Møte tirsdag den 11. desember 2012 kl. 10 (midlertidig)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte tirsdag den 11. desember 2012 kl. 10 (midlertidig)"

Transkript

1 Stortinget Møte tirsdag den 11. desember 2012 kl. 10 (midlertidig) President: Marit Nybakk Dagsorden (nr. 30) 3. Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.) (Innst. 128 L ( ), jf. Prop. 119 L ( )) Sak nr. 3 [15:25:15] Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.) (Innst. 128 L ( ), jf. Prop. 119 L ( )) Presidenten: Etter ønske fra komiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletiden, får en taletid på inntil 3 minutter. Det anses vedtatt. Hilde Magnusson (A) [15:26:07] (ordfører for saken): Komiteen er samlet om at det er viktig å gjennomføre foreslåtte endringer i kommuneloven og tilhørende forskrifter for å styrke rollen og driften til kontrollutvalget. Komiteen mener at alle kommuner og fylkeskommuner må prioritere å ha god styring av ressursene både i kommunens egen virksomhet og ved eierskap til virksomhet som er skilt ut i heleller deleide selskaper. Egenkontrollen er et viktig element for å bygge opp under tilliten til kommunen bl.a. ved å forebygge og avdekke misligheter, regelbrudd og andre uheldige forhold i kommunen. Et annet viktig moment er at kontrollarbeidet legger grunnlaget for læring og forbedring. Egenkontrollen til kommunene og fylkeskommunene er regulert i kommuneloven. Kommuneutvalget, revisoren og administrasjonssjefen driver ulike former for kontrollvirksomhet for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene og at tjenestene følger lover og lokale krav.

2 Kommunen har et bredt spekter av oppgaver. For at egenkontrollen skal bli effektiv er det viktig at den dekker alle de måtene kommunen løser sine oppgaver på. Kommune-Norge må oppleves av innbyggerne som en arena for deltakelse og engasjement for utvikling av sitt lokalsamfunn. En åpen forvaltning holdes oppe gjennom arbeid med holdninger og god praksis lokalt. Lovkravene om saksbehandling, åpenhet og egenkontroll er ment å sikre gode prosesser internt i kommunene. Skal en drifte en kommune godt, er det viktig med nærhet og kjennskap til kommunen. Derfor har regjeringspartiene sett at det i små kommuner kan være utfordrende å finne personer som er valgbare etter kommuneloven 77 nr 2 til å sitte i kontrollutvalget. Flertallet ber derfor regjeringen om å vurdere om tilsatte i kommunen på visse vilkår bør være valgbare til kontrollutvalget. Hvis man f.eks. arbeider i det frivillige brannvesenet i en 3 pst.-stilling, bør man likevel kunne vurderes til å sitte i kontrollutvalget, såfremt habilitetsreglene i forvaltningsloven blir fulgt. Regjeringspartiene er tilfreds med at Kommunal- og regionaldepartementet har sendt en vurdering av taushetsplikten til kommunerevisorene på høring. Regjeringspartiene ønsker at det tas med en henvisning til 30 nr 4 i 29 nr 4 slik at det blir klart at styret i kommunale foretak også skal føre i møteboken avgjørelsen om at møtet skal gå for lukkede dører og hjemmelen for avgjørelsen. Vi ber videre regjeringen vurdere om det trengs en presisering i lovverket om at kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret eller fylkestinget og hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og resultatet av disse, skal skje årlig. Nå blir dette, etter det vi kjenner til, i enkelte kommuner gjort én gang i valgperioden på fire år. Det synes vi kan være litt knapt. For at kommunene skal ha den tillit hos innbyggerne som de trenger for å være gode kommuner, er det viktig at de løser de oppgavene de blir pålagt gjennom lov, på en måte som er i samsvar med de reglene som gjelder. Det gjelder omsorgsplasser til eldre og gode barnehager til barna. Kommunene har med andre ord plikt til å holde orden i eget hus. Likevel vil jeg helt til slutt påpeke at staten som lovgiver har et ansvar for å legge til rette for en helhetlig internkontroll i kommunen. En samlet komite ser behovet for en helhetlig gjennomgang av kommuneloven for å styrke det kommunale selvstyret og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Jeg tar opp det forslaget som er framsatt. Åge Starheim (FrP) [15:30:26]: Komiteen er samd om at alle kommunar og fylkeskommunar må prioritere å ha god styring av ressursane, både i kommunen si eiga verksemd og ved eigarskap til verksemd som er skilt ut i heil- eller deleigde selskap. Fleirtalet i komiteen, alle unnateke

3 medlemmane frå Høgre, ser det som viktig å gjennomføre føreslegne endringar i kommunelova og tilhøyrande forskrifter for å styrke rolla og drifta til kontrollutvalet. Framstegspartiet synest på generelt grunnlag at mange av desse framlegga i Prop. nr. 119 L er uproblematiske og utgjer korreksjonar til ulike lover. Framstegspartiet er samd med KS om å ekskludere leiarar og styremedlemmar frå val til kontrollutvalet. Vi meiner likevel at dette ikkje er nok dersom ein vil skape nødvendig truverde hos innbyggjarane. Framstegspartiet har derfor følgjande framlegg, og vil at det i kommunelova 77 nr. 2 skal lyde slik: «Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter 10 a, ansatte i kommunen eller fylkeskommunen, og ledere og styremedlemmer i kommunale selskap.» Framstegspartiet meiner openheit og innsyn er viktige demokratiske prinsipp. Vi meiner derfor at også interkommunale selskap og føretak skal vere opne, med unntak av dersom nokre av desse driv med næringsverksemd. Framstegspartiet har derfor eit eige framlegg om dette. Eg vil samtidig presisere at Framstegspartiet er av den oppfatninga at det er lite gunstig at kommunar og fylkeskommunar driv kommersiell næringsverksemd. Framstegspartiet meiner også at kontrollutvala må få rammer slik at fleire forvaltningsrevisjonar vert bestilt, og meiner at dette må verte gjort ved at føresegn om årleg forvaltningsrevisjon vert innskjerpa. Framstegspartiet har derfor også eit eige framlegg om dette. Framstegspartiet meiner også at teieplikta til kommunerevisorar må verte mjuka opp og verte samordna med dei prinsippa som gjeld for Riksrevisjonen. Vi vil vise til at ein kommunerevisor i dag har ei veldig streng teieplikt, som nesten er altomfattande og går mykje lenger enn føresegner om teieplikta til Riksrevisjonen. Vi har derfor også eit eige framlegg om dette for å justere revisors teieplikt i kommunelova, slik at denne er meir i harmoni med dei prinsippa som gjeld for Riksrevisjonen. Sjølv om Framstegspartiet meiner at teieplikta til kommunerevisorane må verte mjuka opp, er vi på same tid opptekne av å kvalitetssikre opplysningar før dei når det offentlege rom. Vi meiner derfor at ei utsett offentlegheit for revisors høyringsutkast bør verte innført, og at kommunens administrasjon har rett til å uttale seg innan endeleg rapport vert lagt fram. Framstegspartiet har derfor følgjande framlegg: «Stortinget ber regjeringa fremje dei nødvendige framlegg om å innføre utsatt offentlegheit for høyringsutkast.» Eg tek opp våre forslag i saka. Presidenten: Representanten Starheim har tatt opp de forslagene han refererte til. Michael Tetzschner (H) [15:34:07]: Denne proposisjonen inneholder det jeg vil kalle en innholdsdel og en del som går på ordensforskrift for innretningen av det kommunale kontrollapparatet.

4 Når det gjelder innholdsdelen, støtter vi den delen som går ut på at man ikke skal kunne ta opp lån til noe som inkluderer merverdiavgift en merverdiavgift man senere får refundert. Hvis man hadde tillatt det, ville man i realiteten åpnet for en omgåelse av en av grunnsetningene i kommunalforvaltningen: at man ikke skal kunne ta opp lån til drift. Så det er en god og riktig presisering som er gjort i proposisjonen. Når det så gjelder ordensforskriften, foreslår departementet å lovfeste at møtene i kontrollutvalget og styremøter i kommunale foretak som hovedregel skal gå for åpne dører. Når det gjelder kontrollutvalget, foreslår departementet at det skal velges på det konstituerende møtet i kommunestyret. Til disse ordensforskriftene vil jeg si at staten går svært langt i en detaljert lovgivning, uten at man er sikker på at dette fører til det man er ute etter mer åpenhet, bedre kontrollregime eller hva det nå er. Noen av oss i denne sal har faktisk ganske bred erfaring fra kommunestyret. I ethvert kommunestyre er det, uansett partibakgrunn, noen som er opptatt av kontroll og formaliteter. Min erfaring er at man meget vel kan overlate til det enkelte kommunestyre å gjøre de beslutninger og velge de utvalg de trenger i forbindelse med konstituering, ut fra hva som er en praktisk rekkefølge for dem. Problemet med å lovgi på for mange av samfunnets områder, her kommunesektoren, som i seg selv er under demokratisk kontroll fra velgerne og pressen i en kommune, er at man selvfølgelig også øker sjansen for at det blir begått brudd på slike ordensforskrifter, som i pressen blir slått opp som materielle lovbrudd. En sideeffekt av det er at man ikke lenger tar så nøye på om det er lovbrudd som har med innhold å gjøre, som er satt for å ta vare på folks integritet eller rettigheter, eller om det er rene ordensforskrifter. Over tid vil man rent rettspolitisk konstatere at respekten for lover og regler ikke er den samme, fordi det rett og slett er gått inflasjon i dem. Det er mye å si om denne tendensen til i enhver sammenheng å skulle gardere seg mot hva som er riktig fremgangsmåte i hverdagen for et kommunestyre. Det å tro at man kan forutse enhver praktisk situasjon og så gi regler for denne, er ambisjoner som man nok har sett tidligere. Men det har alltid ført til mye formaljus og mindre reell etterlevelse av bestemmelsene fordi det rett og slett ikke er praktisk håndterbart å holde orden over så mange viktige og uviktige bestemmelser. Det kan fort føre til at man mister oversikten over de viktige bestemmelsene. Vi mener også at der kommunen organiserer deler av sin aktivitet som et selskap, må kommunen som eier eller selskapet selv vurdere om de vil praktisere mer offentlighet etter vanlige regler. På ett punkt er vi derimot helt enig i at det skal være offentlighet som er hovedregelen. Det er i de tilfellene hvor kommunene slutter seg sammen med andre kommuner og organiserer samarbeidet gjennom interkommunale selskaper. Da er man på utsiden av vedkommende kommunestyre, og

5 jeg mener at offentligheten skal ha full anledning til å se hva som foregår i de interkommunale selskapene. Med dette vil jeg annonsere at vi kommer til å stemme imot noen av de paragrafene som er foreslått. Statsråd Liv Signe Navarsete [15:39:27]: Eg er glad for at det er stor oppslutnad i komiteen om framlegga i proposisjonen. Kommunane sin eigenkontroll er viktig av fleire grunnar. Ein god eigenkontroll er med på å skape tillit hjå innbyggjarane. Eigenkontrollen skal òg sikre effektiv og rett ressursbruk i kommunane. For dei lokale folkevalde er det viktig å vite kva som fungerer godt i kommunen og kva som fungerer mindre godt. Eg meiner openheit er avgjerande Eg meiner openheit er avgjerande for eit velfungerande lokaldemokrati, og det er på tide at også møte i kontrollutvala som hovudregel skal gå for opne dører. Det er viktig at både innbyggjarar og media kan vere til stades når kontrollutvalet handsamar sine saker. Omsynet til teieplikt, personvern og tungtvegande offentlege interesser er godt vareteke i kommunelova si føresegn om møteoffentlegheit, som vil gjelde óg for kontrollutvalet. Kontrollutvalet er den folkevalde delen av eigenkontrollen. Eg ynskjer å styrkje rolla til kontrollutvalet, og vil kort nemne framlegget om at kontrollutvalet skal veljast på det konstituerande møtet i kommunestyret og framlegget om å sikre innsynsrett i alle aksjeselskap som direkte eller indirekte er heleigde av kommunen. Eg trur det er viktig at eigenkontrollen blir sett på den lokale dagsordenen. Difor føreslår me å innføre eit krav om rapportering om arbeidet med internkontrollen i årsmeldinga til kommunen. Gjennom rapporteringa vil kommunestyret få informasjon og med det òg høve til å drøfte internkontrollarbeidet i kommunen. Me gjer i denne proposisjonen framlegg om at møte i styret kommunale føretak som hovudregel skal gå for opne dører. Sjølv om dette framlegget ikkje direkte er knytt til temaet eigenkontroll, tek òg det framlegget sikte på å skape tillit til kommunal verksemd og å styrkje lokaldemokratiet. Sjølv om organisasjonsmodellen kommunalt føretak er tilpassa meir forretningsprega verksemd, er han ikkje avgrensa til berre å gjelde for slik verksemd. Lova opnar i prinsippet for at alle delar av kommunen kan organiserast som kommunalt føretak. Eg kan difor ikkje sjå at omsynet til dei kommunale føretaka som driv forretningsprega verksemd tilseier at me skal ha ei generell føresegn som seier styremøta er lukka viss ikkje kommunestyret har bestemt noko anna. Dei generelle reglane om møteoffentlegheit i kommunelova, 31 og 31 a, bør difor gjelde òg for kommunale føretak. Det kan sjølvsagt vere einskilde saker der eit føretak har behov for å verne om forretningsprega verksemd. Dette omsynet er tilstrekkeleg vareteke i unntaksføresegna om tungtvegande offentlege interesser i kommunelova 31 nr. 5.

6 Siktemålet med mange av framlegga er å leggje til rette for ein styrkt eigenkontroll i kommunane, men avslutningsvis vil eg òg seie at ansvaret for ein god eigenkontroll ligg fyrst og fremst hos kommunane sjølve. Ingalill Olsen (A) [15:42:34]: En god internkontroll er en forutsetning for legitimitet og for at demokratiet skal fungere godt i kommunene. Det er særdeles viktig å ha godt kvalifiserte mennesker i kontrollutvalgene. De som velges må ha kunnskap om kommunal og fylkeskommunal forvaltning, og kjenne til skillelinjer mellom politikk og administrasjon samt å kunne kontrollere at lovlig fattede politiske vedtak oppfylles og etterleves på en forsvarlig måte. Som merknadene anfører kan det være vanskelig å finne godt kvalifiserte medlemmer og ledere til kontrollutvalget i de minste kommunene. Reglene for hvem som ikke er valgbare er strenge, og de skal være strenge. Flertallet i komiteen har likevel funnet grunn til å påpeke at regjeringen må vurdere om ansatte i kommunen på visse vilkår bør være valgbare til kontrollutvalget. Jeg kan her nevne et eksempel på en som ikke er kommunalt ansatt i utgangspunktet, men som har en delstilling på ca. 3 pst. som frivillig brannmann. Hvis stillingsprosenten i kommunen er så liten, bør vedkommende være valgbar og kunne utøve kontrollfunksjonen, bortsett fra overfor brannetaten. Andre eksempler kan være noen som har en eller to timer i kulturskolen i tillegg til annen ikkekommunal jobb. Også i de tilfellene må det være slik at man ikke kan kontrollere den virksomheten man er inne i. Flertallet i komiteen mener at et slikt tilfelle ikke svekker kontrollutvalgets legitimitet, og anbefaler at regjeringen innarbeider en slik åpning i forskriftene til loven. Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

7 Votering i sak nr. 3 Presidenten: Under debatten har Åge Starheim sett fram 5 forslag på vegner av Framstegspartiet. Det blir votert over forslaga frå Framstegspartiet. Forslag nr. 1 lyder: «I kommunelova skal 77 nr. 2 lyde: Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter 10 a, ansatte i kommunen eller fylkeskommunen, og ledere og styremedlemmer i kommunale selskap.» Forslag nr. 2 lyder: «Stortinget ber regjeringa fremme dei nødvendige framlegg som avgrensar prinsippet om opne møte til bare å gjelde interkommunale selskap og kommunale føretak si handsaming av næringssaker.» Forslag nr. 3 lyder: «Stortinget ber regjeringa sjå til at krav om rapportering av forvaltningsrevisjon vert gjort årleg til kommunestyre eller fylkesting om kva forvaltningsrevisjonar som er gjennomførde og om resultata av desse.» Forslag nr. 4 lyder: «Stortinget ber regjeringa leggja frem dei nødvendige framlegga som justerer revisor si teieplikt i kommunelova slik at denne er meir i harmoni med dei prinsipp som gjeld for Riksrevisjonen.» Forslag nr. 5 lyder: «Stortinget ber regjeringa fremje dei nødvendige framlegg om å innføre utsatt offentlegheit for høyringsutkast.» Votering: Forslaga frå Framstegspartiet blei med 77 mot 24 røyster ikkje vedtekne. (Voteringsutskrift kl ) Komiteen hadde tilrådd til Stortinget å gjere slikt vedtak til lov om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.) I I lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner skal desse endringane gjerast: 17 nr. 2 tredje punktum skal lyde: Når det er avgjort at valg som nevnt i første og annet punktum er gyldige, foretas valg av formannskap eller fylkesutvalg, ordfører eller fylkesordfører, varaordførere og kontrollutvalg for den nye valgperioden. 17 nr. 3 første punktum skal lyde: Kommunestyre og fylkesting, formannskap, fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i funksjon fra det konstituerende møte. 29 nr. 4 skal lyde: Bestemmelsene gjelder ikke for kommunale eller fylkeskommunale foretak, jf. kapittel 11. Bestemmelsene i 30 nr. 4, 31 og 31 a og 36 til 38 a kommer likevel til anvendelse.

8 48 nr. 5 andre punktum skal lyde: Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. 50 nr. 1 skal lyde: Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Det kan ikke tas opp lån etter første punktum for den delen av anskaffelseskost som tilsvarer rett til kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. 50 nr. 7 bokstav b blir oppheva. Noverande bokstav c blir bokstav b. 65 nr. 3 andre punktum skal lyde: Et flertall av de ansatte ved foretaket kan kreve at inntil en femtedel av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. 68 nr. 5 blir oppheva. Noverande nr. 6 til nr. 9 blir nr. 5 til nr nr. 2 skal lyde: Daglig leder skal sørge for at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at det er gjenstand for betryggende kontroll. 77 nr. 2 skal lyde: Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. 77 nr. 8 blir oppheva. Noverande nr. 9 til nr. 11 blir nr. 8 til nr. 10. Overskrifta til 80 skal lyde: 80 Innsyn og undersøkelser i selskaper 80 første ledd skal lyde: I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer etter 27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. II I lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper skal desse endringane gjerast: 18 tredje ledd blir oppheva. Noverande fjerde ledd blir tredje ledd. 20 første ledd siste punktum skal lyde: I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden. 20 siste ledd blir oppheva. 21 første ledd andre punktum blir oppheva. 22 skal lyde: 22 Lån, garantier og finansiell risiko Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom selskapet skal kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede låneopptak.

9 Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk, og for å konvertere eldre lånegjeld. Det kan ikke tas opp lån etter første punktum for den delen av anskaffelseskost som tilsvarer rett til kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Selskapet kan ta opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. Dersom en av deltakerne er underlagt reglene i kommuneloven 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre selskapet utgifter utover de fire neste budsjettår, godkjennes av departementet. Selskapets samlede lånegjeld etter andre ledd første punktum skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for selskapets samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for selskapets anleggsmidler ved siste årsskifte. Selskapets likviditetslån eller benyttet trekkrettighet etter andre ledd tredje punktum skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes. Foreligger det regnskapsunderskudd som etter økonomiplanen skal dekkes over flere år, kan løpetiden for likviditetslånet forlenges tilsvarende inndekningsperioden. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at selskapet skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Avtale i strid med bestemmelsene i første, tredje og sjette ledd er ugyldig. 27 skal lyde: 27 Selskapets regnskap Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Det kan i selskapsavtalen bestemmes at selskapet i stedet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapet har bokføringsplikt etter bokføringsloven. Regnskapet og årsberetningen fastsettes av representantskapet. Styret fremlegger forslag til årsregnskap og årsberetning. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om årsregnskapet for interkommunale selskaper. III I lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser skal 26 første ledd andre og tredje punktum lyde: Nemnda bør spegle av innbyggjartalet i dei enkelte kommunane eller fylkeskommunane. Det skal likevel vere minimum tremedlemmer i nemnda frå kvar kommune eller fylkeskommune. IV I lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. skal 4 andre ledd nr. 1 lyde: 1. statsautoriserte og registrerte revisorer, samt revisor som er ansvarlig for revisjon av regnskapet for kommune eller fylkeskommune, samt for kommunalt og fylkeskommunalt foretak, i samsvar med nærmere bestemmelser fastsatt av departementet, jf. lov om kommuner og fylkeskommuner 78 nr. 8, V 1. Lova gjeld frå den tida Kongen fastset. Kongen kan setje i kraft dei enkelte føresegnene til ulik tid. 2. Endringa i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 50 nr. 1 andre punktum tek til å gjelde 1. januar Endringa i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper 22 andre ledd andre punktum tek til å gjelde 1. januar Presidenten: Det blir votert over romartal I 17 nr. 2 tredje punktum og 17 nr. 3 første punktum.

10 Høgre har varsla at dei ønskjer å røyste imot. Votering: Tilrådinga frå komiteen til romartal I 17 nr. 2 tredje punktum og 17 nr. 3 første punktum blei vedteken med 84 mot 18 røyster. (Voteringsutskrift kl ) Presidenten: Det blir så votert over romartal I 77 nr. 2. Framstegspartiet og Høgre har varsla at dei ønskjer å røyste imot. Votering: Tilrådinga frå komiteen til romartal I 77 nr. 2 blei vedteken med 60 mot 41 røyster. (Voteringsutskrift kl ) Presidenten: Det blir votert over resten av paragrafene under romartal I og romartala II, III, IV og V. Votering: Tilrådinga frå komiteen til resten av paragrafane under romartal I og romartala II, III, IV og V blei samrøystes vedteken. Presidenten: Det blir votert over lova si overskrift og lova i det heile. Votering: Lova si overskrift og lova i det heile blei samrøystes vedteken.

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/24 Møtedato/tid: 12.02.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

Møte tirsdag den 1. juni kl. 18. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 33):

Møte tirsdag den 1. juni kl. 18. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 33): 1999 Em. 1. juni Forslag fra repr. Hoddevik, Høie og Ryssdal om endr. i kommuneloven 569 Møte tirsdag den 1. juni kl. 18 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 33): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 033/11 HØRINGSUTTALELSE FRA KONTROLLUTVALGET FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA OG ENKELTE ANDRE LOVER (EIGENKONTROLLEN I KOMMUNNANE M.M)

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Kommunerevisoren. På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2011 66. årgang Les mer om: På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N Godt valg!

Detaljer

Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20. President: E i r i n F a l d e t

Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20. President: E i r i n F a l d e t 2001 Em. 5. juni Svalbardmiljøloven 625 Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 42): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om miljøvern på Svalbard

Detaljer

Sak nr. 2. Møte torsdag den 4. mars kl. 18. President: Jorunn Ringstad. (husleieloven) (Innst. O. nr. 43 (1998-99), jf. Ot.prp. nr.

Sak nr. 2. Møte torsdag den 4. mars kl. 18. President: Jorunn Ringstad. (husleieloven) (Innst. O. nr. 43 (1998-99), jf. Ot.prp. nr. 306 Em. 4. mars Husleieloven 1999 Møte torsdag den 4. mars kl. 18 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 18): 1. Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov av 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon

Detaljer

Møte tysdag den 6. mars 2007 kl. 18.51. President: Sigvald Oppebøen Hansen

Møte tysdag den 6. mars 2007 kl. 18.51. President: Sigvald Oppebøen Hansen Em. 6. mars Endringer i pasientskadeloven 309 Møte tysdag den 6. mars 2007 kl. 18.51 President: Sigvald Oppebøen Hansen Dagsorden (nr. 21): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Møte tirsdag den 12. juni kl. 00.35 (Dagsorden for mandag 11. juni) President: G u n n a r S k a u g

Møte tirsdag den 12. juni kl. 00.35 (Dagsorden for mandag 11. juni) President: G u n n a r S k a u g 794 12. juni Endr. i skatte- og avgiftslovgivningen og i finansieringsvirksomhetsloven 2001 Møte tirsdag den 12. juni kl. 00.35 (Dagsorden for mandag 11. juni) President: G u n n a r S k a u g Dagsorden

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001))

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001)) 540 29. mai Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 2001 Møte tysdag den 29. mai kl. 13.20 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 87 2002 16. des. Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 87 2002 16. des. Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 87 2002 16. des. Dagsorden 1319 Møte mandag den 16. desember kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr. 31): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 4 1999 16. nov. Endr. i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Forhandlinger i Odelstinget nr. 4 1999 16. nov. Endr. i folketrygdloven og i enkelte andre lover Forhandlinger i Odelstinget nr. 4 1999 16. nov. Endr. i folketrygdloven og i enkelte andre lover 35 Møte tysdag den 16. november kl. 13.45 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 5): 1. Innstilling fra

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Møte tirsdag den 15. mars 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 15. mars 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 2862 15. mars Dagsorden 2011 Møte tirsdag den 15. mars 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 62): 1. Stortingets vedtak til lov om endringar i mineralloven (inndriving av

Detaljer

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig. Sak nr. 1 (2001-2002))

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig. Sak nr. 1 (2001-2002)) 20 7. nov. Lov om e-pengeforetak 2002 Møte torsdag den 7. november kl. 10.50 President: Berit Brø rby Dagsorden (nr. 3) : 1. Innstilling frå finanskomiteen om lov om e-pengeforetak (Innst. O. nr. 8 (2002-2003),

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Møte mandag den 11. april kl. 13.56. President: Å g o t V a l l e

Møte mandag den 11. april kl. 13.56. President: Å g o t V a l l e 11. april Endringer i forsikringsavtaleloven mv. 433 Møte mandag den 11. april kl. 13.56 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 26): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16.

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Møte tirsdag den 15. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 15. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. nov. Dagsorden 433 Møte tirsdag den 15. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 15): 1. Innstilling fra næringskomiteen om SAS AB konvertible obligasjonslån

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Møte tirsdag den 6. juni kl. 10.12. President: B e r i t B r ø r b y

Møte tirsdag den 6. juni kl. 10.12. President: B e r i t B r ø r b y 6. juni Endringer i energiloven 277 Møte tirsdag den 6. juni kl. 10.12 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 29): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om endringar i lov 28. juni

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven 777 Møte mandag den 6. juni kl 10.40 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 38): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen

og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen 274 Em. 4. mars Endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. 2008 Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering

Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering 2005 Forhandlinger i Odelstinget nr. 64 9. juni Lov om eigedomsregistrering 959 Møte torsdag den 9. juni kl. 14.13. President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra energi-

Detaljer