Møtereferat årsmøte Haugesund seilforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat årsmøte Haugesund seilforening 26.01.12"

Transkript

1 Årsmøtet ble holdt i Seilforeningens lokaler på Fosen. Det var ca 30 personer til stede under møtet. 1 Valg av møteleder Nestleder Frode Leirvåg ble valgt som møteleder ved akklamasjon. Leder Kjell Bjarne Eide kunne ikke stille på møtet da han var værfast i Nordsjøen 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godtatt ved akklamasjon 3 Valg av referent Jarle Østenstad ble valgt som referent (Akklamasjon) 4 Valg av 2 protokollunderskrivere Lewin Lewinsen og Lillian Bjordal ble valgt som protokoll underskrivere 5 Årsberetning v/styrets leder Følgende saker ble beskrevet: Haugesund race Weekend: Samarbeid Stavanger seilforening/haugesund seilforening om å arrangere Haugesund slutter da Stavanger seilforening ikke ønsker å være med videre. Haugesund seilforening har da valget om å arrangere dette alene eller eventuelt legge arrangementet ned. Det jobbes med å å lage en arrangement komite nå. Det vi bli avholdt et møte tirsdag i Maritime Colours lokaler (Årabrotvegen 19 D) klokken 1900 hvor det sak diskuteres hvordan Haugesund raceweekend 2012 vil bli. 2-Krona- Haugesund seilforening vil arrangere sitt første NM i 2 Krona i Dette er veldig positivt Havna: o De aller fleste forbindelser mellom flytebryggene er nå blitt skiftet. o Under inspeksjon er det sett at tversover jern på 4-5 uteriggere mot øst er knekket. Dette må utbedres i løpet av o I løpet av 2012 vil det bli gjort en tilstandskontroll under den faste bryggen. Det antydes at det kan være korrosjons skader under bryggen. o Økonomisk går havna rundt, men det opparbeides ikke midler til nye investeringer o Kloakk anlegget må fornyes. Det er innhentet et bud fra Hervik Rør. Dette hadde en totalkostnad på Nok. Dette ansås å være en for høy kostnad. Lewin Lewinsen har derfor utarbeidet et forslag som vil redusere kostnaden til 1

2 ca Dette forslaget innebærer blant annet fortsatt bruk av eksisterende skilletank. Med denne løsningen vil det være behov for pumpebil ca 1 gang i året. Dette anses som akseptabelt. Arbeidet med nytt kloakk anlegg planlegges startet på våren 2012 o Leder Kjell Bjarne Eide har nå stått ut sine perioder som leder. Etter seilforeningens regler skal han nå egentlig skiftes ut. Kjell Bjarne har sagt seg villig til å fortsette om seilforeningen ønsker det. Jollegruppen: o 2- Krona- Mandagstrening. Jobber med prosjekt der voksne og barn seiler i samme båt. Dette ses på som positivt for rekruttering til jollegruppen. o Det er blitt arrangert mange seil kurser i løpet av dette har vært både til bedrifter og privat grupper o Jollegruppen har et godt samarbeid med Haugesund turistforening. Eksempler på arrangementer er Basecamp og seiling med funksjonshemmede. o Det er en ny 2 krone båt i bestilling. 6 Regnskap v/kasserer Driftsresultat 2011 var tilnærmet 0 ( -387 nok) Seilforeningen har en egenkapital på Det Forventes at egenkapitalen vil bli tilnærmete 0 neste år pga forskjellige investeringer, blant annet: o Nytt kloakkanlegg (Ca ) o Jollegruppen investerer for ca (Penger som er øremerket for jollegruppen) o Nye uteriggere o Forbedring av parkeringsplass Båthavnen vil bli utvidet med en båtplass ila (Krever ny uterigger) To båtplasser vil bli endret til større båter 2-Krona: Det foreslås å kjøpe inn to brukte 2 krona joller. Event. 2 nye, men da er det nødvendig med støtte fra seilforbundet Det vurderes å kjøpe inn en rib Ut fra budsjettet ser det ut som om NM i To krona vil gå med overskudd. Under diskusjon om budsjett ble det stilt spørsmål om vi økonomisk sett kan påta oss oppgaven med å arrangere Haugesund race weekend med den faren for at dette skal gå med underskudd. Etter en del diskusjon ble det sagt at årsmøte gir støtte til å gå videre med planlegging av HRW, men at det skal planlegges med et mer moderat opplegg enn det som har vært tilfellet under Stavanger seilforening. Det avhenger av om Haugesund seilforening klarer å stille opp med nok folk og det skal ikke tas noen stor økonomisk risiko. Det er mulig at arrangementet må flyttes fra Maritime hotell da det må betales mye til Sildajazzen for å kunne ligge her. Det ble henvist til møtet som skal avholdes Det er også mulig at Karmøy seilforening kan bidra med arrangementet. Det ble nevnt at HRW ikke trenger å være butikk, men at det er et arrangement som bør prioriteres av seilforeningen. 2

3 7 Revisorberetning Regnskapet for 2011 er revidert og godkjent av Rune Lande 8 Forslag til årets kontingenter og avgifter Det ble lagt frem forslag om å øke strømpris med 200 nok/båtplass. Dette ble vedtatt ved akklamasjon Det ble foreslått at perioden der strømkostnad beregnes basert på avlesning økes fra 01. oktober / 01. April til 01.september/01 juni. Dette ble vedtatt ved akklamasjon. 9 Forslag til endring av foreningens vedtekter Følgende forslag til endringer ble behandlet. Endringer er merket med gult. 3. Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dagen kontingent er betalt. Medlemmer under den fastsatte stemmeretts- og valgbarhetsalder har adgang til alle foreningens møter, med mindre styret av særlige grunner bestemmer noe annet. Medlemmer som ikke har betalt kontingent, havneavgift, strøm, forsinkelsesavgift eller andre forpliktelser mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlem, forutsatt at (i) det utestående beløp ikke er innfridd innen ett år etter forfall og (ii) at det deretter er sendt skriftlig påkrav til medlemmet om strykning vil skje dersom betaling ikke blir foretatt innen 14. dager. Skjer dette, kan vedkommende ikke tas opp igjen som medlem av foreningen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Vedtatt uten endringer ved akklamasjon 9. Rådet skal: 4b. Behandle alle saker som er av større økonomiske betydning for foreningen, dvs beløp større enn NOK , såsom opptagelse av lån, disponering av fonds, pantsetting eller avhendelse av foreningens faste eiendom eller andre verdier og igangsetting av større arbeider. Vedtatt uten endringer ved akklamasjon Forslag til endringer av Regler Havn 1 Bare medlemmer av Haugesund Seilforening (HS) med avtale om båtplass kan fritt anløpe og benytte kai og tildelt plass i havnen. HS har rett til å disponere over båtplasser når disse ikke benyttes av leier. Båteier har ikke rett til å fremleie, låne bort eller på annen måte benytte båtplassen til annet enn bruk til egen båtplass, uten samtykke fra HS ved havnesjefen. 3

4 Flere personer (f eks sameiere) skal ikke ha rett til å leie en båtplass i fellesskap, hvilket innebærer at kun én person kan være leietaker av en båtplass. Styret i HS kan tillate at en leier av en båtplass kan benytte denne til en båt hvor vedkommende leier er eier, direkte eller indirekte, forutsatt at leier har like stor eller større eierandel i båten enn de andre eierne. Styret kan, på ethvert tidspunkt, kreve at leier dokumenterer eierforholdet i sameiet med eksempelvis sameieravtale, regnskap for sameiet, forsikringsbevis, utskrift fra småbåtregister, skipsregister eller lignende. Dersom styret finner at det ikke er dokumentert at leier har like stor eller større eierandel i båten enn de andre eierne, har HS rett til å si opp leieforholdet med tre måneders oppsigelse. Leier kan overføre båtplass til ektefelle, eller samboer som har samme bostedsadresse som leier i folkeregisteret. Det ble kommentert at denne endringen kunne hindre i at for eksempel et regattalag som for båt gjennom et aksjeselskap ikke da vil ha mulighet til å få båtplass og at regelen slik sett gjør det vanskeligere for å få et godt idrettsmiljø i klubben. Endringen ble vedtatt etter endring av ordlyden ihht kommentarer gitt i årsmøte. Endring av ordlyden gikk på å dekke også båter som er eiet av et aksjeselskap eller lignende. Regelen vil ikke ha tilbakevirkende kraft. 6 Leier av båtplasser har plikt til å vedlikeholde sine uteliggere, samt holde sin del av kai og brygge ryddig og rent. Vedtatt ved akklamasjon 7 Båteier, leier av båt eller annen som fører båt eller på annen måte er ansvarlig for båt, plikter å ha båt ansvarsforsikret, samt erstatte skade voldt selv eller av båt, dens fortøyning, mannskap eller gjester. Erstatningsplikten omfatter, men er ikke begrenset til, enhver skade på andre båter, utstyr, kai eller annet i havnen. Vedtatt ved akklamasjon 10 Innkomne forslag Det var ingen innkomne forslag 11 Valg v/rådets leder Anders Lysgård ledet valget. Kjell Bjarne Eide har stått de periodene som ihht kubbens vedtekter er max antall år som leder. Kjell Bjarne har sagt seg villig til å fortsette hvis klubben ønsker det. Rådets anbefaling var at Kjell Bjarne da fortsetter som leder i et år til. Dette ble vedtatt ved akklamasjon. Frode Leirvåg gjenvalgt som nestleder for 1 år (Godtatt ved akklamasjon) Tore Bjordal vil overta som havnesjef for Jan Andvig (Godtatt ved akklamasjon) Inger Lise Breivik vil overta som vertssjef for huset for Håkon Åmodt 4

5 Følgende ble valgt inn som nye styremedlemmer ved akklamasjon Torgrim Log Tore Bjordal Jarle Østenstad Styret 2012 vil da bli: Kjell Bjarne Eide (Leder) Frode Leirvåg (Nest leder) Erik Østbø (Økonomi leder) Jarle Østenstad (Sekretær) Frank Hendrikse Torgrim Log Tore Bjordal Nye Varamedlemmer: Fred Olav Mosdal Ivar Kornbrekk Øyvind Brandtzæg Lewin Lewinsen (Skulle egentlig gå ut, men ble stemt inn igjen.) Vare medlemmer for 2012 vil da bli: Fred Olav Mosdal Ivar Kornbrekk Lewin Lewinsen Øyvind Brandtzæg Inger Lise Breivik 11 Eventuelt Det ble delt ut blomster til følgende personer Geir Leifsen (Utgår fra styre) Lewin Lewinsen (Utgående vara, arbeid med septikk anlegg) Øyvind Brandtzæg (arbeid i havnen) Jan Andvig (utgående havnesjef/styremedlem) Tomas Slåke(utgår fra styre) Togrim Log (arbeid i jollegruppen/2-krona prosjektet) Protokoll underskrift. Lewin Lewinsen (Sign) Lillian Bjordal (Sign) 5

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Vedtekter Ormer Brygge Side 1 av 8 BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Ny versjon: Denne versjonen erstatter tidligere tilsendt bryggevedtekter. Årsmøtet i Ormer Brygge har den 31.05.2009 vedtatt følgende

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Postboks 39, 4159 Rennesøy E- postadresse:

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Vedtekter og reglement for

Vedtekter og reglement for Vedtekter og reglement for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162, 4299 AVALDSNES Besøksadresse: Visnes Båthavn E-post: post@visnes-bf.no Internett:

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Sted: Bryggekanten restaurant, Tenvik (for mer info, se www.bryggekanten.net) Tidspunkt: Torsdag 10.04.2008 kl. 18:00 Det blir en enkel servering. Saksliste:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer

Vedtekter for Visnes Båtforening

Vedtekter for Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted:

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING ONSDAG 29.02. 2012 SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2012 5. Fastsettelse av kontingent og årsleie 6. Innkomne forslag/styrets

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

a) Foreningens formål er i fellesskap å drive en småbåthavn i Grannesvågen. b) Arbeide for båtsportens fremme

a) Foreningens formål er i fellesskap å drive en småbåthavn i Grannesvågen. b) Arbeide for båtsportens fremme Loven. Side 1 For Våganes Båtforening.Stiftet 1972. Loven ble vedtatt første gang 14.02.1973 med endringer 24.10.1978, 22.04.1987, 28.11.1994, 20.11.2000, 26.11.2002, 16.11.2004,19,11.2008 og 04.12.2012.

Detaljer

Vedtekter for Visnes Båtforening

Vedtekter for Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 1 NAVN Foreningens navn er Kristiansund Småbåtlag, dets initialer er K.S.L. som kan innarbeides i lagets logo. 2 FORMÅL Lagets formål er generelt å ivareta medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG

VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Deleted: 8 Bjoa Båtlag, 5584 Bjoa Stiftet 8. august 1969 VEDTEKTER OG REGLEMENT FOR BJOA BÅTLAG Foto Kari Dommersnes Formatted: Indent: First line: 0 cm 1 Revisjonsliste Rev. dato Bakgrunn for endring

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Vedtekter - Sunndalsøra Småbåtlag. Organisasjonsnr: 997 537 971 Revidert og godkjent 04.mars 2015

Vedtekter - Sunndalsøra Småbåtlag. Organisasjonsnr: 997 537 971 Revidert og godkjent 04.mars 2015 1 Vedtekter - Sunndalsøra Småbåtlag. Organisasjonsnr: 997 537 971 Revidert og godkjent 04.mars 2015 1 Formål Småbåtlaget skal ha som formål å ivareta medlemmenes interesse for båt- og sjøliv. Laget skal

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25.

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25. Dato: Torsdag 16. april 2009 kl 19.00. ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT 1. Åpning Formann Ole Jan Olsen ønsket velkommen. Opplyst om at forslagene blir godkjent ved mer enn 50 prosent overvekt, og

Detaljer

LB s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å:

LB s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å: LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen Hundeklubb (LHK)

Vedtekter for Longyearbyen Hundeklubb (LHK) Vedtekter for Longyearbyen Hundeklubb (LHK) Oppdatert 05.02.2015 Innhold 1. Klubbens navn... 2 2. Klubbens organisatoriske tilknytning... 2 3. Klubbens formål... 2 4. Årsmøtet... 2 4.1 Årsmøtets... 2 4.2

Detaljer