SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /128

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.08.2010 10/128"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /128 REGULERINGSPLAN - FV.17 VELLAMELEN - MILJØGATE Trykte vedlegg: - Plankart, Statens vegvesen, datert Planbestemmelser, Statens vegvesen, datert Planbeskrivelse, Statens vegvesen, datert Ikke trykte vedlegg: - Reguleringsplan for Veldemelen grendesenter, vedtatt Reguleringsplan for Beitstad skole, vedtatt Stedsanalyse for Vellamelen, utarbeidet Arkivsaksnr: 2009/352 Klassering: L12 Saksbehandler: Torbjørn Stene Tjenesteenhetsleder: Geir Gilde Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtar Formannskapet å legge reguleringsplan for Fv. 17 Vellamelen miljøgate ut til offentlig ettersyn i 45 dager. Saken legges ut til offentlig ettersyn i Servicetorget, Rådhuset, biblioteket på Dampsaga, Bygdasentralen i Beitstad, samt kommunens heimeside. Samtidig sendes planen til følgende til uttalelse: 01. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 02. Nord-Trøndelag Fylkeskommune 03. Nord-Trøndelag E-verk avd. Steinkjer 04. Repr. for barn og unges interesser i plansaker 05. Steinkjer ungdomsråd 06. Rådet for funksjonshemmede 07. Eldres råd 08. Trafikksikkerhetsutvalget 09. Trønder-bilene 10. Grunneiere 11. Naboeiendommer

2 Behandling i Formannskapet : Aud Gaundal foreslo følgende tillegg: 12. Foreldreutvalget ved Beitstad skole Frode Skjervø foreslo følgende: 13. Politiet Votering Rådmannens forslag: Enstemmig vedtatt. Gaundals tilleggsforslag: Enstemmig vedtatt Skjervøs tilleggsforslag: Enstemmig vedtatt Vedtak Formannskapet : Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtar Formannskapet å legge reguleringsplan for Fv. 17 Vellamelen miljøgate ut til offentlig ettersyn i 45 dager. Saken legges ut til offentlig ettersyn i Servicetorget, Rådhuset, biblioteket på Dampsaga, Bygdasentralen i Beitstad, samt kommunens heimeside. Samtidig sendes planen til følgende til uttalelse: 01. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 02. Nord-Trøndelag Fylkeskommune 03. Nord-Trøndelag E-verk avd. Steinkjer 04. Repr. for barn og unges interesser i plansaker 05. Steinkjer ungdomsråd 06. Rådet for funksjonshemmede 07. Eldres råd 08. Trafikksikkerhetsutvalget 09. Trønder-bilene 10. Grunneiere 11. Naboeiendommer 12. Foreldreutvalget ved Beitstad skole 13. Politiet

3 Saksopplysninger: Statens vegvesen, Region midt har utarbeidet reguleringsplan (detaljregulering) for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum. Reguleringsplanen viser også tiltak på tilstøtende områder. Hensikten med planen er å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter, gi bedre bo- og levevilkår på Vellamelen og skape god framkommelighet langs fv.17. Tiltakene som er planlagt er som følger (punktvis, det vises ellers til planbeskrivelsen): - Vegbredde 6,5 m (tidligere 7-7,5 m). - Kantstein. - Fortau fra skolen til bensinstasjonen, fra Bygdasentralen til brua, fra brua til sentrumsgården, og fra butikken til avkjørsel idrettsbanen. - Trafikkøy og opphevet fotgjengerovergang ved skolen. - Opphevet fortgjengerovergang ved butikken/bygdasentralen. Vegen senkes her, og p-plassen på butikken heves. - Markering av endepunktene med midtdeler. - Sanering av noen avkjørsler. - Boligareal på Trevaretomta tas med i planen. - Omlegging av kryss ved Bygdasentralen. Det skal i tillegg gjennomføres tiltak mtp. belysning og beplantning. Det vises her til illustrasjonsplanen som tilhører planforslaget. Saksvurderinger: Generelt De foreslåtte tiltakene vil bedre trafikksituasjonen på hele strekningen. Smalere veg, kantstein, midtrabatter og fortau vil gi lavere fart, og dermed en langt tryggere situasjon for myke trafikanter. Det vil nå bli et sammenhengende gangtilbud langs hele strekningen, og det vil bli mulig å utvikle Trevaretomta til boligformål. Tiltakene vil også gi en forskjønnelse av Vellamelen sentrum. Områdene som vil få den største forbedringen vil være ved Beitstad skole og ved butikken. Tidligere kommunal behandling Trafikksikkerhet og trafikale tiltak på Vellamelen har de senere årene hatt høy fokus i Steinkjer kommune. Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning og formannskapet behandlet temaet i møte henholdsvis og , der følgende ble vedtatt: Steinkjer kommune støtter forslag om at det gjennomføres miljøprioriterte tiltak og trafikksikkerhetstiltak på rv17 gjennom Vellamelen. Tiltakene må iversettes tidligst mulig i planperioden, det vil si i 2010, ut fra den betydelige trafikkmengde denne vegen leder gjennom tettstedet, og for å få størst mulig nytteeffekt i perioden inntil ny trase for rv17 forbi Vellamelen er realisert. Steinkjer kommune ser ikke at prosjektet utløser behov for at kommunale anlegg inkluderes i prosjektet. Det forutsettes derfor fullfinansiering av tiltakene gjennom fylkeskommunale midler slik at det oppnås en miljømessig god og trafikksikker løsning både for harde og myke trafikkanter. Når det gjelder tidspunkt for gjennomføring, så vil dette bli gjort i 2011, dvs ett år senere enn forutsatt fra HTMN og FSK. Hvis planforslaget blir vedtatt slik det nå foreligger, uten store endringer, vil en kunne gjennomføre anlegget i løpet av Blir det gjort endringer i planen, vil dette kunne medføre senere planvedtak, og i tillegg uklarhet rundt finansieringen. Det er i dag avsatt 6 mill. kr til prosjektet gjennom fylkeskommunale midler.

4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtok følgende: HOK understreker at gjennomføring av miljøprioriterte tiltak og trafikksikkerhetstiltak på rv 17 gjennom Vellamelen, herunder også en faglig vurdering av eventuell planfri kryssing/undergang, skal skje ved fullfinansiering ved statlige eller fylkeskommunale midler. Statens vegvesen har gjort en grundig faglig vurdering av planfri kryssing/undergang. Rådmannen støtter seg til denne vurderingen. Trafikale tiltak Generelt De foreslåtte tiltakene vil skape en langt bedre trafikksituasjon på Vellamelen. Biltrafikk og gang- /sykkeltrafikk vil skilles fra hverandre i mye større grad enn i dag, og farten vil senkes betraktelig. Området Beitstad skole Tiltakene som foreslås i planen vil bedre trafikkforholdene ved Beitstad skole betraktelig. Rådmannen slutter seg til de vurderinger som Statens vegvesen har gjort ift. planfri kryssing ved skolen. Trafikkmengden i dag (ÅDT ca 4000) tilsier at undergang bør vurderes, men terrengforhold og det at det skal bygges ny fv. 17 utenfor Vellamelen om noen år tilsier at kryssing i plan kan aksepteres. Opphøyd gangfelt med midtdeler og god belysning på begge sider vil bedre forholdene ved skolen. Området butikken/bygdasentralen Området er i dag uoversiktlig, med flere avkjørsler, og kjøre-, gang- og sykkeltrafikk i ett. Tiltakene som foreslås vil bedre trafikkforholdene betraktelig. En er imidlertid spent på funksjonaliteten med omleggingen av avkjørselen til kommunevegen til Bratbergåsen. Lengdeprofilen viser at dette vil gi akseptable stigningsforhold, men dårligere muligheter for å ta fart for å komme opp bakken. En vurderer imidlertid dagens situasjon med å ta fart som lite tilfredsstillende. Omleggingen vil skape et langt mer oversiktlig trafikkbilde enn ved dagens situasjon. En støtter derfor Statens vegvesen sitt forslag. Trevaretomta Det ble i 2005 utarbeidet et planforslag for den tidligere Trevaretomta (gnr 386/bnr 17 og gnr 386/bnr 53). Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn, men det ble fremmet innsigelse til planen pga. manglende gangforbindelse mot skolen (Statens vegvesen), og konflikt med fuglefredningsområdet (Fylkesmannens miljøvernavdeling). Det ble gjennomført møte med miljøvernavdelinga , og det ble i ettertid sendt brev fra kommunen til miljøvernavdelinga med kartskisse som viser hvordan problematikken var tenkt løst. Miljøvernavdelinga bekrefter i brev datert at innsigelsen trekkes ut i fra skissen som kommunen framla. I og med at gangforbindelsen ikke har vært klarlagt har planforslaget ikke blitt ferdigbehandlet. I planforslaget som nå framlegges er plangrensa justert iht. skissen som lå til grunnlag for trekkingen av innsigelsen fra miljøvernavdelingen. I tillegg blir gangforbindelse mot skolen opprettet med fortau langs fv. 17. Bakgrunnen for at Trevaretomta er tatt med i planen er at Statens vegvesen ønsker å bruke deler av området som riggområde under arbeidene. En måtte da ta med det underliggende planformålet, og det ble valgt å ta med hele Trevaretomta, og ta inn de bestemmelsene som var aktuelle den gang, med visse endringer. Med dette unngår utbyggeren ytterligere kostnader i forbindelse med planlegging av

5 området. Planen vil dermed gi mulighet for utvikling av grendesenteret, og gi grunnlag for forskjønnelse av området. For å gi et innblikk i historikken til planforslaget fra 2005, gjengis et utdrag av saksbehandlingen ifm. offentlig ettersyn: Utdrag av saksopplysninger og saksvurderinger ifm. planforslaget datert (i kursiv): Saksopplysninger: Planområdet. Planområdet omfatter et areal på ca 5,8 daa, beliggende i Veldemelen sentrum, på søndre side av rv 17. Planområdet grenser mot rv 17 i nord, mot et bekkeevje i øst, mot fyllingsfot for planlagt ny rv 17 i sør. I sørvest har tomteområdet større bredde i form av ei lomme mot riksvegen. Tomta ligger litt lavere enn riksvegen og er tilnærma flat. I gjeldende reguleringsplan for Veldemelen er størstedelen av tomteområdet regulert til industri/ lagerformål. Den nevnte lomma mot sørvest er regulert til boligformål. Tomteområdet har i de siste åra ikke vært nytta til industri. Eksisterende kommunale vann- og avløpsledninger går langs bekkeevja og langs sjøkant i søndre del av tomteområdet. Planforslaget. Størstedelen av det regulerte området foreslås til boligareal. Eksisterende pumpestasjon i sørøstre hjørne inngår i planen. Langs evja og mot sjøen i sørøst er arealet regulert til friluftsformål. Det foreslås oppført 2 bygninger i 2 etasjer, med i alt 12 boligenheter á ca. 75 m2. Leilighetene forutsettes å ha inngang via svalgang på nordsida og balkong/ terrasse mot sør. Tilhørende garasjeanlegg og parkering er lagt nærmest riksvegen. Bebyggelsen foreslås orientert med samme hovedretning som riksvegen og nærliggende eksisterende bebyggelse. Bebyggelsens plassering vist på plankartet er retningsgivende. Byggelinjer mot nåværende rv. (15 m) og framidig rv. (30m) er som i gjeldende plan. Eksisterende bygninger for tidligere industrivirksomhet forutsettes revet. Saksvurderinger: Forholdet til omgivelser. Siden Beitstad trevare la ned virksomheten har det iflg. forslagsstiller ikke vært registrert interesse for ny industrivirksomhet på eiendommen. Det er derimot interesse for små boligenheter også i Beitstad. Tomteområdet ligger sentralt til i Veldemelen, med nærhet til flere servicefunksjoner, skole og barnehage. Tilstøtende eiendommer nyttes også til bolig, og nye boliger på Bt-tomta vil således gå godt inn i helheten. Gjeldende reguleringsplan viser industri, verksted-formål på området øst for Bt-tomta, og det er her forutsatt at bekkeevja fylles igjen og nærmeste bolig/ taxisentral mot øst (gnr 387/33) omreguleres. Sammen med Bt-tomta gir dette et sammenhengende areal på nesten 10 daa. Det kan være et spørsmål hvorvidt en slik løsning med gjenfylling vil bli realisert, og det vil i alle tilfelle være aktuelt først når/dersom ny rv. 17 bygges. En opprettholdelse av dagens arealbruk, uten oppfylling av evja kan likså godt være løsningen for tomtearealet på østre side av evja. Dette taler for at heller ikke arealbruken her bør gi sterke føringer mot at Bt-tomta omdisponeres. I gjeldende reguleringsplan for Veldemelen grendesenter er det innregulert areal på ca 10 daa til industri-/lagerformål ved idrettsanlegget, på søndre side av Moldelva. Ny bruk og fortetting av sentralt areal som tidligere har vært brukt til annet formål må sees som positivt framfor å legge ut nye boligtomter på naturområder utenfor sentrum. Det er positivt at eiendommen opprustes og forskjønnes med ny bebyggelse i stedet for at eksisterende bygninger blir stående ubenytta og forfaller. En finner det rimelig at det i planen tas hensyn til regulert rv. 17 gjennom den byggegrense som er satt, og at plangrensa legges inn mot formålsgrense for regulert ny veg. Slik situasjonen er finner en det riktig at

6 det avsettes et areal langs nåv. sjøkant og langs bekkeevje som er regulert til friluftsområde. Det vil da være framkommelig i strandsonen for allmennheten, og samtidig tilgang til eksist. pumpestasjon og vannog avløpsledninger. Trafikale forhold. At rv. 17 går gjennom Veldemelen medfører en trafikksituasjon som ikke er god. Rv 17 har en årsdøgntrafikk på ca 3500, med en blanding av lokal- og gjennomgangstrafikk. Sørfra er det bygd egen gang-/sykkelbane fram til skolen. Videre vestover er det ført en parallell trase med riksvegen på nordre side, for gang/sykkeltrafikk og atkomst til boligeiendommene nord for rv. 17. For de fleste boligeiendommene på søndre side er det atkomst direkte fra riksvegen, og de myke trafikanter ferdes langs kjørebanen. Dette er ingen tilfredsstillende løsning, og både Statens vegvesen og kommunen setter krav til at det må gjennomføres tiltak som gir et eget tilbud for gangtrafikken mellom skole og nye boliger før boligene kan utbygges. Dette er tatt inn som bestemmelse til planen. Det er i forbindelse med planprosessen sett på ulike muligheter for å oppnå dette, hvor utbyggingsinteressent, kommunen, vegvesenet har vært delaktig. Følgende er vurdert: - a) Parallelltrase til rv. 17 sør for boligene på søndre side, for gang/sykkeltrafikk og atkomst til eksisterende boliger. Deler av denne traseen er regulert i gjeldende reguleringsplan, men det vil kreve endring av reguleringsplanen for å føre traseen helt fram til planområdet. Dette vil trolig være den beste løsningen, med sanering av avkjørsler og god forbindelse til skole og idrettshall. Det er imidlertid motstand mot traseen fra de som har boligeiendommer som blir berørt. Kostnader vil være i størrelsesorden 0,7-0,8 mill kr. - b) Tiltak langs eksisterende riksvegtrase, enten i form av smalt fortau eller fysiske fartsdempere. Fortau langs søndre side vil berøre eiendommene, og det er trangt og litt høydeforskjell mellom veg og tomteareal. Inngangsparti for ett av husene må rives/ ombygges. Overvannsproblematikk må løses, og vil trolig medføre betydelige kostnader. En løsning med fysiske fartsdempere er lite ønskelig ut fra vegens betydning som hovedåre for kjøretrafikk, med betydelig andel tungtrafikk. - c) Gang-/sykkeltrafikk fra nytt boligområde føres over riksvegen, mellom eksist. boligtomter og inn på eksisterende parallellveg nord for riksvegen. Dette er en forholdsvis enkel løsning, men i og med at det er en betydelig omveg mellom nye boliger og skolen vil den neppe bli brukt. Konklusjonen fra Statens vegvesens side er at det er bare a) som gir en tilfredsstillende løsning for gangtrafikken sørover fra ny boligbebyggelse, med rv. 17 i dagens trase. Ved å bygge ny rv. 17 utenom sentrum vil det kunne ses lempeligere på gangtrafikk langs nåværende trase. Det er imidlertid pr i dag uklart om og når ny rv. 17 kan bygges. Tiltaket er oppført i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden , som er under behandling. Det er tidligere også vurdert andre løsninger enn den regulerte traseen for ny rv. 17, men uten at det er funnet traseer som Statens vegvesen finner å kunne tilrå. Det er kjent at det lokalt er en del motstand mot regulerte trase i sjøkanten. Det er også pr. i dag uklart hvorvidt det er et konfliktforhold mellom regulert trase og vedtatt verneplan for strandområdet. Lokale forhold innen planområdet. Det synes å være funnet en bra løsning mht. regulert utnytting (maks. bebygd areal 25% og 2 etasjer), samt boligbebyggelsens plassering inne på området. Atkomster, sol- og utsiktsforhold blir bra ivaretatt, og det vil være egnede arealer til uteopphold både mellom boliger og garasje og på søndre og vestre side av boligene. Passasje mellom garasjer kan synes litt trang med tanke på tilkomst for utrykningskjøretøy og renovasjon. Detaljering rundt dette må bearbeides nærmere gjennom situasjonsplan tilhørende byggesaken. Det er under planlegginga konferert med arkeolog, og det er ikke satt fram krav om forhåndsundersøkelse av området. Det blir minnet om varslingsplikt dersom kulturminner dukker opp under arbeidet. Støy. Det er gjennomført beregning for vegtrafikkstøy fra nåværende rv. 17, etter forenkla metode. Ekvivalent støynivå foran bolig er beregna til 53,6 db A. Her er ikke medregna skjerming som garasjer gir. Bygges de slik planen viser vil det gi merkbar reduksjon. Beregna støynivå gir ikke grunnlag for skjermingstiltak.

7 Parametre for støyberegning: ÅDT 3500, herav 13% tunge, hastighet 50 km/t, stigning 0, avstand 38 m, mottakerhøyde 2m. Med garasjer bygd som vist på planen vil dette kunne gi ytterligere ca 3-4 dba lavere støynivå. Det er ikke beregna støynivå i forhold til evt. ny rv. 17 på sørsida av boligene. Støyberegninger her må gjøres som en del av vegplanlegginga. Pr.i dag er ikke tilstrekkelig grunnlag fastlagt. Tiltak må gjennomføres som en helhetlig løsning for hele grendesentret. Det vil trolig være behov for skjermingshøgde rundt 1,5-2 m. Risiko og sikkerhet. Forholdet til trafikksikkerhet er vurdert ovenfor. Utbygger må gjennom videre planlegging vurdere om tomtegrense mot friluftsområde/ bekkeevje bør sikres med gjerde. Ut over dette kan en ikke se at planen gir hjemmel for tiltak som medfører vesentlig risiko eller sikkerhetsfare som utløser behov for tiltak. I det foreliggende planforslaget som SVV har utarbeidet, er de trafikale forholdene løst, og grensa mot fuglefredningsområdet er justert. De uklare forholdene vedr. planen skulle dermed være løst. I tillegg vil støyforholdene bli annerledes enn beskrevet ovenfor. Vegtrase sør for området er ikke lenger aktuelt, og ny trase for fv. 17 vil mest sannsynlig bli lagt utenfor Vellamelen sentrum. Det vil derfor bli mindre støy enn de tidligere beregningene viser, og godt under de støyverdiene som angis i MDs retningslinjer. Grunnforhold Statens vegvesen har i planbeskrivelsen redegjort for grunnforholdene og konkludert med at det ikke er problematisk. Kommunen har imidlertid den mottatt mail fra Statens vegvesen, der det opplyses om at det er avdekket bløt leire sør for vegen ned til idrettsplassen. SVV sin geotekniker vurderer det slik at det må gjøres en vurdering av områdestabiliteten for strekningen, og for å få til det må det foretas grunnboringer. Boringene, med etterfølgende vurderinger, skal foretas så raskt som mulig, men foreligger ikke ved oversendelse av planforslaget. Rådmannen vurderer likevel å kunne sende planforslaget til behandling, men under forutsetning av at de nødvendige avklaringer ift. grunnforhold foreligger ved sluttbehandling av planen. Alternativene er som følger: 1) planområdet må kortes inn, 2) det stilles krav til utførelse av anlegget, eller 3) grunnforholdene tillater de tiltakene som planen viser. Dette vil komme klart fram i de geotekniske vurderingene som må gjøres, og en vil ved sluttbehandling av planen ta stilling til hvilket alternativ som må velges. Samråding med andre avdelinger Planforslaget er drøftet med tjenesteenhet veg, trafikk, park, tjenesteenhet landbruk og barnerepresentanten. Det er ingen merknader til planforslaget slik det foreligger.