Lørenskog[avis] Hilsen fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm side 3. Kommuneøkonomi på stell side 7. Lørenskog AUF feirer 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lørenskog[avis] Hilsen fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm side 3. Kommuneøkonomi på stell side 7. Lørenskog AUF feirer 1."

Transkript

1 Lørenskog[avis] 17. årgang - mai 2012 Hilsen fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm side 3 Kommuneøkonomi på stell side 7 Lørenskog AUF feirer 1. mai side 6

2 Lederens hjørne Velkommen til 1. mai-feiring! I tradisjonen tro avholder Lørenskog Ap i samarbeid med SV og Fagforbundet 1. mai-arrangement på Skårer gård. Parolene for dagen favner om mange politiske saker fra T- baneutbygging til trygg økonomisk styring. 1. mai er en internasjonal solidaritetsdag. En av arbeiderbevegelsens pionerer Martin Tranmæl sa at vi skal ha beina plantet i norsk jord, men ansiktet vendt utover. Gjør vi det, ser vi mange internasjonale utfordringer som må løses i fellesskap. Krig, sult og klimaproblemer er eksempler på dette. Vi skal heller ikke langt unna vårt eget land før vi ser en helt annen økonomisk situasjon enn det vi opplever her hjemme. I land som Spania og Hellas går millioner arbeidsledige. Ungdomsarbeidsledigheten er på over 40 prosent. I Norge derimot har vi 2,6 % ledighet. For eksempel økte sysselsettingen med omlag i fjor. Størst var økningen for de under 25 år. Likevel er det ikke et spørsmål om Norge kommer til å bli påvirket av krisen. Spørsmålet er hvordan vi vil merke den. Arbeiderpartiet har styrt trygt gjennom kriser og vanskelige økonomiske tider før og er beredt til å gjennomføre ekstraordinære tiltak om vi må. Det er viktig å sikre arbeidsplasser ved å ta vare på konkurranseutsatt industri og styrke den norske konkurranseevnen. For å få det til, må vi holde orden i eget hus. Flere land kom inn i krisa med problemer og ubalanse i offentlig sektor. Det bidro til økt gjeld og redusert handlefrihet. Norge har orden i eget hus og stor handlefrihet fordi vi har trygg økonomisk styring. Vår største ressurs er alle som er i arbeidslivet. Derfor er arbeidslinja og arbeid til alle vårt viktigste politiske fundament. Arbeidsinnsatsen danner grunnlaget for velferden og gir oss muligheter til å løse store oppgaver. For Lørenskog Ap er det viktig å sikre at eldre får en verdig omsorg, at vi har gode skoler og barnehageplass til alle som har behov for det. Vi vil også fortsette å legge til rette for et rikt idretts- og kulturliv. I Lørenskog blir vi flere og nye boområder utvikles. Det er derfor viktig at transportutfordringene løses. Et viktig forslag er T-baneforlengelse til Lørenskog og våre nabokommuner. Dette vil Lørenskog Arbeiderparti være en pådriver for å få til! Jeg ønsker alle en riktig god 1. mai og velkommen til våre arrangementer i Lørenskog. Halvard Ingebrigtsen Leder i Lørenskog Ap Lørenskog[avis] Mai 2012 Innhold 4 Det går godt i Lørenskog 4 En kommune for oppvekst og læring 5 Vi satser på god omsorg, rehabilitering og folkehelse! 5 Kultur og idrett for alle 6 Lørenskog AUF 7 Kommuneøkonomi på stell 7 1. mai og velferdsstaten 8 1. mai-program 2012 Lørenskog Arbeiderparti Adresse: Rådhuset, Hasselveien, 1470 Lørenskog Leder: Halvard Ingebrigtsen E-post: Internett: Partikontoret er bemannet hver onsdag. Redaksjon: Ragnhild Bergheim Layout: LO Media Trykk: BK Grafiske Opplag: Forsidefoto: Foto: Jan Erik Østlie, LO Media 241 MILJØMERKET Trykkeri Lørenskogavis 2012

3 Hilsen fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm Jeg gleder meg til å delta på 1. maiarrangementet i Lørenskog, som har stolte tradisjoner for denne dagen! I år er Arbeiderpartiet 125 år. Det går en historisk linje fra den 21. august 1887 da partiet ble stiftet og til i dag. Arbeid til alle har alltid vært Arbeiderpartiets viktigste mål. I urolige økonomiske tider i Europa er trygg styring og orden i norsk økonomien avgjørende for arbeid og velferd. Vi har styrt gjennom turbulente tider før og er klare til å gjøre det igjen. Vi vil ta vare på norske arbeidsplasser og skape nye. Et sterkt næringsliv over hele landet bidrar til verdiskaping, vekst og trygge arbeidsplasser. Siden 2005 er det skapt over nye arbeidsplasser i Norge - to av tre i privat sektor. Norge har veldig høy sysselsetting og lav arbeidsledighet sammenlignet med alle andre land. Det skal lønne seg å jobbe og flere skal ut i jobb. Gjennom arbeidslinja trygger vi framtida. Vi vil ha et samfunn hvor arbeid og aktivitet forventes og belønnes. Vårt velferdssamfunn er et spleiselag hvor alle skal bidra etter evne. Det er deltakelse i arbeidslivet som gir grunnlaget for god inntektssikring ved arbeidsledighet, sykdom og uførhet. Vi har en aktiv arbeidsmarkedspolitikk rettet mot personer for å motvirke arbeidsløshet. Arbeidsmarkedstiltakene for ledige er innrettet mot grupper med størst risiko for å miste fotfestet på arbeidsmarkedet, som langtidsledige, ungdom og innvandrere. Samtidig er det mange i yrkesaktiv alder som mottar en varig eller en midlertidig stønad fra det offentlige. Deltakelse i arbeidslivet er viktig for den enkeltes inntekt, og for muligheten til å utnytte egne evner og ressurser. Vi fører derfor en aktiv politikk for å inkludere så mange som mulig i arbeidslivet. Vi jobber for et anstendig arbeidsliv og mot sosial dumping. Vi har jobbet sammen med fagbevegelsen for å ta vare på og videreutvikle den norske modellen for arbeidslivet. Vi har blant annet innført to tiltakspakker mot sosial dumping, vi har doblet fradraget for fagforeningskontingent, og vi har lagt fram en stortingsmelding om et godt og anstendig arbeidsliv. 1. mai er arbeidernes internasjonale solidaritetsdag. Grunnleggende rettigheter som organisasjonsfrihet og streikerett er avgjørende for utvikling av bærekraftige og demokratiske samfunnsstrukturer. Derfor støtter Norge også arbeidet med å spre disse rettighetene internasjonalt. Regjeringen gjør en innsats for et anstendig arbeidsliv i andre land og fremmer en egen sju punktstrategi om dette, som aktivt skal følges opp. Gratulerer med 1. maidagen! Foto: scanpix Lørenskogavis

4 Det går godt i Lørenskog! Vi i Norge har bygget et av verdens beste samfunn å bo i. Det er ikke kommet av seg selv. Folk har jobbet, og vi har hatt politikere som i generasjoner har sørget for at vi samtidig med velstandsutviklingen har fått trygghet og muligheter for gode liv. Et viktig grunnlag har vært å sørge for at folk har jobb. I hele etterkrigstiden har arbeidsledigheten i Norge vært lav. Dette har gitt hver av oss mulighet til å utvikle oss, ta del i fellesskapet og sørge for oss selv. I store deler av Europa er det ikke slik. Etter finanskrisen står nå store deler av befolkningen i flere europeiske land uten jobb. Samtidig er mange land forgjeldet og må kutte kraftig. Norge er heldigvis i en annerledes situasjon. Det er viktig at vi nå ikke tror at vi kommer til å ha det slik uten at vi kontinuerlig gjør kloke valg. Valg som sørger for at unge har selvtillit. Valg som gjør det mulig at alle som ønsker det kan få tilgang til utdanning. Valg som sørger for et konkurransedyktig næringsliv. Dette har vi fått til, og vi skal få det til også i årene som kommer. Lørenskog er på mange måter det framtidige Norge i miniatyr. Her lever mennesker fra over 110 land Åge Tovan side ved side, stort sett i harmoni. Vi har flere arbeidsplasser enn vi trenger til vår egen arbeidsstyrke, og vi har alle utdanningstilbud enten i kommunen eller i nabokommunen. Kan det bli bedre? De siste årene har vi satset mye på å forberede Lørenskog på framtiden. Vi har investert betydelig i skoler og det skal vi fortsette med. Vi har et yrende organisasjonsliv, og idretten har muligheter de ikke er forunt de fleste steder i Norge. Med åpningen av Lørenskog hus har vi fått en møteplass for alle som vi har sett fram til i mange år, og huset har innfridd. Selv om det meste er bra i Lørenskog er det viktig at vi er offensive også framover. Vi må jobbe videre med å legge forholdene til rette for at vi skal være attraktive for det næringslivet som skal gi oss arbeid og inntekt i framtiden. Vi må også arbeide for å ta oss av de som har behov for at det offentlige stiller opp mer enn for gjennomsnittsinnbyggeren. Lørenskog er et attraktivt område. Vi ligger inntil hovedstaden, med alle muligheter. Med stor befolkningsvekst i Osloregionen øker boligprisene, og vi i Lørenskog har opplevd dette. Men for de som ikke er inne i boligmarkedet er dette et problem. For enkelte vil det være nær umulig å komme inn i boligmarkedet uten at vi kan hjelpe til litt fra fellesskapets side. Lørenskog bidrar aktivt med toppfinansiering i form av startlån. Samtidig er det viktig at vi kan bidra med tilbud også i form av utleieboliger for å supplere det private markedet. Lørenskog er i dag med i et boligsosialt utviklingsprogram i regi av Husbanken. Åge Tovan Ordfører En kommune for oppvekst og læring! Oppvekst- og utdanningssektoren er den største sektoren i Lørenskog kommune og oppgavene er mange. Barnehageplasser. Lørenskog var tidlig ute med å oppnå full barnehagedekning. Barnehagekapasiteten i kommunen må imidlertid økes i årene framover. I dag leier vi lokalene der Skårersletta barnehage holder til og det vil bygges en ny barnehage på Rasta som vil erstatte denne. Det er Ragnhild Bergheim også nylig vedtatt at ny barnehage på Ødegården skal prosjekteres samtidig med Ødegården skole. Skoleutbygging. Aktiviteten er høy når det gjelder bygging og rehabilitering av skoler i Lørenskog. I januar kunne elevene på Kjenn skole endelig flytte inn i oppussede og utvidete lokaler. Skolen ble samtidig utvidet fra 4 til 6 paralleller. Foto: flickr.com Hammer skole har trengt oppussing i mange år. Alle elevene er nå flyttet over i paviljonger på Løkenåsen skole og byggearbeidet på Hammer pågår for fullt. Skolen vil utvides fra 3 til 4 paralleller og dette betyr at vi samlet har en god kapasitet på ungdomstrinnet. Nå står ny skole på Ødegården for tur. Skoletomt er kjøpt og reguleringsplanen er under behandling. Går alt som planlagt, vil ny skole med 3 paralleller stå ferdig i Vi ser også at det er et stort rehabiliteringsbehov på Fjellhamar skole og prosjekteringen av dette arbeidet vil snart starte. Barnevern. Barnevernet fortjener i aller høyeste grad vår oppmerksomhet. Familier som fungerer dårlig og barn som ikke har det bra, er et stort samfunnsproblem. Lørenskog kommune har iverksatt opplæring av barnehageansatte for å lære å identifisere symptomer på problemer tidlig samt hvordan man går fram når man er bekymret for et barn. TILO-prosjektet, tidlig intervensjon og langsiktig oppfølging, har som mål at risikoutsatte barn skal oppdages tidlig og følges opp over tid. For å få til dette, er en styrking av barnevernet nødvendig. Voksenopplæring. Kommunen har et ansvar for å tilby grunnskoleopplæring også til voksne som av ulike årsaker ikke har dette. Rasta opplæringssenter tilbyr i dag introduksjonsprogram og norsk- og samfunnskunnskapsopplæring for flyktninger og innvandrere, men kan også tilby grunnskoleopplæring for voksne og samt mer målrettede kurs som er tilpasset yrkeslivet. Vi ønsker å utvide opplæringssenteret og på sikt utvikle et lærings- og kvalifiseringssenter for voksne i Lørenskog. Oppgavene er store og mange i denne sektoren, barna og ungdommen er den viktigste ressursen vi har og vi gjør vårt ytterste for at Lørenskog skal bli et godt sted for oppvekst og læring. Ragnhild Bergheim Leder OU-utvalget og varaordfører. 4 Lørenskogavis 2012

5 Vi satser på god omsorg, rehabilitering og folkehelse! Først vil jeg takke for tilliten ved høstens kommunevalg! Nytt partiprogram, ny helselovgivning, samhandlingsreform og snart en ny fastlegereform gjør dette til en spennende tid! Grete Crowo Vi har nylig fått på plass en omorganisert helse- og omsorgssektor for å bedre kunne ivareta utfordringene. Sektorens tjenester grupperes i områdene omsorg, rehabilitering og folkehelse. Tjenestene er innrettet bedre for samhandling, og en sterkere helsefremmende tjenesteprofil. Det er viktig med en hensiktsmessig organisering for blant annet å møte en samfunnsutvikling hvor forekomsten av demens forventes å øke i takt med økt levealder og det blir en kraftig økning i antall eldre. En annen utfordring er at økende psykiske helseproblemer i befolkningen gir behov for flere tjenester. I tillegg viser en kartlegging av antall utviklingshemmede i aldersgruppen 0-18 år at det blir et økende behov for boliger og omsorgstjenester. I Lørenskog, som i resten av landet, må det satses spesielt på forebyggende innsats overfor barn og unge. En del barn og unge har en livssituasjon og/ eller levevaner som kan gi sykdomsutvikling senere i livet. Unge som sliter med psykiske problemer er en prioritert oppgave. Vi må også ta på alvor at stadig flere unge er overvektige og ikke er i nok fysisk aktivitet. Hele kommunen har ved ny folkehelselov fått et ansvar for forebyggende helsearbeid, slik at her må alle sektorer trå til! Vi må sørge for å ha en helsefremmende skole, et godt idrett- og kulturliv og en godt tilrettelagt infrastruktur for fremmer lyst og mulighet til mosjon og bevegelse. Vi har heldigvis både en skole-, kultur- og helsesektor som er på offensiven, og det er snart ferdig en ny folkehelseplan. Det er positivt at Lørenskog ligger bedre an enn landsgjennomsnittet når det gjelder antall personer som bruker legemidler mot angst og depresjon, det er flere ungdom som trives på skolen her enn landsgjennomsnittet og flere fullfører videregående utdanning. Med fortsatt rød-grønt flertall, og med den gode fagadministrasjonen og alle de dyktige medarbeidere ute i de kommunale tjenestene - har Lørenskog et veldig godt grunnlag for å møte utfordringene. På 1.mai går spesielt tanken til alle ansatte som gjør stor innsats i krevende jobber på våre sykehjem, institusjoner og i hjemmetjenesten uten dere klarer vi ikke løse alle oppgavene! Grete Crowo, Lørenskog AP, leder helse- og omsorgsutvalget Kultur og idrett for alle! For tolv år siden i år 2000 startet arbeidet med Kultur i sentrum. Det var starten for bygging av Lørenskog hus. Lørdag 30. april 2011 gikk dørene opp for Norges kanskje mest innholdsrike kulturhus, ett hus som er til for alle Lørenskogs innbyggere. Med kulturhuset fikk Lørenskog sitt nye topp morderne bibliotek. Besøkstallene viser at det er meget populært. Det har blitt et helt nytt og fremtidsrettet bibliotek. Lørenskog har fått et av Norges mest spesielle og spennende bibliotek. Å gi alle innbyggerne tilgang til bøker og kunnskap er god sosialdemokratisk politikk. Det som vi har merket oss er at Lørenskog har høyest utlån til barn i Akershus og vi ligger langt over landsgjennomsnittet. Det er forslag om å øke åpningstiden slik at vi kan ha søndagsåpent bibliotek. Erfaringer fra andre kommuner med søndagsåpent bibliotek viser at barnefamilier bruker søndagen. Andre aktiviteter i kulturhuset har også svært gode besøkstall. Etter åtte måneder drift, ligger vi godt over driftplanen både når det gjelder solgte billetter til kulturarrangement og kino. Aktivitetshuset Volt er meget populært blant de unge. Lørenskog Ap, sammen med LIV og SV ønsker videre å øke bidraget til frivillig lag og foreninger. Idrettsaktiviteten i Lørenskog er høy og viser meget gode resultater på både elitenivå og i breddeidretten. Med Arbeiderpartiet i posisjon skal denne utviklingen videreføres og vi ønsker å stimulere til fysisk aktivitet. I dag kan 40 % av sykdommene i Norge relateres til livsstil og derfor er idrett og friluftsliv et meget viktig bidrag i å forbygge sykdom. Vi fastholder gratisprinsippet og vil i satse på bygging av blant annet turnhall og skiskytterarena. Om vi i 2022 kan få status som OL-by gjenstår å se, men et flertall i kommunestyret Knut Jan Nielsen ønsker at vi skal prøve og få en av de planlagte ishockeyhallene til Lørenskog. At Lørenskog i disse dager spiller finalekamper i norgesmesterskapet i ishockey viser at vi har et meget godt ishockey miljø i kommunen. En OL-hall for ishockey vil selvsagt stimulere et slikt miljø. Jeg ser derfor frem til, som leder av kultur- og idrettsutvalget, å være med på å bidra til videre utvikling av Lørenskogs aktive kultur- og idrettsliv! Knut Jan Nielsen Leder kultur- og idrettsutvalget Lørenskogavis

6 Foto: privat aktivt lokallag: Lørenskog AUF fokuserer på flere aktiviteter og kurs i 2012 for medlemmene. Lørenskog AUF markerer 1. mai Lørenskog AUF er et lokallag med underkant av 100 medlemmer (per april 2012), med forskjellig bakgrunn og etnisitet Rett og slett en meget bra gjeng. Vi ønsker å feire 1. mai og markere arbeiderenes dag på en tradisjonell og fin måte. Leder i Lørenskog AUF vil også tradisjonen tro holde en appell på markeringen her i Lørenskog. Lørenskog AUF er et aktivt lokallag i Akershus, og er med på mange arrangementer, kurs og Engasjerte: Karianne Heinert og Petter Tandberg sammen med statsminister Jens Stoltenberg. Foto: privat temakvelder i regi av fylkeslaget. Vi har også egne sosiale kvelder, også sammen med andre lokallag fra AUF. Videre fremover i 2012 vil vi legge fokus på å få et mer aktivt lokallag der vi selv arrangerer kurs og liknende for medlemmer. Følg med, her kommer det flere godbiter utover året! Petter Tandberg, Leder, Lørenskog AUF FOLK FORANDRER VERDEN! STØTT 1. MAI- AKSJONEN! Multinasjonale selskaper kappes om å kare til seg naturressurser i Afrika, Asia og Latin-Amerika, og frarøver lokalbefolkningene deres livsgrunnlag. Vis solidaritet og støtt deres kamp om råderett over egne naturressurser. Ditt bidrag er viktig i kampen for rettferdighet. Folk forandrer verden! GIVERKONTO GIVERTELEFON (200 KR.) 6 Lørenskogavis 2012

7 Kommuneøkonomi på stell Lørenskog kommunes regnskap for 2011 er nå fremlagt og oversendt kommunerevisjonen for behandling. Resultatet for 2011 viser et overskudd på om lag 40 millioner. Det er Sverre Bugge bra. Det viser at vi samlet sett har en kommuneøkonomi på stell. Bak slike resultater ligger det selvfølgelig en rekke plusser og minuser. De viktigste plussene er: vi har fått mer i skatteinntekter og eiendomsskatt fra næringseiendommer. Samlet sett er de såkalte frie inntektene om lag 37 millioner større enn budsjettert. Det gode er at slike inntekter vanligvis videreføres også i de kommende år. vi har fått mer enn budsjettert i momsrefusjon på grunn av det høye investeringsnivået driften har gått i pluss i forhold til budsjettene, det betyr samlet sett at de enkelte virksomhetsområdene (skole, omsorg og andre) har god budsjettdisiplin. vi betaler mer avdrag på lån enn før. De viktigste minusene er: vi har måttet foreta nedskrivinger på finansielle plasseringer med netto nesten 30 millioner. Det betyr ikke at pengene er tapt, når verdensøkonomien tar seg litt opp, er det gode muligheter for å vinne tilbake dette. To andre forhold. Det er likevel to andre forhold som er verdt å kommentere, nemlig byggeprosjekter innen teknisk sektor og kommunens gjeld. Investeringsprosjektene i bygninger har samlet sett ikke gått så verst, mens det for investeringer med vei, broer m.v. har gått riktig galt i noen tilfeller. Byggingen av gangbroa over Langvannet er vel det verste eksemplet og hvor det er mest å lære. Kostnadsoverslagene som ble forelagt kommunestyret vært svært mangelfulle, avtalene med entreprenører og konsulenter var dårlige og oppfølgingen av byggearbeidene svak. Dette har vært veldig frustrerende, særlig fordi både teknisk utvalg og formannskapet underveis fikk beskjed om at prosjektene var på tid og budsjett. Her har administrasjonen tatt en kritisk gjennomgang og laget nye rutiner som gjør at politikerne nå får løpende informasjon underveis. Det er også ansatt flere prosjektledere for slike byggearbeider. Lørenskog kommune vil i årene fremover som et gjennomsnitt bygge skoler, sykehjem og andre kommunale bygg for ca. 200 millioner i året. Da er det kanskje lurere å bruke 2 millioner ekstra på å styre byggeprosjektene enn å betale 20 millioner i overskridelser. Her må kommunen bli bedre. Administrasjonen tar dette på største alvor og vi må følge opp politisk. Det andre forholdet knytter seg til kommunens gjeld. Lørenskog kommune har stor gjeld, men ikke større enn vi kan betale. Vi har nyere og bedre bygninger enn man andre kommuner. Akkurat nå er moderniseringen av Kjenn skole ferdig, ny Hammer skole er under bygging og vi skal snart stikke spaden i jorda for ny skole på Ødegården. Deretter står Fjellhammer skole for tur. Vi skal også bygge sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det betyr at også i årene fremover vil vi bygge for minst 200 millioner i året. Av dette får vi ca. 40 millioner tilbake i momsrefusjon. Siden vi betaler ca. 80 millioner i avdrag på gammel gjeld blir vårt netto finansieringsbehov ca. 80 millioner i året. Det kan vi dekke inn på flere måter, ved å ha overskudd på driften, ved å selge kommunale eiendommer vi ikke lenger trenger (vi har en del) eller ved å ta opp nye lån. Ved å låne penger kan vi løse nye oppgaver, men det er to store ulemper med lån, nemlig renter og avdrag. Det beste vil derfor være om kommunen i årene fremover drives med så stort overskudd at vi reduserer behovet for nye lån. Det er sagt at renter er en avgift på utålmodighet. Politikere er ofte blant de mest utålmodige. Når det blir flere elever, må vi bygge nye skoler. Når det blir flere eldre, må vi bygge nye sykehjemsplasser Men vi må også bli enda flinkere til å vedlikeholde de bygningene vi har. Lørenskog kommune har de beste forutsetninger for å kunne løse sine oppgaver. Vi har solid økonomi og evne og vilje til å styre økonomien. Lørenskog Arbeiderparti vil sammen med våre samarbeidspartier fortsatt sørge for det. Sverre Bugge Formannskapsmedlem 1. mai og velferdsstaten 1.mai og Arbeiderpartiet vil alltid være knyttet til hverandre, ikke bare på grunn av den historiske forbindelsen, men fordi det i dag er Arbeiderpartiet som er den viktigste politiske garantisten for høy sysselsetning i Norge. Vi lever i turbulente tider hvor fast og trygg jobb er et gode som vi ikke ta for gitt, men som det må arbeides hardt og målrettet for. Således er 1. mai en viktig påminnelse til oss alle om velferdstatens betydning, og arbeid som den viktigste byggestein for en god og velfungerende velferdstat. Arbeid til alle er noe som også henger sammen med en god integreringspolitikk. En god integreringspolitikk betyr at mennesker som kommer til Norge lærer seg norsk raskt, kommer ut i arbeid og på den måten yter et positivt bidrag til samfunnet. Forståelsen av Fawad M.Khan plikter og rettigheter må være tydelig og opplevelsen av å være et fullverdig medlem av samfunnet likedan. Dette er noe som vi stadig ser mange gode eksempler på, men utfordringene er mange og vi må derfor arbeide hardt for å lykkes enda bedre med integreringen i Norge. Som sagt er språk og arbeid de viktigste nøkkelordene for en god integrering. Også her har 1. mai et viktig og relevant budskap til oss alle. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god 1. mai. Fawad M.Khan Studieleder Lørenskog Arbeiderpartiet Lørenskogavis

8 Velkommen til årets 1. mai-feiring! Flaggfjellet, Fjellhamar Kl Flaggheising og appell ved Lørenskog AUF Petter Tandberg Dagens Hovedtaler: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) Foto: Scanpix 1. mai frokost For medlemmer av Lørenskog Arbeiderparti Kl Thon hotell, Triaden/Restauranten For medlemmer av Sosialistisk Venstreparti i Lørenskog Kl Thon hotell, Triaden/Klubben Kl mai-toget går fra Triaden m/ lørenskog musikkorps 1. mai-arrangement, Skårer Gård Kl Arrangementet starter når toget ankommer Konferansier Åge Tovan Appeller: Stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) Leder av Fagforbundet Lørenskog, Berit Hammer Representant fra Norsk Folkehjelp Underholdning ved - Lørenskog skolekorps og Morten Remberg - Dansestudio 1 Gratis pølser og brus til barna. Innsamling til Norsk Folkehjelps prosjekter Lørenskog skolekorps vil spille rundt i Lørenskog. Lørenskog Arbeiderparti vil besøke alders- og sykehjemmene om ettermiddagen. Du kan delta! De fleste har meninger om hvordan deres lokalmiljø bør være. Gjennom lokalpolitikken former vi Lørenskogs utvikling. Overlater du til de folkevalgte å ta denne jobben, eller vil du være med å bestemme selv? Lørenskog Arbeiderparti sin politikk skapes av våre egne medlemmer. Våre folkevalgte fremmer de forslag som våre medlemmer har vedtatt. Politikken skapes ikke av noen få på toppen i systemet, den skapes av grasrota! Bli med på å skape ditt eget lokalmiljø! Kontakt Lørenskog Arbeiderparti på e-post: Besøk gjerne vår internettadresse: