Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2011 2015"

Transkript

1 Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden Det politiske arbeidet i perioden skal bygge på visjonen Sørum den gode kommunen Miljø- og utviklingsarbeid 1. Partiene er enige om at boligbyggingen og dermed befolkningsveksten skal skje i et tempo som er tilpasset utbyggingen av den kommunale infrastrukturen. Vi må derfor videreutvikle politiske verktøy som setter oss i stand til å styre denne utviklingen. Partiene er enige om å konsentrere boligutbyggingen til kollektivknutepunkter for å redusere privatbilismen i tråd med rikspolitiske retningslinjer. 2. De langsiktige planer for hvordan en framtidig avgrensning mellom bebyggelse og dyrket mark som ble vedtatt i forrige kommunestyreperiode opprettholdes. Dyrket mark rundt tettstedene skal ikke nedbygges til bolig og/eller næringsformål med mindre alle fire partier er enige om det. Det skal sikres gode avgrensninger mellom boligområder, næringsområder og LNF-områder i kommuneplanen. 3. Partiene er enige om å legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser i Sørum. Etableringer av mer framtidsrettet næringsaktivitet som er klima- og miljøvennlig, samt handels- og kontorarbeidsplasser prioriteres framfor lager- og transportvirksomhet som tradisjonelt gir færre arbeidsplasser. Vi vil utvikle tettstedene slik at handelsstanden får vekstmuligheter og være aktive pådrivere for å fylle ledige næringsarealer med ny aktivitet. 4. Sørumsand og Frogner skal utvikles som handelssentra. Kommunen skal stimulere til aktivitet gjennom lokalisering av utadretta kommunale tjenestetilbud og virksomheter. 5. Områdene rundt Leira og Glomma skal videreutvikles som tur- og rekreasjonsområder. Det skal jobbes for at verdifulle turområder langs Glomma og oppe i åsene blir sikret ved videre utbygging. I løpet av perioden lages det en plan for utvikling av friluftsområdet langs Glomma fra Bingsfoss ungdomsskole til Fløterhakan. 6. Næringspolitikken og næringsarbeidet skal prosjektorganiseres og utvikles i nært samarbeid med Sørum næringsforum. Vi viser til en egen næringspolitisk plattform som er en integrert del av denne politiske plattformen. 7. Områdene i og rundt Blaker, Rånåsfoss og Lørenfallet prioriteres i Trafikksikkerhetsplanen. Det skal arbeides for å sikre kommunal forskuttering av miljøgate gjennom Lørenfallet, trafikksikring ved Sørum skole, samt gang- og sykkelveg fra Fjellbo til grensa mot Skedsmo. Det skal fortsatt satses på å bygge ut underganger og gang- og sykkelveger for å trygge atkomsten til skoler og fritidsaktiviteter. I forbindelse med etableringen av nye Frogner stasjon skal det etableres gang- og sykkelveg til Lindeberg langs Hovedbanen.

2 8. I forbindelse med etablering av nye Frogner stasjon skal det også sikres nødvendig infrastruktur med kapasitet til å møte aktuelle utfordringer i et langsiktig perspektiv. Melvoldjordet og Hvaljordet skal reguleres slik at utbyggingen innfrir hovedmålsettingene i kommuneplanens arealdel. Dette krever bygging av parkeringshus i flere etasjer. Boliger bygges nær stasjonen og med høy arealutnyttelse. Det skal etableres en helhetlig områdeplan for hele Frogner som ivaretar og styrker grunnlaget for handelsvirksomheter, samt god tilgjengelighet til offentlige tjenestetilbud som barnehager, skoler og sykehjem. 9. Partiene vil arbeide for at Akershus fylke legger en ny videregående skole til Frogner. 10. Det skal sikres tilstrekkelig areal til parkeringsplasser ved Blaker stasjon og den nye stasjonen som skal erstatte stoppestedene Rånåsfoss og Auli på Kongsvingerbanen. 11. Det skal søkes etablert en forsøksordning med matebusser fra Sørumsand til alle togavgangene på Frogner og fra Blaker til togavganger på Sørumsand. 12. Sørum kommune skal legge til rette for næringsutvikling på Orderudjordet, Krogstad og Børkehagan. God planlegging skal sikre at en unngår konflikt mellom tungtrafikk og boligområder ved etablering av nye næringsområder som er regulert i kommuneplanen. Det skal søkes samarbeidsløsninger med næringsliv og grunneiere som kan gi bedre trafikkløsninger når det gjelder atkomst til Bjerke næringsområde og Ausen næringspark. 13. Den vedtatte klimapolitiske handlingsplanen skal følges opp og styrkes. Sørums målsetting er å bli en klimanøytral kommune. En årlig miljødag skal skape inspirasjon og miljøfokus blant alle innbyggere i kommunen. Kommunen skal dele ut en årlig miljøpris. Kultur og frivillighet i Sørum 1. Det skal utvikles en kulturplan for Sørum kommune. 2. Partiene vil aktivt støtte arbeidet i den nyetablerte Frivillighetssentralen i Sørum ved å gi den tilfredsstillende rammebetingelser og bidra til at det nye kontaktorganet mellom frivillig sektor og Sørum kommune får en viktig rolle. Vi vil særlig legge forholdene til rette for lag og foreninger som aktiviserer barn og unge. I tillegg skal det satses på sosialt forebyggende arbeid blant pensjonister og andre aktuelle grupper. 3. Det arbeidet som er igangsatt for å avdekke etterslep i vedlikehold ved idrettslagenes anlegg må følges opp med økonomiske tilskudd. Drift av alle kommunens svømmebasseng skal opprettholdes. Alle innendørsbassengene skal være tilgjengelige hele skoleåret. Kuskerudnebben skal holdes åpent hele sommeren. 4. Etablering av aktivitetslokaler som kan dekke et bredt frivillig tilbud utredes i forbindelse med etablering av Frivillighetssentralen. Herunder skal det vurderes samlokalisering av bibliotek, frivillighetssentral, ungdoms- og aktivitetstilbud både inne og ute. Kultur- og foreningsliv skal synliggjøres og videreutvikles. 5. Tilbudene i Kulturfabrikken skal videreutvikles og styrkes.

3 6. Lavterskeltilbudet til ungdom opprettholdes og videreutvikles. Det skal etableres ungdomstilbud også i Frogner sentrum, samt gjennomføres aktiviteter i alle kommunens tettsteder. 7. Det skal etableres en skateboardpark i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg eller sentralt på Sørumsand. 8. Samarbeidspartiene ønsker å etablere tilbud om gratis trening for voksne på dagtid. 9. Partiene vil fortsatt aktivt støtte driften av Slora Mølle, Urskog-Hølandsbanen, Valstad Café, Vølneberg gamle skole og kommunens samfunnshus. Kommunen skal være pådriver for å få etablert Guttormgaards Arkiv på Blaker Meieri, et bilhistorisk senter på Knatten og det kunstnerstyrte KunstSkansen på Blaker Skanse i denne perioden. Dette vil gjennom Opplev Sørum kunne legge grunnlaget for økt nærturisme. Sørum kommune skal fortsatt bidra med driftstilskudd og underskuddsgaranti til SørumFestivalen og Skansespillet. 10. I dialog med Frogners innbyggere, lag og foreninger og ROM, skal det utvikles en plan for Frogner stasjon (den nåværende) og området rundt. 11. Sørum kommune vil samarbeide med Blaker og Sørum historielag i arbeidet med å ta vare på og videreformidle vår lokalhistorie. Sørum bosettings- og næringshistorie skal fullfinansieres og ferdigstilles som tidligere besluttet. 12. Kommunen vil ta initiativ til - og delta aktivt i et fellesprosjekt for å fremme kunnskapen om Bingen lenser. 13. Partiene vil arbeide for å gjøre de mange kulturtilbudene i kommunen tilgjengelige for alle. Partiene vil opprettholde støtte til kulturtilbud til de eldre, blant annet gjennom den Kulturelle Spaserstokken og SørumFestivalen. 14. Det etableres en ny kultursal i forbindelse med utbyggingen av Melvold ungdomsskole. 15. Kulturfondet videreføres. Partiene vil vurdere å etablere et eget utsmykkingsfond for kommunale bygg. Oppvekst barn og unge 1. Partiene vil opprettholde full barnehagedekning i Sørum kommune, og bygging og drift skal skje i en kombinasjon mellom kommunen og private koordinert av kommunen. 2. Det skal etableres en kommunal kontantstøtteordning for de to-åringene som ikke får tilbud om barnehageplass. 3. Vi ønsker å prioritere mer ressurser til skolen. Økningen må komme både gjennom økt lærertetthet og styrking av ressurser til drift og undervisningsmateriell.

4 4. Vesterskaun skole skal sikres fullverdige undervisningslokaler og Melvold ungdomsskole skal renoveres og bygges ut i perioden. Forøvrig skal alle skolene i kommunen vedlikeholdes. 5. Partiene vil arbeide for at skolene i Sørum skal bli landets beste blant annet ved å styrke den pedagogiske ledelsen og øke voksentettheten. Vi ønsker å styrke støttetiltak og tilpasset undervisning, blant annet gjennom utvidet bruk av Skåningsrud skole og ressurssenter, og å gjennomføre tiltak mot mobbing i skolen. 6. Det skal gjennomføres et prøveprosjekt med etter skole -tilbud også for klasse med leksehjelp og andre aktivitetstilbud. 7. PP- tjenesten forsterkes slik at utredning av elever skjer innen rimelig tid og at lærere får det de trenger for å hjelpe elevene. 8. For å oppfylle Opplæringslova 2-8 skal skolene ansette tospråklig lærere. Dette innebærer at minoritetselever med et annet morsmål enn norsk og samisk automatisk skal gis særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kunnskap i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig skal slike elever også gis morsmålsopplæring. 9. Sørum skal ligge langt framme når det gjelder å ta i bruk IKT i skolen. Kvaliteten på undervisningsmateriellet skal styrkes. Som en del av styrkingen av undervisningen skal det avholdes møter mellom politikere, skoleledelsen, foreldregruppene og lærerne for å få fram gode innspill for å høyne kvaliteten i skolen. 10. Kulturskolens budsjett skal innarbeides i skolebudsjettet og prioriteres sammen med andre kostnader i det budsjettet. 11. Ungdomsskolene skal sikres økonomi til å etablere program til å besøke konsentrasjonsleirene i Polen som del av undervisningen om 2. verdenskrig. 12. SFO skal opprettholdes med rimelig foreldrebetaling. SFO skal integreres bedre i skolen. SFO skal i samarbeid med idretten og Kulturfabrikken tilby varierte aktiviteter på alle skoler. 13. Foreldreskolen skal videreutvikles. 14. Forebyggende arbeid, spesielt for uorganisert ungdom mellom 13 og 18 år skal styrkes. Herunder skal det vurderes samarbeidsmodeller som involverer Frivillighetssentralen, skole, frivillige lag og organisasjoner. Styrking av barnevernet og utekontakter kan være aktuelle tiltak. 15. Fokuset på fysisk aktivitet og sunt kosthold i skole og barnehage skal økes, gjerne i samarbeid med idrettslagene i kommunen. Både foreldre og barn er målgruppen. 16. Det skal gjennomføres en tidsavgrenset prøveordning Hjem for en 50-lapp, eller Trygt hjem for 75 spenn. Erfaringene skal legges til grunn for eventuell permanent videreføring av en slik ordning.

5 17. Det skal vurderes om det er praktisk mulig og økonomisk tilrådelig å etablere Familiens hus, hvor tjenester for familier, barn og unge samlokaliseres for optimal tverrfaglig innsats. Det skal etableres ordninger med samlivskurs for par med barn. Sosial omsorg/helse 1. I løpet av perioden skal det etableres et nytt Blaker sykehjem, og det skal lokaliseres tomt for et kommende institusjonstilbud for eldre i Frogner-området. 2. Det skal etableres ulike typer botilbud for å sikre at eldre opplever en trygg og verdig alderdom. Det skal legges til rette for at de som ikke ønsker å bo i institusjon skal få hjemmebaserte tjenester, og samtidig utvikle boliger med forskjellige omsorgsnivåer. 3. Den nye samhandlingsreformen er den store utfordringen innen det offentlige helsetilbud i kommende periode. Tanken er å etablere et interkommunalt tilbud som kan ta pasienter i pleie mens man venter på utredning på sykehus, foretar etterbehandling før man er frisk nok til å reise hjem, og gi lindrende behandling av andre alvorlig syke. 4. Etablere et verdig omsorgssted (hospice) for uhelbredelig syke og døende pasienter i samarbeid med andre kommuner. 5. Sørum kommune vil fortsatt bruke det lovfestede Eldrerådet aktivt, og partiene vil i perioden iverksette rådets forslag om å etablere oppsøkende virksomhet overfor eldre over 80 år i kommunen. 6. Sørum kommunes satser for økonomisk sosialhjelp skal i perioden være i samsvar med statens veiledende satser. Arbeidet mot fattigdom skal fortsette innenfor rammen av NAV. Målsettingen er at ingen under 25 år skal være mottaker av passive ytelser. Mennesker som har falt ut av arbeidslivet skal gis en ny sjanse. 7. Partiene vil støtte rusforebyggende tiltak og hjelpetiltak for mennesker med rusproblemer. Skjenke- og serveringsbevillinger for alkohol skal ikke gis dersom ikke Lensmannen anbefaler det. 8. Bosetting av flyktninger videreføres i perioden. Botilbud for mindreårige flyktninger etableres. 9. Kommunens utleiepriser både i boliger og virksomheter skal sammenliknes med tilsvarende utleiepriser i andre kommuner. Organisasjonen 1. De fire partiene er enige om at det er uaktuelt å konkurranseutsette eller privatisere noen av kommunens kjerneoppgaver. Skole og omsorg skal ikke konkurranseutsettes. 2. Utviklingsarbeid og organisasjonsendringer skal skje i et trepartssamarbeid mellom politisk ledelse, administrasjon og de ansattes organisasjoner.

6 3. Sørum kommune skal fortsatt være i forkant på utviklingsarbeid. Vi vil i løpet av perioden initiere bedre og mer rasjonelle måter å utføre de tjenester kommunen er satt til å gjøre i tett samarbeid med innbyggerne. En ny Sørum-modell er et resultat av et firepartisamarbeid og skal markedsføres utad som det. 4. I løpet av perioden skal vi øke antall lærlingeplasser til 20 i hele kommunens virksomhetsområde, og kommunens virksomheter skal aktivt ta del i videregående utdanningsløpet ved å tilby praksis for elever i fagutdanning. 5. Vi skal være gode arbeidsgivere. Det innebærer å ivareta de ansattes arbeidsforhold i et helse-, miljø- og sikkerhetsperspektiv. I løpet av perioden må noe gjøres når det gjelder arbeidsforholdene i rådhuset. Alternative løsninger er under utredning. I løpet av perioden skal vi ta stilling til hvilke løsninger som velges. 6. Samarbeidspartiene ønsker å fortsette arbeidet for å få ned sykefraværet, spesielt korttidsfraværet. Sykefravær/nærværsprosjektet videreføres. 7. Sørum kommune skal gjennomføre et heltidsprosjekt med målsetning om at heltid skal være en rettighet, og deltid en mulighet. Prosjektet skal gjennomføres i Sørums trepartssamarbeid, hvor administrasjon, politikere og tillitsvalgte er representert. 8. Det skal vurderes om strømkostnadene skal belastes Eiendomsselskapet direkte for å oppnå en mer forutsigbar drift av for eksempel skoler og barnehager. Endret praksis må i tilfelle gjelde alle enheter. Fordelene kan vise seg større enn ulempene med en slik ordning dersom en utvikling med sterkt varierende strømpriser fortsetter. Økonomi 1. Partienes felles målsetting er at kommunen fortsatt skal ha overskudd i sine regnskaper slik at man beholder handlefriheten og sikrer egenfinansieringen. 2. Det er uaktuelt å øke eiendomsskatten på boliger i perioden. Eiendomsskatten skal i løpet av perioden gjennomgås med sikte på å utjamne eventuelle økonomiske forskjeller slik at skatten oppleves mer rettferdig for kommunens innbyggere. 3. Det innarbeides en plan for vedlikehold av kirkene i Sørum i økonomiplanen i løpet av perioden Næringsutvikling Det skal nedsettes et fireårig Næringsutviklingsprosjekt. Målsettingen med prosjektet er å løfte næringsutviklingsarbeidet og samspillet med de næringsdrivende i hele Sørum. Prosjektet skal bidra til å forankre det næringspolitiske arbeidet bredt, og det er avgjørende at både posisjon og opposisjon involveres aktivt i prosjektet. Videre skal prosjektet evalueres og erfaringene fra prosjektperioden skal inngå i grunnlaget for organisering av kommunens næringsutviklingsarbeid etter at prosjektperioden er avsluttet. Prosjektet skal utvikles gjennom flere delprosjekter, som for eksempel:

7 - Boligutviklingsprosjekter i alle kommunens tettsteder. - Initiere fellesprosjekt med ROM rundt kommunens jernbanestasjoner. Herunder samarbeidsprosjekt sammen med Nes og Fet rundt stasjonene Svingen, Sørumsand, Blaker, Rånåsfoss og Auli. - Tettstedsutvikling i alle kommunens ni tettsteder. Styringsgruppen for prosjektet skal bestå av fem representanter. Av disse skal tre representanter velges blant Ø/As medlemmer og to representanter skal pekes ut av Sørum næringsforum. Ordfører skal lede styringsgruppen. Styringsgruppen skal avholde åpne møter hvor aktuelle temaer belyses minst tre ganger årlig. (Les: Ordførers frokostmøter.) Prosjektgruppen i prosjektet skal bestå av sju representanter. Av disse skal fire velges blant kommunestyrets medlemmer og tre representanter skal utpekes av Sørum næringsforum. Varaordfører skal lede prosjektgruppen. Prosjektgruppen skal bidra med innspill i forhold til ordinære planprosesser og aktuelle reguleringssaker. Gjennom utstrakt samspill med næringsaktører og koordinering av flere typer prosesser skal innspillene fra prosjektgruppen bidra til mer helhetlig forståelse og samfunnsplanlegging som kommer innbyggere og næringsliv i hele kommunen til gode. Prosjektet skal bidra til både å beholde de næringsdrivende som allerede er etablert, samt å trekke nye næringsdrivende til Sørum kommune. Det er en forutsetning at Sørum næringsforum påtar seg sekretariatsfunksjonen for prosjektet. Samarbeidspartiene forplikter seg til å sikre nødvendige prosjektmidler i hele fireårsperioden. Styringsgruppen skal så snart som mulig forsøke å forhandle fram en avtale om økonomi og sekretariatsfunksjon med Sørum næringsforum. Prosjektgruppen skal sammen med Sørum næringsforum vurdere behovet for det vedtatte kontaktutvalget i prosjektperioden. Dersom det er behov for endringer som en følge av denne prosjektorganiseringen, skal dette følge som sak om prosjektorganisering når sak om Næringsprosjektet kommer til kommunestyret. Generelt 1. De saker som er vedtatt gjennomført i forrige kommunestyreperiode skal følges opp og gjennomføres. 2. Samarbeidspartiene skal kunne markere sine særstandpunkter i budsjett-, økonomiplanog kommuneplansammenheng. Partiene kan utarbeide sine egne forslag i disse sakene eller velge å utarbeide et fellesforslag som gjelder alle fire partier. Dersom ett eller flere av de samarbeidende partier utarbeider egne forslag, forplikter man seg til subsidiært å støtte fellesforslaget. 3. Denne politiske plattformen er først og fremst en avtale mellom partiene over viktige politiske saker som partiene har gått til valg på. Avtalen erstatter selvsagt ikke de enkelte partiers valgprogram. Det er enighet mellom partiene om at den politiske plattformen både kan og bør offentliggjøres. Sørumsand den 27. september 2011

8 Arbeiderpartiet Kristelig Folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Are Tomasgard Vidar Kristensen Ivar Egeberg Jane Bråthen