MØTEINNKALLING Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Formannskapet"

Transkript

1 Møte nr. 7/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer, AP Medlem Ingar Eira, AP Medlem Karl Nikodemussen, AP Medlem Yngve Nilsen, SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket. Kvalsund Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 27/14 14/848 OPPTAK AV STARTLÅN FRA HUSBANKEN /14 14/840 GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV /14 14/780 REGLEMENT FOR KAIER OG SERVICEUTLEIEBYGG - VEDERLAGSREGULATIV /14 14/753 BARNEHAGETILBUD I KVALSUND KOMMUNE /14 14/714 BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015/ /14 14/854 DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

3 Sak 27/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 25 Arkivsaksnr.: 14/848 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/14 Formannskapet / Kommunestyret OPPTAK AV STARTLÅN FRA HUSBANKEN 2015 Ordførers innstilling: Kommunestyret vedtar å ta opp kr 5 mill. i startlån fra Husbanken i 2015.

4 Sak 27/14 VEDLEGG: Ingen vedlegg. SAKSOPPLYSNINGER: Husbanken forvalter ordningen med startlån. Formålet med ordningen er å hjelpe de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan da bidra til at slike husstander skal få muligheter til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån skal innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånesøker må klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Startlån kan gis til: Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig. Toppfinasiering ved bygging av ny bolig. Utbedring av bolig. I 2014 har Kvalsund kommune hatt stor pågang på søknader om startlån. 8 av disse er ferdigbehandlet og innvilget. 1 søknad er avslått og vi har nå 3 søknader som er ikke behandlet, da lånemidlene er disponert. Av de 8 som har fått sine søknader innvilget, søkte de fleste om å få fullfinansiering til å kjøpe og renovere bolig, mens 2 familier søkte om toppfinansiering. Kvalsund kommune opptok kr 5 mill. i startlån i Ved årets start hadde Kvalsund kommune kommunene ingen midler tilgjengelig til videre utlån. Vi har videreutlånt alt av startlånmidler allerede i oktober Kvalsund kommunen har 3 søknader som venter på behandling i påvente av nytt opptak av startlån. Dette er stort sett barnefamilier som bor og arbeider i kommunen og ønsker å etablere seg i egen bolig. Ved behov for påfyll av lånemidler for ordningen må det foreligge et vedtak i kommunestyret.

5 Sak 27/14 SAKSVURDERING: Kvalsund kommunestyre vedtok å ta opp 5 mill. i lånemidler fra Husbanken i Det er en økning i startlån søknader og det er flere vanskeligstilte som har behov for å få fullfinansiering gjennom startlånordningen til kjøp av bolig. I de fleste saker får ikke personer finansiering gjennom bank, dersom kommunen ikke går inn med toppfinansiering. De fleste som kjøper bolig, har behov for å total renovere huset. Da lånemidlene nå er disponert, er det behov for å søke om inntil 5 mill. kroner i påfyll fra Husbanken. Rådmannens tilråding: Kommunestyret vedtar å ta opp kr 5 mill. i startlån fra Husbanken i Arne Hansen rådmann

6 Sak 28/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 14/840 Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/14 Utviklingsutvalget /14 Formannskapet / Kommunestyret GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2015 Utviklingsutvalgets innstilling: Innstilling blir lagt frem på møtet. Utviklingsutvalget behandler denne saken

7 Sak 28/14 VEDLEGG: Rådmannens forslag til Gebyr- og avgiftsregulaltiv 2015 SAKSOPPLYSNINGER: Gebyrregulativet har tidligere år vært en integrert del av årsbudsjettet. For 2015 legges dette frem som en egen sak. Gebyr- og avgiftsregulaltivet følger stort sett samme form som tidligere år, men er nå i en litt annen lay-out. Det er lagt opp til følgende økninger: - Generell prisøkning; 1,5 % - 3 % - Vann- og avløp; økning med henholdsvis 15 % og 5 %. (side 5) - Tilknytningsgebyr vann og avløp for nybygg; 14,5 % (side 6) - Forurensingsgebyr; 34 % (side 7) Årsgebyr for renovasjon for boliger og fritidsrenovasjon er uendret da vi har et fond som kan dekke økningen fra Finnmark Ressursselskap AS. For øvrig vises til vedlagte utkast til gebyr- og avgiftsregulativ. SAKSVURDERING: I forbindelse med budsjettarbeidet er det tatt utgangspunlt i vedlagte forslag til gebyer og avgifter i forhold til inntektssiden. Som det er redegjort for tidligere er det ikke kostnadsdeknng på vann- og avløpssiden. Det er derfor lagt opp til en økning på 15 % og 5 %. I forhold til økningen i forurensingsgebyret er dette midler som ikke tilfaller kommunen, men er ment å bidra til at vi får ryddigere forhold på renovasjonspunktene. Rådmannens tilråding: Vedlagte forslag til «Gebyr- og avgiftsregulaltiv 2015» vedtas. Arne Hansen rådmann

8 Sak 29/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: P20 Arkivsaksnr.: 14/780 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/14 Utviklingsutvalget /14 Formannskapet / Kommunestyret REGLEMENT FOR KAIER OG SERVICEUTLEIEBYGG - VEDERLAGSREGULATIV 2015 Utviklingsutvalgets innstilling: Innstilling blir lagt frem på møtet. Utviklingsutvalget behandler denne saken

9 Sak 29/14 VEDLEGG: Rådmannens forslag til «Reglement for kaier, flytebrygger, serviceutleiebygg samt vederlagsregulativ 2015» SAKSOPPLYSNINGER: Vederlagsregulativet har vært rullert annet hvert år ved behandlingen av økonomiplan/budsjett. Nåværende regulativ gjelder for 2013 og I forbindelse med gjennomgangen er det også foretatt noen få endringer/presiseringer av reglementet. Dette gjelder i det vesentligste; Punkt 1.1 Fjernet Folldal og Saraby fra områder som disse bestemmelsene gjelder for Punkt 1.6 Nytt punkt kriterier for tildeling av lager/bod serviceutleiebygg. Alle leiepriser er økt med 5 % Tidligere punkt 2.10 leie av lagerhaller utgår Tidligere punkt 2.13 nåværende punkt 2.12 omhandler serviceutleiebygg SAKSVURDERING: Reglementet er oppdatert i henhold til tidligere politiske vedtak. I tillegg er det tatt inn et helt nytt punkt (1.6) i forhold til kommunens serviceutleiebygg. Rådmannen mener dette er nødvendig i forhold til å få ryddigere forhold mellom kommunen som utleier og de som er leietakere. Det legges også opp til at leieforholdet stadfestes i en leiekontrakt. Når det gjelder vederlagsregulativet har dette ikke vært justert på 2 år; derfor øknngen på 5 %. Det legges opp til at dette evt justeres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.

10 Sak 29/14 Rådmannens tilråding: Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for kaier, flytebrygger, serviceutleiebygg samt vederlagsregulativ for Arne Hansen rådmann

11 Sak 30/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Turid Pedersen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/753 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/14 Omsorgs- og oppvekstutvalget /14 Omsorgs- og oppvekstutvalget /14 Formannskapet / Kommunestyret BARNEHAGETILBUD I KVALSUND KOMMUNE 2015 Omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling: Innstilling blir lagt frem på møtet. Omsorgs- og oppvekstutvalget behandler denne saken

12 Sak 30/14 VEDLEGG Ingen vedlegg SAKSOPPLYSNINGER: Etter overføring av barn fra Neverfjord til Kvalsund pr og tildeling av plasser ved hovedopptaket i vår, er det fullt belegg i Kvalsund barnehage fra høsten Vi har ikke ledige plasser å tilby hvis det kommer nye familier til kommunen med behov for barnehageplass. Kommunen følger kravet i Lov om barnehager 12a der det heter: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Etter forrige tildelingsprosess sto det fem barn på venteliste: - 3 av barna er født i 2014 og fyller dermed ikke ett år før etter januar av barna søkte etter fristen. I tillegg har noen søkt om plass i løpet av sommeren/høsten slik at det pr. 1. oktober står 6 barn på venteliste for barnehageplass. Neste hovedopptak er i slutten av mars Selv om barnehageloven kun har krav om ett hovedopptak i året, kan kommunen som barnehageeier velge å legge til rette for inntak av barn utover minstekravet. Ved hovedopptaket i vår var det foreldre som søkte om plass til sine barn innen søknadsfristen, men som ikke har krav på plass da barna ikke fylte ett år «innen utgangen av august», som det heter i barnehageloven. Disse foreldrene skal begynne i jobb igjen i januar-mars 2015, og har behov for barnehageplass. Ut i fra lovverket har de ikke har krav på plass før ved neste hovedopptak og får da plass fra august I forhold til målet om økt befolkningsvekst, attraktivitet og tilrettelegging for småbarnefamilier vil fleksibilitet i barnehageopptak være en viktig faktor.

13 Sak 30/14 Statsbudsjettet for 2015 åpner også for mer fleksibilitet i forhold til opptak i løpet av året. Dette betyr at vi må gå med en viss ledig kapasitet, i tilfelle det dukker opp behov i løpet av året. Ved hovedopptaket i 2014 har kommunen fulgt loven ved å tilby plass til de som hadde rett til plass. Ved neste hovedopptak i 2015 er det mer sannsynlig at vi ikke klarer å innfri lovkravet. Hvis det er flere søkere med rett til plass enn det vi har plasser til i Kvalsund barnehage, er kommunen uansett forpliktet til å skaffe plass til alle disse. Det kan skisseres tre løsninger på hva kommunen kan gjøre for å imøtekomme krav og behov for barnehageplasser f.o.m 2015: I II III Opprette en avdeling i Neverfjord som er underlagt styrer i Kvalsund barnehage Opprette en egen»førskolegruppe» i SFO-lokalene ved Kvalsund skole, for siste årskull i barnehagen før skolestart. Leie inn evt. kjøpe en brakkerigg som plasseres ved Kvalsund barnehage og etableres som en avdeling tilhørende barnehagen. En slik brakkerigg blir regnet som midlertidige lokaler i påvente av en mer permanent løsning. SAKSVURDERING: Vurdering av de ulike alternativene: Alternativ I: - Avdeling i Neverfjord Barnehagens lokaler i Neverfjord er intakt og har alt utstyr som har vært der fra før. Lokalene er allerede godkjent til barnehagedrift med 18 plasser. Ulempen blir at styrer ikke er i umiddelbar nærhet og at avdelingen blir utenfor det daglige kollegiale fellesskapet med resten av barnehagen. Fordelen ved å ha en barnehageavdeling i Neverfjord er størst for de foreldre som bor i området og ønsker barnehage i sitt nærmiljø. Hvis det skulle bli for stort press på Kvalsund barnehage i forhold til plassbehov, vil foreldre som naturlig sokner dit måtte få tilbud om plass i Neverfjord i stedet for Kvalsund barnehage. Det vil være behov for tre ansatte for å kunne ivareta en åpningstid som går ut over den daglige arbeidstiden, hvorav en er pedagogisk leder med krav om barnehagelærerutdanning.

14 Sak 30/14 Det kommunen sparer i forhold til tidligere er en styrerstilling. Dette alternativet vil utløse 18 nye plasser i kommunen, slik at man vil kunne tilby plass til alle de som står på venteliste i dag, samt ha ledige plasser til eventuelt nye innbyggere. Denne løsningen bør være en midlertidig ordning inntil man får løst plassbehovet i Kvalsund sentrum, enten ved å bygge nytt oppvekstsenter eller ved å utvide lokalene i Kvalsund barnehage til tre avdelinger. Alternativ II: Førskolegruppe i SFO-lokaler SFO-lokalene er i utgangspunktet ikke beregnet for barnehagedrift og må godkjennes formelt til formålet. Dette anses som en kurant sak. Ulempen blir at styrer ikke er i umiddelbar nærhet og at avdelingen blir utenfor det daglige kollegiale fellesskapet med resten av barnehagen. Fordelen for 5-åringene er at de blir nær skolen og kan bli bedre kjent med skolens lokaler og elever/lærere før skolestart. De kan også lettere involveres i samarbeid med 1. klasse noe som kan gjøre overgangen til skolestarten lettere. Dette har oppvekstsentrene fremhevet som positivt, men her er det snakk om større forhold og det kan derfor også virke mer overveldende og skremmende for barnehagebarna. Det vil være behov for to ansatte. En pedagogisk leder med utdanning som barnehagelærer og en assistent, for å ivareta hele barnehagens åpningstid. Dette alternativet bør kun benyttes som en midlertidig løsning for vårhalvåret 2015, for å kunne tilby plass til noen av de som står på venteliste og som har behov for plass fra januar-mars Når 6 førskolebarn overføres til lokaler på SFO i en egen førskolegruppe, vil det frigi plass til 3 små barn, da 1 barn under 3år teller 2 plasser. Det betyr at det fortsatt er 3 barn vi ikke har plass til 1.halvår 2015, jfr. venteliste. Vi vil heller ikke kunne tilby plass til eventuelt nye søkere i kommunen dette vårhalvåret. I tillegg til denne løsningen, må det i løpet av 1. halvår 2015 arbeides med en mer permanent ordning fra oppstart av nytt barnehageår i august 2015.

15 Sak 30/14 Alternativ III:- Ny avdeling i brakke/midlertidige lokaler ved Kvalsund barnehage Det medfører ekstra kostnader å leie/kjøpe inn en slik brakke. Den må godkjennes til barnehagedrift i midlertidige lokaler, noe som anses som en kurant sak. Flere kommuner har benyttet seg av denne midlertidige løsningen i en periode Behov for ansatte i denne avdelingen vil avhenge av antall barn som skal oppholde seg der. Normen er en pedagogisk leder for opptil 18 plasser. Ved full avdeling med 18 plasser trengs det i tillegg to assistenter. For inntil 12 plasser er det behov for to voksne: en pedagogisk leder og en assistent. Avdelingen vil være i nær tilknytning til de andre avdelingene i barnehagen og vil derfor bli en mer integrert del av fellesskapet enn i de to andre alternativene. Dette alternativet vil utløse inntil 18 nye plasser, på linje med alternativ I i Neverfjord. En oversikt over kostnader ved de tre alternativene: Alternativ I: Neverfjord 1 pedagogisk leder Ca. kr assistenter Ca. kr Midlertidig ordning til det blir tilrettelagt for permanente lokaler i Kvalsund barnehage m.v. Alternativ II: SFOlokaler 1 pedagogisk leder Ca kr assistent Ca kr Midlertidig ordning fra januar til august Alternativ III: brakkerigg 1 pedagogisk leder assistent Ca kr kr. Kjøp av brakkerigg Ca. kr Leiekostnader ikke undersøkt pr dato. Tilkobling til strøm/- vann/kloakk/grunnarbeid Ca Kr Midlertidig ordning til det blir tilrettelagt for permanente lokaler i Kvalsund barnehage m.v. Oversikt over inntekter i form av betaling pr plass er ikke tatt med.

16 Sak 30/14 Konklusjon: Kommunen har barn på venteliste som har behov for (men ikke krav på) plass fra januar Alternativ I og II kan enkelt la seg gjennomføre uten vesentlig ekstra kostnader utenom lønn til nytt personale. Alternativ III krever større investeringer i form av innkjøp/leie av brakkerigg og montering av denne. Dette vil ikke la seg gjennomføre innen 1. januar 2015, men kan være en løsning fra august 2015 i påvente av en avgjørelse på hva kommunen vil gjøre for å øke plasstilbudet i Kvalsund barnehage for fremtiden. Ut i fra en totalvurdering anbefales følgende løsning: - Overføre alle barn som skal begynne i 1. klasse i august 2015 ved Kvalsund skole, til en egen avdeling ved SFO-lokalene ved skolen - Fra august 2015 etableres midlertidig avdeling i form av brakkerigg i tilknytning til Kvalsund barnehage Rådmannens tilråding: For å imøtekomme behov for barnehageplasser gjennomføres følgende ordning: - Overføre alle barn som skal begynne i 1. klasse i august 2015 ved Kvalsund skole, til en egen avdeling ved SFO-lokalene ved skolen - Fra august 2015 etableres midlertidig avdeling i form av brakkerigg i tilknytning til Kvalsund barnehage Kostnadene ved ovenevnte ordning hensyntas i forhold til budsjett 2015/Økonomiplan Arne Hansen rådmann

17 Sak 31/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/714 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/14 Formannskapet / Kommunestyret BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015/2018 Ordførers innstilling: Saken legges frem uten innstilling fra ordfører.

18 Sak 31/14 VEDLEGG: Rådmannens forslag til budsjett 2015/Økonomiplan Budsjett for kontroll og tilsyn i Kvalsund kommune 2015 Budsjettforslag for Kvalsund kirkelige fellesråd 2015 SAKSOPPLYSNINGER: I samsvar med Kommunelovens 44 skal det utarbeides økonomiplan for de neste 4 årene og årsbudsjett for kommende kalenderår. Budsjettene for alle årene i planperioden skal være i balanse. Det anbefales i tillegg at kommunen opparbeider seg en viss handlefrihet ved å budsjettere med et positivt netto driftsresultat i størrelsesorden 3 5 % av samlede driftsinntekter. Økonomiplanen er kommunens handlingsplan for de neste 4 år og skal gi en realistisk oversikt over kommunens sannsynlige inntekter, forventede kostnader og prioriterte oppgaver i planperioden. Oversikt over kommunens forventede disponible inntekter, forventede kostnader samt prioriterte oppgaver i perioden fremgår av vedlagte forslag til økonomiplan samt budsjett Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan er fremlagt i balanse, med en avsetning til disposisjonsfond på ca 3 % av driftsinntekter i ; dvs ca kr 3,1 3,3 mill pr år. Uttalelser/vedlegg: Kontrollutvalget i Kvalsund kommune: Det vedlagte budsjett viser en økning på kr ,-. Ut i fra kontrollutvalgsforskriften oversendes forslaget uten kommentarer fra rådmannen. Kvalsund kirkelig fellesråd: Det har vært avholdt møter med Kvalsund kirkelige fellesråd, hvor de påpeker behovet for mer midler utover det som ytes i dag. Det er lagt inn kr ,- i budsjett for 2015, som er en videreføring av budsjett 2014 med lønns- og prisstigning. Dette inkluderer tjenesteytingsavtale med kr Behovet fra Kvalsund kirkelige fellesråd tilsier kr mer.

19 Sak 31/14 Arbeidsmiljøutvalget i Kvalsund kommune: (uttalelsen ikke vedlagt): Arbeidsmiljøutvalget ber politikerne ta hensyn til administrasjonen sitt forslag med tanke på å øke bemanning i Kvalsund kommune. SAKSVURDERING: Rådmannen viser til vurderingene/kommentarene innen de enkelte områder, og vil i tillegg fokusere på/understreke følgende forhold; Muligheter for økte inntekter: Inntektene er i det vesentligste knyttet til satser i gebyrregulativet, husleieinnbetalinger samt vederlagsberegning innen helsesektoren. Økning i disse avgiftene er for en stor del lov- og forskriftsregulert. Andre muligheter vil være innen forhold knyttet til eiendomsskatt. I 2014 er bunnfradraget på boliger/fritidshus satt til kr Dette har også rådmannen lagt opp til i budsjett for Dersom man velger å redusere dette til f.eks kr vil dette gi en merinntekt på ca kr ,- pr år. For den enkelte forbruker (boligeier) vil dette bety en økning på ca kr 250,- pr år ut i fra ca boliger/fritidshus. Et annet alternativ er å øke skattesatsen innen eiendomsskatt. I 2014 er denne 5 promille. Det er enledning til å øke denne opp til 7 promille. Dersom man øker fra 5 til 6 promille vil dette gi økte inntekter på ca kr pr år. For den enkelte forbruker vil dette bety ca kr 500,- pr bolig/fritidshus. En økning fra 5 til 7 promille vil tilsvarende bety økte innetekter på ca kr 1,6 mill, og en økning for den enkelte forbruker (bolig- eller fritidshuseier) på ca kr 1.000,- pr år. En kombinasjon av ovennevnte vil bety; - Reduksjon i bunnfradrag gir økte inntekter kr Økning fra 5 til 7 promille gir økte inntekter kr

20 Sak 31/14 Stillinger: Som det er redegjort for i budsjettdokumentet er det foreslått opprettet en del nye stillinger. Dette anses som svært viktig. I tillegg er foreslått to stillinger som vi ikke har funnet plass for innenfor budsjettrammen dersom vi skal kunne forsvare en avsetning på ca 3 mill; saksbehandler til rådmannskontoret samt folkehelsekoordinator. Sistnevnte stilling vil vi evt komme tilbake til i forbindelse med fremleggelse av revidert Folkehelseplan i Rådmannen vil anbefale og sterkt understreke at dersom noen av de foreslåtte tiltak i perioden (utenfor rammen) som er omhandlet i budsjettdokumentet skal prioriteres, så bør tiltak av tilsvarende økonomisk størrelse ut av budsjettet. Dette for ikke å øke nettorammen. Rådmannen imøteser en klar prioritering fra politisk hold. Øvrige forhold: Kommunstyret vil få seg forelagt en egen sak om tilrettelegging for flere barnehageplasser. Kostnader til dette er det ikke tatt høyde for i rådmannens budsjettforslag. LUK-prosjektet er i 2014 inne i sitt avslutningsår, men styringsgruppen har etter søknad fått anledning til å forlenge med ytterligere 1 år ut Rådmannen forutsetter at avslutningsåret benyttes til å implementere aktuelle prosjektideer i kommuneorganisasjonen slik at man får til en bedre forankring og varige resultater. I forhold til nye låneopptak i perioden er det budsjettert med 4,5 % rente. Rådmannen anbefaler at dette ikke reduseres, blant annet ut i fra at renteutviklingen er usikker. En reduksjon på 1 % vil gi en innsparing på ca kr Kommunestyret har tidligere i 2013 behandlet Boligpolitisk plan og behandlet en 2-årig handlingsplan i I tillegg har kommunestyret behandlet sak om evt mottak av flyktninger fra I forhold til boligbehov er det ikke i investeringsbudsjettet lagt inn investeringsmidler fra kommunens side, da dette er forutsatt løst på annen måte.

21 Sak 31/14 Rådmannens tilråding: 1. Budsjettrammene for 2015 vedtas slik det fremgår i rådmannens forslag til økonomiplan for Driftsbudsjettet for 2015 fastsettes til brutto kr ,-. 3. Driftsbudsjettet i 2015 til de enkelte avdelinger er rammebevilgninger. Den enkelte avdeling kan disponere vedtatt ramme fritt, men skal holde seg innenfor fastsatt budsjettramme, jfr. økonomireglementet. 4. Det kommunale skatteøret settes til 11,25 % for skatt på inntekt og formue i I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 12 skal følgende utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2015: a) Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. 3a) b) Eiendomskattesats for verker og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunn fastsettes til 7 promille c) I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille. 6. Eiendommer skal ha obligatorisk fritak slik det fremkommer av eiendomsskatteloven I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas barnehager som ikke har som formål å gå med overskudd, kulturinstitusjoner, idrettsanlegg og samfunnshus. Kommunestyret vil vurdere å gi fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a på grunnlag av søknad fra skatteyter. 8. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. 9. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

22 Sak 31/ Forslag til investeringsbudsjett for 2015 til ordinære prosjekter vedtas, med en samlet investering på kr Forslag til investeringsbudsjett for 2015 til selvfinansierende prosjekter vedtas, med en samlet investering på kr Finansiering av investeringsprosjektene i 2015 skjer ved samlet låneopptak på kr Nye boligfelter skal i prinsippet være selvfinansierende fra Foreslåtte satser til egenandel for tjenester innen helse og sosial vedtas slik det fremgår av vedlegg til rådmannens forslag til økonomiplan for Foreslåtte satser til egenbetaling i barnehage, SFO og kulturskole vedtas slik det fremgår av vedlegg til rådmannens forslag til økonomiplan for Hovedmål, delmål og handlingsmål slik det fremgår av rådmannens forslag til økonomiplan vedtas. Arne Hansen rådmann

23 Sak 32/14 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Rydningen Kim Arkiv: DATO 033 Arkivsaksnr.: 14/854 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/14 Formannskapet DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I FORMANNSKAPET DEN Eventuelle saker vil bli lagt fram på møtet.