Risiko- og Sårbarhetsanalyse Åsane, gnr 187 bnr 1. Reguleringsplan for Haukedalen 40 Plannr: Saksnr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko- og Sårbarhetsanalyse Åsane, gnr 187 bnr 1. Reguleringsplan for Haukedalen 40 Plannr: Saksnr:"

Transkript

1 Risiko- og Sårbarhetsanalyse Åsane, gnr 187 bnr 1. Reguleringsplan for Haukedalen 40 Plannr: Saksnr:

2 Innhold 1. Forord 3 2. Rapport 4 3. Lokalisering og topografi 5 4. Metodebeskrivelse 8 5. Registrering Aktuell risiko og sårbarhet Risiko og sårbarhet knyttet til infrastruktur Kilder 16 2

3 1. Forord I forbindelse med reguleringsplan for Åsane, gnr 187 bnr 1, Haukedalen 40 skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). ROS- analysen skal være en analytisk metode for å identifisere uønskede hendelser og vurdere en sannsynlighet og konsekvens for at disse hendelsene oppstår. ROS- analysen skal videre foreslå risikoreduserende eller skadeavgrensende tiltak for å kunne redusere risikonivået. Analysen skal vurdere potensiell risiko- og sårbarhet og endringer i denne ved foreslått arealbruk. I analysearbeidet er det brukt tidligere registreringer og befaring i planlagt utbyggingsområde. Der man har vurdert at det foreligger potensiell risiko for planlagt utbygging er det foreslått skadebegrensende og risikoreduserende tiltak. Rapporten tar for seg problemstillinger som i reguleringsfasen er vurdert til å kunne medføre avbøtende tiltak i en bygge- og driftsfase. Analysen er forsøkt tilpasset det planleggingsnivå som et reguleringsforslag representerer. Der det foreligger kjente detaljer om bygg, avstander m.m. er analysen detaljert. Det er et formål med risikoanalysen at punkt som blir nevnt, skal videreføres i detaljprosjektering av bygg og anlegg og gi en pekepinn på problemstillinger en kan støte på og som må følges opp i det videre arbeidet. Det er problemstillinger og risikomoment som kan dukke opp i anleggs-, ferdigstillings- og driftsfasen av bygg og anlegg. Det kan også forekomme at problemstillinger ikke blir fanget opp i denne analysen. Vår anbefaling er at det underveis blir gjennomført løpende risikovurderinger i gjennomføring av prosjektet. Os Ola Klyve Dalland 3

4 2. Rapport Prosjekt: Haukedalen 40 Rapportdato: Plannavn: Plannr Åsane, gnr 187 bnr 1. Saksnr Reguleringsplan for Haukedalen 40 Tittel: Risiko- og sårbarhetsanalyse Fylke: Hordaland Kommune: Bergen Sted: Åsane Haukedalen 40 Sammendrag: Etter gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse er det ikke vurdert behov for avbøtende tiltak for å redusere risikonivået for vurderte temaer. Oppdragsgiver: Erik Haukedal Forfatter: Ola Klyve Dalland 4

5 3. Lokalisering og topografi Området det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for følger samme planavgrensing som reguleringsforslaget. Området ligger ca 1,6 km vest for Åsane senter, i Åsane bydel i Bergen kommune. Planområdet er avgrenset på grunnlag av tomten til tiltakshaveren. Områdets topografi består av en relativt slak helning mot øst. Høyeste punktet ligger i i sørøstre del av planområdet og er ca 130 moh. Vestlig del av planområdet består av skog, med løvtrær og granskog, med høy bonitet. Vegetasjonen innenfor resten av planområdet består av spredt vegetasjon. Berggrunnen i området er i følge geologisk kart frå NGU bestående av øyegneis og båndgneis, omdannet migmatittgneis. Løsmassedekket består av bart fjell, med stedvis tynt dekke. Figur 1: Kart som viser området som risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført innenfor. 5

6 Figur 2: Temakart som viser høydefordelingen i analyseområdet. Figur 3: Kart som viser løsmassedekket i analyseområde. (Kilde NGU) 6

7 Figur 4: Kart som viser berggrunnsgeologien innenfor analyseområdet. (Kilde NGU) 7

8 4. Metodebeskrivelse Risiko kan defineres som: Risiko = sannsynlighet x Risiko blir knyttet opp mot uønskede hendelser. Der det blir vurdert at det foreligger en viss risiko blir det gjennomført en ROS- analyse. Det blir gjennomført en vurdering av forholdene i planområdet der en benytter tidligere registreringer og befaring i planområdet. Analysen blir først gjennomført som en registrering, der en vurderer potensiell overordnet risiko i planområdet. Dersom det er tema som peker seg ut(t.d. skredfare, grunnforhold og støy), blir det vurdert om det er behov for mer spesialisert fagkunnskap. Ved bestilling av tekniske rapporter blir disse benyttet som underlagsmateriale til gjennomføring av ROS- analysen. Vurdert konsekvens og sannsynlighet av en hendelse blir plassert inn i en matrise, der vektingen av de tre kartleggingsområdene menneskers liv og helse, ytre miljø og materielle verdier/økonomi er gitt. Dersom registreringa viser at det er nødvendig med avbøtende tiltak, blir det foreslått risikoreduserende og/eller skadeavgrensende tiltak som kan redusere risikoen slik at denne ligger innenfor et akseptabelt nivå. Det er ikke for alle kartleggingsområder som blir vurdert i ROS- analysen, mulig å fastslå verken konsekvens eller sannsynlighet for at hendelsen inntreffer. Det kan likevel for disse områdene bli påpekt risiko for å synliggjøre at kartleggingsområdet skal vies oppmerksomhet i videre planlegging og utbygging av området. Det blir for de aller fleste tema som blir vurdert i analysen gitt en kort kommentar og/eller en kort beskrivelse av risikoen. For tema som er mindre aktuelle blir det gitt en kort kommentar om hvorfor temaet ikke er aktuelt for området. Det blir først gjennomført en registrering av forholdene i planområdet. Dersom det er tema i kartleggingen som peker seg ut blir disse merket med X og videreført til kapittelet om Aktuell risiko og hendelsen blir ført inn i risikomatrisen med antatt sannsynlighet og konsekvens. inndelingen er utledet av Veiledning om tekniske krav til byggverk. Frekvensinndelingen er utledet av byggteknisk forskrift. Som utgangspunkt for analysen blir NS 5814:2008 benyttet. I ROS- analysen er følgende definisjoner benyttet om konsekvens og sannsynlighet: 8

9 Risikomatrise for liv og helse Få og ubetydelige personskader Personskade kan forekomme, fravær begrenset til bruk av egenmelding Personskader som medfører sykemelding og lengre fravær Alvorlige (varige) personskader og inntil 3 omkomne. Inntil 10 døde, og/eller inntil 20 alvorlig skadde 10 døde eller mer, og/eller mer enn 20 alvorlig skadde Svært sannsynlig S6 Mer enn en hendelse pr. 20. år. Meget sannsynlig Sannsynlig Noe sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig S5 S4 S3 S2 S1 20. år, men mer enn en hendelse pr år år, men mer enn en hendelse pr år år, men mer enn en hendelse pr år. Mindre enn en hendelse per år, men mer enn en hendelse pr år år. K1 K2 K3 K4 K5 K6 Katastrofalt Kritisk Alvorlig En viss fare Liten Ubetydelig Rød Gul/Rød Gul Grønn Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikoreduserende tiltak gjennomføres, alternativt skal det gjennomføres mer detaljerte ROS- analyser for å avkrefte risiko nivået. Celler med glidende overgang fra gult til rødt, indikerer at risikoen kan ligge i gul og rød sone. ALARP- sone, dvs. tiltak skal gjennomføres for å redusere risikoen så mye som mulig. (ALARP = As Low As Reasonable Practicable). Det vil være naturlig å legge en kostnytteanalyse til grunn for vurdering av ytterligere risikoreduserende tiltak. I utgangspunktet akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. 9

10 Risikomatrise for miljø Svært sannsynlig S6 Ingen, eller få og ubetydelige miljøskader og/eller forurensning av omgivelsene Små skader på miljøet, og som utbedres av naturen selv etter relativt kort tid Miljøskader av stort omfang og middels alvorlighet. eller: Skader av lite omfang, men høy alvorlighet Store og alvorlige miljøskader som det vil ta tid å utbedre (dvs. flere tiår) Langvarig, og i verste fall varig alvorlig skade på miljøet. Varige og alvorlige miljøskader av stort omfang. Mer enn en hendelse pr. 20. år. Meget sannsynlig Sannsynlig Noe sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig S5 S4 S3 S2 S1 20. år, men mer enn en hendelse pr år år, men mer enn en hendelse pr år år, men mer enn en hendelse pr år. Mindre enn en hendelse per år, men mer enn en hendelse pr år år. K1 K2 K3 K4 K5 K6 Katastrofalt Kritisk Alvorlig En viss fare Liten Ubetydelig Rød Gul Grønn Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikoreduserende tiltak gjennomføres, alternativt skal det gjennomføres mer detaljerte ROS- analyser for å avkrefte risiko nivået. ALARP- sone, dvs. tiltak skal gjennomføres for å redusere risikoen så mye som mulig. (ALARP = As Low As Reasonable Practicable). Det vil være naturlig å legge en kostnytteanalyse til grunn for vurdering av ytterligere risikoreduserende tiltak. I utgangspunktet akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. 10

11 Risikomatrise for materielle verdier. Små, eller ingen skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skade begrenset oppad til kr ,- Produksjonsstans < 1 uke Mindre lokal skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skader begrenset oppad til kr ,- Produksjonsstans < 1 måned Alvorlig skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skader begrenset oppad til kr ,- Produksjonsstans > 1 måned Tap av, og/eller kritisk skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skader begrenset oppad til kr ,- Produksjonsstans > 3 måneder Fullstendig ødeleggelse av materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skader inntil kr ,- Produksjonsstans > 1 år Fullstendig ødeleggelse av materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skader for mer enn kr ,- Varig produksjonsstans Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Noe sannsynlig Lite sannsynlig Usannsynlig S6 S5 S4 S3 S2 S1 Mer enn en hendelse pr. 20. år. 20. år, men mer enn en hendelse pr år år, men mer enn en hendelse pr år år, men mer enn en hendelse pr år. Mindre enn en hendelse per år, men mer enn en hendelse pr år år. K1 K2 K3 K4 K5 K6 Katastrofalt Kritisk Alvorlig En viss fare Liten Ubetydelig Rød Gul/Rød Gul Grønn/Gul Grønn Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikoreduserende tiltak gjennomføres, alternativt skal det gjennomføres mer detaljerte ROS- analyser for å avkrefte risiko nivået. Celler med glidende overgang fra gult til rødt, indikerer at risikoen kan ligge i gul og rød sone. ALARP- sone, dvs. tiltak skal gjennomføres for å redusere risikoen så mye som mulig. (ALARP = As Low As Reasonable Practicable). Det vil være naturlig å legge en kostnytteanalyse til grunn for vurdering av ytterligere risikoreduserende tiltak. Celler med glidende overgang fra grønt til gult, indikerer at risikoen kan ligge i grønn og gul sone. I utgangspunktet akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. 11

12 5. Registrering Naturbasert risiko og sårbarhet Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko for: Menneske Miljø Økonomi Vurdering Ekstremvær Sterk vind Planområdet er i kartlegging av 50- års verdier av 3 sek vindkast i Bergen registrert med m/s. Sterkeste vind målt siste år ved Florida målestasjon er 13,4 m/s. Det er ikke større høydedrag i planområdet som fremstår som mer vindutsatt. Store nedbørsmengder I rapporten Hydrological projections for floods in Norway under a future climate (Lawrence og Hisdal 2011, NVE rapport ) går det fram at på Vestlandet vil vannføringen I en 200 års flom sannsynlig øke med mer enn 20% de neste 100 år. Det er ikke større vassdrag eller lavpunkt i området som vil kunne medføre flom. Det er ikke skråninger som vil kunne medføre løsmasseskred ved store nedbørsmengder. Flomfare Flom i elver / bekker Flom i vassdrag/ innsjøer Overvanns håndtering Springflo / stormflo Historisk flomnivå Skredfare Kvikkleireskred Løsmasseskred Det er ingen bekker eller elver innenfor planområdet. Det er ikke innsjøer eller dammer i planområdet som vil kunne medføre oversvømmelse eller skader på eksisterende eller planlagte bygg. Det er i reguleringsarbeidet utarbeidet VArammeplan. Rapporten tar hensyn til overvannsløsninger og det er ikke ventet at overvannshåndtering vil medføre risiko for planlagt utbygging. Planområdet grenser ikke til sjø. Ikke registrert Det er ikke registrert kvikkleire i planområdet. Det er ikke områder i planområdet som er markert som potensielt utløsningsområde eller utløpsområde i databasen skrednett. Is og snøskred Steinras, steinsprang Historiske hendelser Det er ikke skråninger innenfor planområdet som er vurdert som potensielt utløsningsområde for løsmasseskred. Det er ikke områder i planområdet som er markert som potensielt utløsningsområde eller utløpsområde i databasen skrednett. Det er ikke skråninger innenfor planområdet som er vurdert som potensielt utløsningsområde for snøskred. Det er ikke områder i planområdet som er markert som potensielt utløsningsområde eller utløpsområde i databasen skrednett. Det er ikke skråninger i planområdet som er vurdert som utsatt for steinsprang. Det er ikke registrert skredhendelser innenfor planområdet. 12

13 Byggegrunn Setninger Utglidinger Radon Grunnvannsnivå Plante og dyreliv Planter Dyr Fugler Andre uønskede hendelser Skog- og vegetasjonsbrann Jordskjelv Det er begrenset tykkelse på løsmasser i planområdet. Planlagte bygg vil bli plassert på fast fjell. Setninger blir ikke vurdert som en potensiell risiko for planlagt bygg. Det er noen mindre skråninger i planområdet. Det er begrensede løsmasser i skråningene. Nye tiltak forutsettes fundamentert på fast fjell. Utglidinger av byggegrunnen blir ikke vurdert som en potensiell risiko. Radon kan føre til lungekreft. Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift (TEK 10) stiller krav til radonsikring av bygg for varig opphold. Det er ikke ventet at planforslaget vil medføre endringer eller bli utsatt for risiko ifm. grunnvannsstand. Ingen registreringer i naturbase Ingen registreringer i naturbase Ingen registreringer i naturbase Bergen har hatt 6 skogbranner i perioden med totalt daa brent areal. Det er noe skog innenfor planområdet, men ikke større sammenhengende skogsområder. Deler av skogen vil bli fjernet ifm. utbygging.. Skog- og vegetasjonsbrann blir ikke vurdert som potensiell risiko for planområdet. Jordskjelvfaren i Norge er moderat. Det er bare registrert noen få historiske jordskjelv som har gitt skadevikninger på bygninger og infrastruktur. Virksomhetsbasert risiko og sårbarhet Uønsket hendelse/ forhold Brann/eksplosjon Brannfare Eksplosjonsfare Energitransport Høyspent Gass Forurensing - vann Drikkevannskilde Badevann, fiskevann, Potensiell risiko for: Menneske Miljø Økonomi Vurdering Det er etablert hydrant/kum med brannventil 10 m nord for planområdet. VA- rammeplan tar hensyn til uttak for slokkevann i tilknytning til planlagt bebyggelse. Det er ikke kjennskap til oppbevaring av eksplosjonsfarlig materiale innenfor planområdet. Det er ikke høyspentlinjer innenfor planområdet. Det er ikke infrastruktur for gass i planområdet. Ved oppbevaring av gass (LPG) skal DSBs veileder og gjeldende gassnorm for LPG- anlegg overholdes. Det er ikke registrert brønner eller andre drikkevannskilder innenfor området. Det er fremført offentlig vannforsyning til området. Vannet blir levert fra Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg. Det er ikke registrert bade- eller fiskevann i eller rundt planområdet. 13

14 vassdrag o.l. Nedbørsfelt Forurensning grunn Kjemikalieutslipp Forurensing - luft Støv/partikler/røyk Støy Lukt Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø Fri ferdsel langs sjø Friluftsliv Det er ikke planlagt tiltak som vil medføre avrenning av forurenset overvann. Det er ikke registrert forurenset grunn innenfor planområdet. Det er ikke registrert støv, partikler eller røyk fra virksomhet i planområdet. Det er ikke registrert støy fra næringsvirksomhet i planområdet. Det er ikke registrert lukt fra næringsvirksomhet i planområdet. Planområdet grenser ikke til sjø eller sjøareal. Det er ikke registrert friluftsområder i planområdet. Risiko og sårbarhet knyttet til infrastruktur Uønsket hendelse/ forhold Trafikkfare Trafikkulykker på veg Forurensing Støv/partikler Støy 14 Potensiell risiko for: Menneske Miljø Økonomi Vurdering Haukedalen er ikke registrert med ÅDT. Fartsgrensen på vegen langs planområdet er 30 km/t. Det er ikke registrert trafikkulykker innenfor planområdet eller på Haukedalen. Det er etablert fortau langs Haukedalen. Vegen er utformet med fartshumper. I temakart NO 2 forurensing i Bergen kommune (Årsmiddel sesongen ) er planområdet vist med 10-20µ gram pr m 3 luft. Forskriftskrav til luftkvalitet er 40 µ gram pr m 3 luft. Planområdet ligger skjermet fra veistøy, og ligger ikke innenfor noen støysone i KPA. Området er ikke vurdert som støyutsatt. Utslipp/ Det er ikke registrert transport av farlig gods langs kjemikalier vegnettet ved planforslaget. Ulykker på nærliggende veg / transportåre Veg X Fv 240 Hesthaugvegen er registrert med trafikkmengde på 6800 ÅDT og fartsgrensen er 50 km/t ved avkjørsel til Haukedalen. Det er på Hesthaugvegen,- Fv239 Myrdalsskogen de siste 10 år, registrert 5 ulykker med lettere skadd person. Sjø Det er ikke planlagt nye tiltak i sjø og ulykker på sjø blir Luft Beredskap Brann ikke vurdert som en potensiell risiko for planforslaget. Området ligger ca 20 km fra Flesland Lufthavn. Det er ikke planlagt høyere bygninger eller installasjoner som kan komme i konflikt med luftfartstrafikk. Planområdet blir ikke vurdert som utsatt for luftfartsulykker. Planområdet blir dekket av Åsane brannstasjon, som ligger ca 1,6 km fra planområdet. Området er vurdert som

15 Ambulanse tilstrekkelig dekket av brann og redningsetater. Planområdet er vurdert som tilstrekkelig dekket av nødhjelpsetater. 6. Aktuell risiko og sårbarhet 6.1 Risiko og sårbarhet knyttet til infrastruktur Tema: Beskrivelse: Vurdering Trafikkulykker på tilgrensende veg Fv 240 Hesthaugvegen er registrert med trafikkmengde på 6800 ÅDT og fartsgrensen er 50 km/t ved avkjørsel til Haukedalen. Det er på Hesthaugvegen,- Fv239 Myrdalsskogen de siste 4 år, registrert 4 ulykker med lettere skadd person. Tilgrensende veg blir vurdert som noe ulykkesutsatt. En del av ulykkene som er registrert er mellom personbil og personbil, samt mellom personbil og MCl. Alle ulykker resulterte i lettere skadd person. Krysset mellom Haukedalen og Fv240 Hesthaugvegen blir ikke vurdert som spesielt utsatt for trafikkulykker. Planforslaget legger til grunn en utbyggin med ca 12 boenheter. Utbyggingen vil medføre en beskjeden økning i trafikken på tilgrensende vegnett. Det blir ikke vurdert at planforslaget medfører en økning i trafikkulykker på tilgrensende vegnett. Liv og helse Ytre miljø Materiell verdier S6 X S6 S6 X S5 S5 S5 S4 S4 S4 S3 S3 S3 S2 S2 S2 S1 S1 S1 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 15

16 7. Kilder Direktoratet for naturforvaltning, Kartportalen Naturbase, Portalen Miljøstatus i Norge, Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune, Norwegian Meteorological Institute, Transport av farlig gods på veg og jernbane- en kartlegging, DSB, Mars 2004 National vegdatabank, Statens vegvesen DSB kartløsning, Kartlagt område for NO2 forurensing i Bergen (vintersesongen ), Bergen kommune, Statens vegvesen, Den Norske Meteorologiske Institutt, Norconsult, 2006 Kommuneplanens arealdel 2010, Bergen kommune Temakart Støysonekart for Bergen 2010, Bergen kommune Brannvannsdekning og overvannshåndtering, Haukedalen 40, Haugen VVA

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 mfl., Råvarden/Råtun, Detaljplan. Plannr: 1201_ Saksnr:

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 mfl., Råvarden/Råtun, Detaljplan. Plannr: 1201_ Saksnr: Risiko- og Sårbarhetsanalyse Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 23 mfl., Råvarden/Råtun, Detaljplan. Plannr: 1201_62500000 Saksnr: 201126730 28.08.2013 Innhold 1. Forord 3 2. Rapport 4 3. Lokalisering og topografi

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. PlanID 1201_62570000. 04.09.2014 Risiko kan defineres som: Risiko = Frekvens x Risiko blir knyttet

Detaljer

I risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende definisjoner brukt om konsekvens og sannsynlighet.

I risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende definisjoner brukt om konsekvens og sannsynlighet. Metodebeskrivelse Risiko kan defineres som sannsynlighet kombinert med konsekvens. Risiko knyttes til uønskede hendelser. Der det blir vurdert at det foreligger en viss risiko er det ikke alltid mulig

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Unnelandsvegen, Gnr. 290 bnr. 21 og 96 m.fl. Arna bydel

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Unnelandsvegen, Gnr. 290 bnr. 21 og 96 m.fl. Arna bydel Risiko- og Sårbarhetsanalyse Unnelandsvegen, Gnr. 290 bnr. 21 og 96 m.fl. 22.03.2016 Innhold 1. Forord 3 2. Rapport 4 3. Lokalisering og topografi 5 4. Metodebeskrivelse 9 5. Registrering 11 6. Aktuell

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Åsane. Gnr. 182, bnr. 184 m.fl., Naustvegen 28 Plannr: 1201_ Saksnr: Dat Rev

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Åsane. Gnr. 182, bnr. 184 m.fl., Naustvegen 28 Plannr: 1201_ Saksnr: Dat Rev Risiko- og årbarhetsanalyse Åsane. Gnr. 182, bnr. 184 m.fl., Plannr: 1201_64710000 aksnr: 201525636 Dat. 18.11.2016 Rev.06.06.2017 Innhold 1. Forord 3 2. Rapport 4 3. Lokalisering og topografi 4 4. Metodebeskrivelse

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Risiko- og Sårbarhetsanalyse Bergen kommune Åsane bydel, gnr. 199, bnr. 174 mfl. Trollskogen barnehage Nasjonal arealplan-id_64350000. 07.10.2016 Innhold 1. Forord 3 2. Rapport 4 3. Lokalisering, topografi

Detaljer

Utvidelse av småbåthavn

Utvidelse av småbåthavn Detaljregulering for utvidelse av småbåthavn Åmøy havn, Vestre Åmøy Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Rennesøy Detaljregulering for utvidelse

Detaljer

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403. Etne kommune

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403. Etne kommune ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403 Etne kommune Vedlegg til reguleringsplan for Nedre Gravelsæter, Etne kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID 201401 Vedlegg til Reguleringsplan for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune:

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

Grenseverdiar for sannsyn

Grenseverdiar for sannsyn ROS-analyse for plan TROPPO, Kvinnherad Kommune Vurdering av risiko og sårbarheit - ROS-analyse. Ved utarbeiding av planar for utbygging skal planmyndigheit sjå til at risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS)

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Mortveit molo/småbåthavn, Etne kommune Utarbeidet av Asbjørn Warholm, Kontrollert av Trond Heskestad

Pk14. ROS-ANALYSE Mortveit molo/småbåthavn, Etne kommune Utarbeidet av Asbjørn Warholm, Kontrollert av Trond Heskestad Pk14 ROS-ANALYSE Mortveit molo/småbåthavn, Etne kommune Utarbeidet av Asbjørn Warholm, 14.12.15 Kontrollert av Trond Heskestad Detaljregulering for Mortveit molo/småbåthavn Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse. Bergen kommune Ytrebygda bydel, gnr. 36 bnr. 6 mfl. Ruskeneshaugen. Arealplan-ID

Risiko- og Sårbarhetsanalyse. Bergen kommune Ytrebygda bydel, gnr. 36 bnr. 6 mfl. Ruskeneshaugen. Arealplan-ID Risiko- og årbarhetsanalyse Bergen kommune Ytrebygda bydel, gnr. 36 bnr. 6 mfl. Ruskeneshaugen 13.11.2015 Innhold 1. Forord 3 2. Rapport 4 3. Lokalisering og topografi 5 4. Metodebeskrivelse 7 5. Registrering

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3 Side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal ROS-analyse pbl 4-3 PlanID: 12272011002 Arkivsaknr: 10/649 Dato: 30. august 2013 Side 2 av 7 Vurdering av risiko

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Årstad, gnr. 162 bnr mfl. Brann Stadion PlanID: Datert: Revidert:

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Årstad, gnr. 162 bnr mfl. Brann Stadion PlanID: Datert: Revidert: Risiko- og årbarhetsanalyse Årstad, gnr. 162 bnr. 1224 mfl. Brann tadion PlanID: 63510000 Datert: 18.10.2013 Revidert: 17.12.2013 Innhold 1. Forord 3 2. Rapport 4 3. Lokalisering og topografi 5 4. Metodebeskrivelse

Detaljer

FORENKLET ROS-ANALYSE

FORENKLET ROS-ANALYSE FORENKLET ROS-ANALYSE Planens navn Brustuggu Arkivsak Planid 2016020 Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: Utarbeidet av Norgeshus Dato: 03.02.2017 3.1 Naturbasert sårbarhet

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Årstad, gnr 160 bnr 977 mfl. Vilhelm Bjerknes vei, mindre reguleringsendring. PlanID: 1201_ Datert:

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Årstad, gnr 160 bnr 977 mfl. Vilhelm Bjerknes vei, mindre reguleringsendring. PlanID: 1201_ Datert: Risiko- og årbarhetsanalyse Årstad, gnr 160 bnr 977 mfl. Vilhelm Bjerknes vei, mindre reguleringsendring. PlanID: 1201_10520603 Datert: 12.05.2015 Innhold 1. Forord 3 2. Rapport 4 3. Lokalisering og topografi

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

Forslag til reg. plan Inndalsveien 7 m.fl., Plannr , datert ROS- Analyse. Kommentar hendelse/forhold/påvirkning Ja Noe Nei

Forslag til reg. plan Inndalsveien 7 m.fl., Plannr , datert ROS- Analyse. Kommentar hendelse/forhold/påvirkning Ja Noe Nei Naturbasert sårbarhet Uønsket Potensiell risiko Kommentar hendelse/forhold/påvirkning Ja Noe Nei Ekstremvær Sterk vind Vind blir ikke sett på som en risiko for området. Sterk vind kan forekomme. Området

Detaljer

I risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende definisjoner brukt om konsekvens og sannsynlighet.

I risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende definisjoner brukt om konsekvens og sannsynlighet. Metodebeskrivelse Risiko kan defineres som sannsynlighet kombinert med konsekvens. Risiko knyttes til uønskede hendelser. Der det blir vurdert at det foreligger en viss risiko er det ikke alltid mulig

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

FORENKLET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering Bjølstadveien 4 - Plan-ID: 01061124 23.12.2014

FORENKLET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering Bjølstadveien 4 - Plan-ID: 01061124 23.12.2014 Potensiell risiko Uønsket hendelse/forhold Ja Nei NATURBASERT SÅRBARHET VÆR, VINDEKSPONERING. - Er planområdet: Vindutsatt Nedbørutsatt RAS, SKRED, GRUNNFORHOLD, FLOM. - Er området utsatt for eller kan

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende tiltak Vedlegg Naturbasert sårbarhet Ekstremvær/flomfare Sterk vind Nei 1

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY MAI 2014 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakgrunn. Metode. Forklaringstabell, sansynligheit. Forklaringstabell, klaringstabell,

Detaljer

ROS- ANALYSE. Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl. Mindre endring :

ROS- ANALYSE. Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl. Mindre endring : ROS- ANALYSE Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl Mindre endring : 20.09.17 1.1 ROS-ANALYSE Bakgrunn I tilknyting til reguleringsplanarbeidet er det utført ein analyse av risiko og sårbarheitsforhold.

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Laksevåg. Gnr. 129, bnr. 108 m.fl. Torvmyra Plannr: 1201_ Saksnr:

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Laksevåg. Gnr. 129, bnr. 108 m.fl. Torvmyra Plannr: 1201_ Saksnr: Risiko- og årbarhetsanalyse Laksevåg. Gnr. 129, bnr. 108 m.fl. Torvmyra Plannr: 1201_64400000 aksnr: 201508309 Datert: 13.11.2015 Innhold 1. Forord 3 2. Rapport 4 3. Lokalisering, topografi og temakart

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 664 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mars 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND

ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND JANUAR 2014 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakgrunn. Metode. Forklaringstabell, sansynligheit. Forklaringstabell, klaringstabell,

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

ROS-ANALYSE. 200 Bq/m 3 uakseptabel risiko. 100 Bq/m Bq/m 3 alarp-sone. 100 Bq/m 3 akseptabel risiko

ROS-ANALYSE. 200 Bq/m 3 uakseptabel risiko. 100 Bq/m Bq/m 3 alarp-sone. 100 Bq/m 3 akseptabel risiko DETALJREGULERINGSPLAN FOR POLLEN, GNR 35, BNR 62-76 og 79-80 og 102 AUSTEVOLL KOMMUNE Tiltakshavar: Pollen Båtlag v/olav O. Østervold Tippetue Arkitekter AS Juli 2016 ROS-ANALYSE Bakgrunn: I samband med

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11. Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak

Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11. Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak Vedlegg til kommuneplan for Stjørdal kommune. 15.04.11 Samfunnssikkerhet, en risikovurdering for utbyggingsområder og tiltak For hver av de aktuelle nye utbyggingsområdene er det for temaet samfunnssikkerhet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste.

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. Ros-analyser: Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. En enkel ROS- analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og en vurdering av hvor

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg

Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg Risiko- og sårbarhetsanalyse massedeponi Nordre Kalberg ROS-analysen er utarbeidet av In Situ Landskapsarkitekter AS på oppdrag fra Veidekke Industri AS Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende

Detaljer

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig. Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under.

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig. Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under. Risiko- og sårbarhetsanalyse (Forslag til disposisjon. Forklaringer er satt i kursiv i klammer. Risiko og sårbarhetsanalyse er et hjelpemiddel underveis i utarbeidelsen av en reguleringsplan og en dokumentasjon

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: PRO 3484 AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato :

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato : IG. QUAMME AS ARKIT EK T- O G IG E IØR TJEESTER GÅRDSVEIE 18 O 3230 SADEFJORD TELEFO : 33 48 98 15 E-POST : quamme@kvalitetshus.no WEB : www.quamme.no ORG. R. : 916 825 390 BAK : 1280.28.46647 Dato : 21.06.2017

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD GNR. 144 BNR. 1 VUKU, VERDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-05 - 2 1 R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E BREKSTAD VESTRE 2 (10) ROS-ANALYSE BREKSTAD VESTRE Oppdragsnr.: 1350003150 Oppdragsnavn: Brekstad

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 634 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad juni 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger

Detaljer

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016 ROS - AN ALYSE Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt Rissa kommune Mars 2016 Tiltakshaver: Arne Olav Hårberg Hasselvikveien 1351 7112 HASSELVIKA 1 Innledning Denne ROS-analysen bygger på "Veiledning

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN)

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) SEPTEMBER 2016 Rev. 08.08.2017 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit.

Detaljer

ROS-ANALYSE VEDLEGG TIL DETALJREGULERING Prosjekt: Vistnesveien Prosjektnr.: 1304 Dato:

ROS-ANALYSE VEDLEGG TIL DETALJREGULERING Prosjekt: Vistnesveien Prosjektnr.: 1304 Dato: Risikomatrise Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen Grønt

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103,90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: 17.10.2012 Natur- og miljøforhold

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND

ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND (Del av område planen for Bakkasund) OKTOBER 2015 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4. Forklaringstabell,

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 2. Vestvågøy kommune Plan og teknikk RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Kommunedelplan areal for: Ballstad planid.2012 03 Stamsund planid.2012 04 Bøstad planid.2012 05 LeknesGravdal planid.2012

Detaljer

ROS ANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå JULI 2016

ROS ANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå JULI 2016 1 ROS ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå 2010. JULI 2016 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan, detaljregulering Svanvågen, Gnr. 25, Bnr. 2 og 118 PLANID: 2015xxxx Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Vedlegg: Sjekkliste for bruk i planarbeid med kommuneplanens arealdel og reguleringsplan: Plannavn: Utført av: Holstadåsen Øst Frank van den

Detaljer

ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN

ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN 1 ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN MAI 2016 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4. Forklaringstabell, konsekvens.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Skansemyrsveien

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Skansemyrsveien Risiko- og Sårbarhetsanalyse 19.02.2010 F:\Prosjekt\ BBE\Skriv\ROS\Risiko- og sårbarhetsanalyse.docx Innhold Forord... 2 Rapport... 3 Lokalisering og topografi... 4 Metodebeskrivelse... 7 Registrering...

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 7 20.02.2013 Forslag til detaljert reguleringsplan for Dunihagen 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 20 -????, Gamleveien 3C Gårds- / bruksnummer 103/24 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, innenfor et område

Detaljer

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Fyllingsdalen. Gnr. 25, bnr. 127, 128 m.fl., Nordnæsdalsveien Planid: 1201_ Saksnr:

Risiko- og Sårbarhetsanalyse Fyllingsdalen. Gnr. 25, bnr. 127, 128 m.fl., Nordnæsdalsveien Planid: 1201_ Saksnr: Risiko- og årbarhetsanalyse Fyllingsdalen. Gnr. 25, bnr. 127, 128 m.fl., ordnæsdalsveien Planid: 1201_63240000 aksnr: 201322274 12.03.2015 BERGE KOMMUE Fyllingsdalen. Gnr 25 bnr 127. 128 m.fl. ordnæsdalsveien.

Detaljer

Detaljregulering. Massedeponi. Skipsfjord

Detaljregulering. Massedeponi. Skipsfjord Detaljregulering Massedeponi Skipsfjord Nordkapp Kommune Innspill Fiskeridirektoratet Planlagt deponiområde delvis i gyteområde e ligger Opprinnelig flyttet for deponi er derfor lenger øst og på dypere

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Bakgrunn Samfunnet er blitt mer sårbart og komplekst Tap av liv (Rocknes, Hatlestad) Økonomiske konsekvenser,

Detaljer

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Rådyrvegen studentboliger Ros-vurderingen i kommuneplanen tar tak i uønskede hendelser, innenfor et planområde og vurdere heten for at de

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR Folefalla Massetak, del av Gnr. 53, Bnr. 3 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H.

Detaljer

ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden

ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden 2017-03-22 Side 1 av 7 1 2017-03-22 ROS-analyse Eidslunden Pål S Gauteplass Håvar Brøndbo Håvar Brøndbo Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2

GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2 Vedlegg 18 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Kvithei, Hålandsmarka, Sola kommune PLAN NR 0448 Utarbeidet av Camilla Bø, Stavanger, Kontrollert av Elin Vagle

Pk14. ROS-ANALYSE Kvithei, Hålandsmarka, Sola kommune PLAN NR 0448 Utarbeidet av Camilla Bø, Stavanger, Kontrollert av Elin Vagle Pk14 ROS-ANALYSE Kvithei, Hålandsmarka, Sola kommune PLAN NR 0448 Utarbeidet av Camilla Bø, Stavanger, 11.10.2013 Kontrollert av Elin Vagle Vedlegg til Områdereguleringsplan for Kvithei, Hålandsmarka Risiko

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer