Styringsdokument 2013 for Helse Nord Trøndelag HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsdokument 2013 for Helse Nord Trøndelag HF"

Transkript

1 Styringsdokument 2013 for Helse Nord Trøndelag HF

2 Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 7 3. Aktivitet Satsingsområder Tilgjengelighet og brukerorientering Kvalitetsforbedring Pasientsikkerhet System for innføring av nye metoder og ny teknologi Samhandlingsreformen Kreftbehandling Behandling av hjerneslag Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Psykisk helsevern Habilitering og rehabilitering Behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati Fødselsomsorg Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og annen mishandling Kjeveleddsdysfunksjon Livsstilsrelaterte tilstander Helseberedskap Utdanning av helsepersonell Forskning og innovasjon Forskning Innovasjon Forholdet til Helsedirektoratet Oppfølging og rapportering 24 2

3 1. Overordnede føringer Helse Midt Norge RHF (HMN) stiller gjennom dette styringsdokumentet de midlene som styret i HMN har bevilget til disposisjon for Helse Nord Trøndelag HF for Helse Nord Trøndelag HF skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og ressurser som blir stilt til rådighet i dokumentet. Videre skal oppgavene utføres i tråd med våre grunnleggende verdier: Trygghet, respekt og kvalitet. HMN er gitt et samlet ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Helse Nord Trøndelag HF skal levere slike helsetjenester til befolkningen i henhold til rammer og krav som stilles i lover og forskrifter av myndighetsorgan og rammer og krav fra HMN. Helse Nord Trøndelag HF skal sikre at forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende ivaretas på en god måte, og at disse oppgavene underbygger god og forsvarlig pasientbehandling. Videre skal det sikres tilstrekkelig kompetanse i alle deler av helseforetaket. Det skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeid for å redusere sosiale helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. Pasienter og brukere må ha trygghet for at tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt med omsorg og respekt. Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. Lover, forskrifter og andre myndighetsvedtak utgjør rammene for helsetjenesten. Helse Nord Trøndelag HF skal ha dokumenterte systemer som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med fastsatte krav i lovgivningen. Stortingsmeldingene om kvalitet og pasientsikkerhet samt e helse legger føringer for utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Meldingene behandles av Stortinget våren Styring og kontroll med kvalitet og pasientsikkerhet må ikke stå i motsetning til styring og kontroll med ressursbruken. Det er en forutsetning at Helse Nord Trøndelag HF leverer et økonomisk resultat som angitt i kap 2 og aktivitetsforventning som angitt i kap 3 i dette dokumentet. For å sikre at uønskede hendelser og funn fra tilsyn blir fanget opp i hele organisasjonen, må det dokumenteres at avviksmeldinger og funn fra tilsynsmyndigheter og internrevisjon får en systematisk oppfølging som sikrer at hele organisasjonen og foretaksgruppen lærer kollektivt av feil og systemsvikt i Helse Midt Norge. En desentralisert sykehusstruktur skal fortsatt ligge til grunn, og lokalsykehusene skal videreutvikles for å ha en viktig funksjon i den helhetlige helsetjenesten. Ingen lokalsykehus skal legges ned. Samtidig må en fremtidig sykehusstruktur bygge på bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehus. Samarbeidet mellom helseforetak og kommuner skal ivareta gode og helhetlige pasientforløp. De regionale helseforetakene og helseforetakenes beredskapsplaner skal revideres regelmessig, og oppdateres i henhold til erfaringer fra bl.a. gjennomføring av 3

4 beredskapsøvelser. Beredskapsplanene skal omfatte samhandling med blant annet fylkesmenn, kommuner, andre nødetater, frivillige organisasjoner og andre land. Det vises til samarbeidsavtale inngått mellom regjeringen og ideelle organisasjoner 3. oktober Lokalt utviklings og omstillingsarbeid skal ivareta kravet om gode og bredt involverende prosesser. Samarbeid mellom helseforetak og kommuner, og mellom ledelse, tillitsvalgte, ansatte og brukere skal legges til grunn i slike prosesser. Omstilling av tjenestetilbud som berører kommuner skal ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Dette er særlig viktig innenfor psykisk helsevern og rus der økonomiske virkemidler ikke er etablert. Ved omstillinger skal det rettes spesiell oppmerksomhet mot kvaliteten i det samlede helsetilbudet til eldre. Omstilling skal skje innenfor rammen av Helse Midt Norges Strategi 2020, som innebærer at utvikling av gode, kunnskapsbaserte og ressurseffektive pasientforløp skal ligge til grunn for de endringer som gjøres i tjenestetilbudet. Bedre samarbeid og arbeidsdeling både mellom sykehus og mellom helseforetak og kommuner skal bidra til mer helhetlige pasientforløp. Arbeidet med implementering av foretaksgruppens kvalitetsstrategi Litt bedre i dag enn i går skal videreføres. Videre forutsetter Strategi 2020 at omstilling fra behandling ved innleggelser til behandling ved dagtilbud, poliklinikk og i samarbeidstiltak med primærhelsetjenesten videreutvikles. HMN har i 2012 arbeidet med revidering av den regionale IKT strategien og er i startgropen for en ny IKT satsing. Økt pasientsikkerhet er et fundament for arbeidet og de vedtatte målsettingene for den reviderte strategien er bygd på ytterligere styrking av pasientsikkerheten. De fem hovedmålsettingene er: Standardisering Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp Journalsystemer i strukturert form og med aktiv beslutningsstøtte til klinisk aktivitet Bedre ressursutnyttelse og pasientlogistikk, samt redusert pasienttransport Bedre prioriterings og gjennomføringsevne. Arbeidet med strategien fortsetter i 2013 hvor handlingsplaner med tilhørende tiltak skal legges. Målsettingen er å gå i retning av felles, strukturerte journalløsninger for sykehus, kommuner og fastleger der informasjonen følger pasienten. IKT strategien skal understøtte Strategi 2020 som beskriver et framtidsbilde som stiller store krav til kvalitet i alle ledd i helsetjenesten. Gode pasientforløp hvor sanntids informasjon følger pasienten blir en forutsetning. Ventetidene skal reduseres. Aktuelle tiltak kan være mer effektiv utredning og bruk av private aktører der dette bidrar til å redusere ventetidene på en kostnadseffektiv måte. 4

5 Private røntgen og laboratorievirksomheter skal brukes på en måte som bidrar til god geografisk fordeling av tjenester, og som frigjør kapasitet for pasienter som trenger rask utredning og behandling, for eksempel kreftpasienter. Hjemlene for avtalespesialister skal bidra til god geografisk fordeling av tjenester. HMN forutsetter at Helse Nord Trøndelag HF til enhver tid setter seg inn i og forholder seg til de vedtak som fattes av styret for HMN. HMN forutsetter videre at Helse Nord Trøndelag HF orienterer seg om Helse og omsorgsdepartementets oppdragsdokument til RHF et. Samhandlingsreformen, Nasjonal helse og omsorgsplan og Stortingets behandling (Innst. 422 S ( )) utgjør et overordnet rammeverk og gir føringer for den videre utvikling av den samlede helse og omsorgstjenesten. Strategier og planer vedtatt av HMN skal følges opp. Helseforetakene skal ta initiativ til økt samarbeid med avtalespesialistene i foretakets område. Det er et felles ansvar for helseforetakene å samarbeide på tvers av foretaksgrensene om pasientbehandling og utdanning. Strategi 2020 Strategi 2020 er strategiplanen for Helse Midt Norge og legger føringer for utvikling av pasienttilbudet innen spesialisthelsetjenesten for regionen. Strategi 2020 er Helse Midt Norges strategiske fundament for utvikling av likeverdige og framtidsretta helsetjenester for befolkningen frem mot Strategi 2020 legger til grunn følgende strategiske mål som skal være retningsgivende i alle prioriteringsspørsmål i strategiperioden; Styrket innsats for de store pasientgruppene Kunnskapsbasert pasientbehandling En organisering som underbygger trygge pasientforløp Rett kompetanse på rett sted til rett tid Økonomisk bærekraft I grunnlagsarbeidet med Strategien ble det konkludert med at den viktigste endringsdriveren er en forventet mangel på kompetanse. Denne utfordringen har blitt forsterket gjennom nasjonal og regional kunnskapsinnhenting. Etterspørselen etter tjenester forventes å øke i samme periode, bl.a. grunnet økende antall eldre. Videre er investeringsbehovene i strategiperioden store. Det betyr at foretaksgruppen må løse et økende antall oppgaver betydelig smartere, for å sikre god pasientbehandling og samtidig et nødvendig økonomisk handlingsrom. Dette krever god planlegging og styring av personellressursen og systematisk utvikling av kompetansen til medarbeiderne. Strategi 2020 skal gi retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten fram mot 2020, legge grunnlaget for prioriterte tiltak de neste årene og være styrende for en årlig oppdatering av tiltak og prosjektportefølje i hele foretaksgruppen. Helse Midt Norge viser til det pågående 5

6 arbeidet med å rullere Strategi 2020 og den vedtatte strategimodellen for oppfølgingen av strategien. Prosjektet Trøndelagsfunksjoner er en del av arbeidet med Strategi Overordnet mål med prosjektet er å gjennomføre en funksjonsfordeling av tjenester mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Nord Trøndelag HF som gir kvalitativt gode og kostnadseffektive tjenester for befolkningen i Trøndelagsfylkene. Det vises for øvrig til rapport fra prosjektets fase 1. Overordnet mål Strategi 2020 skal legges til grunn for de videre omstillingsprosesser i helseforetaket Mål 2013 Helseforetaket skal etter 2. tertial rapportere på hvordan de arbeider med å operasjonalisere de ulike strategiske grepene Helseforetaket skal bidra til å konkretisere og iverksette arbeidet med å styre kapasitetsutnyttelsen mellom eget helseforetak og St. Olavs Hospital HF Fokus 2013 Det har over tid vært et klart styringsmål å redusere ventetider og unngå fristbrudd. Selv om Helse Midt Norge RHF har registrert en positiv utvikling ift disse målene er det et stykke igjen før målene er nådd. Helse Midt Norge oppfyller ikke myndighetskravene før en unngår fristbrudd. Videre har det i 2012 vært høyt fokus på arbeidet med å redusere avvik fra arbeidstidsbestemmelsene. Etterlevelse av arbeidslivets bestemmelser er en viktig forutsetning for sikre bærekraftige fagmiljøer nå og i framtida. Det er innført systematisk registrering og rapportering på brudd, som grunnlag for å iverksette nødvendige tiltak. Helse Midt Norge RHF forutsetter at helseforetakene også i 2013 fortsetter arbeidet med å forbedre praksisen med overholdelse av arbeidstidsbestemmelsene. Utfordringer og mål i Strategi 2020 forutsetter endringer i måten Helse Midt Norge organiserer spesialisthelsetjenesten på. Tilbudet til pasientgruppene med størst behov skal styrkes. Utbygging av ulike desentraliserte tjenester skal prioriteres slik at pasientene får hjelp nær bosted i større deler av behandlingen. Desentralisering skal understøtte pasientens mestringsressurser, og støtte det lokale tjenestetilbudet. Desentralisering skal omfatte hele eller deler av pasientforløpet. Helseforetakene forutsettes å fortsette arbeidet med å desentralisere tjenester både mellom HF og innad i HF. En god desentralisert spesialisthelsetjeneste skal støtte opp under kommunenes mulighet til å tilby gode lokale løsninger. Desentraliserte spesialisthelsetjenester kan bestå av etablering av spesialistpoliklinikker i kommune(r), ambulante team, samarbeid med kommuner om for å etablere alternativer til behandling i sykehus. Effekten av slike tiltak er å tilby spesialisthelsetjenester nærmere der hvor pasientene bor, utvikle pasientbehandlingen sammen med kommunen for pasienter med kroniske lidelser og å overføre kompetanse til kommunene. 6

7 Arbeidet med IKT strategien har så langt vært kjennetegnet av en prosess med bred involvering av ulike interne og eksterne fagmiljø. Dette vil bli ytterligere forsterket i 2013 hvor god involvering av kommunene er en forutsetning dersom HMN skal oppfylle eiers ønske om en regional utprøving av felles journal i vår helseregion. Det vises til Stortingsmelding nr 9 ( ) Én innbygger én journal. Helse Nord Trøndelag HF har bidratt godt i arbeidet med IKT strategien i 2012 og det forutsettes videreført i Strategi 2020, langtidsplan og langtidsbudsjett viser at det er behov for betydelige omstillinger i foretaksgruppen for å frigjøre kapital fra drift til investeringer, utvikle mer robuste fagmiljø og utvikle kapasitet i retning fra døgn til dag og poliklinikk. Helseforetaksgruppen står overfor store økonomiske utfordringer. Reduksjon av kapital som medgår til drift er nødvendig for å vedlikeholde og utvikle bygg og anlegg, men også for å ta i bruk ny medisinsk teknologi, samt utnytte mulighetene som IKT gir. De store investeringene vi står framfor i regionen krever at egenkapital opparbeides før investeringene iverksettes. Midler til investeringer må frigjøres gjennom en varig kostnadsreduksjon på drift. Fokus 2013 Summert opp er det fem områder som Helse Midt vil følge særskilt i 2013 (fokus 2013) og som vil kreve et særskilt ledelsesmessig fokus på alle nivå i tjenesten; Ingen pasienter skal oppleve fristbrudd og ventetiden skal ned Reduksjon i avvik på arbeidstidsbestemmelsene Desentralisere spesialisthelsetjenestetilbudet til innbyggerne Riktig bruk av IKT Varig kostnadsreduksjon på drift Helse Midt Norge RHF vil ha en tett dialog med helseforetakene om utviklingen i disse fokusområdene gjennom året. I tillegg til rapportering gjennom statusrapportene (jf. kap 8 oppfølging og rapportering) vil oppfølgingen være et fast tema på dialogmøter og direktørmøter. Relevante mål gitt i tidligere styringsdokument vil fortsatt være gjeldende. 2. Tildeling av midler Resultatkrav Styret i Helse Midt Norge RHF har vedtatt et budsjett (sak 79/12) med krav om resultatmessig overskudd for å få midler til fremtidige investeringer i bygg, MTU og IKT. Overskuddskravet er på 371 mill kroner i 2013 for regionen. Det er fortsatt behov for at 7

8 omstillingsprosesser og tiltak for å kunne omfordele midler fra drift til investeringer fortsetter. Regionen har betydelige utfordringer knyttet til kapitalkostnader og likviditeten er presset som følge av tidligere års underskudd. Helse Nord Trøndelag HF må ha kontinuerlig fokus på styring av egen likviditet og sørge for at behovet for kassekreditt til enhver tid blir så lite som mulig. Helse Nord Trøndelag HF skal i 2013 gå med overskudd på 46 millioner. Fordeling av inntekter 2013 Tildelingen som er angitt nedenfor gir rammer for den virksomheten foretaket skal gjennomføre i Det forutsettes at beløpet skal ta høyde for samlet lønns og prisvekst i Tabell 1 Inntektsramme budsjett 2013 (Tall i tusen) HNT Basisramme Særfinansiering Sum basisramme ISF-inntekt Polikliniske refusjoner Sum ramme og estimert ISF og poliklinikk Andre tilskudd (barn som pårørende) Sum bevilgning, jf Prop 1 S ( ) Gjestepasientinntekt Barn som pårørende Helse Midt Norge RHF er for 2013 tildelt 2,5 mill kroner i øremerket tilskudd til forsøk med familieambulatoriet i Helse Nord Trøndelag HF. Nukleærmedisin Nukleærmedisin organiseres og bemannes som en regional enhet/funksjon ved St. Olavs Hospital HF. Enheten skal gjennom ambulant tjeneste og IKT ivareta den nukleærmedisinske spesialisttjeneste ved de øvrige foretak i regionen på en forsvarlig måte. Enheten viderefører arbeidet for dette i samarbeid med de respektive ansvarlige avdelinger i de øvrige foretak. St. Olavs Hospital HF vil ha det medisinske ansvaret for nukleærmedisin ved sykehusene i Ålesund og Levanger, ved siden av eget sykehus. Helse Møre og Romsdal HF har fratrekk grunnet egen legedekning. St. Olavs Hospital HF fakturerer faktiske utgifter basert på fordelingsnøkkel til hver av de 2 andre helseforetak. St. Olavs Hospital HF fakturerer halvårlig pr og Tabell 2 Fordelingsnøkkel til kostnadsfordeling for 2013 (oppdatert indeks og prisjustert med 3,3%): 8

9 Behovsindeks 2013 somatikk 2 ass.leger 3. overleger Ind. Kostn Totalt pr HF Fratrekk pga egen legedekning Helse Møre og Romsdal 37,50 % St. Olavs Hospital 41,70 % Helse Nord-Trøndelag 20,80 % Sum kostnad 100,00 % Psykisk helsevern Det er på regionnivå holdt av 20 mill kroner til psykisk helsevern til senere fordeling. Disse midlene kan utløses ved økt produktivitet i poliklinisk virksomhet. Informasjon om prosedyre og kriterier for utbetaling vil bli gitt i eget brev. Kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud Helse Nord Trøndelag HF skal sette av minst 7,85 mill kroner av basisrammen til finansiering av etablering og drift av kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud. Dersom behovet for finansiering i 2013 blir mindre kan ubrukte midler disponeres til annen basisvirksomhet. I 2013 har Helse Nord Trøndelag HF fått følgende elementer finansiert særskilt over basisrammen: Tabell 3 Særfinansiering 2013 (1 000 kr) HNT Rentekostnader langsiktige lån 657 Rentekostnader langsiktige lån - trekk/omfordeling Tilskudd differensiert arbeidsgiveravgift FOU HMN satsning Pasienttransport Pasientreiser Nettverk for spiseforstyrrelser 786 RKSF -Regional funksjon spiseforstyrrelser (phv) SUM Forskning og utdanning Helse Midt Norges vedtatte regionale forskningsstrategi styrer mot 3,0 % av rammen avsatt til forskning. For å nå denne rammen har Helse Midt Norge påbegynt en opptrapping som synliggjøres i særfinansieringen. Midlene stilles til disposisjon gjennom årlig opptrapping og det forventes at foretakene innretter seg slik at forskningsaktiviteten er på forventet nivå. Helse Nord Trøndelag HF har fått tildelt følgende til forskning og utdanning: 8,889 mill kroner Helse Nord Trøndelag HF skal innenfor økning av FoU midler ivareta forskningsprosjekter som gjenspeiler prioriteringene i Strategi Evt. inntekter fra andre finansieringskilder som skal brukes til FoU skal komme i tillegg til dette. Det er videre satt av forskningsmidler under Helse Midt Norge RHF, som vil bli fordelt av Samarbeidsorganet mellom Helse Midt Norge og universitetet etter søknad. 9

10 Pasienttransport Gjennom særfinansiering er helseforetaket tildelt midler for utbetaling til transportører og pasienter i hht forskrift og gjeldende kontrakter. Drift av pasientreisekontor Helseforetaket er for 2013 tildelt særfinansering for aktivitet knyttet til drift av pasientreisekontoret. Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner Helse Midt Norge RHF har etablert regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner lokalisert til sykehuset Levanger. Henvisningsmottaket skal motta henvisning fra alle private rehabiliteringsinstitusjoner regionen har avtale med og skal samtidig være info telefon for habilitering og rehabilitering. Mottaket blir finansiert 4 mill i fra HMN i Omfordeling rentekostnader langsiktig lån Det er lagt til grunn en omfordeling av 30 % av budsjettert rentekostnad på langsiktige lån, totalt 116 mill kroner. Dette medfører en reduksjon av rammen til Helse Nord Trøndelag HF på totalt 5,068 mill kroner. RKSF regional funksjon spiseforstyrrelse I inntektsfordelingen for 2013 er det korrigert for pasientstrømmer mellom helseforetakene også for psykisk helsevern med 50 % virkning. Særfinansiert beløp i 2013 er derfor redusert til 3,925 mill kroner. Raskere tilbake Helse Midt Norge har i 2013 fått tildelt 110,875 mill kroner knyttet til ordningen Raskere tilbake. Aktivitet som kommer inn under ordningen dekkes særskilt og skal ikke finansieres av inntektsfordelingen. Tildelingen av ramme for Raskere Tilbake blir kommunisert i eget brev. Investeringsramme 2013 For tildeling av investeringsramme for 2013 vises det til sak 03/2013 Helse Midt Norge Resultat og investeringsbudsjett Tabell 4 Planlagte investeringer 2013 (tall i tusen) HNT Bygg / HMS MTU EK-innskudd KLP Sum investeringsplaner I tillegg kan helseforetaket få tildelt investeringsmidler til særskilte ENØK tiltak. 10

11 3. Aktivitet Ressursrammene som samlet blir stilt til rådighet i dette dokumentet legger til rette for den aktiviteten i pasientbehandling ved Helse Nord Trøndelag HF som er forventet, jf. Tabell 5, 6 og 7. Aktiviteten ved Helse Nord Trøndelag HF består av tjenester til Helse Midt Norges befolkning samt tjenester til pasienter bosatt i de andre helseregionene. I 2013 skal denne aktiviteten utgjøre totalt DRG poeng. I tillegg vil befolkningen i Helse Midt Norge delvis få dekket sine tjenester ved helseforetak i andre RHF. For pasienter bosatt i Helse Nord Trøndelag HFs opptaksområde er tjenester som tilbys fra andre RHF estimert til DRG poeng i Tabell 5 Aktivitetsforventning for Helse Nord Trøndelag HF i Behandlet ved Helse Møre St. Olavs Helse Nord- Totalt og Romsdal Hospital HF Trøndelag HF Pasienten kommer fra HF Møre og Romsdal HF-omr St. Olavs Hospitals HF-område Nord-Trøndelag HF-omr Innfasing 2013, finansieringsmodell Pasienter tilhørende andre regioner Sum produksjonsperspektiv Prosentvis endring ,7 % 4,1 % 0,8 % 3,1 % Sum produksjonsperspektiv Helse Nord Trøndelag HF skal ha en drift som sikrer at fristbrudd ikke forekommer og at ventetiden til behandling ikke er lengre enn 65 dager i henhold til nasjonale retningslinjer. I 2013 blir det ikke holdt tilbake midler på RHF nivå, men dersom kravene ikke nås ved HF et har foretaket selv ansvar for å sørge for kjøp av kapasitet gjennom andre aktører. HF et er også ansvarlig for å finansiere denne aktiviteten gjennom sitt budsjett. Budsjettert aktivitet er i tråd med bestillingen. Det øremerkede tilskuddet til Raskere tilbake skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som finansieres gjennom basisbevilgningen. Styringsparametre: Antall produserte DRG poeng. Refunderte polikliniske inntekter. Psykisk helsevern For psykisk helsevern brukes samlemålet PH aktivitet (jfr. ØBAK) for å uttrykke aktivitetsforventingen for Vektingen mellom utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske v konsultasjoner fremgår av ØBAK. I tabellen nedenfor fremgår forventet aktivitetsnivå for helseforetaket i DRG-poeng produsert av private institusjoner er fordelt i henhold til fordelingen mellom HF-bostedsområdene i Interne pasientstrømmer mellom HF-ene er basert på faktiske pasientstrømmer (målt i prosent av HFenes produksjon for befolkningen i de ulike HF-bostedsområdene i Helse Midt-Norge) i

12 Tabell 6 Psykisk helsevern: Forventet PH-aktivitet nivå 2013 Helse Møre og Romdsal HF St Olav HF Helse Nord-Trøndelag HF Sum Helse Midt-Norge Til grunn for dette aktivitetsnivået ligger følgende forventing: Samlet sett en økning på minst 3 prosent Aktivitetsøkningen er primært knyttet til poliklinisk aktivitet Styringsparametre: Refunderte polikliniske inntekter Antall PH aktiviteter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling: For tverrfaglig spesialisert rusbehandling brukes samlemålet TSB aktivitet (jfr. ØBAK) for å uttrykke aktivitetsforventingen for Vektingen mellom utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske v konsultasjoner fremgår av ØBAK. I tabellen nedenfor fremgår forventet aktivitetsnivå for helseforetaket i 2013, i tillegg til de grunnlagstallene som ligger til grunn for samlemålet. Tabell 7 Helse Nord-Trøndelag HF Forventet nivå 2013 Utskrivninger 40 Oppholdsdøgn V-konsultasjoner TSB-aktivitet Til grunn for dette aktivitetsnivået ligger følgende forventing: Samlet sett en økning på 8 prosent eller mer Aktivitetsøkningen er primært knyttet til poliklinisk aktivitet Styringsparametre: Refunderte polikliniske inntekter Antall TSB aktiviteter 12

13 4. Satsingsområder Tilgjengelighet og brukerorientering Overordnede mål: Pasienter, brukere og pårørende opplever seg ivaretatt, sett og hørt. Pasienter og brukere opplever god kvalitet og service. Pasienter, brukere og pårørende kan delta aktivt i utformingen av eget behandlingstilbud og virksomhetenes tjenestetilbud. Tjenestene er innrettet etter brukernes behov, både når det gjelder fysisk, kulturell og språklig tilgjengelighet. Større oppmerksomhet på pasient og brukeropplæring, blant annet ved likemannsarbeid og bruk av elektroniske verktøy. Pasienter og pårørendes erfaringer brukes systematisk i kvalitetsforbedringsarbeid, forskning og innovasjon. Helsepersonell har god kompetanse på kommunikasjon. Reduserte ventetider. Ingen fristbrudd. God og forståelig informasjon om fritt sykehusvalg. Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager. Resultater fra pasienterfaringsundersøkelser er offentliggjort på helseforetakenes nettsider og aktivt fulgt opp. Pasienter som skal gjennom omfattende utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten har fått utarbeidet en behandlingsplan som dokumenteres i journal. Planen skal beskrive planlagt pasientforløp med tentative tidspunkter for de ulike delene av forløpet. Planen skal være et arbeidsdokument for pasient og behandler som revideres ved behov. Tiltak i Regional handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende følges opp. Styringsparametre: Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i spesialisthelsetjenesten. Andel ventetider på nettsiden fritt sykehusvalg som er oppdatert siste 4 uker. Andel fristbrudd for rettighetspasienter. Brukererfaringer for inneliggende pasienter som får behandling i somatiske sykehus. Brukererfaringer svangerskap/føde/barsel Om brukerundersøkelse innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling; se kap

14 4.2 Kvalitetsforbedring Kvalitetsstrategien til Helse Midt Norge Litt bedre i dag enn i går legges til grunn for kvalitetsforbedringsarbeidet. Overordnede mål: Bedre behandlingsresultat og økt overlevelse. Mindre variasjon i praksis mellom sykehus. Ledelsen på alle nivå har oversikt over kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten innen sitt ansvarsområde. Ledelsen på alle nivå følger opp egne resultater på nasjonale kvalitetsindikatorer og arbeider aktivt for å forbedre disse. Sterke anbefalinger 2 i nasjonale faglige retningslinjer er implementert. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre er etablert og tatt i bruk innen viktige fagområder. Data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis og til systematisk forbedringsarbeid, inkludert utarbeidelse av nasjonale kvalitetsindikatorer og oppfølging av sentrale anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale kvalitetsindikatorer har tilfredsstillende datakvalitet. Helseforetakene har utarbeidet planer for implementering av sentrale anbefalinger i relevante nasjonale faglige retningslinjer. Bedre kvalitet i rapporteringen fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til Norsk pasientregister. MyWayToPas 3 skal implementeres. 100 % av epikriser er sendt ut innen sju dager. Ingen korridorpasienter. Styringsparametre: 30 dagers overlevelse etter innleggelse for lårhalsbrudd. 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt. 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag. 30 dagers risikojustert totaloverlevelse. Andel epikriser sendt ut innen sju dager. Andel korridorpasienter ved somatiske sykehus. Registrering lovgrunnlag psykisk helsevern voksne. 2 Anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer er gradert etter styrken på kunnskapsgrunnlaget. Når anbefalingene er svake vil pasientpreferanser i større grad være bestemmende for valg av tiltak. 3 MyWayToPas: IT løsning for å kunne registrere psykiatridata som skal rapporteres til NPR 14

15 4.3 Pasientsikkerhet Overordnede mål: Færre infeksjoner påført i forbindelse med sykehusopphold. Tryggere legemiddelbruk. Færre fall og trykksår. Åpenhet om uønskede hendelser, men slik at personvernet ivaretas. Økt andel uønskede hendelser som meldes. Uønskede hendelser brukes aktivt til læring og forbedring. Ledelsen på alle nivå sikrer velfungerende systemer for melding og håndtering av uønskede hendelser. Ansatte opplever det trygt å melde, og meldingene følges opp med årsaksanalyser og tiltak ut fra et system og læringsperspektiv. Pasienter og pårørende involveres i pasientsikkerhetsarbeid, og det er etablert gode rutiner for oppfølging av pasienter og pårørende som opplever skade. Alle sykehus og helseforetak implementerer aktuelle tiltakspakker i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender og rapporterer egne resultater. Ledelsen i helseforetaket iverksetter tiltak for å følge opp egne resultater i kampanjen, kartleggingen av pasientsikkerhetskultur, meldinger til Kunnskapssenteret og tilsynsrapporter. Helseforetaket har utarbeidet planer for løpende opplæring i bruk av pasientadministrative systemer. Helseforetaket legger på egnet måte ut informasjon om meldte 3 3 hendelser, samt egne resultater fra journalundersøkelsen. Helse Nord Trøndelag HF skal utføre samstemming av legemiddellister i samarbeid med Sykehusapotekene i Midt Norge HF. Styringsparametre: Antall gjennomførte journalundersøkelser etter GTT metoden, i tråd med pasientsikkerhetskampanjens føringer, per sykehus. Prevalens av sykehusinfeksjoner. 4.4 System for innføring av nye metoder og ny teknologi For å bedre grunnlaget for beslutninger om innføring av nye teknologier i sykehus har Helsedirektoratet etablert et nytt nasjonalt system for metodevurderinger. Et viktig formål er å sikre at pasienter så raskt som mulig skal få likeverdig tilgang til nye metoder som er dokumentert virkningsfulle, oppfyller krav til sikkerhet og er kostnadseffektive. Overordnet mål: 15

16 Etablere en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder og ny teknologi, i tråd med nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Det er etablert nødvendig kompetanse og metodestøtte for utførelse av minimetodevurderinger i samarbeid med HMN og øvrige helseforetak. Styringsparameter: Antall gjennomførte mini metodevurderinger som er sendt til Kunnskapssenterets database. 4.5 Samhandlingsreformen Overordnede mål: Det er etablert og videreutviklet effektive og lokale behandlingstilbud i samarbeid med kommunene, herunder lokalmedisinske sentre. Med bakgrunn i de lovpålagte avtalene mellom kommuner og helseforetak er det etablert helhetlige pasientforløp og avklart arbeidsdeling mellom helseforetak og kommuner. Det er etablert funksjoner og tjenester som understøtter kommunenes behov for støtte og veiledning slik at de kan yte primærhelsetjenester i henhold til lov, forskrifter og inngåtte avtaler. Det er utarbeidet planer for desentralisering av spesialisthelsetjenester i dialog med kommunene. Helseforetaket samarbeider med kommunene om etableringen av øyeblikkelig hjelp døgn tilbud i kommunene som et alternativ til sykehusinnleggelse. De regionale helseforetakene har bidratt til at nye øyeblikkelig hjelp døgn tilbud i kommunene har en kvalitet som reelt sett avlaster sykehus. Det vises til Helsedirektoratets veileder om kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Det er vurdert om desentraliserte spesialisthelsetjenester bør samlokaliseres med det kommunale tilbudet. Det er sikret at ordningen med betaling for utskrivningsklare pasienter ikke har endret vurderingen av når en pasient er utskrivningsklar. 4.6 Kreftbehandling Helsetilsynets rapport 4/2010 Risikobildet av norsk kreftbehandling legges til grunn i utformingen av tjenestetilbudet. Overordnede mål: Nasjonal kreftstrategi ( ) og regional kreftplan ( ) er lagt til grunn for utvikling av tjenestetilbudet til kreftpasienter. 16

17 Høy kvalitet og kompetanse i utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med kreft i tråd med nasjonale handlingsprogrammer for kreftsykdommer. Hensiktsmessig organisering av tilbudet til kreftpasienter med vekt på samling av funksjoner som av kvalitetsmessige årsaker bør skje på færre enheter (eks spesialisert kreftkirurgi) og desentralisering av tilbud som kan gis nær pasienten med god kvalitet. Gode og effektive pasientforløp for kreftpasienter. Det er gjennomført tiltak for å effektivisere utredning og redusere flaskehalser i forløpene for kreftpasienter. 80 % av kreftpasienter har forløp innenfor anbefalte forløpstider: o 5 virkedager fra mottatt henvisning til henvisningen er vurdert. o 10 virkedager fra mottatt henvisning til utredning er påbegynt. o 20 virkedager fra mottatt henvisning til start av behandling. Det er iverksatt tiltak for å bedre informasjon til kreftpasienter og koordinere pasientforløpene, for eksempel ved bruk av kreftkoordinatorer. Det er bygget opp robuste fagmiljøer med økt kapasitet for rekonstruksjon av bryst etter brystkreft. Det er etablert flere tilbud for pasientopplæring, likemannsarbeid og mestring, herunder pusterom og vardesentre. I løpet av 2012 er det i alle HF ene i regionen arbeidet for å etablere gode rutiner som skal sikre at HMN oppfyller nye krav til forløpstider for kreftpasienter. Det forutsettes at dette arbeidet videreføres i 2013 og at det er etablert dokumenterte rutiner i alle enheter som sikrer korrekt måling av forløpstid i den aktuelle enheten og for pasientens totale forløpstid. Det skal legges særskilt vekt på at dokumenterte rutiner følges ved overføring av pasienter innad i sykehusene, mellom sykehusene og mellom HF ene i regionen. Dette ansvaret tilligger både avgivende og mottakende enhet. Styringsparametre: Andel pasienter med tykktarmskreft som får behandling innen 20 virkedager. Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager. Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager. 4.7 Behandling av hjerneslag Overordnede mål: Høy kvalitet og kompetanse i utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag i tråd med nasjonale faglige retningslinjer. Alle pasienter med akutt hjerneslag behandles i slagenhet. Flere pasienter med akutt hjerneinfarkt får trombolyse. 17

18 Økt kunnskap blant helsepersonell, pasienter og pårørende om symptomene ved akutt hjerneslag. 20 % av pasienter med hjerneinfarkt under 80 år har fått trombolyse. Styringsparametre: Andel pasienter under 80 år med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling. 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag. (Rapporteres under 4.2) 4.8 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og annen avhengighetsbehandling Helseforetakene skal bidra til gode løsninger for ruspasientene og ansatte i Rusbehandling Midt Norge HF i den pågående integrasjonsprosessen. Overordnede mål: Høy kvalitet og kompetanse i utredning, behandling og rehabilitering til pasienter/brukere med rus og andre avhengighetslidelser. Det vises til Helsedirektoratets oppdrag om å sammenligne kvalitet og kostnader for offentlig og private rusinstitusjoner. Distriktspsykiatriske sentre er lagt til grunn som nøkkelstruktur for videre utvikling av spesialisthelsetjenester ved rus og avhengighetslidelser der lokale forhold tilsier det. Flere pasienter fullfører tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er etablert gode rutiner for samarbeid med kommunen for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, ved behandlingsavbrudd og etter utskrivning, samt rutiner for hurtig reinntak i tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved behandlingsavbrudd dersom pasienten ønsker dette. Økt oppmerksomhet på og kompetanse i behandling av pasienter med skader og avhengighet av anabole androgene steroider. Det sosialfaglige aspektet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er ivaretatt. Det er sikret godt tilbud på institusjoner til rusavhengige som har rusfrihet som mål. Det er behov for en gjennomgang av den samlede kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og det bør vurderes om det er behov for en ytterligere kapasitetsøkning på feltet, særlig når det gjelder langtidsplasser drevet av ideelle organisasjoner. Det er etablert tilbud om brukerstyrte plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 18

19 Det er etablert systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer og eventuelt viderehenvise disse til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er gjennomført brukerundersøkelser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i alle helseforetak. 4.9 Psykisk helsevern Overordnede mål: Omstillingen innen psykisk helsevern fullføres, slik at DPS blir satt i stand til å ivareta alle allmennpsykiatriske funksjoner, herunder akuttfunksjoner gjennom døgnet. Spesialfunksjoner som for eksempel alderspsykiatri og spiseforstyrrelser er vurdert samlokalisert med somatiske sykehus. Pasienter/brukere får et helhetlig tilbud på et nivå som best mulig kan tilrettelegge for mestring og et normalt liv, dvs. at tilbudet som hovedregel skal gis på kommuneog DPS nivå. Sykehusene ivaretar oppgaver som bare kan utføres på sykehusnivå, dvs sikkerhetsavdelinger, lukkede akuttavdelinger og enkelte avgrensede spesialfunksjoner. Psykisk helsevern er i størst mulig grad basert på frivillighet. Det legges til rette for frivillige og brukerstyrte tilbud, herunder legemiddelfrie behandlingstilbud for pasienter som ønsker det. Akuttberedskap ved DPS er etablert på døgnbasis, eventuelt i samarbeid med andre institusjoner der lokale forhold gjør det nødvendig. Alle DPS har etablert ambulante funksjoner der leger og psykologer deltar. Andel tvangsinnleggelser er redusert med 5 % i samarbeid med de kommunale tjenestene. Andel tvangsbehandlingstiltak (tvangsmedisinering)er redusert med 5 %. Styringsparametre: Andel årsverk i psykisk helsevern for voksne fordelt på henholdsvis DPS og sykehus. Andel DPS som dekker akuttberedskap utover normal arbeidstid. Registrering lovgrunnlag psykisk helsevern voksne. Andel tvangsinnleggelser (antall per 1000 innbyggere i opptaksområdet.) Andel tvangsbehandlingstiltak (antall per innbygger > 18 år). Andel reinnleggelser innen 30 dager for pasienter med schizofreni. 19

20 4.10 Habilitering og rehabilitering Overordnede mål: Tilbudene til barn, unge og voksne som har behov for habiliterings /rehabiliteringsrettede tiltak er tilstrekkelige og relevante. Det er sikret nødvendig kompetanse i tjenestene, inkludert legetjenester Habiliterings/rehabiliteringstilbudene til den enkelte bruker/pasient er helhetlige og koordinerte. Det er etablert godt samarbeid og veiledning mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten på habiliterings/rehabiliteringsområdet. Det er under etablering et regionalt prosjekt som har til hensikt å avklare helseforetak og kommuners behov for rehabilitering og samarbeid mellom private rehabiliteringsinstitusjoner og HF/kommuner om pasientforløp. HFene skal bidra til at anbefalinger og vedtak som fattes som følge av dette prosjektet realiseres Behandling av kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati Overordnet mål: Tilbudet til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er adekvat med hensyn til diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det er iverksatt tiltak for å styrke kunnskapsgrunnlaget om CFS/ME Fødselsomsorg Overordnet mål: Fødselsomsorg av høy kvalitet. Redusert andel fødselsrifter. Styringsparametre: Andel pasienter med fødselsrifter (sfinkterruptur) grad 3 og 4. Andel forløsninger foretatt ved keisersnitt totalt, og andel keisersnitt utført hhv. som øyeblikkelig hjelp og planlagt (elektivt) Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og annen mishandling Det er tilstrekkelig kompetanse i helseforetaket og gode rutiner for å ivareta barn som kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep og annen mishandling. 20

21 4.14 Kjeveleddsdysfunksjon Overordnet mål: Det skal gis et tilstrekkelig tilbud av god kvalitet til pasienter med alvorlig kjeveleddsdysfunksjon (TMD). Det er gitt behandlingstilbud til pasienter med alvorlig kjeveleddsdysfunksjon som er vurdert og utredet ved det tverrfaglige tilbudet etablert i Helse Bergen HF Livsstilsrelaterte tilstander Overordnede mål: Bedre ernæringsstatus hos pasienter i ernæringsmessig risiko. Tilstrekkelig kapasitet for kirurgisk behandling av sykelig overvekt. Mer kunnskap om skader og ulykker som kan forebygges. Helseforetaket rapporterer data om skader og ulykker til NPR. Helseforetaket har etablert en overordnet ernæringsstrategi i tråd med anbefalinger i faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet og Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helse og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet 2012) Økt effektivitet i kirurgi mot sykelig overvekt for å gi høyere kapasitet. Styringsparametre: Andel helseforetak som rapporterer data om skader og ulykker til NPR. Andel helseforetak som har utarbeidet ernæringsstrategi 4.16 Helseberedskap Overordnet mål: Helseforetaket har oppdaterte og øvede beredskapsplaner med system for å forebygge hendelser, oppdage og varsle hendelser, og system for effektiv, koordinert ressursdisponering ved kriser. Systemene skal være koordinert mellom berørte parter. Med utgangspunkt i evalueringsrapportene etter terrorangrepet 22. juli 2011 og erfaringer fra øvelser og hendelser, har helseforetaket oppdatert og foretatt nødvendige tilpasninger i sine beredskapsplaner. Det er tatt initiativ til felles trening og øvelser med andre nødetater og frivillige organisasjoner. 21

22 5. Utdanning av helsepersonell Overordnede mål: Riktig kompetanse på rett plass, tilstrekkelig helsepersonell og god utnyttelse av personellressursene. Utdanning, kompetanseutvikling og kompetanseoverføring støtter opp under samhandlingsreformen. Etter og videreutdanning av helsepersonell i helseforetakene ivaretar kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene. Praksis og turnusordninger bidrar til at helseforetakene framstår som gode og attraktive læringsarenaer og arbeidsplasser. Etablerte samarbeidsorganer med utdanningsinstitusjoner er utnyttet på en god og kraftfull måte og i samsvar med utviklingen av tjenestetilbudet. Foretaksgruppen skal lage en Strategisk handlingsplan for utdanning i samarbeid med utdanningsinstitusjonene og primærhelsetjenesten. Planen skal beskrive mål, organisering, ansvar og tiltak. Helse Nord Trøndelag HF skal bidra i utviklingen av handlingsplanen og implementere besluttede tiltak. Rask og effektiv tilsettingsprosess for turnusleger i samarbeid med aktuelle kommuner. Antall turnusplasser for fysioterapeuter er økt, jf. kap. 732, post 70 Særskilte tilskudd (Turnustjeneste i sykehus for leger og fysioterapeuter). Helseforetaket har bidratt til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelse og omsorgstjeneste, spesielt innen geriatri, nevrologi, habilitering/rehabilitering, psykisk helse og rusmiddelavhengighet. Dette som en oppfølging av lovpålagte samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune. 6. Forskning og innovasjon 6.1 Forskning Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt Norge RHF ( ) ) og Sak 48/12 om fremtidig universitetsykehusfunksjon skal ligge til grunn for den forskning som foregår i helseforetaket. Overordnede mål: Økt omfang av klinisk pasientrettet forskning og helsetjenesteforskning av høy relevans og kvalitet, herunder kartlegging og oppfølging av kunnskapssvake områder. Alle helseforetak og private institusjoner som inngår i det nasjonale systemet for måling av forskningsresultater i helseforetakene har egen forskningsaktivitet. Økt synliggjøring og bruk av resultater oppnådd gjennom forskning og innovasjon. 22

23 God forskningsinfrastruktur for kliniske multisenterstudier, translasjonsforskning og biobanker, herunder IKT løsninger. Økt bruk av kvalitetsregistre i forskning. Utprøvende behandling er som hovedregel gitt gjennom kliniske forskningsstudier og i henhold til nasjonale prinsipper for dette, jf. kap. 8 i St. meld. om kvalitet og pasientsikkerhet. Økt nasjonalt og internasjonalt forsknings og innovasjonssamarbeid. Økt deltakelse i det europeiske forskningsområdet, herunder EUs 7. rammeprogram, felles europeiske forskningsprogrammer og europeiske forskningsinfrastrukturtiltak. Tilrettelegge for gode karriereveier i helseforskning. Det er iverksatt tiltak for å øke forskning på pasientsikkerhet. Minst 40 prosent av publikasjonene fra 2013 i St. Olavs Hospital HF har internasjonalt samarbeid (en eller flere utenlandske medforfattere). Minst 20 prosent av artiklene fra 2013 i Helse Nord Trøndelag HF var på nivå 2 eller 2a (publisert i tidsskrifter vurdert å ha høy kvalitet og relevans). 6.2 Innovasjon Helse Midt Norge har inngått avtale med NTNU Technology Transfer (TTO) for å stimulere til økt innovasjonsaktivitet i helseforetakene. TTO gir råd og støtte i forhold til innovasjoner og er et tilbud med lav terskel for nye idéer og forslag. En lenke til kontaktinformasjon og idépostkasse skal være tilgjengelig på intranett for alle helseforetak. Overordnede mål: Økt forskningsbasert og behovsdrevet innovasjon i helseforetakene. Økt omfang av innovasjoner som understøtter helhetlige pasientforløp og bedre samhandling mellom den kommunale helse og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Økt implementering av nye produkter, tjenester, diagnostikk og behandlingsmetoder, organisatoriske prosesser og løsninger som bidrar til økt kvalitet, effektivitet, kostnadseffektivitet, samhandling og mer helhetlige pasientforløp. Økt innovasjonseffekt gjennom bruk av offentlige innkjøp, før kommersielle avtaler og prosjekter med leverandørindustrien. Helseforetakene skal legge til rette for innovasjon. 23

24 7. Forholdet til Helsedirektoratet Departementet har i tildelingsbrevet bedt Helsedirektoratet om å bidra til å håndtere sentrale innsatsområder i spesialisthelsetjenesten. Dette kan være innspill som brukes som underlag for departementets politikkutforming eller tiltak som retter seg mot de regionale helseforetakene og underliggende helseforetak. 8. Oppfølging og rapportering Oppfølging gjennom plan og meldingssystemet skal gi informasjon om måloppnåelse på helsepolitiske mål. Rapportering på aktivitet Helseforetaket skal rapportere omfang av antall DRG poeng i årlig melding og ikke vekst i antall DRG poeng fra Veksten i ISF finansiert aktivitet i 2013 vil kunne avvike fra det som er lagt til grunn i styringsparameteren avhengig av aktivitetsutviklingen i 2. og 3. tertial Rapportering på mål 2012 Oppfølging av at tiltak utarbeides og grad av måloppnåelse gjøres gjennom året via egen matrise i virksomhetsportalen. Pr 1. tertial skal tiltak knyttet til oppgavene være registrert i matrisen og risiko være vurdert og styrebehandlet. Pr 2. tertial skal en rapportere hvorvidt tiltakene fører til måloppnåelse og ev. hvilke nye tiltak som iverksettes for å sikre måloppnåelse. Pr skal rammen Tekst til årlig melding være oppdatert og kvalitetssikret. Rapportering på styringsparametre Det fremgår av vedlegg 2 hvilke styringsparametre det skal rapporteres på i 2013 samt rapporteringsfrekvens. Samtlige styringsparametre skal rapporteres i henhold til rapporteringsmal (ØBAK) og mal for årlig melding. Det legges til grunn at helseforetaket bruker de datakilder som er angitt i vedlegg 2 som grunnlag for rapporteringen. For brukererfaringer skal det brukes data fra de nasjonale brukererfaringsundersøkelsene som publiseres i Helseforetaket skal rapportere de publiserte indikatorene til Helse Midt Norge RHF ved første mulige rapporteringstidspunkt etter at tallene er publisert. Helse Midt Norge RHF kan be om ytterligere informasjon dersom det er uklarheter om enkelte styringsparametre. Særskilt rapportering Helseforetakene har fått bevilget xx mill. kroner til en ekstra innsats for pasienter som venter på brystkonstruksjon med eget vev og protese. Det bes om særskilt rapportering per 1. mai 2013 etter rapporteringsmal i Oppdragsdokument 2012 tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 111 S ( ) innen 20. mai

25 Rapportering i årlig melding I årlig melding skal det rapporteres på hvordan helseforetaket har fulgt opp mål for 2013 og styringsparametre i styringsdokumentet for Videre er det i vedlegg 3 en tabell som skal brukes som grunnlag for rapportering på spesifiserte områder, herunder forskning og innovasjon. Frist for innsendelse av styrets årlige melding er 31. januar Helseforetaket har ansvar for at avvik fra gitte oppgaver og styringsparametre meldes Helse Midt Norge RHF når slike avvik blir kjent. 25

26 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell dimensjonering GRUNNUTDANNING omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter hvor elevene/lærlingene/studentene har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommunene har ansvar for de videregående skolene og for å sikre den enkeltes rett til slik utdanning. I de fleste fylker er det et opplæringskontor som i samarbeid med praksisarenaene skal sikre læreplasser i de yrkesfaglige utdanningene. VIDEREUTDANNING omfatter legespesialistutdanningen og studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og arbeidsplass). Høgskoler som tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med helseforetakene om praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i samarbeidsorganet. Kunnskapsdepartementet fastsetter årlige aktivitetskrav for enkelte studier ved utdanningsinstitusjonene (jf Helsemod/ Følgende aktivitetskrav er fastsatt for 2012/2013: Helse Høgskole Obligatorisk praksis Ikke obligatorisk praksis ABIOKsykepleie Jordmor Region Universitet Syke Radio Bio Fysio Ergo Verne ** pleie grafi ingeniør terapi terapi pleie Molde Helse Midt Nord Trøndelag Norge Sør Trøndelag Ålesund Sum De fleste ABIOK utdanningene har ikke årlige opptak, og aktivitetskravene for disse gjelder gjennomsnittlig studiepoengproduksjon. Audiografutdanningen ved Høgskolen i Sør Trøndelag har aktivitetskrav 31. Høgskolen i Sør Trøndelag og Høgskolen i Vestfold har opptak annet hvert år på jordmorutdanningen. For disse institusjonene var aktivitetskravet lik 21 for jordmorutdanningen ved Høgskolen i Sør Trøndelag og 14 for Høgskolen i Vestfold 2012/2013. For 2013/2014 blir aktivitetskravet lik 0 for begge høgskolene. Merk at fra og med 2012/2013 er aktivitetskravet for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Sør Trøndelag redusert til 187. Fra og med 2015/2016 vil aktivitetskravet igjen være 217. Behovet for praksisplasser er høyere enn aktivitetskravet fordi utdanningsinstitusjonene som følge av forventet frafall må ta opp et høyere antall personer enn det aktivitetskravet viser. Samarbeidsorganene må komme frem til hvor mange praksisplasser det skal legges til rette for. Følgende aktivitetskrav er fastsatt for hhv medisin, psykologi og farmasi ved universitetene: Universitet Medisin Psykologi Farmasi Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen NTNU Universitet i Tromsø TURNUSTJENESTE kompletterer grunnutdanningen og er for noen yrkesgrupper et vilkår for å få autorisasjon. Helsedirektoratet (SAFH) fastsetter hvor mange turnusplasser for leger og fysioterapeuter det skal legges til rette for og formidler dette i brev til hvert av RHFene. Turnustjenesten for leger legges om fra Antallet turnusplasser for leger videreføres i Antall turnusplasser for fysioterapeuter økes fra og med våren 2013, jf økning i kap 732 post 70 Særskilte tilskudd, Tilskudd til turnustjeneste. FORDELING AV NYE LEGESTILLINGER Departementet har tildelt Helse Midt Norge RHF 100 nye legehjemler for 2013 i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 4 2. Innenfor denne rammen har Helse Midt Norge RHF et ansvar for å bidra til at det utdannes et tilstrekkelig antall legespesialister innen de ulike spesialitetene. I samarbeid med foretakene i regionen, vil Helse Midt Norge RHF disponere legehjemlene ut fra departementets føringer, regionale strategier og handlingsplaner, aktivitetskrav og økonomi. Gode lokale, regionale og nasjonale analyser av kompetansebehov framover skal legges til grunn for fordeling av leger til HFene og mellom spesialiteter. Prioriteringene skal gjøres basert på et omforent grunnlag for foretakenes behov for nye hjemler og i forhold til det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet i regionen. Følgende vurderinger skal legges til grunn i 2013: 26

Styringsdokument 2013 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringsdokument 2013 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringsdokument 2013 for Ambulanse Midt-Norge HF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Økonomi, investeringsramme og likviditet 7 2.1 Økonomi 7 2.2 Investeringsramme 7 2.3 Likviditet 7 3. Aktivitet 8 4.

Detaljer

Vedlegg 4. Styringsdokument 2013 for Rusbehandling Midt Norge HF

Vedlegg 4. Styringsdokument 2013 for Rusbehandling Midt Norge HF Vedlegg 4 Styringsdokument 2013 for Rusbehandling Midt Norge HF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 7 3. Aktivitet 9 4. Satsingsområder 2013 9 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Oppdragsdokument. Oppdragsdokument 2011 2013 Helse Midt-Norge RHF

Oppdragsdokument. Oppdragsdokument 2011 2013 Helse Midt-Norge RHF Oppdragsdokument Oppdragsdokument 2011 2013 Helse Midt-Norge RHF Oppdragsdokument Oppdragsdokument 2013 Helse Midt-Norge RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4.

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Foretaksmøte 8. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013... 10 4.1 VISJON OG MÅL FOR HELSE

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4. Satsingsområder 2013 7 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 7 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Nord RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Nord RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Nord RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 8 4. Satsingsområder 2013 8 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 8 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

investeringsregime HMN

investeringsregime HMN investeringsregime HMN Finansieringsmodellen Magnussen-modellen Finansieringsmodellen skal gi en inntektsfordeling til HF-ene som reflekterer likhet i tilbudet av tjenester uavhengig av hvor vi bor. Dette

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/16 Temasaker KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.2016

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK 25.09.2007 Harald Buhaug HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK Bakgrunn Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at finansieringen av helseforetakene i 2008 skal baseres på en

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Oppdragsdokument 2011. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 120 S (2010-2011)

Oppdragsdokument 2011. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 120 S (2010-2011) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Deres ref Vår ref Dato 201003738-/TOH 01.07.2011 Oppdragsdokument 2011. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 120 S

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Tabellrapportering: Rapportering av styringsparametre 2013 (vedlegg 2 i oppdragsdokumentet)

Tabellrapportering: Rapportering av styringsparametre 2013 (vedlegg 2 i oppdragsdokumentet) Side 1 av 6 Tabellrapportering: Rapportering av styringsparametre 2013 (vedlegg 2 i oppdragsdokumentet) 2013 Mål Antall produserte DRG-poeng Målet ikkje nådd. Avviket i klinikkane på om lag 850 DRGpoeng

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Oppdragsdokument 2012. Helse Midt-Norge RHF

Oppdragsdokument 2012. Helse Midt-Norge RHF Oppdragsdokument 2012 Helse Midt-Norge RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Nye lover og forskrifter 4 3. Nasjonale strategier og handlingsplaner 4 4. Tildeling av midler 5 5. Aktivitet 8 6. Særskilte

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Sykehusapotekene i Midt Norge HF

Styringsdokument 2013 for Sykehusapotekene i Midt Norge HF Styringsdokument 2013 for Sykehusapotekene i Midt Norge HF Stjørdal den 15.2.2013 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Økonomi, investeringsramme og likviditet... 6 2.1. Økonomi... 6 2.2. Investeringsramme...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR VESTRE VIKEN HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR VESTRE VIKEN HF OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte 8. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013... 10 4.1 VISJON OG MÅL FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

3. tertial tertial 2013 Mål

3. tertial tertial 2013 Mål Tabellrapportering: Rapportering av styringsparametre 2013 (vedlegg 2 i oppdragsdokumentet) 2013 Mål Antall produserte DRG-poeng helseforetak 30.363 29.179 Foreløpig desember rapport 27.januar 2014 Refunderte

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Styringsdokument 2012 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2012 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2012 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 15.2.2012 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Nye lover og forskrifter... 4 3. Nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR REVMATISMESYKEHUSET

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR REVMATISMESYKEHUSET OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR REVMATISMESYKEHUSET 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Aage Westlie adm. direktør Revmatismesykehuset Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER Helse Nord-Trøndelag HF

TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER Helse Nord-Trøndelag HF TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER 2017 - Helse Nord-Trøndelag HF August 2017 Innhold... 1 1. Om tilleggsdokument til Styringskrav og rammer 2017... 3 2 Redusere unødig venting og variasjon i

Detaljer

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK:

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 015 2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 Forslag til VEDTAK: 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Nedanfor følgjer ein oversikt over styringsindikatorar det vil være fokus på i 2013. I tabell 1 er det oversikt over dei styringsindikatorar

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER St. Olavs Hospital HF

TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER St. Olavs Hospital HF TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER 2017 - St. Olavs Hospital HF August 2017 Innhold... 1 1. Om tilleggsdokument til Styringskrav og rammer 2017... 3 2 Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen...

Detaljer

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører 2015-2018 Innhold 1. BAKGRUNN...2 2. OVERORDNA FØRINGER OG FORUTSETNINGER...2 3 STATUS...3 4. PRINSIPPER...5 5. OPPSUMMERING...8

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER HELSE VEST RHF OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Foretakside/oppdrag: Helse Vest skal sørge for effektive og fremtidsrettede helsetjenester

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Budsjett 2011 Inntektsrammer og aktivitet Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Utgangspunkt inntektsfordeling 2011 Overordnet behov for omstilling i henhold til LTB 2011 2016 Alle HF-ene

Detaljer

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utdanning - I lys av samhandlingsreformen Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utfordringer for velferdsstaten Brudd og svikt i tilbudet i dag

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR MARTINA HANSENS HOSPITAL

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR MARTINA HANSENS HOSPITAL OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR MARTINA HANSENS HOSPITAL 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Pål Jeroen Husby adm. direktør Martina Hansens Hospital Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER...

Detaljer

Styringsdokument 2012 for Helse Nord-Trøndelag HF

Styringsdokument 2012 for Helse Nord-Trøndelag HF Styringsdokument 2012 for Helse Nord-Trøndelag HF 1 Innhold 1 Overordnede føringer... 3 2 Nye lover og forskrifter... 5 3 Nasjonale og regionale strategier og handlingsplaner... 5 4 Tildeling av midler...

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Statssekretær Arvid Libak 8. juni 2007 Temaer Grunnpilarer i regjeringens helsepolitikk

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013... 10 4.1 VISJON OG MÅL FOR

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING August 2016

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING August 2016 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2016 August 2016 Innhold OM TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING... 3 1. REDUSERE UNØDVENDIG VENTING OG VARIASJON I KAPASITETSUTNYTTELSEN... 3 2. PRIORITERE

Detaljer

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF BESTILLING 2003 Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF 1 Bakgrunn, innhold og ansvarsområde Bestillingen gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester til befolkningen i Helse Vest RHF

Detaljer

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF BESTILLING 2003 Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF 1 Bakgrunn, innhold og ansvarsområde Bestillingen gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester til befolkningen i Helse Vest RHF sitt

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Oppdragsdokument Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av St. prp. nr. 59 ( )

Oppdragsdokument Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av St. prp. nr. 59 ( ) Statsråden Helse Midt-Norge RHF Deres ref Vår ref Dato 200703439-HB 04.07.2008 Oppdragsdokument 2008. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av St. prp. nr. 59 (2007-2008) Det vises til Helse- og

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF Barn av rusmisbrukere WWW.barweb.no (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og

Detaljer

Fremtidens helsetjeneste sentrale føringer Helsedirektoratets rolle og oppgaver

Fremtidens helsetjeneste sentrale føringer Helsedirektoratets rolle og oppgaver Fremtidens helsetjeneste sentrale føringer Helsedirektoratets rolle og oppgaver Gitte Huus, avdelingsdirektør psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet 11. OG 12. NOVEMBER 2014 Disposisjon Kort om helsedirektoratet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/495 Dato for styremøte 5.2.2015 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer