Kommunereformen pr mars 2015 slik KS ser det - oppgaveoverføring - statlig styring - hva har skjedd i kommunene? - hva skjer videre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunereformen pr mars 2015 slik KS ser det - oppgaveoverføring - statlig styring - hva har skjedd i kommunene? - hva skjer videre?"

Transkript

1 Kommunereformen pr mars 2015 slik KS ser det - oppgaveoverføring - statlig styring - hva har skjedd i kommunene? - hva skjer videre? Direktør Kjell-Torgeir Skjetne, KS

2 folkevalgte velges i 2015: Hvorfor blir de lokalpolitikere? Tre svar peker seg ut: Generelt interessert i politikk og samfunnsspørsmål: 65 prosent Ønsker å bidra til utviklingen av et bedre samfunn: 62 prosent Engasjert i lokalmiljøet, generelt sett: 57 prosent

3 Kommunene har en enestående evne til å ta ansvar på en grunnleggende tillitsvekkende måte Stabil høy tillit til kommunen

4 «For å få til gode tjenester og attraktive lokalsamfunn trenger vi et lokaldemokrati hvor politikerne har reell makt og i mindre grad blir styrt av staten.»

5 Kommunene følger opp

6 1. Må være tydelig på hvilke konkrete oppgaver som skal overføres fra statlig til kommunal sektor. 2. Må inneholde en styrking av det regionale folkestyret. 3. Må gi forpliktende signaler om hvordan statens styring og kontroll faktisk skal reduseres.

7 Nye oppgaver/nytt ansvar fra stat til kommunal sektor

8 KS: Nye oppgaver/nytt ansvar aktuelt på disse områdene Barnevern NAV Rus/psykiatri Rehabilitering Velferdsforsking Oppgavene blir løst bedre for innbyggerne Mer sammenhengende tjenester for brukerne Innbyggerne kan påvirke enklere Spesialpedagogikk Kultur Natur-, ressurs- og miljøforvaltning Klima og energi Beredskap

9 Regjeringen har levert noe på oppgaver fra staten. Men mye skal utredes og forsøkes Barnevern NAV Rus/psykiatri Rehabilitering Velferdsforsking Oppgavene blir løst bedre for innbyggerne Mer sammenhengende tjenester for brukerne Innbyggerne kan påvirke enklere Spesialpedagogikk Kultur Natur-, ressurs- og miljøforvaltning Klima og energi Beredskap

10 Grunnlag og forutsetninger KS Rammestyring økonomisk og juridisk Generalistkommuneprinsippet Fullfinansiering. Overgangskostnader. Faglige ressurser og nødvendige støttestrukturer følger med. Kommunene kan løse oppgavene selv eller gjennom interkommunalt samarbeid Redusert statlig byråkrati, nedbygging av direktorat og tilpasning av ulike statlige instansers inndeling og oppgaver Regjeringen Vil ligge til grunn Hovedmodellen. Men svekket. Penger følger oppgaven. Ikke overgangskostnader. Faglige ressurser og støttestrukturer ikke omtalt. Kan bli krav om interkommunalt samarbeid. Utrede Fylkesmannens inndeling og oppgavefordeling mellom embetene.

11 Forsterket regionalt folkestyre?

12 Et folkevalgt regionalt lederskap Maktbalanse mellom forvaltningsnivåene Regionalt samordningsorgan Regional forvaltningsaktør Ledende regional utviklings- og innovasjonsaktør Internasjonal aktør Effektiv tjenesteprodusent.

13 Et forsterket regionalt folkestyre? Maktbalanse mellom forvaltningsnivåene Regionalt samordningsorgan Regional forvaltningsaktør Ledende regional utviklings- og innovasjonsaktør Internasjonal aktør Effektiv tjenesteprodusent.

14 KS: Folkevalgte regioner bør overta oppgaver fra staten Vegvesenets regionapparat Regionale kulturformål Kjøp av jernbanetjenester Forskningsrådsprogrammer Konsesjon og veiledningsoppgaver Deler av BUF Miljø/klima/landbruk Prosjektskjønnsmidler

15 Regjeringen foreslår ingen nye oppgaver til det regionale folkestyret Vegvesenets regionapparat Regionale kulturformål Kjøp av jernbanetjenester Forskningsrådsprogrammer Konsesjon og veiledningsoppgaver Deler av BUF Miljø/klima/landbruk Prosjektskjønnsmidler

16 Regjeringen åpner for å fjerne oppgaver fra regionalt folkestyre

17 Forpliktende tiltak for redusert statlig styring?

18 Nødvendig? Holder påstanden?

19 Bra med rammestyring og positivt ønske om å gi kommunene mer frihet. Få nye forpliktende tiltak. KS Lovgivningen Veiledere og retningslinjer Tilsyn Innsigelse Klagebehandling Prøve sin sak Rapportering og dokumentasjon Oppgaver fra Fylkesmann og direktorater Tilpasse statlig regional struktur Regjeringen Opplæringsloven, friluftsloven, pbl Viderefører politikken, ingen tiltak Innretning som KS ønsker Men venter på ny gjennomgang Viser til utvidet samordningsforsøk Viser til pågående utredning Viser til pågående utredning Viser på pågående prosesser Utrede Fylkesmannens struktur og størrelse, ikke oppgavefordeling mellom kommunesektoren, FM og direktorater Ikke hensiktsmessig med helhetlig gjennomgang.

20 Hva nå?

21 Ekstra foiler

22 Barnevern Statlige hjemmebaserte hjelpetiltak Fosterhjem Regjeringen vurderer forsøk med sikte på overføring Stortinget bør få fortgang i prosessen

23 NAV Eierskapet til og arbeidsgiveransvar for de lokale NAVkontorene Arbeidsmarkedstiltak Regjeringen vil utrede VTA og VTO med sikte på overføring Stortinget bør understøtte også overføring av de lokale NAV-kontorene

24 Rehabilitering Oppgaver Myndighet Ressurser Regjeringen vil gi større ansvar Stortinget bør gå lenger

25 Rus og psykiatri Bl a oppgaver fra DPS og BUP innen: Psykisk helsehjelp til barn, unge og voksne Støtte til pårørende Døgnopphold Ambulante tjenester Tverrfaglige team Deler av akutthjelpen Regjeringen vil ha forsøk med kommunal drift av DPS Stortinget bør sørge for forsøk med kommunalt bestilleransvar for personer med alvorlige lidelser

26 Forskning og innovasjon i helse og omsorg Etablere regionale sentra, eid av kommunesektoren, for praksisnær forskning, utvikling og innovasjon Sentrene for omsorgsforskning Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester Flere sentra? Statlige tilskuddsmidler Regjeringen ikke omtalt Stortinget fremme forslag til kommunalt eierskap

27 Spesialpedagogikk m.m. De statlige spesialskolene til vertskommunene Statpeds oppgaver og tjenester til 2-4 flerfaglige sentre, eid av fylkeskommuner eller kommuner Grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp til barn i statlige institusjoner fra fylkeskommuner til kommuner Regjeringen ikke omtalt Stortinget bør understøtte kommunene

28 Kultur Tilskudd fra Kulturrådet og andre statlige etater som gis direkte eller gjennom statlig forvaltning til lokal eller regional kultur, idrett og frivillighet Rikskonsertenes skolekonsertordning inn i Den kulturelle skolesekken Regjeringen: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg samt tilskudd til frivilligsentraler Stortinget slutte seg til

29 Natur-, ressurs- og miljøforvaltning Kommunesektoren fullt ansvar for kulturlandskap, naturvernområder, fisk og vilt, motorisert ferdsel i utmark, mudring og deponi Kommunesektoren ansvar for vannressurser og kyst Kommunene ansvar for arealmyndigheten for mineralutvinning og godkjenne uttak av masse Regjeringen foreslår svært begrenset overføring innenfor utmarksforvaltning (ikke spesifisert), deler av regelverk fisk og vilt, meget begrenset kulturlandskap, motorferdsel, vannscooter Stortinget understøtte ansvar til kommunesektoren

30 Klima og energi Tilskudd til og rådgivning om energieffektivisering, fornybar energi og miljøvennlig transport Veiledningsansvaret for klimautslipp og tilpasning fra stat til fylkeskommuner Restriksjoner på lokal biltrafikk Regjeringen ikke omtalt Stortinget bør understøtte

31 Beredskap Veiledning om beredskap til kommunene fra stat til fylkeskommune. Regjeringen ikke omtalt Stortinget bør understøtte

32 Andre tema Familieverntjenesten Arbeids og utdanningsreiser Basishjelpemidler Tilskudd til etablering i egen bolig og den personrettede delen av tilskudd til tilpasning av bolig Finansieringsansvar for pasienttransport Vigselsrett for borgerlige vielser Notarialforretninger Godkjenning svømmeanlegg Sivile politioppgaver Kommentar: Kan ha positive effekter for innbyggerne

33 KS: Frihet til å løse oppgavene etter lokale forhold og prioriteringer Sikre at skjønn utøves av lokale og regionale folkevalgte organer Begrense statlige retningslinjer og veiledere og tydeligere skille lovkrav og råd Avgrense statens adgang til å overprøve lokale vedtak og planer (innsigelser, klagebehandling, statlig tilsyn) Gi kommunene mulighet til å prøve sin sak mot staten Fjerne, forenkle, samordne rapporterings- og dokumentasjonskrav Avgrense Fylkesmannens og direktoratenes rolle overfor kommunesektoren Justere regional statlig organisering og sørge for god samhandling

34 Region Øst Omfanget av Bufetats tjenestetilbud Region Sør Region Vest Region Nord Region Midt Akershus ungdoms- og familiesenter, Avd. Sole Akershus ungdoms- og familiesenter, Avd. Tjernlia Follo ungdoms- og familiesenter, Akutt Follo ungdoms- og familiesenter Jibbe Hedmark ungdoms- og familiesenter Stange Hedmark ungdoms- og familiesenter Vien Fosterhjemstjenesten fagteamområde Sandvika Fosterhjemstjenesten fagteamområde Sarpsborg Fosterhjemstjenesten fagteamområde Ski Fosterhjemstjenesten fagteamområde Gjøvik Fosterhjemstjenesten fagteamområde Hamar Fosterhjemstjenesten fagteamområde Lillestrøm Borg barne- og familiesenter Gullhella barne- og familiesenter Seljelia barne- og familiesenter Enerhaugen familievernkontor Familievernkontoret Asker og Bærum Familievernkontoret Moss Askim Familievernkontoret Gjøvik Fagernes Hamar familiekontor Homansbyen familievernkontor Familievernkontor et Kongsvinger Familievernkontor et Lillehammer Familievernkontor et Nedre Romerike Familievernkontor et Tynset Familievernkontor et Østfold Sør Familievernkontor et Øvre Romerike Kirkens Familievernkontoret i Follo Kirkens familievern Otta Familievernkontoret Christiania torv Kirkenær barnevern og omsorgssenter Lierfoss ungdoms- og familiesenter Østfold ungdoms- og familiesenter Jong ungdomshjem Lierfoss ungdoms- og familiesenter Mjøsvoll MTFC Sandvika Sarpsborg ungdoms- og familiesenter Ås ungdomssenter Agder og Telemark ungdomssenter akutt Buskerud og Vestfold ungdomssenter akutt Bufetat Buskerud inntak og fosterhjemsrekruttering Bufetat Vestfold inntak og fosterhjemsrekruttering Bufetat Arendal inntak og fosterhjemsrekruttering Bufetat Kristiansand inntak og fosterhjemsrekruttering Bufetat Telemark inntak og fosterhjemsrekruttering Buskerud barne- og familiesenter Vestfold barne- og familiesenter Telemark barne- og familiesenter Agder barne- og familiesenter Familievernkontorene Drammen- Kongsberg Familievernkontoret i Vestfold Familievernkontoret i Søndre Vestfold Familievernkontoret i Hallingdal Ringerike familievernkontor Grenland familiekontor Familiekontoret i Øvre Telemark Familiekontoret i Aust-Agder Familiekontoret i Vest-Agder Buskerud ungdomshjem Telemark og Vestfold ungdomshjem Agder ungdomshjem Buskerud, Vestfold, Telemark behandling Agder behandling Bergen Akuttsenter Stavanger Akuttsenter Sogn Ungdomssenter Akutt Fosterhjemsrekruttering Haugesund Fosterhjemsrekruttering Bergen Fosterhjemsrekruttering Stavanger Fosterhjemsrekruttering Sogn og Fjordane Bergen Barn og Foreldresenter Sogn og Fjordane Barn og foreldresenter Stavanger og Fonna Barn og Foreldresenter Bergen og omland familiekontor Kirkens familierådgivning Biskopshavn Stiftelsen Bjørgvin * Familierådgivning Familievernkontoret i Odda Familievernkontoret på Stord Familievernkontoret i Sør- Rogaland Familievernkontoret for Haugalandet Familiekontoret i Nordfiord Familiekontora for Sunnfiord og Sogn Sunnfiord og Sogn BVS Skjoldvegen BVS Haugesund BVS Stavanger KASA Bergen Ungdomssenter (Multifunc) Vestlundveien Sogn Ungdomssenter Sandnes Ungdomssenter Bjørgvin Ungdomssenter 34 Alta US Ishavsbyen US Røvika US Fosterhjemtjenesten Bodø Fosterhjemtjenesten Hammerfest Fosterhjemtjenesten Sortland Fosterhjemtjenesten Tromsø Solbakken BFSr Sollia BFS Storåsen BFS Alta familievernkontor Harstad familievernkontor Bodø familievernkontor Tromsø familievernkontor Vesterålen familievernkontor Finnsnes familievernkontor Hammerfest familievernkontor Indre Finnmark FVK Narvik familievernkontor Øst-Finnmark familievernkontor Mo i Rana Familievernkontor Mosjøen familievernkontor Kvæfiord US Lamo US Tromsø US Yttrabekken US Bodø UH Silsand UH Vadsø US Stjørdal ungdomssenter (MultifunC) Storbuan ungdomshjem Sunnmørsheimen ungdomsheim Vikhovlia akuttsenter Kvammen akuttinstitusjon Sunnmørsheimen akuttinstitusjon Inntak og Fosterhjemsrekruttering Steinkjer Inntak og Fosterhjemsrekruttering Sør-Trøndelag Inntak og Fosterhjemsrekruttering Trondheim Inntak og Fosterhjemsrekruttering Molde Inntak og Fosterhjemsrekruttering Ålesund Orkdal barnevernsenter Viktoria familiesenter Senter for foreldre og barn Molde Familievernkontoret i Namsos Familievernkontoret i Levanger Familievernkontoret i Sør- Trøndelag Familievernkontoret i Kristiansund Familievernkontoret i Molde Familievernkontoret i Ålesund Spillumheimen ungdomsheim Karienborg ungdomsheim Ranheim Vestre Gilantunet ungdomshjem Clausenengen ungdomshjem Kollen ungdomsbase Husafiellheimen ungdomsheim 2014 Deloitte AS

35 Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget 51 familievernkontor Forbrukerrådet i Midt-Norge Bufetat Midt-Norge KORUS Oslo RVTS Vest RVTS Midt RBUP Sør-Øst Forbrukerrådet Finnmark og Troms Forbrukerrådet BTV Barneombudet Forbrukerombudet Bufetat Region Nord 78 Barnevernsinstitusjoner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KORUS Midt Senter for ungdom samliv og seksualitet SUSS IMDi Indre Østland KORUS Øst KORUS Stavanger Klara klok Likestillings- og diskrimineringsombudet Stiftelsen miljømerking Atferdssentret Forbrukerrådet Agder IMDi Sør Barne-, ungdoms- og familieetaten Forbrukerrådet Hedmark, Oppland og Romerike 3 Funksjonelle familieterapitjenester IMDi Midt RVTS Sør 15 Mulitisystemisk terapitjenester Forbrukerrådet IMDi Vest Forbrukerrådet Rogaland Forbrukerrådet Hordaland og Sogn og Fjordane KORUS Nord Statens institutt for forbruksforskning KORUS Bergen Bufetat Region Sør Bufetat Region Sør KORUS Sør Forbrukerrådet Østfold, Follo, Asker og Bærum 35 RKBU Nord 27 fosterhjemstjenester IMDi Øst Forbrukerrådet Nordland Likestillings- og diskrimineringsnemda IMDi Nord KORUS Vest Bufetat Region Vest Forbrukerrådet i Oslo 40 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Sex og samfunn PRO senteret RVTS Nord