Selvkost innen byggesaksbehandling Etterleves selvkostregelverket?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvkost innen byggesaksbehandling Etterleves selvkostregelverket?"

Transkript

1 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON Revisjonsrapport Selvkost innen byggesaksbehandling Etterleves selvkostregelverket? Lørenskog kommune September 2007 Utført av Morten Kallevig

2

3 INNHOLD SAMMENDRAG I PROSJEKTETS PROBLEMSTILLING I OPPSUMMERING I ANBEFALINGER II 1 INNLEDNING PROSJEKTETS BAKGRUNN AVGRENSNING OG PROBLEMSTILLING RAPPORTENS OPPBYGNING DATAINNSAMLING ORGANISERING REVISJONSKRITERIER SELVKOSTREGNSKAP SELVKOSTREGNSKAPETS OVER OG UNDERSKUDD (FOND) SELVKOST SOM ØVRE GRENSE FOR DEN ENKELTE GRUPPE TILTAK KARTKOSTNADER FUNN /FAKTA SELVKOSTREGNSKAPET Om selvkostregnskapet Kostnader Inntekter SELVKOSTREGNSKAPETS OVER- OG UNDERSKUDD (FOND) SELVKOST FOR DEN ENKELTE GRUPPE TILTAK (GEBYRREGULATIVET) KARTKOSTNADER ÅRET REVISJONENS VURDERINGER SELVKOSTREGNSKAPET SELVKOSTREGNSKAPETS OVER- OG UNDERSKUDD SELVKOST FOR DEN ENKELTE GRUPPE TILTAK (GEBYRREGULATIVET) KARTKOSTNADER ÅRET HØRING RÅDMANNENS KOMMENTAR KILDEHENVISNINGER VEDLEGG 1 HENFØRBARE INTERNTJENESTER VEDLEGG 2 GEBYRREGULATIV VEDLEGG 3 UTDRAG FRA NORGES HØYESTERETTSDOM VEDLEGG 4 FORELØPIG SVAR FRA FYLKESMANNEN VEDLEGG 5 FYLKESMANNENS VURDERING I FORHOLD TIL OPPDATERING AV KARTVERKET Tabeller Tabell 3.1 Lørenskog kommunes selvkostregnskap Tabell 3.2 Fordeling av Lørenskog kommunes selvkostnad Tabell 3.3 Lørenskog kommunes selvkostberegninger 1999 til Tabell 3.4 Anslått fondsutvikling årene 1999 til Tabell 3.5 Gebyr for situasjonskart Figurer Figur 1.1 Organisasjonskart for utbygningstjenesten... 2 Figur 3.1 Gebyr for boliger og andre bygg i Lørenskog kommune...10

4

5 SAMMENDRAG Prosjektets problemstilling Prosjektets formål er å undersøke om Lørenskog kommune etterlever selvkostregelverket i forhold til byggesaksbehandling. Prosjektets problemstilling er: Etterlever Lørenskog kommune selvkostregelverket i forhold til byggesaksbehandling? Oppsummering Selvkostregnskapet Etter revisjonens vurdering er det uheldig at Lørenskog kommune ikke tidligere har utarbeidet selvkostregnskap for byggesak, slik retningslinjene fra 2003 krever. Dette er påpekt i revisjonsberetningene for 2004, 2005 og Kravet om fondsavsetning tilsier at kommunens selvkostregnskap for foregående år, skal være ferdig senest 15. februar inneværende år. Dette muliggjør revisjon av selvkostregnskapet i forbindelse med årsregnskapet. Av hensyn til byggesaksbrukerne bør selvkostregnskapet fremgå som note av årsregnskapet. Dette for å dokumentere at kommunen ikke profitterer på byggesaksbehandling. Lørenskog kommune har, i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, etterberegnet selvkost fra 1999 til 2005, hvorav revisjonen har gjennomgått 2005-regnskapet. Selvkostregnskapet samsvarer i stor grad med retningslinjene, og utgjør et godt grunnlag for fremtidige selvkostberegninger. Selvkostregnskapets over- og underskudd (fond) Lørenskog kommune avsatte ikke byggesakstjenestens overskudd på fond årene 2001, 2004 og 2005, slik selvkostretningslinjene krever. Byggesaksfond opprettet januar 1999 ville hatt kroner (inklusive renter) i saldo ved utgangen av Beløpet er justert for underskudd årene 1999, 2000, 2002 og Kommunestyret vedtok gebyrregulativ med fullfinansiering som intensjon for hele utbygningstjenesten. Manglende fondsavsetning (og selvkostregnskap) for byggesak har sammenheng med at hele utbygningstjenesten har blitt betraktet som ett selvkostområde. Kommunen antok tidligere at fondsavsetning for byggesak var unødvendig så lenge utbygningstjenesten samlet sett gikk med underskudd. Etter revisjonens vurdering bør overskudd fra perioden 1999 til 2005 avsettes til bundet selvkostfond, og anvendes innen 3-5 år. Selvkost for den enkelte gruppe tiltak (gebyrregulativet) Lørenskog kommunes gebyrregulativ tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til høyesteretts dom Byggesaksgebyret stiger proporsjonalt med antall boenheter/kvadratmeter. Dette gjelder ikke nødvendigvis kommunens kostnader ved saken, jamfør høyesteretts dom Gebyrregulativets oppbygning medfører risiko for at utbyggere med mange boenheter/kvadratmeter dekker en uforholdsmessig stor andel av byggesakstjenestens totale kostnader. Kommunen har ikke skjønnsfrihet til å til å fastsette et byggesaksgebyr som overstiger selvkost i den enkelte sak, jamfør sivilombudsmannens uttalelse i sak 2005/1489. Etter revisjonens vurdering bør gebyrregulativet endres i henhold til høyesteretts dom I

6 Kartkostnader året 2006 Etter revisjonens vurdering er ikke kartverkets markedsverdi en reell merkostnad for byggesakstjenesten. Selvkostretningslinjene tillater ikke at byggesaksbrukerne subsidierer kommunens kartverk. Lørenskog kommune bør kun ta med byggesakstjenestens reelle kostnader til kart. Anbefalinger På bakgrunn av undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 1. Lørenskog kommune bør avregne selvkost årlig. Foregående års selvkostregnskap bør være ferdig innen 15. februar etterfølgende år og følge som note til regnskapet. 2. Lørenskog kommune bør vurdere å korrigere svakheter ved selvkostregnskapet. 3. Lørenskog kommune bør sørge for at gebyrregulativet samsvarer med høyesteretts dom Kommunens fortjeneste fra perioden 1999 til 2005 bør avsettes til bundet selvkostfond, og anvendes innen 3-5 år. 5. Lørenskog kommune bør kun belaste byggesaksbrukerne med reelle merkostnader knyttet til kommunens kartverk Nina Neset Hovedrevisor for forvaltningsrevisjon Morten Kallevig Forvaltningsrevisor II

7 1 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn Kontrollutvalget i Lørenskog kommune vedtok i 2006 forvaltningsrevisjon rettet mot byggesaksbehandling. Dette i henhold til plan for forvaltningsrevisjon. Prosjektplan ble vedtatt av kontrollutvalget i Lørenskog kommune (KU-L sak 32/06). Problemstilling tilknyttet etterlevelse av selvkostregelverket inngikk i revisjonens prosjektplan, og er tema for denne undersøkelsen. Prosjektet er utført av forvaltningsrevisor Morten Kallevig og fagrevisor Jens Christian Utsigt i perioden desember 2006 til september Lignende prosjekter er gjennomført i kommunene Nittedal og Skedsmo. 1.2 Avgrensning og problemstilling Prosjektets formål er å undersøke om Lørenskog kommune overholder regelverket tilknyttet selvkost innen byggesaksbehandling. Prosjektets problemstilling er: Etterlever Lørenskog kommune regelverket tilknyttet selvkost innen byggesaksbehandling? Revisjonen undersøker kun selvkost knyttet til byggesakstjenesten. Byggesakstjenesten skiller seg fra kartforretning, delingsforretning, plan og eierseksjonering. Dette ved at byggesakstjenesten gjelder behandling av søknads- og meldepliktige tiltak etter plan- og bygningsloven og forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK). Tiltak (etter planog bygningsloven) omfatter hovedsakelig byggevirksomhet (prosjekt). Oppsetting av garasje, enebolig, boligkompleks eller næringsbygg er eksempler på søknads- og meldepliktige tiltak. Ved kartforretning (oppmåling) klarlegges, justeres, merkes, måles og kartfestes grenser for grunneiendom og festegrunn, jamfør delingsloven Ved delingsforretning skilles del av eiendom ut og blir en egen grunneiendom. I en delingsforretning inngår alltid en kartforretning, jamfør delingsloven 3-1. Med eierseksjonering menes oppdeling av bolig/eiendom (for eksempel boligblokk, to- og firemannsbolig og næringsbygg) i flere seksjoner (bruksenheter). Eierseksjonering skiller seg fra delingsforretning ved at seksjonene har felles gårds- og bruksnummer. Revisjonen gjennomgår først kommunens selvkostregnskap for Deretter undersøkes selvkost og fondsavsetninger fra 2000 til 2005 og kommunens gebyrregulativ. Avslutningsvis behandles kartkostnader for Rapportens oppbygning Videre i kapittel en informeres om datainnsamlingsopplegg og relevant bakgrunnsinformasjon. I kapittel to presenteres rapportens revisjonskriterier. I kapittel tre presenteres funn og fakta som er relevante i forhold til revisjonskriteriene. I kapittel fire presenteres revisjonens vurderinger. Rådmannens høringssvar fremkommer i kapittel fem. Revisjonens samlede vurdering og anbefalinger er plassert i sammendraget foran i rapporten. 1.4 Datainnsamling Revisjonen har hovedsakelig anvendt intervju- og regnskapsdata i denne undersøkelsen. I tillegg har revisjonen innhentet kommunens selvkostregnskap for året Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven). 1

8 Intervju er foretatt i Lørenskog kommune Utbygningssjef, fagsjef for byggesakskontoret og personalkonsulent var tilstede. Det er skrevet referat fra intervjuet. Referatet er verifisert. Dette ved at respondentene har lest, tilføyd informasjon og rettet eventuelle feil i referatet. Endelig referat er undertegnet. Datas pålitelighet og gyldighet Med datas pålitelighet menes hvorvidt data behandles med tilstrekkelig nøyaktighet 2. Dataenes pålitelighet anses tilstrekkelig for denne gjennomgangen. Dette ved at intervjuene verifiseres av respondentene. Kilder er oppgitt for samtlige dokumenter. Dokumentasjonen er dermed etterprøvbar. I tillegg sendes rapporten på faktahøring. Kommunen får her mulighet til å påpeke feil og mangler ved datagrunnlaget 3. Med datas gyldighet menes hvorvidt data er relevant i forhold til problemstilling 4. Etter revisjonens vurdering er innsamlede data relevante i forhold til problemstillingen. 1.5 Organisering Byggesaksavdelingen i Lørenskog kommune hadde i 2006 seks stillinger 5. Avdelingen ledes av fagsjef for byggesak. Byggesakskontoret er en del av utbygningstjenesten. Utbygningstjenestens organisering fremgår av figur 1.1. Utbygningssjef Service- og merkantilkontor Byggesakskontor 6 stillinger Kart og geodatakontor 8 stillinger Reguleringskontor 5 stillinger Figur 1.1 Organisasjonskart for utbygningstjenesten Byggesakskontoret får kontorstøtte fra service- og merkantilkontoret. 2 Hellevik, Ottar (1999): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap: Tilbakemelding på rapportens faktagrunnlag er mottatt per brev og i møte Hellevik, Ottar (1999): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap: Lørenskog kommune. Intern telefonkatalog

9 2 REVISJONSKRITERIER 2.1 Selvkostregnskap Selvkost som øvre grense Selvkost er øvre lovlige grense for byggesaksgebyr, jamfør forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 36. Kommunal- og regionaldepartementets Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140 (heretter kalt retningslinjene) fastsetter hvordan selvkost skal utregnes. Retningslinjene erstattet i 2003 Veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (fra 1996). Merkostnader Selvkost defineres i retningslinjene som kommunens merkostnad ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Med merkostnad menes kostnader knyttet til den samlede produksjon av aktuell tjeneste. Definisjonen av merkostnad utelukker kostnader kommunen ville hatt uavhengig av produksjon av tjenesten 6. Retningslinjenes modell for produktbeskrivelse splitter kommunens ytelse i kjerneprodukt, tilleggsytelser og støttefunksjoner: Kjerneproduktet er selve tjenesten brukeren betaler for (for eksempel byggesaksbehandling). Kostnadene til kjerneproduktet er hovedsakelig lønns-, drifts- og kapitalkostnader. Disse kostnadene kan føres direkte i selvkostregnskapet. Tilleggsytelser er tjenester som utfyller kjerneproduktet. Dette kan være kostnader til ledelse, kundekontakt, fakturering, regnskap og øvrig kontorstøtte 7. Støttefunksjoner er aktiviteter som er nødvendig for kommunen som helhet. Støttefunksjoner kan være personalkontor, bedriftshelsetjeneste eller politisk og administrativ ledelse 8. Kostnader tilknyttet støttefunksjoner kan i varierende grad føres i selvkostregnskapet. Interntjenester benyttes i retningslinjene som samlebegrep for tilleggsytelser og henførbare støttefunksjoner. Interntjenestenekostnader kalles også indirekte kostnader. Indirekte kostnader kan tas med i selvkostregnskapet. Selvkostretningslinjene skisserer hvordan interntjenestenes kostnader (indirekte kostnader) kan fordeles. Retningslinjenes skisse er ikke uttømmende (se vedlegg 1). Retningslinjene slår fast at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av tjenestens reelle kostnader 9. Med reelle kostnader menes faktisk påløpte kostnader. Reelle merkostnader (henførbare) kan inndeles i drifts- og kapitalkostnader. Kommunen bør ta med samtlige reelle merkostnader i selvkostregnskapet. Dette for å unngå at kommunen utilsiktet subsidierer byggesaksbrukerne. Ifølge utbygningssjefen ligger fullfinansiering implisitt i flere vedtak fattet av kommunestyret og planutvalget 10. Kommunestyret vedtok første gang et gebyrregulativ med fullfinansiering (for utbygningstjenesten) som intensjon 11. Kommunestyret i Lørenskog har ikke fattet et eksplisitt vedtak om fullfinansiering for byggesak. Samme ansatt, ulik tjeneste I mange tilfeller produserer samme offentlig ansatt flere tjenester. Dette kan være en forutsetning for rasjonell anvendelse av kommunens arbeidskraft. Disse tjenestene vil ofte være 6 H s 7. 7 H s 9. 8 H s 9. 9 Kravet om etterkalkulasjon ble først klart i retningslinjene fra Intervju med utbygningssjef, fagsjef byggesakskontoret og personalkonsulent i Lørenskog kommune Lørenskog kommune. Møteinnkalling for kommunestyret s 16. 3

10 nært relatert. I forhold til tekniske tjenester kan for eksempel samme person produsere seksjonerings-, byggesaks-, regulerings-, og delesakstjenester. Dersom ansatte produserer flere tjenester bør kommunen foreta en fordeling av kostnadene. Dette fordi tjenestenes brukergrupper er forskjellige 12. Brukere av byggesakstjenester skal for eksempel ikke subsidiere brukere av seksjoneringstjenester 13. Kapitalkostnader. Retningslinjene bestemmer at kommunene skal beregne kapitalkostnader ved anskaffelse av varige driftsmidler. Byggesaksavdelingen benytter i liten grad driftsmidler ved produksjon av byggesakstjenester. Byggesakstjenester produseres hovedsakelig ved hjelp av arbeidskraft. Årlige kapitalkostnader består av avskrivingskostnader (tidsmessig forringelse av driftsmiddelets verdi) og alternativ kostnad. Alternativkostnaden tilsvarer den avkastningen kommunen oppnår dersom kapital i stedet plasseres i markedet. Retningslinjene åpner for at enkelte interntjenester tillates å benytte anslått leiepris som forenklet beregning av kapitalkostnad. Dette gjelder regnskap (innfordring), kontorstøtte, revisjon, personal, personalpolitiske funksjoner, opplæring, kantine, teknisk konsulent og juridisk bistand. Disse interntjenestene er arbeidsintensive, og kapitalkostnadene tilskrives hovedsakelig bruk av bygningsareal. Kapitalkostnadene til byggesakstjenesten (kjerneproduktet) samt øvrige interntjenester (hustrykkeri, IT avdelingen, sentralbord, post, drift av felles maskinpark og bygningsdrift) bør beregnes etter prinsippene angitt i retningslinjene. Selvkostavregning og årsregnskap Kravet om fondsavsetning (se punkt 2.2) innebærer at selvkost bør avregnes i forbindelse med årsregnskapet. Dette vil også muliggjøre revisjon av selvkostregnskapet sammen med årsregnskapet. Kommunens frist for avlevering av årsregnskap er 15. februar. Selvkostregnskapet bør derfor foreligge senest 15. februar. Forskrift om årsregnskap og årsberetning 14 krever ikke at selvkostregnskapene skal fremgå av årsregnskapet. Selvkostregnskapet inneholder imidlertid opplysninger som kan være relevante for offentligheten. Dette ved at selvkostregnskapet viser om tjenestens inntekter overstiger selvkost. Selvkostregnskapet bør derfor, etter revisjonens vurdering, fremgå av årsregnskapet. Revisjonskriterier Ut fra dette avledes følgende revisjonskriterier: Kommunen skal foreta etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av byggesakstjenestens reelle kostnader. Kommunen skal kun ta med reelle merkostnader i selvkostregnskapet. Kommunen bør inkludere samtlige reelle merkostnader i selvkostregnskapet. Dersom kjernepersonalet produserer flere tjenester bør kostnadene (og inntektene) fordeles. Valgt fordelingsnøkkel bør samsvare med retningslinjenes intensjon. Selvkostregnskapet skal avregnes årlig, og bør foreligge senest 15. februar etterfølgende år. Selvkostregnskapet bør fremgå av årsregnskapet. 12 H s Eierseksjonsloven 7 fastslår at gebyret ikke må overstige tre ganger rettsgebyret (fem ganger rettsgebyret ved befaring). I 2005 var rettsgebyret på kroner 845. Bestemmelsen medfører at kommunen neppe kan oppnå full kostnadsdekning for eierseksjonering. 14 Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). 4

11 2.2 Selvkostregnskapets over og underskudd (fond) Retningslinjene bestemmer at overskudd fra selvkosttjenesten skal settes på bundet selvkostfond. Kravet om fondsavsetning fremkom også av Veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (fra 1996). Dette innebærer at kravet om fondsavsetning gjaldt fra Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Selvkostfondet kan derfor ikke benyttes til å finansiere anleggsmidler (endret i 2003) 15. Retningslinjene bestemmer at fondet skal renteberegnes (alternativkostnad). Rentene kompenserer for brukernes tapte avkastning ved at midlene bindes i fond. Kalkylerenten skal være lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med tre års gjenværende løpetid, samt et tillegg på en prosent. Kommunen kan avsette og renteberegne underskudd på fond, forutsatt at kommunestyret har vedtatt at tjenesten skal fullfinansieres 16. Underskudd som ikke dekkes innen fem år skal strykes. Kommunen har anledning til å dekke underskudd med tidligere avsetninger til fond, selv om det ikke foreligger vedtak om fullfinansiering. Ut fra dette avledes følgende revisjonskriterier: Dersom selvkostregnskapet viser at gebyrinntektene overskrider reelle kostnader, skal overskuddet avsettes til bundet selvkostfond. Fondet skal benyttes til å stabilisere gebyrene. 2.3 Selvkost som øvre grense for den enkelte gruppe tiltak Norges høyesterett tok stilling til om selvkostprinsippet bare setter begrensninger for hvor mye kommunen totalt kan kreve inn i gebyrer, eller om det også legger føringer for beregning av det enkelte gebyr (fordeling av utgiftene brukerne i mellom) 17. Høyesteretts flertall (3-2) konkluderte at gebyret skal ta utgangspunkt i de gjennomsnittlige utgiftene for vedkommende arealklasse, slik at man kommer så nær de faktiske utgifter for den enkelte klassen som mulig, og at et gebyrvedtak vil være ugyldig når det ikke kan dokumenteres at de gjennomsnittlige utgiftene for vedkommende klasse er tilsvarende store 18. Dommen gjelder selvkostprinsippet i forhold delingsloven 5-2 (kart- og delingsforretning). Sivilombudsmannen fastslår i sak 2005/1489 at avgjørelsen også gjelder i forhold til plan- og bygningsloven 19. Ifølge Sivilombudsmannen har ikke kommunen skjønnsfrihet til å fastsette er gebyr som overstiger selvkost i den enkelte sak. Høyesteretts dom samsvarer med Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 36. Forskriften bestemmer at gebyrene skal beregnes i forhold til arbeidsmengde, om opplysninger og dokumentasjon er klarlagt fra ansvarlig søkers eller tiltakshavers side, kommunens tilsynsoppgaver, om det foreligger sentral godkjenning for ansvarsrett, og annet av betydning for kommunens behandling. Revisjonen undersøker ikke om selvkostprinsippet etterleves i enkeltsaker slik høyesteretts dom forutsetter. I stedet undersøker vi om kommunens gebyrregulativ tar hensyn til høyesteretts avgjørelse Manglende samsvar med høyesteretts avgjørelse øker sannsynligheten for at kommunens inntekter overstiger selvkost for enkelte saksgrupper. Ut fra dette avledes følgende revisjonskriterium: Gebyrregulativet bør utformes slik at byggesaksgebyrene ikke overstiger selvkost for noen gruppe tiltak. 15 H s H s Norges Høyesteretts dom av Sak. Nr 2004/678 AS Selvaagbygg mot Lørenskog kommune. 18 Se domspremiss nummer Sivilombudsmannen. Beregning av byggesaksgebyr 2005/

12 2.4 Kartkostnader Kartverk har betydelig nytteverdi for kommunen (og samfunnet). Kartverket benyttes blant annet til beredskap, redningstjeneste, ressursforvaltning, samferdsel, arealplanlegging, utbygning og drift av vei-, vann- og kloaknett, trafikkovervåkning, innkreving av kommunale avgifter, kulturminneforvaltning og landbruksforvaltning 20. Byggesaker medfører ofte at kommunens kartverk må oppdateres. Kommunen er lovpålagt å oppdatere og stille kartverket til rådighet for alle som fremmer eller uttaler seg om en byggesak 21. Fylkesmannen vurderte (se vedlegg 5) at etablering, oppdatering og drift av kartverket (GAB-registeret) må dekkes av kommunen (ikke byggesaksbrukerne). Vurderingen bygde på daværende veileder til tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven kapittel II Kartverk 22. Ifølge veilederen kan tilrettelegging av kartgrunnlaget for byggesaksbehandling, for eksempel utarbeiding av situasjonskart, dekkes av gebyr. Ut fra dette avledes følgende revisjonskriterium: Etablering, oppdatering og drift av kartverket bør dekkes av kommunen. Tilrettelegging av kartgrunnlaget for byggesaksbehandling kan dekkes av gebyr. 20 Det kongelige miljøverndepartement. Norge digitalt et felles fundament for verdiskaping. St.meld. nr. 30 ( ). s Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen I nyeste utgave av veilederen er kapittelet opphevet. 6

13 3 FUNN /FAKTA Først gjennomgås kommunens selvkostregnskap for Deretter undersøkes selvkost og fondsavsetninger fra 2000 til Avslutningsvis behandles kommunens gebyrregulativ. I tillegg tas det med et avsnitt om kartkostnader for året Selvkostregnskapet Om selvkostregnskapet Lørenskog kommune har ikke tidligere utarbeidet selvkostregnskap for byggesakstjenesten. Dette skyldes at hele utbygningstjenesten (se figur 1.1) har blitt betraktet som et selvkostområde 23. Kommunen har heller ikke utarbeidet selvkostregnskap for hele utbygningstjenesten. Kommunen har hatt som intensjon å avregne selvkost hvert femte år. Revisjonen har kommentert manglende selvkostregnskap for byggesak i revisjonsberetningene for 2004, 2005 og Byggesakstjenestens selvkostregnskap for året 2005 ble utarbeidet ved årsskiftet 2006/2007. Revisjonen mottok (etter forespørsel) første versjon av selvkostregnskapet Siste rettelse ble mottatt Lørenskog kommune har samtidig utarbeidet selvkostregnskap tilbake til året 1999 (se avsnitt 4.2). Selvkostregnskapene er utarbeidet av utbygningstjenesten, på bakgrunn av føringer fra økonomiavdelingen 24. Tabell 3.1 viser resultatet av Lørenskog kommunes selvkostregnskap for året Tabell 3.1 Lørenskog kommunes selvkostregnskap 2005 Selvkostregnskap 2005 Kjerneprodukt kostnader Interntjeneste kostnader Sum kostnader Gebyrinntekter Andre inntekter Renteinntekter fond (kalkulert) Sum inntekter Selvkostresultat Fondsavsetning - Kostnadsdekning 256 % Ifølge Lørenskog kommunes selvkostregnskap for året 2005 hadde byggesakstjenesten et overskudd på kroner Lørenskog kommunes betydelige byggesaksoverskudd skyldes at kommunen periodevis behandler omfattende byggesaker, som utløser gebyr på størrelsesorden en million kroner (se avsnitt 3.3) Kostnader For året 2005 førte Lørenskog kommune kostnader på kroner i selvkostregnskapet for byggesak (se sum kostnader i tabell 3.1). Tabell 3.2 deler kommunens selvkostnad i ulike kostnadskomponenter 25. Tabellen er utarbeidet av revisjonen, og bygger på kommunens selvkostregnskap. 23 Intervju med utbygningssjef, fagsjef byggesakskontoret og personalkonsulent i Lørenskog kommune Intervju med utbygningssjef, fagsjef byggesakskontoret og personalkonsulent i Lørenskog kommune Differanse på kroner skyldes avrunding. 7

14 Tabell 3.2 Fordeling av Lørenskog kommunes selvkostnad 2005 Aktivitet/avdeling Drifts Husleie Bygg Påslag Inntekt Netto And. Tas med kostnad drift kostnad % Byggesakskontoret , Byggesakskontoret Regnskap , Merkantilkontoret Administrasjon , Arbeidsgiverseksjon , Bedriftshelsetjeneste , Personalpolitiske tiltak , Kantine , IT-tjenesten , Revisjon , Lønn , Selvkost byggesak Det kan stilles spørsmål ved om følgende kostnader skal med i selvkostregnskapet for byggesak: Påslag: Lørenskog kommune øker interntjenestenes kostnader med et påslag (se tabell 3.2 kolonne fem). Påslaget fremkommer ved å beregne indirekte kostnader for interntjenestene. Regnskapsseksjonens kostnader øker for eksempel med kroner Dette påslaget består av kostnader fra administrasjonsseksjonen (kroner ), personalpolitiske tiltak (kroner ), lønnseksjonen (kroner ), bedriftshelsetjenesten (kroner 4 091), personalseksjonen (kroner ), regnskapsseksjonen (kroner ), kantine (kroner ), revisjon (kroner 3 634) og IT-tjenesten (kroner ). Samlet medfører påslagene at interntjenestenes kostnader øker med kroner (cirka kroner tas med). Ifølge økonomisjefen medfører påslagene at byggesakstjenestens selvkostregnskap blir korrekt. Dele- og seksjoneringskostnader (en del av byggesakskontoret): Selvkostregnskapet skiller ikke mellom byggesak, delesaker og seksjonering. Ifølge utbygningssjefen innlemmes seksjonering i byggesakskostnadene fordi det er en arbeidsoppgave som byggesaksavdelingen utfører 26. Ifølge utbyggingstjenestens økonomiplan 2005 til 2008 har byggesakskontoret, i tillegg til byggesaksbehandling, blant annet ansvar for saksbehandling av delesøknader, seksjonering 27, vann- og avløpsanlegg, og planutvalgssaker 28. Kostnader til salg av kart: Service- og merkantilkontoret selger kart til eiendomsmeglere. Inntektene fra kartsalget holdes utenfor selvkostregnskapet, mens kostnadene tas med. Byggesaksbrukere skal ikke dekke service- og merkantilkontorets kostnader ved salg av kart til eiendomsmeglere. Lørenskog kommunes selvkostregnskap inneholder enkelte utilsiktede feil: Dobbelføring: Lørenskog kommune tar med både avskrivingskostnader og kapitalkostnader for administrasjonsseksjonen. Dette ved at avskrivingskostnader på kroner (art 590) inngår i administrasjonsseksjonens driftskostnader (kroner tas med) 29. Samme enhet, ulik fordelingsnøkkel: Lørenskog kommune benytter ulik fordelingsnøkkel for byggesakstjenestens driftskostnader og kapital- og bygningsdriftskostnader. Dette ved at kommunen henfører 98,9 prosent av driftskostnadene, og 100 prosent av kapital- 26 Intervju med utbygningssjef, fagsjef byggesakskontoret og personalkonsulent i Lørenskog kommune Eierseksjoneringsloven 7 fastslår at seksjoneringsgebyret ikke kan overstige tre ganger rettsgebyret (fem ganger rettsgebyret ved befaring). Bestemmelsen medfører at kommunen neppe kan oppnå full kostnadsdekning for eierseksjonering. 28 Lørenskog kommune, utbyggingstjenesten. Økonomiplan Skedsmo kommune avgrenser til sammenligning driftskostnadene etter KOSTRAs definisjon av netto driftsutgifter (unntatt avskrivinger). Dette ved at kostnader ført på artsgruppe fem (finansutgifter) og ni (finansinntekter) holdes utenfor selvkostregnskapet 8

15 og bygningsdriftskostnadene. Beregning av bygningsdriftskostnader avviker noe fra retningslinjene. Dette ved at Lørenskog kommune ikke benytter regnskapstall ved beregning av kostnader til bygningsdrift (drift av rådhuset). I stedet multipliseres enhetenes antall kvadratmeter med en pris på kroner 690 (se tabell 3.2 kolonne fire). Posteringen er merket Oppvarming, renhold, adm. og drift i selvkostregnskapet. Bygningsdriftskostnader føres for både byggesakstjenesten (kjerneproduktet) og interntjenestene. Ifølge selvkostretningslinjene bør Lørenskog kommune benytte regnskapstall ved føring av reelle merkostnader til bygningsdrift. Bygningsdrift bør tas med som egen aktivitet, og behandles på samme måte som andre interntjenester. Ifølge økonomisjefen vil dette være ressurskrevende. Avviket har ikke nødvendigvis stor praktisk betydning Inntekter Lørenskog kommune hadde gebyrinntekter på kroner i 2005 (se sum inntekter i tabell 3.1). Inntekter fra seksjoneringstjenesten inngår i byggesakstjenestens gebyrinntekter. Dette skyldes at seksjonering foretas av byggesaksbehandlerne. 3.2 Selvkostregnskapets over- og underskudd (fond) Lørenskog kommune har ikke avsatt overskudd fra byggesakstjenesten på fond. Eventuelt overskudd gikk til kommunen til og med året Ifølge utbygningssjefen skal eventuelt overskudd fra og med året 2007 settes på fond. Ifølge utbygningssjefen skal fondet anvendes til å digitalisere arkivet 30. Selvkost før 2005 Tabell 3.3 viser resultatet av Lørenskog kommunes etterberegning av selvkost tilbake til Revisjonen har ikke kontrollert kommunens etterberegninger for årene 1999 til Etterberegningene bygger på samme prinsipper som 2005-regnskapet. Tabell 3.3 Lørenskog kommunes selvkostberegninger 1999 til 2004 Selvkostregnskap Kjerneproduktets kostnad Interntjenestenes kostnad Sum kostnader Gebyrinntekter Andre inntekter Renteinntekter fond Sum inntekter Selvkostresultat Fondsavsetning Kostnadsdekning 38 % 79 % 167 % 82 % 64 % 209 % Ifølge tabell 3.3 hadde byggesakstjenesten underskudd årene 1999, 2000 og Tjenesten gikk med overskudd årene 2001 og Totalt har byggesakstjenesten et overskudd på kroner fra 1999 til Revisjonen har ikke mottatt selvkostregnskap for Anslått fondsutvikling Kommunen kan avsette underskudd på fond, forutsatt at kommunestyret (senest året før) har vedtatt at tjenesten skal fullfinansieres. Ifølge utbygningssjefen har ikke kommunestyret fattet et eksplisitt vedtak om fullfinansiering. Fullfinansiering (for hele utbygningstjenesten) ligger imidlertid implisitt i flere vedtak fattet av kommunestyret og planutvalget. Dette gjelder hovedsakelig vedtak tilknyttet 30 Intervju med utbygningssjef, fagsjef byggesakskontoret og personalkonsulent i Lørenskog kommune

16 budsjettbehandlingen 31. Kommunestyret vedtok første gang et gebyrregulativ med fullfinansiering (for utbygningstjenesten) som intensjon 32. Tabell 3.4 viser mulig fondsutvikling dersom Lørenskog kommune hadde avsatt over- og underskudd til fond i perioden 1999 til Tabellen viser at byggesaksfond opprettet januar 1999 ville hatt kroner (inklusive renter) i saldo ved utgangen av Byggesaksfondet ville hatt negativ saldo til og med Tabell 3.4 Anslått fondsutvikling årene 1999 til 2005 ÅR IB fond Over/underskudd Renter 33 UB fond Selvkost for den enkelte gruppe tiltak (gebyrregulativet) Lørenskog kommune benytter to metoder for beregning av byggesaksgebyrenes størrelse (se vedlegg 2). Gebyrstørrelse beregnes ut fra antall boenheter for boliger, og antall kvadratmeter for andre bygg. Enkle tiltak har 20 prosent lavere gebyr sammenlignet med ordinære tiltak. Figur 3.1 illustrerer saksgebyret for boliger og andre bygg (for eksempel næringsbygg). Figuren viser at byggesaksgebyret stiger proporsjonalt med antall boenheter/kvadratmeter. Boliger Andre bygg (næring etc) Gebyr Figur Antall boenheter Ordinære søknader Enkle tiltak Gebyr for boliger og andre bygg i Lørenskog kommune Gebyr Kvadratmeter Ordinære søknader Enkle tiltak Ifølge figur 3.1 (og gebyrregulativet) vil saksbehandling av boligkompleks med 100 boenheter koste tiltakshaver kroner Saksbehandling av næringsbygg med areal på kvadratmeter vil koste tiltakshaver kroner (se figur 3.1). Dette skyldes at byggesaksgebyrene stiger proporsjonalt med antall boenheter/kvadratmeter. Dette gjelder ikke nødvendigvis kommunens kostnader ved saken, jamfør høyesteretts dom Kommunens kostnader med omfattende saker kan i stedet tenkes å ha kurveform (buet). Dette ved at kostnadene stiger med økt antall boenheter/kvadratmeter til et visst nivå. Etter dette utjevnes kommunens kostnader. 31 Intervju med utbygningssjef, fagsjef byggesakskontoret og personalkonsulent i Lørenskog kommune Lørenskog kommune. Møteinnkalling for kommunestyret. Sak 3/ s Renten var 7,61 i 2000, 7,44 i ,39 i 2002, 5,24 i 2003, 3,95 i 2004 og 3,9 i 2005 (prosent). 10

17 Revisjonen ser ikke på enkeltsaker i denne undersøkelsen. Det kan likevel nevnes at Lørenskog kommune behandler byggesaker med bruksareal på over kvadratmeter. Nye Ahus inneholder for eksempel nybygg på over kvadratmeter. Postens nye terminal har til sammenligning et areal på cirka kvadratmeter (inkludert første og andre byggetrinn). Utbygning av Lørenskog sentrum utløser også byggesaksgebyrer på størrelsen en million kroner Kartkostnader året 2006 I 2006 betalte byggesaksbrukerne for belastning av kartverket gjennom gebyr for situasjonskart. Tabell 3.5 viser at gebyret (i 2007) er kroner for tiltak under 2000 kvadratmeter. Tabell 3.5 Gebyr for situasjonskart Kvadratmeter Gebyr m m m per dekar 422 Utover m per dekar 26 I tillegg overførte Lørenskog kommune kroner fra byggesakstjenesten til kart- og geodatakontoret i Overføringen skyldes en ny betalingsordning der 70 prosent av kartverkets markedsverdi årlig belastes byggesaksavdelingen. Lørenskog kommune har konferert med Blom ASA og Statens kartverk for å bestemme kartverkets markedsverdi. Kartverkets markedsverdi ble satt til en million kroner. Markedsverdien er gyldig per årsskiftet 2006/2007, og vil være konjunkturavhengig 36. Til sammenligning dekker byggesaksgebyret byggesaksbrukernes andel av kartkostnadene i Skedsmo kommune, mens situasjonskart er gratis. 34 Lørenskog kommune. Planutvalget. Detaljert årsbudsjett Utbygningstjenesten. Sak 102/ Gebyrregulativ Intervju med utbygningssjef, fagsjef byggesakskontoret og personalkonsulent i Lørenskog kommune

18 4 REVISJONENS VURDERINGER 4.1 Selvkostregnskapet Etter revisjonens vurdering er det uheldig at Lørenskog kommune ikke tidligere har utarbeidet selvkostregnskap for byggesak, slik retningslinjene fra 2003 krever. Dette er påpekt i revisjonsberetningene for 2004, 2005 og Kravet om fondsavsetning tilsier at kommunens selvkostregnskap for foregående år, skal være ferdig senest 15. februar inneværende år. Dette muliggjør revisjon av selvkostregnskapet i forbindelse med årsregnskapet. Av hensyn til byggesaksbrukerne bør selvkostregnskapet fremgå som note av årsregnskapet. Dette for å dokumentere at kommunen ikke profitterer på byggesaksbehandling. Kommentarer til selvkostregnskapet Lørenskog kommune har, i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, etterberegnet selvkost fra 1999 til 2005, hvorav revisjonen har gjennomgått 2005-regnskapet. Selvkostregnskapet samsvarer i stor grad med retningslinjene, og utgjør et godt grunnlag for fremtidige selvkostberegninger. Etter revisjonens vurdering kan det stilles spørsmål ved om Lørenskog kommunes beregning av indirekte kostnader av indirekte kostnader (påslag) er innenfor retningslinjenes definisjon av reelle merkostnader. Avviket har ikke vesentlig betydning på selvkostregnskapets resultat (cirka kroner er tatt med). Revisjonen stiller også spørsmål ved om delesak- og seksjoneringskostnader skal med i byggesakstjenestens selvkostregnskap. Revisjonen har sendt brev til fylkesmannen for å avklare dette (se vedlegg 4). Etter revisjonens vurdering skal ikke kostnader til salg av kart (meglere) tas med i selvkostregnskapet. Disse kostnadene kan medføre at byggesakstjenestens selvkostnad er noe høy. Revisjonen har avdekket enkelte utilsiktede feil og avvikende beregningsmetoder. Disse forholdene har etter revisjonens vurdering begrenset betydning for selvkostregnskapets resultat. 4.2 Selvkostregnskapets over- og underskudd Lørenskog kommune avsatte ikke byggesakstjenestens overskudd på fond årene 2001, 2004 og 2005, slik selvkostretningslinjene (fra 1996) krever. Byggesaksfond opprettet januar 1999 ville hatt kroner (inklusive renter) i saldo ved utgangen av Beløpet er justert for underskudd årene 1999, 2000, 2002 og Kommunestyret vedtok gebyrregulativ med fullfinansiering som intensjon for hele utbygningstjenesten. Manglende fondsavsetning (og selvkostregnskap) for byggesak har sammenheng med at hele utbygningstjenesten har blitt betraktet som ett selvkostområde. Kommunen antok tidligere at fondsavsetning for byggesak var unødvendig så lenge utbygningstjenesten samlet sett gikk med underskudd. Fortjeneste på byggesaksbehandling er ikke i tråd med forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 36 og selvkostretningslinjene, som slår fast at byggesaksbrukerne ikke skal betale mer enn kostnaden ved benyttet tjeneste. 12

19 Etter revisjonens vurdering bør overskudd fra perioden 1999 til 2005 avsettes til bundet selvkostfond. Byggesaksfondet skal hovedsakelig benyttes til å stabilisere gebyrene (innen 3 5 år). Fondet skal ikke finansiere anleggsmidler. 4.3 Selvkost for den enkelte gruppe tiltak (gebyrregulativet) Lørenskog kommunes gebyrregulativ tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til høyesteretts dom Byggesaksgebyret stiger proporsjonalt med antall boenheter/kvadratmeter. Dette gjelder ikke nødvendigvis kommunens kostnader ved saken, jamfør høyesteretts dom Gebyrregulativets oppbygning medfører risiko for at utbyggere med mange boenheter/kvadratmeter dekker en uforholdsmessig stor andel av byggesakstjenestens totale kostnader. Kommunen har ikke skjønnsfrihet til å til å fastsette et byggesaksgebyr som overstiger selvkost i den enkelte sak, jamfør sivilombudsmannens uttalelse i sak 2005/1489. Byggesakstjenestens gebyrinntekter varierer betydelig fra år til år (se tabell 3.3). Særskilt høye inntekter enkelte år kan forklares ved at store utbygningsprosjekter har utløst milliongebyrer. Etter revisjonens vurdering bør gebyrregulativet endres i henhold til høyesteretts dom Kartkostnader året 2006 I henhold til fylkesmannens vurdering (se vedlegg 5) bør kommunen selv dekke en andel av kartkostnadene. Kartverket har allmenn nytteverdi, og benyttes for eksempel i kommuneplanarbeidet. Etter revisjonens vurdering kan tilrettelegging av kartgrunnlaget for byggesaksbehandling dekkes av gebyr. Lørenskog kommune bør enten dekke byggesaksbrukernes kartkostnader ved eget gebyr for situasjonskart, eller ved å ta kostnadene inn i byggesaksgebyret. Ved å dekke kartkostnadene gjennom gebyr, og samtidig overføre i regnskapet, er det fare for at byggesaksbrukerne betaler for samme tjeneste dobbelt. I 2006 betalte byggesaksbrukerne gebyr for situasjonskart, samtidig som kroner av byggesaksinntektene ble overført til kart- og geodatakontoret. Etter revisjonens vurdering kan ikke kartverkets markedsverdi brukes som grunnlag for beregning av byggesaksbrukernes reelle merkostnader. 13

20 5 HØRING Rådmannen skal gis anledning til å utrykke sitt syn på forholdene som fremgår i rapporten. Kommentarene skal fremgå i rapporten, jamfør forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 8 annet ledd Rådmannens kommentar Høring av forvaltningsrevisjonsrapport om selvkost innen byggesaksbehandling Rådmannen finner at faktagrunnlaget som rapporten bygger på i det alt vesentlige er i samsvar med kommunens egen oppfatning etter den gjennomgang en hadde med revisjonen Til revisjonens vurderinger under kapittel 4 i saken har en følgende bemerkninger: 4.1 Selvkostregnskapet Rådmannen er enig i at retningslinjene ikke er etterlevet og at dette må rettes på. For regnskapet 2007 tar en sikte på å oppfylle retningslinjenes krav til avleggelse av regnskap med tilhørende avslutning av dette mot selvkostfondet innen Revisjonen reiser spørsmålet om det å ta med indirekte kostnader for indirekte kostnader er i samsvar med reglene. Rådmannen mener at dette er i samsvar med tradisjonell selvkostberegning og med H Systemet er at hjelpeavdelinger fordeles videre til andre, midlertidige kostnadsbærere, som igjen fordeles videre til de endelige kostnadsbærere. Retningslinjenes begrensning går på kostnader kommuner ville hatt uavhengig av produksjonen av den relevante vare eller tjeneste og ikke på om hjelpe- og støttefunksjoner skal uttrykkes med sine virkelige kostnader. Dersom de indirekte kostnader ikke tillates fordelt, ville kommunen bli sittende igjen med et sett kostnader som måtte dekkes over de frie inntektene som et skjult subsidium av vedkommende tjeneste. Dette harmonerer ikke med definisjonen om at den kommunale selvkost uttrykkes ved.. den merkostnad kommunen påføres.. Tar man ikke med de fulle kostnadene for hjelpeavdelingene, vil dette så vidt en kan se være kryssubsidiering og konkurransevridning. Dette er ikke tillatt etter EØS-avtalen art. 61 er videreført i lov om offentlig støtte av nr Fornyings- og administrasjonsdepartementet håndhever disse bestemmelser. Utbyggingstjenestens virkeområde er på visse områder konkurranseutsatt, mens dette på andre områder ikke er tilfelle. Imidlertid vil en anta at det ikke vil være hensiktsmessig å operere med to selvkostregler: for konkurranseutsatt og for ikke konkurranseutsatt virksomhet. Og H-2140 åpner ikke for en slik deling. Følgelig må de regler og vurderinger som gjelder for konkurranseutsatte selvkostvirksomheter være bestemmende for alle selvkostvirksomheter. Men fenomenet merkostnad i H-2140 er for øvrig heller intet entydig og enkelt begrep i 37 Rådmannens svar (datert ) er forfattet av avdelingssjef fellestjenesten teknisk. 14

21 forhold til nevnte kryssubsidiering. Dette er imidlertid ting en må komme tilbake til i en større utredning se senere i dette svaret. 4.2 Selvkostregnskapet over- og underskudd Rådmannen er enig i at over- og underskudd på selvkostregnskaper skal avsettes til eventuelt belastes selvkostfondene hvorav det skal være ett til hvert selvkostbegrep. For utbyggingstjenesten vil en således ha tre selvkostfond: byggesak, regulering og kart/geodata. Kart- og geodata, regulering og til dels også byggesak er alle regnskaper som griper inn i hverandre, slik at en del av kostnadene i ett regnskap inngår som indirekte kostnader i et eller begge de andre. Dette var da også årsaken til ak kommunen tidligere anså det hele som ett selvkostområde, hvor det avgjørende var om dette samlet gikk med overskudd eller underskudd før det var aktuelt med avsetninger eller forbruk av fond. Kommunen har forstått høyesterettsdommen slik at man ikke kan se utbyggingstjenesten som et hele, men må anse den som tre separate (om enn innbyrdes avhengige) selvkostområder. Dette innebærer imidlertid ikke at de tre områdene ikke kan gå i null samlet sett. Rådmannen har til hensikt å se til at 2007 regnskapet for utbyggingstjenesten blir definert som tre selvkostområder med hvert sitt fond. 4.3 Selvkost for den enkelte gruppe tiltak Rådmannen vil se til at gebyrregulativet for 2008 blir endret slik at gebyrene blir mer i samsvar med arbeidsfordelingen for den enkelte tjenestetype. 4.4 Kartkostnader året 2006 Rådmannen er enig i at kartverkets markedsverdi ikke er et godt kostnadsgrunnlag for byggesakskontorets bruk av kart- og geodatakontorets produkter. Prinsippet er imidlertid at disse produktene vil være indirekte kostnader for byggesakskontoret. Problemet blir da å finne et bedre uttrykk for disse kostnadene og dette vil en arbeide videre med. Revisjonen reist spørsmål om et komplisert emne. Retningslinjene i H-2140 omhandler kostnadsbildet, men ikke prising eller fordeling av kostnadene på brukerne. Av H-2140 går det frem at retningslinjene ikke er presise. Eksempelvis viser man under en liste over tilleggsytelser og henførbare støttefunksjoner (interntjenester), men sier eksplisitt at den ikke kan oppfattes som absolutt uttømmende. I etterfølges dette av Skisse til håndtering.. Rådmennene i Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Skedsmo har satt ned en gruppe bestående av kommunenes økonomisjefer for å se på hele sakskomplekset for reguleringsvesen, kart- og geodata, byggesak m.m. Arbeidet vil skje i samarbeid med de respektive fagkontorer. Det kan også tenkes at arbeidet utvides til flere SNR kommuner. 15

22 Målet er å komme frem til en felles selvkostforståelse og harmonisering av gebyrregulativene, og så fremme forslag for de respektive kommunestyrer om dette. Det er også ønskelig med en tilknytning til revisjonen i dette arbeidet. Siktemålet er å ha en utredning ferdig innen sommeren Med hilsen Arne Heilemann Rådmann Bjørn Kittilsen økonomisjef 16

23 KILDEHENVISNINGER Det kongelige miljøverndepartement. Norge digitalt et felles fundament for verdiskaping. St.meld. nr. 30 ( ). Hellevik, Ottar. Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Universitetsforlaget AS. 6. utgave, 2. opplag Kommunal- og regionaldepartementet. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. H Januar KOSTRA. Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og fylkeskommuner. Regnskapsåret URL: [online: ]. Lørenskog kommune. Intern telefonkatalog Lørenskog kommune. Møteinnkalling for kommunestyret Lørenskog kommune, utbyggingstjenesten. Økonomiplan Lørenskog kommune. planutvalget. Detaljert årsbudsjett Utbygningstjenesten. Sak 102/ Sivilombudsmannen. Beregning av byggesaksgebyr sak 2005/ URL: [online ] LOVGIVNING 1978 Lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) av Ikrafttredelse Miljøverndepartementet. URL: [online ] Forskrift til lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven). Vedtatt: , Ikrafttredelse Miljøverndepartementet. URL: (online ) Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) av Ikrafttredelse: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). URL: html [online ] Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av Ikraftredelse Nr Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), Kommunalavdelingen. Hjemmel: Kommuneloven Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen av Ikrafttredelse Miljøverndepartementet, avdeling for regional planlegging. Hjemmel: Plan- og bygningsloven. URL: [online: ]. DOMMER Norges Høyesteretts dom av Sak. Nr 2004/678 AS Selvaagbygg mot Oslo kommune. 17

Selvkost innen byggesaksbehandling Etterleves selvkostregelverket?

Selvkost innen byggesaksbehandling Etterleves selvkostregelverket? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON Revisjonsrapport Selvkost innen byggesaksbehandling Etterleves selvkostregelverket? Nittedal kommune Juli 2007 Utført av Morten Kallevig INNHOLD SAMMENDRAG ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Momentum Consulting Momentum Consulting: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Ti ansatte,

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSBEHANDLINGSTIDEN FOR BYGGESAKER I HORTEN KOMMUNE HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSBEHANDLINGSTIDEN FOR BYGGESAKER I HORTEN KOMMUNE HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSBEHANDLINGSTIDEN FOR BYGGESAKER I HORTEN KOMMUNE HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 121/ Time kommunestyre

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 121/ Time kommunestyre Arkiv: K1-231, K2 - L00 Vår ref: 16/2195-3 Journalpostid: 16/27572 Saksbeh.: Yvonne van Bentum GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER INNEN PLAN, BYGG, AVLØPSANLEGG, MILJØFYRTÅRNSERTIFISERING, KONSESJON,

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon gebyrer. Plan og byggesak

Forvaltningsrevisjon gebyrer. Plan og byggesak Forvaltningsrevisjon gebyrer Plan og byggesak 1 Disposisjon Kort om forvaltningsrevisjon Kort om rammer for gebyrene Resultater av gjennomførte undersøkelser Oppsummering Forvaltningsrevisjon Undersøkelser

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende?

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Rica Holmenkollen Park Hotel 4. september 2014 Ketil Pedersen Faglig ansvarlig Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS: etablert januar

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3 Evaluering av ny vann- og avløpsforskrift og betalingsregulativet Rådmannens innstilling Kommunestyret tar rådmannens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

GOD NOK INFORMASJON?

GOD NOK INFORMASJON? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT GOD NOK INFORMASJON? OM BYGGESAKSBEHANDLING OG TILTAK I EGENREGI I RÆLINGEN KOMMUNE APRIL 2009 Utført av Egil Johansson INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Beregning av selvkost på VAR-området

Beregning av selvkost på VAR-området www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2016 Beregning av selvkost på VAR-området MÅSØY KOMMUNE Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 19.12.2016 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2016 TIL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET Gjennomført på oppdrag fra GLÅMDAL revisjon IKS MARS 2011 Utført av Nina Neset INNHOLD OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE Selvkostområder FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 22.12.2005

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Meløy kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

Lier kommune - gbnr 111/6 - Gamle Tuverud - klage på avslag på søknad om nedsatt saksbehandlingsgebyr

Lier kommune - gbnr 111/6 - Gamle Tuverud - klage på avslag på søknad om nedsatt saksbehandlingsgebyr Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/3170 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - gbnr 111/6 -

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ Rapport om Konsulenttjenester 1998-1999 Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: febr.- mars 2000 Per-Martin Svendsen revisjonssjef Morten Mjølsnes fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

REVIDERT FORSKRIFT OM GEBYRER INNENFOR BYGGESAK, REGULERING OG GEODATA

REVIDERT FORSKRIFT OM GEBYRER INNENFOR BYGGESAK, REGULERING OG GEODATA ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.11.2016 REVIDERT FORSKRIFT OM GEBYRER INNENFOR BYGGESAK, REGULERING OG GEODATA INNSTILLING Revidert

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 010/06-017/06 Dato: 28.04.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jostein Barstad Saksmappe: 2009/6779-28577/2009 Arkiv: Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

14.11.2011 Bunntekst 1

14.11.2011 Bunntekst 1 14.11.2011 Bunntekst 1 Kommunens selvkostregnskap i plansaker Malvin Bjorøy plan- og bygningsjef Røyken kommune Enkelt? 14.11.2011 Bunntekst 3 Bakgrunn - Problemstilling Kan man ta gebyr for plansaksbehandling?

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kontrollutvalget 27. september 2005 og kommunestyret

Detaljer

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109)

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) Forslag til nytt gebyrregulativ med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Forslag til innstilling: 1. Bystyret ser alvorlig på de avvik som avdekkes innenfor selvkostområdet, og ber Rådmannen følge opp

Detaljer

Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap), Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V)

Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap), Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V) MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Andebu Dato: 23.05.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen, Herredshuset Arkivsak: 15/00046 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

SEKSJONERINGSVEILEDER

SEKSJONERINGSVEILEDER SEKSJONERINGSVEILEDER FAGGRUPPE GEODATA PLAN, NÆRING OG KULTUR 2013 Sørum kommune, Rådhuset, 1920 Sørumsand, Telefon 63 86 98 20, Telefaks 63 82 64 44, e-post postmottak@sorum.kommune.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte.

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte. Møtereferat 21. september 2009. KOSTRA-VAR gruppe møte. Til stede: Bent Devik, KRD Øivind Ryenbakken, Oslo Kommune Liliane Myrstad, FHI Ole Lien, Norsk Vann Gisle Berge, SSB Kari B. Mellem, SSB Referent:

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2008/2420-0 Arkiv: 231 Saksbeh: Heidi Rødven Dato: 05.11.2015 Endring av gebyrregulativ for plan, byggesak, kart/oppmåling og landbruk Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

Fellesnemnd Færder. Gebyrforskrift for byggesak, regulering og oppmåling for Færder kommune

Fellesnemnd Færder. Gebyrforskrift for byggesak, regulering og oppmåling for Færder kommune Fellesnemnd Færder JournalpostID: 17/43931 Arkiv: FA - L40 Saksbehandler: Andreas Mæland Telefon: Gebyrforskrift for byggesak, regulering og oppmåling for Færder kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Færder

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: Dyrøy kommune Den lærende kommune Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: 77 18 92 35 231 04.12.2013 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer Med

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for denne rapporten er at kontrollutvalget i Hasvik i sak 15/04 vedtok at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteprotokoll. Følende medlemmer møtte: Øyvind Birkeland Steinar Karlsen Grete Solberg Håvard Saude Agnor Brenne

Møteprotokoll. Følende medlemmer møtte: Øyvind Birkeland Steinar Karlsen Grete Solberg Håvard Saude Agnor Brenne ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, Hokksund Dato: 20.04.15 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Følende medlemmer møtte: Øyvind Birkeland Steinar Karlsen Grete Solberg Håvard Saude

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 59 BNR 79 - EIKELIA BERG - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM NEDSATT BEHANDLINGSGEBYR

SAKSFREMLEGG GNR 59 BNR 79 - EIKELIA BERG - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM NEDSATT BEHANDLINGSGEBYR Behandles i: Formannskapet GNR 59 BNR 79 - EIKELIA BERG - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM NEDSATT BEHANDLINGSGEBYR Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til 1 FRA ANSVARLIG SØKER - SØKNAD OM TILLATELSE TIL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02340 M00 &00 Endre Larsen LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR I MODUM KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02340 M00 &00 Endre Larsen LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR I MODUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02340 M00 &00 Endre Larsen LOKAL FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR I MODUM KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Forslag til ny forskrift for vann-

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Birkenes kontrollutvalg Dato: 18.04.2016 kl. 14:00 Møtested: Helsestasjonen, møterom Himmelsyna Arkivsak: 15/10175 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer