Lørenskog[avis] Hilsen fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm side 3. Kommuneøkonomi på stell side 7. Lørenskog AUF feirer 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lørenskog[avis] Hilsen fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm side 3. Kommuneøkonomi på stell side 7. Lørenskog AUF feirer 1."

Transkript

1 Lørenskog[avis] 17. årgang - mai 2012 Hilsen fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm side 3 Kommuneøkonomi på stell side 7 Lørenskog AUF feirer 1. mai side 6

2 Lederens hjørne Velkommen til 1. mai-feiring! I tradisjonen tro avholder Lørenskog Ap i samarbeid med SV og Fagforbundet 1. mai-arrangement på Skårer gård. Parolene for dagen favner om mange politiske saker fra T- baneutbygging til trygg økonomisk styring. 1. mai er en internasjonal solidaritetsdag. En av arbeiderbevegelsens pionerer Martin Tranmæl sa at vi skal ha beina plantet i norsk jord, men ansiktet vendt utover. Gjør vi det, ser vi mange internasjonale utfordringer som må løses i fellesskap. Krig, sult og klimaproblemer er eksempler på dette. Vi skal heller ikke langt unna vårt eget land før vi ser en helt annen økonomisk situasjon enn det vi opplever her hjemme. I land som Spania og Hellas går millioner arbeidsledige. Ungdomsarbeidsledigheten er på over 40 prosent. I Norge derimot har vi 2,6 % ledighet. For eksempel økte sysselsettingen med omlag i fjor. Størst var økningen for de under 25 år. Likevel er det ikke et spørsmål om Norge kommer til å bli påvirket av krisen. Spørsmålet er hvordan vi vil merke den. Arbeiderpartiet har styrt trygt gjennom kriser og vanskelige økonomiske tider før og er beredt til å gjennomføre ekstraordinære tiltak om vi må. Det er viktig å sikre arbeidsplasser ved å ta vare på konkurranseutsatt industri og styrke den norske konkurranseevnen. For å få det til, må vi holde orden i eget hus. Flere land kom inn i krisa med problemer og ubalanse i offentlig sektor. Det bidro til økt gjeld og redusert handlefrihet. Norge har orden i eget hus og stor handlefrihet fordi vi har trygg økonomisk styring. Vår største ressurs er alle som er i arbeidslivet. Derfor er arbeidslinja og arbeid til alle vårt viktigste politiske fundament. Arbeidsinnsatsen danner grunnlaget for velferden og gir oss muligheter til å løse store oppgaver. For Lørenskog Ap er det viktig å sikre at eldre får en verdig omsorg, at vi har gode skoler og barnehageplass til alle som har behov for det. Vi vil også fortsette å legge til rette for et rikt idretts- og kulturliv. I Lørenskog blir vi flere og nye boområder utvikles. Det er derfor viktig at transportutfordringene løses. Et viktig forslag er T-baneforlengelse til Lørenskog og våre nabokommuner. Dette vil Lørenskog Arbeiderparti være en pådriver for å få til! Jeg ønsker alle en riktig god 1. mai og velkommen til våre arrangementer i Lørenskog. Halvard Ingebrigtsen Leder i Lørenskog Ap Lørenskog[avis] Mai 2012 Innhold 4 Det går godt i Lørenskog 4 En kommune for oppvekst og læring 5 Vi satser på god omsorg, rehabilitering og folkehelse! 5 Kultur og idrett for alle 6 Lørenskog AUF 7 Kommuneøkonomi på stell 7 1. mai og velferdsstaten 8 1. mai-program 2012 Lørenskog Arbeiderparti Adresse: Rådhuset, Hasselveien, 1470 Lørenskog Leder: Halvard Ingebrigtsen E-post: Internett: Partikontoret er bemannet hver onsdag. Redaksjon: Ragnhild Bergheim Layout: LO Media Trykk: BK Grafiske Opplag: Forsidefoto: Foto: Jan Erik Østlie, LO Media 241 MILJØMERKET Trykkeri Lørenskogavis 2012

3 Hilsen fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm Jeg gleder meg til å delta på 1. maiarrangementet i Lørenskog, som har stolte tradisjoner for denne dagen! I år er Arbeiderpartiet 125 år. Det går en historisk linje fra den 21. august 1887 da partiet ble stiftet og til i dag. Arbeid til alle har alltid vært Arbeiderpartiets viktigste mål. I urolige økonomiske tider i Europa er trygg styring og orden i norsk økonomien avgjørende for arbeid og velferd. Vi har styrt gjennom turbulente tider før og er klare til å gjøre det igjen. Vi vil ta vare på norske arbeidsplasser og skape nye. Et sterkt næringsliv over hele landet bidrar til verdiskaping, vekst og trygge arbeidsplasser. Siden 2005 er det skapt over nye arbeidsplasser i Norge - to av tre i privat sektor. Norge har veldig høy sysselsetting og lav arbeidsledighet sammenlignet med alle andre land. Det skal lønne seg å jobbe og flere skal ut i jobb. Gjennom arbeidslinja trygger vi framtida. Vi vil ha et samfunn hvor arbeid og aktivitet forventes og belønnes. Vårt velferdssamfunn er et spleiselag hvor alle skal bidra etter evne. Det er deltakelse i arbeidslivet som gir grunnlaget for god inntektssikring ved arbeidsledighet, sykdom og uførhet. Vi har en aktiv arbeidsmarkedspolitikk rettet mot personer for å motvirke arbeidsløshet. Arbeidsmarkedstiltakene for ledige er innrettet mot grupper med størst risiko for å miste fotfestet på arbeidsmarkedet, som langtidsledige, ungdom og innvandrere. Samtidig er det mange i yrkesaktiv alder som mottar en varig eller en midlertidig stønad fra det offentlige. Deltakelse i arbeidslivet er viktig for den enkeltes inntekt, og for muligheten til å utnytte egne evner og ressurser. Vi fører derfor en aktiv politikk for å inkludere så mange som mulig i arbeidslivet. Vi jobber for et anstendig arbeidsliv og mot sosial dumping. Vi har jobbet sammen med fagbevegelsen for å ta vare på og videreutvikle den norske modellen for arbeidslivet. Vi har blant annet innført to tiltakspakker mot sosial dumping, vi har doblet fradraget for fagforeningskontingent, og vi har lagt fram en stortingsmelding om et godt og anstendig arbeidsliv. 1. mai er arbeidernes internasjonale solidaritetsdag. Grunnleggende rettigheter som organisasjonsfrihet og streikerett er avgjørende for utvikling av bærekraftige og demokratiske samfunnsstrukturer. Derfor støtter Norge også arbeidet med å spre disse rettighetene internasjonalt. Regjeringen gjør en innsats for et anstendig arbeidsliv i andre land og fremmer en egen sju punktstrategi om dette, som aktivt skal følges opp. Gratulerer med 1. maidagen! Foto: scanpix Lørenskogavis

4 Det går godt i Lørenskog! Vi i Norge har bygget et av verdens beste samfunn å bo i. Det er ikke kommet av seg selv. Folk har jobbet, og vi har hatt politikere som i generasjoner har sørget for at vi samtidig med velstandsutviklingen har fått trygghet og muligheter for gode liv. Et viktig grunnlag har vært å sørge for at folk har jobb. I hele etterkrigstiden har arbeidsledigheten i Norge vært lav. Dette har gitt hver av oss mulighet til å utvikle oss, ta del i fellesskapet og sørge for oss selv. I store deler av Europa er det ikke slik. Etter finanskrisen står nå store deler av befolkningen i flere europeiske land uten jobb. Samtidig er mange land forgjeldet og må kutte kraftig. Norge er heldigvis i en annerledes situasjon. Det er viktig at vi nå ikke tror at vi kommer til å ha det slik uten at vi kontinuerlig gjør kloke valg. Valg som sørger for at unge har selvtillit. Valg som gjør det mulig at alle som ønsker det kan få tilgang til utdanning. Valg som sørger for et konkurransedyktig næringsliv. Dette har vi fått til, og vi skal få det til også i årene som kommer. Lørenskog er på mange måter det framtidige Norge i miniatyr. Her lever mennesker fra over 110 land Åge Tovan side ved side, stort sett i harmoni. Vi har flere arbeidsplasser enn vi trenger til vår egen arbeidsstyrke, og vi har alle utdanningstilbud enten i kommunen eller i nabokommunen. Kan det bli bedre? De siste årene har vi satset mye på å forberede Lørenskog på framtiden. Vi har investert betydelig i skoler og det skal vi fortsette med. Vi har et yrende organisasjonsliv, og idretten har muligheter de ikke er forunt de fleste steder i Norge. Med åpningen av Lørenskog hus har vi fått en møteplass for alle som vi har sett fram til i mange år, og huset har innfridd. Selv om det meste er bra i Lørenskog er det viktig at vi er offensive også framover. Vi må jobbe videre med å legge forholdene til rette for at vi skal være attraktive for det næringslivet som skal gi oss arbeid og inntekt i framtiden. Vi må også arbeide for å ta oss av de som har behov for at det offentlige stiller opp mer enn for gjennomsnittsinnbyggeren. Lørenskog er et attraktivt område. Vi ligger inntil hovedstaden, med alle muligheter. Med stor befolkningsvekst i Osloregionen øker boligprisene, og vi i Lørenskog har opplevd dette. Men for de som ikke er inne i boligmarkedet er dette et problem. For enkelte vil det være nær umulig å komme inn i boligmarkedet uten at vi kan hjelpe til litt fra fellesskapets side. Lørenskog bidrar aktivt med toppfinansiering i form av startlån. Samtidig er det viktig at vi kan bidra med tilbud også i form av utleieboliger for å supplere det private markedet. Lørenskog er i dag med i et boligsosialt utviklingsprogram i regi av Husbanken. Åge Tovan Ordfører En kommune for oppvekst og læring! Oppvekst- og utdanningssektoren er den største sektoren i Lørenskog kommune og oppgavene er mange. Barnehageplasser. Lørenskog var tidlig ute med å oppnå full barnehagedekning. Barnehagekapasiteten i kommunen må imidlertid økes i årene framover. I dag leier vi lokalene der Skårersletta barnehage holder til og det vil bygges en ny barnehage på Rasta som vil erstatte denne. Det er Ragnhild Bergheim også nylig vedtatt at ny barnehage på Ødegården skal prosjekteres samtidig med Ødegården skole. Skoleutbygging. Aktiviteten er høy når det gjelder bygging og rehabilitering av skoler i Lørenskog. I januar kunne elevene på Kjenn skole endelig flytte inn i oppussede og utvidete lokaler. Skolen ble samtidig utvidet fra 4 til 6 paralleller. Foto: flickr.com Hammer skole har trengt oppussing i mange år. Alle elevene er nå flyttet over i paviljonger på Løkenåsen skole og byggearbeidet på Hammer pågår for fullt. Skolen vil utvides fra 3 til 4 paralleller og dette betyr at vi samlet har en god kapasitet på ungdomstrinnet. Nå står ny skole på Ødegården for tur. Skoletomt er kjøpt og reguleringsplanen er under behandling. Går alt som planlagt, vil ny skole med 3 paralleller stå ferdig i Vi ser også at det er et stort rehabiliteringsbehov på Fjellhamar skole og prosjekteringen av dette arbeidet vil snart starte. Barnevern. Barnevernet fortjener i aller høyeste grad vår oppmerksomhet. Familier som fungerer dårlig og barn som ikke har det bra, er et stort samfunnsproblem. Lørenskog kommune har iverksatt opplæring av barnehageansatte for å lære å identifisere symptomer på problemer tidlig samt hvordan man går fram når man er bekymret for et barn. TILO-prosjektet, tidlig intervensjon og langsiktig oppfølging, har som mål at risikoutsatte barn skal oppdages tidlig og følges opp over tid. For å få til dette, er en styrking av barnevernet nødvendig. Voksenopplæring. Kommunen har et ansvar for å tilby grunnskoleopplæring også til voksne som av ulike årsaker ikke har dette. Rasta opplæringssenter tilbyr i dag introduksjonsprogram og norsk- og samfunnskunnskapsopplæring for flyktninger og innvandrere, men kan også tilby grunnskoleopplæring for voksne og samt mer målrettede kurs som er tilpasset yrkeslivet. Vi ønsker å utvide opplæringssenteret og på sikt utvikle et lærings- og kvalifiseringssenter for voksne i Lørenskog. Oppgavene er store og mange i denne sektoren, barna og ungdommen er den viktigste ressursen vi har og vi gjør vårt ytterste for at Lørenskog skal bli et godt sted for oppvekst og læring. Ragnhild Bergheim Leder OU-utvalget og varaordfører. 4 Lørenskogavis 2012

5 Vi satser på god omsorg, rehabilitering og folkehelse! Først vil jeg takke for tilliten ved høstens kommunevalg! Nytt partiprogram, ny helselovgivning, samhandlingsreform og snart en ny fastlegereform gjør dette til en spennende tid! Grete Crowo Vi har nylig fått på plass en omorganisert helse- og omsorgssektor for å bedre kunne ivareta utfordringene. Sektorens tjenester grupperes i områdene omsorg, rehabilitering og folkehelse. Tjenestene er innrettet bedre for samhandling, og en sterkere helsefremmende tjenesteprofil. Det er viktig med en hensiktsmessig organisering for blant annet å møte en samfunnsutvikling hvor forekomsten av demens forventes å øke i takt med økt levealder og det blir en kraftig økning i antall eldre. En annen utfordring er at økende psykiske helseproblemer i befolkningen gir behov for flere tjenester. I tillegg viser en kartlegging av antall utviklingshemmede i aldersgruppen 0-18 år at det blir et økende behov for boliger og omsorgstjenester. I Lørenskog, som i resten av landet, må det satses spesielt på forebyggende innsats overfor barn og unge. En del barn og unge har en livssituasjon og/ eller levevaner som kan gi sykdomsutvikling senere i livet. Unge som sliter med psykiske problemer er en prioritert oppgave. Vi må også ta på alvor at stadig flere unge er overvektige og ikke er i nok fysisk aktivitet. Hele kommunen har ved ny folkehelselov fått et ansvar for forebyggende helsearbeid, slik at her må alle sektorer trå til! Vi må sørge for å ha en helsefremmende skole, et godt idrett- og kulturliv og en godt tilrettelagt infrastruktur for fremmer lyst og mulighet til mosjon og bevegelse. Vi har heldigvis både en skole-, kultur- og helsesektor som er på offensiven, og det er snart ferdig en ny folkehelseplan. Det er positivt at Lørenskog ligger bedre an enn landsgjennomsnittet når det gjelder antall personer som bruker legemidler mot angst og depresjon, det er flere ungdom som trives på skolen her enn landsgjennomsnittet og flere fullfører videregående utdanning. Med fortsatt rød-grønt flertall, og med den gode fagadministrasjonen og alle de dyktige medarbeidere ute i de kommunale tjenestene - har Lørenskog et veldig godt grunnlag for å møte utfordringene. På 1.mai går spesielt tanken til alle ansatte som gjør stor innsats i krevende jobber på våre sykehjem, institusjoner og i hjemmetjenesten uten dere klarer vi ikke løse alle oppgavene! Grete Crowo, Lørenskog AP, leder helse- og omsorgsutvalget Kultur og idrett for alle! For tolv år siden i år 2000 startet arbeidet med Kultur i sentrum. Det var starten for bygging av Lørenskog hus. Lørdag 30. april 2011 gikk dørene opp for Norges kanskje mest innholdsrike kulturhus, ett hus som er til for alle Lørenskogs innbyggere. Med kulturhuset fikk Lørenskog sitt nye topp morderne bibliotek. Besøkstallene viser at det er meget populært. Det har blitt et helt nytt og fremtidsrettet bibliotek. Lørenskog har fått et av Norges mest spesielle og spennende bibliotek. Å gi alle innbyggerne tilgang til bøker og kunnskap er god sosialdemokratisk politikk. Det som vi har merket oss er at Lørenskog har høyest utlån til barn i Akershus og vi ligger langt over landsgjennomsnittet. Det er forslag om å øke åpningstiden slik at vi kan ha søndagsåpent bibliotek. Erfaringer fra andre kommuner med søndagsåpent bibliotek viser at barnefamilier bruker søndagen. Andre aktiviteter i kulturhuset har også svært gode besøkstall. Etter åtte måneder drift, ligger vi godt over driftplanen både når det gjelder solgte billetter til kulturarrangement og kino. Aktivitetshuset Volt er meget populært blant de unge. Lørenskog Ap, sammen med LIV og SV ønsker videre å øke bidraget til frivillig lag og foreninger. Idrettsaktiviteten i Lørenskog er høy og viser meget gode resultater på både elitenivå og i breddeidretten. Med Arbeiderpartiet i posisjon skal denne utviklingen videreføres og vi ønsker å stimulere til fysisk aktivitet. I dag kan 40 % av sykdommene i Norge relateres til livsstil og derfor er idrett og friluftsliv et meget viktig bidrag i å forbygge sykdom. Vi fastholder gratisprinsippet og vil i satse på bygging av blant annet turnhall og skiskytterarena. Om vi i 2022 kan få status som OL-by gjenstår å se, men et flertall i kommunestyret Knut Jan Nielsen ønsker at vi skal prøve og få en av de planlagte ishockeyhallene til Lørenskog. At Lørenskog i disse dager spiller finalekamper i norgesmesterskapet i ishockey viser at vi har et meget godt ishockey miljø i kommunen. En OL-hall for ishockey vil selvsagt stimulere et slikt miljø. Jeg ser derfor frem til, som leder av kultur- og idrettsutvalget, å være med på å bidra til videre utvikling av Lørenskogs aktive kultur- og idrettsliv! Knut Jan Nielsen Leder kultur- og idrettsutvalget Lørenskogavis

6 Foto: privat aktivt lokallag: Lørenskog AUF fokuserer på flere aktiviteter og kurs i 2012 for medlemmene. Lørenskog AUF markerer 1. mai Lørenskog AUF er et lokallag med underkant av 100 medlemmer (per april 2012), med forskjellig bakgrunn og etnisitet Rett og slett en meget bra gjeng. Vi ønsker å feire 1. mai og markere arbeiderenes dag på en tradisjonell og fin måte. Leder i Lørenskog AUF vil også tradisjonen tro holde en appell på markeringen her i Lørenskog. Lørenskog AUF er et aktivt lokallag i Akershus, og er med på mange arrangementer, kurs og Engasjerte: Karianne Heinert og Petter Tandberg sammen med statsminister Jens Stoltenberg. Foto: privat temakvelder i regi av fylkeslaget. Vi har også egne sosiale kvelder, også sammen med andre lokallag fra AUF. Videre fremover i 2012 vil vi legge fokus på å få et mer aktivt lokallag der vi selv arrangerer kurs og liknende for medlemmer. Følg med, her kommer det flere godbiter utover året! Petter Tandberg, Leder, Lørenskog AUF FOLK FORANDRER VERDEN! STØTT 1. MAI- AKSJONEN! Multinasjonale selskaper kappes om å kare til seg naturressurser i Afrika, Asia og Latin-Amerika, og frarøver lokalbefolkningene deres livsgrunnlag. Vis solidaritet og støtt deres kamp om råderett over egne naturressurser. Ditt bidrag er viktig i kampen for rettferdighet. Folk forandrer verden! GIVERKONTO GIVERTELEFON (200 KR.) 6 Lørenskogavis 2012

7 Kommuneøkonomi på stell Lørenskog kommunes regnskap for 2011 er nå fremlagt og oversendt kommunerevisjonen for behandling. Resultatet for 2011 viser et overskudd på om lag 40 millioner. Det er Sverre Bugge bra. Det viser at vi samlet sett har en kommuneøkonomi på stell. Bak slike resultater ligger det selvfølgelig en rekke plusser og minuser. De viktigste plussene er: vi har fått mer i skatteinntekter og eiendomsskatt fra næringseiendommer. Samlet sett er de såkalte frie inntektene om lag 37 millioner større enn budsjettert. Det gode er at slike inntekter vanligvis videreføres også i de kommende år. vi har fått mer enn budsjettert i momsrefusjon på grunn av det høye investeringsnivået driften har gått i pluss i forhold til budsjettene, det betyr samlet sett at de enkelte virksomhetsområdene (skole, omsorg og andre) har god budsjettdisiplin. vi betaler mer avdrag på lån enn før. De viktigste minusene er: vi har måttet foreta nedskrivinger på finansielle plasseringer med netto nesten 30 millioner. Det betyr ikke at pengene er tapt, når verdensøkonomien tar seg litt opp, er det gode muligheter for å vinne tilbake dette. To andre forhold. Det er likevel to andre forhold som er verdt å kommentere, nemlig byggeprosjekter innen teknisk sektor og kommunens gjeld. Investeringsprosjektene i bygninger har samlet sett ikke gått så verst, mens det for investeringer med vei, broer m.v. har gått riktig galt i noen tilfeller. Byggingen av gangbroa over Langvannet er vel det verste eksemplet og hvor det er mest å lære. Kostnadsoverslagene som ble forelagt kommunestyret vært svært mangelfulle, avtalene med entreprenører og konsulenter var dårlige og oppfølgingen av byggearbeidene svak. Dette har vært veldig frustrerende, særlig fordi både teknisk utvalg og formannskapet underveis fikk beskjed om at prosjektene var på tid og budsjett. Her har administrasjonen tatt en kritisk gjennomgang og laget nye rutiner som gjør at politikerne nå får løpende informasjon underveis. Det er også ansatt flere prosjektledere for slike byggearbeider. Lørenskog kommune vil i årene fremover som et gjennomsnitt bygge skoler, sykehjem og andre kommunale bygg for ca. 200 millioner i året. Da er det kanskje lurere å bruke 2 millioner ekstra på å styre byggeprosjektene enn å betale 20 millioner i overskridelser. Her må kommunen bli bedre. Administrasjonen tar dette på største alvor og vi må følge opp politisk. Det andre forholdet knytter seg til kommunens gjeld. Lørenskog kommune har stor gjeld, men ikke større enn vi kan betale. Vi har nyere og bedre bygninger enn man andre kommuner. Akkurat nå er moderniseringen av Kjenn skole ferdig, ny Hammer skole er under bygging og vi skal snart stikke spaden i jorda for ny skole på Ødegården. Deretter står Fjellhammer skole for tur. Vi skal også bygge sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det betyr at også i årene fremover vil vi bygge for minst 200 millioner i året. Av dette får vi ca. 40 millioner tilbake i momsrefusjon. Siden vi betaler ca. 80 millioner i avdrag på gammel gjeld blir vårt netto finansieringsbehov ca. 80 millioner i året. Det kan vi dekke inn på flere måter, ved å ha overskudd på driften, ved å selge kommunale eiendommer vi ikke lenger trenger (vi har en del) eller ved å ta opp nye lån. Ved å låne penger kan vi løse nye oppgaver, men det er to store ulemper med lån, nemlig renter og avdrag. Det beste vil derfor være om kommunen i årene fremover drives med så stort overskudd at vi reduserer behovet for nye lån. Det er sagt at renter er en avgift på utålmodighet. Politikere er ofte blant de mest utålmodige. Når det blir flere elever, må vi bygge nye skoler. Når det blir flere eldre, må vi bygge nye sykehjemsplasser Men vi må også bli enda flinkere til å vedlikeholde de bygningene vi har. Lørenskog kommune har de beste forutsetninger for å kunne løse sine oppgaver. Vi har solid økonomi og evne og vilje til å styre økonomien. Lørenskog Arbeiderparti vil sammen med våre samarbeidspartier fortsatt sørge for det. Sverre Bugge Formannskapsmedlem 1. mai og velferdsstaten 1.mai og Arbeiderpartiet vil alltid være knyttet til hverandre, ikke bare på grunn av den historiske forbindelsen, men fordi det i dag er Arbeiderpartiet som er den viktigste politiske garantisten for høy sysselsetning i Norge. Vi lever i turbulente tider hvor fast og trygg jobb er et gode som vi ikke ta for gitt, men som det må arbeides hardt og målrettet for. Således er 1. mai en viktig påminnelse til oss alle om velferdstatens betydning, og arbeid som den viktigste byggestein for en god og velfungerende velferdstat. Arbeid til alle er noe som også henger sammen med en god integreringspolitikk. En god integreringspolitikk betyr at mennesker som kommer til Norge lærer seg norsk raskt, kommer ut i arbeid og på den måten yter et positivt bidrag til samfunnet. Forståelsen av Fawad M.Khan plikter og rettigheter må være tydelig og opplevelsen av å være et fullverdig medlem av samfunnet likedan. Dette er noe som vi stadig ser mange gode eksempler på, men utfordringene er mange og vi må derfor arbeide hardt for å lykkes enda bedre med integreringen i Norge. Som sagt er språk og arbeid de viktigste nøkkelordene for en god integrering. Også her har 1. mai et viktig og relevant budskap til oss alle. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god 1. mai. Fawad M.Khan Studieleder Lørenskog Arbeiderpartiet Lørenskogavis

8 Velkommen til årets 1. mai-feiring! Flaggfjellet, Fjellhamar Kl Flaggheising og appell ved Lørenskog AUF Petter Tandberg Dagens Hovedtaler: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) Foto: Scanpix 1. mai frokost For medlemmer av Lørenskog Arbeiderparti Kl Thon hotell, Triaden/Restauranten For medlemmer av Sosialistisk Venstreparti i Lørenskog Kl Thon hotell, Triaden/Klubben Kl mai-toget går fra Triaden m/ lørenskog musikkorps 1. mai-arrangement, Skårer Gård Kl Arrangementet starter når toget ankommer Konferansier Åge Tovan Appeller: Stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) Leder av Fagforbundet Lørenskog, Berit Hammer Representant fra Norsk Folkehjelp Underholdning ved - Lørenskog skolekorps og Morten Remberg - Dansestudio 1 Gratis pølser og brus til barna. Innsamling til Norsk Folkehjelps prosjekter Lørenskog skolekorps vil spille rundt i Lørenskog. Lørenskog Arbeiderparti vil besøke alders- og sykehjemmene om ettermiddagen. Du kan delta! De fleste har meninger om hvordan deres lokalmiljø bør være. Gjennom lokalpolitikken former vi Lørenskogs utvikling. Overlater du til de folkevalgte å ta denne jobben, eller vil du være med å bestemme selv? Lørenskog Arbeiderparti sin politikk skapes av våre egne medlemmer. Våre folkevalgte fremmer de forslag som våre medlemmer har vedtatt. Politikken skapes ikke av noen få på toppen i systemet, den skapes av grasrota! Bli med på å skape ditt eget lokalmiljø! Kontakt Lørenskog Arbeiderparti på e-post: Besøk gjerne vår internettadresse:

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 INNLEDNING Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er valgt som tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. De

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix Ta vare på velgerne dine Alle bilder: Scanpix Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w FOLKEHELSA I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen STATUS FOR MELØY KOMMUNE 2016 Kunnskapsoversikt over helsetilstand Det er utarbeidet en rapport over helsetilstanden til befolkningen

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder?

FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS. Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? FOLKEHELSEPOLITIKK I PRAKSIS Hvordan gjennomføre det i den konkrete politiske hverdagen? Hva innebærer folkehelse i alle politikkområder? Noen definisjoner Folkehelse = Befolkningens helsetilstand og hvordan

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF

UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER 2017 Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF 2 Om artikkelen Datagrunnlag Intervju i alle NAV kontor i ett fylke (25 kontor,

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

INFORMASJON TIL NYANSATTE

INFORMASJON TIL NYANSATTE INFORMASJON TIL NYANSATTE VELKOMMEN TIL LILLEHAMMER KOMMUNE! Espen Granberg Johnsen er ordfører og politisk leder for kommunestyret i Lillehammer kommune. Rådmann Christian Fredrik Fotland leder administrasjonen

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

INKLUDERENDE SKOLE. Skolen bør ikke detaljstyres av folk langt unna klasserommet, men tilpasses dem som har skolen som sin hverdag.

INKLUDERENDE SKOLE. Skolen bør ikke detaljstyres av folk langt unna klasserommet, men tilpasses dem som har skolen som sin hverdag. DET GODE LIV INKLUDERENDE SKOLE Skolen bør ikke detaljstyres av folk langt unna klasserommet, men tilpasses dem som har skolen som sin hverdag. Skolen trenger motiverte lærere, engasjerte foreldre og inspirerte

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 Norsk Industri opplever at det store flertall av norske politikere, nær sagt uansett partitilhørighet, forstår industriens betydning

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune H = B x K x P 2 FOLKEHELSE Sammen for barn og unge i Stange Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune Norges suksess på 5 minutter http://www.youtube.com/watch?v=sdpmegy3gw8

Detaljer

Våre 5 toppkandidater

Våre 5 toppkandidater Alle skal med! L O K A L T F O K U S : Økonomi Næringsliv Oppvekst Samferdsel og tekniske tjenester Kultur Program Sørreisa Arbeiderparti 2011-2015 Våre 5 toppkandidater 1. Paul Dahlø 2. May-Tove Grytnes

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer