SPILLEMIDDELSEMINARET 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPILLEMIDDELSEMINARET 2015"

Transkript

1 SPILLEMIDDELSEMINARET 2015 ERFARINGER FRA SØKEREN Prosjekt: CSK Cageball Byggherre: CSK Anlegg Ansvarlig søker: Mantinia Utvikling AS v/ Svein O. Berg

2 Hvordan skape verdier i en virksomhet Svein O. Berg sivilingeniør, NTH Det er opp til virksomheten selv å skape verdier uavhengig av konkurrenter og konjunkturer I 2008 startet jeg rådgivingsselskapet mantinia utvikling as.. Gjennom å ha hatt sentrale stillinger i trøndersk nærings- og finansliv i 25 år har jeg god kjennskap til næringsgrunnlag og bransjer i landsdelen. Har jobbet tett opp mot kunnskapsmiljøene i Trøndelag og har et stort kunnskaps- og relasjonsnettverk i flere bransjer og fagmiljøer - regionalt og nasjonalt. Min forretningsidé er å bidra til å øke verdiene og skape varige konkurransefortrinn gjennom å sette fokus på viktige verdidrivere i en virksomhet. Tilsvarende avdekkes kostnadsdrivere som reduserer verdier og konkurransekraft. Verdi- og kostnadsdrivere avdekkes: 1. Internt 2. Eksternt 3. Finansielt Oppdragene består av: 1. Kartlegging 2. Analyse og handlingsplan 3. Gjennomføring Jeg har jobbet med: Strategiplaner - forretningsplaner handlingsplaner resultatsikring/ avvikshåndtering eiendom- og entreprenørvirksomhet prosjektledelse/ prosjektstyring - finansiering investeringsanalyser verdivurderinger kjøp/ salg av virksomhet - markeds- og posisjoneringsstrategi - omstillingsprosesser - restruktureringer organisasjonsutvikling - styrearbeid Jeg har jobbet som: Avdelingsingeniør Det norske Veritas Teknisk direktør/ adm. direktør Wist as Adm.dir/ konsernsjef Setsaas Gruppen as Banksjef/ regionbanksjef DnB/ DnB NOR Senior rådgiver i mantinia utvikling as Konsernsjef MajaTeknobygg AS Senior rådgiver i mantinia utvikling as 2012 dd. Styreverv i flere bransjer (og idrettslag) Post- og besøksadresse: Stiklestadv. 3, 7041 Trondheim. tlf e-post: web:

3 CSK Cageball Siste tilvekst til Charlottenlund Idrettspark Mantinia Utvikling AS som rådgiver fikk mandat i et forprosjekt og senere som ansvarlig søker og byggherres prosjektleder i forbindelse med byggingen av «CSK Cageball» Side3

4

5 Drømmen (forprosjektet) startet juni

6

7

8 Tilbygg CSK idrettshall 8

9 9

10

11

12

13 Ferdig

14 Drømmen (forprosjektet) startet juni 2013 Byggestart juni 2014 Ferdig brukstillatelse

15 Prosjekt CSK Cageball Økonomi - Investeringer Prosjektbudsjett (kostnadsbudsjett): Revidert prosjektregnskap: Kr inkl. mva Kr inkl. mva BRA: 816 m2 Byggekostnad: Kr inkl mva. (kr ,. eks.mva) pr. m2 BRA I byggekostnader er inkludert utvendig tribune (ikke spillemidler), komplett utstyrt cageballhall, kaldtlager mellom cageballhall og gammelhall (ikke inkl. i BRA), rehabilitert yttervegg gammelhall og utomhus inkl. fremlegging av V/A og EL. Planering, asfaltering og flytting av lysmast er inkl

16 Den offentlige saksbehandlingen Forhåndskonferanser med Idrett Forhåndskonferanser med plan- og byggesak Søknad om spillemidler/ kommunalt tilskudd Leieavtale med eierskapsenheten (leie av grunn) Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan/ reg.plan friområde (grøntareal), byggehøyde og friidrettsbane Søknad om dispensasjon i fht universell utforming (heis) Søknad om kommunal garanti for lån i bank. Fylkesmannens godkjenning Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstillatelse (IG) Informasjon til arbeidstilsynet om tiltaket Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om ferdigattest Kommunerevisjonens godkjenning av prosjektregnskapet Søknad om mva. refusjon Søknad med dokumentasjon for utbetaling av spillemidler (årlig) Et meget godt samarbeide med byggherre (CSK Anlegg) og kommunen har bidratt til at prosjektet kunne gjennomføres innenfor forutsatt tid og kostnad

17 Prosjekt: CSK Cageball Økonomi - Drift Kommentarer Driftsbudsjett og valgt driftsmodell viser at Cageballhallen har en bærekraftig økonomi og står godt på egne ben

18 PROSJEKTETS 4 FASER 1. Forprosjektet 2. Planleggingsfasen 1. Offentlige godkjenninger inkl spillemidler 2. Kostnadsbudsjett 3. Driftsbudsjett 4. Finansiering 3. Byggefasen 4. Avslutningen 18

19 Erfaring 1: Sørg for grundig planlegging før byggestart og kort byggetid. Kontraktsfest alle entrepriser. CSK Cageball: Start forprosjekt: juni 2013 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning: jan 2014 Styrets vedtak om igangsetting: febr 2014 Igangsettingstillatelse TK: juni 2014 Ferdig midl. brukstillatelse: CSK: 1 år planlegging 6 mndr. byggetid. 19

20 Erfaring 2: Utarbeid et detaljert kostnadsbudsjett (Investeringsbudsjett) og driftsbudsjett før endelig vedtak om gjennomføring av prosjektet Egne skjema som skal brukes ved søknad om spillemidler finnes på: 20

21 Erfaring 3: Sørg for å ha en realistisk finansieringsplan og forpliktende dugnadsinnsats før endelig vedtak om gjennomføring av prosjektet 1. Egenkapital 2. Dokumentert dugnadsinnsats 3. Støtte/ sponsormidler/ rabatter 4. Spillemidler 5. Mva- refusjon!?! 6. Kommunalt tilskudd 7. Bankfinansiering (Byggelån som skal finansiere spillemidler og mva. og langsiktig bankfinansiering) NB! Vær oppmerksom på at låneforutsetningene skal være oppfylt før byggestart. 8. Kommunal garanti for banklånet og som skal godkjennes av Fylkesmannen 9. Annet 21

22 Erfaring 4: Opprett kontakt først som sist med idrett og friluftsliv og spillemiddelansvarlig i kommunen. Dersom det skal bygges anlegg gjennomfør forhåndskonferanser med plankontoret og byggesakskontoret Husk signert referat fra forhåndskonferansen med kommunen! 22

23 Erfaring 5: Utarbeide dreiebøker/ fremdriftsplaner som dokumenterer handling i tid og ansvar. Dette gjelder i alle prosjektets 4 faser: 1. Forprosjekt frem til vedtak om gjennomføring 2. Prosjekt frem til IG og byggestart 3. Byggeprosjekt 4. Sluttprosjekt med revidert byggeregnskap og søknad om mva-kompensasjon NB! Det skal sendes inn fornyet søknad om spillemidler innen hvert år inntil totalt innvilget beløp er utbetalt. 23

24 Utdrag fremdriftsplan bygging 24

25 Utdrag fremdriftsplan bygging 25

26 Erfaring 6: Organiser prosjektet godt. Tegn organisasjonskart med bokser for hvem gjør hva (ansvarlig) og tydelige rapporteringslinjer. Tegn eget kart for hver av de 4 fasene i prosjektet. Delta på byggemøter på byggeplass og sørg for at referater skrives og distribueres. 26

27 Erfaring 7: Sørg for positivitet og entusiasme i alle faser. «Premier» positive hendelser. Sett pris på alle de som bidrar for at prosjektet skal bli vellykket. Søk bistand dersom behov! 27

28 Takk for oppmerksomheten! 28