Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae, Anne Berit M. Stavnar, Alf Einar Ranheim, Anne Dahl Frp: Bjørn Kåre Sevik, Unni Hanson Ap: Tor Stokness, Karen Lie, Besnik Konjuhi Felleslista SV/Rødt: Tone Kalheim NmB/V: Tom E. Amundsen Følgende medlemmer møtte ikke: Bjørnar Godt Daae (H), Anne Dahl (H), Besnik Konjuhi (Ap) Følgende varamedlemmer møtte: Liv Berntsen (H), Fredrik Stange (H), Ruth Martinsen (Ap) Barnerepresentant: Marit Handeland møtte Følgende fra administrasjonen møtte: Kommunaldirektør Per Ole Bing-Jacobsen Drifts- og anleggssjef Torgeir Bettum Kommuneutviklingssjef Margrethe Løgavlen Underskrifter: Bjørn Kåre Sevik Anne Berit Mello Stavnar Tor Stokness Tone Kalheim Tom A. Amundsen

2 Saksliste Sak nr. Sakstittel 015/13 Delegasjonssaker 016/13 Referatsaker 017/13 Spørsmål og informasjon 018/13 Bjørnebuveien, detaljregulering, plannr Klage 019/13 Knerten barnehage, Føynland - detaljregulering. PlanID sluttbehandling 020/13 Oserødmyra 4 - Planoppstart for detaljregulering nr /13 Skallestad syd, reguleringsplan 338-E1- Mindre endring av reguleringsplan /13 Brøyting private veier - standardavtale for betalt brøytetjeneste 023/13 Snarrønningen, gnr. 99 bnr. 1 - fradeling av kårbolig - behandling etter jordloven 024/13 Prioritering av investeringsmidler til friluftstiltak /13 Verneplan for Færder nasjonalpark - Høringsuttalelse fra Nøtterøy kommune 026/13 Dukenveien, 29/189 - Bryggeutvidelse i ureg. byggeområde - dispensasjon fra plankravet 027/13 Kjøpmannskjær, 84/25 - Småbåthavn - Klage på vedtak om utvidelse av bryggeanlegg iht. gjeldende regulering 028/13 Snarrønningen 25, 99/1,2 - Fradeling av kårbolig - Behandling etter planog bygningsloven. 029/13 Årøyveien 1F, 42/90 - Riving av fritidsbolig, oppføring av bolig og garasje - Dispensasjon. 030/13 Munkerekkveien 94, gbnr. 3/39-1.gangs behandling av detaljregulering nr

3 015/13: Delegasjonssaker Delegerte saker tas til etterretning. T. Kalheim (Felleslista SV/Rødt) hadde spørsmål vedr. D-sak 010/13, 019/13 og 050/13. T. Stokness (Ap) hadde spørsmål vedr. D-sak 008/13. Kommuneutviklingssjef Margrethe Løgavlen besvarte spørsmålene. ble enstemmig vedtatt. MK-015/13 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning. 016/13: Referatsaker Referatsaker tas til orientering. ble enstemmig vedtatt. MK-016/13 Vedtak: Referatsaker tas til orientering. 017/13: Spørsmål og informasjon Skriftlige svar på spørsmål fra forrige møte ble tatt til etterretning. Referat fra dagens spørsmål og informasjonstime blir lagt ved under spørsmål og informasjon i neste møteinnkalling. E-post fra VKT vedr. bussforbindelse på tvers av Nøtterøy ble oversendt medlemmene på Ipad. Berammet møte i hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk onsdag 6. mars flyttes til tirsdag 5. mars MK-017/13 Vedtak:

4 Skriftlige svar på spørsmål fra forrige møte ble tatt til etterretning. 018/13: Bjørnebuveien, detaljregulering, plannr Klage 1. Klage på vedtatt detaljregulering for Bjørnebuveien, plannr , tas ikke tilfølge. 2. Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikks vedtak av i sak 166/12 opprettholdes. 3. Klagene oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse. T. Kalheim (Felleslista SV/Rødt) fremmet følgende forslag på vegne av Felleslista SV/Rødt og Ap: Saken utsettes. Klagen imøtekommes med bakgrunn i nye fakta om bevaringsverdighet og klagers forslag om tilrettelegging av lekearealet. Administrasjonen bes vurdere klagers forslag til arealdisposisjon. Votering T. Kalheims forslag falt med 7 mot 4 stemmer (Felleslista SV/Rødt, Ap) ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Felleslista SV/Rødt, Ap). MK-018/13 Vedtak: 1. Klage på vedtatt detaljregulering for Bjørnebuveien, plannr , tas ikke tilfølge. 2. Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikks vedtak av i sak 166/12 opprettholdes. 3. Klagene oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse. 019/13: Knerten barnehage, Føynland - detaljregulering. PlanID sluttbehandling Detaljregulering for Knerten Barnehage, Føynland, plan ID med kart og tilhørende bestemmelser datert , sist revidert vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens Reguleringsplan 184 Føynland III, reguleringsplan 305 Reguleirngsplan for 15/240 mfl. og reguleringsplan 322 Fjærholmveien, oppheves der de overlappes av ny plan. ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (Felleslista SV/Rødt). MK-019/13 Vedtak:

5 Detaljregulering for Knerten Barnehage, Føynland, plan ID med kart og tilhørende bestemmelser datert , sist revidert vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens Reguleringsplan 184 Føynland III, reguleringsplan 305 Reguleirngsplan for 15/240 mfl. og reguleringsplan 322 Fjærholmveien, oppheves der de overlappes av ny plan. 020/13: Oserødmyra 4 - Planoppstart for detaljregulering nr Oppstart av detaljregulering nr Oserødmyra 4 igangsettes jfr. plan- og bygningsloven 12-3 og Det forutsettes at planavgrensning er ihht. vedlagte kartskisse datert De deler av reguleringsplanene nr. 145 Reguleringsplan Hårkollen felt 6 og nr. 314 Ny skole på Hårkollen-Oserød som overlappes av ny detaljregulering, oppheves jfr ble enstemmig vedtatt. MK-020/13 Vedtak: 1. Oppstart av detaljregulering nr Oserødmyra 4 igangsettes jfr. plan- og bygningsloven 12-3 og Det forutsettes at planavgrensning er ihht. vedlagte kartskisse datert De deler av reguleringsplanene nr. 145 Reguleringsplan Hårkollen felt 6 og nr. 314 Ny skole på Hårkollen-Oserød som overlappes av ny detaljregulering, oppheves jfr /13: Skallestad syd, reguleringsplan 338-E1- Mindre endring av reguleringsplan 338. Reguleringsplan nr 338-E1, mindre endring av reguleringsplan nr 338 Skallestad syd, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven og ble enstemmig vedtatt. MK-021/13 Vedtak: Reguleringsplan nr 338-E1, mindre endring av reguleringsplan nr 338 Skallestad syd, vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven og

6 022/13: Brøyting private veier - standardavtale for betalt brøytetjeneste 1. Forslag til standard brøyteavtale for betalt brøytetjeneste for private veier legges til grunn for avtaler med veilagene. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre tilpassinger til standardavtalen. 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå brøyteavtaler med private veilag. ble enstemmig vedtatt. MK-022/13 Vedtak: 1. Forslag til standard brøyteavtale for betalt brøytetjeneste for private veier legges til grunn for avtaler med veilagene. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre tilpassinger til standardavtalen. 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå brøyteavtaler med private veilag. 023/13: Snarrønningen, gnr. 99 bnr. 1 - fradeling av kårbolig - behandling etter jordloven Nøtterøy kommune gir, med hjemmel i jordloven 12, samtykke til omsøkte fradeling av kårbolig og stabbur, med ca. 1,5 dekar åpen fastmark fra eiendommen gnr. 99 bnr. 1. Det er et vilkår for deling at boligeiendommen gis vegrett, med avkjørsel mot Brattåsveien, fv ble enstemmig vedtatt. MK-023/13 Vedtak: Nøtterøy kommune gir, med hjemmel i jordloven 12, samtykke til omsøkte fradeling av kårbolig og stabbur, med ca. 1,5 dekar åpen fastmark fra eiendommen gnr. 99 bnr. 1. Det er et vilkår for deling at boligeiendommen gis vegrett, med avkjørsel mot Brattåsveien, fv /13: Prioritering av investeringsmidler til friluftstiltak 2013 Følgende friluftstiltak prioriteres i 2013 innenfor investeringsbudsjettets ramme: 1. Rosanes, etablere toalett (fullfinansiering) kr 2. Mellom Bolæren, brygge i Jensesund for passasjerbåter kr 3. Dunholmen, legge til rette for bevegelseshemmede kr 4. Dunholmen, anlegge universelt utformet fiskeplass kr 5. Brevik gård, tiltak kr Rådmannen får fullmakt til å justere ressursbruken mellom tiltakene innenfor totalrammen.

7 Rådmannen fremmet følgende ny innstilling: Følgende friluftstiltak prioriteres i 2013 innenfor investeringsbudsjettets ramme: 1. Rosanes, etablere toalett (fullfinansiering) kr 2. Mellom Bolæren, brygge i Jensesund for passasjerbåter kr 3. Dunholmen, legge til rette for bevegelseshemmede kr 4. Dunholmen, anlegge universelt utformet fiskeplass kr Rådmannen får fullmakt til å justere ressursbruken mellom tiltakene innenfor totalrammen. A.B.M. Stavnar (H) fremmet følgende endring av punkt 4: Dunholmen, anlegge universelt utformet fiskeplass A.B.M. Stavnar (H) fremmet følgende nytt punkt 5: Skilting/merking av stier/friområder kr kr Votering Rådmannens nye innstilling punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. A.B.M. Stavnars forslag til endring av punkt 4 og nytt punkt 5 ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Ap, Felleslista SV/Rødt) avgitt for rådmannens innstilling. MK-024/13 Vedtak: Følgende friluftstiltak prioriteres i 2013 innenfor investeringsbudsjettets ramme: 1. Rosanes, etablere toalett (fullfinansiering) kr 2. Mellom Bolæren, brygge i Jensesund for passasjerbåter kr 3. Dunholmen, legge til rette for bevegelseshemmede kr 4. Dunholmen, anlegge universelt utformet fiskeplass kr 5. Skilting/merking av stier og friområder kr Rådmannen får fullmakt til å justere ressursbruken mellom tiltakene innenfor totalrammen. 025/13: Verneplan for Færder nasjonalpark - Høringsuttalelse fra Nøtterøy kommune Forslaget til høringsuttalelse vedtas og oversendes Fylkesmannen i Vestfold. Leder fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av hovedutvalget: Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk bemerker at det ikke bør tillates lysfiske i nasjonalparken. Votering ble enstemmig vedtatt. Leders forslag på vegne av hovedutvalget ble enstemmig vedtatt. MK-025/13 Vedtak: Forslaget til høringsuttalelse vedtas og oversendes Fylkesmannen i Vestfold.

8 Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk bemerker at det ikke bør tillates lysfiske i nasjonalparken. 026/13: Dukenveien, 29/189 - Bryggeutvidelse i ureg. byggeområde - dispensasjon fra plankravet I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 dispenseres det fra plankravet i kommuneplanens utfyllende bestemmelser punkt 4.1 for utvidelse av eksisterende brygge på følgende vilkår: I tillegg til den p-plass aktuelle eiendom har på naboeiendom i nord, skal det tinglyses som en heftelse som ikke kan anlyses uten samtykke fra Nøtterøy kommune en p- plass på nærliggende eiendom før igangsettingstillatelse kan gis. Tillatelse etter plan- og bygningsloven innebærer ingen avgjørelse av privatrettlige forhold, jf Bestemmelsen det dispenseres fra, plankravet i kommuneplanens utfyllende bestemmelser, eller lovens formål tilsidesettes ikke vesentlig, og fordelen ved dispensasjon synes klart større enn ulempene. Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksutredningen. Saken behandles videre av kommuneutviklingssjefeni henhold til delegert fullmakt Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk T. Kalheim (Felleslista SV/Rødt) fremmet følgende forslag: Saken utsettes for befaring til neste møte. T. Kalheims forslag ble enstemmig vedtatt. MK-007/13 Vedtak: Saken ble utsatt for befaring til neste møte. Liv Berntsen (H) fratrådte som inhabil i saken. ble vedtatt med 10 stemmer. MK-026/13 Vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 dispenseres det fra plankravet i kommuneplanens utfyllende bestemmelser punkt 4.1 for utvidelse av eksisterende brygge på følgende vilkår:

9 I tillegg til den p-plass aktuelle eiendom har på naboeiendom i nord, skal det tinglyses som en heftelse som ikke kan anlyses uten samtykke fra Nøtterøy kommune en p-plass på nærliggende eiendom før igangsettingstillatelse kan gis. Tillatelse etter plan- og bygningsloven innebærer ingen avgjørelse av privatrettlige forhold, jf Bestemmelsen det dispenseres fra, plankravet i kommuneplanens utfyllende bestemmelser, eller lovens formål tilsidesettes ikke vesentlig, og fordelen ved dispensasjon synes klart større enn ulempene. Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksutredningen. Saken behandles videre av kommuneutviklingssjefeni henhold til delegert fullmakt. 027/13: Kjøpmannskjær, 84/25 - Småbåthavn - Klage på vedtak om utvidelse av bryggeanlegg iht. gjeldende regulering Klage fra privat part av 20. desember 2012 over deler av Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk sitt vedtak av 5. desember 2012, sak 173/12, imøtekommes delvis: Det tillates ikke å etablere de 10 første båtplassene (nordvest) på piren mot båtforeningen sin pir D. Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. Hovedutvalget erklærte Liv Berntsen habil i saken etter råd fra kommuneadvokaten. A.B.M. Stavnar (H) fremmet følgende forslag: Klagen tas ikke til følge. Vedtak i HMK sak 173/12 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse. Votering A.B.M Stavnars forslag ble vedtatt med 7mot 4 stemmer avgitt for rådmannens innstilling. MK-027/13 Vedtak: Klagen tas ikke til følge. Vedtak i HMK sak 173/12 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.

10 028/13: Snarrønningen 25, 99/1,2 - Fradeling av kårbolig - Behandling etter plan- og bygningsloven. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 innvilges dispensasjonen fra kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt 9.1 (forbud mot fradeling i LNF) og pkt 4.1 (plankrav), - for fradeling av en boligparsell på 1. 5 daa fra gnr. 99 bnr. 1,2, iht. søknad datert mottatt Dispensasjon gis på vilkår om at atkomstveien til parsellen ikke skal gå gjennom tunet til gården, men ledes syd for boligen og til Brattåsveien. Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. ble enstemmig vedtatt. MK-028/13 Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 innvilges dispensasjonen fra kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt 9.1 (forbud mot fradeling i LNF) og pkt 4.1 (plankrav), - for fradeling av en boligparsell på 1. 5 daa fra gnr. 99 bnr. 1,2, iht. søknad datert mottatt Dispensasjon gis på vilkår om at atkomstveien til parsellen ikke skal gå gjennom tunet til gården, men ledes syd for boligen og til Brattåsveien. Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 029/13: Årøyveien 1F, 42/90 - Riving av fritidsbolig, oppføring av bolig og garasje - Dispensasjon. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 innvilges dispensasjon fra kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt 4.1 (plankrav) og 9.2 (tiltak på boligeiendom i LNF) og pkt 4.1 (plankrav), - for riving og oppføring av bolig og garasje iht. søknad datert med endring og komplettering datert Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen, jf også HMK sak039/12. ble vedtatt med 10 mot 1 stemme (Felleslista SV/Rødt).

11 MK-029/13 Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 innvilges dispensasjon fra kommuneplanens utfyllende bestemmelse pkt 4.1 (plankrav) og 9.2 (tiltak på boligeiendom i LNF) og pkt 4.1 (plankrav), - for riving og oppføring av bolig og garasje iht. søknad datert med endring og komplettering datert Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen, jf også HMK sak039/ /13: Munkerekkveien 94, gbnr. 3/39-1.gangs behandling av detaljregulering nr Forslag til detaljregulering nr datert med tilhørende bestemmelser av samme dato legges ut til offentlig ettersyn jf. pbl og med følgende vilkår: 1. I plankart skal det foretas følgende endringer/rettinger: Det legges inn areal for veggrunn nord for V2, slik at parkerte biler kan kjøre ut og inn. Total lengde for parkering + veiareal må minimum være 11 meter. Byggelinje på B2 mot B1 fjernes. Punktsymbol for stenging av avkjørsel legges inn også for nåværende avkjørsel på gbnr. 3/39. B2 reguleres til boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse i samsvar med bestemmelsenes 2. Kode skal være 1111 ikke Eierform endres fra felles (2) til annen eierform (3). Alle objekter i digitalt kart må inneholde korrekt planid og målemetode. Tegnforklaring må inneholde linje for bebyggelse som forutsettes fjernet. Avkjørselspil i inntegnet avkjørsel til fylkesvei fjernes. 2. I bestemmelsene skal det foretas følgende endringer/rettinger slik: I 2 fjernes f_va etter Annen veigrunn. 4.6 Avkjørsler fjernes. 3.2 dekker behov for bestemmelser angående avkjørsel til fylkesvei. I 5.3 skrives feltnavn (B2) inn etter Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse. Bebyggelse mellom fylkesveg og byggegrense tillates ikke, endres til Det tillates utomhusareal med adkomst og biloppstillingsplasser på arealet. Øst for byggelinje tillatets bebyggelse i samsvar med kommuneplanens utfyllende bestemmelser. I 5.5 må eierskap for arealet beskrives. 5.6 endres o_ra til f_ra. Eierskap for arealet må beskrives i bestemmelsen. Det må legges inn begrensninger for høyde og størrelse på renovasjonsbygg i bestemmelsen. 8 endres til 7, som mangler i planforslaget. Det må legges inn bestemmelse for f_p, der eierskap for arealet beskrives. Formål f_p i 2 flyttes og legges under Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det må legges inn bestemmelse for o_f, der eierskap for arealet beskrives. 9.1 Takhøyde skal ikke overstige + 24, endres til Mønehøyde skal ikke overstige kote 23,5 i samsvar med bestemmelsenes 5.2.

12 3.1, 4.1 og 4.2 rettes opp i henhold til ny mal for reguleringsbestemmelser. Diverse skrivefeil uten innholdsmessig betydning for bestemmelsenes innhold må rettes opp. Alle endringer av planforslaget skal utføres av forslagstiller, før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. ble enstemmig vedtatt. MK-030/13 Vedtak: Forslag til detaljregulering nr datert med tilhørende bestemmelser av samme dato legges ut til offentlig ettersyn jf. pbl og med følgende vilkår: 1. I plankart skal det foretas følgende endringer/rettinger: Det legges inn areal for veggrunn nord for V2, slik at parkerte biler kan kjøre ut og inn. Total lengde for parkering + veiareal må minimum være 11 meter. Byggelinje på B2 mot B1 fjernes. Punktsymbol for stenging av avkjørsel legges inn også for nåværende avkjørsel på gbnr. 3/39. B2 reguleres til boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse i samsvar med bestemmelsenes 2. Kode skal være 1111 ikke Eierform endres fra felles (2) til annen eierform (3). Alle objekter i digitalt kart må inneholde korrekt planid og målemetode. Tegnforklaring må inneholde linje for bebyggelse som forutsettes fjernet. Avkjørselspil i inntegnet avkjørsel til fylkesvei fjernes. 2. I bestemmelsene skal det foretas følgende endringer/rettinger slik: I 2 fjernes f_va etter Annen veigrunn. 4.6 Avkjørsler fjernes. 3.2 dekker behov for bestemmelser angående avkjørsel til fylkesvei. I 5.3 skrives feltnavn (B2) inn etter Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse. Bebyggelse mellom fylkesveg og byggegrense tillates ikke, endres til Det tillates utomhusareal med adkomst og biloppstillingsplasser på arealet. Øst for byggelinje tillatets bebyggelse i samsvar med kommuneplanens utfyllende bestemmelser. I 5.5 må eierskap for arealet beskrives. 5.6 endres o_ra til f_ra. Eierskap for arealet må beskrives i bestemmelsen. Det må legges inn begrensninger for høyde og størrelse på renovasjonsbygg i bestemmelsen. 8 endres til 7, som mangler i planforslaget. Det må legges inn bestemmelse for f_p, der eierskap for arealet beskrives. Formål f_p i 2 flyttes og legges under Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det må legges inn bestemmelse for o_f, der eierskap for arealet beskrives. 9.1 Takhøyde skal ikke overstige + 24, endres til Mønehøyde skal ikke overstige kote 23,5 i samsvar med bestemmelsenes 5.2.

13 3.1, 4.1 og 4.2 rettes opp i henhold til ny mal for reguleringsbestemmelser. Diverse skrivefeil uten innholdsmessig betydning for bestemmelsenes innhold må rettes opp. Alle endringer av planforslaget skal utføres av forslagstiller, før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

14