 0,0 0,0 Salg bolg/næringstomter 19,7 38,1 36,0 0,0 Lånebehov 192,5 212,6 166,0 134,0 8

10 FELLESOPPGAVER Dette kapittelet omhandler fellesoppgaver som er gjennomgående for hele organisasjonen, og som alle nivåer i organisasjonen skal forholde seg aktivt til. Posisjonen forventer reduksjon i driftskostnadene gjennom løpende reforhandlinger av innkjøpsavtalene. Det forventes at antall administrative stillinger reduseres gjennom naturlig avgang og vurdering av organisasjonsformer. Det igangsettes et prosjekt hvor Fredrikstad skal bli landets beste service kommune. Prosjektet skal skissere opp klare mål for servicearbeid. Dette skal forankres politisk og administrativt i alle ledd. Prosjektet må legge opp til at det planlegges tiltak og hver enkelt virksomhet vil bli målt på sin innsats. Belønningsordninger vil bli vurdert i prosjektet. Prosjektet skal ta sikte på å legge flere oppgaver med beslutningsmyndighet til servicetorget. Eks. på oppgaver er situasjonskart, infoland, byggesaksbehandling, bostøtte osv. Prosjekter skal dokumenteres kost nytte. Over tid skal aktivitetsreduksjoner gi kostnadsreduksjoner. Endringer i rådmannens aktiviteter og tiltak: Aktiviteten 3.18 strykes. PLAN OG MILJØSEKSJONEN Er styrket med midler for rullering av Hankø og arealdelen slik det er forutsatt i disponering av overskuddet for Saksbehandling legges så langt det er mulig til Servicetorget. Økning i antall innkomne søknader og bestillinger som følge av høykonjunktur må løses gjennom økt bruk av Servicetorget. Med utgangspunkt at budsjettet for 2008 har vesentlig reduksjon i netto driftsramme vil rådmannens fremskriving bli vedtatt, men med den forutsetning at LSU opprettholdes på dagens nivå med hensyn til tilskuddsmidler og sentral koordinering samt at større andel søknader håndteres av Servicetorget. KULTUR OG NÆRINGSSEKSJONEN Budsjettet for kultur- og næring opprettholdes i tråd med rådmannens fremlegg. Tilskuddene skal øke med 800 tusen fra 2009 for å imøtekomme de som har fått redusert inntekt på papirinnsamling. Det forutsettes tilsvarende administrative kostnadsreduksjoner fra Økningen i tilskudd dekkes inn i 2009 gjennom bruk av frie fondsmidler. Tallene over er ikke innarbeidet, men er et signal om hvor det er ønskelig med kostnadsreduksjoner samtidig som tilskuddsmidler økes og som tillegg til rådmannens effektiviserings- og innsparingstiltak. 9

11 TEKNISK DRIFT Rådmannen foreslår betydelige innsparings- og effektiviseringstiltak. Posisjonen kan ikke se at det er mulig å innarbeide store driftsmidler til etterslep i vedlikehold, men mener at en eventuell etablering av eiendomsselskap og salg av boligmasse vil kunne medføre at vedlikehold blir ivaretatt som del av selskapets og ny eiers drift. Takten i gebyrfinansierte investeringer er særdeles høy de neste årene. OMSORG OG OPPVEKSTSEKSJONEN Rammen for seksjonen styrkes noe i hele perioden i forhold til nivået for Dette krever allikevel effektiviseringer da nye utfordringer er vesentlige. Fellesoppgaver og administrasjon Det legges ikke opp til ytterligere innsparinger. I tusen kroner Netto ramme Omsorg felles Barnehagene Ingen endringer i forhold til rådmannens forslag. I tusen kroner Netto ramme Skole Det skal arbeides videre med utvikling av skoleledelse. Voksentettheten i skolen skal ikke reduseres i perioden. Nylende skole opprettholdes. Leierskoletilbudet videreføres og tillitsvalgtimene beholdes. Rammen for skolesektoren i perioden settes til: Skole i tusen kroner Ny netto ramme Sosial og familieetaten Frivillighetssentralen, Homestart og Daghøyskolen videreføres samt samarbeidet med Kirkens Bymisjon og prosjekt for sysselsettingstiltak videreføres. Det skal ytes tilskudd til varmestua og fremtidig natthjem. Det er fortsatt økonomiske utfordringer innen barnevern og ODA. Det vil derfor være fokus på disse to virksomheter fram mot budsjettbehandlingen i desember. Sosial og familie i tusen kroner Ny netto ramme

12 Omsorgsetaten Det er behov for flere hender i sykehjemmene og i åpen omsorg. Det er også behov for økte fysioterapitjenester. Rammene økes derfor med 5 millioner kroner i forhold til rådmannens fremlagte forslag. Det skal i 2009 utredes behovet for palliativ og intermediær avdeling. Arbeidet med installering av teleslynge påbegynnes. Omsorg i tusen kroner Ny netto ramme SENTRALADMINISTRASJONEN Rammene, utfordringene og innsparingstiltakene er ikke endret fra rådmannens innstilling. Sentraladministrasjonen styrkes med 2 millioner kroner per år i hele HP-perioden for å videreføre kollektivsatsningen bl.a. i samarbeid med ØKT. Beløpet finansieres med økte parkeringsinntekter. Det er behov for å opprette flere lærlingplasser. FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Tilskuddet til Fredrikstad Kirkelige Fellesråd styrkes med 1 million kroner i forhold til rådmannens fremlagte forslag. 4. VERBALFORSLAG/BESTILLINGER Partiene ønsker i tillegg til rådmannens budsjett og handlingsplan å foreslå bestillinger og verbalforslag: 1. Lokalsamfunnene utfordres i arbeidet med økt integrering. 2. Kommunen vil arbeide for øke antallet VTA-plasser. Det bes om en politisk sak. 3. Det skal i samarbeid med private utvikles gjestehavn og flere båtplasser nær sentrum. 4. Det skal utarbeides en oversikt over Fredrikstads kunstsamling. 5. Rådmannen bes utarbeide en oversikt over kommunens eierposisjoner i ulike selskaper, som et grunnlag for kommunens eierstrategi i løpet av første halvår Det utarbeides en sak for vurdering av fremtidig eiendomsselskap fra Sees i sammenheng med nytt kommunalt pensjonssystem og salg av boliger. 7. Bygging og drift av nytt sykehjem som planlegges ferdigstilt 2012 konkurranseutsettes. 8. Kjøkkentjenesten skal fra 1. januar 2009 ikke levere til private. 9. Kommunen vil bistå/tilrettelegge for etablering av et eldres hus. 11

13 VEDLEGG 1 Brutto Netto i perioden Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Rammefinansierte investeringer Sentrale IT-investeringer IT- sentrale investeringer 15,6 15,6 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 Ëget nett III 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Fibertilknytning for resten av virksomh. 4,6 4,6 2,0 0,0 2,0 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum IT 24,6 24,6 7,0 0,0 7,0 7,6 0,0 7,6 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Kultur Borgehallen, rehab. 4 garderober 1,0 0,8 1,0 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 Gaustadhallen, ventilasjon,/varmegj.v.anlegg 2,2 2,2 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 Sentralidrettsanlegget, ventilasjonsanlegg 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Digitalisering kino 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 Nytt flomlys, hovedbane Sentralidr.anlegget 1,5 1,0 0,0 1,5 0,5 1,0 0,0 0,0 Nytt flomlys, treningsfelt Sentralidr.anlegget 0,6 0,4 0,0 0,6 0,2 0,4 0,0 0,0 Asfalt - Kongstenhallen/Stjernehallen 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 Idretts- og flerbrukshall 35,0 35,0 35,0 0,0 35,0 Nytt kunstgress, Merkurbanen 2,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,8 1,7 Sum kultur 46,5 44,8 4,7 0,2 4,5 3,1 0,7 2,4 1,2 0,0 1,2 37,5 0,8 36,7 Teknisk Veier, nye dekker 10,8 10,8 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 2,7 Trafikksikring 9,2 7,6 2,3 0,4 1,9 2,3 0,4 1,9 2,3 0,4 1,9 2,3 0,4 1,9 Rehabilitering bygg 16,0 16,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Brannpålegg 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Biler, maskiner 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Kaier og brygger 4,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Gatelys styringssystem 3,2 3,2 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 Legionellatiltak 4,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Brannsikring Gamlebyen 2,0 2,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 Gangbro, styringssystem 0,8 0,8 0,8 0,0 0,8 Teleslynger kommunale bygg 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 Økn. rehabilitering og brannpålegg 48,0 48,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 Sum Teknisk 110,6 109,0 28,4 0,4 28,0 27,4 0,4 27,0 27,4 0,4 27,0 27,4 0,4 27,0 Omsorg 0

14 Rehab. øvrige sykehjem 2,5 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 Nytt sykehjem 135,0 135,0 0,0 5,0 0,0 5,0 65,0 0,0 65,0 65,0 0,0 65,0 Utstyr 3,0 3,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 Sum omsorg 140,5 140,5 2,5 0,0 2,5 6,0 0,0 6,0 66,0 0,0 66,0 66,0 0,0 66,0 Oppvekst Cicignon skole - total 251,0 mill.kr./tidl.bev ,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Gaustad u.skole 47,5 47,5 10,0 0,0 10,0 37,5 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny skole Østsiden (byggetrinn 1) 2008: 5,0 mill kr 145,0 145,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 80,0 0,0 80,0 55,0 55,0 Ny Råkollen skole 24,0 24,0 0,0 14,0 0,0 14,0 10,0 0,0 10,0 0,0 Borge u.skole (anslag mill kr). 80,0 80,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 60,0 60,0 Inneklima/uteareal 57,2 57,2 6,5 0,0 6,5 16,9 0,0 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 Uteanlegg 8,4 8,4 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 2,1 Paviljonger 22,0 22,0 10,0 0,0 10,0 3,0 0,0 3,0 6,0 0,0 6,0 3,0 3,0 Bygn.messig tilp. funk.hemmede 9,5 9,5 1,5 0,0 1,5 2,0 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 It- investeringer skole 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 Sum oppvekst 415,6 415,6 48,1 0,0 48,1 83,5 0,0 83,5 141,0 0,0 141,0 143,0 0,0 143,0 Kirken Ramme 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Sum kirken 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 765,8 762,5 97,7 0,6 97,1 134,6 1,1 133,5 247,6 0,4 247,2 285,9 1,2 284,7 Selvfinanierende investeringer (tall i mill.kr.) Brutto Netto i perioden Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Vann, avløp og renovasjon Vann 200,0 200,0 39,0 0,0 39,0 56,0 0,0 56,0 57,0 0,0 57,0 48,0 0,0 48,0 Avløp 326,0 326,0 79,0 0,0 79,0 84,0 0,0 84,0 84,0 0,0 84,0 79,0 0,0 79,0 Reservevannsledning 23,0 23,0 14,0 0,0 14,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fellesinvesteringer vann og avløp 18,0 18,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Renovasjon 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Sum VAR 579,0 579,0 140,0 0,0 140,0 157,0 0,0 157,0 148,0 0,0 148,0 134,0 0,0 134,0 Teknisk drift Enøk tiltak 30,0 30,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Parkeringsautomater 4,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1

15 Div. teknisk 34,0 34,0 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0 1,0 0,0 1,0 Omsorg og oppvekst Rehabilitering barnehager 10,0 10,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forurenset jord barnehager 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Omsorg og oppvekst 11,0 11,0 6,0 0,0 6,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling for salg Bolig 72,1 72,1 12,1 0,0 12,1 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 Næring 14,2 14,2 5,6 0,0 5,6 4,6 0,0 4,6 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 Strategiske kjøp (bolig/næring) 7,5 7,5 2,0 0,0 2,0 3,5 0,0 3,5 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Sum 93,8 93,8 19,7 0,0 19,7 38,1 0,0 38,1 36,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 Boligstrategi Nybygg 136,4 109,1 55,6 11,1 44,5 60,8 12,2 48,6 20,0 4,0 16,0 0,0 Kjøp 6,0 6,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 Sum 142,4 115,1 57,6 11,1 46,5 62,8 12,2 50,6 22,0 4,0 18,0 0,0 0,0 0,0 Sum selvfinansierte 860,2 832,9 234,3 11,1 223,2 273,9 12,2 261,7 217,0 4,0 213,0 135,0 0,0 135,0 2

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013 Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Side 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2013-2016 og

Detaljer

Handlingsplan for 2015 2018

Handlingsplan for 2015 2018 Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 15. januar 2009 Innhold RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 OPPFØLGING AV POLITISKE PRIORITERINGER... 3 PLANFORUTSETNINGER... 8 KOMMUNENS

Detaljer

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009

Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Fredrikstad kommune BUDSJETT 2006 OG HANDLINGSPLAN 2006-2009 Vedtatt av Kommunestyret 08.12.2005 Handlingsplan 2006-2009. Budsjett 2006 Vedtatt i kommunestyret 08.12.2005, sak 143/05. 1. Med hjemmel i

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 29.oktober 2009 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 3 SAMMENLIKNING MED ANDRE (ASSS)... 7 KOMMUNENS MÅLEKART...

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2016-2019 Vedtatt av bystyret 19. juni 2015 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 4 PLANFORUTSETNINGER... 5 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 BALANSERT MÅLSTYRING...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 24. oktober 2012 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 3 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 11 KOMMUNENS MÅLEKORT...

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 KLÆBU KOMMUNE Kommuneplan 2010 2021 Langsiktig del Vedtatt av kommunestyret 09.06.2011 Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 Foto: Johnny Nilssen, Vedtatt av kommunestyret 15.

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FREDRIKSTAD KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FREDRIKSTAD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2003 FREDRIKSTAD KOMMUNE INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTARER OG SAMMENDRAG...2 ORGANISERING...5 FREDRIKSTAD KOMMUNE - POLITISK ORGANISERING...5 FREDRIKSTAD KOMMUNE - ADMINISTRATIV ORGANISERING...6

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 1 2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Prosessen rundt handlingsprogram

Detaljer

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 K-sak: 78/05 F-sak:139/05 Vedtatt av Molde kommunestyre 15 desember 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Behandling av budsjett og økonomiplan 2006 2009 5 RÅDMANNENS

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2010-2013... 4 HELHETLIG STYRINGSMODELL... 8 SAMFUNNSMÅL...

INNHOLD INNHOLD... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2010-2013... 4 HELHETLIG STYRINGSMODELL... 8 SAMFUNNSMÅL... INNHOLD INNHOLD... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2010-2013... 4 HELHETLIG STYRINGSMODELL... 8 SAMFUNNSMÅL... 10 FELLES MÅLTAVLE FOR TJENESTENE... 14 HANDLINGSROM 2016... 15 ØKONOMISKE

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer