RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 2015"

Transkript

1 RAMMER FOR SKRIFTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK 1P-Y OG 1T-Y ELEVER 015 Utdnningsrogrm: Yrkesfg Fgkoder: MAT1, MAT6 Årstrinn: Vg1 Ogveroduksjon: En lokl ogvenemnd lger ogver til ordinær eleveksmen og sommerskolen. Relfgsseksjonen ved lle skoler sender inn forslg til ogver til nemnds kontkterson før jul. Eksmensogvene er todelt. I Del 1 røves kndidten sesielt i regneferdigheter og grunnleggende mtemtikkforståelse, begres- og tllforståelse, evne til resonnement og fgkunnsk. Ved ordinær eleveksmen skl 1/3 v Del være yrkesrettet. Ved sommerskolen er det ingen yrkesretting i ogven. Eksmenstid: 4 timer Del 1: 1 time Del : 4 timer (3 timer med hjelemidler) Orgnisering: - Del 1 og Del deles ut smtidig. - Etter én time skl besvrelsen v Del 1 leveres inn. Smtidig kn hjelemidler til bruk i Del ts frm. - Besvrelsen v Del skl leveres inn innen fire timer etter eksmensstrt. - Kndidten kn begynne å Del når som helst, men uten hjelemidler frm til Del 1 er levert inn, dvs. én time etter eksmensstrt. Hjelemidler: I Del 1 er kun linjl, grdskive og skrivesker tilltt. I Del er lle hjelemidler tilltt, unnttt internett og ndre verktøy som tillter kommuniksjon. Noen v ogvene åner for bruk v PC. Vurdering: Grunnlget for vurdering er kometnsemålene i lærelnen for hvert enkelt fg. Det er utrbeidet en felles vurderingsveiledning for fylket som bl.. inneholder kjennetegn å målonåelse og hvilke formler som skl være kjent til Del 1 v eksmen. Denne skl gjøres kjent for kndidtene i god tid før eksmen og deles ut ved kunngjøring v eksmenstrekket. Sensur: Besvrelsene sensureres loklt i fylket. Ogvenemnd utrbeider retteskjem og eventuelt sensorveiledning til enkelte ogver.

2 Vurderingsveiledning for loklt gitt skriftlig eksmen i MATEMATIKK MAT1 Mtemtikk rktisk MAT6 Mtemtikk teoretisk Fellesfg Vg1 Yrkesfglige utdnningsrogrm Elever

3 Generell informsjon om vurdering ved skriftlig eksmen i MAT1 og MAT6 Frmgngsmåte og forklring Der ogveteksten ikke sier noe nnet, kn eleven velge frmgngsmåte og hjelemidler selv. Dersom ogven krever en bestemt løsningsmetode, vil også en lterntiv metode kunne gi noe uttelling. Frmgngsmåte, utregning og forklring skl belønnes også selv om resulttet ikke er riktig. Ved følgefeil skl sensor likevel gi uttelling, dersom den videre frmgngsmåten er riktig, og ogven ikke blir urimelig forenklet. Dersom eleven ikke hr med frmgngsmåten, men bre et korrekt svr, skl det gis noe uttelling for dette, selv om eleven hr vist mnglende kommuniksjonskometnse. Vurdering v onådd kometnse Sensuren v eksmensogvene er kriteriebsert. Sensorene skl vurdere hv eleven kn, frmfor å finne ut hv eleven ikke kn. Hvis sensor bruker oeng, skl det gis uttelling for det eleven hr restert, ikke oengtrekk for det eleven ikke hr fått til. s vlg v verktøy i del v eksmen skl ikke gi utslg å oengberegningen. Det er sjelden uten verdi t eleven løser ogven å en nnen måte enn den det i utgngsunktet blir bedt om i ogveteksten, selv om svret d ikke kn betrktes som fullgodt. Dersom det ostår tvil om ulike oftninger v ogveteksten, vil sensorene være åne for rimelige tolkninger. Krkteren blir fststt etter en smlet vurdering å grunnlg v Del 1 og Del. Sensor vurderer derfor, med utgngsunkt i kjennetegnene å målonåelse, i hvilken grd eleven viser regneferdigheter og mtemtisk forståelse gjennomfører logiske resonnementer ser smmenhenger i fget, er ofinnsom og kn t i bruk fgkunnsk i nye situsjoner. kn bruke hensiktsmessige hjelemidler (f.eks. PC) vurderer om svr er rimelige forklrer frmgngsmåter og begrunner svr skriver oversiktlig og er nøyktig med utregninger, benevninger, tbeller og grfiske frmstillinger

4 Kjennetegn å målonåelse i MAT1 Loklt utrbeidet Kometnseområde Beskrivelse / kjennetegn å kometnse. Krkter Beskrivelse / kjennetegn å kometnse. Krkter 3-4 Beskrivelse / kjennetegn å kometnse. Krkter 5-6 Tll og lgebr - Regne enkle og. m/uten klk. - Enkel vlesning v grfer. - Enkel rosentregning. - Enkle overslg. - Sette inn i formler og regne ut med klkultor. - Noe begresforståelse rundt ro./omv. ro. - Kn omgjøre enheter. - Liten tllforståelse - Liten lgebrforståelse - Kn løse enkle konkrete ogver med hjelemidler. - Kn i noen grd nvende enkel mtemtikk. - Bruke formler i rktiske robl. - Tolke/bruke ro./ omv. ro. i riktig smmenheng. - Bruke rosent-/ vekstfktor i beregninger. - Benytte regler for overslg. - Snu enkle formler, evt. benytte Iikningsløsning. - Benytte regler for vrunding v svr. - Beherske regning med enheter og omgjøring v enheter. - Tolke/vlese grfiske fremstillinger. - Middels tllforståelse - Middels lgebrforståelse - Kn i større grd nvende relterte teknikker i konkrete ogver/roblemløsninger. - Vurdere rimelighet / nøyktighet - Begrunne - Tolke / bruke komlekse formler. - Tolke / sette i smmenheng med ro./omv. ro. og grfisk fremst. - Grunnleggende forståelse v rosentbegreet og beherske rosentregning i komlekse smmenhenger - Smmenstte overslg - Benytte overslg å flere nivåer. - Utlede / velge formel ut i fr tekst. - God tllforståelse, - God lgebrforståelse. - Kn generelt nvende mtemtikk i rktisk roblemløsning/ogveløsning og gi gode fremstillinger. - Beherske utstrkt bruk v tekniske hjelemidler Geometri - Kjenne til Pytgors - Forklre formlikhet med ord. - Forstå begreene lengde, rel, volum og vinkel. - Direkte nvendelse v formler for rel og omkrets. - Finne vinkler. - Kjenne til og omgjøre enheter. - Enkle rbeidstegninger - Gjenkjenne og definere regulære mngeknter. - Forståelse v størrelser / størrelsesforhold og enheter. - Kn til en viss grd gjenkjenne og nvngi geometriske tegninger / figurer. - Kn gjengi enkle geometriske setninger og utføre enkle utregninger - Bruke Pytgors for å finne sider - Sette o riktig forhold ved formlikhet og finne ukjent størrelse. - Bruke formler for rel, omkrets, volum og overflte. - Beherske regning med enheter og omgjøring v enheter. - Gjøre enkle ersektivtegninger. - Vinkelberegninger i regulære mngeknter. - Tolke figurer - Lge relevnte figurer ut i fr tekst og lssere størrelser riktig. - Beherske beregninger å gitte figurer. - Vurdere smsvr mellom fig. og beregninger. - Som under Trekker hjelelinjer for så å gjøre beregninger. - Finne forsvinningsunkter / -linjer i en ersektivtegning. - Korrekt bruk v geometriske setninger og formler i smmenstte roblemstillinger. - Kn forklre, begrunne, og i noen grd bevise. - Kn lge mtemtisk holdbre fremstillinger med tekst, figurer, lgebr og utregninger. Økonomi - Kn gjengi enkle fkt om ideksregning. (Bsisår, indeks følger ris, osv.) - Kn sette o enkle budsjetter og regnsk og gjøre enkle vurderinger. - Enkle sktte og vgiftsberegninger. - I noen grd bruke digitle hjelemidler å enkle beregninger (lån, forbruk) - Kn gjøre enkle beregninger og vurderinger. - Kn gjengi enkle fkt og osett. - Behersker indeksregning. - Kn sette o enkle budsjetter og regnsk og vurdere disse. - Kn utføre sktte og vgiftsberegninger. - Kn gjøre enkle forbruks- og låneberegninger både mnuelt og digitlt. - Kn gjøre beregninger og vurderinger v middels vnskelighetsgrd. - Kn utføre middels komliserte stndrdosett. - Behersker og forstår indeksregning. - Kn håndtere komlekse budsjetter og regnsk og vurdere disse. - Hr et bevisst forhold til vvik mellom budsjett og regnsk. - Kn gi forslg til hvordn vvik kn rettes o. - Kn til fulle beregne sktt og vgifter. - Kn vurdere ulike modeller for forbrukslån o mot hverndre. - Kn gjøre komlekse beregninger. - Kn gi systemtiske og logiske fremstillinger. - Behersker flere tyer hjelemidler, fremgngsmåter og fremstillinger. - Kn sette kunnsken i smmenheng.

5 Kjennetegn å målonåelse i MAT6 Sentrlt utrbeidet Kometnse Krkteren Krkterene 3 og 4 Krkterene 5 og 6 Begreer, forståelse og ferdigheter forstår en del grunn-leggende begreer behersker en del enkle, stndrdiserte frmgngsmåter forstår de fleste grunnleggende begreer og viser eksemler å forståelse v smmenhenger i fget behersker de fleste enkle, stndrdiserte frmgngsmåter, hr middels god regneteknikk og bruk v mtemtisk formsråk, viser eksemler å logiske resonnementer og bruk v ulike mtemtiske reresentsjoner forstår lle grunnleggende begreer, kombinerer begreer fr ulike områder med sikkerhet og hr god forståelse v dyere smmenhenger i fget viser sikkerhet i regneteknikk, logiske resonnementer, bruk v mtemtisk formsråk og bruk v ulike mtemtiske reresentsjoner Problemløsning viser eksemler å å kunne løse enkle roblemstillinger med utgngsunkt i tekster, figurer og rktiske og enkle situsjoner klrer iblnt å lnlegge enkle løsningsmetoder eller utsnitt v mer komliserte metoder kn vgjøre om svr er rimelige i en del enkle situsjoner viser eksemler å bruk v hjelemidler knyttet til enkle roblemstillinger kn bruke hjelemidler til å se en del enkle mønstre løser de fleste enkle og en del middels komliserte roblem-stillinger med utgngsunkt i tekster, figurer og rktiske situsjoner, og viser eksemler å bruk v fgkunnsk i nye situsjoner klrer delvis å lnlegge løsningsmetoder i flere steg og å gjøre fornuftige ntgelser kn ofte vurdere om svr er rimelige bruker hjelemidler å en hensiktsmessig måte i en del ulike smmenhenger klrer delvis å bruke digitle verktøy til å finne mtemtiske smmenhenger utforsker roblemstillinger, stiller o mtemtiske modeller og løser ogver med utgngsunkt i tekster, figurer og nye og komlekse situsjoner viser sikkerhet i lnlegging v løsningsmetoder i flere steg og formulering v ntgelser knyttet til løsningen, viser kretivitet og originlitet viser sikkerhet i vurdering v svr, kn reflektere over om metoder er hensiktsmessige viser sikkerhet i vurdering v hjelemidlenes muligheter og begrensninger, og i vlg mellom hjelemidler kn bruke digitle verktøy til å finne mtemtiske smmenhenger, og kn sette o hyoteser ut fr dette Kommuniksjon resenterer løsninger å en enkel måte, for det meste med uformelle uttrykksformer resenterer løsninger å en forholdsvis smmenhengende måte med forklrende tekst i et delvis mtemtisk formsråk resenterer løsninger å en oversiktlig, systemtisk og overbevisende måte med forklrende tekst i mtemtisk formsråk

6 Formler som skl være kjent ved Del 1 v eksmen i MAT1 Mtemtikk 1P-Y (Formelrket kn ikke brukes ved Del 1 v eksmen.) Rektngel A g h Treknt gh A Prllellogrm A g h Tres A b h Sirkel A r O r Prisme V G h Sylinder V r h Geometri Formlikhet Målestokk Pytgors Proorsjonlitet Proorsjonle størrelser Omvendt roorsjonle størrelser Rette linjer y x b Vekstfktor 1 1 Økonomi Prisindeks Kroneverdi Rellønn Eksmensogvene lges ut fr kometnsemålene i lærelnen, og utvlget v formler ovenfor ngir derfor ikke begrensinger v kometnsemålene som kn røves i Del 1. Dersom ogven krever det, kn mer komliserte formler bli ogitt som en del v ogveteksten i del 1. Det forutsettes t eleven behersker grunnleggende formler og frmgngsmåter fr tidligere kurs og skolegng.

7 Formler som skl være kjent ved Del 1 v eksmen i MAT6 Mtemtikk 1T-Y (Formelrket kn ikke brukes ved Del 1 v eksmen.) Stndrdform k 10 n 1 k 10 og n er et helt tll Vekstfktor 1 1 Rette linjer y x b 1 1 y y1 x x1 Potenser q q b Kvdrtsetningene og konjugtsetningen Trigonometri i rettvinklede treknter Geometri q y x b q y x q b q b b b b b b b b b motstående ktet sin v hyotenus hosliggende ktet cos v hyotenus motstående ktet tn v hosliggende ktet 1 Arel b c sin A b c b c cos A sin A sin B sin C b c b Eksmensogvene lges ut fr kometnsemålene i lærelnen, og utvlget v formler ovenfor ngir derfor ikke begrensinger v kometnsemålene som kn røves i Del 1. Dersom ogven krever det, kn mer komliserte formler bli ogitt som en del v ogveteksten i del 1. Det forutsettes t eleven behersker grunnleggende formler og frmgngsmåter fr tidligere kurs og skolegng.

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 00 Mtemtikk, sentrlt gitt eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Bokmål Vurderingsveiledning til sentrlt gitt skriftlig eksmen 00 Denne veiledningen

Detaljer

om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksmensveiledning om vurdering v eksmensbesvrelser 015 Mtemtikk. Sentrlt gitt skriftlig eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Ny eksmensordning fr og med våren 015

Detaljer

om vurdering av eksamensbesvarelser 2014

om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 Eksmensveiledning om vurdering v eksmensbesvrelser 014 Mtemtikk. Sentrlt gitt skriftlig eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Bokmål Innhold 1 Vurdering eksmensmodell

Detaljer

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige studieretninger. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige studieretninger. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Eksamensveiledning for rivatister i matematikk å yrkesfaglige studieretninger MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets veiledning for skriftlig

Detaljer

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015 Eksamensveiledning for privatister i matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra våren 2015 Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Fag: Matematikk 1P for yrkesfag. Eksamensdato: sommerskolen

Fag: Matematikk 1P for yrkesfag. Eksamensdato: sommerskolen Loklt gitt eksmen 2011 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P for yrkesfg Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: sommerskolen Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 11 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside: 10 Del 3: oppgve

Detaljer

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 15. jnur 2013 Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-10 Del 3: oppgve 11-12 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 25. mi Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-11 Del 3: oppgve 12-13 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gitt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 12 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside:

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNIG EKSAMEN I MAEMAIKK EEVER 2015 Fagkoder: MA1012, MA1014, MA1016, MA1018, MA1101,MA1105, MA1106, MA1110, REA3021, REA3023, REA3025, REA3027, REA3029 Årstrinn: Vg1, Vg2 og Vg3 Gjelder for

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

Kompendium av Amir Hashemi, HiB. Notater, eksempler og oppgaver med fasit/løsningsforslag Institutt for Matematikk og Statistikk, UiT, Høsten 2012

Kompendium av Amir Hashemi, HiB. Notater, eksempler og oppgaver med fasit/løsningsforslag Institutt for Matematikk og Statistikk, UiT, Høsten 2012 Forkurs i mtemtikk til MAT-, ugust Kompendium v Amir Hshemi, HiB. Notter, eksempler og oppgver med fsit/løsningsforslg Institutt for Mtemtikk og Sttistikk, UiT, Høsten Innhold Forord... Kpittel Test deg

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 014 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Bokmål Innhold 1 Vurdering eksamensmodell og vurdering av

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2013. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2013. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål 1 Vurdering av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk Denne eksamensveiledningen

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 MAT0010 Matematikk Elever i grunnskolen Sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om sluttvurdering

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2015. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2015. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 015 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Ny eksamensordning fra og med våren 015 Bokmål Innhold 1 Vurdering

Detaljer

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring Utkastet er utarbeidet av en faggruppe bestående av lærere fra ulike skoler i utprøvingen

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget,

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget, Tom Lindstrøm Tilleggskpitler til Klkulus 3. utgve Universitetsforlget, Oslo 3. utgve Universitetsforlget AS 2006 1. utgve 1995 2. utgve 1996 ISBN-13: 978-82-15-00977-3 ISBN-10: 82-15-00977-8 Mterilet

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rsch-Hlvorsen Oddvr Asen Illustrtør: Bjørn Eidsvik 7B NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 2011 Mterilet i denne publiksjonen er omfttet v åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Karakter 3 og 4 Beskrivelse av nokså god / god kompetanse

Karakter 3 og 4 Beskrivelse av nokså god / god kompetanse Fag: Matematikk Skoleår: 2008/ 2009 Klasse: 9 Lærer: Miriam Vikan Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Faktor 2 Vurdering: a) Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader IO 70/18 Oslo, 30. novemberi970 KOSTNADSEFFEKTER AV SUBSIDIERING I NORSK RUTEBILNÆRING En økonometrisk nlyse n påstnden um t subsidierte rutebiloelokder er mindre kostndsbevisste enn ikke-subsidierte.

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 REA04 Matematikk R Eksempel på eksamen våren 015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

Eksamen 27.01.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.01.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.01.2012 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 3. mai 2006 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge

Detaljer