HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 16:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 36-55 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 11:00 16:30"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anne Grete Svendsen Sigrid Enerstvedt Heggelien Tor Helge Bjerke Viola Bergerud Ingvar Svendsen Elsi Haug Kari Kleiv Redalen Pål Sandnæs Odmund Deinboll Lars Egedahl Marianne Hjertaas Sporan Per Lassegård Magne Berg Betty-Karin Nørstebø Guri I. Sørlie Nils-Halvor Loftsgård Torkel Wetterhus Eli Hovd Prestegården Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Jon Brun Håvard Kjøntvedt Ronny Andersen Ole Jørgen Hallingstad Følgende varamedlemmer møtte: Gun Helen Glesne Vebjørn Enerstvedt Olav H. Halland

2 Nils Vøllo Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Frank Pedersen, fagsjefene Vidar Torgersen, Leif Ågesen, Oddbjørn Fønnebø og Lis Berit Nerli. Økonomisjef Anne Rudi. Merknader: Møtet var kunngjort i henhold til Kommunelovens 6. Rådmannen foretok opprop, kommunestyret møtte med 23 representanter. Ordfører foreslo at sak 41 ble behandlet før sak 40. Kommunestyret var enstemmige i dette. Innkalling og saksliste ble godkjent. Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) hadde kommentar til saksliste. Etter behandlingen av regnskap og årsrapport for 2012 gav økonomisjef og rådmannen kommunestyret en orientering vedr. konsesjonskraft. Rådmann Frank Pedersen ble takket av ettersom dette var det siste møtet hans for Nore og Uvdal kommune. -- Protokollen godkjent : Anne Grete Svendsen Viola Bergerud Eli Hovd Prestegården ordfører Unni Wetlesen politisk sekretær

3 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 36/13 Miljøringen, avklaringer etter kommunestyrets behandling av søknad om støtte 6 mai sak PS 37/13 Søknad om fritak fra politisk verv. PS 38/13 Rullering av trafikksikkerhetsplan for perioden PS 39/13 Konstituering av rådmann og igangsettelse av rekrutteringsprosess PS 40/13 Tertialrapport PS 41/13 Regnskap og årsrapport PS 42/13 Endring av festeavgift for kirkegårdene i Nore og Uvdal. PS 43/13 Valg av tomteområde til ny barnehage i Uvdal PS 44/13 Salg av industribygg Rødberg PS 45/13 Arbeider vedrørende kommunens eiendom på Imingfjell PS 46/13 Strategidokument og handlingsplan - Rådet for nasjonalparkkommuner PS 47/13 Digitale sakspapirer i Nore og Uvdal PS 48/13 Forskrift for Nore og Uvdal kommune til Lov nr 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag PS 49/13 Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner PS 50/13 Interkommunalt vedtaksteam for tjenester innen psykisk helse og rus for kommunene i Numedal PS 51/13 Henvendelse fra revisjonen om framdrift forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser. PS 52/13 Utbyggingsavtaler - Uvdal Utmarkslag SA. PS 53/13 Kontrollutvalget. Protokoll fra møte PS 54/13 PS 55/13 Høring - nasjonal forskrift om motorferdsel Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper i Nore og Uvdal Lukket/åpent PS 36/13 Miljøringen, avklaringer etter kommunestyrets behandling av søknad om støtte 6 mai sak Rådmannens forslag til innstilling: Rådmannen har med bakgrunn i vedtak i k-sak 20-13, valgt å ikke innstille til vedtak i denne behandlingen av saken. Behandling Formannskap : Eli Hovd Prestegården trådte ut som inhabil i saken, Nils-Halvor Loftsgård var hennes vara. Varaordfører overtok møteledelsen. Til saken er det mottatt e-post av Verdivurdering av aksjene i Miljøringen Holding AS utarbeidet av firma BDO.

4 Det ble avholdt gruppemøter i saken. Torkel Wetterhus (Sp) framla følgende forslag: 1. Ved en rettet aksjeemisjon går kommunen inn med kr. 8 mill i MR Holding AS. Dette gjøres ved at kommunens lån på 5 mill gitt i K-sak 71/09 omgjøres til aksjekapital + kr. 3 mill i friske midler. Emisjonen dekkes via næringsfondet. 2. Kommunen overtar MRs lån i Nes Prestegjeld Sparebank og innovasjon Norge på tils. kr. 5 mill. Dette samt lån på kr. 3 mill gitt til MR i K-sak 69/12 gir rente og avdragsfrihet i 3 år. Følgende betingelser stilles: -rapport fra uavhengig revisor om at MR-selskapene har verdier som samsvarer med aksjekapitalen i dag. Pari kurs legges til grunn ved emisjonen. -det forutsettes at MR H AS er villig til å gjennomføre en åpen aksjeemisjon så langt aksjeloven tillater, for å fremskaffe ytterligere frisk kapital til nødvendige investeringer for å bedre resultat og utvikling. -det forutsettes at kommunen går inn med profesjonell styrerepresentasjon i MRH AS. -kommunen tilbyr seg å gå inn i et tidsbegrenset eierskap med målsetting om å selge seg ut i løpet av 5 år. -en uhildet sakkyndig hyres inn for å forhandle fram en aksjonæravtale med MR SA som sikrer kommunens interesser som aksjonær. Avtalen skal inneholde: 1. Redegjørelse om hensikt og formål med et kommunalt eierskap. 2. Kommunal styrerepresentasjon i MRH AS med 2 personer, inkl. styreleder. 3. Viljeserklæring fra grunneierne som representerer 80% av tomteleien, om at de omgjør 50 % av tomteleien over en 3 årsperiode til aksjekapital i MRH AS. 4. Styrevedtak i MRH AS om at Lavvoen fusjoneres inn i MRH AS. 5. Styrevedtak i MRH AS om at Alpinparken fusjoneres inn i MRH AS. 6. Styrevedtak i MRH AS at Badelandsleiligheten selges. Sammen med midlene på konto, kr ,- skytes midlene inn som aksjekapital i MRH AS. 7. Styrevedtak i MRH AS at del av leverandørgjelden gjøres om til aksjekapital i MRH AS. 8. Styrevedtak i MRH AS om at snøkanonanlegg bestilles og gjøres operativt til sesongen 13/14. Avtalen godkjennes av formannskapet, og skal være offentlig.

5 Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) la fram følgende forslag: En forholder seg til kommunestyrets vedtak og ser behov for følgende avklaringer: Forelagte dokumentasjon ses som tilstrekkelig grunnlag for vurdering av verdien av aksjene Det forutsettes ingen framforhandlet avtale til kommunestyret Det bes imidlertid om en beskrivelse av hva en avtale kan inneholde og hvordan den kan anvendes på de forholdene som forutsettes avtaleregulert, jfr vedtaket av Formannskapet gis fullmakt til å utpeke eventuelle framtidige styremedlemmer fra kommunen. Votering Forslaget fra Wetterhus ble satt opp mot Gjestemoen Hovdas forslag og ved votering fikk forslaget fra Wetterhus 2 stemmer og Gjestemoen Hovdas forslag 3 stemmer. Innstilling Formannskap : En forholder seg til kommunestyrets vedtak og ser behov for følgende avklaringer: Forelagte dokumentasjon ses som tilstrekkelig grunnlag for vurdering av verdien av aksjene Det forutsettes ingen framforhandlet avtale til kommunestyret Det bes imidlertid om en beskrivelse av hva en avtale kan inneholde og hvordan den kan anvendes på de forholdene som forutsettes avtaleregulert, jfr vedtaket av Formannskapet gis fullmakt til å utpeke eventuelle framtidige styremedlemmer fra kommunen. Eli Hovd Prestegården (Sp) fratro behandlingen som inhabil, vara Kåre Gunnar Bergstøl trådte inn. Varaordfører Torkel Wetterhus overtok møteledelsen og hadde innledning til saken. Odmund Deinboll ble valgt som sette-møteleder, og trådte til som møteleder under varaordførerens innlegg. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Odmund Deinboll (H) Magne Berg (Frp) Torkel Wetterhus (Sp) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Ingvar Svendsen (Ap) Betty-Karin Nørstebø (Sp) Kari Kleiv Redalen (Ap) Kåre Gunnar Bergstøl (Sp)

6 Rådmannen orienterte til saken. Frp v/magne Berg fremmet følgende forslag: 1. Saken utsettes til det foreligger revidert regnskap for 2013 med revisors beretning. 2. Det framlegges avtale om overtakelse av lavo. 3. Det framlegges avtale om kjøp av Uvdal Alpinpark. 4. Det redegjøres for bruken av midler avsatt til badeland, ved salg av leiligheter skulle kr. være øremerket til dette. Er disse eierne enig i at midlene brukes til kjøp av aksjer? Avtale fremlegges. 5. Som forutsatt i vedtaket i mai, skulle verdien av aksjene vurderes av utenforstående. Det vil være retningsgivende først når revisors beretning foreligger. Verditakst fra BDO 4,4 10,4 mill i markedsverdi viser at aksjekapitalen er tapt. Det ble avholdt gruppemøte før avstemning av utsettelsesforslaget. VOTERING: Til utsettelsesforslaget: Punkt 1: Forslaget falt med 10 mot 13 stemmer. Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) og Torkel Wetterhus (Sp) fremmet følgende forslag: Med utgangspunkt i k-sak 20/13 og formannskapssak 41/13 fremmes følgende forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune konverterer lån på 5 MNOK gitt i k-sak 71/09 samt lån på 3 NMOK gitt i k-sak 69/12 til aksjekapital til MRH as. Emisjonen dekkes via næringsfondet etter gjeldende regelverk, eventuelt ved låneopptak. Transaksjonen gjennomføres etter at endelig aksjonæravtale er vedtatt i kommunestyret 2. sept Konverteringen er betinget av at kommunen med sine 8 MNOK får negativt flertall i selskapet (33,4 %). Det forutsettes at MRH as er villig til å gjennomføre en aksjeemisjon for å fremskaffe frisk egenkapital til nødvendige investeringer for å bedre resultat og utvikling. Det forutsettes at kommunen går inn med profesjonell styrekompetanse i MRH as. Kommunen tilbyr seg å gå inn i et tidsbegrenset eierskap med målsetting om å selge seg ut i løpet av 5 år. En uhildet sakkyndig hyres inn for, sammen med rådmannen, å forhandle fram en aksjonæravtale med MR as som sikrer kommunens interesser som aksjonær. Avtalen skal blant annet redegjøre for hensikt og formål med kommunalt eierskap og sikre kommunal styrerepresentasjon med styreleder og to av fire styrerepresentanter. Avtalen skal også inneholde retningslinjer for kommunens uttreden av et eierskap. Aksjonæravtalen skal være offentlig og vedtas i kommunestyret. For øvrig forutsettes det at driften av alpinsenteret og alpinparken skal skaleres ned, reduseres og tilpasses til de inntekter og det kundegrunnlaget som faktisk finnes. Driften og resultatene skal balanseres. Evt nye investeringer skal ikke foretas over driftsbudsjettet, med finansieres og gjennomføres uanhengig av driften.

7 H. v/odmund Deinboll fremmet følgende forslag: 1. Nore og kommune ønsker ikke å bli medeier i MR-selskapene. 2. Lån gitt i K-sak 71/09-5 mill. og lån på 3 mill gitt i K-sak 69/12 gis rente- og avdragsfritt fram til , ellers på samme vilkår som ved innvilgelse. 3. MR Holding AS og MR SA bes foreta restruktureringer av selskapene slik som beskrevet i Notat av fra styreleder Bjørn Solheim. Gjeldsbelastningen i MR SA blir betydelig mindre og styrkingen av likviditet og balanse i MR Holding AS gjør selskapene fortsatt kan drives og utvikle seg. 4. Nore og Uvdal kommune vil etter en restrukturering, kunne gi et infrastrukturtilskudd på 2,2 mill til snøkanonanlegg i heisanlegg som eies av MR-selskapene/Uvdal Skisenter Holding AS. Endelig vedtak om dette bør kunne fattes i kommunestyret 2. september Det ble avholdt gruppemøte før votering. VOTERING: Punkt 1 fra forslaget til Hv/Odmund Deinboll ble satt opp mot forslaget til Torkel Wetterhus og Kirsten Gjestemoen Hovda. Det ble vedtatt med 12 mot 11 stemmer. Deretter ble punkt 2 og 3 i H sitt forslag enstemmig vedtatt og punkt 4 vedtatt med 15 mot 8 stemmer. 1. Nore og kommune ønsker ikke å bli medeier i MR-selskapene. 2. Lån gitt i K-sak 71/09-5 mill. og lån på 3 mill gitt i K-sak 69/12 gis rente- og avdragsfritt fram til , ellers på samme vilkår som ved innvilgelse. 3. MR Holding AS og MR SA bes foreta restruktureringer av selskapene slik som beskrevet i Notat av fra styreleder Bjørn Solheim. Gjeldsbelastningen i MR SA blir betydelig mindre og styrkingen av likviditet og balanse i MR Holding AS gjør selskapene fortsatt kan drives og utvikle seg. 4. Nore og Uvdal kommune vil etter en restrukturering, kunne gi et infrastrukturtilskudd på 2,2 mill til snøkanonanlegg i heisanlegg som eies av MR-selskapene/Uvdal Skisenter Holding AS. Endelig vedtak om dette bør kunne fattes i kommunestyret 2. september 2013.

8 PS 37/13 Søknad om fritak fra politisk verv. Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen fremmer ikke forslag i valgsaker. Per Lassegård (Frp) hadde innlegg i saken: Janne Nina Lislelid fremmes som nytt medlem takstutvalget. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak / Innstilling Kommunestyret : Janne Nina Lislelid velges som nytt medlem takstutvalget. PS 38/13 Rullering av trafikksikkerhetsplan for perioden Rådmannens forslag til innstilling: Revidert trafikksikkerhetsplan for perioden vedtas. Finansiering av tiltakene i handlingsplanen må innarbeides i økonomiplan/årsbudsjettet. Behandling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk : Høringsuttalelse fra Bu i Nore.no datert ble lagt fram i møtet. Omforent forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt: Siste punkt i prioriteringsliste: Fylkesveg 40 Gangveg Norefjord strykes. Punkt 5 i prioriteringsliste: Fylkesveg 40 endres til at gatelys forlenges i hele gangvegens lengde. Innstilling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk : Revidert trafikksikkerhetsplan for perioden vedtas. Finansiering av tiltakene i handlingsplanen må innarbeides i økonomiplan/årsbudsjettet.

9 Tillegg: Siste punkt i prioriteringsliste: Fylkesveg 40 Gangveg Norefjord strykes. Punkt 5 i prioriteringsliste: Fylkesveg 40 endres til at gatelys forlenges i hele gangvegens lengde. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Viola Bergerud (Ap) Lars Egedahl (H) Ingvar Svendsen (Ap) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) H v/lars Egedahl fremmet forslag: Under tiltak Fylkesveg 40. Punkt 7. Gangveg Norefjord- Søre Kravik taes inn igjen i planen. Ap v/ingvar Svendsen fremmet forslag: Side 10: Tunhovd: Punkt 9 og 6 bytter plass. VOTERING: Forslaget til Egedahl ble vedtatt mot to stemmer. Forslaget til Svendsen ble enstemmig vedtatt. Innstillingen fra NMK med de endringer som er gjort er enstemmig vedtatt. Revidert trafikksikkerhetsplan for perioden vedtas. Finansiering av tiltakene i handlingsplanen må innarbeides i økonomiplan/årsbudsjettet. Tillegg: Punkt 5 i prioriteringsliste: Fylkesveg 40 endres til at gatelys forlenges i hele gangvegens lengde. Side 10: Tunhovd: punkt 9 og 6 bytter plass.

10 PS 39/13 Konstituering av rådmann og igangsettelse av rekrutteringsprosess Ordførers forslag til vedtak: 1. Rådmann Frank Pedersens oppsigelse av sin stilling i Nore og Uvdal kommune, datert , tas til etterretning. 2. Formannskapet gis fullmakt til å konstituere rådmann for tidsrommet fra Pedersens fratreden fram til ny rådmann er på plass. 3. Kommunestyret ber formannskapet snarest sette i gang rekruttering av ny rådmann. 4. På grunn av rådmannsstillingens posisjon og funksjon skal det benyttes ekstern konsulentbistand i rekrutteringsprosessen. Formannskapet gis fullmakt til, i samråd med representant fra de ansattes organisasjoner, å innhente tilbud fra aktuelle rådgivere, velge konsulent og inngå avtale med den som velges. Det åpnes for at formannskapet nedsetter et eget rekrutteringsutvalg til å gjennomføre prosessen slik at den kan gå så raskt som mulig. De ansattes organisasjoner skal være representert i slikt utvalg. 5. Etter fullført rekrutteringsprosess innstiller formannskapet til kommunestyret vedrørende tilsetting av ny rådmann. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Rådmann Frank Pedersens oppsigelse av sin stilling i Nore og Uvdal kommune, datert , tas til etterretning. 2. Formannskapet gis fullmakt til å konstituere rådmann for tidsrommet fra Pedersens fratreden fram til ny rådmann er på plass. 3. Kommunestyret ber formannskapet snarest sette i gang rekruttering av ny rådmann. 4. På grunn av rådmannsstillingens posisjon og funksjon skal det benyttes ekstern konsulentbistand i rekrutteringsprosessen. Formannskapet gis fullmakt til, i samråd med representant fra de ansattes organisasjoner, å innhente tilbud fra aktuelle rådgivere, velge konsulent og inngå avtale med den som velges. Det åpnes for at formannskapet nedsetter et eget rekrutteringsutvalg til å gjennomføre prosessen slik at den kan gå så raskt som mulig. De ansattes organisasjoner skal være representert i slikt utvalg.

11 5. Etter fullført rekrutteringsprosess innstiller formannskapet til kommunestyret vedrørende tilsetting av ny rådmann. PS 40/13 Tertialrapport Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rapporten tas til etterretning 2. Følgende budsjettregulering gjennomføres: Overføring til Nore kirkelig Fellesråd økes med Ramme for tilskuddsordning boligbygging økes med Avsetning til disposisjonsfond økes med Inntektene ved eiendomsskatt økes med Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet reduseres tilsvarende reserve ved overføring mellom år med Salg av 4 festetomter, inntekten avsettes til ubundne investeringsfond med Nore kirkelig fellesråd får omdisponere rest midler til maling av Tunhovd kirke og Uvdal kirke. Nore kirkelig fellesråd disponerer inntil kroner av momskompensasjon fra investeringer 2012 til inndekning av tidligere merforbruk i investeringsregnskapet. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt Innstilling Formannskap :

12 1. Rapporten tas til etterretning 2. Følgende budsjettregulering gjennomføres: Overføring til Nore kirkelig Fellesråd økes med Ramme for tilskuddsordning boligbygging økes med Avsetning til disposisjonsfond økes med Inntektene ved eiendomsskatt økes med Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet reduseres tilsvarende reserve ved overføring mellom år med Salg av 4 festetomter, inntekten avsettes til ubundne investeringsfond med Nore kirkelig fellesråd får omdisponere rest midler til maling av Tunhovd kirke og Uvdal kirke. Nore kirkelig fellesråd disponerer inntil kroner av momskompensasjon fra investeringer 2012 til inndekning av tidligere merforbruk i investeringsregnskapet. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Odmund Deinboll (H) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Ingvar Svendsen (Ap) Rådmannen v/fagsjef Lis Berit Nerli svarte på spørsmål. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

13 1. Rapporten tas til etterretning 2. Følgende budsjettregulering gjennomføres: Overføring til Nore kirkelig Fellesråd økes med Ramme for tilskuddsordning boligbygging økes med Avsetning til disposisjonsfond økes med Inntektene ved eiendomsskatt økes med Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet reduseres tilsvarende reserve ved overføring mellom år med Salg av 4 festetomter, inntekten avsettes til ubundne investeringsfond med Nore kirkelig fellesråd får omdisponere rest midler til maling av Tunhovd kirke og Uvdal kirke. Nore kirkelig fellesråd disponerer inntil kroner av momskompensasjon fra investeringer 2012 til inndekning av tidligere merforbruk i investeringsregnskapet. PS 41/13 Regnskap og årsrapport Rådmannens forslag til innstilling: 1. Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2012 tas til orientering. 3. Mindreforbruk i 2012 på kroner disponeres slik: o Nedbetale restgjeld på bolig med 1,6 millioner kroner o Øke rammen til vedlikehold 2012 med kroner o Avsette til disposisjonsfond kroner Behandling Formannskap : Økonomisjefen og rådmannen innledet og svarte på spørsmål. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : 1. Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2012 tas til orientering. 3. Mindreforbruk i 2012 på kroner disponeres slik: o Nedbetale restgjeld på bolig med 1,6 millioner kroner o Øke rammen til vedlikehold 2012 med kroner o Avsette til disposisjonsfond kroner

14 Rådmannen hadde innledning til saken. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Odmund Deinboll (H) Viola Bergerud (Ap) Ingvar Svendsen (Ap) Rådmannen og økonomisjefen svarte på spørsmål. VOTERING: Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 1. Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2012 tas til orientering. 3. Mindreforbruk i 2012 på kroner disponeres slik: o Nedbetale restgjeld på bolig med 1,6 millioner kroner o Øke rammen til vedlikehold 2012 med kroner o Avsette til disposisjonsfond kroner PS 42/13 Endring av festeavgift for kirkegårdene i Nore og Uvdal. Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommunestyre godkjenner forslaget fra fellesrådet om endring av festeavgift for graver i Nore og Uvdal kommune. Behandling Formannskap : Odmund Deinboll (H) fremmet følgende forslag: Opprettholder festeavgift på kr. 500 med festetid på 10 år. VOTERING: Ved alternativ votering ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme.

15 Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommunestyre godkjenner forslaget fra fellesrådet om endring av festeavgift for graver i Nore og Uvdal kommune. Behandling Kommunestyret Følgende representanter hadde innlegg i saken: Odmund Deinboll (H) Torkel Wetterhus (Sp) Ingvar Svendsen (Ap) Magne Berg (Frp) H v/odmund Deinboll fremmet følgende forslag: Opprettholder festeavgift på kr. 500 med festetid på 10 år. VOTERING: Forslaget fra H falt med 6 mot 17 stemmer. Innstillingen fra formannskapet ble vedtatt. Nore og Uvdal kommunestyre godkjenner forslaget fra fellesrådet om endring av festeavgift for graver i Nore og Uvdal kommune. PS 43/13 Valg av tomteområde til ny barnehage i Uvdal Rådmannens forslag til vedtak: På bakgrunn av plangruppas utredninger og foreslåtte alternativer, samt vedtatt investeringsramme innstiller rådmannen på at Bakkehaugan 1 velges som tomteområde for ny barnehage i Uvdal. Kari K. Redalen (Ap) ville ha sin habilitet vurdert. Hun ble vurdert inhabil i saken. Saken ble behandlet med 22 representanter.

16 Følgende representanter hadde innlegg i saken: Magne Berg (Frp) Betty-Karin Nørstebø (Sp) Gun Helen Glesne (Sp) Torkel Wetterhus (Sp) Sigrid E. Heggelien (Ap) Sp v/betty Karin Nørstebø fremmet forslag: På bakgrunn av plangruppas utredninger og foreslåtte alternativer for tomteområder til ny barnehage i Uvdal, velges følgende alternativ: Grønneflåta 2. VOTERING: Ved alternativ votering mellom Sp sitt forslag og rådmannens forslag ble Sp sitt forslag vedtatt med 19 mot 3 stemmer. På bakgrunn av plangruppas utredninger og foreslåtte alternativer for tomteområder til ny barnehage i Uvdal, velges følgende alternativ: Grønneflåta 2. PS 44/13 Salg av industribygg Rødberg Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommunes eiendom gnr. 109, bnr. 47/48 selges ikke på nåværende tidspunkt. Saken tas opp til ny vurdering når kommunens beslutning om eierstruktur for næringsbygg og næringsarealer foreligger. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

17 Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommunes eiendom gnr. 109, bnr. 47/48 selges ikke på nåværende tidspunkt. Saken tas opp til ny vurdering når kommunens beslutning om eierstruktur for næringsbygg og næringsarealer foreligger. Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. Nore og Uvdal kommunes eiendom gnr. 109, bnr. 47/48 selges ikke på nåværende tidspunkt. Saken tas opp til ny vurdering når kommunens beslutning om eierstruktur for næringsbygg og næringsarealer foreligger. PS 45/13 Arbeider vedrørende kommunens eiendom på Imingfjell Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommune inngår et samarbeid med Uvdal Kraftforsyning SA om nedgraving av høyspentlinjer og etablering av lavspentkabel i området mellom Imingfjell Turistheim og steinbruddet på Imingfjell. Nore og Uvdal kommunes andel av kostnadene blir inntil kr og dekkes fra kommunens tomtefestefond. Kommunens andel av kostnader til opprusting av den østre vegen fra steinbruddet på Imingfjell blir inntil kr og dekkes fra kommunens tomtefestefond. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommune inngår et samarbeid med Uvdal Kraftforsyning SA om nedgraving av høyspentlinjer og etablering av lavspentkabel i området mellom Imingfjell Turistheim og steinbruddet på Imingfjell. Nore og Uvdal kommunes andel av kostnadene blir inntil kr og dekkes fra kommunens tomtefestefond. Kommunens andel av kostnader til opprusting av den østre vegen fra steinbruddet på Imingfjell blir inntil kr og dekkes fra kommunens tomtefestefond.

18 Ingvar Svendsen (Ap) ville ha sin habilitet vurdert. Han ble vurdert habil. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Nore og Uvdal kommune inngår et samarbeid med Uvdal Kraftforsyning SA om nedgraving av høyspentlinjer og etablering av lavspentkabel i området mellom Imingfjell Turistheim og steinbruddet på Imingfjell. Nore og Uvdal kommunes andel av kostnadene blir inntil kr og dekkes fra kommunens tomtefestefond. Kommunens andel av kostnader til opprusting av den østre vegen fra steinbruddet på Imingfjell blir inntil kr og dekkes fra kommunens tomtefestefond. PS 46/13 Strategidokument og handlingsplan - Rådet for nasjonalparkkommuner Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune skal stimulere til at mål og strategi i «Strategidokument og handlingsplan» vedtatt av Rådet for nasjonalparkkommuner i februar 2013 gjenspeiles i kommunale planer, handlingsprogram og budsjetter i Nore og Uvdal kommune og i tilrettelegging for utvikling av lokalt næringsliv. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommune skal stimulere til at mål og strategi i «Strategidokument og handlingsplan» vedtatt av Rådet for nasjonalparkkommuner i februar 2013 gjenspeiles i kommunale planer, handlingsprogram og budsjetter i Nore og Uvdal kommune og i tilrettelegging for utvikling av lokalt næringsliv.

19 Følgende representanter hadde innlegg i saken: Viola Bergerud (Ap) Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Nore og Uvdal kommune skal stimulere til at mål og strategi i «Strategidokument og handlingsplan» vedtatt av Rådet for nasjonalparkkommuner i februar 2013 gjenspeiles i kommunale planer, handlingsprogram og budsjetter i Nore og Uvdal kommune og i tilrettelegging for utvikling av lokalt næringsliv. PS 47/13 Digitale sakspapirer i Nore og Uvdal Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rådmannen starter et prosjekt for innføring av digital gjennomføring av kommunestyremøter og hovedutvalgsmøter i kommunen. Prosjektet gjennomføres med formannskapet som prosjekteier og rådmannen som prosjektansvarlig. 2. Rådmannen utnevner en prosjektleder for prosjektet. Prosjektlederen utarbeider et prosjektmandat som legges fram for formannskapet til godkjenning. 3. Prosjektmandatet skal angi nødvendige politiske og administrative tiltak for digital gjennomføring av møtene. Prosjektmandatet skal også inneholde en framdriftsplan for gjennomføring av prosjektet, detaljerte økonomiske beregninger for ordningen, forslag om drift av tekniske løsninger og en plan for opplæring av politikere. 4. Når prosjektet er gjennomført legger prosjektlederen fram en prosjektrapport som vedtas av prosjekteieren. Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : 1. Rådmannen starter et prosjekt for innføring av digital gjennomføring av kommunestyremøter og hovedutvalgsmøter i kommunen. Prosjektet gjennomføres med formannskapet som prosjekteier og rådmannen som prosjektansvarlig. 2. Rådmannen utnevner en prosjektleder for prosjektet. Prosjektlederen utarbeider et prosjektmandat som legges fram for formannskapet til godkjenning.

20 3. Prosjektmandatet skal angi nødvendige politiske og administrative tiltak for digital gjennomføring av møtene. Prosjektmandatet skal også inneholde en framdriftsplan for gjennomføring av prosjektet, detaljerte økonomiske beregninger for ordningen, forslag om drift av tekniske løsninger og en plan for opplæring av politikere. 4. Når prosjektet er gjennomført legger prosjektlederen fram en prosjektrapport som vedtas av prosjekteieren. Følgende representanter hadde innlegg i denne saken: Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 1. Rådmannen starter et prosjekt for innføring av digital gjennomføring av kommunestyremøter og hovedutvalgsmøter i kommunen. Prosjektet gjennomføres med formannskapet som prosjekteier og rådmannen som prosjektansvarlig. 2. Rådmannen utnevner en prosjektleder for prosjektet. Prosjektlederen utarbeider et prosjektmandat som legges fram for formannskapet til godkjenning. 3. Prosjektmandatet skal angi nødvendige politiske og administrative tiltak for digital gjennomføring av møtene. Prosjektmandatet skal også inneholde en framdriftsplan for gjennomføring av prosjektet, detaljerte økonomiske beregninger for ordningen, forslag om drift av tekniske løsninger og en plan for opplæring av politikere. 4. Når prosjektet er gjennomført legger prosjektlederen fram en prosjektrapport som vedtas av prosjekteieren. PS 48/13 Forskrift for Nore og Uvdal kommune til Lov nr 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges fram uten innstilling Behandling Motorferdselutvalget : Utvalget mener det er behov for flere landingsplasser for helikopter, men det forventes at det kommer inn forslag på landingsplasser under høringsrunden. Det foreslås ingen begrensning til

21 bestemte formål ved landinger på godkjente landingsvann/ landingsplasser. Det settes heller ingen restriksjon på motorstørrelse, fart eller formål for bruk av båt i vann over 2km 2. Vedtak / Innstilling Motorferdselutvalget : Sekretæren utarbeider forslag til lokal forskrift etter regler gitt av Justisdepertementet. Dette forslaget sendes til kommunestyret til 1.gangs behandling og deretter høringsrunde. Innholdet i forslag til forskrift skal være: Ferdsel med båt på innsjøer og vassdrag: Viss grunneierne i det enkelte vann er enige, kan de gi tillatelse til bruk av båt med motorstyrke 10hk eller mindre på vann som er under 2km 2 for: 1) Fiske med faststående fiskeredskap i lovlig fisketid 2) Fiskekultivering 3) Nødvendig transport til hytte eller turistanlegg. Bruk av vannscooter: Vannscootere tillates ikke brukt i Nore og Uvdal kommune. Landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag: Landing og start med luftfartøy er tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann og Fønnebøfjorden og i Hardangervidda nasjonalpark: Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn. I de 3 sistnevnte vannene er det tillatt å lande med helikopter innen 100m fra vannene. I tillegg blir det etter høringen listet opp landeplasser for helikopter. Vedtaket var enstemmig. Innstilling fra motorferdselutvalget ble enstemmig vedtatt. Sekretæren utarbeider forslag til lokal forskrift etter regler gitt av Justisdepartementet. Dette forslaget sendes til kommunestyret til 1.gangs behandling og deretter høringsrunde. Innholdet i forslag til forskrift skal være: Ferdsel med båt på innsjøer og vassdrag: Viss grunneierne i det enkelte vann er enige, kan de gi tillatelse til bruk av båt med motorstyrke 10hk eller mindre på vann som er under 2km 2 for: 1) Fiske med faststående fiskeredskap i lovlig fisketid 2) Fiskekultivering 3) Nødvendig transport til hytte eller turistanlegg. Bruk av vannscooter: Vannscootere tillates ikke brukt i Nore og Uvdal kommune. Landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag: Landing og start med luftfartøy er tillatt på/fra følgende vann: Norefjorden, Kravikfjorden, Pålsbufjorden, Tunhovdfjorden, Sønstevann og Fønnebøfjorden og i Hardangervidda nasjonalpark: Hettefjorden, Langesjøen og Geitvatn. I de 3 sistnevnte vannene er det tillatt å lande med helikopter innen 100m fra vannene. I tillegg blir det etter høringen listet opp landeplasser for helikopter.

22 PS 49/13 Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Rådmannens forslag til vedtak: Vedlagte plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner vedtas. Behandling Hovedutvalg livsløp og kultur : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg livsløp og kultur : Vedlagte plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner vedtas. Innstillingen fra Hovedutvalget for livsløp og kultur. Vedlagte plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner vedtas. PS 50/13 Interkommunalt vedtaksteam for tjenester innen psykisk helse og rus for kommunene i Numedal Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune etablerer Interkommunalt vedtaksteam for psykisk helse og rus sammen med Rollag og Flesberg kommuner. Behandling Hovedutvalg livsløp og kultur : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Hovedutvalg livsløp og kultur : Nore og Uvdal kommune etablerer Interkommunalt vedtaksteam for psykisk helse og rus sammen med Rollag og Flesberg kommuner.

23 Innstillingen fra Hovedutvalget for livsløp og kultur ble enstemmig vedtatt. Nore og Uvdal kommune etablerer Interkommunalt vedtaksteam for psykisk helse og rus sammen med Rollag og Flesberg kommuner. PS 51/13 Henvendelse fra revisjonen om framdrift forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget har i sak 19/13 i møte gjort følgende enst. vedtak: Kontrollutvalget er bekymret for den lange responstiden fra kommuneadministrasjonen i denne saken. Det er uakseptabelt med en responstid på opptil to måneder på revisjonens henvendelser til kommunens administrasjon. Kontrollutvalget foreslår for kommunestyret å fatte følgende vedtak: Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå kommunens rutiner ved besvarelser på henvendelser, spesielt det som mottas på e-post. Kontrollutvalget bes om å følge opp saken. Følgende representant hadde innlegg i saken: Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå kommunens rutiner ved besvarelser på henvendelser, spesielt det som mottas på e-post. Kontrollutvalget bes om å følge opp saken.

24 PS 52/13 Utbyggingsavtaler - Uvdal Utmarkslag SA. Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til vedtak endring i hovedavtalen av Det tilrås følgende vedtak: Nore og Uvdal kommune forelegger for partene at det i avtalens del 1 a) gjøres følgende endring: som lokal planmyndighet og leverandør av kommunal infrastruktur strykes, slik at punktet utelukkende lyder Nore og Uvdal kommune. Forslag til vedtak tilleggsavtale og videre utbygging Det tilrås følgende vedtak: Av innbetalte midler tilbakeføres 2.1 millioner kroner til Uvdal Utmarkslag. Sikkerhet for restgjeld stilles som pant i tomter. Det forhandles videre om endelig nedbetalingsplan med start i juni Kommuneadvokaten framforhandler forslag til endelig tilleggsavtale med Uvdal Utmarkslag SA. endelig avtale godkjennes av kommunestyret. Behandling Formannskap : Odmund Deinboll (H) ville ha sin habilitet vurdert. Han ble ikke vurdert inhabil. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Formannskap : Forslag til vedtak endring i hovedavtalen av Det tilrås følgende vedtak: Nore og Uvdal kommune forelegger for partene at det i avtalens del 1 a) gjøres følgende endring: som lokal planmyndighet og leverandør av kommunal infrastruktur strykes, slik at punktet utelukkende lyder Nore og Uvdal kommune. Forslag til vedtak tilleggsavtale og videre utbygging Det tilrås følgende vedtak: Av innbetalte midler tilbakeføres 2.1 millioner kroner til Uvdal Utmarkslag. Sikkerhet for restgjeld stilles som pant i tomter. Det forhandles videre om endelig nedbetalingsplan med start i juni Kommuneadvokaten framforhandler forslag til endelig tilleggsavtale med Uvdal Utmarkslag SA. endelig avtale godkjennes av kommunestyret.

25 Odmund Deinboll (H) ville ha sin habilitet vurdert. Han ble ikke vurdert inhabil. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Ingvar Svendsen (Ap) Magne Berg (Frp) Eli Hovd Prestegården (Sp) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap) Odmund Deinboll (H) Under ordførerens innlegg overtok varaordføreren møteledelsen. Ap v/ingvar Svendsen fremmet følgende forslag: Innbetalte midler tilbakeføres ikke. Sikkerhet for restgjeld stilles som pant i angitte tomter. Det forhandles videre om endelig nedbetalingsplan med start i juni Kommuneadvokat fremforhandler forslag til endelig tilleggsavtale med Uvdal Utmarkslag SA. Endelig avtale godkjennes av kommunestyret. Forelegges kommunestyret til oktobermøtet. VOTERING: Ved alternativ votering mellom Ap sitt forslag og innstillingen fra formannskapet ble Ap sitt forslag vedtatt med 12 mot 11 stemmer. Innbetalte midler tilbakeføres ikke. Sikkerhet for restgjeld stilles som pant i angitte tomter. Det forhandles videre om endelig nedbetalingsplan med start i juni Kommuneadvokat fremforhandler forslag til endelig tilleggsavtale med Uvdal Utmarkslag SA. Endelig avtale godkjennes av kommunestyret. Forelegges kommunestyret til oktobermøtet. PS 53/13 Kontrollutvalget. Protokoll fra møte Rådmannens forslag til vedtak: Protokollen tas til etterretning. Protokollen ble tatt til etterretning. Protokollen tas til etterretning.

26 PS 54/13 Høring - nasjonal forskrift om motorferdsel Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret i Nore og Uvdal viser til høringsforslaget fra Miljøverndepartementet datert 30. mai 2013 om endringer i forskrift av 15. mai 1998 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Nore og Uvdal kommune støtter høringsuttalelsen fra Utmarkskommunenes Sammenslutning ( USS ). Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret i Nore og Uvdal viser til høringsforslaget fra Miljøverndepartementet datert 30. mai 2013 om endringer i forskrift av 15. mai 1998 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Nore og Uvdal kommune støtter høringsuttalelsen fra Utmarkskommunenes Sammenslutning ( USS ). PS 55/13 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper i Nore og Uvdal Rådmannens forslag til vedtak: Miljøverndepartementet skal gjennomføre en forsøksordning med etablering av snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Nore og Uvdal kommune sender søknad til Miljøverndepartementet om å få delta i forsøksordningen. Det delegeres til administrasjonen v/rådmannen å utarbeide søknaden. Dersom kommunen blir valgt ut til å delta i forsøksordningen igangsetter administrasjonen v/rådmannen prosessen med etablering av snøscooterløyper. Følgende representanter hadde innlegg i saken: Marianne Hjertaas Sporan (H) Magne Berg (Frp) Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap)

27 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Miljøverndepartementet skal gjennomføre en forsøksordning med etablering av snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Nore og Uvdal kommune sender søknad til Miljøverndepartementet om å få delta i forsøksordningen. Det delegeres til administrasjonen v/rådmannen å utarbeide søknaden. Dersom kommunen blir valgt ut til å delta i forsøksordningen igangsetter administrasjonen v/rådmannen prosessen med etablering av snøscooterløyper.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33 41 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 19:30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 12:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 12:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 80 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.11.2013 Tidspunkt: 11:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Sigrid Enerstvedt Heggelien Viola

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12 17 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25 31 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 93-99 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.11.2011 Tidspunkt: 13:00 15:40 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 14:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 14:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Følgende medlemmer møtte: Anne Grete Svendsen Sigrid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57-63 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 11:00 13:15 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 13:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-26 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.03.2012 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 72-76 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2016 Tidspunkt: 17:00 19.20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 -

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 - Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 44-50 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans Beltesbrekke

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 19:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.09.2017 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Ingvar Svendsen May-Britt Bølviken

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss.

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-13 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-9 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 19:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-9 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 19:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-14:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-14:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 49-52 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00-14:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:30 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-47 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2012 Tidspunkt: 13:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-32 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 13:00 16:15 Økonomisjefen ga en orientering til sak 32/09. Orienteringer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-28 Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 09:00 16:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 81-91 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2012 Tidspunkt: 11:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-22 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Sigrid E. Heggelien Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 20:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 20:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-28 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.03.2017 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Viola Bergerud Ingvar Svendsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 14:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 14:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 56 66 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 11:00 14:45 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 15:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 15:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 40-51 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.05.2012 Tidspunkt: 11:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 -

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 - Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-35 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunenstyresalen, Rødberg Dato: 25.05.2009 Tidspunkt: 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Ingvar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 15:30 Møtet ble avholdt på Brøstrud Gård og Pensjonat. I forkant

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14-18 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 17:00 19:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 14-18 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 17:00 19:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-18 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 71-73 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-4 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-8 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 13:00 15.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-8 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 13:00 15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-8 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 13:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16-22 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Ole Morten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i politisk ledergruppe kl. 11.00 13.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-23 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.03.2017 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 46-50 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 13:00 17:00 Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Møtet ble innledet med en orientering fra Langedrag «Framtidas utvikling» v/tuva Thorson m. fl.

HOVEDUTSKRIFT. Møtet ble innledet med en orientering fra Langedrag «Framtidas utvikling» v/tuva Thorson m. fl. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-5 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2016 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-11 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-11 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-11 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4 8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 09:00 12:15 Merknader: Hovedutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 28-36 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 13:15 15:20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra turistkontoret i forkant av møtet. Politikerne mottok opplæring i etterkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra turistkontoret i forkant av møtet. Politikerne mottok opplæring i etterkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 91-96 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-21 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 14:00 16:35 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra fagavdeling for NMK v/fagsjef Oddbjørn Fønnebø. Utvalget mottok folkevalgtopplæring fra avdelingen.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra fagavdeling for NMK v/fagsjef Oddbjørn Fønnebø. Utvalget mottok folkevalgtopplæring fra avdelingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 15:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 15:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 81-88 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 11:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Møtet startet med en dialog formannskapet, fagavdeling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-7 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-7 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:15 15:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 89-90 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 11:00 15:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 89-90 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 11:00 15:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 89-90 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 11:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-64 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.11.2013 Tidspunkt: 13.30 17:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-6 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 13:30 17:00 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 13:00 16:00 Ettersendinger: Kommunestyresalen, Rødberg De tre siste sakene på sakslisten ble delt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-5 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-34 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5 11 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Sigrid E. Heggelien Erik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende ble delt ut i møtet: Prinsipper for god ledelse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Odmund Deinboll

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 09-17 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 13:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Formannskapet møtte, og behandlet sakene med 6 av 7 representanter. Ronny Andersen (Frp) meldte ikke forfall.

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Formannskapet møtte, og behandlet sakene med 6 av 7 representanter. Ronny Andersen (Frp) meldte ikke forfall. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 61-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.11.2016 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget kl samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget kl samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 48-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 13:30 16:30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget kl. 13.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara.

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 47-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom - Nore og Uvdal Næringspark, Uvdal Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Orientering: Jan Egil Halbjørhus. Varaordfører ledet formannskapet under orientering og påfølgende spørsmålsrunde.

HOVEDUTSKRIFT. Orientering: Jan Egil Halbjørhus. Varaordfører ledet formannskapet under orientering og påfølgende spørsmålsrunde. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 58-65 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.08.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Sakspapirene til møtet var utsendt i tre forsendelser. Formannskapet hadde ingen innvendinger til innkalling.

HOVEDUTSKRIFT. Sakspapirene til møtet var utsendt i tre forsendelser. Formannskapet hadde ingen innvendinger til innkalling. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.01.2011 Tidspunkt: 13:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eirik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-92 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.10.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Andreas

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 27-39 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.04.2012 Tidspunkt: 11:00 13:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 27-39 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.04.2012 Tidspunkt: 11:00 13:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 27-39 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.04.2012 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. De tillitsvalgte ville ha som protokolltilførsel at innkallingen til administrasjonsutvalget var sendt ut sent.

HOVEDUTSKRIFT. De tillitsvalgte ville ha som protokolltilførsel at innkallingen til administrasjonsutvalget var sendt ut sent. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 2-5 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Uvdal resort, Uvdal Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 14:00 18:00 Møtet ble avholdt på Uvdal Resort i Uvdal.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-16.

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-16. ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57-63 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 13:00-16.00 Orienteringer Notat fra ordfører samt notat om planlegging

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Merknad: Alf Gunnar Wiken forlot møtet kl Avstemningene ble derfor gjort med 6 og ikke 7 representanter.

HOVEDUTSKRIFT. Merknad: Alf Gunnar Wiken forlot møtet kl Avstemningene ble derfor gjort med 6 og ikke 7 representanter. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 28 33 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgende medlemmer møtte: Sigrid Enerstvedt Heggelien

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-13 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:00 11:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-34 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-38 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.08.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ingvar Svendsen Ingen vara var kalt inn for Ronny Andersen da forfallet ble meldt samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Ingvar Svendsen Ingen vara var kalt inn for Ronny Andersen da forfallet ble meldt samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4-15 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Jon Brun

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15-18 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.03.2009 Tidspunkt: 13:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eli

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 30-35 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10-17 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Brøstrud Gård og Pensjonat, Uvdal Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 14:00 14:30 Dette var et ekstraordinært møte.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 21:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 17:00 21:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-42 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.05.2017 Tidspunkt: 17:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Viola Bergerud Ingvar Svendsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-30 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 11:00 14:45 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Anette

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 10:00 11:20

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 10:00 11:20 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16-20 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.02.2017 Tidspunkt: 10:00 11:20 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-37 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 9-12 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer