Tinn kommune kontrollutvalget. Rapport. Rassikring Moe Vestre Dale Bakhus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tinn kommune kontrollutvalget. Rapport. Rassikring Moe Vestre Dale Bakhus."

Transkript

1 Tinn kommune kontrollutvalget Rapport Rassikring Moe Vestre Dale Bakhus. Bakgrunn for rapporten: Bakgrunnen for at kontrollutvalget i Tinn kommune har avlagt denne rapporten er vedtak i Tinn kommunestyret i sak 15/11 den Vedtak sak 15/11: Det vert gjeve ei tilleggsløving på kr til fullfinansiering av rassikring av bustadsområde Moe Vestre. Tilleggsløyvinga vert dekt av disposisjonsfond. Det gis ikkje byggetillatelse for tomter i bustadsområdet Moe Vestre inntill rassikring av bustadsområdet er utført. Kontrollutvalget skal gjennomgå saken, og granske kva som er skjedd i saka og forslag på hvordan man kan gjøre eventuelle nødvendige forbedringer/forebygge mot slike feil. Kontrollutvalget har gjennomgått tilsendt dokumentasjon fra planavdelingen i Tinn kommune konsentrert rundt rassikring av Øvre Dale med barnehagen og boligfeltet Moe Vestre. I tillegg er byggesaken for tomt nr. 4 dokumentert. Videre har kontrollutvalget mottatt orienteringer fra rådmann Rune Lødøen, fung. teknisk sjef Hanne Graaberg og fagleder for plan avdelingen Eli Samuelsen, i sitt møte Rapporten er valg avlagt i tilnærmet kronologisk rekkefølge slik dokumentasjonen i saken foreligger. Kontrollutvalget vil gi kommunestyret følgende rapport, vurderinger og anbefalinger: Historikk rassikring: Tinn kommune har i samarbeid med NGI fått utarbeidet skredfarevurderinger og sikringsmuligheter for hele Vestfjorddalen. I NGI rapporten Moe Vestre 120/17,Rjukan, av ,Rapport nr berøres de områder som kommunestyret har bedt kontrollutvalget undersøke. I rapporten sies det at Det er to 2 østlige av disse ravinene (4 stk)som først og fremst representerer en potensiell fare mot den vestlige delen av planområdet. På grunn av utformingen av adkomstveien til det store boligfeltet kan imidlertid også materiale fra de to andre bli ledet i denne retningen. Tomtene 1 og 11 vil kunne bli berørt av skred fra disse ravinene, foruten barnehagen på Dale øvre og omliggende bebyggelse Disse 4 ravinene kan dermed lede eventuelle ras mot bebyggelse Øvre Dale med barnehage og mot tomtefeltet Moe Vestre. Skredfarerapporten beskriver videre noe om sannsynligheten for skred i de aktuelle områdene.

2 Sannsynligheten for skred mot planlagte tomter: NGIs vurdering viser at terrengform og værmessige forhold beskrevet(historisk)viser at det ligger til rette for skred mot planlagt bebyggelse innen reguleringsområdet. Det er stor variasjon i faregraden for de ulike tomtene. Minst utsatt er tomt 2, dernest tomtene Mest utsatt er tomtene 1, 4-6 og et eksisterende våningshus på eiendommen. Sannsynligheten for at en eller annen bygningsmessig skade skal skje anses for å være større enn 1x1000 pr. år for alle tomtene. Etter NGIs vurdering oppfyller derfor ikke tomtene lovverkets krav til sikkerhet mot skred uten en eller annen form for tiltak. For tomt 2 som allerede er bebygd, dreier det seg imidlertid bare om å lede bort flomvann på en tilfredsstillende måte. Sannsynligheten for skred mot øvre Dale: Det er ikke gjennomført noen reell vurdering av faren for skred mot den nevnte bebyggelse. Det er imidlertid åpenbart at framfor alt barnehagen ligger i potensielt fareområde for flomskred. Sannsynlighet for skred mot barnehagen anses for å være betydelig høgere enn 1x1000 pr.år Av forannevnte årsak kan det i framtida bli aktuelt å bedre sikkerheten for barnehagen og kanskje også annen bebyggelse i området. I rapporten foreslås det justeringer og fjerning av noen tomter samt at endringene og etableringen av sikringstiltak vil kreve revisjon av gjeldende reguleringsplan. Kontrollutvalget kan ikke se at det har vært fremlagt noen sak til politisk behandling om revisjon av reguleringsplanen for Moe Vestre. I dag pr mai 2011 er tomt nr. 2,4,8 og 10 bebygd. Tomt nr. 4 er den tomta som ligger utsatt til jmf.overstående og som er gjenstand for kontrollutvalget undersøkelser. Etter 2004 frem til 2009 er det noe uklart hva som har skjedd rundt rassikringsprosjektet av Moe Vestre og barnehagen på Dale Bakhus. Rapporten har vært behandlet i samfunnsutvalget og i kommunestyret slik at politikerne har vært kjent med problematikken. Kontrollutvalget har fått opplyst at det i økonomiplanen for ble bevilget 3,0 mill i 2009 og 1.0 mill i 2010 til oppfølging av rasrapport Videre er det opplyst at det er bevilget midler til rassikring av andre akutte prosjekter i perioden som Skriugata og Tveitolia. Gjennom budsjettbehandlingen høsten 2008 vurderer kontrollutvalget det slik at kommunestyret nok fikk en forventning om at de foreslåtte sikringstiltakene i rapporten fra NGI skulle påbegynnes og at området rundt barnehagen skulle prioriteres. År I mars/ mai 2009 er det igjen kontakt mellom NGI og Tinn Kommune v/plansjefen knyttet til oppfølging av rapporten fra 2004 med hensyn til detaljplanlegging av sikringsarbeidet. I e-post av til Tinn kommune v/tore Lien skriver NGI blant annet Er det planområdet Mo Vestre som nå ønskes sikret eller er det også bebyggelsen øvre Dale/barnehagen? Er tomt 1 og 11 tatt ut av planen? Hvilken kommentar til antydete justeringer/flytting av husplasseringene på tomtene 4,5,6 og7?

3 Tinn Kommune v/plansjefen svarer i e-post av : Vi ønsker også og sikre bebyggelsen øvre Dale/barnehagen. Tomt 1 og 11 tas ut av planen når forhåpentligvis snart får den revidert. Vi har ingen merknader til justering av tomtene 4-7 og vil ta hensyn til det ved revisjon av planen. De som hadde planlagt å bygge på tomt 5 har byttet til tomt 8 da har vi litt bedre tid. Byggesaken: I september 2009 mottar kommunen v/tore Lien søknad om reservasjon av tomt nr 4 fra Siv Hege og Geir Olav Fjellerud. Kommunen v/ Tore Lien bekrefter i e-post, til Fjellerud, at tomt nr. 4 er reservert inntil I den samme e-posten skriver Lien: Før tomten kan bebygges må det som kjent foretas arbeider med skredsikring i området. Regner med at dette blir utført i vinter slik at tomten er byggeklar til våren. Ut fra e-postene og muntlige kontakter mellom kommunen v/tore Lien og Geir Olav Fjellerud, kan det ikke være tvil om at Fjellerud var kjent med behovet for nødvendige sikringstiltak i området samt at han ble forespeilet at kommunen ville utføre dette arbeidet med rassikring. Kommunen igangsetter ikke noen sikringsarbeider vinteren 2009/2010. Det er uklart hvilke årsaker som gjør direkte gjør at arbeidene ikke igangsettes. Uferdig detaljplanlegging, finansiering, ikke gjennomført anbudsrunder samt stort arbeidspress på planavdelingen er faktorer som nevnes av administrasjonen mottar Tinn Kommune planavdelingen v/ byggesaksbehandler Nils Gjelstad søknad av fra Fjellerud om byggetillatelse for oppføring av ny enebolig m/garasje på tomt nr. 4. Moe Vestre er det det også mottatt et brev av til planavdeling Tinn kommune fra Geir Olav Fjellerud. I dette står det: Moe Vestre 120/17 tomt 4 Vedr.rassikring for tomta har byggherre i kontakt med Tinn Kommune v/tore Lien, fått muntlig beskjed om at bygging på tomta kan igangsettes og gjøres parallelt med utførelse av sikringsvoll. Det kan synes som om Fjellerud allerede på søknadstidspunktet var lovet et positivt svar på byggesøknaden og hadde en oppfatning om at han kunne sette i gang byggeprosjektet sender kommunen v/tore Lien en e-post til NGI/ Erik Hestnes. Vi har fått inn en søknad om byggetillatelse som er vist på vedlagte kart. Ser du noen betenkeligheter med å gi byggetillatelse før sikringsarbeidene er utført? Dersom byggetillatelse kan gis nå, vil trolig arbeidene på tomta gå parallelt med sikringsarbeidene. Ferdigattest på boligen vil i så fall ikke bli gitt før sikringsarbeidene er ferdig Denne e-posten viser at planavdelingen og byggesaksbehandler må ha vært i tvil om hvordan de skulle behandle den innkommende søknad om byggetillatelse.

4 mottar kommunen v/tore Lien svar på henvendelsen til NGI. I svaret fra NGI fremgår blant annet følgende: (Viser til skredrapporten fra 2004) 2.1 Byggetillatelse før sikringsarbeidet er utført: Kravet til sikkerhet mot skred for en enebolig er at sannsynligheten for skade skal være mindre enn 1/1000 pr.år Dersom man antar en levetid på huset på 100 år, så vil sannsynligheten for skade på huset i løpet av husets levetid være 10%(100/1000=1/10) I denne perioden vil det bo folk i huset. Dersom man antar at sannsynligheten for skredkritiske hendelser på tomta er mellom 1/100-1/200 pr.år så er dette synonymt med sannsynligheten for at bygningen skal rammes av skred i året. I den perioden bor det ikke folk i huset. 2.2 NGIs refleksjoner mht.byggetillatelse før utført sikring: Sannsynligheten for skredfare på en bygning under oppføring vil være liten sammenlignet med sannsynligheten for skred mot en bebodd bygning i løpet av bygningens livsløp. Spørsmålet vil kanskje være om den forsikringen som tegnes i forbindelse med oppføringen av huset vil dekke en eventuell skade av skred i byggeperioden, eventuelt med en tilleggsforsikring. Dette bør avklares før eventuell igangsetting godkjennes byggesøknaden i sak 47/10. Enhet for plan i Tinn kommune. I delegert vedtak. Punkt 4 heter det: Viser til mottatt rapport fra NGI hvor de beskriver plassering av bygning, etc. Når det gjelder punkt 2.2 hvor søker/byggherre må sjekke sin byggforsikring om den dekker en eventuell skade av skred i byggeperioden, eventuelt med en tilleggsforsikring. Punkt 5 heter det: Grøntområde mellom adkomst veg til boligfelt og bakkant reguleringsplan tillegges tomt 4 som kompensasjon for plassering sikringsvold på tomten. Boligen plasseres i gammel byggegrense slik at det blir større avstand til sikringsvold. Rådmann Rune Lødøen og fag leder planavdelingen, Eli Samuelsen, opplyste kontrollutvalget om at byggesaksbehandler skal ha vært i sterk tvil om byggetillatelse skulle bli, gitt men at byggesaksbehandler skal ha blitt bedt om å gi et positivt svar på byggesøknaden. Kontrollutvalget har ikke funnet grunn til å undersøke dette nærmere da det i rådmannens forklaringer bekreftes at det ikke burde vært gitt en byggetillatelse på dette tidspunktet og at deler saksbehandlingen ikke er utført på en god måte. Noe sikringsarbeid er fortsatt ikke kommet i gang foreligger det en prosedyrehåndbok for Tinn Brannvesen som beskriver tiltak/rutiner som skal igangsettes ved store nedbørsmengder i Tinn Kommune. Kontrollutvalget har ikke undersøkt disse rutinene nærmere.

5 oversendes fra Tinn kommune, tinglyst skjøte på( tomt nr 4) gnr 120, bnr 347 til Fjellerud Rassikring forts: e-post fra NGI til kommunen v /Tore Lien heter det blant annet: Utkast til detaljplaner for sikring av Moe Vestre og Øvre Dale er nå utarbeide.ngi går videre med utarbeiding av selve anbudsgrunnlaget så snart som vi har en tilbakemelding omkring planskissene. Det er også et spørsmål om begge prosjektene skal ut i ett anbud er det en artikkel i Rjukan Arbeiderblad som omtaler den manglende oppfølgningen av rassikringsrapporten fra Spesielt hva gjelder barnehagen på Dale Bakhus. Leder av samfunnsutvalget Birger Hovden og plansjef Tore Lien intervjues i denne artikkelen. Det pekes på at rassikring av institusjoner og boligfelt har høyeste prioritet. Det er et budsjett for rassikring i kommunen. Forsinkelsene skyldes kapasitetsproblemer hos planavdelingen og delvis hos konsulentfirmaet som skal utarbeide jobben. Anbud blir hentet inn i løpet av høsten med anleggstart før jul og ferdigstillelse til våren. Det vises til at der er utarbeidet beredskapsplaner i kommunen ved store nedbørsfall foreligger det et møtereferat Rassikring Moe Vestre utarbeidet av SWECO. SWECO skal på oppdrag fra Tinn kommune blant annet stå for gjennomføringen av anbudskonkurransen knyttet til prosjektet. I referatet heter det videre: Bakgrunnen for møte var at Tinn kommune har hyret inn NGI for å kartlegge flomskredfaren ved Moe Vestre og Dale Øvre på Rjukan. På bakgrunn av rapport NGI har utarbeidet er det bestemt at det skal detaljprosjekteres et sikringstiltak ved Moe Vestre. Av økonomiske grunner blir tiltaket ved Dale Øvre utsatt på ubestemt tid. Det refereres også til en fremdriftsplan med start , Anbudsinnlevering Klar innstilling til og behandling i kommunestyret slik at disse kan ta stilling til økonomisk dekning og om tiltakene skal gjennomføres. Kontrahere anbydere i februar/mars Ferdigstilling av arbeidene ca. 20.juni 2011 Det er uklart for kontrollutvalget på hvilket tidspunkt rassikringsprosjektet synes splittet i to separate prosjekter Moe Vestre og Øvre Dale, og hvem som har bestemt dette E-post fra Tov Sollid BL Bygg Tinn Kommune til rådmann. Beskriver kostnadsoverslaget som danner grunnlaget for saken til kommunestyret behandler kommunestyret sak 15/11 sak om tilleggsløyving til rassikring av Moe Vestre med kr Total kostnadsramme på rassikring av Moe Vestre er kr Øvre Dale med barnehagen er ikke med i prosjektet.

6 Byggesaken forts: Det synes som om Tinn kommune i januar 2011 fikk en muntlig henvendelse om brukstillatelse på det nye huset til Fjellerud på Moe Vestre. I en e-post av skriver Eli Samuelsen til rådmann Rune Lødøen og Dagfinn Jaren : Jeg håper vi kan gi svar på om vi skal gi brukstillatelse for nytt hus på Moe Vestre. Tore mener vi bør la dem flytte inn. Har dere synspunkter? Rådmannen svarer samme dag: Dette er ei kinkig sa- eg er skeptisk dersom det er fare for at kommunen kjem i erstatningsansvar. Kva tid skal rassikringa vere ferdig? Eg ønskjer i så fall å drøfte dette med formannskapet. Tov Sollid BL Bygg Tinn Kommune svarer i e-post at man forholder seg til den opprinnelige framdriftsplanen fra møte dersom alt går som planlagt mottar kommunen Søknad om ferdigattest fra Fjellerud Bygg AS og Geir Olav Fjellerud. Rådmannen ber om råd fra kommunens juridiske rådgiver i sakens anledning Det er utarbeidet et juridisk notat av ,unntatt offentligheten :Offl 14, hvor spørsmålet om ferdigattest drøftes foreligger det et nytt notat,unntatt offentligheten:offl 14,fra samme juridiske rådgiver. Rådmannen har bedt om en vurdering av rettslige konsekvensene av at 1. Geir Olav Fjellerud har flyttet inn i huset uten at det er utstedt ferdigattest 2. Geir Olav Fjellerud gis en ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for bolighuset på spesielle vilkår behandler samfunnsutvalget sak : 120/347 Tomt 4 Moe Vestre Ferdigattest. Vedtaket i samfunnsutvalget ble: Det kan gis midlertidig brukstillatelse for bolighus på gnr 120/347 med vilkår om at bolighuset fraflyttes umiddelbart dersom det oppstår situasjon med skredfare på grunn av stor nedbørsmengde. Det er utarbeidet varslingsrutine hos Tinn Brannvesen. Ferdigattest vil gis så snart nødvendig rassikringtiltak er ferdigstilt og godkjent. Saken i samfunnsutvalget følger kontrollutvalgets rapport som vedlegg 1.

7 Kontrollutvalgets vurderinger og anbefalinger: Det er gitt urettmessig byggeløyve uten at de planlagte sikringstiltak er gjennomført. Kontrollutvalget ber Tinn kommune gjennomføre nødvendige sikringstiltak snarest mulig slik at ferdigattest kan utstedes. Reguleringsplan Moe Vestre må revideres i henhold til NGIs anbefalinger. Kontrollutvalget ber administrasjonen sørge for at det etableres rutiner for å unngå lignede hendelser. Rjukan Ingar Hovden Grethe Vestby Leder Nestleder Vedlegg Sak 33/11 Tomt 4 Moe Vestre Midlertidig brukstillatelse i samfunnsutvalget Tinn kommune.

8