Bergvesenet. Apen BV Mosbergvik sink- og blyforekomst, prøvedrift Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet. Bergvesenet rappon nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergvesenet. Apen BV 1170. Mosbergvik sink- og blyforekomst, prøvedrift 1965-1967. Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet. Bergvesenet rappon nr"

Transkript

1 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr BV 1170 Intern Journal FB nr Internt arkiv nrrapport lokalisennggradering Trondbeirn Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nroversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Tittel Mosbergvik sink- og blyforekomst, prøvedrift Forfatter Dato, Bedrift Ilolger Fangel 19 Bleikvassli Gruber Kommune Fylke Bergdistrikt 1: kartblad kartblad Balsfjord Trom s Finnmark 15t3.3 Fagområde Prøvedrift Dokument type Forekomster Mosbergvik Rastofftype Emneord Malm/metall Pb Zn Cu Sammendrag Rapporten inneholder resultater av provedrift ved Mosbergvik gruve. Malmen ble fraktet med båt til Andfiskåga for oppredning. Malmen var meget rik og prøvedriften ga gode resultater. Malmen er imidlertid meget liten og videre undersøkelser blir ikke anbefalt.

2 AisBLEIKVASSLI GRUBER.Novedkontor: Bsdriftskontor : 81.1kvatn. Rådhuagt 23 5, Oslo 1 flonsçito: Etergons Prisatbank Godsadrassr Finn IcIflord st. Telefon: )78 Tolefon Etielkvassli BergmesterAlbem,Aphaug, gr» Ner A 1 t a \"?" #ezie cp Dorts retdit s b -, av Vint F/0OSLO, 20. juli Ang. Mosbercwiksink- o bl -forekomst. Overensstemmendemed avtalenav 12. mai 1965 med Industridepartementetbegynte vi ifjor sommer undersbkelse av Mosbergvik-forekomstenfor å bringe på det rene om det finnee tilstrekkeligmalmföringtil permanentdrift. Feltarbeidenefortsetteriår i et större orråde med geologiskkartleggingog geokjemiskeundersbkelser,fordi malmtilgangeni Mosbergvik-forekomstensynes meget begrensetså at det vil trenges en större malmbasis hvis det skal skapes mulighet for permanentdrift. Samtidig med ovennevntefeltarbeiderdrives skjæringeni den rike malmansamlingved Lille Sagelvvannvidere mot vest for å forfölge og avklare forlöpetav denne malm. Som tidligeremeddelt ble det ifjor skipet 241 t utskeidetstykkmalmtil vårt sbsterselskapsflotasjonsverkved Andfiskågai Rana, hvor oppredningsforsöki driftsmessigmålestokk ga et vellykketresultat. Vi regner med iår å gjennemfbreleveringav ytterligereminst 1000 t utskeidet stykkmalmfor å utnyttede nuværendekonjunkturertil felles fordel for Staten og vårt sösterselskap. Som bekjent anvendes hele fortjenestenved oppredningog eksport av Mosbergvik-malmentil nedbetalingav det lån som BergverkselskapetNord-NorgeA/S fikk hos Distriktemes Utbyggingsfondtil utbyggingav Mofjelletgruber. For å bringe den knappe malmtilgangi Moebergvikforekomstenentydig på det rene og således ful1f8reden oppgave vi har tatt på oss, vil vi senere i somaer foreta diamantboringer for på flere steder å skjære igjennem forekomstensom vi - i metsetning til den tidligerealminneligeoppfatning- har funnet har et svakt fall mot nord. Såfremt det da viser seg at det ikke vil were hensiktsmessigå fortsetteundersökelsenei Mosbergvikvil reaten av de kr vi har avsatt, bli disponibelfor annen anvendelae Vi vii i sin tid gjerne konfereremed Dem om mulig påbegynnelseav nye undersökelseri Rleppe eller på Ri gvassby. sen Als

3 t ile f3 A ISBLEIKVASSLI GRUBER HoyedkonIc RAdhusgt 2.4 B, Oslo I Telefon d Bankpiro: nrgeris Privelbank Bodrittskonter at Goci-al gine: Fixn, Telefon Bielk hergmesteralbert Vasshaug, A 1 t a. Dern rel Dere. brev av vscret 17/0 OSLO, 2. februar1966 An. Mosber vik sink- o bl -forekomst. For Deres orienteringom det gunstigedkonomiske resultatav den förste begrensedeprövedrifti Mosbergvik-feltet vil vi gjerne vedlagt sende Dem kopi av vårt brev idag til Industridepartementet. Da vi fikk håndgivelsepå Statens 8 malmanvisningt i Mosbergviktilböd vi å la innvunnetfortjenestepå prövedrift gå til nedbetalingav DistriktenesUtbyggingsfondsraajonaliserine lån til vårt sösterselskap,bergverkselskapetnord-norgea/s. Det er jo oppmuntrendeat det under gunstige omstendigheterlar seg gjöre å innvinne en fortjenesteav kr.97,25pr. tonn skeidet råmalm ved en begrensetprövedrift. Når prövepartietfra denne forekomstkom ut med 11,31 % Zn og 3,53 % Pb vil det forståesat det var en meget moderat skeiding som ble gjennemfört. Som meddelt i brevet vil vi fortsettearbeidet i Mosbergvikiår, så meget mer som vi har funnet malmindikasjoner i et större område. Hensiktener nu å gjennemföreregionale geokjemiskeundersdkelserogså mot nord og vest. Vi vil i sin tid gjerne sende Dem inngående rapportom de resultatervi når frem til. An. kobberforeko ter i Finnmark. Vi har ikke glemt Sidjovaggeog hebler ikke de mange andre kobberforekomstermen avventernu foreldbigden rapport som snart vil foreliggeom Norges GeologiskeUndersökelsee siste arbeider i feltet, hvorettervi med interesseimöteser Statens stillingtil vårt tidligeretilbud om samarbeide. Bilag. Vennlig hil A/S B vass ber

4 ilkontor FR:dhuscit. Te.:ft.n: d?esa., Industridepartementet, Oslo Dep. Dilinaret D Chrin hrer av Vårret. F/ fehruar196% A kfl Strako titerat vi haddeaottattbapartomontsto ovelinevntebrev med håndgivclsepå Statens6 malmanvianingor1 Delafjordpthegyntevi de plamlagtevidore arheidor 1 dolite nalinfoit mod hogronimpt prevadrifttil avklerinsav oalmforlepet,geoletilk kartleggingog geokjeolak.undersekeleer. Dissearhsidervil bli forteattlår i mi etvidet områdehvor vi har fameetape ealmindikaajemar.detaljartrapporb og kartorvil i ain ti4 bli ssadttil distriktstsborgassar. ov st utakeidotpartipå ca. 900 toaa rhaidoebto 146 tenn (vistvokt) transportertmed traktereg lastehiltil Toming 1 ialafjordi oktohermånedog akipotmed m.s. "Lelking"til Andflekåga. Analyaanaav dottoparti viste et tenholdav; 11,,1 Za :?$? 930 $ a. TOd oppborodatagoa 1 anoojeaavorket 1 dadttokågovarjel Wmp, tor vårt edeteroollskap, larg:triskapet Word-Morgie A/11 balt urmallgbiktprmosattim tretør,såleblosat dot b14 pitale814 29,990tona alakkommatratmsd 59,85% Za Og 18,790Mima blykoassatretned 14,19% P1 Iss1,» 41,11 Yi ragnsrasso partioramm avakipstmed vårm foratedrotker avgåendowcaporthiterog kaa dertertorptaavrogaingbaaortpi 111 _ notoriagav 110 pr. tman stakog 108 pr. tonn bly. OndiorWaga, 4 onasendigheterkaa verdtanav diambhålpreematigoprodobterammilide t11 så mmgotsem Z.1411: lovorttob kadtiabågo. bot blir da 246 toaamasbergolkrdmata: pr. tena sinkkoammatratog pr. tona blykosimatrat t41imen4øavrsgaiagtor ds loverio

5 , radnatr14spartemoatot, 0a1s. 29,590 tonn einkkoasantrata kr pr. tona kr ,5 10,790tonablykonaentrata kr.1.750,-pr. tonn Samlatokeportverd1 kr ,85 varoadotll kr.156,75 pr. tona akoldetrånalm. Utgiftems for disa* 245 tonn råmalm beragnaa til: Bryting, rktidingog transportkr.25,-pr. toaa kr.6.150,- SkipaiagTonato/Andfialutge kr.22, ,- Ylotaajonog laatingkr.12,50 li Nottofortjanast* svarenda til kr.97,25 pr. tonn skoldetrimalm. Ovoronsatommondo med vilkirona1 håndgivolseas punkt5 innbotaltrvi dannoinnvuadnofortjanastotil DiatrIbilbss Utlyggingsfoad til okatraordimmrnedbetallaav det raajoaali lia soa kravarkislakapetnord-morgea/sbar fått 1 Utby Videro nodkjaring av utbratt Nosberavlit råsaimril bli gjenneatartsisnarttarotørkoldsa.tillaterfor at det loaabli yttorligor* erfaringer mod honsyn tll aalmenadrivvordigholk oppberadningsavno g det forkkpontligkan bl/ opparbcidotyttelitør. fortjaneste tll vidorimodbølialing av ombandled*lån. 1111non it/sbleikvasallgrubor top1l11; DistriktonsaUthygglagnfond, aorgaaatersa.

6 /6/ Als BLEIKVASSLI GRUBER Hovedkontor: Radhusgt 23 13, Oslo 1 Telefon: Bankgiro: Bergens Privatbank Telex: 6195 fangelco c BEIrlftskontor: Bleikvatn Godaadresse:Finneidfjord at. Telefon: Blelkvasalia nr. 49 BergmesterAlbert Vasshaug, A 1 t a. Dere sral Dere. brev av F/O OSIO, 30. mai An. Mosber vik sink- o bl -forekomst. Vi viser til vårt brev av 2. februar ifjor og vil gjerne vedlagt sende Dem kopi av vårt brev idag til Industridepartementetom de videregåendearbeider i Mosbergvik-feltet. Som De vil finne har den begrensedeprövedrift feltet driftsmessig,flotasjonstekniskog bkonomiskgitt tilfredsstillenderesultater. Derimot har det dessverre vist seg at malmtilgangen i feltet er så beskjedenat vi ikke finner tilstrekkeliggrunnlag hverken til fortsettelseav pråvedrifteneller til utbyggingav feltet til permanentdrift basert på et lokalt oppredningsverksom kunne tillateutnyttelseav impregnasjonsmalmsom er for lavprosendg til å tåle transporttil flotasjonsverketi Andfiskågatil opprednicg Vi viser i den anledningogså til vedlagte komplette rapport med karter og analyseoppgaver. Under disse omstendigheterber vi om bergmesterens samtykketil at videre arbeider i Mosbergvik-feltetinnstilles. Vi mener at resten av midlene som er avsatt til dette undersökelsesformålmå kunne finne bedre anvendelsetil avklaringav driftsgrunnlagi andre sink/blyforekomsterog tenker oss at det vil være særlig nyttig å gjöre en innsatsmed diamantboring i Plurdalen,hvor vi har drevet orienterendeundersåkelser i den seneretid og antar at det kan være mulighet for en malmforekomstsom kan gi kompletterendeforsyningmed sink/blymalm til flotasjonsverketi Andfiskåga. Vennlig hils A/S B kvass ber Bilag. Kopi til Industridepartementet.

7 A/sBLEIKVASSLI GRUBER Hovedkontor: - Rådhusgt. 23 B, Oslo 1 Telefon: Bankgiro EC99 86 Bergens Prlystbank Bedriftskontor: Bisrikvatn Godsadresse: Finnsidflord st. Telefon. Bleilvasslis. Industridepartementet, Oslo Dep. Dihreorig. ID 1196/65Ape, r 12. mal 1965 Vår f I r/ooslo, 30. mai Mosber vik 51 - o b1,-f o. I tilslutningtil vår beretning av 2. februar 1966 om resultateneav provedrlfteni Nosbergvik-felteti 1965 kaftv1 at gi fdlgandeoppgaver om de fortsatteundersökelserog oppredaingsfersök med Mbebergv1k-malmi 1966: Dat b1e ifjorsk1pet tonn Mosbergvik-malmfra Balatjordtil Andflokåga,hvor malmen ble behandleti lorgverkselskapetnord-norgesflotasjonsverk; 743tonn 1 dagene ~ og tonn i dagene oktober. Diese malmpartiereppviatat August ,32 %Zn 3,37% Pb Oktober ,88 % Zn 3,97% Pb og var således skeidet temmeligneertil sammekvalltetsom året Det v1steseg piny at det var muligå utvinnemv heiprosentigeog rene konsentraterav Mosbergvik -malmeasåle41 ::1!I det ble produsert: August 1966, 76,680tonn sinkkonsentratmed 60,52 % Zn eg 28,570tonn blykonsentratmed 67,30% Pb, Oktober1966,135,350tonn ainkkonsentratmed 59,78% En og 4,1 53,700tonn blykensentratmed 62,45% Pb. Som ventetvar det lkkemuligdessutenå ti en be1 uteinaing tord1 tidenør tor kert til finjustering av prosessen,nedmal reagenstilsetting ved gjønnemlbpav såpaøøsmå kvaatitsterk av sieregensaamensetting1 et flotaajonsverksom er byggettør ea$411, toismål. Det kunneimidlertidslåsstaøt at Mosbergvik-malmea er godartetog har utmerkedeflotasjonagenskaper. Ojearammaltta amalysen.tor alle toreeki 1965og 1966 v1serså1edes1 Bksidetrkmalm, tonn med 10,48% En og 3,70% Pb, Utvunnot, 244 tonn sinkkonsentratmed IO,e9% in, 93toan blykonsintratmed 4,15% Pb, Utvinningeprosent,tg,4% av aink 1 påsatt rågmds, 85% av bly 1 påsattrågods.

8 ,Industridepartementet, 0e10. ökonom1skeresultater. VI regner de utvundne konsentratpartier som avsk1plat med de båter som har lastet fbrst efter produksjonen og har for disse parilor fitt avregningsnoteringer pr. tonn sink og pr. tonn bly. Basert på produksjonsanalysene blir verdien av do kvantiteter som ble produsert dat kr. 616,-pr. tonn sinkkoneentrat og kr.1.252,- pr. tonn blykonsentrat levert fob AndfiskAga. Avregningen for de 1.766tonn Mloborgmikmalm som ble levert i 1966 blir derefter: 214,030 tonn einkkonsentrat a kr.616,- pr. tonn kr ,270 tonn blykonsentrat a kr.1.252,- pr. tonn 0 Sumlet eksportverd1 kr ,52 svarende til kr.132,98 pr. tonn skeidet malm. Som fölge av nedgangen i metallprisene for både sink og bly ble verdien således noe mindre i 1966 enn i Den oppnådde inntekt var imidlertid rikelig til å detkke produksjonsomkostningene som for disse tonn beregnes til; Bryting, skelding og transport, kr.27,75 pr. tonn tarrvekt kr ,50 Skipning Tennes/Andflskåga, kr.25,- " ,- Flotasjon og konsentratlasting, kr.13,80 pr. tonn tarrvext o 8o s Det er således opparheidet netto fortjeneste k svarende til kr.66,43pr. tonn skeidet malm når generalutglfter her ikke belastes dette projekt. Overensatemmonde med vilkårene i Moabergvik håndgivelsen inabotalor vi denne innvundne fortjeneste til Distriktenee Utbyggingstoad t11 ekstraordinmr nedbetaling av dot rasjonaliseringslån som lorgemmitaelskapet Nord-Norge A/S har i Uthyggingsfondet. lo 1 ulta Mans de driftstekniske, oppredningsmessige og ökonomisks rosultatmr av underwokelsesarbeidiene og den begrensede prommdrift ålodos 9111 betagnes som tilfredastillende, har latiagima efter drivverdlem airle reserver til utbygging av feltet til permanent grubedr1ft desemeterm amrt negative. V/ kan gi fölgende resymm av feltunderalkeleene: RÖskiag og prdvedr1ft. Det v1ser seg at linse A som oppviste pen malmanrlkalag ved utgående mot dagen, kilerut allorlade let for resk 3 og mgsåkiler ut mot vest og bare er et par eentimeter maktig ved resk 4. Linse å flater foravrig av mot dypirt og har avtagonde mekt/gmlet og har sålades meget begrensede dimenajoaer. Det må antas at lina. å neppe forer mer enn tona rlmalm mod at gjennemsnittlig innbold av ca. 6 %Zn eg ea. 2 % Pb og dormoi 1kke kan gi grunnlag for lannsom drift. Linse B synes å mlero enda mindre enn lineeå og gir dermed baller ikkenoen driftsbasia.

9 , Industrideparttmentet,0.1o. Diamantboring. Por å avklaremulighetenefor en eventus11malmansamlingmot dypet I Mesbargviker det utfört en rekke diamantboringersom imidlertiddessverreikke har påtruffetmalmreserversom er av tilatrekkeligomfang og kvalitettil by nos lennsomtdriftegrunnlag. Det er påvist noen rike malmetripersom dog er ganeke smalm og ligger så sprodt at de ikke kan forventeså gi nomagmnetigbrytkag. Således var: diamantborhullnr. 2 negstivt, diamantborhullnr. 3, 0,05meter malm med oa. 5 % 22;på 19 m dvp, diamantborhullnr. 4, 0,95 meter impregnason 2,46 % Zn 0,01 % fill, 1,22 meter impregnason 2,18 % Zn 0,21 * Pb, dlamantborhullnr. 5, 0,44 meter malm med 10,14 % Zn og 1,16 lbplb, diamantborhullnr. 7, 0,51meter malm med 2,42 % Zn og 1, 4% fb, 2,01 meter malm med 5,g1 % Zn og 1,35 % Ph, 1,04 meter malm med 5,'N4% Zn og 1,64 % fh, diamantborhullnr. 9, 0,52 meter malm med 7,44% Zn og 4,eo % Ph. Oeokjemiskeundersökelser omkring Meshargv1k-feltetog 1 de narliggendeområder har heller ikke gitt indikasjonerom stbrre malmansamlingersom kunne hompletteretilförseltil et lokalt oppredningsverk. Konkluejon. V1 ør derfor kommet til den oppfatningat det 1kke kan pårøgnøø så stor malmtilgang1 Mbsbergvik-felteteller 1 de tilstatonde omrider at det kan emre forsvarligå fortsettefeltundermokelsmme med å finne tllstrekkeligmalmtilgangtil utbyggingav et lokait oppredningsverk. Vi kan heller ikke regne med at det vil mmre lönnaomtå fortaøtte en provedriftmed henblikk på å utakeide malm som kunne mmre tilstrekkelighoiprosentigtil å tåle onkostningenemed tranaport til Andfiskågafor oppredningi det derwrende flotasjonsverk. Vi finner derfor for vårt vedkommendeå måtte aveluttevår innamate 1 Mosbergvik. 711 de mtförte feltundersbkelser,diamantboringerog geokjelailke prover har vi anvendt kr ,28. I henholdtil avtalen av 12. mai 1965 har vi triat i 3 år, altal inntil 12. mai 1968, med undersökelsenav Mosbergvik-teltet. Vi mmaer imidlartidallerede nu å ha gjennemfertundersökelsenøå langt deitør nodvendigog rimelig å førtsettenår resultatute deseverreør blltt negativt med hensyn til tilstrekkeligemalmrsaerver til en utbyggingav dette felt. V1 vil derfor 1 henholdtil punkt 3i avtalen av 12. ma forealå a% videre arbeider i Ntsbergvik-feltetinnstillesog vil gjerne samtidighermed sende Departementeten fulletendigrapportmed karter og analyseoppgavertil vidøre ørienteringom foranledningen til vår ovenståendekoaklusjon.

10 øs »967,Industrldspartessatet, Osle. Vi endersamtidighermedden kompletterapportmed bilagtil dietriktetebergiestertil graneklagog overveielse. Bknile departementetellerbergmesterenfinneat det pi aoe pnaktville vere Onakeligmed kompletterendsamdersdkelseri Nosbergvikfeltetimøteservi gjerneenarligbeskjedom det. Silersar det beetemti punkt4 i avtalenav 12. mai 1965at vt innen20. mai 196a skal anvendeden ubruktedel av det formaatte undersdkiiiiibeidi til undereakelsoav andreainkhanalaninkautlir ber i landeti eamrådmed Industridepartementet.Den ubruktedel av det forutsatteundersdkelsesbeldp av kr ,-utgjoram kr ,72 som vi vil foreslåanvendestil diamantboringeri sink/bl forekomater Plurdalen, Kongsfjellog eventuelt JofjrillatIT sommer. Vi er gjerneåpen for drdftelseav andretinekersom departemenstet ellerbergmesterenmått,ha men tillaterose å gjørsoppmeationpå at vi sperligjernevil ha de planlagteundersokelsori Plmr4alegi ' gjennemfarti sommerav bensyntil önskipligheten av komplettinide forsyningmed råmalmtil flotasjonsverket i Andfiekåga. Hilsen A/S BleikvassliDruber Bilag. Kopi: BergmesterAlbertVasshaug,Alta.

Oversendt fra Per Sandvik

Oversendt fra Per Sandvik Bergvesenet rapport"nr tntern i-nurna Internt arkiv nr RapP rt lokalisering G\raderinN 6946 Kommer..arkiv,1 Ekstern rapportnr Oversendt fra Per Sandvik TFortroligfra dato: Tittel Om utbyggingen av Bidjovagge

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

Rapportarkivet Bergvesenet

Rapportarkivet Bergvesenet X Pw.thokr, Rapportarkivet Bergvesenet ;Ir' I. N-7.1-1I I rondbeim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7290 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim

5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet 5tl'osthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7130 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim

51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim .ta Bergvesenet 51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr InternJournal nr 5527 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

NGU. Skilleark. Geomatikk

NGU. Skilleark. Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU

Detaljer

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915)

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915) Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering GraderIng BV 911 158/88 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

5e Bergvesenet. triv. A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. BV 105 334/81 Trondlieim Fortrolig. Logn, Ø.

5e Bergvesenet. triv. A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. BV 105 334/81 Trondlieim Fortrolig. Logn, Ø. triv 5e Bergvesenet Postboks302, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntaddy nr Rapportbkalisering GraderIng BV 05 334/8 Trondlieim Fortrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet 9Eia 5t Bergvesenet Posihoks3071. N-744I Trondheim Rapportarkivet. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7268 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark

5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark Urif 5ttBergvesenet Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6468 Kommer fra..arkiv Ekstern raonort nr Oversendt fra Fortrolie oea Fortrolig

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991 cnia?l_ tatif Bergvesenet 51 e Postboks3021, N-7441 Troodheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr 5856 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Peter Internt arkiv nr Rapportlokalisering! Gradering

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

NGU. Skilleark. 1800-Kvarts isalten IFra1812196. Geomatikk

NGU. Skilleark. 1800-Kvarts isalten IFra1812196. Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU

Detaljer

5I e Postboks3021 N-744I Trondheim

5I e Postboks3021 N-744I Trondheim st Bergvesenet 5I e Postboks3021 N-744I Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5788 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. BV 3603 Trondheim. Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Ole Kr. Pedersen 01.

Bergvesenet. BV 3603 Trondheim. Søknad om prospekteringsstøtte for undersøkelse av Sauvasskaret kvartsittforekomst i Rana. Ole Kr. Pedersen 01. Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering BV 3603 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

5it Bergvesenet. ub,ic BV 1573. Befaringer av malmforekomster, Rogaland 1977. Korneliussen, Are NGU. Rogaland. Vestlandske.

5it Bergvesenet. ub,ic BV 1573. Befaringer av malmforekomster, Rogaland 1977. Korneliussen, Are NGU. Rogaland. Vestlandske. ub,ic 5it Bergvesenet Po.rhoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1573 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Åpen Kommer fra..arktv Ekstern

Detaljer

KAPITAL- OG VERDSETTINGSPROBLEMER I NASJONALREGNSKAPET. Undertittel:

KAPITAL- OG VERDSETTINGSPROBLEMER I NASJONALREGNSKAPET. Undertittel: D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o- D e p., Oslo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 B 72/2 13. desember 1972 KAPITAL- OG VERDSETTINGSPROBLEMER I NASJONALREGNSKAPET Undertittel: Berkaps realkapital og Veiledende

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 27. januar 2010 fra Fellesorganisasjonen (FO) C på vegne av deres medlem A. Ombudet har kommet med uttalelse

Detaljer

5ePostboks3021, N-744I Trondheim

5ePostboks3021, N-744I Trondheim Bergvesenet 5ePostboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 2390 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Politimannen Helge møtte marerittet: - Du kan aldri stå alene når du møter NAV

Politimannen Helge møtte marerittet: - Du kan aldri stå alene når du møter NAV Politimannen Helge møtte marerittet: - Du kan aldri stå alene når du møter NAV Politimannen og familiefaren ble alvorlig skadet i tjeneste. Møtet med NAV holdt på å ødelegge resten av livet hans. Ola SolvangE-post

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

5IePostboks 3021, N-7441 Trondhetrn

5IePostboks 3021, N-7441 Trondhetrn Bergvesenet Rapportarkivet 5IePostboks 3021, N-7441 Trondhetrn Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5097 Kommer

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer