Selvkost innen byggesaksbehandling Etterleves selvkostregelverket?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvkost innen byggesaksbehandling Etterleves selvkostregelverket?"

Transkript

1 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON Revisjonsrapport Selvkost innen byggesaksbehandling Etterleves selvkostregelverket? Lørenskog kommune September 2007 Utført av Morten Kallevig

2

3 INNHOLD SAMMENDRAG I PROSJEKTETS PROBLEMSTILLING I OPPSUMMERING I ANBEFALINGER II 1 INNLEDNING PROSJEKTETS BAKGRUNN AVGRENSNING OG PROBLEMSTILLING RAPPORTENS OPPBYGNING DATAINNSAMLING ORGANISERING REVISJONSKRITERIER SELVKOSTREGNSKAP SELVKOSTREGNSKAPETS OVER OG UNDERSKUDD (FOND) SELVKOST SOM ØVRE GRENSE FOR DEN ENKELTE GRUPPE TILTAK KARTKOSTNADER FUNN /FAKTA SELVKOSTREGNSKAPET Om selvkostregnskapet Kostnader Inntekter SELVKOSTREGNSKAPETS OVER- OG UNDERSKUDD (FOND) SELVKOST FOR DEN ENKELTE GRUPPE TILTAK (GEBYRREGULATIVET) KARTKOSTNADER ÅRET REVISJONENS VURDERINGER SELVKOSTREGNSKAPET SELVKOSTREGNSKAPETS OVER- OG UNDERSKUDD SELVKOST FOR DEN ENKELTE GRUPPE TILTAK (GEBYRREGULATIVET) KARTKOSTNADER ÅRET HØRING RÅDMANNENS KOMMENTAR KILDEHENVISNINGER VEDLEGG 1 HENFØRBARE INTERNTJENESTER VEDLEGG 2 GEBYRREGULATIV VEDLEGG 3 UTDRAG FRA NORGES HØYESTERETTSDOM VEDLEGG 4 FORELØPIG SVAR FRA FYLKESMANNEN VEDLEGG 5 FYLKESMANNENS VURDERING I FORHOLD TIL OPPDATERING AV KARTVERKET Tabeller Tabell 3.1 Lørenskog kommunes selvkostregnskap Tabell 3.2 Fordeling av Lørenskog kommunes selvkostnad Tabell 3.3 Lørenskog kommunes selvkostberegninger 1999 til Tabell 3.4 Anslått fondsutvikling årene 1999 til Tabell 3.5 Gebyr for situasjonskart Figurer Figur 1.1 Organisasjonskart for utbygningstjenesten... 2 Figur 3.1 Gebyr for boliger og andre bygg i Lørenskog kommune...10

4

5 SAMMENDRAG Prosjektets problemstilling Prosjektets formål er å undersøke om Lørenskog kommune etterlever selvkostregelverket i forhold til byggesaksbehandling. Prosjektets problemstilling er: Etterlever Lørenskog kommune selvkostregelverket i forhold til byggesaksbehandling? Oppsummering Selvkostregnskapet Etter revisjonens vurdering er det uheldig at Lørenskog kommune ikke tidligere har utarbeidet selvkostregnskap for byggesak, slik retningslinjene fra 2003 krever. Dette er påpekt i revisjonsberetningene for 2004, 2005 og Kravet om fondsavsetning tilsier at kommunens selvkostregnskap for foregående år, skal være ferdig senest 15. februar inneværende år. Dette muliggjør revisjon av selvkostregnskapet i forbindelse med årsregnskapet. Av hensyn til byggesaksbrukerne bør selvkostregnskapet fremgå som note av årsregnskapet. Dette for å dokumentere at kommunen ikke profitterer på byggesaksbehandling. Lørenskog kommune har, i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, etterberegnet selvkost fra 1999 til 2005, hvorav revisjonen har gjennomgått 2005-regnskapet. Selvkostregnskapet samsvarer i stor grad med retningslinjene, og utgjør et godt grunnlag for fremtidige selvkostberegninger. Selvkostregnskapets over- og underskudd (fond) Lørenskog kommune avsatte ikke byggesakstjenestens overskudd på fond årene 2001, 2004 og 2005, slik selvkostretningslinjene krever. Byggesaksfond opprettet januar 1999 ville hatt kroner (inklusive renter) i saldo ved utgangen av Beløpet er justert for underskudd årene 1999, 2000, 2002 og Kommunestyret vedtok gebyrregulativ med fullfinansiering som intensjon for hele utbygningstjenesten. Manglende fondsavsetning (og selvkostregnskap) for byggesak har sammenheng med at hele utbygningstjenesten har blitt betraktet som ett selvkostområde. Kommunen antok tidligere at fondsavsetning for byggesak var unødvendig så lenge utbygningstjenesten samlet sett gikk med underskudd. Etter revisjonens vurdering bør overskudd fra perioden 1999 til 2005 avsettes til bundet selvkostfond, og anvendes innen 3-5 år. Selvkost for den enkelte gruppe tiltak (gebyrregulativet) Lørenskog kommunes gebyrregulativ tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til høyesteretts dom Byggesaksgebyret stiger proporsjonalt med antall boenheter/kvadratmeter. Dette gjelder ikke nødvendigvis kommunens kostnader ved saken, jamfør høyesteretts dom Gebyrregulativets oppbygning medfører risiko for at utbyggere med mange boenheter/kvadratmeter dekker en uforholdsmessig stor andel av byggesakstjenestens totale kostnader. Kommunen har ikke skjønnsfrihet til å til å fastsette et byggesaksgebyr som overstiger selvkost i den enkelte sak, jamfør sivilombudsmannens uttalelse i sak 2005/1489. Etter revisjonens vurdering bør gebyrregulativet endres i henhold til høyesteretts dom I

6 Kartkostnader året 2006 Etter revisjonens vurdering er ikke kartverkets markedsverdi en reell merkostnad for byggesakstjenesten. Selvkostretningslinjene tillater ikke at byggesaksbrukerne subsidierer kommunens kartverk. Lørenskog kommune bør kun ta med byggesakstjenestens reelle kostnader til kart. Anbefalinger På bakgrunn av undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 1. Lørenskog kommune bør avregne selvkost årlig. Foregående års selvkostregnskap bør være ferdig innen 15. februar etterfølgende år og følge som note til regnskapet. 2. Lørenskog kommune bør vurdere å korrigere svakheter ved selvkostregnskapet. 3. Lørenskog kommune bør sørge for at gebyrregulativet samsvarer med høyesteretts dom Kommunens fortjeneste fra perioden 1999 til 2005 bør avsettes til bundet selvkostfond, og anvendes innen 3-5 år. 5. Lørenskog kommune bør kun belaste byggesaksbrukerne med reelle merkostnader knyttet til kommunens kartverk Nina Neset Hovedrevisor for forvaltningsrevisjon Morten Kallevig Forvaltningsrevisor II

7 1 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn Kontrollutvalget i Lørenskog kommune vedtok i 2006 forvaltningsrevisjon rettet mot byggesaksbehandling. Dette i henhold til plan for forvaltningsrevisjon. Prosjektplan ble vedtatt av kontrollutvalget i Lørenskog kommune (KU-L sak 32/06). Problemstilling tilknyttet etterlevelse av selvkostregelverket inngikk i revisjonens prosjektplan, og er tema for denne undersøkelsen. Prosjektet er utført av forvaltningsrevisor Morten Kallevig og fagrevisor Jens Christian Utsigt i perioden desember 2006 til september Lignende prosjekter er gjennomført i kommunene Nittedal og Skedsmo. 1.2 Avgrensning og problemstilling Prosjektets formål er å undersøke om Lørenskog kommune overholder regelverket tilknyttet selvkost innen byggesaksbehandling. Prosjektets problemstilling er: Etterlever Lørenskog kommune regelverket tilknyttet selvkost innen byggesaksbehandling? Revisjonen undersøker kun selvkost knyttet til byggesakstjenesten. Byggesakstjenesten skiller seg fra kartforretning, delingsforretning, plan og eierseksjonering. Dette ved at byggesakstjenesten gjelder behandling av søknads- og meldepliktige tiltak etter plan- og bygningsloven og forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK). Tiltak (etter planog bygningsloven) omfatter hovedsakelig byggevirksomhet (prosjekt). Oppsetting av garasje, enebolig, boligkompleks eller næringsbygg er eksempler på søknads- og meldepliktige tiltak. Ved kartforretning (oppmåling) klarlegges, justeres, merkes, måles og kartfestes grenser for grunneiendom og festegrunn, jamfør delingsloven Ved delingsforretning skilles del av eiendom ut og blir en egen grunneiendom. I en delingsforretning inngår alltid en kartforretning, jamfør delingsloven 3-1. Med eierseksjonering menes oppdeling av bolig/eiendom (for eksempel boligblokk, to- og firemannsbolig og næringsbygg) i flere seksjoner (bruksenheter). Eierseksjonering skiller seg fra delingsforretning ved at seksjonene har felles gårds- og bruksnummer. Revisjonen gjennomgår først kommunens selvkostregnskap for Deretter undersøkes selvkost og fondsavsetninger fra 2000 til 2005 og kommunens gebyrregulativ. Avslutningsvis behandles kartkostnader for Rapportens oppbygning Videre i kapittel en informeres om datainnsamlingsopplegg og relevant bakgrunnsinformasjon. I kapittel to presenteres rapportens revisjonskriterier. I kapittel tre presenteres funn og fakta som er relevante i forhold til revisjonskriteriene. I kapittel fire presenteres revisjonens vurderinger. Rådmannens høringssvar fremkommer i kapittel fem. Revisjonens samlede vurdering og anbefalinger er plassert i sammendraget foran i rapporten. 1.4 Datainnsamling Revisjonen har hovedsakelig anvendt intervju- og regnskapsdata i denne undersøkelsen. I tillegg har revisjonen innhentet kommunens selvkostregnskap for året Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven). 1

8 Intervju er foretatt i Lørenskog kommune Utbygningssjef, fagsjef for byggesakskontoret og personalkonsulent var tilstede. Det er skrevet referat fra intervjuet. Referatet er verifisert. Dette ved at respondentene har lest, tilføyd informasjon og rettet eventuelle feil i referatet. Endelig referat er undertegnet. Datas pålitelighet og gyldighet Med datas pålitelighet menes hvorvidt data behandles med tilstrekkelig nøyaktighet 2. Dataenes pålitelighet anses tilstrekkelig for denne gjennomgangen. Dette ved at intervjuene verifiseres av respondentene. Kilder er oppgitt for samtlige dokumenter. Dokumentasjonen er dermed etterprøvbar. I tillegg sendes rapporten på faktahøring. Kommunen får her mulighet til å påpeke feil og mangler ved datagrunnlaget 3. Med datas gyldighet menes hvorvidt data er relevant i forhold til problemstilling 4. Etter revisjonens vurdering er innsamlede data relevante i forhold til problemstillingen. 1.5 Organisering Byggesaksavdelingen i Lørenskog kommune hadde i 2006 seks stillinger 5. Avdelingen ledes av fagsjef for byggesak. Byggesakskontoret er en del av utbygningstjenesten. Utbygningstjenestens organisering fremgår av figur 1.1. Utbygningssjef Service- og merkantilkontor Byggesakskontor 6 stillinger Kart og geodatakontor 8 stillinger Reguleringskontor 5 stillinger Figur 1.1 Organisasjonskart for utbygningstjenesten Byggesakskontoret får kontorstøtte fra service- og merkantilkontoret. 2 Hellevik, Ottar (1999): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap: Tilbakemelding på rapportens faktagrunnlag er mottatt per brev og i møte Hellevik, Ottar (1999): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap: Lørenskog kommune. Intern telefonkatalog

9 2 REVISJONSKRITERIER 2.1 Selvkostregnskap Selvkost som øvre grense Selvkost er øvre lovlige grense for byggesaksgebyr, jamfør forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 36. Kommunal- og regionaldepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140 (heretter kalt retningslinjene) fastsetter hvordan selvkost skal utregnes. Retningslinjene erstattet i 2003 Veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (fra 1996). Merkostnader Selvkost defineres i retningslinjene som kommunens merkostnad ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Med merkostnad menes kostnader knyttet til den samlede produksjon av aktuell tjeneste. Definisjonen av merkostnad utelukker kostnader kommunen ville hatt uavhengig av produksjon av tjenesten 6. Retningslinjenes modell for produktbeskrivelse splitter kommunens ytelse i kjerneprodukt, tilleggsytelser og støttefunksjoner: Kjerneproduktet er selve tjenesten brukeren betaler for (for eksempel byggesaksbehandling). Kostnadene til kjerneproduktet er hovedsakelig lønns-, drifts- og kapitalkostnader. Disse kostnadene kan føres direkte i selvkostregnskapet. Tilleggsytelser er tjenester som utfyller kjerneproduktet. Dette kan være kostnader til ledelse, kundekontakt, fakturering, regnskap og øvrig kontorstøtte 7. Støttefunksjoner er aktiviteter som er nødvendig for kommunen som helhet. Støttefunksjoner kan være personalkontor, bedriftshelsetjeneste eller politisk og administrativ ledelse 8. Kostnader tilknyttet støttefunksjoner kan i varierende grad føres i selvkostregnskapet. Interntjenester benyttes i retningslinjene som samlebegrep for tilleggsytelser og henførbare støttefunksjoner. Interntjenestenekostnader kalles også indirekte kostnader. Indirekte kostnader kan tas med i selvkostregnskapet. Selvkostretningslinjene skisserer hvordan interntjenestenes kostnader (indirekte kostnader) kan fordeles. Retningslinjenes skisse er ikke uttømmende (se vedlegg 1). Retningslinjene slår fast at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av tjenestens reelle kostnader 9. Med reelle kostnader menes faktisk påløpte kostnader. Reelle merkostnader (henførbare) kan inndeles i drifts- og kapitalkostnader. Kommunen bør ta med samtlige reelle merkostnader i selvkostregnskapet. Dette for å unngå at kommunen utilsiktet subsidierer byggesaksbrukerne. Ifølge utbygningssjefen ligger fullfinansiering implisitt i flere vedtak fattet av kommunestyret og planutvalget 10. Kommunestyret vedtok første gang et gebyrregulativ med fullfinansiering (for utbygningstjenesten) som intensjon 11. Kommunestyret i Lørenskog har ikke fattet et eksplisitt vedtak om fullfinansiering for byggesak. Samme ansatt, ulik tjeneste I mange tilfeller produserer samme offentlig ansatt flere tjenester. Dette kan være en forutsetning for rasjonell anvendelse av kommunens arbeidskraft. Disse tjenestene vil ofte være 6 H s 7. 7 H s 9. 8 H s 9. 9 Kravet om etterkalkulasjon ble først klart i retningslinjene fra Intervju med utbygningssjef, fagsjef byggesakskontoret og personalkonsulent i Lørenskog kommune Lørenskog kommune. Møteinnkalling for kommunestyret s 16. 3

10 nært relatert. I forhold til tekniske tjenester kan for eksempel samme person produsere seksjonerings-, byggesaks-, regulerings-, og delesakstjenester. Dersom ansatte produserer flere tjenester bør kommunen foreta en fordeling av kostnadene. Dette fordi tjenestenes brukergrupper er forskjellige 12. Brukere av byggesakstjenester skal for eksempel ikke subsidiere brukere av seksjoneringstjenester 13. Kapitalkostnader. Retningslinjene bestemmer at kommunene skal beregne kapitalkostnader ved anskaffelse av varige driftsmidler. Byggesaksavdelingen benytter i liten grad driftsmidler ved produksjon av byggesakstjenester. Byggesakstjenester produseres hovedsakelig ved hjelp av arbeidskraft. Årlige kapitalkostnader består av avskrivingskostnader (tidsmessig forringelse av driftsmiddelets verdi) og alternativ kostnad. Alternativkostnaden tilsvarer den avkastningen kommunen oppnår dersom kapital i stedet plasseres i markedet. Retningslinjene åpner for at enkelte interntjenester tillates å benytte anslått leiepris som forenklet beregning av kapitalkostnad. Dette gjelder regnskap (innfordring), kontorstøtte, revisjon, personal, personalpolitiske funksjoner, opplæring, kantine, teknisk konsulent og juridisk bistand. Disse interntjenestene er arbeidsintensive, og kapitalkostnadene tilskrives hovedsakelig bruk av bygningsareal. Kapitalkostnadene til byggesakstjenesten (kjerneproduktet) samt øvrige interntjenester (hustrykkeri, IT avdelingen, sentralbord, post, drift av felles maskinpark og bygningsdrift) bør beregnes etter prinsippene angitt i retningslinjene. Selvkostavregning og årsregnskap Kravet om fondsavsetning (se punkt 2.2) innebærer at selvkost bør avregnes i forbindelse med årsregnskapet. Dette vil også muliggjøre revisjon av selvkostregnskapet sammen med årsregnskapet. Kommunens frist for avlevering av årsregnskap er 15. februar. Selvkostregnskapet bør derfor foreligge senest 15. februar. Forskrift om årsregnskap og årsberetning 14 krever ikke at selvkostregnskapene skal fremgå av årsregnskapet. Selvkostregnskapet inneholder imidlertid opplysninger som kan være relevante for offentligheten. Dette ved at selvkostregnskapet viser om tjenestens inntekter overstiger selvkost. Selvkostregnskapet bør derfor, etter revisjonens vurdering, fremgå av årsregnskapet. Revisjonskriterier Ut fra dette avledes følgende revisjonskriterier: Kommunen skal foreta etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av byggesakstjenestens reelle kostnader. Kommunen skal kun ta med reelle merkostnader i selvkostregnskapet. Kommunen bør inkludere samtlige reelle merkostnader i selvkostregnskapet. Dersom kjernepersonalet produserer flere tjenester bør kostnadene (og inntektene) fordeles. Valgt fordelingsnøkkel bør samsvare med retningslinjenes intensjon. Selvkostregnskapet skal avregnes årlig, og bør foreligge senest 15. februar etterfølgende år. Selvkostregnskapet bør fremgå av årsregnskapet. 12 H s Eierseksjonsloven 7 fastslår at gebyret ikke må overstige tre ganger rettsgebyret (fem ganger rettsgebyret ved befaring). I 2005 var rettsgebyret på kroner 845. Bestemmelsen medfører at kommunen neppe kan oppnå full kostnadsdekning for eierseksjonering. 14 Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). 4

11 2.2 Selvkostregnskapets over og underskudd (fond) Retningslinjene bestemmer at overskudd fra selvkosttjenesten skal settes på bundet selvkostfond. Kravet om fondsavsetning fremkom også av Veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (fra 1996). Dette innebærer at kravet om fondsavsetning gjaldt fra Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Selvkostfondet kan derfor ikke benyttes til å finansiere anleggsmidler (endret i 2003) 15. Retningslinjene bestemmer at fondet skal renteberegnes (alternativkostnad). Rentene kompenserer for brukernes tapte avkastning ved at midlene bindes i fond. Kalkylerenten skal være lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med tre års gjenværende løpetid, samt et tillegg på en prosent. Kommunen kan avsette og renteberegne underskudd på fond, forutsatt at kommunestyret har vedtatt at tjenesten skal fullfinansieres 16. Underskudd som ikke dekkes innen fem år skal strykes. Kommunen har anledning til å dekke underskudd med tidligere avsetninger til fond, selv om det ikke foreligger vedtak om fullfinansiering. Ut fra dette avledes følgende revisjonskriterier: Dersom selvkostregnskapet viser at gebyrinntektene overskrider reelle kostnader, skal overskuddet avsettes til bundet selvkostfond. Fondet skal benyttes til å stabilisere gebyrene. 2.3 Selvkost som øvre grense for den enkelte gruppe tiltak Norges høyesterett tok stilling til om selvkostprinsippet bare setter begrensninger for hvor mye kommunen totalt kan kreve inn i gebyrer, eller om det også legger føringer for beregning av det enkelte gebyr (fordeling av utgiftene brukerne i mellom) 17. Høyesteretts flertall (3-2) konkluderte at gebyret skal ta utgangspunkt i de gjennomsnittlige utgiftene for vedkommende arealklasse, slik at man kommer så nær de faktiske utgifter for den enkelte klassen som mulig, og at et gebyrvedtak vil være ugyldig når det ikke kan dokumenteres at de gjennomsnittlige utgiftene for vedkommende klasse er tilsvarende store 18. Dommen gjelder selvkostprinsippet i forhold delingsloven 5-2 (kart- og delingsforretning). Sivilombudsmannen fastslår i sak 2005/1489 at avgjørelsen også gjelder i forhold til plan- og bygningsloven 19. Ifølge Sivilombudsmannen har ikke kommunen skjønnsfrihet til å fastsette er gebyr som overstiger selvkost i den enkelte sak. Høyesteretts dom samsvarer med Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 36. Forskriften bestemmer at gebyrene skal beregnes i forhold til arbeidsmengde, om opplysninger og dokumentasjon er klarlagt fra ansvarlig søkers eller tiltakshavers side, kommunens tilsynsoppgaver, om det foreligger sentral godkjenning for ansvarsrett, og annet av betydning for kommunens behandling. Revisjonen undersøker ikke om selvkostprinsippet etterleves i enkeltsaker slik høyesteretts dom forutsetter. I stedet undersøker vi om kommunens gebyrregulativ tar hensyn til høyesteretts avgjørelse Manglende samsvar med høyesteretts avgjørelse øker sannsynligheten for at kommunens inntekter overstiger selvkost for enkelte saksgrupper. Ut fra dette avledes følgende revisjonskriterium: Gebyrregulativet bør utformes slik at byggesaksgebyrene ikke overstiger selvkost for noen gruppe tiltak. 15 H s H s Norges Høyesteretts dom av Sak. Nr 2004/678 AS Selvaagbygg mot Lørenskog kommune. 18 Se domspremiss nummer Sivilombudsmannen. Beregning av byggesaksgebyr 2005/

12 2.4 Kartkostnader Kartverk har betydelig nytteverdi for kommunen (og samfunnet). Kartverket benyttes blant annet til beredskap, redningstjeneste, ressursforvaltning, samferdsel, arealplanlegging, utbygning og drift av vei-, vann- og kloaknett, trafikkovervåkning, innkreving av kommunale avgifter, kulturminneforvaltning og landbruksforvaltning 20. Byggesaker medfører ofte at kommunens kartverk må oppdateres. Kommunen er lovpålagt å oppdatere og stille kartverket til rådighet for alle som fremmer eller uttaler seg om en byggesak 21. Fylkesmannen vurderte (se vedlegg 5) at etablering, oppdatering og drift av kartverket (GAB-registeret) må dekkes av kommunen (ikke byggesaksbrukerne). Vurderingen bygde på daværende veileder til tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven kapittel II Kartverk 22. Ifølge veilederen kan tilrettelegging av kartgrunnlaget for byggesaksbehandling, for eksempel utarbeiding av situasjonskart, dekkes av gebyr. Ut fra dette avledes følgende revisjonskriterium: Etablering, oppdatering og drift av kartverket bør dekkes av kommunen. Tilrettelegging av kartgrunnlaget for byggesaksbehandling kan dekkes av gebyr. 20 Det kongelige miljøverndepartement. Norge digitalt et felles fundament for verdiskaping. St.meld. nr. 30 ( ). s Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen I nyeste utgave av veilederen er kapittelet opphevet. 6

13 3 FUNN /FAKTA Først gjennomgås kommunens selvkostregnskap for Deretter undersøkes selvkost og fondsavsetninger fra 2000 til Avslutningsvis behandles kommunens gebyrregulativ. I tillegg tas det med et avsnitt om kartkostnader for året Selvkostregnskapet Om selvkostregnskapet Lørenskog kommune har ikke tidligere utarbeidet selvkostregnskap for byggesakstjenesten. Dette skyldes at hele utbygningstjenesten (se figur 1.1) har blitt betraktet som et selvkostområde 23. Kommunen har heller ikke utarbeidet selvkostregnskap for hele utbygningstjenesten. Kommunen har hatt som intensjon å avregne selvkost hvert femte år. Revisjonen har kommentert manglende selvkostregnskap for byggesak i revisjonsberetningene for 2004, 2005 og Byggesakstjenestens selvkostregnskap for året 2005 ble utarbeidet ved årsskiftet 2006/2007. Revisjonen mottok (etter forespørsel) første versjon av selvkostregnskapet Siste rettelse ble mottatt Lørenskog kommune har samtidig utarbeidet selvkostregnskap tilbake til året 1999 (se avsnitt 4.2). Selvkostregnskapene er utarbeidet av utbygningstjenesten, på bakgrunn av føringer fra økonomiavdelingen 24. Tabell 3.1 viser resultatet av Lørenskog kommunes selvkostregnskap for året Tabell 3.1 Lørenskog kommunes selvkostregnskap 2005 Selvkostregnskap 2005 Kjerneprodukt kostnader Interntjeneste kostnader Sum kostnader Gebyrinntekter Andre inntekter Renteinntekter fond (kalkulert) Sum inntekter Selvkostresultat Fondsavsetning - Kostnadsdekning 256 % Ifølge Lørenskog kommunes selvkostregnskap for året 2005 hadde byggesakstjenesten et overskudd på kroner Lørenskog kommunes betydelige byggesaksoverskudd skyldes at kommunen periodevis behandler omfattende byggesaker, som utløser gebyr på størrelsesorden en million kroner (se avsnitt 3.3) Kostnader For året 2005 førte Lørenskog kommune kostnader på kroner i selvkostregnskapet for byggesak (se sum kostnader i tabell 3.1). Tabell 3.2 deler kommunens selvkostnad i ulike kostnadskomponenter 25. Tabellen er utarbeidet av revisjonen, og bygger på kommunens selvkostregnskap. 23 Intervju med utbygningssjef, fagsjef byggesakskontoret og personalkonsulent i Lørenskog kommune Intervju med utbygningssjef, fagsjef byggesakskontoret og personalkonsulent i Lørenskog kommune Differanse på kroner skyldes avrunding. 7

14 Tabell 3.2 Fordeling av Lørenskog kommunes selvkostnad 2005 Aktivitet/avdeling Drifts Husleie Bygg Påslag Inntekt Netto And. Tas med kostnad drift kostnad % Byggesakskontoret , Byggesakskontoret Regnskap , Merkantilkontoret Administrasjon , Arbeidsgiverseksjon , Bedriftshelsetjeneste , Personalpolitiske tiltak , Kantine , IT-tjenesten , Revisjon , Lønn , Selvkost byggesak Det kan stilles spørsmål ved om følgende kostnader skal med i selvkostregnskapet for byggesak: Påslag: Lørenskog kommune øker interntjenestenes kostnader med et påslag (se tabell 3.2 kolonne fem). Påslaget fremkommer ved å beregne indirekte kostnader for interntjenestene. Regnskapsseksjonens kostnader øker for eksempel med kroner Dette påslaget består av kostnader fra administrasjonsseksjonen (kroner ), personalpolitiske tiltak (kroner ), lønnseksjonen (kroner ), bedriftshelsetjenesten (kroner 4 091), personalseksjonen (kroner ), regnskapsseksjonen (kroner ), kantine (kroner ), revisjon (kroner 3 634) og IT-tjenesten (kroner ). Samlet medfører påslagene at interntjenestenes kostnader øker med kroner (cirka kroner tas med). Ifølge økonomisjefen medfører påslagene at byggesakstjenestens selvkostregnskap blir korrekt. Dele- og seksjoneringskostnader (en del av byggesakskontoret): Selvkostregnskapet skiller ikke mellom byggesak, delesaker og seksjonering. Ifølge utbygningssjefen innlemmes seksjonering i byggesakskostnadene fordi det er en arbeidsoppgave som byggesaksavdelingen utfører 26. Ifølge utbyggingstjenestens økonomiplan 2005 til 2008 har byggesakskontoret, i tillegg til byggesaksbehandling, blant annet ansvar for saksbehandling av delesøknader, seksjonering 27, vann- og avløpsanlegg, og planutvalgssaker 28. Kostnader til salg av kart: Service- og merkantilkontoret selger kart til eiendomsmeglere. Inntektene fra kartsalget holdes utenfor selvkostregnskapet, mens kostnadene tas med. Byggesaksbrukere skal ikke dekke service- og merkantilkontorets kostnader ved salg av kart til eiendomsmeglere. Lørenskog kommunes selvkostregnskap inneholder enkelte utilsiktede feil: Dobbelføring: Lørenskog kommune tar med både avskrivingskostnader og kapitalkostnader for administrasjonsseksjonen. Dette ved at avskrivingskostnader på kroner (art 590) inngår i administrasjonsseksjonens driftskostnader (kroner tas med) 29. Samme enhet, ulik fordelingsnøkkel: Lørenskog kommune benytter ulik fordelingsnøkkel for byggesakstjenestens driftskostnader og kapital- og bygningsdriftskostnader. Dette ved at kommunen henfører 98,9 prosent av driftskostnadene, og 100 prosent av kapital- 26 Intervju med utbygningssjef, fagsjef byggesakskontoret og personalkonsulent i Lørenskog kommune Eierseksjoneringsloven 7 fastslår at seksjoneringsgebyret ikke kan overstige tre ganger rettsgebyret (fem ganger rettsgebyret ved befaring). Bestemmelsen medfører at kommunen neppe kan oppnå full kostnadsdekning for eierseksjonering. 28 Lørenskog kommune, utbyggingstjenesten. Økonomiplan Skedsmo kommune avgrenser til sammenligning driftskostnadene etter KOSTRAs definisjon av netto driftsutgifter (unntatt avskrivinger). Dette ved at kostnader ført på artsgruppe fem (finansutgifter) og ni (finansinntekter) holdes utenfor selvkostregnskapet 8

15 og bygningsdriftskostnadene. Beregning av bygningsdriftskostnader avviker noe fra retningslinjene. Dette ved at Lørenskog kommune ikke benytter regnskapstall ved beregning av kostnader til bygningsdrift (drift av rådhuset). I stedet multipliseres enhetenes antall kvadratmeter med en pris på kroner 690 (se tabell 3.2 kolonne fire). Posteringen er merket Oppvarming, renhold, adm. og drift i selvkostregnskapet. Bygningsdriftskostnader føres for både byggesakstjenesten (kjerneproduktet) og interntjenestene. Ifølge selvkostretningslinjene bør Lørenskog kommune benytte regnskapstall ved føring av reelle merkostnader til bygningsdrift. Bygningsdrift bør tas med som egen aktivitet, og behandles på samme måte som andre interntjenester. Ifølge økonomisjefen vil dette være ressurskrevende. Avviket har ikke nødvendigvis stor praktisk betydning Inntekter Lørenskog kommune hadde gebyrinntekter på kroner i 2005 (se sum inntekter i tabell 3.1). Inntekter fra seksjoneringstjenesten inngår i byggesakstjenestens gebyrinntekter. Dette skyldes at seksjonering foretas av byggesaksbehandlerne. 3.2 Selvkostregnskapets over- og underskudd (fond) Lørenskog kommune har ikke avsatt overskudd fra byggesakstjenesten på fond. Eventuelt overskudd gikk til kommunen til og med året Ifølge utbygningssjefen skal eventuelt overskudd fra og med året 2007 settes på fond. Ifølge utbygningssjefen skal fondet anvendes til å digitalisere arkivet 30. Selvkost før 2005 Tabell 3.3 viser resultatet av Lørenskog kommunes etterberegning av selvkost tilbake til Revisjonen har ikke kontrollert kommunens etterberegninger for årene 1999 til Etterberegningene bygger på samme prinsipper som 2005-regnskapet. Tabell 3.3 Lørenskog kommunes selvkostberegninger 1999 til 2004 Selvkostregnskap Kjerneproduktets kostnad Interntjenestenes kostnad Sum kostnader Gebyrinntekter Andre inntekter Renteinntekter fond Sum inntekter Selvkostresultat Fondsavsetning Kostnadsdekning 38 % 79 % 167 % 82 % 64 % 209 % Ifølge tabell 3.3 hadde byggesakstjenesten underskudd årene 1999, 2000 og Tjenesten gikk med overskudd årene 2001 og Totalt har byggesakstjenesten et overskudd på kroner fra 1999 til Revisjonen har ikke mottatt selvkostregnskap for Anslått fondsutvikling Kommunen kan avsette underskudd på fond, forutsatt at kommunestyret (senest året før) har vedtatt at tjenesten skal fullfinansieres. Ifølge utbygningssjefen har ikke kommunestyret fattet et eksplisitt vedtak om fullfinansiering. Fullfinansiering (for hele utbygningstjenesten) ligger imidlertid implisitt i flere vedtak fattet av kommunestyret og planutvalget. Dette gjelder hovedsakelig vedtak tilknyttet 30 Intervju med utbygningssjef, fagsjef byggesakskontoret og personalkonsulent i Lørenskog kommune

16 budsjettbehandlingen 31. Kommunestyret vedtok første gang et gebyrregulativ med fullfinansiering (for utbygningstjenesten) som intensjon 32. Tabell 3.4 viser mulig fondsutvikling dersom Lørenskog kommune hadde avsatt over- og underskudd til fond i perioden 1999 til Tabellen viser at byggesaksfond opprettet januar 1999 ville hatt kroner (inklusive renter) i saldo ved utgangen av Byggesaksfondet ville hatt negativ saldo til og med Tabell 3.4 Anslått fondsutvikling årene 1999 til 2005 ÅR IB fond Over/underskudd Renter 33 UB fond Selvkost for den enkelte gruppe tiltak (gebyrregulativet) Lørenskog kommune benytter to metoder for beregning av byggesaksgebyrenes størrelse (se vedlegg 2). Gebyrstørrelse beregnes ut fra antall boenheter for boliger, og antall kvadratmeter for andre bygg. Enkle tiltak har 20 prosent lavere gebyr sammenlignet med ordinære tiltak. Figur 3.1 illustrerer saksgebyret for boliger og andre bygg (for eksempel næringsbygg). Figuren viser at byggesaksgebyret stiger proporsjonalt med antall boenheter/kvadratmeter. Boliger Andre bygg (næring etc) Gebyr Figur Antall boenheter Ordinære søknader Enkle tiltak Gebyr for boliger og andre bygg i Lørenskog kommune Gebyr Kvadratmeter Ordinære søknader Enkle tiltak Ifølge figur 3.1 (og gebyrregulativet) vil saksbehandling av boligkompleks med 100 boenheter koste tiltakshaver kroner Saksbehandling av næringsbygg med areal på kvadratmeter vil koste tiltakshaver kroner (se figur 3.1). Dette skyldes at byggesaksgebyrene stiger proporsjonalt med antall boenheter/kvadratmeter. Dette gjelder ikke nødvendigvis kommunens kostnader ved saken, jamfør høyesteretts dom Kommunens kostnader med omfattende saker kan i stedet tenkes å ha kurveform (buet). Dette ved at kostnadene stiger med økt antall boenheter/kvadratmeter til et visst nivå. Etter dette utjevnes kommunens kostnader. 31 Intervju med utbygningssjef, fagsjef byggesakskontoret og personalkonsulent i Lørenskog kommune Lørenskog kommune. Møteinnkalling for kommunestyret. Sak 3/ s Renten var 7,61 i 2000, 7,44 i ,39 i 2002, 5,24 i 2003, 3,95 i 2004 og 3,9 i 2005 (prosent). 10

17 Revisjonen ser ikke på enkeltsaker i denne undersøkelsen. Det kan likevel nevnes at Lørenskog kommune behandler byggesaker med bruksareal på over kvadratmeter. Nye Ahus inneholder for eksempel nybygg på over kvadratmeter. Postens nye terminal har til sammenligning et areal på cirka kvadratmeter (inkludert første og andre byggetrinn). Utbygning av Lørenskog sentrum utløser også byggesaksgebyrer på størrelsen en million kroner Kartkostnader året 2006 I 2006 betalte byggesaksbrukerne for belastning av kartverket gjennom gebyr for situasjonskart. Tabell 3.5 viser at gebyret (i 2007) er kroner for tiltak under 2000 kvadratmeter. Tabell 3.5 Gebyr for situasjonskart Kvadratmeter Gebyr m m m per dekar 422 Utover m per dekar 26 I tillegg overførte Lørenskog kommune kroner fra byggesakstjenesten til kart- og geodatakontoret i Overføringen skyldes en ny betalingsordning der 70 prosent av kartverkets markedsverdi årlig belastes byggesaksavdelingen. Lørenskog kommune har konferert med Blom ASA og Statens kartverk for å bestemme kartverkets markedsverdi. Kartverkets markedsverdi ble satt til en million kroner. Markedsverdien er gyldig per årsskiftet 2006/2007, og vil være konjunkturavhengig 36. Til sammenligning dekker byggesaksgebyret byggesaksbrukernes andel av kartkostnadene i Skedsmo kommune, mens situasjonskart er gratis. 34 Lørenskog kommune. Planutvalget. Detaljert årsbudsjett Utbygningstjenesten. Sak 102/ Gebyrregulativ Intervju med utbygningssjef, fagsjef byggesakskontoret og personalkonsulent i Lørenskog kommune

18 4 REVISJONENS VURDERINGER 4.1 Selvkostregnskapet Etter revisjonens vurdering er det uheldig at Lørenskog kommune ikke tidligere har utarbeidet selvkostregnskap for byggesak, slik retningslinjene fra 2003 krever. Dette er påpekt i revisjonsberetningene for 2004, 2005 og Kravet om fondsavsetning tilsier at kommunens selvkostregnskap for foregående år, skal være ferdig senest 15. februar inneværende år. Dette muliggjør revisjon av selvkostregnskapet i forbindelse med årsregnskapet. Av hensyn til byggesaksbrukerne bør selvkostregnskapet fremgå som note av årsregnskapet. Dette for å dokumentere at kommunen ikke profitterer på byggesaksbehandling. Kommentarer til selvkostregnskapet Lørenskog kommune har, i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, etterberegnet selvkost fra 1999 til 2005, hvorav revisjonen har gjennomgått 2005-regnskapet. Selvkostregnskapet samsvarer i stor grad med retningslinjene, og utgjør et godt grunnlag for fremtidige selvkostberegninger. Etter revisjonens vurdering kan det stilles spørsmål ved om Lørenskog kommunes beregning av indirekte kostnader av indirekte kostnader (påslag) er innenfor retningslinjenes definisjon av reelle merkostnader. Avviket har ikke vesentlig betydning på selvkostregnskapets resultat (cirka kroner er tatt med). Revisjonen stiller også spørsmål ved om delesak- og seksjoneringskostnader skal med i byggesakstjenestens selvkostregnskap. Revisjonen har sendt brev til fylkesmannen for å avklare dette (se vedlegg 4). Etter revisjonens vurdering skal ikke kostnader til salg av kart (meglere) tas med i selvkostregnskapet. Disse kostnadene kan medføre at byggesakstjenestens selvkostnad er noe høy. Revisjonen har avdekket enkelte utilsiktede feil og avvikende beregningsmetoder. Disse forholdene har etter revisjonens vurdering begrenset betydning for selvkostregnskapets resultat. 4.2 Selvkostregnskapets over- og underskudd Lørenskog kommune avsatte ikke byggesakstjenestens overskudd på fond årene 2001, 2004 og 2005, slik selvkostretningslinjene (fra 1996) krever. Byggesaksfond opprettet januar 1999 ville hatt kroner (inklusive renter) i saldo ved utgangen av Beløpet er justert for underskudd årene 1999, 2000, 2002 og Kommunestyret vedtok gebyrregulativ med fullfinansiering som intensjon for hele utbygningstjenesten. Manglende fondsavsetning (og selvkostregnskap) for byggesak har sammenheng med at hele utbygningstjenesten har blitt betraktet som ett selvkostområde. Kommunen antok tidligere at fondsavsetning for byggesak var unødvendig så lenge utbygningstjenesten samlet sett gikk med underskudd. Fortjeneste på byggesaksbehandling er ikke i tråd med forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 36 og selvkostretningslinjene, som slår fast at byggesaksbrukerne ikke skal betale mer enn kostnaden ved benyttet tjeneste. 12

19 Etter revisjonens vurdering bør overskudd fra perioden 1999 til 2005 avsettes til bundet selvkostfond. Byggesaksfondet skal hovedsakelig benyttes til å stabilisere gebyrene (innen 3 5 år). Fondet skal ikke finansiere anleggsmidler. 4.3 Selvkost for den enkelte gruppe tiltak (gebyrregulativet) Lørenskog kommunes gebyrregulativ tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til høyesteretts dom Byggesaksgebyret stiger proporsjonalt med antall boenheter/kvadratmeter. Dette gjelder ikke nødvendigvis kommunens kostnader ved saken, jamfør høyesteretts dom Gebyrregulativets oppbygning medfører risiko for at utbyggere med mange boenheter/kvadratmeter dekker en uforholdsmessig stor andel av byggesakstjenestens totale kostnader. Kommunen har ikke skjønnsfrihet til å til å fastsette et byggesaksgebyr som overstiger selvkost i den enkelte sak, jamfør sivilombudsmannens uttalelse i sak 2005/1489. Byggesakstjenestens gebyrinntekter varierer betydelig fra år til år (se tabell 3.3). Særskilt høye inntekter enkelte år kan forklares ved at store utbygningsprosjekter har utløst milliongebyrer. Etter revisjonens vurdering bør gebyrregulativet endres i henhold til høyesteretts dom Kartkostnader året 2006 I henhold til fylkesmannens vurdering (se vedlegg 5) bør kommunen selv dekke en andel av kartkostnadene. Kartverket har allmenn nytteverdi, og benyttes for eksempel i kommuneplanarbeidet. Etter revisjonens vurdering kan tilrettelegging av kartgrunnlaget for byggesaksbehandling dekkes av gebyr. Lørenskog kommune bør enten dekke byggesaksbrukernes kartkostnader ved eget gebyr for situasjonskart, eller ved å ta kostnadene inn i byggesaksgebyret. Ved å dekke kartkostnadene gjennom gebyr, og samtidig overføre i regnskapet, er det fare for at byggesaksbrukerne betaler for samme tjeneste dobbelt. I 2006 betalte byggesaksbrukerne gebyr for situasjonskart, samtidig som kroner av byggesaksinntektene ble overført til kart- og geodatakontoret. Etter revisjonens vurdering kan ikke kartverkets markedsverdi brukes som grunnlag for beregning av byggesaksbrukernes reelle merkostnader. 13

20 5 HØRING Rådmannen skal gis anledning til å utrykke sitt syn på forholdene som fremgår i rapporten. Kommentarene skal fremgå i rapporten, jamfør forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 8 annet ledd Rådmannens kommentar Høring av forvaltningsrevisjonsrapport om selvkost innen byggesaksbehandling Rådmannen finner at faktagrunnlaget som rapporten bygger på i det alt vesentlige er i samsvar med kommunens egen oppfatning etter den gjennomgang en hadde med revisjonen Til revisjonens vurderinger under kapittel 4 i saken har en følgende bemerkninger: 4.1 Selvkostregnskapet Rådmannen er enig i at retningslinjene ikke er etterlevet og at dette må rettes på. For regnskapet 2007 tar en sikte på å oppfylle retningslinjenes krav til avleggelse av regnskap med tilhørende avslutning av dette mot selvkostfondet innen Revisjonen reiser spørsmålet om det å ta med indirekte kostnader for indirekte kostnader er i samsvar med reglene. Rådmannen mener at dette er i samsvar med tradisjonell selvkostberegning og med H Systemet er at hjelpeavdelinger fordeles videre til andre, midlertidige kostnadsbærere, som igjen fordeles videre til de endelige kostnadsbærere. Retningslinjenes begrensning går på kostnader kommuner ville hatt uavhengig av produksjonen av den relevante vare eller tjeneste og ikke på om hjelpe- og støttefunksjoner skal uttrykkes med sine virkelige kostnader. Dersom de indirekte kostnader ikke tillates fordelt, ville kommunen bli sittende igjen med et sett kostnader som måtte dekkes over de frie inntektene som et skjult subsidium av vedkommende tjeneste. Dette harmonerer ikke med definisjonen om at den kommunale selvkost uttrykkes ved.. den merkostnad kommunen påføres.. Tar man ikke med de fulle kostnadene for hjelpeavdelingene, vil dette så vidt en kan se være kryssubsidiering og konkurransevridning. Dette er ikke tillatt etter EØS-avtalen art. 61 er videreført i lov om offentlig støtte av nr Fornyings- og administrasjonsdepartementet håndhever disse bestemmelser. Utbyggingstjenestens virkeområde er på visse områder konkurranseutsatt, mens dette på andre områder ikke er tilfelle. Imidlertid vil en anta at det ikke vil være hensiktsmessig å operere med to selvkostregler: for konkurranseutsatt og for ikke konkurranseutsatt virksomhet. Og H-2140 åpner ikke for en slik deling. Følgelig må de regler og vurderinger som gjelder for konkurranseutsatte selvkostvirksomheter være bestemmende for alle selvkostvirksomheter. Men fenomenet merkostnad i H-2140 er for øvrig heller intet entydig og enkelt begrep i 37 Rådmannens svar (datert ) er forfattet av avdelingssjef fellestjenesten teknisk. 14

21 forhold til nevnte kryssubsidiering. Dette er imidlertid ting en må komme tilbake til i en større utredning se senere i dette svaret. 4.2 Selvkostregnskapet over- og underskudd Rådmannen er enig i at over- og underskudd på selvkostregnskaper skal avsettes til eventuelt belastes selvkostfondene hvorav det skal være ett til hvert selvkostbegrep. For utbyggingstjenesten vil en således ha tre selvkostfond: byggesak, regulering og kart/geodata. Kart- og geodata, regulering og til dels også byggesak er alle regnskaper som griper inn i hverandre, slik at en del av kostnadene i ett regnskap inngår som indirekte kostnader i et eller begge de andre. Dette var da også årsaken til ak kommunen tidligere anså det hele som ett selvkostområde, hvor det avgjørende var om dette samlet gikk med overskudd eller underskudd før det var aktuelt med avsetninger eller forbruk av fond. Kommunen har forstått høyesterettsdommen slik at man ikke kan se utbyggingstjenesten som et hele, men må anse den som tre separate (om enn innbyrdes avhengige) selvkostområder. Dette innebærer imidlertid ikke at de tre områdene ikke kan gå i null samlet sett. Rådmannen har til hensikt å se til at 2007 regnskapet for utbyggingstjenesten blir definert som tre selvkostområder med hvert sitt fond. 4.3 Selvkost for den enkelte gruppe tiltak Rådmannen vil se til at gebyrregulativet for 2008 blir endret slik at gebyrene blir mer i samsvar med arbeidsfordelingen for den enkelte tjenestetype. 4.4 Kartkostnader året 2006 Rådmannen er enig i at kartverkets markedsverdi ikke er et godt kostnadsgrunnlag for byggesakskontorets bruk av kart- og geodatakontorets produkter. Prinsippet er imidlertid at disse produktene vil være indirekte kostnader for byggesakskontoret. Problemet blir da å finne et bedre uttrykk for disse kostnadene og dette vil en arbeide videre med. Revisjonen reist spørsmål om et komplisert emne. Retningslinjene i H-2140 omhandler kostnadsbildet, men ikke prising eller fordeling av kostnadene på brukerne. Av H-2140 går det frem at retningslinjene ikke er presise. Eksempelvis viser man under en liste over tilleggsytelser og henførbare støttefunksjoner (interntjenester), men sier eksplisitt at den ikke kan oppfattes som absolutt uttømmende. I etterfølges dette av Skisse til håndtering.. Rådmennene i Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Skedsmo har satt ned en gruppe bestående av kommunenes økonomisjefer for å se på hele sakskomplekset for reguleringsvesen, kart- og geodata, byggesak m.m. Arbeidet vil skje i samarbeid med de respektive fagkontorer. Det kan også tenkes at arbeidet utvides til flere SNR kommuner. 15

22 Målet er å komme frem til en felles selvkostforståelse og harmonisering av gebyrregulativene, og så fremme forslag for de respektive kommunestyrer om dette. Det er også ønskelig med en tilknytning til revisjonen i dette arbeidet. Siktemålet er å ha en utredning ferdig innen sommeren Med hilsen Arne Heilemann Rådmann Bjørn Kittilsen økonomisjef 16

23 KILDEHENVISNINGER Det kongelige miljøverndepartement. Norge digitalt et felles fundament for verdiskaping. St.meld. nr. 30 ( ). Hellevik, Ottar. Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Universitetsforlaget AS. 6. utgave, 2. opplag Kommunal- og regionaldepartementet. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. H Januar KOSTRA. Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og fylkeskommuner. Regnskapsåret URL: [online: ]. Lørenskog kommune. Intern telefonkatalog Lørenskog kommune. Møteinnkalling for kommunestyret Lørenskog kommune, utbyggingstjenesten. Økonomiplan Lørenskog kommune. planutvalget. Detaljert årsbudsjett Utbygningstjenesten. Sak 102/ Sivilombudsmannen. Beregning av byggesaksgebyr sak 2005/ URL: [online ] LOVGIVNING 1978 Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) av Ikrafttredelse Miljøverndepartementet. URL: [online ] Forskrift til lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven). Vedtatt: , Ikrafttredelse Miljøverndepartementet. URL: (online ) Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) av Ikrafttredelse: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). URL: html [online ] Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av Ikraftredelse Nr Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), Kommunalavdelingen. Hjemmel: Kommuneloven Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen av Ikrafttredelse Miljøverndepartementet, avdeling for regional planlegging. Hjemmel: Plan- og bygningsloven. URL: [online: ]. DOMMER Norges Høyesteretts dom av Sak. Nr 2004/678 AS Selvaagbygg mot Oslo kommune. 17

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSBEHANDLINGSTIDEN FOR BYGGESAKER I HORTEN KOMMUNE HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSBEHANDLINGSTIDEN FOR BYGGESAKER I HORTEN KOMMUNE HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSBEHANDLINGSTIDEN FOR BYGGESAKER I HORTEN KOMMUNE HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende?

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Rica Holmenkollen Park Hotel 4. september 2014 Ketil Pedersen Faglig ansvarlig Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS: etablert januar

Detaljer

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

GOD NOK INFORMASJON?

GOD NOK INFORMASJON? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT GOD NOK INFORMASJON? OM BYGGESAKSBEHANDLING OG TILTAK I EGENREGI I RÆLINGEN KOMMUNE APRIL 2009 Utført av Egil Johansson INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Lier kommune - gbnr 111/6 - Gamle Tuverud - klage på avslag på søknad om nedsatt saksbehandlingsgebyr

Lier kommune - gbnr 111/6 - Gamle Tuverud - klage på avslag på søknad om nedsatt saksbehandlingsgebyr Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/3170 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - gbnr 111/6 -

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 010/06-017/06 Dato: 28.04.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie

Detaljer

14.11.2011 Bunntekst 1

14.11.2011 Bunntekst 1 14.11.2011 Bunntekst 1 Kommunens selvkostregnskap i plansaker Malvin Bjorøy plan- og bygningsjef Røyken kommune Enkelt? 14.11.2011 Bunntekst 3 Bakgrunn - Problemstilling Kan man ta gebyr for plansaksbehandling?

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109)

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) Forslag til nytt gebyrregulativ med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

SEKSJONERINGSVEILEDER

SEKSJONERINGSVEILEDER SEKSJONERINGSVEILEDER FAGGRUPPE GEODATA PLAN, NÆRING OG KULTUR 2013 Sørum kommune, Rådhuset, 1920 Sørumsand, Telefon 63 86 98 20, Telefaks 63 82 64 44, e-post postmottak@sorum.kommune.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Selvkost Teori og praksis. NKF Fagseminar 7.11.2011

Selvkost Teori og praksis. NKF Fagseminar 7.11.2011 Selvkost Teori og praksis NKF Fagseminar 7.11.2011 Ketil Krogstad Bygningssjef Bærum Tema?? Hva handler det om? Penger og Juss eller Et samfunnsoppdrag bidrag for å sikre kvalitet i byggverk med omgivelser

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

Saksfremlegg. 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Arkivsak: 08/4494 Sakstittel: Saksfremlegg 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Revidert gebyrforskrift

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Selvkostberegninger i Sande kommune

Selvkostberegninger i Sande kommune Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Selvkostberegninger i Sande kommune Vann og avløp 2014 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon IT-revisjon Selskapskontroll Veiledning Regnskapsrevisjon Innsyn Misligheter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Selvkost innen tekniske tjenester

Selvkost innen tekniske tjenester Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost innen tekniske tjenester April 2009 Eigersund kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs

Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs Økonomisjef Kristian Mehus Budsjett og handlingsprogram 2012 2015 - budsjettprosess og lesekurs 2. november 2011 Side 1 Budsjettdokumentene Politisk behandling: - Presentasjon 26. okt. - Budsjettkonf.

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-, KART-, OPPMÅLINGS- OG SEKJONERINGSSAKER I TIME KOMMUNE 2015

GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-, KART-, OPPMÅLINGS- OG SEKJONERINGSSAKER I TIME KOMMUNE 2015 Arkiv: K1-231, K2 - L00 Vår ref: 14/2107-3 Journalpostid: 14/27863 Saksbeh.: Yvonne van Bentum GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, KONSESJONS-, DELINGS-, KART-, OPPMÅLINGS- OG SEKJONERINGSSAKER I TIME KOMMUNE

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014.

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014. Kontrollutvalget i Holmestrand kommune MØTEPROTOKOLL ÅPENT MØTE Dato: 21.05.15 kl. 18.00 Møtested: Kantina, rådhuset Disse møtte: Hanna Therese Berg, leder Hans Petter Harestad, nestleder Bjørn Maurstad,

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Felles kontor Byggesak, plan og geodata

Felles kontor Byggesak, plan og geodata Felles kontor Byggesak, plan og geodata 1. Delegering, styringsdokumenter og saksgang 2. Gebyrene 3. Utgifter til drift av et felles kontor 2K-møte 4.mars 2013 Steinar Lien 1. Delegering, styringsdokumenter

Detaljer

Informasjon om regnskapsrevisjon

Informasjon om regnskapsrevisjon Informasjon om regnskapsrevisjon Hvem er vi? Romerike revisjon IKS (RRI) ble opprettet i 2014 og er en sammenslutning av de tre tidligere revisjonsdistriktene på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 15-2014 Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Formålet med prosjektet er

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Avgifts- og prisberegninger i norske havner Erfaringer fra Hurtigrutesakene

Avgifts- og prisberegninger i norske havner Erfaringer fra Hurtigrutesakene Avgifts- og prisberegninger i norske havner Erfaringer fra Hurtigrutesakene oyvind.glendrange@bdo.no morten.thuve@bdo.no Havnelederforum Oslo, 15. januar 2016 Alt innhold, inkludert, men ikke begrenset

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03 KAP. A A 1 A 1-1 A 1-2 GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 1,03 1,03 ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER Generelle bestemmelser: HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ er fastsatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer