ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING- OG TEKNISK DRIFT. Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING- OG TEKNISK DRIFT. Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019"

Transkript

1 ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING- OG TEKNISK DRIFT Utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK Utviklingstrekk Energi og miljø bygg: Gjennomføre vedtatt energi- og klimaplan, blant annet ved å utnytte alternative energikilder, eks. erstatte oljefyr med varmepumpe. Optimalisere eksisterende varme og ventilasjonsanlegg. Planlegge å gjennomføre utskifting av gamle ventilasjonsanlegg. Bedre forvaltning av kommunens eiendomsarealer: Stadig flere tar uten avtale, i bruk kommunale arealer til lager, hage, bod, boblebad etc. Enheten ønsker å fokusere på oppfølging og utnyttelse av kommunale eiendommer og offentlige arealer. Dette er oppgaver som krever faglig juridisk bistand og mye tid. Mange av sakene er gamle og har en lang og komplisert historie i kommunale og statlige arkiver. Det er også viktig for å ivareta kommunens eiendomsrett, slik at en unngår at enkeltpersoner får eksklusiv hevdet bruksrett på offentlige arealer. Skaffe boliger tilpasset de respektive brukergruppene: Det er et stort behov for rimeligere boliger i Bamble kommune, både til flyktninger og andre grupper. Ved gjennomføring av «Boligsosial handlingsplan» er det meningen å skaffe tilveie slike boliger for utleie, samt hjelpe til slik at flere kan gå over fra å leie til å eie sin egen bolig. Boligsosial handlingsplan: Gjennomføre prioriterte og vedtatte tiltak når det kommer bestilling fra ansvarlig enhet. Planen spesifiserer behovene og er grunnlaget for den videre utbygging og tilpassing av kommunale boliger og tjenester. Dette med hensyn til antall, type/størrelse, beliggenhet og tjenesteoppfølging. Organisering av det boligsosiale arbeidet i kommunen med fokus på: øke omløpet i utleieboligene, gjennomgang av subsidiering av husleiene for å se på om dette kan gjøres behovsprøvd ( kommunal bostøtte) retningslinjer for tildeling av bolig og løfte fram betydningen av bolig som grunnlag for all tjenesteleveranse som kommunen yter. Utarbeide reguleringsplan for å fastsette arealbruken: Arealbruk Grasmyr: Det er stort press på arealene rundt skolene i området når det gjelder utvikling av kommunalt område. Mangelen av en plan hindrer dermed utvikling og fremdrift. Nye boligområder: Kommunen har behov for økt tilflytting. Dette krever tilgang på attraktive og rimelige boligtomter. Kommunen må også satse på utbygging av boligområder på egen eiendom slik at dette kan være et korrektiv til private utbyggere og bidra til å dempe prisveksten på nye tomter. Kommunen bør være en aktiv samarbeidspartner der flere private grunneiere ønsker å foreta utbygging. Det må avklares bruk av investeringsmidler til bolig og næringsområder. Utbyggingen bør være selvfinansierende og lån tilbakebetales ved inntekter fra tomtesalg. 1

2 Vann, avløp, renovasjon, veg og park. Etablere/rehabilitere gjestebrygge på Stathelle. Anskaffe ny skjærgårdsbåt. Forsterke sikkerheten i vannforsyningen ved å bygge/utvide høydebasseng ved Synken. Starte prosjektering for avløpssanering av områdene Surtebogen Asdal samt legge til rette for reservevannforsyning mot Porsgrunn. En reservevannforsyning mot Porsgrunn kommune i området Surtebogen vil kunne gi gjensidig vannforsyning med tilstrekkelig mengede og trykk til forsterke forsyningssikkerheten betraktelig. Anlegge vann og avløpsledninger til Åstadtoppen. Det er ca. 120 fritidsboliger som kan kobles til kommunalt avløpsnett. Det planlegges videre å anlegge et høydebasseng for drikkevann på Åstadtoppen. Dette for å sikre vannforsyningen mot vest-bamble og tilbake til Lasses/Stokkevannet. Fortsette rehabilitering av vann- og avløpsledninger for å redusere lekkasjeandelen på vannledningsnettet og fjerne fremmedvann fra avløpsnettet. Det er startet opp med tilstandsvurdering av Salen renseanlegg. Denne tilstandsvurderingen vil avdekke behovet for oppgradering / utbygging av anlegget. Økonomi til å drifte nåværende bygningsmasse: Oppgradering mht funksjonalitet og endret bruk vil kreve betydelig mer ressurser i tiden fremover. Dette må i hht lovverket belastes drift. Behov for nye gravplasser: Da minimumsgrensen for ubrukte graver i hht Gravferdslovens 2 er nådd, må det opparbeides flere gravplasser. Planarbeidet er startet og videre investeringer vil bli lagt frem for kommunestyret. er Formannskapet vedtok i sak 22/13 at det skal utarbeides forslag til innsparinger innenfor de forskjellige tjenesteområdene i kommunen for å få kostnadsnivået ned til et bærekraftig nivå. For enhet for Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning er kravet samlet på 3,4 millioner kroner hvor bolig tar 3 millioner, 0,2 millioner på samferdsel og 0,2 millioner på brann- og ulykkesberedskap. I tillegg er virksomhet for bygg-drift og vedlikehold pålagt et innsparingskrav på 1,105 millioner innenfor forvaltning av lokaler. Dette innsparingskravet er en del av det totale innsparingskravet for enhetene kultur og oppvekst samt skole og barnehage. Tiltak som er satt i gang har gitt den nødvendige effekt for innsparingsmålet for kultur og oppvekst. Av innsparingene vedtatt i sak 22/13 gjenstår kr i ved byggdrift, øremerket skolebygg. For at målene på innsparing på bygg/drift skal kunne oppnås, kreves det imidlertid fortsatt reduksjon av arealbruken av undervisningslokaler. Innsparingen skal først settes i kraft i Hvis vi til da ikke har fått redusert arealbruk til undervisning, må innsparingen tas fra drift av kommunens øvrige bygningsmasse. Dette vil være problematisk og vil merkes betydelig 2

3 NØKKELTALL FOR ENHETEN Bamble 2012 Bamble 2013 Bamble 2014 Gruppe Landet 2014 Bolig, bygg og eiendom: Nye boliger i hht vedtatt plan (gjennomført / boligsosial handlingsplan) -/- 11/11 -/- uaktuelt uaktuelt Antall utleieboliger (herav omsorgsboliger) 336 (127) 343 (127) 361 (134) uaktuelt uaktuelt Bygg-drift og vedlikehold: Drift/vedlikeholdskostnader Bygg: Årlige driftsutgifter i mill. kr. 46,3 47,8 51,4 uaktuelt uaktuelt Bygningsmasse å vedlikeholde (1000 m²) 80,5 80,3 80,9 uaktuelt uaktuelt Brann- og ulykkesberedskap: Brannmannskap med lovpålagt utdanning *Befalsutdanning trinn 1 15/22 22/22 *6/6 uaktuelt uaktuelt Snittalder brannbiler (år) uaktuelt uaktuelt Antall utrykninger brann- og redningstjenesten uaktuelt uaktuelt Antall piper feid uaktuelt uaktuelt Vei og Park: Veier: Antall kilometer å vedlikeholde Antall kilometer asfaltert kommunal veier kr/km % av landsgjennomsnitt % % % Vann, avløp og renovasjon: Sikret reservevannforsyning (antall husstander) 2 /5 3 /5 3 /5 uaktuelt uaktuelt Ledningsnett (kilometer) Vann Avløp overvann uaktuelt uaktuelt Totale driftsutgifter VAR (Selvkost) i mil kr. 60,4 66,1 62,6 uaktuelt uaktuelt Regnskap Tekniske tjenester: Mill. kr (brutto driftsutgifter) 96,2 95,4 106,1 uaktuelt uaktuelt % av kommunens driftsutgifter ,3 uaktuelt uaktuelt 3

4 Næring, miljø og samfunnsutvikling Bamble 2012 Bamble 2013 Bamble 2014 Gruppe Landet 2014 Planarbeid: Vedtatte detaljplaner Vedtatte områdeplaner Planer i prosess Byggesaker: Antall søknader om tiltak mottatt Antall behandlede ett-trinns søknader Antall behandlede byggesaker uten ansvarsrett Antall klager mottatt og formidlet Fylkesmannen Oppmåling: Arealoverføring Oppretting av grunneiendom Grensejustering Klarlegging eksisterende grenser Landbruk/miljø: Antall søknader om produksjonstilskudd Landbruk Søknader om spredt utslipp (minirenseanlegg) Avslag på søknad om spredt utslipp Søknader skogfond Søknader nye skogsveier Påkjørsler av hjortevilt Eiendomsskatt: Antall nye takstobjekt (behandlet av nemd) Antall endrede takstobjekt (behandlet av nemd) Kommentarer: Sak/arkivsystemet P360 trenger videreutvikling for at vi skal få ut god statistikk om saksbehandlingen. 4

5 TJENESTEOMRÅDE: BOLIG, BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Utviklingstrekk Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan er grunnlaget for framtidige prioriteringer og planlegging av nye kommunale boliger og tjenester. De aller fleste prosjektene medfører behov for tjenester og vil måtte tas inn i utfordringsnotatet for Helse og omsorg og Kultur og oppvekst. Kun boliger uten tjenester vil tas med som utfordring her. I vedtaket ligger det utfordringer som vil kreve endret fokus i virksomheten: Vanskeligstilte på boligmarkedet skal få nødvendig bistand til å skaffe seg bolig, men nødvendigvis ikke en kommunal bolig. Bamble kommune skal tilrettelegge for at de som ønsker å eie sin egen bolig og har økonomi til det, kan gjøre det gjennom ulike låne- og tilskuddsordninger. Gjennomgang av organisering av boligforvaltningen i kommunen med sikte på å koordinere det boligsosiale arbeidet (Ref. B-F i kapittel 12). For å møte de store og kostnadskrevende utfordringene som planen peker på, skal det arbeides videre med å utrede nye mulige løsninger for investering og drift. Dette i samarbeid med Helse og omsorg. Utvikling av Skjerkøya Etter at Bamble kommune kjøpte Skjerkøya høsten 2014 er det behov for å utvikle området med sikte på salg av industritomter. Kommunestyret har vedtatt at tomtesalg de neste 20 årene skal finansiere kjøpet. For å gjøre området noe mer attraktivt er det behov for en oppgradering av fellesarealer og ny skilting. Det må utarbeides en utviklingsplan for området og legge til rette for ytterligere utfylling i sjøen gjennom en omregulering av deler av området. Aktivitetsplan for utvikling er laget og danner grunnlaget for planlagte milepeler. Skaffe boliger tilpasset de respektive brukergruppene: Boligsosial handlingsplan er under revisjon for tiden. Det tas forbehold om nye prosjekter etter at revisjonen er gjennomført. Fra tidligere har vi følgende utfordringer: Lenes ås; erstatte gamle 4-mannsboliger med nye moderne leiligheter. Det er tidligere bevilget 16,5 mill. kr. Av disse er 4 mill. avsatt til tomtekjøp, regulering og prosjektering. Resten er inndratt. Ferdigstillelse vil kreve ny kommunestyrebehandling. Dersom tomta selges anslås det et overskudd på 3,0 mill. kr. Husbanktilskuddet på 4,5 mill. kr. må da betales tilbake siden det ikke blir noen utbygging i kommunal regi. 5-6 hardbruksboliger spredt rundt i kommunen. sbehov på 9 millioner kroner. Disse boligene vurderes imidlertid å etableres i regi av Boligstiftelsen. Dette vil i så fall bety at boligene vil bli drevet til selvkost. Det er bevilget 15,0 mill. kr. til kjøp av flyktningeboliger. Når hele bevilgningen er brukt vil det utgjøre ,- kroner i renter og avskrivninger hvert år. Dette skal dekkes inn via husleiene. 5

6 Kommunale bygg: Voksenopplæringen har behov for nye lokaler. Referer VIVA s forstudie som ble ferdig i mai Behov for nye lokaler er tatt med i enhet for Kultur og oppveksts utfordringsnotat. Konkretisert bestilling er ikke mottatt ennå hos BBE. På lang sikt vurderes behovet dekket i forbindelse med prosjektet Yggdrasil. Avventer resultatet av Skolebehovsplan som er under utarbeidelse i disse dager. Mulig utfordring med å tilpasse skolebygg til ny skolestruktur. Gjennomgang av kommunens bolig og eiendomsmasse med hensyn til videreutvikling evt. avhending: Kommunestyret har i K-sak 42/15 besluttet at området Rådhusbakken skal omreguleres med sikte på å avklare framtidig bruk. Dette skal skje i nært samarbeid med vel-foreningen på Stathelle. Det er bevilget kr ,- til dette arbeidet. Økt fokus på kommunen som grunneier: Kommunen har over lang tid hatt for lite fokus på forvaltning av kommunens grunneiendommer. Det er et stort behov for å bruke tid og ressurser på avklaring av eiendomsforhold. Det er også snakk om å ivareta kommunens eiendomsrett for å unngå at enkeltpersoner får uønsket eksklusiv hevdet bruksrett på offentlige arealer. En ser også at stadig flere «privatiserer» kommunal grunn i forbindelse med parkering og opplag. Behov for nye gravplasser: Planarbeid for utvidelse av Bamble og Eik kirkegårder er startet. Det må fremmes ny sak før prosjektene kan realiseres. Foreløpig er investeringsbehovet ukjent, men vil bli avdekket i forbindelse med det pågående planarbeidet. Motvirke kriminalitet og sosial dumping i bygge bransjen: Det har de siste årene blitt stadig vanskeligere å avdekke ulovligheter i forbindelse med byggeprosjekter. For å bekjempe dette har vi omarbeidet Bok 0 som legger føringer for hvilke krav som stilles til entreprenører som skal skrive kontrakt med Bamble kommune. I tillegg har de sentrale myndigheter stort fokus på denne problematikken og Bamble kommune ønsker å sette tydelige krav for å bekjempe dette samfunnsproblemet. Bosetting av flyktninger Dersom staten og KS blir enige om en full finansiering av kommunens kostnader ved økt mottak av flyktninger har kommunestyret vedtatt å ta inn inntil 10 flere personer i 2015 og Det er en utfordring å skaffe inntil 50 personer bolig hvert år i et begrenset boligmarked i Bamble. En forutsetning for å klare dette er at flyktninger kan bosettes også på Herre og i Vest Bamble selv om offentlig transport i de delene av kommunen er nærmest fraværende. For å få økt tilgjengelighet av boliger, må kommunen bidra aktivt til bygging av nye boliger. Detter er også i tråd med kommunens ønske om økt befolkningsvekst. En del områder er allerede regulert, men ikke utbygd. Her må kommunen bli mer aktive og samarbeide med boligbyggerlaget og private for å få realisert flere boliger. Også fortetting og utvikling av tomter kommunen eier vil være et bidrag til økt boligbygging. Planer og vedtak Tiltak i Boligsosial handlingsplan innarbeides i kommunens handlingsprogram. Ansvar for dette ligger til den enkelte enhet som skal levere tjenester. Enhet for Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning tar med boligprosjekter som ikke er tilknyttet tjenesteleveranser i sitt handlingsprogram. 6

7 er I vedtatt innsparingsforslag ligger det et pålegg om en årlig innsparing på 3 mill. innenfor kostraområdet Bolig. Tiltak som er fremmet for å nå dette målet er: Heve husleienivået på kommunale boliger. Heving av husleietak i forbindelse med beregning av husleie for omsorgsboliger Full inndekning av prosjekt- og byggeledelse Nye husleier er beregnet i hht de rammer som er vedtatt i K-sak 83/13 Kommunens innsparingstiltak for kostraområdet Bolig. De nye leiene blir innført ved inngåelse av nye leieforhold. Målet om innsparingen på 3 mill. er beregnet til å ta 3 år, dvs at en regner med full inndekning i løpet av 1. halvår 2017 ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Nybygg: Oppførte boliger i hht vedtatt plan * (Gjennomført/boligsosial handlingsplan) Resultat 2014 Vedtatt 2015 Resultat 1.halvår Ønsket mål 0/ % Tilfredsstillende brukermedvirkning (Skala 1-5 hvor 5 = best) * * * * 4,5 4,5 * 4,5 Ulykker med fravær (antall) på byggeplassene Tilfredsstillende funksjon på nybygg drift/tjeneste etter 1. år. (Skala 1-5 hvor 5 = best) * * * * 4,0 4,0 * 4 Utleie/tid på kommunale boliger 98, , % Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i kom.bolig) antall boliger Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i privat bolig) antall boliger Sum finansiering av leie til eie

8 TJENESTEOMRÅDE: BYGG-DRIFT OG VEDLIKEHOLD UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Utviklingstrekk Økonomi til å drifte/vedlikeholde eksisterende bygningsmasse. Innvendig vedlikehold/oppussing Utvendig vedlikehold. Dette gjelder både selve bygget, men også uteområder og adkomst. Ombygging og tilpasninger på grunn av endrede funksjonskrav/behov. Endret bruk og endringer i brukernes behov i forhold byggets beskaffenhet er en løpende utfordring som ikke ser ut til å avta, tvert i mot så oppleves dette å være et økende behov. Oppgradering og ombygging på grunn av stadige nye og innskjerpede myndighetskrav. Dette i form av utskifting og oppgradering av utstyr, eks. PCB forskriften, radontiltak mm. I tillegg så øker arbeidet med rutiner og dokumentasjon, herunder kartlegging. Et eksempel er legionellaforskriften. Flere teknisk avanserte anlegg i bygg krever mer vedlikehold. Byggene blir mer og mer teknisk avanserte og det monteres blant annet mer brukerteknisk utstyr. Slikt utstyr krever høyere kompetanse blant teknisk personell, samt at levetiden på mye av utstyret er mer begrenset enn det man tidligere har trodd. Utviklingen går raskt og programvare som går ut på dato sammen med begrenset deletilgang øker behovet for reinvesteringer og utskiftinger i større grad enn tidligere slik at anleggene og utstyret skal fungere som tiltenkt. Vedlikehold av boliger er finansiert etter selvkostprinsippet. For å sikre en god forvaltning av boliger er det nødvendig med årlige avsetninger på fond for å kunne gjøre større planmessige vedlikeholdstiltak. Dette dekkes innenfor virksomhetens ramme. Energi og miljø bygg Utnytte alternative energikilder, eks. erstatte oljefyr med varmepumpe. Det planlegges også et større pilotprosjekt der olje og el.kjele erstattes med grunnvannsvarmepumpe. Dersom dette viser seg å være positivt, kan det bli gjennomført i flere bygg på sikt. Oppgradering/optimalisering av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg. Utskifting av gammel automatikk og skifte til varmegjenvinnere med større virkningsgrad er noe av tiltakene som gjøres. Radontiltak (skoler, barnehager og utleieboliger); Oppfølging for å verifisere effekt av tekniske tiltak som er gjennomført. Forskriftene krever nye målinger etter en viss periode, samt ved ombygging. Derfor vil dette være en mer eller mindre løpende prosess med kontroll, eventuelle tiltak og etterprøving. Det er i tillegg varslet en skjerping av forskriften, omfanget av dette er foreløpig ukjent. Fullføre lovpålagt energimerking av bygg og boliger. Statlig frist Dette gjennomføres innenfor virksomhetens rammer, noe som medfører redusert vedlikehold i samme periode. Energimerkingen forventes ferdig gjennomført i løpet av Tilpasse IK systemet til ny legionella forskrift. Usikkerhet over omfang av arbeidsmengde og ressurser til analyse av vannprøver og tekniske tiltak/ombygging av vann-nett internt på bygg. 8

9 Planer og vedtak I henhold til vedtatt Energi- og klimaplan skal det investeres 1 mill årlig i ENØK-tiltak. Dette gjøres i form av optimalisering av varme og ventilasjonsanlegg, etter-isolering, samt noe investering i varmepumper. er Virksomheten har gjort strukturelle og organisatoriske endringer for å imøtekomme innsparingskrav. Innsparingene vil likevel gå noe på bekostning av det planmessige vedlikeholdet. Det presiseres at dersom skolestrukturen ikke endres (jfr. Planer om redusert arealbruk i skolene) og likevel kravet til innsparing av kr `med virkning fra 2017 opprettholdes, så vil dette få store konsekvenser for drift og vedlikehold. Dette vil kunne medføre at man ikke er i stand til å følge opp alle lovpålagte krav, samt en kraftig reduksjon av vedlikeholdet. Disse konsekvensene vil måtte gjelde innenfor alle tjenesteområder, ikke bare skole. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Tjenestekvalitet: Ha tilfredsstillende renhold i bygg for brukerne (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best) Resultat ,4 Vedtatt ,4 Resultat 1.halvår Ønsket mål Måles til årsmelding 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Nivå på renhold iht innemiljøstandarden- 1-8 hvor 8 = best (egenkontroll og eksternkontroll, snitt av omr. A og B) 7,3 6 7*** Fornøyde brukere (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best) - brukerundersøkelse vaktmestertjenester 4,3 4,3 Måles til årsmelding 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Fremdrift klargjøring/istandsetting boliger innenfor en måned 84 % under 1.mnd 85 % under 1.mnd 84 % under 1.mnd 84 % under 1.mnd 84 % under 1.mnd 83 % under 1.mnd 83 % under 1.mnd 80 % under 1.mnd Ivareta investert kapital på kommunens eiendomsmasse. Tilstandsindikator 0-3 (0=best) 1,515 1,500 Måles til årsmelding 1,475 1,450 1,425 1,400 <1,300 Energiforbruket for bygningsmassen samlet i kwh/m2 Oppfylle lovpålagt IK (brann, elektro) Antall gjennomførte kontroller i % 133,5 kwh/m² 142,5kw /m2** Måles til årsmelding kwh/m² 141,5 kwh/ m² 140,5 kwh/m² 139,5 kwh/m² 138,5 kwh/m ² 130 kwh/m² 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer: * Innsparinger vil redusere kvaliteten på vedlikehold og forsinke oppnåelse av styringsmål på tilstandsindikator. 9

10 ** Overgang til timemåling og akkumulert forbruk (tidligere graddagskorrigert) gjør at tallene vil være litt misvisende i overgangsperioden. Reelt så er forbruket tilnærmet som forrige år. *** Det arbeides med å tilpasse nivået til anbefalt nivå ihht innemiljøstandarden, dette også som et tiltak for å imøtekomme en del av virksomhetens innsparingskrav. 10

11 TJENESTEOMRÅDE: BRANN- OG ULYKKESBEREDSKAP UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Utviklingstrekk Utskiftningsplan for brann- og beredskapstiltak Det ble i budsjettbehandlingen i 2011 vedtatt å etablere en utskiftningsplan ( ) for nødvendig beredskapsmateriell for brannvesenet og beredskapen i kommunen. Planen imøtekommer kommende økonomiske behov innenfor virksomheten i et 10 års-perspektiv ( ). Dette sikrer brannvesenet og beredskapen i kommunen forutsigbarhet, god planlegging og et pålitelig materiell- og utstyrsnivå for å håndtere dagens utfordringer. I henhold til planen skal det avsettes kroner til og med Det er i 2015 iverksatt prosjektering av en ny brann- og redningsbil som forventes leveringsklar primo 2017(Scania modell fases ut). Planen legger opp til at snittalderen på kommunens brannbiler ikke skal overstige 15 år. Redusere kreftfaren blant brannmannskaper: Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer enn befolkningen generelt. Brannfolk eksponeres for kreftfremkallende kjemikalier i brannrøyken. I løpet av en yrkeskarriere blir de gjentatte ganger eksponert for en rekke kreftfremkallende stoffer gjennom sotpartikler, damper, brannrøyk og dieseleksos. De ferdes i miljøer der mange kreftfremkallende stoffer fins i langt høyere konsentrasjoner enn akseptabelt. Kjemikaliene kommer inn i kroppen via luftveiene, øyner, svelging og gjennom huden. Dette er ikke til å unngå. Arbeidsgiver plikter å forebygge for å redusere kreftrisikoen. Brannsjefen har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på rutiner og andre kreftreduserende tiltak. Utredninger fra andre brannvesen viser at det vil bli behov for spesialvaskemaskiner og innkjøp av ekstra brannmannsbekledning/verneutstyr. Styrking av samfunnssikkerhets-, beredskap- og branntilsynsarbeidet Samfunnet er stadig i endringer og vi ser blant annet at klima- og naturbaserte hendelser er økende i både hyppighet og kraft. Vi ser også at menneskeskapte handlinger som trusselsituasjoner og ulykker ofte får store konsekvenser. Bamble kommune er spesiell knyttet til risiko med sin petrokjemiindustri og maritime transport med passasjerferge og fraktskip langs kystlinjen. Kommunen har et stort ansvars- og tjenesteområde og er selve kjernen i lokalberedskapen. De siste årene har Fylkesmannen og ulike sentrale myndigheter hatt et sterkt fokus på helhetlig samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid ovenfor kommunene. Ny Lov om kommunal beredskapslikt forplikter kommunen til å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap i lokalsamfunnet, og kommunen og myndighetene fører tilsyn med dette arbeidet. I dag er beredskapsarbeidet ivaretatt gjennom en 20 % stilling(beredskapskoordinator), arbeidet er omfattende og det anbefales å øke dette til minimum 50 % stilling for å ivareta de lovpålagte kravene, og for inneha en tilfredsstillende kommunal samfunnssikkerhet og beredskap. Brannvesenet har frem til 2014 hatt godkjent brannordningen med bakgrunn i at industriberedskapen på Rafnes (Norward) har gjennomført branntilsyn for kommunen. Dette har tilsvart ca. 50 % stilling som forebyggende tilsynspersonell. Endringer hos Norward medfører at de ikke lenger kan levere denne tjenesten og godkjenningen av brannordning gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(dsb) vil dermed opphøre. Virksomhet for brann- og ulykkesberedskap mangler dermed totalt en stilling(100 %) i forbindelse overnevnte samfunnssikkerhets-, beredskap- og branntilsynsarbeidet. Tilskudd til dykkerberedskap Etter flere hendelser langs vår kystlinje og nye beredskapskrav til dykkere ble det i 2011 bevilget kr i tilskudd til Røde Kors sin dykkerberedskap i Bamble. Tilskuddet har blitt fordelt med kr over fem år(sist i 2015). Brannvesenet og politiet har et tett samarbeid med dykkerberedskapen og disse inngår som en profesjonell samvirkeaktør for nødetatene ved ulike hendelser. Røde Kors i Bamble har kompetente dykkere, et solid utstyrsnivå og en frivillighet som fungerer i praksis. Dykkerberedskapen er i tillegg en svært billig beredskap for kommunen samt 11

12 velfungerende. Det anbefales å gi tilskudd på kroner fordelt på 5 år, dvs kr per år frem til år Planer og vedtak Utskiftningsplan for brann og beredskapstiltak (vedtatt i budsjettbehandling k-styret 2011). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 4-1. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (Dimensjo0neringsforskriften) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) er Gebyret/avgift for feiing og tilsyn i boliger er økt i henhold til kommunestyrevedtak. Vi baserer oss nå på selvkost. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Resultat 2014 Vedtatt 2015 Resultat 1.halvår Ønsket mål Snittalder brannbil (år) 13 < ,5 9,5 10,5 <15 Frammøtetid brannstasjonen (4/6 min) 97 % >97 % 96 % >97 % >97 % >97 % >97 % >97 % Forsterkningsressurser ved full alarm (minimum totalt 12 mannskaper innen 10 minutter etter førstinnsats er iverksatt) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Gjennomførte branntilsyn(%) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Informasjon- og motivasjonstiltak (1000 personer pr. år) Ingen helseskader i feiertjenesten (nullvisjon) Kommentarer: Tabellen viser ønsket utviklingstrekk og den markante nedgangen i snittalder på brannbiler fra og med 2017 skyldes utskiftning av brannbil (jf. utskiftningsplanen). Branntilsyn i særskilte brannobjekter er i henhold til prognose og gjennomføringsplan(100 %). De største informasjons- og motivasjonstiltakene foregår på høsten, eks åpen brannstasjon. 12

13 TJENESTEOMRÅDE: VEI OG PARK UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Utviklingstrekk Økonomi til å drifte/vedlikeholde eksisterende infrastruktur. Vedlikeholde vei og park på linje med landsgjennomsnitt. Utskifting av skjærgårdstjenestens båt. Gjestebrygge Stathelle( Langbrygga) er i svært dårlig forfatning. Grenland Havn arbeider med planer for opprusting av brygga. Yttersiden av brygga er regulert til gjestebrygge og forvaltes av Bamble kommune. Ved opprusting av brygga må det også investeres i denne delen. Overtakelse/driftsutgifter (gatelys og veivedlikehold) i fbm nye boligfelt og veier Boligfelt som skal overtas er: Ny veg til Hydrostranda Ny veg Rugtvedt industriområde Trafikksikkerhet Sikre myke trafikanter prioritert i henhold til trafikksikkerhetsplan: Planer og vedtak Gjeldene Trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret Det skal utarbeides ny Trafikksikkerhetsplan som skal til politisk behandling våren Planen vil inneholde blant annet kommunens mål og føringer for trafikksikkerhet slik som bl.a. at alle barn skal ha trygg skolevei. Trafikksikkerhetsplan danner også grunnlaget for søknad om Aksjon skoleveimidler som fordeles av fylkeskommunen på vegne av staten som dekker inntil 60 % av kostnadene. er Som konsekvens av omstilling/innsparing, utfører veiavdelingen nå noe mindre vedlikehold, men har økt aktiviteten på prosjekter. Dette medfører innsparing av driftsutgifter, men medfører også noe redusert vegvedlikehold. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Resultat 2014 Vedtatt 2015 Resultat 1.halvår Ønsket mål Snøbrøyting innenfor standard 80% 85% 85% 88% 90% 92% 93% 95% Brutto driftsutgifter vei(pr.km) % av landsgjennomsnittet 86% 94% Måles i % 96% 97% 98% 100% Drift/vedlikeholdskostnader vei % / G8 92% 100% Måles i % 100% 100% 100% 100% 13

14 TJENESTEOMRÅDE: VANN, AVLØP OG RENOVASJON UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Utviklingstrekk Sikre vannforsyning til kommunens innbyggere med tanke på reserveforsyning og forhindre forurensning. Sikre reservevannforsyning mot nabokommunene Porsgrunn og Kragerø, samt utskifting og utvidelse av vannledningsnett. Bygge nytt høydebasseng i tilknytning til eksisterende basseng ved Synken. Dette for å øke bassengkapasiteten og derved bedre reservevannforsyningen på Langesundshalvøya. Utskifting, utvidelse av avløpsnett slik at mest mulig avløpsvann kan føres til renseanlegg og slik at EU`s-vanndirektiv kan oppfylles i 2022 Utbedring av vannledningsnett for å redusere dagens lekkasjeandel. Tilstandsvurdering av Salen RA, er ferdig i løpet av oktober 2015 og vil avdekke eventuelle behov for oppgradering / utbygging av anlegget. Utskifting av maskinelle deler og prosessutstyr starter i Energi og miljø VAR Redusere energiforbruket i vann og avløp Etablere eget system for miljøvennlig transport av slam til GreveBiogass. Planer og vedtak Hovedplan for vann og avløp ble vedtatt av kommunestyret i desember Planen tar for seg dagens situasjon innenfor vann og avløp i kommunen og målsetninger for fremtiden. For vannforsyning gjelder det å redusere lekkasjeandelen og til enhver tid tilfredsstille kravene i gjeldene drikkevannsforskrift. Det vil være en viktig oppgave for kommunen å sikre og bedre tilgangen på gjensidig reservevann mot nabokommuner. På avløpssiden er det EU s vanndirektiv som er det styrende mål. Hovedplanen tar for seg en del arealer i kommunen som bør og må tilkobles for at kravene i vanndirektivet skal oppfylles. Hovedplanen vil være styrende for utviklingen innenfor fagområdet i perioden. Det har i løpet av våren 2015, etter tilsyn fra henholdsvis mattilsynet for drikkevann og fylkesmannen i Telemark for avløp kommet flere avvik / merknader. Dette er i avvik som vil kreve betydelig administrativt arbeid. er Det er ikke fremmet innsparingskrav innenfor tjenesteområdet VAR. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Brudd i vannforsyningen (ikke planlagt) abn. x t Godt vann i springen mottatte klager Resultat 2014 Vedtatt 2015 Resultat 1.halvår Ønsket mål 500 < <700 <700 <700 <700 <700 3 <5 0 <5 <5 <5 <5 <5 Tilbakeslag i ledning med erstatningsansvar 3 <3 0 <3 <3 <3 <3 <3 Klager på renovasjon 38 <100 8 <100 <100 <100 <100 <100 Fornøyde brukere av gjenvinningsstasjonen Måles % Måles % 80% 80% 80% 80% 14

15 TJENESTEOMRÅDE: NÆRING, MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTENE Utviklingstrekk Næring: Pr 1. juni 2015 er arbeidsledigheten i Bamble på 2,6 % av arbeidsstyrken, hvilket er positivt og en nedgang på 5 personer fra samme tid i fjor. Vi forventer imidlertid en økning etter hvert som reduksjon i oljevirksomheten får effekt også i vår region. Det blir derfor svært viktig å arbeide for tilrettelegging av nye arbeidsplasser og å holde tempoet i utviklingen av Frier Vest næringsområde. Fremdriften for Frier Vest er foreløpig sikret økonomisk med en kommunal bevilgning på inntil 10 mill kroner. Telemark fylkeskommune har dessuten gitt et tilskudd på kr til områderegulering. Dette arbeidet blir igangsatt høsten Det er også søkt om midler gjennom byregionprogrammet. Eiendoms- og utviklingsselskapet «Frier Vest AS» er etablert. Viktige oppgaver fremover er utvikling av området og promotering og markedsføring nasjonalt og internasjonalt. Vekst i Grenland IKS er fra 2014 grenlandskommunenes næringsavdeling med felles næringssjef. Arbeidet drives fra Klosterøya i Skien. Alle kommunene har sin næringskontakt med særansvar for hver sin kommune. Næringskontakten i Bamble har 40 % stilling avsatt til arbeid i Bamble og kontordag i rådhuset én dag i uken. Ny Strategisk næringsplan for Grenland vil bli utviklet i løpet av Som kunnskapsgrunnlag blir det nå laget en dyptgående regional analyse. Det blir også utarbeidet en strategi for næringsarealer. Det er i forkant gjennomført en kartlegging. Noe av det viktigste med næringsarealstrategien er å sikre samsvar mellom næringsarealreserver og behov. Miljø: I Bamble kommune er det ca. 600 spredte utslipp fra septiktanker. Disse utgjør en fare for lokal forurensning av bekker og vassdrag. I forbindelse med EU s vanndirektiv er vi pålagt å lage en plan for reduksjon av utslipp og forbedring av vannkvaliteten. En forutsetning for dette er at vi kjenner forurensningskildene. Mange andre kommuner har etablert en tilsynsordning med spredte utslipp. Bamble kommune har ingen slik ordning i dag. Tilsyn, med prøvetaking når det er mistanke om utslipp, bør etableres snaret mulig. Det forslås at det opprettes en 50% stilling. Finansieringen må baseres på avgifter. Samfunnsutvikling: Generelt: 1. prioritet i Bamble kommune er økt befolkningsvekst. Og for å få dette til så må Grenland og Bamble kommune ha flere arbeidsplasser. Grenland er ett arbeids- og boligmarked. Kommunen har godt med handels- og næringsarealer, men har problemer med å få til nyetableringer. For at folk skal bosette seg i Bamble må vi tilby et differensiert utvalg av boliger og boligtomter. I den nye arealplanen er det innarbeidet store arealer til industri, handel, næring og boliger. Nye ViG (Vekst i Grenland) arbeider med næringsutfordringene. Kommunen må jobbe med boligtilretteleggingen og oppfølging av boligbyggeplan. Det foreslås at det opprettes en 100% prosjektstilling for boligfeltutvikling. Denne skal ha spesiell fokus på utbygging av Grasmyr-Fjellstad området. Hovedoppgaven skal være grunneierkontakt / -samordning og prosjektledelse. Stillingen finansiers av prosjektet. Plan: Det har under lang tid vært press på planavdelingen i forbindelse med arealplanen. Kommuneplanens arealdel ble ferdig i Siden arealplanen åpner for nye utbyggingsområder, og ikke minst ny plan for strandsonen, så regner vi med at det vil være stort press på avdelingen framover også. Byggesak: Usikkerheten rundt regelendringer som gjør det mulig å bygge mindre byggverk uten å søke gjør at det er vanskelig nå å forutsi nødvendig kapasitet og ikke minst kostnadsbilde. Mange større kommuner er klar på at regelendringen vil koste kommunene dyrt i form av mindre gebyrer og mer 15

16 ulovlighetsoppfølging. Vi må se på utviklingen i inneværende år og det kommende året før vi kan gjøre justeringer. Det er i 2015 avsatt en 50% stilling til matrikkelføring. Dette er en lovpålagt tjeneste med korte tidsfrister. Vi har fram til nå ikke klart å holde tidsfristen på 5 dager til å føre nye bygg og endringer inn i matrikkelen. Etter opplæring i høst regner vi med at vi skal være i rute i løpet av Geodata: Det forventes at avdelingen vil være fullt opptatt med oppmåling. I tillegg vil adresseringsprosjektet ta en del tid (adresser til alle hytter i hele kommunen). Landbruk (jord/skog/vilt): Ny E18 gjennom kommunen gir utfordringer både for bønder og skogeiere. Problemene vil forsterkes ved en eventuell framtidig ny Grenlandsbane gjennom kommunen. Stor bestand av Grågås skaper store problemer med nedgressing for bøndene. Bamble kommune er med på et bestandsbegrensningsprosjekt med punktering av egg. Dette er et flerårig prosjekt styret av fylkesmannen. Ettersøk og avliving av skadet storvilt er en lovpålagt oppgave for kommunene. Tidligere har dette blitt dekket av viltfondet. Viltfondet er nå tomt og det er behov for en rammejustering. E-skatt: Tidligere har ansvaret for eiendomsskatt og matrikkeloppdatering vært i en stilling. Etter utvidelsen av eiendomsskatt til alle (hele kommunen) har dette blitt så arbeidskrevende at det krever en stilling alene. Stillingen som har ansvar for eiendomsskatt er derfor utvidet til 100% i samråd med kommunens ledelse. Kostnadene for 2015 dekkes av enheten og endring av rammer gjøres i budsjettbehandlingen for Eiendomsskatten dekker utvidelsen av stillingen. Planer og vedtak Oppfølging av kommuneplanens arealdel og Boligbyggeplan er Generell innsparing i 2016 budsjett er innarbeidet i rammen. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN STYRINGSMÅL Riktig behandling etter Plan-og bygningsloven (Måles etter Fylkesmannens endring av vedtak) Result at 2014 Vedtatt 2015 Resultat 1.halvår Ønsket mål 1* Administrasjonens innstilling stadfestes av Fylkesmannen 100% 100% 100% * Fylkesmannens vedtak var i henhold til administrasjonens innstilling. 16

17 MAL FOR ENHETENS ØKONOMISKE RAMMER Skjemaene skal oversendes PLØK som grunnlag for talldelen av utfordringsnotatet. STATUS 2015 Virksomhet Tall i 1000 kroner Prognose 2015 Avvik Behov for korreksjoner i budsjettet 2016 * Kommentarer OB 2015 Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Brann og ulykkesberedskap Vei og park Bygg/drift og vedlikehold Bolig, bygg og eiendomsforvaltning Næring, miljø og samfunnsutvikling Sum *) Skal også ha tiltakskjema STATUS VAR Økte driftskostnader for veg, park og skjærgårdstjeneste Virksomhet Tall i 1000 kroner OB 2015 Prognose 2015 Avvik Vann, avløp og renovasjon Sum *) Skal også ha tiltakskjema FOND, SALDO OG UTVIKLING Behov for korreksjoner i budsjettet 2016 * Kommentarer Budsjett fastsettes i fbm selvkostberegningen som kommer i løpet av høsten. Fond IB Bruk UB Planlagt disponering Tall i 1000 kroner Kommentarer Driftsfond Teknikk og Eiendom K-sak 75/06 Rekrutteringstiltak F-sak 75/85 Maskinfond Akutt forurensning Bamble kommune Lovpålagt utdanning brannmannskap Maskiner og utstyr vei og park. Materiell og utstyr til kjemikaliehenger i Utdanning av brannmannskaper, sertifiseringer og lederkompetanse Disposisjonsfond Feiing P.1440 Full City Fondet brukes til og å utligne feiegebyret. Restfond etter Full City, ikke planlagt bruk. 17

18 Fond IB Bruk UB Planlagt disponering Tall i 1000 kroner Kommentarer Kst 14/11 Årsmelding 2010, Bevilget penger frem til Dykkeberedskap 4 år Nødnett brann Utstyr, opplæring og 0 kompetanse IUA Bufferfond Beredskapsfond buffer IUA Akkumulert driftsfond Beredskapsfond drift Kst 14/11 Årsmelding 2010 Adkomst Rønholt mill Ny Ny skjærgårdsbåt leveres skjærgårdsbåt 2015 våren Tilskuddsmidler 2014 Skifterom, Rognstranda Bufferfond vedlikehold Tiltak i P6100 Tilrettelegging for handicap/publikum til Rådhuset Kvalitetspris renhold Rådmannens ledergruppe Bufferfond Energi F-sak 75/85 Maskinfond Byggdrift Nytt toalett/skifterom på Rognstranda utføres våren Vedlikeholdsfond buffer Utgår Maskiner og kjøretøy Bufferfond BBE drift Rådmannens ledergruppe Bolig/husleiefond Rådmannens ledergruppe Prosjektfond Rådmannen Utviklingsmidler P1240 Husleie Tilpasningstilskudd Bundet fond Tapsfond etableringstilskudd Bundet fond Etableringstilskudd fra Husbanken Bundet fond 18

19 Fond IB Bruk UB Planlagt disponering Tall i 1000 kroner Kommentarer Selvkost Renovasjon * Selvkost Vannforsyning * Selvkost Avløp * Selvkost Septik * Driftsfond Samfunn Kommuneplan Hittil i år er det brukt kr.670. Kr. 114 mer enn vi har på fond. Må påregne noen fler utgifter som dekkes av driftsfondet. Frier Vest Regner ikke med utgifter før i Planarbeidet organiseres i løpet av høsten. Vanndirektivene Stengsler i strand Midlene er tilskudd fra sone Fylkesmannen. Miljøfond 10 Driftsfond Næring 573 Grekoni 123 Næringsutvikling Grisgrente strøk 123 Sum Kommentar: Tabellen for årene viser bruk av fondsmidler det enkelte år. Avsetninger til fond vises ikke i tabellen. Det kan derfor se ut som det brukes mer enn det er fondsmidler til. Det gjøres også oppmerksom på at tabellen viser både bundne og ubundne fond, herunder også investeringsfond. *) Tallene er basert på analyser utført av i forbindelse med selvkostberegningen. Etterkalkyle i februar og budsjett beregning i oktober. INVESTERINGER er skal være begrunnet i: Alle investeringer skal være beskrevet i eget tiltaksskjema er Tall i 1000 kroner Tiltaksskjema Salg av tomter Skjerkøya Tiltaksskjema nr. 5 Oppgradering og ombygging av kommunale bygg Tiltaksskjema nr. 6 ENØK tiltak Tiltaksskjema nr. 7 Ny brann- og redningsbil Tiltaksskjema nr. 8 Kreftreduserende tiltak for brannmenn Tiltaksskjema nr. 9 Trafikksikkerhetstiltak Tiltaksskjema nr. 12 Utbyggingsavtale for Rugtvedt Industriområde Tiltaksskjema nr. 13 Ny båt til Skjærgårdstjenesten Tiltaksskjema nr. 14 Oppruste og etablere gjestebrygge Stathelle Tiltaksskjema nr

20 Utskifting av maskiner og utstyr for veg og park Tiltaksskjema nr. 16 Ramme for oppgradering av parker, friområder og miljøanlegg Tiltaksskjema nr. 17 Sum investeringer øvrige tjenester TEK Utskifting av maskiner og utstyr innenfor vannforsyning Tiltaksskjema nr. 18 Utskifting og forlengelse av eksisterende vannledningsnett Tiltaksskjema nr. 19 Øke sikkerheten ved vannforsyning på Langesundshalvøya/Vest Bamble Tiltaksskjema nr. 20 Ramme for utskifting av maskiner og utstyr Tiltaksskjema nr. 21 Utskiftling og forlengelse av eksisterende avløpsnett Tiltaksskjema nr. 22 Sum investeringer VAR Sum totalt Beløp skal være eks mva, men med fradrag for prosjektspesifikke inntekter forøvrig ENDRINGER I DRIFTSRAMMENE Endringer i driftsrammene skal være begrunnet i: Alle endringer skal være beskrevet i eget tiltakskjema Endringer i driftsrammene Tall i 1000 kroner Tiltaksskjema Økning av festeavgifter på Brotorvet???? Tiltaksskjema nr.1 Inntekt på boliger som ikke er realisert Tiltaksskjema nr. 2 Opprydding i eiendomsforholdene i Bamble kommune Tiltaksskjema nr. 3 Gjennomføring av boligsosial handlingsplan Tiltaksskjema nr. 4 Tilskudd til dykkerberedskap Røde Kors 250 Tiltaksskjema nr. 10 Drift av parkanlegg Stathelle/Hekkensmyr i fbm. utbygging av Brotorvet Tiltaksskjema nr. 11 Trafikksikkerhetstiltak Tiltaksskjema nr. 12 Utbyggingsavtaler for Rugtvedt Industriområde Tiltaksskjema nr. 13 Ny båt til Skjærgårdstjenesten Tiltaksskjema nr. 14 Oppruste og etablere gjestebrygge Stathelle Tiltaksskjema nr. 15 Områdeplan Langrønningen 700 Tiltaksskjema nr. 23 Områdeplan Fjellstad Grasmyr Tiltaksskjema nr. 24 Ettersøk/avliving av skadet storvilt Tiltaksskjema nr. 25 Prosjektstilling boligfeltutvikler Dekkes av prosjektet Tiltaksskjema nr Tilsyn av spredte utslipp, 50 % stilling Dekkes av tilsynsavgift Tiltaksskjema nr Sum

21 TILTAKSSKJEMA NR. 1 - ØKNING AV FESTEAVGIFTER PÅ BROTORVET (BBE) X Økning i festeavgifter etter voldgiftsdommen for Brotorvet. Det er også flere andre saker som er ventet hvor det er alvorlig disens om prisstigning. Dette gjelder blant annet på Rugtvedt. Sakene er under juridisk vurdering og det må påregnes rettslige skritt. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter???? Avklares i løpet av høsten Sum netto???? Lønnsutgifter 21

22 TILTAKSSKJEMA NR. 2 INNTEKT PÅ BOLIGER SOM IKKE ER REALISERT (BBE) X Inntekt på boliger som ikke er realisert. (Lenesås) Reguleringsplanen for Lenesås ble godkjent av kommunestyret i juni Det må tas stilling til om kommunen skal bygge på tomta selv eller selge den. I forbindelse med revisjon av Boligsosial handlingsplan vil bruk av Lenesås bli vurdert. Revisjonen er planlagt vedtatt høsten Dersom kommunen bygger selv kan det ikke regnes med inntekter før i Inntektskravet i 2016 er det gitt kompensasjon for. Dette må videreføres i 2017 og Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter Sum netto Allerede kompensert for 2015 og Lønnsutgifter 22

23 TILTAKSSKJEMA NR. 3 - OPPRYDDING I EIENDOMSFORHOLDENE I BAMBLE KOMMUNE (BBE) X Opprydding i eiendomsforholdene i Bamble kommune. Svært mange private har tatt seg til rette på kommunal grunn. Dersom kommunen ikke håndhever sine rettigheter vil de gå tapt. Dette er et arbeid som vil ta lang tid og være relativt krevende i forhold til å møte personer som mener de har rettigheter vi er uenige i. Foreløpig er det stipulert med at det vil kreve en 50 % stilling. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter Lønnsutgifter % stilling Administrasjon, Personal Sum netto

24 TILTAKSSKJEMA NR. 4 - GJENNOMFØRING AV BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN (BBE) X Gjennomføring av boligsosial handlingsplan: Bamble fikk avslag på søknad om å bli Husbankens programkommune. Dette med bakgrunn i endringer på statsbudsjettet. Hele ordningen skal avvikles. Det betyr at Bamble kommune har behov for å ansette en kompetent person i en prosjektstilling for å få til gjennomføring av boligsosial handlingsplan slik den er vedtatt. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter Lønnsutgifter % stilling i 5 år Sum netto

25 TILTAKSSKJEMA NR. 5 SALG AV TOMTER SKJERKØYA (BBE) X Høsten 2014 kjøpte Bamble kommune Skjerkøya. Industriområdet må videreutvikles og det er utarbeidet en aktivitetsplan. Målet er å få solgt alle tomtene innen avskrivningsperioden på 20 år. Det betyr i snitt salg for minimum kr ,- pr år. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter Snitt over en 20 års periode Sum netto Lønnsutgifter Sum netto 25

26 TILTAKSSKJEMA NR. 6 - OPPGRADERING OG OMBYGGING AV KOMMUNALE BYGG (BDV P6134) X Oppgradering og ombygging av kommunale bygg. Tiltakene her vil i all hovedsak rette seg mot lov og forskriftskrav. Energimerking (energiloven) Pilotprosjekt varmepumpe (energi og klimaplan = styrende dokument) Dersom forprosjektet gir «go» så vil hovedprosjektet bli finansiert av ENØK midler (tiltaksskjema 8) ved siden av dette. Radon i sko/bhg/utleieboliger (strålevernforskriften) Legionella (eventuelle tiltak etter ROS) (legionellaforskriften) Adgangskontroll (løper ihht plan) Tilrettelegging/universell utforming (etter behov løper) Reservestrøms aggregat Halen (avklares ift skriv fra DSB) Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter Sum netto Tall i 1000 kroner Kommentarer Tall i 1000 kroner Kommentarer Lønnsutgifter 26

27 TILTAKSSKJEMA NR. 7 - ENØK TILTAK (BDV P6189) X ENØK tiltak. Prosjektering «pilotprosjekt varmepumpe» (se tiltaksskjema 7) ENØK tiltak Nustad barnehage og Bamble helsehus Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter Sum netto Tall i 1000 kroner Kommentarer Tall i 1000 kroner Kommentarer Lønnsutgifter 27

28 TILTAKSSKJEMA NR. 8 NY BRANN- OG REDNINGSBIL (BRU P6034) x Det ble i budsjettbehandlingen i 2011 vedtatt å etablere en utskiftningsplan ( ) for materiell og utstyr for brannvesenet og beredskapen i kommunen. Utskiftingsplanen viser behov for utskiftning av materiell og utstyr i brannvesenet og nødvendig beredskapstiltak. Planen er veiledende og imøtekommer kommende økonomiske behov innenfor virksomheten i et 10 års-perspektiv ( ). Planen sikrer brannvesenet forutsigbarhet, god planlegging og et pålitelig materiell- og utstyrsnivå for å håndtere dagens utfordringer. I henhold til planen skal det avsettes kroner hvert år frem til og med 2017, da er det planlagt ny brann- og redningsbil (Scania modell fases ut). Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter 50 Salg av Scania 1986 mod Lønnsutgifter 28

29 TILTAKSSKJEMA NR. 9 KREFTREDUSERENDE TILTAK FOR BRANNMENN (BRU) x Omfattende forskning viser at brannfolk er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer enn befolkningen generelt. Brannfolk eksponeres for kreftfremkallende kjemikalier i brannrøyken. I løpet av en yrkeskarriere blir de gjentatte ganger eksponert for en rekke kreftfremkallende stoffer gjennom sotpartikler, damper, brannrøyk og dieseleksos. De ferdes i miljøer der mange kreftfremkallende stoffer fins i langt høyere konsentrasjoner enn akseptabelt. Kjemikaliene kommer inn i kroppen via luftveiene, øyner, svelging og gjennom huden. Dette er ikke til å unngå. Arbeidsgiver plikter å forebygge for å redusere kreftrisikoen. Brannsjefen har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på rutiner og andre kreftreduserende tiltak. Utredninger fra andre brannvesen viser at det vil bli behov for spesialvaskemaskiner og innkjøp av ekstra brannmannsbekledning/verneutstyr. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 200 Kreftreduserende tiltak sinntekter Sum netto Lønnsutgifter 29

TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING

TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN: UTVIKLINGSTREKK Energi og miljø bygg: Gjennomføre vedtatt energi- og klimaplan, blant annet ved å utnytte alternative

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011.

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Vedtak: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert

Detaljer

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN

UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN BAMBLE KIRKELIGE FELLESRÅD OG TILSKUDD TIL ANDRE TROSSAMFUNN utfordringer, utviklingstrekk og styringsmål i budsjett og handlingsprogram 2016-2019 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN A. BAMBLE

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK Gran kommune mars 2013 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR RØYKENVIK NB: Høringsfrist: 15. mai 2013 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets sak 59/11, som ble behandlet i møte

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth Sakstittel: GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 4310: Vannverket (sjølvkost) 4320: Gol renseanlegg (sjølvkost) 4330: Renovasjon

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB

Samfunnsplanlegging for rådmenn. Solastrand hotell 14.januar 2016. Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Samfunnsplanlegging for rådmenn Solastrand hotell 14.januar 2016 Guro Andersen Seniorrådgiver DSB Hva skal jeg snakke om? Kort om DSB Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid: Kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006456 : E: Q14 : Sven Tysdal Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10 JUSTERING AV TJENESTENIVÅ

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres.

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Det er tatt utgangspunkt i et tiltak

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune. Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Sola kommune Risavika kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015 Prosjektmandat Foto: Birken & Co 1 1. Bakgrunn for

Detaljer

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1317 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TORPS LEGESENTER- OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 280/08 HAMAR FORMANNSKAP

Detaljer

Ola Bjørkøy Olaug Muan Stein Elshaug

Ola Bjørkøy Olaug Muan Stein Elshaug MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 25.11.2014,kl. 09:00 13.30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 21.11.2014. Møte med sakliste ble kunngjort på kommunens

Detaljer

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000.

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Olav Nordsjø Tlf: 75 10 18 84 Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 12/492-1 ANDÅS BOLIGFELT - ETAPPE 2 PLANLEGGING, PROSJEKTERING OG OPPSTART AV ARBEIDER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1714-7 Arkivnr.: GNR 98/33 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 98/33 - KLAGE PÅ AVSLAG (DS FSKAP 270/13) OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TEK 10 FOR IKKE Å TILRETTELEGGE

Detaljer

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten Buskerud fylkeskommune Vannregionmyndigheten for vannregionen Vest-Viken Hilde Reine Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 14/3097-3

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920)

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920) Kapittel : DRIFT BERLEVÅG SKOLE NYBYGG Nye Berlevåg skole budsjetteres med 60 000 000,. I den ligger skole for trinnene 110 samt barnehage med plass til 65 barn. Riving av gamle Berlevåg skole er budsjettert

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 3110 (Mehamn Skole)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 3110 (Mehamn Skole) Kapittel : Undervisning 0.3110 Oppgradering Mehamn skole ventilasjon Ombyggingen av Mehamn skole er så omfattende at det utløser krav om ventilasjon. Dette er det ikke tat høyde for i de ombyggingskostnader

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning i kommunal planlegging

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning i kommunal planlegging Samfunnssikkerhet og klimatilpasning i kommunal planlegging Planseminar Vestfold Guro Andersen 3. Desember 2015 DSB og klimatilpasning Kort om DSB Klimatilpasning og samfunnssikkerhet Ny bebyggelse Eksisterende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 043/16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 043/16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - F24 16/68 16/4317 Bjarne Haugen 25.05.2016 Utredning vedlikeholdsressurser Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer