Saker vi satser på i valgkampen i Ullensaker SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker vi satser på i valgkampen i Ullensaker SV"

Transkript

1 Saker vi satser på i valgkampen i Ullensaker SV Barnehage og skole. SV vil ha en skole som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og skjeve maktforhold i samfunnet. Et godt barnehagetilbud til alle barn SV ser barnehagen som en del av det norske opplæringssystemet, og på lang sikt er målet å gjøre barnehagen til et gratis tilbud. I stortingsperioden vil SV fryse maksprisen på 2008-nivå og arbeide for innføring av gratis kjernetid for alle femåringer. Sv vil arbeide for at en langt større andel av barnehagene blir offentlig eid og drevet. Kunnskap, læring og mestring i fellesskolen SV vil styrke den offentlige fellesskolen gjennom blant annet å øke lærertettheten, gjeninnføre nasjonale minstenormer for gruppestørrelse og øke ressursene, spesielt de første skoleårene, for å sikre at alle elever lærer å lese, skrive og regne så tidlig som mulig. Tidlig, målrettet innsats vil bidra til å redusere frafall senere i skoleløpet. SV vil ha klarere retningslinjer for innholdet i skolefritidsordningen og ønsker at SFO skal bli en integrert del av skoledagen. Et skritt mot dette målet er i første omgang å innføre gratis kjernetid i SFO. For å høyne kvaliteten i SFO-tilbudet, vil SV innføre krav til utdanning for de ansatte. I ungdomsskole og videregående skole er det viktig med et mangfold i fagtilbudet for at elevene skal trives og oppleve mestring. SV vil gjenopprette ordningen med valgfag i ungdomsskolen. Frafall i videregående skole gir grunn til bekymring. Mange elever fullfører ikke videregående skole, spesielt på yrkesfaglige utdanningsprogram. SV mener at innholdet i fellesfagene (norsk, engelsk og matematikk) må yrkesrettes, og lærere som underviser i slike fag, må gis mulighet til etter- og videreutdanning med tanke på yrkesretting. SV ønsker en tettere sammenheng mellom yrkesteori og praksis. Det må derfor legges opp til større fleksibilitet i strukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram slik at elevene tidlig i opplæringen får mulighet til å omsette teorien i praksis. SV vil på sikt lovfeste retten til lærlingplass.

2 SV vil beholde et system med nasjonale prøver og kartlegging, men resultatene må brukes til forbedring, ikke rangering. Høyere utdanning Alle må ha lik rett og mulighet til høyere utdanning, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn. Offentlig høyere utdanning må være gratis, og studentene må sikres mulighet til å studere på heltid. Derfor ønsker SV å øke studiefinansieringen, gjeninnføre politisk styrt rente i Statens lånekasse, øke stipendandelen og utvide studiestøtten til å gjelde for 11 måneder. Helse- og sosialarbeid og fattigdomsbekjempelse. En politikk for lav arbeidsløshet, små økonomiske forskjeller og en sterk velferdsstat er den mest effektive måten å bekjempefattig dom på. I tillegg er det viktig å sikre inntekten til de som ikke har mulighet for å skaffe seg arbeid. Alle må være garantert en minsteinntekt. Viktige saker for oss er å: Innføre nasjonale minstesatser på sosialhjelp. Barnebidrag og barnetrygd skal ikke trekkes fra sosialhjelpsnormene. Øke nivået på minsteytelsene i folketrygden. Bedre kvaliteten i attføringsarbeidet Bedre vilkårene for enslige forsørgere og aleneboende Kvalifiseringsprogrammet skal brukes til å avklare arbeidsevnen. Det skal ikke være slik at en skal velge bort de som har størst problemer og størst behov. NAV må tilføres ressurser til å løse oppgavene sine. Gjeldsofre skal ha krav på nødvendig gjeldsrådgivning. Forebyggende er det viktig å bekjempe aggressiv markedsføring av forbrukslån. Sosial boligpolitikk SV vil bekjempe boligspekulanter, styrke husleievernet og bygge flere prisregulerte boliger. Videre vil vi arbeide for å få flere kommunale utleieboliger.

3 Helsepolitikk Endre helseforetakenes styringssystem og komme bort fra markedsmodellen. Kvalitet og pasientomsorg må vektlegges i større grad. Beskytte psykiatrien og sørge for at kommunen ikke bygger ned de som er bygget opp under opptrappingsplanen med statlige øremerkede tilskudd. Vi vil også presse på for å få flere døgnplasser de som trenger mer enn noen dager i akuttpsykiatrisk avdeling. Spesielt gjelder dette innsatte i fengsel med alvorlige psykiske lidelser. Bygge og etablere flere rusbehandlingsplasser, spesielt med vekt på medikamentfri behandling. Tannhelse Sv vil innføre gratis tannbehandling for alle til de er 23 år. Vider må tannlegebehandling som er medisinsk nødvendig må i størst mulig grad underlegges de samme betingelser som sykehus og legebehandling. SV vil begrense egenandelen til kr. for nødvendig tannbehandling. Samferdsel og miljø. Miljøvern og energi SV mener at Jordens klima lider av en menneskeskapt krise. Vi vil at både norske myndigheter og norske enkeltmennesker, skal ta sin del av ansvaret i denne situasjonen og ta et virkelig krafttak for å redde Jordens klima ut av denne situasjon. Norge er på verdensbasis den tredje største eksportøren av olje og gass. Oppvarming, enten ved bruk av fossile brennstoff som olje, eller ved elektrisitet, krever store energimengder. Statistisk sentralbyrå anslår at 2/3 av energien i husholdningen brukes til oppvarming. En løsning er blant annet bruken av biogass. Ved å i første omgang sørge for at matavfall ikke går til forbrenning, men havner på et biogassanlegg, kan man sørge for varme og energi til store landområder. SV vil arbeide for et rettferdig og klimavennlig prissystem på strøm som gjør det lønnsomt å spare på strømmen. Strømprisen skal være gradert etter forbruk. Tog SV vil jobbe for økt satsing på tog til person- og godstransport.

4 Tog er det mest klimavennlige transportmiddel vi har og er dessuten helt nødvendig for at transportsystemet i og rundt Oslo og de andre store byene skal fungere i framtida. Derfor trengs det nå et krafttak for at toget må bli det naturlige førstevalg for de fleste lange og mellomlange reiser i Sør-Norge. I nasjonal transportplan legger den rødgrønne regjeringen opp til å fordoble investeringene til jernbane i SV vil jobbe for å sikre at intensjonene i Nasjonal Transportplan blir gjennomført, og styrke innsatsen på miljøvennlig transport ytterligere. Utbedringer og utbygginger av jernbanenettet må dimensjoneres og tilpasses kravene til høyhastighetsnett. SV vil utvide og modernisere jernbanenettet ved så raskt som mulig å etablere høyhastighetstog mellom de store byene, og gjerne også til utlandet, kombinert med stor nærtrafikksatsing på jernbane. Akershus SV er opptatt av Hovedbanen som går gjennom vårt distrikt. Vi vil arbeide for at lokaltoget fra Oslo skal fortsette til Eidsvoll som tidligere. Det må også være hyppigere avganger. Brukervennligheten på billettautomatene på de ulike stasjonene må også forbedres. Mange har vanskelig for å forstå disse, og de er ikke lette å bruke for svaksynte. I tillegg har det vist seg vanskelig for folk å betale med sedler på automatene, slik at man må ut med et gebyr på 20,-. Innfartartsparkering Mange ønsker å benytte seg av tog, men er avhengige av bil frem til stasjonen. For at man skal velge toget fremfor å kjøre bilen helt frem til bestemmelsesstedet, trenger man god innfartsparkering på alle lokalstasjonene. Buss Buss blir i stadig økende grad et klimavennlig transportmiddel. SVs holdning er derfor at buss er et godt supplement til tog, både som matebuss til tog og som transportmiddel der det ikke går tog. SV går inn for at busser og annen tungtransport i økende grad skal benytte biometangass. Spesielt I Oslo og Akershus Ruter arbeider med en ny og langt enklere soneinndeling for Oslo og Akershus, med bare tre soner og at denne vil fungere slik at desto lengre enn reiser, desto rimeligere blir prisen pr. kilometer. Dette vil gjøre det lang billigere å bruke buss og andre kollektive transportmidler for de som reiser lengst og har månedskort. Et månedskort mellom Oslo og Eidsvoll vil for eksempel kunne bli 700 kroner rimeligere enn i dag. SV vil jobbe for at denne nyordningen blir satt ut i livet så raskt som mulig. Lokale bussruter og matebusser må økes. Fly Antall reisende mellom de store byene i Norge er så høyt at flere strekninger ligger i Europatoppen. Dette gir grunnlag for å etablere høyhastighetstog mellom de store byene i Sør-Norge og Skandinavia. Det er meget viktig for SV å få mest mulig transport, både av mennesker og varer, over fra de mest til de minst miljøfarlige transportmidlene.

5 Tredje rullebane Teknisk Ukeblad skrev under tittelen Gardermoen må utvides: «Oslo Lufthavn Gardermoen vil om få år være for liten. Det varslet konsernsjef Sverre Quale i Avinor under dagens framlegging av forslag til Nasjonal Transportplan for » Og videre skriver Teknisk Ukeblad i samme artikkel: «En ny terminal til om lag 3,5 milliarder kroner er blant de prioriterte satsingsområdene. Men det er ikke alt. Vi mener også at det bør legges bånd på nødvendig areal slik at en utvidelse til tre rullebaner er praktisk mulig den dagen det blir aktuelt. Det vil være uklokt å «bygge inn» Gardermoen nå, sa Quale.» SV går i mot en tredje rullebane på Oslo Lufthavn. SVs mål er å minske trafikken på Gardermoen og ellers på flynettet, heller enn å øke den. All erfaring viser at når det blir lagt til rette for økt trafikk, vil trafikken også øke. De pengene som er anslått at en tredje rullebane vil koste, bør heller bli brukt på jernbane- og bussnettet, i tillegg til det Nasjonal Transportplan legger opp til. En miljøvennlig transportpolitikk Den mest effektive løsningen å redusere klimautslipp fra transportsektoren på, er å redusere samfunnets transportbehov. SV vil arbeide for at all arealplanlegging og samfunnsplanlegging bidrar til å redusere transport. Utenrikspolitikk SV er imot EU- medlemskap SV ser EU som det nærmeste og tydeligste eksempelet på at frihandel og et liberalistisk regelverk som tolkes av jurister undergraver det politiske handlingsrommet. Stadig flere viktige politiske avgjørelser blir tatt av byråkrater og ikke av valgte politikerne som er ansvarlig overfor velgerne. EU er et skoleeksempel på liberalismen og en av årsakene til finanskrisen. Natomedlemskapet er en belastning SV vil at vi skal melde oss ut av Nato fordi medlemskapet ikke lenger virker som en forsvarsallianse men drar oss inn i stadig flere konflikter og kriger. Det er uansett moralsk uansvarlig å stille soldater og materiell til disposisjon for en militærmakt som påberoper seg retten til å bruke kjernefysiske våpen først. Krigen i Afghanistan er et eksempel på at den norske deltagelsen er til støtte til et korrupt og kvinnefiendtlig regime. Palestina

6 I dette spørsmålet krever SV at Israel trekker seg tilbake fra okkuperte områder og aksepterer grensene fra FNs delingsplan i SV arbeider for at Norge skal støtte og bidra finansielt til at det etableres en egen stat for palestinerne hvor grensene respekteres og hvor folkene lever i fred, og alle de palestinske flyktningene i Libanon og andre steder får vende hjem igjen. Nordområdene SV mener at oljesamarbeid, fiskeriforvaltning, og miljø må løses uten konfliktskapende midler. Nye oljefelter bør ikke åpnes i disse sårbare områdene. Det betinger et utstrakt samarbeid med andre land om felles saker av betydning. Latin-Amerikas venstredreining Utviklingen i Latin-Amerika de siste årene har vært gunstig for den fattige, uskolerte og syke delen av befolkningen. SV vil at Norge skal engasjere seg i nord sør spørsmålet i denne verdensdelen og bidra til at denne utviklingen fortsetter. SV vil at Norge slutter aktivt opp om ALBA samarbeidet og ALBA bank. D.v.s. en vridning på bekostning av Verdensbanken. Bistand SV har den første bistandsminister som har fått bistanden opp i den ene prosenten som vi har forpliktet oss til i FN. Bistand bør i større grad kanaliseres gjennom andre land som har kapasitet for å få mer og bedre bistand for pengene. Kravet til all bistand må være at det skal virke utviklende, skape varige arbeidsplasser og komme de fattigste til gode. Innkjøp av tjenester og utstyr fra Norge og andre rike land skal ikke regnes som bistand på budsjettet. Afghanistan SV må bidra til å avsløre bløffen om at vi hjelper befolkningen i Afghanistan. Sannheten er at vi hjelper USA og EU først og fremst med geopolitisk strategiske mål. Det er verken solidarisk eller på annen måte etisk forsvarlig.

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

SVs arbeidsprogram. for perioden 2009-2013. Sosialistisk venstreparti. Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009

SVs arbeidsprogram. for perioden 2009-2013. Sosialistisk venstreparti. Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Vedtatt på SVs landsmøte i Bergen 19. 22. mars 2009 Sosialistisk venstreparti Innhold kapittel 1 Mer forandring!...side 3 kapittel 2 Klima og miljø...side 4 kapittel

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

SVs alternative statsbudsjett. Dele for å skape. SVs alternative statsbudsjett 2015

SVs alternative statsbudsjett. Dele for å skape. SVs alternative statsbudsjett 2015 Dele for å skape SVs alternative statsbudsjett 2015 1 Innhold Hovedsaker 4 Dele for å skape 5 Kamp mot forskjeller og fattigdom 6 Bygg Norge grønt 7 Heldagsskole med flere lærere 8 Et likestilt arbeidsliv

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Uttalelser Andre politiske saker

Uttalelser Andre politiske saker Uttalelser Andre politiske saker Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo 1 Uttalelser... 1 Andre politiske saker... 1 Arbeid gir velferd Arbeiderpartiet

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

AUFs innspill til statsbudsjettet 2011

AUFs innspill til statsbudsjettet 2011 Statsministerens kontor Finansdepartementet Arbeiderpartiets gruppeledelse Arbeiderpartiets finansfraksjon Partikontoret Deres referanse Vår dato Vår referanse Saksbehandler 02. mars 2010 Mats Kvaløy-Bjørbekk

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

FYLKESPROGRAM FOR RØDT AKERSHUS 2011-2015

FYLKESPROGRAM FOR RØDT AKERSHUS 2011-2015 FYLKESPROGRAM FOR RØDT AKERSHUS 2011-2015 Fylkesprogram for Rødt Akershus 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... s. 3 ET STYRKA KOLLEKTIVTILBUD... s. 3 FOR EN MILJØVENNLIG FRAMTID... s. 4 LIK RETT

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg...

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... 4 Forslag 2.2 Åpen linje mellom Mysen St. og Sarpsborg St....

Detaljer

LM-8. Politiske fråsegner. Det er kome inn 48 framlegg til politiske fråsegner innan fristen.

LM-8. Politiske fråsegner. Det er kome inn 48 framlegg til politiske fråsegner innan fristen. Politiske fråsegner Det er kome inn framlegg til politiske fråsegner innan fristen. Nr. Tittel Nr. 1 Stopp frafallet i videregående opplæring Nr. Mer hast inn i klimatiltakene Nr. Venstre krever økt satsing

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

Innledning: Deler av den kommunale bygningsmassen er forsømt og har stort behov for oppgradering og vedlikehold.

Innledning: Deler av den kommunale bygningsmassen er forsømt og har stort behov for oppgradering og vedlikehold. Arbeidsprogram for Orkdal SV 2015-2019 1 Innledning: Kampen for sosial rettferdighet og miljø gjennomsyrer SVs politikk både sentralt og lokalt. Lokalpolitikken blir en del av SVs arbeid for videreutvikling

Detaljer