Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon. Utredning. Knutepunkt Sørlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon. Utredning. Knutepunkt Sørlandet"

Transkript

1 Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon Utredning Knutepunkt Sørlandet

2 Innhold 1 Innledning Interkommunalt styre Hjemmel Formål Karakteristiske trekk ved lovhjemmelen Opprettelse av samarbeidet Deltakerandel og ansvarsform Selvstendig rettssubjekt Organisering av samarbeidet Styrets sammensetning og kompetanse Daglig leder Økonomiske rammebetingelser Saksbehandlingsregler De ansattes rettigheter Utøvelse av eierskap i det interkommunale styret Kontroll Uttreden/oppløsning Innledning Organisasjonsmodeller som utredes: Interkommunalt styre IKS Vertskommune Samkommune? 2 Interkommunalt styre 2.1 Hjemmel

3 Interkommunalt samarbeid med egne styringsorganer er regulert i kommuneloven 27: 1. To eller flere kommune ( )kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret ( ) gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre kan kommunestyret ( ) selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Kongen kan gi pålegg om opprettelse av styre som nevnt i første ledd. 2. Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om: a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes, b. området for styrets virksomhet, c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten, d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser, e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet. 3. Den enkelte kommune ( )kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune ( ) har skutt inn. Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. Departementet kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidende kommuner tilsier dette. Kommunelovens bestemmelser gjelder for et interkommunalt styre og utfyller reglene i 27. Vi viser bl.a. til 11, 24 og 26. Reglene i kommuneloven om økonomisk planlegging og forvaltning gjelder, i tillegg til enkelte forskrifter til kommuneloven: - Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) Formål Interkommunalt samarbeid med styre var i hovedsak tenkt å være en modell for driftsmessige og administrative interkommunale samarbeidsordninger 1. Den er ment for flere kommuner som går sammen for å etablere felles virksomhet på et område. I første rekke i forbindelse med utbygging og drift av større anlegg som strøm- eller vannforsyning, kloakk og renovasjon. Bestemmelsen om interkommunale styrer kan i praksis omfatte et bredt spekter av interkommunale samarbeidstiltak - fra samarbeidsordninger av relativt beskjedent omfang til egne selskaper med betydelig økonomisk virksomhet. Bestemmelsen er ment for samarbeid hvor det etablereres et selvstendig interkommunalt samarbeidsorgan med beslutningsmyndighet, jf. et eget styre til løsning av felles oppgaver. Samarbeidsorgan som ikke har myndighet til å ta egne avgjørelser i forbindelse med den aktuelle virksomheten faller utenfor bestemmelsens virkeområde. 1 Bernt

4 Paragrafen har ikke tatt sikte på samarbeid om kommunale kjerneoppgaver og myndighetsutøvelse (utarbeidelse av enkeltvedtak og forskrifter) Det alminnelige forvaltningsrettslige utgangspunktet er at delegasjon av forvaltningsmyndighet kan bare skje til organer som er underkastet det delegerende organs instruksjon og overprøvingsmyndighet. Overføring av beslutningsmyndighet til et interkommunalt styre innebærer en overdragelse av selvstendig beslutningsmyndighet. Den enkelte deltakerkommune vil ikke lenger ha politisk eller administrativ kontroll med hvordan avgjørelsesmyndigheten utøves Karakteristiske trekk ved lovhjemmelen Omfang Kommuneloven 27 inneholder enkelte regler av selskapsrettslig karakter, men disse er ufullstendige, og etterlater betydelig usikkerhet i spørsmål som må løses bl.a. gjennom alminnelig selskapsrettslig bakgrunnslovgivning. Kommuneloven 27 oppstiller noen minstekrav til organiseringen av et samarbeid med et interkommunalt styre. Loven gir liten veiledning om hvordan samarbeidet skal utformes sammenlignet med bestemmelsene som gjelder for andre organisasjonsformer for interkommunalt samarbeid. Det vises til lovreglene for IKS og AS. En lang rekke forhold som er lovregulert for andre interkommunale samarbeidsformer er ikke lovregulert på tilsvarende måte for interkommunale styrer etter 27. Konsekvensen er at deltakerne selv i stor utstrekning må sørge for å fastsette nødvendige regler for samarbeidet ut fra dets omfang og formål. Dette kan for eksempel være regler for styrets kompetanse, ansvarsforholdet mellom deltakerne og det interkommunale styret ansvar for gjelden, ansattes rettigheter, hvilken administrasjon samarbeidet skal ha, økonomiforvaltningen, saksbehandlingsregler, lokalisering av hovedkontor 3 osv. Fleksibilitet Deltakerkommunene kan tilpasse samarbeidet til sitt behov, gjennom avtaler, vedtekter, reglementer m.m. Deltakerkommunen avgjør selv hvor stor grad myndighet som skal overføres til det interkommunale styret, og i hvor stor grad styret skal kunne forplikte deltakerkommunene. Stabilitet Ved vedtakelsen av lov om interkommunale selskap ble det foreslått å begrense 27 til interkommunale samarbeidstiltak som ikke er egne rettssubjekter. Samarbeidet organisert etter 27 som var egne rettssubjekter fikk en omdanningsplikt til IKS. Omdanningsplikten ble sendere reversert. 2 Bernt 3 Kommunen som har hovedkontor er tillagt noe større innflytelse i budsjett- og økonomisaker.

5 I vertskommuneproposisjonen (Ot.prp.nr.95 ( ) varslet kommunal- og regionaldepartementet at kommuneloven 27 vil bli evaluert. I proposisjonen går fram at 27 dels ble gjort overflødig da loven om interkommunale selskap kom i Videre gir departementet uttrykk for at den mest ideelle løsningen ville være at de virksomhetene som er lagt til interkommunale enheter som er organiserte etter 27, ble fordelte mellom samkommuner, vertskommunesamarbeid med eller uten nemnd, og selskap osv. Departementet opplyser at Universitet i Agder nylig har igangsatt et forskningsarbeid med sikte på evaluering av kommuneloven 27. På bakgrunn av den varslede gjennomgangen av reglene i 27 er det knyttet en viss risiko til å organisere et samarbeid etter 27, i sær gjelder dette dersom samarbeidet er organisert som et eget rettssubjekt. 2.2 Opprettelse av samarbeidet Kommunestyret vedtar opprettelse av et interkommunalt samarbeid med et styre og hvilken myndighet som skal tildeles styret. Kommunestyrets myndighet her kan ikke delegeres. Det motsatte av samarbeid med interkommunalt styre er rene samarbeidsorganer, som ikke har fått egen beslutningsmyndighet. Det er i prinsippet ikke noe til hinder for å gå sammen om en interkommunal virksomhet uten å tildele styret myndighet til å treffe vedtak, men dette vil i de fleste tilfeller være lite hensiktsmessig. Avtale Deltakerkommunene skal inngå en avtale, som regulerer samarbeidet. Avtalen må gis tilslutning i alle deltakerkommunene. Avtalen vedtas av kommunestyret. Vedtekter Det skal lages vedtekter. Vedtektene vil være en del av eller utgjøre hele den avtale de deltakende kommuner/fylkeskommuner inngår for å etablere et styre til løsning av felles oppgaver. Det må derfor være enighet om vedtektenes innhold. Vedtektene skal som minimum regulere de forhold som er omtalt i 27 nr 2, og vil danne den ytre ramme for styrets virksomhet. De lovbestemte krav til vedtektenes minsteinnhold kan ikke fravikes. Deltakerne står imidlertid fritt til å avtale mer utførlige vedtekter enn lovens minstekrav. Vedtektene skal minimum regulere: - Sammensetning og valg av styremedlemmer. - Området for styrets virksomhet. - Om deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten. - Om styret skal ha myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser. - Uttreden og oppløsning av samarbeidet.

6 2.2.1 Deltakerandel og ansvarsform Eierandel Hvor stor andel deltakerkommunen skal ha i det interkommunale samarbeidet med avtales. Loven oppstiller ikke noe krav om at alle deltakere skal ha like stor eierandel og andel av gjelden. Hvis det ikke er holdepunkter for noe annet, vil det være naturlig å legge til grunn at det er samsvar mellom eierforhold og ansvarsforhold deltakerne imellom. Dersom det er gjort innskudd vil forholdet mellom innskuddenes størrelse være en indikasjon på hvordan eierforholdet er ment å være deltakerne imellom. Solidaransvar eller ansvar pro rata? Deltakerne vil hefte solidarisk overfor virksomhetens kreditorer for de samlede forpliktelsene, med mindre noe annet er avtalt med kreditor 4. Solidaransvar innebærer at kreditor kan gå på den han vil av deltakerkommunen å kreve inn hele gjelden. Vedkommende kommunen må da betale andre kommuners gjeld og selv søke regress hos de andre kommunene for deres andel av gjelden etter den interne fordelingen mellom deltakerne. Solidaransvar for kommuner er imidlertid ikke noen god løsning. Et solidaransvar i realiteten vil ligge nær opp til en garanti for andres virksomhet. At en kommune skal hefte for andre kommuners gjeld harmonerer dårlig med garantibestemmelsen i kommuneloven 51, selv om deltakelse i slike ansvarlige sammenslutninger ikke rammes direkte av kommuneloven 51. Det kreves notoritet for at et proratarisk ansvarsforhold skal kunne gjelde over kreditorene. Dersom det interkommunale selskapet er registrert i Foretaksregisteret, anses avtale om avvikende ansvarsform for å ha kommet til tredjemanns kunnskap ved registreringen, jf foretaksregisterloven 10-1 første ledd. Delt ansvar (pro rata) synes å være den vanlige ansvarsform der kommuner danner ansvarlige selskaper, jf. lov om interkommunale selskaper. Deltakerkommunene har et ubegrenset ansvar for gjelden som styret eventuelt påtar seg 5. Ansvaret for gjelden overfor kreditorene kan ikke bergrenses ved avtale mellom deltakerne 6. Dersom en kreditor ikke får dekket sitt tilgodehavende hos en interkommunal virksomhet, kan vedkommende gjøre sin fordring gjeldende overfor deltakerne. Dersom styret er et selvstendig rettssubjekt så vil deltakerkommunen kun være ansvarlig for den gjelden som de uttrykkelig har påtatt seg, som for eksempel lån til finansiering av virksomhet eller gjennom garantiansvar for styrets eller andre deltakeres forpliktelser. Gjeldsansvar bortfaller ikke selv om kommunen trer ut av samarbeidet. Dette følger av alminnelige selskapsrettslige regler. En uttredende kommune vil dermed fortsetter å hefte for den gjeld som den interkommunale virksomheten har på det tidspunktet uttreden finner sted, Forholdet til kreditorene kan ikke ensidig avtales deltakerne imellom på en slik måte at kreditorene kommer dårligere ut enn hva som følger av alminnelige obligasjonsrettslige regler. 4 Gjeldsbrevloven 17. februar 1939 nr 1 2 første ledd og Ot.prp. nr Bernt. 6 Begrenset ansvar for gjelden er det kun aksjeselskapsformen som gir.

7 2.2.2 Selvstendig rettssubjekt Kommuneloven 27 regulerer ikke uttrykkelig spørsmålet om det interkommunale styret er et eget rettssubjekt eller ikke. Dette må avgjøres helt konkret for den enkelte virksomhet. Momenter i vurderingen vil, foruten virksomhetens formuesmasse, være den grad av selvstendighet styret har i forhold til deltakerne. I den vurderingen vil det være av sentral betydning om styret er tildelt budsjettmyndighet, myndighet til å ta opp lån, til å fatte vedtak i personalsaker, og eventuelt til å binde virksomheten utad uten å måtte innhente samtykke fra deltakerne. En rekke interkommunale virksomheter med basis i 27 vil være egne rettssubjekter, men ikke alle. Om det interkommunale styret er et eget rettssubjekt som kan inneha rettigheter og pådra seg forpliktelser beror på en konkret vurdering. Om det interkommunale styret er et eget rettssubjekt har betydning ved flere forhold, for eksempel: - budsjett- og økonomiforhold - offentlige anskaffelser - om deltakerkommunene eller det interkommunale samarbeidet selv er part i avtaler som inngås - hvem som er ansvarlig for virksomhetens forpliktelser, - om administrasjonssjefene i kommunene er øverste administrative leder for samarbeidet - partstilling i forvaltningssaker og for domstolene 2.3 Organisering av samarbeidet Det må opprettes et eget styre. Styret utgjør et selvstendig interkommunalt beslutningsnivå, og det er et organ med egen avgjørelsesmyndighet 7. Sammensetning og valg av styret skal deltakerkommunene fastsette i vedtektene Styrets sammensetning og kompetanse Alle deltakende kommuner må være representert i styret. Alle kommunene må være representert i det øverste organet i samarbeidet. Det ikke er adgang til å legge styrekompetansen til én kommune som utøver denne på vegne av de andre deltakerne. Det følger av Ot.prp. nr Bernt.

8 92 at særlig avgrenset del av styrekompetansen kan legges til en kommune, dersom særlig praktiske grunner taler for det, for eksempel arbeidsgiverfunksjonen, jf nedenfor. Kommunene må bli enige om antallet styremedlemmer og fordelingen av disse mellom seg. De fleste interkommunale samarbeidsordninger etablert med hjemmel i kommuneloven vil være organisert med et øverste representativt organ - i praksis kalt representantskap e.l. - hvor alle deltakerne er representert. Den daglige virksomheten ivaretas av et mindre organ - styret - som er valgt av representantskapet. Det vil da være det øverste organet som formelt sett er styre etter kommuneloven 27. Valg av styre Dersom vedtektene ikke inneholder bestemmelser om hvordan den enkelte kommunes styremedlem(mer) skal velges eller utpekes, reguleres valget av kommunelovens alminnelige regler om valg. De alminnelige regler om valgbarhet og plikt til å ta i mot valg i kommuneloven 14 gjelder ikke ved valg av medlemmer til et interkommunalt styre 8. Som for andre kommunale organer gjelder det imidlertid unntak fra valgbarhet for den som har mistet stemmeretten, foretar revisjon for vedkommende kommune/fylkeskommune eller som er regnskapsansvarlig for kommunal bedrift eller interkommunal sammenslutning. Selv om det ikke foreligger den samme plikt til å ta i mot valg til interkommunalt styre som til andre kommunale organer, så vil styremedlemmene etter at de er valgt, ha den samme plikten til å fungere i vervet som andre folkevalgte. Kommuneloven 15 om uttreden og suspensjon, samt lovens kapittel 7 om folkevalgtes rettigheter og plikter, gjelder også for medlemmer av interkommunale styrer. Ansatte kan være representert i styret, dersom dette vedtektsfestes. Viss ikke det er vedtektsfeste vil ansatte ikke kunne delta i styret. Men de vil ha møte- og talerett 9 i samsvar med kommuneloven 26 nr. 1. Området for styrets virksomhet Vedtektene skal angi området for styrets virksomhet, jf. 27 nr 2 bokstav b). Dette innebærer at virksomheten må avgrenses saklig. Det vil være naturlig å angi styrets kompetanse innenfor virkeområdet samtidig. Området for styrets virksomhet kan omfatte alle driftspregede oppgaver og virksomhet som er felles for kommunene; herunder også administrative oppgaver, interne støttefunksjoner, eiendomsforvaltning m.v. IKT kan også være gjenstand for interkommunalt samarbeid etter 27. Styrets kompetanse 8 Ot.prp. nr Kml 26

9 Interkommunale styrer opprettet med hjemmel i kommuneloven 27 er ikke tildelt myndighet direkte i loven. Samtlige deltakere må være enige om hvilken kompetanse styret skal ha. Styret kan gis kompetanse som angår virksomhetens drift og organisering, dvs. den faktiske virksomhet som samarbeidsprosjektet gjelder 10. Drift og organisering har i utgangspunktet det samme innhold etter 27 som etter kommuneloven 11. Det er imidlertid antatt at begrepet må fortolkes noe videre etter 27 enn for styret for en kommunal bedrift. Innefor virksomhetens område kan deltakerkommunene foreta en omfattende delegasjon av myndighet til styret. Det kan være tale om delegasjon av budsjettmyndighet, myndighet til å opprette/nedlegge stillinger, foreta tilsettinger osv. Styrets beslutningskompetanse vil med andre ord framgår av vedtektene og fortolkningen av disse innenfor rammen av virksomhetens drift og organisering. Nærmere om styrets budsjettkompetanse Budsjett for interkommunale styrer etter kommuneloven 27 er regulert i forskrift om årsbudsjett 13. Følgende særregler gjelder: Den økonomiske rammen for samarbeidets virksomhet i året skal inngå i årsbudsjettet til den kommune eller fylkeskommune hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Dette betyr at det ikke skal settes opp særbudsjett for samarbeidet. Forventede utgifter og utbetalinger, inntekter og innbetalinger for samarbeidet skal inngå i årsbudsjettet for hovedkontorkommunen. Er virksomheten lokalisert i flere kommuner avgjøres spørsmålet ut fra hvor ledelsen for samarbeidet er lokalisert 11. Styret vedtar selv den nærmere fordeling av den økonomiske rammen på grunnlag av innstilling fra samarbeidets administrasjon. Dersom samarbeidet ikke har egen administrasjon fremmer administrasjonssjefen i den kommune hvor samarbeidet har sitt hovedkontor, forslag om fordeling. De deltakende kommunene kan bestemme at fordelingen ikke er endelig før den er godkjent av de respektive kommunestyrer og/ eller fylkesting. Fordelingen skal gi et realistisk, oversiktlig og fullstendig bilde av samarbeidets virksomhet for det kommende år, slik styret eller de deltakende kommunene forventer at utviklingen blir. Dette betyr at styret har myndighet til å foreta den nærmere fordelingen av den økonomiske rammen som gjelder for samarbeidets virksomhet i året. Styrets fordeling av den økonomiske rammen skal også angi overføringer fra de deltakende kommuner, og samarbeidets egne forventede inntekter i budsjettåret. Alle inntekter og innbetalinger skal være endelig disponert. 10 Bernt 11 Merknadene til forskrift om årsbudsjett 13.

10 Styret har ikke anledning til å føre opp avsetninger i budsjettet. Ev. avsetninger må skje på deltakernes hånd. Fordelingen av den økonomiske rammen er bindende for styret og samarbeidets eventuelle administrasjon. Styret skal påse at det etableres rutiner for økonomistyring. Styret er i tillegg ansvarlig for at de deltakende kommuner varsles dersom det er grunn til å anta at det kan skje nevneverdige avvik fra den økonomiske rammen. At fordelingen er bindende innebærer at det ikke kan foretas utbetalinger som ikke det er dekning for. Unntaket gjelder utbetalinger hvor det foreligger en rettslig forpliktelse. Dersom det er klart at bevilgninger ikke vil holde, må styret foreta de nødvendige endringer. Dersom slike avvik kan få betydning for overføringene fra eierne, er styret forpliktet å varsle slike. For interkommunale styrer som er egne rettssubjekter kan deltakerne fastsette at forskrift om årsbudsjett som gjelder for interkommunale selskaper istedenfor skal gjelde. Interkommunale samarbeid kan etter denne forskriften ha særbudsjett. Deltakerne vurderer selv om samarbeidstiltaket er et eget rettssubjekt. Avgjørelsen av om samarbeidstiltaket skal anses for å være et eget rettssubjekt, og beslutningen om å fastsette eget særbudsjett skal treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er stemmen fra den deltakeren som har størst eierandel avgjørende. Er det likevel stemmelikhet, er stemmen til den deltaker hvor virksomheten har sitt hovedkontor avgjørende. Nærmere om styrets personalkompetanse Det følger av kommuneloven 24 nr. 1 at styret for en interkommunal virksomhet også kan gis myndighet til å opprette og nedlegge stillinger, og til å treffe avgjørelser i personalsaker. Hvor langt styrets myndighet rekker i disse sakene, vil avhenge av delegasjonsvedtaket og en fortolkning av dette. Interkommunale styrer kan som hovedregel ikke tildeles myndighet til å treffe enkeltvedtak. Unntak kan gjelde der dette har direkte sammenheng med virksomhetens drift og organisasjon, f.eks. å foreta ansettelser og treffe andre avgjørelser i personalsaker. Enkeltvedtak skal kunne påklages etter forvaltningslovens regler. For interkommunale virksomheter må det eventuelt etableres særskilte klageordninger. Det er likevel antatt at kontorkommunens klagenemnd kan fungere som klageorgan for det interkommunale styrets vedtak, forutsatt at dette er bestemt i vedtektene for virksomheten. Jf. også nedenfor om styret som arbeidsgiver. Nærmere om styrets kompetanse til å ta opp lån, stille garanti og pantsette eiendeler Kommuneloven 27 nr 2 bokstav d) forutsetter at styret skal kunne få fullmakt til å ta opp lån. Lån styret tar opp kan bare benyttes til formål angitt i kommuneloven 50 fordi lovens bestemmelser om økonomiforvaltning også gjelder for interkommunale virksomheter. Det er imidlertid antatt at styret også kan få fullmakt til å ta opp lån til lånefond 12, i alle fall innenfor visse rammer Lånefond er 13 Ot.prp. nr. 53

11 Det er videre antatt at bestemmelsen i 27 nr 2 bokstav b) innebærer at styret i vedtektene kan gis fullmakt til å pantsette virksomhetens aktiva, og til å stille garanti selv om dette ellers vil ligge utenfor begrepet drift og organisering. Nærmere om styrets representasjonskompetanse og legitimasjon I kommuner og fylkeskommuner har ordføreren representasjonskompetanse i prosessrettslig sammenheng. Dette gjelder ikke interkommunale virksomheter kommunen deltar i. Både prosessrettslig og annen kompetanse må derfor tildeles styret eller enkelte styremedlemmer ved særskilt vedtak i deltakerkommunene. Det er ingen legitimasjonsregler i kommuneloven 27. Den som eventuelt har inngått avtaler som går utover vedkommendes fullmakt, binder som utgangspunkt ikke virksomheten eller deltakerne ved sin underskrift. De konsekvenser en fullmaktsoverskridelse har, vil bero på en konkret vurdering etter vanlige avtalerettslige prinsipper Daglig leder Kommuneloven 27 inneholder ikke særlige regler om interkommunale virksomheters administrasjon. Kommuneloven har ingen alminnelige regler om dagligleder, med unntak for regler om daglig leder i kommunale foretak i lovens kapittel 11. Disse er ikke gjort gjeldende for interkommunale samarbeid etter 27. Interkommunale virksomheter av et visst omfang vil normalt ha ansatt en daglig leder. Styret for virksomheten kan ansette daglig leder og inngå avtale om hans eller hennes arbeidsvilkår, hvis styret er gitt myndighet til dette i medhold av kommuneloven 24 nr 1. Daglig leders kompetanse Daglig leder vil være direkte underlagt styret i og med at virksomheten er et fellestiltak for flere kommuner. Daglig leder vil videre ha den kompetanse han eller hun har fått delegert fra styret eller som er bestemt i virksomhetens vedtekter. Hvilken myndighet styret har anledning til å delegere til daglig leder vil framgå av en fortolkning av vedtektene Økonomiske rammebetingelser Innskuddsplikt for deltakerne Det vil ofte være en forutsetning for å starte og drive den interkommunale virksomheten at deltakerne er forpliktet til å gjøre innskudd. Om deltakerne har innskuddsplikt og hvilket omfang denne eventuelt skal ha må framgå av vedtektene, jf. 27 nr 2 bokstav c). Andre forpliktelser for den enkelte deltaker enn det som fremgår av vedtektene, kan ikke kreves uten særskilt avtale. Styret kan ikke kreve midler fra deltakerkommunene dersom vedtektene

12 ikke fastsetter en innskuddsplikt. Dersom styret ikke får innskudd fra kommunen må styret selv finansierer sin virksomhet. Deltakerkommunen velger altså selv om det skal skytes inn midler til det interkommunale styret. Styrets adgang til å pådra kommunen økonomiske forpliktelser Deltakerkommunen avgjør også selv om styret skal kunne pådra kommunene økonomiske forpliktelser, for eksempel ved låneopptak. Dersom styret skal ha denne muligheten må det fastsettes i vedtektene. Viss dette ikkje gjøres, kan ikke styret pådra deltakerkommunene økonomiske forpliktelser. Styret må da eventuelt ha en fullmakt for hver disposisjon som skal foretas og som forplikter deltakerkommunene økonomisk. De alminnelige reglene for opptak av lån i kommuneloven vil gjelde. Deltakerkommunen må selv stå som debitorer for forpliktelsen. Kommunelovens økonomibestemmelser Selv om det ikke lenger er sagt uttrykkelig i loven, så har departementet lagt til grunn at kommunelovens økonomibestemmelser gjelder tilsvarende for interkommunale styrer etablert etter 27, så langt de passer 14. At kommunelovens økonomibestemmelser gjelder tilsvarende innebærer at lovens alminnelige bestemmelser om budsjett også gjelder for interkommunale virksomheter som er så selvstendige at de fastsetter sitt eget budsjett, jf. ovenfor. Det er antatt 15 at krav om økonomiplan etter kommuneloven 44 også gjelder for interkommunale samarbeid etter kommuneloven 27. Det skal dermed drives økonomiplanlegging slik at man bl.a. kan anslå størrelsen på mellomværendet mellom den interkommunale virksomheten og kommune- eller fylkeskassen. Det gjelder videre de samme grenser for låneopptak og garantiforpliktelser for interkommunale styrer som for kommunene ellers, jf kommuneloven 50 og 51. Vedtak om å ta opp lån eller gi garantier krever i visse tilfeller godkjennes av departementet. Vurderingstema med hensyn til om godkjenning skal gis, vil ikke bare være i hvilken utstrekning virksomheten selv har evne til å betjene det aktuelle lånet eller tåle at garantiansvar blir gjort gjeldende. Det kan også være nødvendig å trekke inn deltakernes økonomiske evne, særlig der den virksomhet det lånes til må anses som risikoutsatt. Regnskapsplikt Regnskapsplikt for interkommunale virksomheter framgår ikke direkte av kommuneloven, men den må - i likhet med hva som gjelder for kommunene - kunne hevdes å følge av sedvane. De kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene er også i stor utstrekning gjort gjeldende for interkommunale virksomheter. Deltakerne selv må sørge for en tilfredsstillende revisjon av 14 Ref. 1 i budsjett- og regnskapsforskriftene av 27. oktober Ot prp. Nr. 53.

13 regnskapene for virksomheten. Revisjonen kan legges til en av deltakerkommunenes revisjon eller til privat revisor Saksbehandlingsregler Saksbehandlingsregler i det interkommunale samarbeidet Det er ikke fastsatt egne lovregler i 27 for saksbehandling; herunder regler for møteinnkalling, møtevirksomhet, stemmeregler, protokollføring, osv. Deltakerkommunene kan regulere dette nærmere i samarbeidsavtalen, i vedtektene, reglement for samarbeidet eller delegere oppgaven til styret. Kommunelovens saksbehandlingsregler i folkevalgte organer Kommuneloven har bestemmelser om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer i kapittel 6 i loven. Disse bestemmelsene gjelder også for interkommunale styrer, dersom ikke noe annet er bestemt jf. kommunelovens 29. Deltakerne må dermed bli enige om kommunelovens saksbehandlingsregler skal gjelde eller ikke og eventuelt fastsette noe annet i vedtektene. Dersom det ikke er sagt noe om dette i vedtektene, vil bestemmelsene gjelde. Ordfører og administrasjonssjef har etter kommuneloven møte- og talerett i alle kommunale nemnder. Disse rettighetene kan ikke antas å gjelde tilsvarende for styret for en interkommunal virksomhet kommunen er med i. Spørsmålet om møterett i styret kan imidlertid reguleres i vedtektene. Også daglig leders eventuelle møte- og talerett i styret kan reguleres i vedtektene for virksomheten. Dette er også et spørsmål som må antas å ligge innenfor begrepet drift og organisering, slik at styret kan bestemme at daglig leder skal ha møte- og talerett i styret selv om dette ikke er regulert i vedtektene. Forvaltningsloven Forvaltningslovens regler om saksbehandling, inhabilitet, taushetsplikt osv. gjelder for styret. Dette fordi et interkommunalt styre etter kommuneloven 27 vil være et organ for stat eller kommune i forvaltningslovens forstand. Forvaltningslovens bestemmelser om klage over enkeltvedtak regulerer ikke uttrykkelig klageadgangen der vedtak er truffet av et interkommunalt styre. Slike styrer vil imidlertid være forvaltningsorganer etter loven, og vil i en viss utstrekning kunne komme til å treffe enkeltvedtak som er omfattet av klagebestemmelsen i forvaltningsloven. Departementet har i rundskriv av mai 1994 om intern klage i kommuner uttalt at klager over enkeltvedtak truffet av interkommunale styrer enten kan behandles av vertskommunens klageorgan eller at det etableres et eget klageorgan for den interkommunale virksomheten. Nærmere bestemmelser om dette bør fastsettes i vedtektene. Offentlighetsloven

14 Loven vil gjelde for et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27, også der samarbeidet er et eget rettssubjekt. Dette innebærer at dokumentene er offentlige i den utstrekning de ikke kan eller skal unntas etter bestemmelsene i offentlighetsloven selv. 2.4 De ansattes rettigheter En interkommunal virksomhet som er eget rettssubjekt, vil selv være arbeidsgiver for de ansatte. Det er imidlertid antatt at en deltakerkommune kan påta seg arbeidsgiverfunksjonen for den interkommunale virksomheten, selv om det ikke er adgang til å legge styrekompetansen til én kommune som utøver denne på vegne av de andre deltakerne 16. Styrerepresentasjon Ansatte kan ha representanter i styret. Det er imidlertid antatt at et flertall av styremedlemmene må velges av deltakerne selv. De ansattes representanter i styret vil i utgangspunktet ha fulle rettigheter og plikter som styremedlemmer, og det gjelder ikke særskilte habilitetsregler for disse. Dersom deltakerne ønsker at de ansatte skal måtte fratre i alle saker som f.eks. gjelder ansattes lønns - og arbeidsvilkår, må det tas inn bestemmelser om dette i vedtektene. Møterett Representanter for de ansatte har etter kommuneloven 26 møterett i alle kommunale nemnder når disse behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Det er antatt at møteretten etter 26 ikke gjelder i virksomheter hvor de ansatte allerede er representert i styret. Det er videre antatt at det er de ansatte i den interkommunale virksomheten som eventuelt har møterett i styret etter denne bestemmelsen, ikke de ansatte i deltakerkommunene. Partssammensatte utvalg (AMU) Etter kommuneloven 25 skal det i alle kommuner være ett eller flere partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Ansatte i interkommunale virksomheter som er egne rettssubjekter vil ikke være omfattet av deltakerkommunenes partssammensatte utvalg. Det er antatt at dette kan stille seg annerledes dersom en av deltakerkommunene er tillagt arbeidsgiverfunksjonen, slik at denne kommunens partssammensatte utvalg også fungerer som partssammensatt utvalg i forhold til virksomhetens ansatte. En løsning vil være avhengig av avtale mellom deltakerne. Det er ikke noe til hinder for at det etableres et eget partssammensatt utvalg for den interkommunale virksomheten for å behandle saker som hører inn under Ot.prp.nr.42 ( ) s. 112.

15 2.5 Utøvelse av eierskap i det interkommunale styret Deltakerkommunen utøver eierskap utøves gjennom samarbeidsavtalen og vedtektene. Styret er et selvstendig forvaltningsorgan på sitt område og har selvstendig beslutningsmyndighet. Den enkelte deltakerkommune har ikke instruksjons og omgjøringsmyndighet overfor det interkommunale styret. En enkelt kommune kan derfor ikke instruere styret i enkeltsaker og heller ikke ved generell instruks. En enkelt kommune kan heller ikke gjøre om avgjørelsen som den ikke er enig i. Kommunene i fellesskap kan instruere og omgjøre avgjørelse i styret. Likelydende vedtak må da i utgangspunktet fattes av kommunestyrene. Et styre få myndighet til å treffe avgjørelser på områder som den enkelte kommuner vil ønske å ha en viss kontroll og innflytelse med. Den enkelte kommunen kan påvirke: - Gjennom valg av medlemmer til styret. - Egne styremedlemmer kan instrueres om stemmegivning fra sak til sak. Kommunene i fellesskap kan enes om å: - Fastsette godkjenningsordninger i vedtektene for visse typer vedtak i styret, f..eks. at styrevedtaket ikke er bindende før det lagt fram for og godkjent av de ulike kommunestyrene eller administrasjonssjefene. - Gjennom tildeling av økonomiske midler - Eierstrategier - Reglementer Kontroll Kommuneloven har bestemmelser om internt tilsyn og kontroll i 76 flg. Kontrollutvalget i kommunen har bare kompetanse i forhold til den enkelte kommune. Den enkelte kommunes kontrollutvalg vil ha myndighet til å føre kontroll med kommunens forbindelse med den interkommunale virksomheten, herunder om kommunens interesser overfor sammenslutningen ivaretas, om kommunens tilskudd til eller fra virksomheten skjer etter forutsetningene og om kommunen får de ytelser eller den nytte av samarbeidet som kommunestyret har forutsatt.

16 Deltakerne er ikke uten ansvar for å føre tilsyn med den virksomheten som skjer i regi av den interkommunale sammenslutningen 17. Loven regulerer imidlertid ikke nærmere hvordan dette tilsynet i praksis skal skje. Med mindre annet er avtalt, ligger tilsynsansvaret hos de deltakende kommuner i fellesskap. Kommunene kan imidlertid ikke etablere et felles kontrollorgan for den interkommunale virksomheten. Myndighet som kommunene kan delegere til samarbeidet må gjelde drift og organisering av virksomheten. Kontroll er del av offentlig myndighetsutøvelse. Men kommunene kan i vedtektene bestemme at for eksempel daglig leder i det interkommunale samarbeidet skal påse at det føres betryggende (intern)kontroll med virksomheten. For eksempel bør styret også kunne gis kompetanse av kommunestyrene ( som har det øverste tilsynsansvaret i sine kommuner) til å opprette et underorgan som på vegen av styret føre tilsyn med virksomheten og som rapporterer til styret Uttreden/oppløsning Kommuneloven 27 nr. 2 bokstav e) setter krav om at vedtektene for interkommunale virksomheter skal inneholde bestemmelser om uttreden og oppløsning. Uttreden 27 nr. 3 gir en deltaker en alminnelig rett til å tre ut selv om det er vedtektsfestet særlige bestemmelser etter 27 nr 2 bokstav e). Dette innebærer at en deltakerkommune kan påberope seg rett til uttreden selv om det ikke er avtalt noe i vedtektene om oppsigelsesfrist, utløsningssum osv. Det framgår ikke klart av lovteksten om det kan vedtektsfestes annen oppsigelsesfrist og rett til økonomisk oppgjør enn det som følger av 27 nr. 3. Uttalelser i forarbeidene om hvor lang oppsigelsesfrist som kan avtales peker i forskjellig retning, men det må antas at lovgiver har ment at vedtektene ikke kan binde deltakerne til en lengre oppsigelsesfrist enn ett år. Justisdepartementets lovavdeling 19 har antatt at 27 nr. 3 første ledd gir en ufravikelig regel om beregning av utløsningssummen ved uttreden fra interkommunalt samarbeid. Kommuneloven 27 bestemmer at utløsningssummen er lik andelens nettoverdi oppad avgrenset til verdien av de midler kommunen har skutt inn. Andelens nettoverdi skal beregnes på tidspunktet for oppsigelsesfristens utløp. Oppløsning Vedtektene for virksomheten skal inneholde bestemmelser om oppløsning av det interkommunale samarbeidet, jf. 27 nr 2 bokstav e). Det må legges til grunn at en så viktig beslutning krever enstemmighet blant deltakerne, dersom ikke vedtektene sier noe annet. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig grunn for det, kan ikke en enkelt deltaker kreve samarbeidet oppløst, men må selv å tre ut viss kommunen ikke vil fortsette samarbeidet. 17 Brev av 18. februar 1994 fra departementet til fylkesmannen i Østfold. 18 Ot.prp. nr sak 95/04007

17 Utløsningssum ved oppløsning er ikke direkte regulert. Hver deltaker har likevel krav på å få utdelt det som svarer til vedkommendes nettoandel i virksomheten dersom samarbeidet oppløses 20. Ved tap, bør regelen være at hver kommune dekker en andel av tapet lik vedkommendes andel i virksomheten. Økonomisk oppgjør ved avvikling bør vedtektsfestes. Selv om virksomheten er oppløst og avviklet, vil deltakerne fortsette å hefte overfor kreditorer som ikke har fått dekning ved avviklingen, med mindre noe annet er avtalt med den enkelte kreditor Oppsigelse av en avtale om interkommunalt samarbeid kan bringes inn for departementet, jf. 27 nr 3 siste ledd. Departementet kan pålegge deltakerne å fortsette samarbeidet, og bestemmelsen har sammenheng med 27 nr 1 som gir departementet hjemmel for å gi pålegg om opprettelse av et interkommunalt styre. Ved departementets vurdering av om pålegg om fortsatt samarbeid bør gis, skal det ikke bare legges vekt på økonomisk belastning og ulempe for den kommune som ønsker å tre ut, men også på konsekvensene for de øvrige deltakerne og for publikum. Det må antas at departementets myndighet etter denne bestemmelsen må gjelde også i de tilfeller partene er enige om å oppløse samarbeidet. 20 Ot.prp. nr. 53.

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune Eierskapsmelding 2015 Rollag kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING... 5 Kommunens forretningsdrift...5 Motivasjon

Detaljer

FELLES EIERMELDING 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU)

FELLES EIERMELDING 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) FELLES EIERMELDING 2014 for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) 1 FORORD Hensikten med en felles eiermelding for kommunene på Øvre Romerike er at den skal legge grunnlaget for godt et politisk og administrativt

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE

Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE Noen sentrale momenter i forhold til et ev framtidig kommunalt eierskap av NTE KS Nord-Trøndelag, 07.09.2005 Innhold: A Krav til framtidig eierskap... 3 1. Fylkestingets forutsetninger og krav til ny framtidig

Detaljer

Eierskapsmelding 2012

Eierskapsmelding 2012 Hol kommune Eierskapsmelding 2012 Vedtak i Hol kommunestyre 13.12.2012 sak nr. 101/12 1. Hol kommunestyre tar eierskapsmelding 2012 til orientering. 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Eierskapsmelding. for. Kristiansand kommune

Eierskapsmelding. for. Kristiansand kommune Eierskapsmelding for Kristiansand kommune 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 Mål med eierskapsmeldingen 5 1.2 Tidligere sak 5 1.3 Oppbygging av eierskapsmeldingen 6 2 Kommunens forretningsdrift 6

Detaljer

EIERSTRATEGIER KOMMUNALE FORETAK (KF) Stavanger Natur- og idrettsservice KF Stavanger Parkeringsselskap KF Stavanger Byggdrift KF Sølvberget KF

EIERSTRATEGIER KOMMUNALE FORETAK (KF) Stavanger Natur- og idrettsservice KF Stavanger Parkeringsselskap KF Stavanger Byggdrift KF Sølvberget KF EIERSTRATEGIER KOMMUNALE FORETAK (KF) Stavanger Natur- og idrettsservice KF Stavanger Parkeringsselskap KF Stavanger Byggdrift KF Sølvberget KF Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Kommunalt foretak

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Vedtatt av kommune-/bystyrene november/desember 2003 Med justering vedtatt av kommune-/bystyrene august 2010 og juni 2014 KAPITTEL

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010.

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sak 50/2010 Referat frå rådsmøte 2. juni 2010 Sak 51/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Sak 52/2010 Samkommunemodellen, høyring Sak

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold

Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold ---------------------------- Langsiktighet Samfunnsansvar Åpenhet Med endringer fra Regionrådsmøte 7. juni 2013 Uten kapittel om samkommune og uten oppdaterte

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG VEDRØRENDE NYE DRIFTSFORMER

NOTAT TIL POLITISK UTVALG VEDRØRENDE NYE DRIFTSFORMER RINGERIKE KOMMUNE Kommuneadvokaten Versjon: 1.0 09.04.2013 INTERNT NOTAT NOTAT TIL POLITISK UTVALG VEDRØRENDE NYE DRIFTSFORMER 1 Innledning 1.1 Om bakgrunnen for opprettelsen av utvalget og formålet med

Detaljer

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12

1. Innledning 6. 2. Administrasjon og politikk 12 1. Innledning 6 1.1 Metodiske utfordringer og valg 6 1.2 Bevarings- og kassasjonsvurderingen 7 1.2.1 Funksjon, myndighetsutøvelse, rolle i samfunnet og rolle i samfunnsutviklingen 8 1.2.2 Informasjon om

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer