Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord Jan Helge Jensen ordfører

2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 2014/64 Rebudsjettering investeringer /2030 PS 2014/65 Omgjøring av kortsiktig lån til aksjekapital 2014/1009 PS 2014/66 RS 2014/35 Referatsaker Skjenkebevilling enkeltanledning, Alteidet samfunnshus den /4

4 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 210 Saksbehandler: Tore Li Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2014/64 Kvænangen Formannskap Kvænangen kommunestyre Rebudsjettering investeringer 2014 Henvisning til lovverk: Kommuneloven 44 og 50. Vedlegg 1 Budsjettskjema 2B - Investeringer 2014 Rådmannens innstilling Forslag til rebudsjettering investeringer 2014 jfr vedlagte skjema 2B vedtas. Lånebehovet økes fra ,- til ,-. Saksopplysninger Investeringsbudsjettet er ettårig, og årsavhengig. Dette gjelder også bevilgningene slik de er fordelt i budsjettskjema 2B. Formålet med årsbudsjettet er å gi bevilgninger og vedta finansiering. Investeringsbudsjettet skal da reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. Det må derfor foretas nødvendige endringer i budsjettet gjennom året, også når avvik skyldes tidsforskyvelse i prosjekter. Økningen på lånebehovet skyldes oppstart av prosjekt utleiebolig i Badderen som ble vedtatt fremskyndet fra 2015 til Investeringsprosjekter følges opp løpende gjennom året og ved årsslutt, og gir grunnlag for å vurdere utgiftene opp mot vedtatt kostnadsramme, som gir grunnlag for budsjettoppfølgingen.

5 Vurdering Pågående prosjekter er gjennomgått med prosjektansvarlig og på denne bakgrunn er budsjettkjema 2B satt opp med forventede ferdigstilte prosjekter 2014 som gir grunnlag for et reelt lånebehov for budsjettåret 2014 med kroner ,-. På samme måte må da finansiering av tidsforskyvede prosjekter vedtas lånefinansiert i investeringsbudsettet 2015 eller senere med resterende ,-. Alternativ finansiering kan også være å benytte disposisjonsfond.

6 Budsjettskjema 2B - investering Forventede ferdigstilte Ansvar Ansvar(T) Opprinnelig budsjett 2014 prosjekter 2014 Utsatt til It-avdeling , ,00 0, Vannverk , , , KOMMUNALE VEGER ,00 0, , Alteidet/Låvan kommunale veier , ,00 0, Egenandel Stajordveien ,00 0, , KVÆNANGEN RÅDHUS , ,00 0, Tilstandsrapport kommunale formålsbygg , ,00 0, BURFJORD BARNEHAGE 0, ,00 0, Alteidet barnehage , ,00 0, Omsorgsboliger , ,00 0, ANDRE UTLEIEBYGG , , , TU - Tjenester for utviklingshemmede ,00 0,00 0, SEGLVIK FISKEMOTTAKSSTASJON , ,00 0, Burfjord industriutleiebygg 0, ,00 0, KAI BURFJORD , , , Industriområdet i Badderen , ,00 0, , , ,00 Vedtatt bruk av fond , ,00 Lånebehov , ,00

7 Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2014/ Arkiv: U01 Saksbehandler: Anne Berit Bæhr Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2014/65 Kvænangen Formannskap Omgjøring av kortsiktig lån til aksjekapital Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad 2 Årsregnskap Revisjonsbekreftelse av byggeregnskap Administrasjonssjefens innstilling Kvænangen kommune konverterer forskuttering av prosjektmidler på kr ,- (reserverte tilleggsbevilgninger i sak 2013/6) til aksjekapital i Kvænangen næringsbygg AS Saksopplysninger Styret for Kvænangen næringsbygg AS søker om å konvertere kortsiktig lån på kr ,- til aksjekapital i selskapet. Formannskapet innvilget den , i sak 06/2013 kr ,- i som forskudd av prosjektmidler til renovering- og ombygging av skolen til næringsbygg. Kvænangen kommune eier 100% av aksjene i selskapet. Selskapets aksjekapital er på kr ,- Vurdering Styret for Kvænangen næringsbygg AS har søkt om å få omgjort forskuddet på kr ,- til aksjekapital. Byggeprosjektet er avsluttet og byggeregnskap er revisjonsgodkjent ( vedlagt). Byggeprosjektet var budsjettert til kr ,- og regnskapet viser et forbruk på. Kr ,-.

8 Budsjettposter i prosjekt Budsjett Regnskap Administrasjon og prosjektering Brannalarm Bygningsarbeid El kraft Interiør/innredninger Reserver Sikkerhetsmargin Tele/kontroll installasjoner Utendørsarbeid VVS SUM Bevilget tilskudd fra Innovasjon Norge på kr ,-, Troms Fylkeskommune på kr ,- og Sametinget på kr ,- er konvertert i Selskapet vil søke om å omgjøre restbeløpet av byggelånet til langsiktig lån i banken. Bygget ble tatt i bruk i oktober Bygget er i sin helhet leid ut til Kvænangshagen verdde AS. Selskapets årsregnskap for 2013, viser at et underskudd i driften på kr ,-. Grunnen til underskuddet, er at inntektene i dette året var begrenset. På grunn av ombygging har det kun vært leieinntekter for 3 måneder. Rentekostnader i byggeperioden er store, som bidrar til at kostandene blir høyere enn inntektene. Balanseregnskapet viser at verdiene i bedriften har økt og at selskapet har negativ egenkapital og stor gjeldsgrad. Konvertering av tilskudd fra offentlige finansiører vil bidra til at gjeldsgraden blir redusert. Formannskapet vedtok i sak 2013/6 den å forskuttere prosjektmidler på kr ,- i forbindelse med ombyggingsarbeidet til Kvænangen næringsbygg AS. Administrasjonssjefen registrer at byggekostnadene ble noe større enn budsjettert, og at egenkapitalen er negativ. Administrasjonssjefen går inn for at formannskapet konverterer det kortsiktige lånet på kr ,- til aksjekapital i selskapet for å styrke selskapets egenkapital.

9 Kvænangen næringsbygg AS Sørstraumen 9162 Sørstraumen Kvænangen kommune ÆNANGEN KOMMUNE POSTMO[ Burfjord 9161 Burfjord Tti behandling: Saksbehandler: Til onentering: Gradering: SØKNAD OM OMGJØRING AV KORTSIKTIG LÅN TIL EGENKAPITAL I BYGGEPROSJEKT Det vises til kortsiktig lån innvilget til Kvænangen næringsbygg i forbindelse med ombygging av næringshagen. Lånet ble innvilget til investeringsutgifter og andre driftsutgifter i forbindelse med renovering og ombygging. Kommunestyret i Kvænangen kommune har etablert Kvænangen næringsbygg AS som et virkemiddel for næringsutvikling og tilrettelegging for grindervirksomhet. Kvænangen næringsbygg AS leier lokaler til Kvænangshagen verdde AS som igjen leier ut til bedrifter som ønsker å etablere seg i Kvænangen. Kvænangen næringsbygg AS er et eiendomsselskap som kun har leieinntekter fra Kvænangshagen verdde AS. Kvænangen næringsbygg AS eies av Kvænangen kommune. Styret i Kvænangen næringsbygg AS vil med dette søke om å omgjøre det kortsiktige lånet til kommunens egenkapital i byggeprosjektet. Investeringene er finansiert med tilskudd fra Troms fylkeskommune, Sametinget og Innovasjon Norge, og langsiktig lån fra Sparebanken Nord- Norge. Kvænangen kommune stiller som garantist for banklånet. Kvænangen kommune har for øvrig ikke brukt midler uten om aksjekapitalen til etablering av Kvænangen næringsbygg AS. Med vennlig hilsen ernt Mathiassen Styreleder Kvænangen næringsbygg AS

10 Årsregnskap 2013 for Kvænangen Næringsbygg As Organisasjonsnr Utarbeidet av: OK BedriftsConsult AS Autorisert regnskapsførerselskap Meieriveien SØRKJOSEN Org. nr

11 Kvænangen Næringsbygg As Årsberetning 2013 Virksomhetens art Selskapet driver forvaltning og utvikling av fast eiendom i Kvænangen kommune til næringsformål. Selskapet ble stiftet Utvikling i resultat og stilling Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Balansesum Egenkapital Egenkapitalprosent -3,2% 53,4% Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Aksjekapitalen i selskapet er tapt men dette anses å være midlertidig da det har vært en del kostnader som har påløpt før inntekt ved utleie av eiendom er iverksatt. I tillegg er Kvænangen kommune som eier av selskapet inne med garanti for gjeld i selskapet. Styret ser derfor ikke at det er fare for å påføre eksterne kreditorer noe tap med selskapets drift. Selskapets økonomisk og finansiell stilling kan beskrives som tilfredstillende ut i fra ovennevnte. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret. Arbeidsmiljø og personale, likestilling mellom kjønnene Selskapet har ingen ansatte og har heller ikke hatt ansatte i regnskapsåret. Styret består av 1 kvinne og 2 menn. Miljørapport Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø. Årsresultat og dekning av årsunderskudd Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet, som er på kr : Fremført udekket tap Totalt

12 Kvænangen Næringsbygg As Årsberetning 2013 Burfjord den 30. mai 2014 Bernt Johan Mathiassen Kurt Solheim Aud Tove Haaland Tømmerbukt Styrets formann Styremedlem Styremedlem

13 Kvænangen Næringsbygg As Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (60 495) (175) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) 148 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) (27) Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ( ) (27) ÅRSRESULTAT ( ) (27) OVERF. OG DISPONERINGER Fremføring av udekket tap 4 ( ) (27) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) (27) Årsregnskap for Kvænangen Næringsbygg As Organisasjonsnr

14 Kvænangen Næringsbygg As Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Annen innskutt egenkapital 7 (8 755) (8 755) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap 4,7 ( ) (27) Sum opptjent egenkapital ( ) (27) SUM EGENKAPITAL ( ) GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årsregnskap for Kvænangen Næringsbygg As Organisasjonsnr

15 Kvænangen Næringsbygg As Balanse pr Note Underskrifter Burfjord, 30. mai 2014 Styreleder Styremedlem Styremedlem Bernt Johan Mathiassen Aud Tove Haaland Tømmerbukt Kurt Arne Solheim Årsregnskap for Kvænangen Næringsbygg As Organisasjonsnr

16 Kvænangen Næringsbygg As Noter 2013 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Vedlikehold / påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (27 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Noter for Kvænangen Næringsbygg As Organisasjonsnr

17 Kvænangen Næringsbygg As Noter 2013 Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift 0 0 Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser 0 0 Totalt Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor Styremedlemmer Revisjonshonorar, som består av: Revisjon Samlet honorar til revisor Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer. Det er ikke inngått avtaler om forpliktelser til å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Tilsvarende gjelder avtaler om bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende til fordel for daglig leder eller leder av styret. Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har derfor heller ikke etablert en tjenestepensjonsordning. Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Tomter bygninger og annen fast eie Anskaffelseskost pr. 1/1 0 + Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/1 0 + Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning 0 - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr 2-2 Noter for Kvænangen Næringsbygg As Organisasjonsnr

18 Kvænangen Næringsbygg As Noter 2013 Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller 0 + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat 0 = Sum betalbar skatt 0 +/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel 0 = Ordinær skattekostnad 0 Skattesats Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt 0 = Betalbar skatt i balansen 0 Note 4 - Fremføring av udekket tap Disponeringer Årets resultat før skattekostnad Skattekostnad 0 Årets resultat Overføringer Udekket tap til fremføring Til disposisjon 0 Noter for Kvænangen Næringsbygg As Organisasjonsnr

19 Kvænangen Næringsbygg As Noter 2013 Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr 0 og utgjorde pr i fjor kr 0. Note 6 - Selskapskapital Selskapet har 10 aksjer pålydende kr pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr Selskapet har en aksjonær: Navn Antall Eierandel Kvænangen Kommune ,00 % Ingen av selskapets tillitsmenn eier aksjer i selskapet. Note 7 - Annen innskutt egenkapital Aksjekapital / Overkurs Annen Sum selskapskapital fond egenkapital egenkapital Pr Til årets resultat Pr Note 8 - Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr i år kr og pr i fjor kr 0. Pantsettelser I år I fjor Gjeld sikret med pant Pantsatte eiendeler: Bygning Sum pantsatte eiendeler I tillegg har Kvænangen kommune stilt sikkerhet og garantert for lån. Noter for Kvænangen Næringsbygg As Organisasjonsnr

20 Kvænangen Næringsbygg As Noter 2013 Note 9 - Øvrig langsiktig gjeld Posten består av gjeld til eier Kvænangen kommune. Noter for Kvænangen Næringsbygg As Organisasjonsnr

21 IP REVISJON AS Godkj ent revisj onsselskap - Revisornr./foretaksnr. 9 g9 769 j 5 Strandveien 41, Postboks Skjervoy TIf: / Faks: / Mobil: 4t e-post: on.no Til Troms Fylkeskommune Innovasjon Norge Sametinget TILSKUDD ETABLERING AV VERDDE-N,!trRINGSHAGE V/KV,OANGEN NARINGSBYGG AS Formilet med erklaringen er 6 bekrefte kostnaden for prosjektet: Etablering av Verdde-Neringshage v/ Kvrenangen Nreringsbygg AS. Ref. Troms Fylkeskommun e, 3 / Tilsagnsnr. TFK20 13 _020 Ref. Innovasjon Norge, HTNIL -2013/l00il2 Ref. Sametinget, 12/ Sak 00g/13 vi viser til bedriftens oppstilling over kostnader pd til sammen kr for prosjektet: Etablering av verdde- Neringshage v/ Kvrenangen Nrringsbygg AS. vi har gjennomg6tt oppstillingen og bilagene for prosjektet. Disse bestir av eksterne bilag, og det virker som at kostnadene vedrsrer prosjektet. Administrasjon og Prosjektering, kr 2 t4 237,- Dokumentert med originalbilag og kostnaden ser ut til tt vedrare prosjektet. Bygningsarbeid, kr Dokumentert ved originalbilag og kostnaden ser ut til 6 vedrsre prosjektet. Kontrakten med bygghene inneholder ogsi kjokken, rararbeider og ventilasjon. El Krafi, kr ,-. Dokumenteft ved originalbilag og kostnaden ser ut til k vedrsre prosjektet. Utendsrsarbeid, kr I I7 131,-. Dokumentert ved originalbilag og kostnaden ser ut til 6 vedrsre prosjektet. Denne bekreftelsen er utelukkende utarbeidet for det formil som er beskrevet i fsrste avsnitt i denne bekreftelsen og skal ikke brukes til noe annet formil. Skjervoy, den 2. juli 20 l 4 IP Revisjon AS.\n enquict lngvild"rpedersen Registrert revisor Pda+rtP.r"t

22 PS 2014/66 Referatsaker

23 Kvænangen kommune Rådmannens stab Alteidet samfunnshus AL v/marit Boberg 9161 BURFJORD Delegert vedtak Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 30/14 Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2014/ /2014 U Skjenkebevilling enkeltanledning, Alteidet samfunnshus den Saksopplysninger: Viser til søknad fra Alteidet samfunnshus AL der de søker om skjenkebevilling til fest på Alteidet samfunnshus den Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor slikt Vedtak: Alteidet samfunnshus AL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for enkeltanledning til fest på Alteidet samfunnshus den Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. Skjenkestyrer er Ronald Kaino Hestnes. Skjenkeavgiften settes til kr 280. Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. Med hilsen Bjørn Ellefsæter Kontorsjef Tlf direkte Kopi til Politiet v/åsbjørg Johannessen (inngående søknad følger vedlagt). Postadresse: Besøksadresse: Telefon: kommunehuset kommunehuset Telefaks: 9161 Burfjord Organisasjonsnr: E-post: Internett:

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 2010 ÅRSRAPPORT Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Interimsstyre... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 3 Organisering...

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer