MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Kl Møteslutt: Kl Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar Lihaug Ivan Andreassen Fred Oluf Hanssen Sunniva Dahl Viggo Willassen Geir-Viggo Pedersen Heidi Jakobsen møtte for Viggo Johnsen Bente Berg møtte for Tor Andersen Marit J. Pedersen Guttorm Veabø Harald Wikan møtte for Svein Tobiassen Svein Helge Martinussen Brith-Unni Willumsen Rolf Hugo Eriksen møtte for Anne Ma. Vik Ingen vara kunne møte for Ole Åsheim Fredrik Schreier (eldrerådet) Einar F. Johnsen (eldrerådet) Anne Lise Kvalmo møtte i b-saken hvor Sture Pedersen er inhabil. Dessuten møtte: Rådmann Merethe Skille Formannskapssekretær Grete F. Olsen Skole og oppvekstsjef Gundar Jakobsen Teknisk sjef Einar Botnmark Økonomisjef Trond Robertsen Næringssjef Arne Osnes Nav-leder Gøril Johnsen Kirkeverge Tormod Johannessen

2 Til innkallingen: Innkallingen enstemmig godkjent. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppførers B-sak: Status Veva. a/s. Fra Senterpartiet var det på forhånd innmeldt spørsmål. Votering: Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. Viggo Willassen og Brith Unni Willumsen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0057/10 10/00265 REFERATER OG MELDINGER 0058/10 10/00266 ORDFØRERENS HJØRNE 0059/10 10/01227 INNDEKKING AV UNDERSKUDD BØ VANNVERK 0060/10 10/01127 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RUNES BAR 0061/10 10/00775 BUDSJETT /10 04/00451 B-sak STATUS VEVA AS Kulturinnslag: Klipp fra DVD-filmen om da bøfjærdinger hedret SAS-kaptein, ble vist på storskjerm.

3 SAS-pilot og bøfjærding Børre Albrigtsen som på sin siste flytur før han går av med pensjon, skulle vise fram hjemkommunen for sine passasjerer på vei fra Tromsø til Gardermoen.. Beklager at vi kommer og vekker dere på denne måten, med bulder og brak. Men med spesialtillatelse fra SAS og så kommer vi inn i deres luftområde med SK 407 Borgny Viking i fot og med en hastighet på ca 400 km/t.» Børre Albrigtsen /10 REFERATER OG MELDINGER Forslag til vedtak: Referater og meldinger tas til orientering. Behandling: Ref. innstilling. Referat fra kontrollutvalgets møter ble etterlyst. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Referater og meldinger tas til orientering. 0058/10 ORDFØRERENS HJØRNE Behandling: Ordfører orienterte om: - Oslo tur - Kommunehuset

4 - Steinesjøen Industriområde - Møte Gatelys 24 november kl 18 - Klapp på skuldra - Fylkeskommunen forebygende helsearbeid - Lensmannskontoret - Nav kontoret Bø, Navreformen - Kultursal i Bø - Kultursjef i Bø I forbindelse med orienteringen om lensmannskontoret, inviterte ordfører kommunestyret til å være med på en uttalelse om politisituasjonen: Følgende forslag til uttalelse om politisituasjonen sendes til Justisdepartementet og de enkelte parti: Det kan ikke aksepteres at Politidirektoratets forslag til ny distriktsstruktur av politi- og lensmannsetaten bare skal ut på intern høring. Forslag innebærer blant annet at Midtre Hålogaland politidistrikt (Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Søk-Troms), skal avvikles og bli en del av Troms politidistrikt. Utredningen må ut på en åpen høring som også gir kommuner, regionråd og fylkes-kommuner anledning til å uttale seg. Det er en stor sak som angår flere lokalsamfunn og regioner. Det vil være helt urimelig dersom vi som representerer befolkningen ikke blir hørt før den endelige avgjørelsen tas. Votering: Uttalelse om politisituasjonen enstemmig vedtatt. Vedtak: Følgende uttalelse om politisituasjonen sendes til Justisdepartementet og de enkelte parti: Det kan ikke aksepteres at Politidirektoratets forslag til ny distriktsstruktur av politi- og lensmannsetaten bare skal ut på intern høring. Forslag innebærer blant annet at Midtre Hålogaland politidistrikt (Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Søk-Troms), skal avvikles og bli en del av Troms politidistrikt. Utredningen må ut på en åpen høring som også gir kommuner, regionråd og fylkes-kommuner anledning til å uttale seg. Det er en stor sak som angår flere lokalsamfunn og regioner. Det vil være helt urimelig dersom vi som representerer befolkningen ikke blir hørt før den endelige avgjørelsen tas.

5 0059/10 INNDEKKING AV UNDERSKUDD BØ VANNVERK Forslag til vedtak: Akkumulert underskudd perioden i Bø Vannverk på kr dekkes inn over vannverkets regnskap for Det delegeres til rådmannen å foreta detaljreguleringer i tråd med vedtaket. Behandling: Ref. innstilling. Økonomisjef Trond Robertsen orienterte i saken. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Akkumulert underskudd perioden i Bø Vannverk på kr dekkes inn over vannverkets regnskap for Det delegeres til rådmannen å foreta detaljreguleringer i tråd med vedtaket. 0060/10 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RUNES BAR Forslag til vedtak: Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Runes Bar v/ Rune Både, med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra innvilgelse til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Runes Bar v/ Rune Både Rune Både Hans Roger Både

6 Bevertningssted: Runes Bar, Steine, 8470 Bø i Vesterålen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Alminnelig Skjenkereal: Restaurant/bar 1. etasje, samt tilknyttet avgrenset uteterasse. Skjekestedets serveringstid Mandag - torsdag Fredag - lørdag Søndag/helligdag Alkoholholdig drikk gruppe 1( over 2,5 vol.prosen og høyst 4,7 vol.prosent)% Alkoholholdig drikk gruppe 2( over 4,7 vol.prosen og under 22 vol.prosent)% Alkoholholdig drikk gruppe 3( mellom 22 vol.prosen og 60 vol.prosent)% Inne (fra kl) Inne (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Bevilling er gitt med forbehold om godkjent bruksendring, og ingen anmerkning fra forespurte etater. Behandling: Ref. innstilling. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Runes Bar v/ Rune Både, med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra innvilgelse til Bevillingshaver: Styrer: Runes Bar v/ Rune Både Rune Både

7 Stedfortreder: Hans Roger Både Bevertningssted: Runes Bar, Steine, 8470 Bø i Vesterålen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Alminnelig Skjenkereal: Restaurant/bar 1. etasje, samt tilknyttet avgrenset uteterasse. Skjekestedets serveringstid Mandag - torsdag Fredag - lørdag Søndag/helligdag Alkoholholdig drikk gruppe 1( over 2,5 vol.prosen og høyst 4,7 vol.prosent)% Alkoholholdig drikk gruppe 2( over 4,7 vol.prosen og under 22 vol.prosent)% Alkoholholdig drikk gruppe 3( mellom 22 vol.prosen og 60 vol.prosent)% Inne (fra kl) Inne (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Inne (fra kl) Inne (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Ute (fra kl) Ute (til kl) Bevilling er gitt med forbehold om godkjent bruksendring, og ingen anmerkning fra forespurte etater. 0061/10 BUDSJETT 2011 Forslag til vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret: I forbindelse ved avvikling av kommunevalg 2011 avsettes kr til Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer. Utgiftene finansieres ved å øke inntektsutjamningen tilsvarende.

8 Kulturskolens budsjett styrkes med kr Midlene forutsettes forbrukt til styrking av kulturskolen. Utgiftene finansieres ved å øke inntektsutjamningen tilsvarende. 1. Skattesatser. a) Skatt på inntekt: Maksimalsats b) Skatt på formue: Maksimalsats 2. Godtgjørelse politikere. I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ. 3. Priser på kommunale tjenester. Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 2% med unntak av følgende: Kloakkavgiften (ekskl. mva): Ingen økning. Feieavgiften: Ingen økning Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Ingen økning. Tilkoplingsavgiften: Ingen økning Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 170,- pr. abonnent utover regulativ fra Reno-Vest IKS. Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen; mao. 1,66%. Viser for øvrig til kommentarer under pkt Personell Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht. personellbudsjett; jfr. kap Investeringer. NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER 455 Duken kirkegård Utstyr kinoen Infrastrukturtiltak næring Toalett Bø Museum Sum

9 6. Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak Det vedtas et forbruk av lån på kr Følgende nye lån opptas: Formål Beløp Avdragstid Duken kirkegård Utstyr kinoen Infrastrukturtiltak næring Toalett Bø Museum Sum Tidligere opptatt likviditetslån på 13 mill kr videreføres i Det delegeres til rådmannen å oppta lån. 7. Avsetninger drift a) Det foretas avsetninger på til sammen kr til følgende formål: Formål Type fond Bruk Drift av vannverket Bundet driftsfond Viltforvaltningen Bundet driftsfond Næringsformål Bundet driftsfond Sum Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet. 8. Bruk av avsetninger drift. a)det forbrukes kr av fondsmidler til følgende formål:: Formål Type fond Bruk Næringsformål Bundet driftsfond Avløpsformål Bundet driftsfond Sum

10 9. Skatt på formue og inntekt. Skatt på formue og inntekt: kr Fordeling av netto budsjettramme. Netto driftsramme på kr fordeles slik på etatene: Etat Netto ramme 1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer Kirkelig Fellesråd Skole- og barnehageavdelingen Helse- og sosialavdelingen Kulturavdelingen Teknisk avdeling NAV-avdelingen Sum Delegasjon Det delegeres til formannskapet å detaljfordele rammen på 1.1 Det delegeres til hovedutvalget for Skole- og barnehage og Kultur å detaljfordele rammen på 1.2 og 1.5 Det delegeres til hovedutvalget for helse- og sosialtjenester å detaljfordele rammen på 1.3 og 1.7 Det delegeres til hovedutvalget for teknisk avdeling å detaljfordele rammen på 1.6 Behandling: Ref. formannskapets innstilling og hovedutvalgenes behandling av saken som ble utdelt i møtet. Forslag fra AP og flertallsgruppa v/tom Tobiassen: Det bevilges ,- på investeringsbudsjettet for å fornye og eventuelt oppgradere elevenes datautstyr till bruk i undervisningen. Bevilgninga dekkes ved låneopptak. Spørsmål fra Svein Helge Martinussen: - Spørsmål om formidlingslån og næringslån. Hvordan er det med utestående restanser? - Infrastruktur tiltak. Når får kommunestyret ei sak om dette?

11 Økonomisjefen orienterte i saken og ordfører opplyste at det foreligger ikke egen sak om struktur næring (636) i forhold til at kommunen er inne med 1 mill. i støtte. Fred Oluf Hanssen: Kommunestyret ønsker en sak fra administrasjonen hvor en ser på vann- og avløpsavgift for hytter og fritidshus i Bø. Spesielt se på modellen med avgift i forhold til forventet brukstid med hhv. 33,33% og 25% av året. Viggo Willassen: Kommunestyret ønsker en sak fra administrasjonen om vedlikehold av skoler. Spørsmål fra Arne Andersen: Milliarder fra staten til kommunene: Hvordan tenker man å handtere dette? Ordfører orienterte om at får kr , men at opplysningene er så ferske at man har ikke kommunalt har sagt noe om bruken av disse. Forslag fra Venstre v/svein Helge Martinussen: Kommunestyret ber rådmannen om å vri opplærings- og kursmidler fra administrasjon og til tjenesteproduksjon. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å redusere det totale sykefraværet i løpet av Kommunestyret ber spesielt om å bli forelagt en statusrapport når det gjelder sykefraværet i forbindelse med økonomirapporteringen. Forslag fra Guttorm Veabø: Det avsettes kr til næringsfond, der alle næringsgreiner kan søke. Finansieres ved å senke renta tilsvarende. Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Forslag fra AP om en sak hvor en ser på vann og avløpsavgift, enstemmig vedtatt. Forslag fra Tobiassen om til datautstyr, enstemmig vedtatt Forslag fra Veabø om kr til næringsfond, enstemmig vedtatt. Forslag fra Svein H. Martinussen om opplæring- og kurmidler, enstemmig vedtatt.

12 Forslag fra Svein H. Martinussen om sykefraværet (korrigert ved at prosentsats strykes), enstemmig vedtatt. Avslutningsvis voterte man over samlet forslag fra formannskapet og forslag fremmet i kommunestyremøte, hvor alle ble enstemmig vedtatt. Vedtak: - Kommunestyret ønsker en sak fra administrasjonen hvor en ser på vann- og avløpsavgift for hytter og fritidshus i Bø. Spesielt se på modellen med avgift i forhold til forventet brukstid med hhv. 33,33% og 25% av året. - Kommunestyret ber rådmannen om å vri opplærings- og kursmidler fra administrasjon og til tjenesteproduksjon. - Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å redusere det totale sykefraværet i løpet av Kommunestyret ber spesielt om å bli forelagt en statusrapport når det gjelder sykefraværet i forbindelse med økonomirapporteringen. Det bevilges ,- på investeringsbudsjettet for å fornye og eventuelt oppgradere elevenes datautstyr till bruk i undervisningen. Bevilgninga dekkes ved låneopptak. Det avsettes kr til næringsfond, der alle næringsgreiner kan søke. Finansieres ved å senke renta tilsvarende. I forbindelse ved avvikling av kommunevalg 2011 avsettes kr til Fellesfunksjoner og politiske styringsorganer. Utgiftene finansieres ved å øke inntektsutjamningen tilsvarende. Kulturskolens budsjett styrkes med kr Midlene forutsettes forbrukt til styrking av kulturskolen. Utgiftene finansieres ved å øke inntektsutjamningen tilsvarende.

13 1. Skattesatser. a) Skatt på inntekt: Maksimalsats c) Skatt på formue: Maksimalsats 2. Godtgjørelse politikere. I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ. 3. Priser på kommunale tjenester. Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 2% med unntak av følgende: Kloakkavgiften (ekskl. mva): Ingen økning. Feieavgiften: Ingen økning Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Ingen økning. Tilkoplingsavgiften: Ingen økning Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 170,- pr. abonnent utover regulativ fra Reno-Vest IKS. Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen; mao. 1,66%. Viser for øvrig til kommentarer under pkt Personell Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht. personellbudsjett; jfr. kap Investeringer. NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER 455 Duken kirkegård Utstyr kinoen Infrastrukturtiltak næring Toalett Bø Museum Datautstyr skole Sum Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak

14 Det vedtas et forbruk av lån på kr Følgende nye lån opptas: Formål Beløp Avdragstid Duken kirkegård Utstyr kinoen Infrastrukturtiltak næring Toalett Bø Museum Datautstyr skolen Sum Tidligere opptatt likviditetslån på 13 mill kr videreføres i Det delegeres til rådmannen å oppta lån. 7. Avsetninger drift a) Det foretas avsetninger på til sammen kr til følgende formål: Formål Type fond Bruk Drift av vannverket Bundet driftsfond Viltforvaltningen Bundet driftsfond Næringsformål Bundet driftsfond Sum Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet. 8. Bruk av avsetninger drift. a)det forbrukes kr av fondsmidler til følgende formål:: Formål Type fond Bruk Næringsformål Bundet driftsfond Avløpsformål Bundet driftsfond Sum

15 9. Skatt på formue og inntekt. Skatt på formue og inntekt: kr Fordeling av netto budsjettramme. Netto driftsramme på kr fordeles slik på etatene: Etat Netto ramme 1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer Kirkelig Fellesråd Skole- og barnehageavdelingen Helse- og sosialavdelingen Kulturavdelingen Teknisk avdeling NAV-avdelingen Sum Delegasjon Det delegeres til formannskapet å detaljfordele rammen på 1.1 Det delegeres til hovedutvalget for Skole- og barnehage og Kultur å detaljfordele rammen på 1.2 og 1.5 Det delegeres til hovedutvalget for helse- og sosialtjenester å detaljfordele rammen på 1.3 og 1.7 Det delegeres til hovedutvalget for teknisk avdeling å detaljfordele rammen på 1.6 Spørsmål fra SP/Veabø: Mange beboere i Mårsund har ventet i flere år på å få kommunal vannforsyning. Nårtid kan arbeidet igangsettes med å få kommunalt vann til Mårsund? s plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser skal i samarbeid med de frivillige organisasjonene legge til rette for at alle som bor i vår kommune skal ha et bredt og godt tilbud om fysisk aktivitet og mulighet til å bruke den flotte naturen vi har rundt oss. Dette gjelder også funksjonshemmede, eldre eller andre som trenger særlig

16 tilrettelegging. Ansvaret for tilrettelegging for fysisk aktivitet og naturopplevelser er et felles ansvar mellom det offentlige og det frivillige foreningslivet. Det betyr at en må arbeide offensivt for å rekruttere innbyggere med forskjelling alder, forutsettninger inn i fysisk aktivitet og naturbruk. Senterpartiet vil ønske alle lag og foreninger som har planer for fysisk aktivitet og naturopplevelser i sine nærområder lytte til og håper at alle prosjektene kan realiseres. 1) Nårtid vil kommunens plan for fysisk aktivitet og naturopplevlse komme til behandling i kommunestyret? Ordfører besvarte spørsmålet med at man på nyåret vil man få til behandling en sak om fysisk aktivitet. 2) Mange beboere i Mårsund har ventet i flere år på å få kommunal vannforsyning. Nårtid kan arbeidet igangsettes med å få kommunalt vann til Mårsund.? Ordførers besvarte spørsmålet slik: Det er under utarbeidelse en sak om vannforsyning til Mårsund som vil komme til politisk behandling rundt årsskiftet.utredningen som legges fram vil basere seg på en optimal løsning for det reelle antall abonnenter i Mårsund. Det ses på alternativet med stikkledning ved til Mårsund og alternativet med ny hovedvannledning til Steine gjennom Mårsund. 0062/10 Unntatt offentlighet 6 STATUS VEVA AS Behandlet i lukket møte men hvor vedtaket blir offentlig. Vedtak: Modell 2 Salg av selskapet til ansatte i VEVA AS Ansatte overtar vederlagsfritt 100 % av selskapets aksjer. Det innarbeides en forkjøpsrett og gjenkjøpsrett for dersom det blir aktuelt med salg av selskapet eller verdier i dette frem til Ansatte reduserer sin lønn med ca. 50 % for inntil hele 2011

17 tilfører nødvendig likviditet til selskapet, beregnet til ca. 1,5 mill.kr for resten av 2010 samt hele Likviditetsbehovet dekkes ved lånegaranti fra Bø kommune for inntill 1,5 mill. kr. Ved eventuelt salg av sentralen i 2011, skal salgssum fordeles med 50 % mellom ansatte og, inntil full dekning av ansattes godtatt lønnsreduksjon i perioden. Resterende salgsgevinst går til dekning av kommunenes krav på selskapet. Forutsatt at selskapet kommer i økonomisk drivverdig situasjon og viderføres utover 2011, sletter opprinnelig lånekrav tilsvarende vurdert verdi av selskapet ved etablering 1. januar 2010, med 2,2 mill.kr. Resterende del av lånet kr , samt forpliktelse i henhold til ny lånegaranti, opprettholdes. Nye eiere kan etter 2011 ta opp forhandlinger med kommunen om ytterligere sletting av gjeld basert på fremtidig økonomisk situasjon. har etablert kontakt med Nordland fylkeskommune, der en er positiv til å forsøke å finne løsninger for støtte til sentralen, både økonomisk og praktisk. Bø kommune følger opp denne kontakten. Økonomisk deltakelse fra Nordland fylkeskommune vil kunne redusere behovet for kommunal lånegaranti. bidrar til utarbeidelse av søknad til Bøks om utviklingsmidler Modellen gir en risiko for både ansatte og kommunen. Ansatte risikerer betydelig lønnstap, mens kommunen risikerer ytterligere 1,5 mill. kr i usikre krav. Usikkerheten ligger i hvorvidt det er mulig å selge selskapet eller kontrakter til vesentlig pris. Rett utskrift: Sture Pedersen Grete F. Olsen Brith Unni Willumsen Viggo Willassen Ordfører Formannskapssekr. Representant Varaordfører Protokolltilførsel fra Venstre v/brith Unni Willumsen: Sak 0062/10 Status Veva a/s Saken ansees ikke for ferdig utredet. Spørsmål om kommunalt garantiansvar og aksjelovens bestemmelser er ikke besvart i møtet. Brith Unni Willumsen Svein Helge Martinussen

18 (sign.) (sign)