SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser"

Transkript

1 Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler: Tore Jo Nilsen Arkivsak: 15/961-5 Arkiv: Innstilling 1. Styret tar rapporten fra konsulentselskapet Deloitte «Mulighetsstudien endringer i bruk av bygningsmasse og lokalisering av somatiske akuttfunksjoner» til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør gjøre en konsekvensutredning av mulighetene som framkommer i rapporten med følgende presiseringer; Orkdal Sjukehus; Framtidig driftsmodell for Orkdal Sjukehus utredes. Hovedføringen er at sykehuset skal være et senter for planlagt kirurgi for hele universitetssykehuset kombinert med å være et bredt og godt spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i sykehusets tradisjonelle nedslagsfelt. Utredningen skal foreslå konkrete løsninger innenfor; o Elektiv kirurgi o Behov for senger innenfor andre fagområder som kreft og indremedisin o Øyeblikkelig hjelp-fordeling mellom Orkdal og Øya, og forslag til endring i fordeling av senger mellom disse lokasjonene o Minimalisere dublering av vaktteam mellom Orkdal og Øya Fysikalsk medisin; Det utredes om det er mulig å flytte Fysikalsk medisin fra Lian til Øya. Barne- og ungdomspsykiatri;

2 Det utredes om BUP kan flyttes fra Haukåsen til lokaler knyttet til Divisjon psykisk helsevern. Det legges til grunn at BUP ikke samlokaliseres med Barne- og ungdomsklinikken på Øya. Pasienthotellet; St. Olavs Hospitals framtidige behov for pasienthotellsenger utredes. Mulighetene for å frigjøre kapital for bygging av Psykiatrisenteret på Øya gjennom salg av Pasienthotellet og evt tilstøtende tomter utredes videre. Lokalene i Akutten og Hjerte-lunge-senteret; Basert på vedtak i Mottaksprosjektet og de ulike utredningene knyttet til «Mulighetsstudien» utredes ulike alternativ med hensyn til bruk av AHLsenteret når Legevakta flytter ut. 3. Konsekvensutredningen skal legge vekt på faglige, økonomiske og organisatoriske forhold, samt bygningsmessige konsekvenser. Eventuelle investeringsbehov som følger av forslag i konsekvensutredningen må avklares. 4. I arbeidet med utredningen forutsettes det involvering av brukere, fagmiljø, tillitsvalgte, verneombud og berørte kommuner. 5. Styret ber om at forslag til konklusjoner basert på mulighetsstudien og konsekvensutredningene forelegges Styret innen sommeren 2016.

3 VEDLEGG 1. Rapport fra Deloitte: Mulighetsstudien endringer i bruk av bygningsmasse og lokalisering av somatiske akuttfunksjoner 2. Høringssvar fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal 3. Oppsummering av høringsuttalelser 4. Protokoll fra drøfting med tillitsvalgte Brev fra overleger ved Med.avd. Orkdal Sjukehus BAKGRUNN Spesialisthelsetjenesten står overfor tøffe krav til effektivisering og kvalitetsforbedringer i årene som kommer. Eier har varslet årlige effektiviseringskrav i driften på 1-3 %. I tillegg har vi utfordringer med å skaffe egenkapital til nødvendige investeringer, først og fremst gjelder det et psykiatrisenter på Øya. Som alternativ til innsparinger og effektiviseringskrav spredt jevnt ut i organisasjonen ønsker administrerende direktør å utrede om større strategiske grep kan bidra til frigjøring av kapital og effektivisering av driften. Konsulentselskapet Deloitte har i samarbeid med Nordic Office of Architecture fått i oppdrag å gjennomføre en «Mulighetsstudie» der oppdraget er å svare på følgende fire spørsmål: 1. Kan virksomheten i foretaket konsentreres om lokalisasjonene Østmarka, Øya, Tiller, Orkdal og Røros. Det vil si at eiendommene på Lian og Haukåsen kan frigjøres og selges, og at virksomhetene som drives der får en annen lokalisering? 2. Kan alle øyeblikkelig hjelp-funksjoner samles på Øya og hva skal Orkdal Sjukehus i så fall brukes til? 3. Kan pasienthotellet selges for å frigjøre egenkapital til framtidige investeringer? Hva er det framtidige behovet for hotellsenger og hvordan kan dette løses? 4. Hvordan skal lokalene i Akutt Hjerte Lunge-senteret brukes når legevakten flytter til Mauritz Hansens gate 4? I denne saken redegjør administrerende direktør for mulighetsstudien og hvordan arbeidet med saken kan følges opp. FAKTISKE OPPLYSNINGER Rapporten fra konsulentselskapet Deloitte bygger på gjeldende utviklingsplan, offentlig tilgjengelig data, tilsendt informasjon fra St. Olavs Hospital og aktivitetsdata for Lian, Haukåsen og Orkdal Sjukehus. Utredningen er gjennomført i en begrenset tidsperiode med en begrenset ressursinnsats og med en begrenset involvering av berørte. Nåsituasjonen er beskrevet og mulighetene på de ulike områdene er vurdert og beskrevet, inkludert en del forutsetninger for å kunne gjennomføre aktuelle tiltak. Deloittes rapport viser hva som er mulig. Vurderingen av hva som er ønskelig eller klokt å gjennomføre krever en grundig konsekvensutredning der berørte parter må inkluderes i prosessen.

4 Rapporten ble presentert i et åpent møte på St. Olavs Hospital den Den er også framlagt for politisk ledelse i kommunene som sokner til Orkdal Sjukehus, ledelsen ved BUP Haukåsen, ansatte ved Orkdal Sjukehus og ansatte ved Fysikalsk medisin Lian. Etter at rapporten ble offentliggjort har det kommet flere innspill der det er påpekt feil i faktagrunnlaget i rapporten. På grunnlag av dette har Deloitte i dialog med berørte parter revidert rapporten. Alle endringer er kvalitetssikret. Justeringer av tekst og tall har ikke medført at Deloitte har endret sine konklusjoner og anbefalinger. Hovedkonklusjoner i rapporten: Rapporten konkluderer med følgende: Det er mulig å overføre døgnaktiviteten for barne og ungdomspyskiatrien til Barne- og ungdomsklinikken eller et annet sted på Øya. Det vises blant annet til at Helsedirektoratet anbefaler alle helseforetak å samorganisere tjenestetilbudene til barn og unge i egne barne- og ungdomsklinikker. Virksomheten innen ervervet hjerneskaderehabilitering kan enten lokaliseres på Bevegelsessenteret på Øya, Nevrosenteret på Øya eller på Orkdal Sjukehus. Det kan frigjøres til sammen 20 sengerom i Bevegelsessenteret og Nevrosenteret. Forutsatt at øyeblikkelig hjelpfunksjonene flyttes fra Orkdal Sjukehus vil det være mulig å flytte virksomheten dit. Det vurderes som mulig å flytte all øyeblikkelig hjelpvirksomhet fra Orkdal Sjukehus til Øya. Det forutsettes at det foretas en vurdering av sengekapasiteten på Medisinsk klinikk, Kirurgisk og Ortopedisk klinikk i tillegg til en vurdering av kapasiteten på Klinikk for akutt- og mottaksmedisin samt observasjonsposten. Det forutsettes også en konvertering av døgntilbud til dagtilbud og en ytterligere reduksjon i liggetid for enkelte pasientgrupper. Etter overføring av all øyeblikkelig hjelpvirksomhet til Øya, vil det være mulig å bruke Orkdal Sjukehus som et senter for elektiv kirurgi og rehabilitering. Ved overføring av øyeblikkelig hjelpvirksomhet fra Orkdal Sjukehus er det også mulig å benytte ledig kapasitet til for eksempel: o Opprettelse av en geriatrisk enhet (dag + poliklinikk) o Utvidelse av behandlingstilbudet for kreftbehandling (dagbehandling + eventuell døgnbehandling) o Opprettelse av en palliasjonsenhet (døgnbehandling) o Utvidelse av dagkirurgisk virksomhet (ambulerende virksomhet fra Øya) o Utvidet poliklinisk virksomhet o Utvidelse av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i regi av SiOkommunene o Vurdere nye samarbeidsformer mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Det er mulig å utnytte en del av den ledige kapasiteten ved Orkdal Sjukehus til å opprette en rehabiliteringsenhet som kan ta imot pasienter fra Lian. Det er mulig å redusere presset på sengeavdelingene og akuttmottaket ved økt bruk av det kommunale øyeblikkelig hjelptilbudet, utvide bruken av øyeblikkelig

5 hjelp-poliklinikker, øke bruken av pasienthotellet og overføre elektiv virksomhet til Orkdal Sjukehus. Forestående endring av regelverk kan gjøre det mulig å selge både pasienthotellet og/eller nærliggende kontorbygg til en ekstern leverandør. Høringer Rapporten ble lagt ut på intern høring til klinikkene, arbeidstakerorganisasjonene og ansatte ved St. Olavs Hospital. Arbeidstakerorganisasjonene har sagt at de prinsipielt ikke ønsker å komme med en skriftlig høring, men vil gi tilbakemeldinger i drøftingsmøter før styremøtet. Det har kommet 16 høringssvar, hovedsakelig fra klinikkledelsen, men også fra enkeltpersoner og grupper. Etter at rapporten ble korrigert er det stort sett bare Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal som har vesentlige innvendinger til faktagrunnlaget. De andre kommentarene går på forhold som eventuelt må utredes hvis Styret vedtar at mulighetsstudien skal følges opp med en konsekvensutredning. Flere høringssvar påpeker viktigheten av bred deltagelse ved en eventuell videre utredning. Høringssvaret fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal er lagt ved i sin helhet. De andre høringssvarene er oppsummert i et vedlegg til saken. Protokoll fra drøfting med tillitsvalgte følger vedlagt. DRØFTING Føringer for en eventuell konsekvensutredning Mottaksprosjektet Styret har vedtatt å iverksette et prosjekt for å sikre god organisering av mottaksfunksjoner (Mottaksprosjektet). Administrerende direktør vil legge fram en sak om dette i juni i år. Saken vil inneholde konkrete forslag til tiltak som også delvis overlapper problemstillinger som reises i Mulighetsstudien. Administrerende direktør anbefaler at Mottaksprosjektet gjennomføres som planlagt, herunder også med en utredning om akuttfunksjoner, og at de beslutninger som Styret fatter i den saken legger føringer for arbeidet i Mulighetsstudien. Strategi 2020 Helse Midt-Norge RHF har som kjent vedtatt Strategi Strategien er førende for utvikling av spesialisthelsetjenesten i regionen. Strategien er tungt forankret i et nasjonalt utfordringsbilde. Strategi 2020 viser behovet for omstilling og peker på en rekke forslag til konkrete endringer. Administrerende direktør vil legge vekt på at disse føringene også skal danne grunnlag for det videre arbeidet med Mulighetsstudien. Nasjonal helse og sykehusplan Høsten 2015 legger regjeringen fram Nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Planen skal inneholde forslag til prinsipper og definisjoner for ulike typer sykehus og sykehusstruktur. Planen skal være Stortingets grunnlag for å fatte beslutninger om hvordan spesialisthelsetjenesten skal utvikles. Det er all grunn til å tro at Nasjonal helse- og sykehusplan vil legge føringer for framtidig organisering av spesialisthelsetjenesten.

6 Administrerende direktør vil derfor avvente endelig behandling av Mulighetsstudien i Styret til disse føringene er avklart. Utfordringer ved oppfølging av Mulighetsstudien Mulighetsstudien skisserer et mulighetsrom som berører store deler av virksomheten ved St. Olavs Hospital. Men rapporten er ikke tilstrekkelig som beslutningsgrunnlag. Før Styret kan ta stilling til gjennomføring av eventuelle tiltak vil det være nødvendig med konsekvensvurderinger der berørte parter involveres. Med det utfordringsbildet sykehuset står overfor i årene som kommer mener administrerende direktør det er viktig å utrede mulighetsrommet som er skissert. Samtidig er det viktig å avgrense en slik utredning i den grad dette er mulig nå. Orkdal Sjukehus Deloitte vurderer det som mulig å flytte all øyeblikkelig hjelpvirksomhet fra Orkdal Sjukehus til Øya. Dette vil medføre en stor endring for aktiviteten begge steder. Deloitte har også vurdert det som mulig å drive kun elektiv kirurgi ved Orkdal Sjukehus. Om dette er mulig, er avhengig av om det er kapasitet på Øya. Dette må utredes nærmere sammen med andre endringer som også vil kreve økt sengekapasitet på Øya. Å drifte akuttfunksjoner to steder er mer ressurskrevende enn å samle alt på ett sted. I arbeidet med oppfølging av Mulighetsstudien må det utredes hvordan vaktressursene kan optimaliseres, enten ved en samlokalisering av akuttfunksjoner eller samarbeid mellom mottaksfunksjonene. Utredningen må avklare mellomløsninger der man opprettholder øyeblikkelig hjelpfunksjoner ved Orkdal Sjukehus på dag- og evt kveldstid. Mulighetsstudien foreslår å utvide det elektive tilbudet ved Orkdal Sjukehus. I denne sammenhengen bør en videre utredning også vurdere muligheten for å etablere andre poliklinikktilbud ved Orkdal Sjukehus som kan bidra til å styrke nærhet og tilgjengelighet. En eventuell sentralisering av akuttfunksjonene på Øya vil kreve økt tilgang på arealer. Når Trondheim kommune flytter ut legevakten vil det bli ledige arealer som kan brukes til formålet. Mulighetsstudien må følges opp på dette punktet med et forslag til arealdisponering og finansiering. Grunnlaget for konsekvensutredningene er at tilbudet til befolkningen i Orkdalsregionen skal være faglig godt, likeverdig og rasjonelt drevet. Administrerende direktør mener det er nødvendig å utrede spørsmålet nærmere. Samtidig er det viktig å få vurdert ulike alternativ for drift ved Orkdal Sjukehus; Hvordan kan tilbudet ved Orkdal styrkes for å sikre et bredt spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i sykehusets nedslagsfelt? I hvilken grad er det mulig å unngå dublering av vaktteam når en ser Øya og Orkdal under ett? Er det mulig å sikre øyeblikkelig hjelpfunksjoner deler av døgnet ved Orkdal? Er det mulig å bygge ut Orkdal til et senter for elektiv kirurgi i tillegg til å gi et bredt lokalt spesialisthelsetjenestetilbud? Hva kreves av investeringer ved Orkdal i de ulike driftsalternativene som skissert over

7 Fysikalsk medisin på Lian Mulighetsstudien mener at det er mulig å flytte Fysikalsk medisin fra Lian enten til Øya eller til Orkdal. Barne- og ungdomspsykiatri(bup) - Haukåsen Administrerende direktør mener at det ikke er grunnlag for å gå videre med å utrede en samorganisering av Barne og ungdomsklinikken og BUP. Videre utredning bør derfor legge til grunn at BUP fortsatt skal være en del av psykisk helsevern, og at BUP- Haukåsen ikke flyttes til Barne og ungdomsklinikken på Øya. For å frigjøre arealer og kapital anbefales det å utrede om BUP, Haukåsen kan lokaliseres i andre lokaler i tilknytning til psykisk helsevern. Pasienthotellet St. Olavs Hospital vil ha kapitalbehov for investeringer blant annet til et nytt psykiatrisenter på Øya. Helseforetaksloven regulerer foretakenes mulighet for å ta opp lån. Det er ikke anledning til å ta opp lån på prosjekt som koster mindre enn 500 mill kr. For prosjekt over 500 mill kr kan det etter godkjenning lånes 70 %, mens 30 % skal være egenkapital. Låneopptak kan bare skje i Norges Bank og må forhåndsgodkjennes både av regionalt helseforetak og Helse- og omsorgsdepartementet. Disse instansene prioriterer hvilke helseforetak som får anledning til å ta opp lån. Dagens lovgivning innebærer at sykehusets mulighet for å ta opp lån er svært begrenset, selv om man innenfor eget driftsbudsjett kan betjene et slikt lån. Administrerende direktør mener derfor det er nødvendig å vurdere salg av eiendom for å skaffe kapital for nødvendige investeringer i et psykiatrisenter på Øya. Mulighetsstudien har klarlagt at en måte å skaffe kapital på er å selge pasienthotellet. I en oppfølging av Mulighetsstudien må inntektsmulighetene ved et salg avklares. Utredningen av pasienthotellet må også omfatte en kartlegging av behovet for pasienthotellsenger og alternative måter å få dekket et slikt behov på. Lokalene i Akutten og Hjerte-lunge-senteret (AHL-senteret) Mottaksprosjektet og videre utredninger knyttet til Mulighetsstudien vil legge føringer for hvordan lokalene i AHL-senteret kan og bør benyttes når den kommunale legevakta flytter ut i Hvordan lokalene kan utnyttes og hva dette evt vil koste av ombygninger, må utredes når premissene er nærmere avklart. Organisering av arbeidet Om styret slutter seg til forslag til vedtak i denne saken, vil administrerende direktør organisere konsekvensutredningen som et prosjekt. Det overordnede målet for prosjektet vil være å sikre et godt beslutningsgrunnlag for en styresak. Mandatet for et slikt prosjekt vil være; Avklare om det er forhold som skal utredes i tillegg til det som framkommer i rapporten. Sikre en felles forståelse for hvilke konsekvenser og usikkerheter prosjektet står overfor og hvilke aksjoner som må iverksettes for å nå neste beslutningsgrunnlag. Identifisere viktige forutsetninger for gjennomføring av tiltak Sikre forankring i eksisterende planer Utrede konsekvensene av de ulike forslagene

8 Konsekvensutredningen må involvere brukere, fagmiljø, tillitsvalgte, verneombud og berørte kommuner. Det utarbeides en framdriftsplan for arbeidet. Resultatet av konsekvensutredningen med forslag til oppfølging legges fram for styret innen sommeren Administrerende direktør vil gjennomføre prosjektet ved bruk av kompetanse i egen organisasjon. Det settes av ca 2 årsverk i prosjektperioden. Ved behov vil det være aktuelt å leie inn spesialkompetanse i begrenset omfang. RISIKOVURDERING Før saken legges fram til endelig beslutning skal det utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse av foreslåtte tiltak. KONKLUSJON Administrerende direktør anbefaler at Mulighetsstudien følges opp med en konsekvensutredning av de 4 problemstillingene, med de forslag til endringer og presiseringer som framkommer i drøftingen. Mulighetsstudien viser at det er mulig å foreta endringer i bruk av bygningsmasse og omorganisering av somatiske akuttfunksjoner. Under høringsprosessen har det kommet innvendinger som viser at noen av forslagene vil by på store utfordringer. Rapporten gir ikke grunnlag for å trekke konklusjoner. De ulike alternativene må derfor utredes videre. Administrerende direktør vil anbefale at de mest sentrale tiltakene i rapporten konsekvensutredes.

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER Utkast 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Metode, datagrunnlag og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK:

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapport vedrørende oppstart av omstillingsarbeidet

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029

SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029 SAKSFREMLEGG Sak 17/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Utredning og kostnadsberegning av klinisk virksomhet ved Røros sykehus etter innflytting i Bevegelsessentret Utvalg:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Vår saksbohandter: Erik Bårdseng Vår dato: 27.10.2014 Vår ref.: 461810 (201 4_00534) Deres rot.: [Deres ref. her] Medlemsnr.: [Medlemsnr. her]

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Styringsdokument Versjon 2

Styringsdokument Versjon 2 Idéfase OUS - Campus Oslo Versjon 2 Versjon: Versjonen gjelder: Godkjent: Dato: 2.0 Generell oppdatering 10.12.2013 1.0 For implementering Styringsgruppen 13.06.2013 Prosjektnr: Saksnr.: 2012/18359 Saksbeh.:

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 2. MÅL OG AKTIVITETSFORVENTNINGER I PERIODEN... 5 2.1. MÅL OG AKTIVITESFORVENTNINGER FRA HELSE SØR-ØST... 5 2.2. AKTIVITETS- OG KAPASITETSFORVENTNINGER FOR AHUS I

Detaljer

Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF

Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF Fagforeninger i HHF, ved Foretakstillitsvalgte HHF Hovedverneombud HHF Narvik/Harstad 05.12.06 Direktøren UNN, Knut Schrøder v/ Sekretær Anne Regine Lager Helse Nord v/lars Vorland Styret UNN HF via Trine

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 3 Metode... 10 3.1 Møter og kontakter... 10 3.1.1 Modell for fremskriving av forventet aktivitet

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Oppsummerte tilbakemeldinger fra høringsinstansene

Oppsummerte tilbakemeldinger fra høringsinstansene Oppsummering av høringssvarene Noen hovedpunkter i høringssvarene Brukerorganisasjonene støtter planen, og sier at kvalitet er viktigere enn geografisk nærhet til helsetilbudene. Interne og eksterne fagmiljøer

Detaljer

Akuttmottak i Harstad og Narvik vurderes flyttet til Akuttmedisinsk klinikk (4)

Akuttmottak i Harstad og Narvik vurderes flyttet til Akuttmedisinsk klinikk (4) Sak: Utredning av 14 mulige organisasjonsendringer etter LUO Mandat, prosess og beslutning III Til: Direktørens ledergruppe, ansatte og tillitsvalgte UNN HF Fra: Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010

Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010 Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 50/10 FORMANNSKAPET 10.05.2010 KOMMUNESTYRET Strategi 2020: Strategi for utvikling

Detaljer

Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse

Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse Skisse til innstilling/høringsuttalelse til formannskapet 7. mai / bystyret 22.mai: 1. Sykehusstruktur og sykehustilbud

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer