Frå Gangstøgarden ressurssenter 26 Gangstøgarden 5360 Kolltveit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frå Gangstøgarden ressurssenter 26 Gangstøgarden 5360 Kolltveit 21.12.11"

Transkript

1 Til Fjellkommune Kulturkontoret v\ Lennart Fjell 5353 Straume 1 Frå Gangstøgarden ressurssenter 26 Gangstøgarden 5360 Kolltveit Ferdigstilling av kulturminne prosjekt. Vi vil sjå på vårt prosjekt som svært vellykka og vi har fått fullført det som var målet vårt med arbeidet. Taket er fiksa og farleg spikar er f:jerna. Me er ein liten avdelig med berre rundt 8 ungdommar. Innsatsen deira har vore stor og dei har ordna det meste sjølv ved lån av verktøy og straum aggregat på diesel ol. Dei har og sjølv utført arbeidet og gjort ein formidabel innsats. Planen vår var å sikre og betre ei notbu og eit båt feste i Grottvikja på Knappskog. Bølgjeblekktaket var rusta og ga ikkje like mykje vern. Det har blitt skifta ut roten plank i taket under bølgjeblekket og erstatta med ukanta plank, som er identisk med det originale i taket, har og blitt bytt ut. I taket stakk det ned rusten spikar frå det som truleg er av nyare dato. Desse var farlege for folk om dei skulle dunka hovudet i det lave taket når dei gjekk inn. Dette er eit friluftsområde der barn og ofte leikar. Laftet i bakkant har gått opp i laftehalsen og dette er det allereie tatt ei vøie på som er hke god ennå. Båt festet er behandla med rust behandling og svart lakk. Det er og satt opp eit informasjonskilt der bilete undervegs i prosjektet er gjort tilgjengelig for andre. Det står og litt kring historia til bua og denne er under utbetring etter kvart som informasjon kjem oss for øyre. Helsing angst garden ressurssenter

2

3 Rydd eit Kulturminne Kolltveit ffiriarffffifit Not bu Notbua her i Grottvikja er truleg mykje eldre enn den tida ho har stått her. Det er ein scfrak bygning men har ikkje vore registrert før no under kulturminne proskjektet. Tømmeret i bua er av gjenbruka materiale. Det var og sjeldan at ein brukte nytt godt tømmer i slike små buer i hvertfall her på Sotra der det på den tida var truleg mindre tilgang på tømmer. Det finnes merker på veggen etter arbeide med å tørke skinn i følgje Olav knappskog. Det er og under vøla som er gjort av Gangstøgarden ressurssenter i samarbeide med knappskog vel gjort ei vøle etter same prinsippa og det er nytta gjenbruks materiale som har vorc nytta til større hus før. Det er og tatt ei vøle der ein har behandla båtfeste ved bua og der er også sett om eit informasjonskilt. OG OMT\NKI tor VÅR ti IS NATI111 NUITURARVI IIORDALAND FYLKESROMMIINE OG FJELL IZOSINIONF.

4 Skriv ut kart Side 1 av 1 i.zt ",k Knapp ti Sauljellet.11; fo Mikjelsskaget enaro

5 Skriv ut kart Side 1 av I!r) Gr6tv,ka

6

7

8 '

9

10

11 á

12 .k'; tt< P. aws " k, ', g,.,,k 4 ',14;!...,;.".:' ' l':.1.7.-,.,. 7

13 411 -

14 :..> < ). *.111r- CIMG0831 CIMG0838 CIMG0845 CIMG0846 CIMG0847 CIMG0848 CIMG0849 CIMG0850 CIMG0851 CIMG0856 CIMG0857 k " CIMG0859 CIMG0862 CIMG0863 CIMG0864 CIMG0865 f, CIMG0866 CIMG0867 CIMG0868 CIMG0869 CIMG0870 CIMG0871 CIMG0872 CIMG0873 CIMG0874 CIMG0875 Z CIMG0876 CIMG0877 CIMG1179 CIMG1181 CIMG1184

15 SEFRAK-sporsmål: 10 på topp : Riksantikvaren Side 1 av 2 Riksantikvaren Lytt ti teksten Nettstedskert Pressesider Ofte stilte spørsmtil a a a laira Za Aktuelt Om Riksantikvaren Tema Prosjekter Veiledning Publikasjoner Kulturminnesøk NB!reg steret Forside» Ofte stilte spørsmål» SEFRAK-spørsmål: 10 på topp [Skriv ut] Ofte stilte spørsmål SEFRAK-spørsmål: 10 på topp SEFRAK-sporsmål: 10 på topp Kva betyr SEFRAK? SEFRAK er ei forkorting for SEkretariatet For Registrering Av Ordforklaringer faste Kulturminner. Dette I. sekretariatet hadde ansvaret for ei landsomfattande registrering av eldre bygningar. Eit omfattande feltarbeid blei gjort i perioden , og registeret som vart oppbygd fekk namn etter sekretariatet. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK-registeret i samarbeid med regionalforvaltninga/ SEFRAK-registrert driftsbygning i Kjeldejord, LeUesby fylkeskommunane. kommune Finnmark. Datering: ca Foto: Byggesøknader og liknande som Riksantikvaren gjeld SEFRAK-bygningar blir behandla av kommunen, ofte etter samråd med fylkeskommunen. Kvifor blei SEFRAK oppretta? SEFRAK blei oppretta for å skaffe eit oversyn over den store mengda av potensielt verneverdige bygningar som ikkje hadde nokon form for lowern. Registeret var også meint å vere ei kjelde til forsking på byggeskikk og lokalhistorie. Kva slags bygningar er registrert i SEFRAK? I utgangspunktet skulle alle bygningar (og restar etter bygningar) som var eldre enn år 1900 registrerast. I Finnmark vart grensa for registrering satt til år 1945, for å fange opp alt som hadde overlevd krigsøydeleggingane. I ein del andre kommunar (t.d. Ålesund og Tinn) vart også grensa for registrering saft eft stykke inn på 1900-talet for å fange opp viktige lokale tidsskilje i bygningshistoria. I alt er det registrert ca bygningsobjekt i SEFRAK, av dette er ca bygningar som framleis eksisterer. Det tilsvarar ca. 10% av den ståande bygningsmassen i Norge. Kva består SEFRAK-materialet i? For kvart enkelt SEFRAK-objekt er det laga eit tosidig A4-skjerna der det er fylt ut informasjon om lokalisering, funksjon og miljø, byggemåte, alder/ombyggingar m.m. I tillegg er det påmontert kopiar av foto som vart tekne ved registreringa, samt ei skisse av grunnplanet til bygningen. Originalskjema blir oppbevarte i dei enkelte fylkeskommunane, medan negativa til fotografi finst dels hos fylkeskommunane og dels hos Nasjonalbiblioteket si fotoavdeling i Mo i Rana. Tekstopplysningane frå skjemaet er også blitt behandla digitalt. Dei ligg i dag inne i Statens Kartverk sitt eigedomsregister Matrikkelen der dei er kopla mot andre bygningsdata. Til eksem I SEFRAK-s 'ema Er alt som er registrert i SEFRAK verneverdig? Nei, det er det definitivt ikkje. Registreringa vart gjort utelukkande etter alderskriterium, og det er difor med mange bygningar som er nesten heilt utan verneverdi sett frå ein kulturminneståstad. For å lette bruken av registeret i forvaltninga er det i enkelte fylke og kommunar gjort ei vurdering av verneverdien til objekta. Dei blir då delt inn i tre klasser: A (nasjonal verneverdi), B (regional verneverdi) og C (liten eller lokal vemeverdi) Kva restriksjonar inneber det at ein bygning er registrert i SEFRAK? Det inneber ingen spesielle restriksjonar at ei bygning er med i dette registeret. Registreringa fungerer meir som eit varsko om at det bør gjerast ei vurdering av verneverdien før ein ev. gir loyve til å rive eller endre bygningen. For bygningar som er eldre enn år 1850, er det lovfesta at ei slik vurdering må gjerast før ein bygge- eller

16 SEFRAK-spørsmål: 10 på topp : Riksantikvaren Side 2 av 2 rivingssøknad blir avgjort. Det er fikevel mogleg for kommunen å gje rivingsløyve sjølv om kulturminnemyndigheitene tilrår vern. Er huset mitt registrert i SEFRAK? Dette kan du sjekke på miljødirektorata si teneste "Miljeclata på kart". Informasjon om SEFRAK er tilgjengeleg der. 111 Mitiødata på kart» Kryss av for SEFRAK under "kulturminner" og zoom deg inn på kartet Raud trekant symboliserer eit meldepliktig SEFRAK-bygg, medan dei andre stående SEFRAK-bygga er gule. Ein grå trekant viser til ein bygning som er blitt fjerna. Ved å klikke på objektet kan du få opp litt av den informasjonen som er registrert om den enkelte bygning. Huset mitt er frå 1900-talet. Kvifor er det likevel SEFRAK-registrert? Som nemnt i punkt 3 blei det i ein del kommunar valgt å sette registreringsgrensa eit stykke inn på 1900-talet for å fange opp bebyggelse som ein vurderte å vere av kultureller lokalhistorisk interesse. Det kan også vere at ein bygning frå 1900-talet er registrer fordi den inngår som ein del av eit miljø som i hovudsak består av eldre bebyggelse. Så mykje som 16% av SEFRAK-bygningane er oppført på 1900-talet. Huset mitt er eldre enn år Kvifor er det ikkje SEFRAK-registrert? SEFRAK var eit stort anlagt prosjekt med ei ambisiøs målsetjing. Sjølv om ein klarte å registrere det aller meste av bygningar frå før år 1900, har likevel enkelte objekt falle ut. Det kan skuldast at ein i utgangspunktet ikkje hadde god nok informasjon om alderen på huset, eller at området det ligg i aldri blei heilt ferdigregistrert. I enkelte tilfelle kan også den dåverande eigaren ha motsatt seg å få sine bygningar registrert i SEFRAK. Korleis kan eg få tilgang på den informasjonen som er registrert om min eigedom i SEFRAK? Du kan vende deg tif fylkeskommunen si kulturavdeling og be om ein kopi av originalskjemaet. Oppdatert 07. lanuar 2011 Crl) Riksantikvaren Riksantikvaren Meld deg på vårt nyhetsbrev Direktoratet for kulturminneforvaltning, Dronningensgate 13, Pb Dep., 0034 Oslo, Tlf , Faks Din e-post-adresse- E-post: postmottakrra.no Abonner på vår RSS idium WEBPUBLISERING

17 SEFRAK register over eldre bygninger : Riksantikvaren Side 1 av ) Riksantikvaren Nettstedskart Pressesider Ofte stilte spersmål EEI 1111 a a a Aktuelt Om Riksantikvaren Tema Prosjekter Veiledning Publikasjoner Kulturminnesøk NB!registeret Forside» Tema» Bygninger» SEFRAK-registeret [Skriv ut] Tema Arealplanlegging Arkeologi Byer og steder Bygninger Fartøy Fredete bygninger Istandsetting og vedlikehold SEFRAK-registeret Energi og miljø Kirker Forskning og utvikling Internasjonalt Kulturmiljøer Landskap Miljøovervåking Polare kulturminner Tekniske/industrielle kulturminner SEFRA,K register over eldre bygninger SEFRAK er eit landsdekkande register over eldre bygningar og andre kulturminne. Det rare namnet er opphavleg ei forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg, som var det organet som starta prosjektet. Ansvaret for registeret er seinare overteke av Riksantikvaren. SEFRAK vart bygt opp gjennom eit stort anlagt feltarbeid i åra Mange tusen registratorar samla då inn opplysningar om alle bygningar frå før år 1900 i Noreg. I delar av landet vart grensa for registrering sett noko lenger fram i tid, t.d. valde ein å registrere alt som var frå før 1945 i Finnmark. Med til arbeidet høyrde også kartfesting, oppmåling og fotografering av objekta. I alt er det registrert ca objekt i SEFRAK, av dei er i underkant av bygningar som framleis står. Resten er ruinar, andre minne enn hus eller objekt som er blitt borte etter at dei vart registrerte. Formål: SEFRAK er forst og fremst eit generelt kulturhistorisk register som kanskje særleg har verdi som kjeldemateriale for lokal historie. Men det vert også nytta av forvaltninga som eit utgangspunkt for å finne kvar det kan vere verneverdig bebyggelse. Det at ein bygning er registrert i SEFRAK gjev den ikkje automatisk nokon vernestatus. Oppføring i registeret inneber heller ikkje i seg sjølv spesielle restriksjonar for kva som kan gjerast med eit hus. Sjå meir her: SR_5./Nt pffi(- rsmål: 10 oå t000 Oppbevaring: Skjemamaterialet etter registreringane er no oppbevart hos dei enkelte fylkeskommunane, medan storparten av fotomaterialet finst hos Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. 1 fleire fylke og kommunar pågår det arbeld med å skanne gamle registreringsskjema og gjere dei tilgjengeleg gjennom ein eigen landsdekkande database i regi av Riksantikvaren. Opplysningane er også lagt inn på data og utgjer ein del av Statens Kartverk sitt eigedomsregister Matrikkelen, og er såleis også enkelt tilgjengeleg for den kommunale forvaltninga. Riksantikvaren publiserer også SEFRAK som ein såkalla WMS-tjeneste til bruk i geografiske informasjonssystem (GIS). Oppdatert 05. mars 2010 Riksantikvaren Universell utforming Urfolks og minoriteters kulturminner Verdensary Riksantikvaren Direktoratet for kulturminneforvaltning, Dronningensgate 13, Pb Dep., 0034 Oslo, Tlf , Faks E-post: Meld deg på vårt nyhetsbrev -Din e-post-adresse- Abonner på vår RSS idium WEBPUBLISERING

Innhald. Forord side 3. Introduksjon side 4. Feltarbeid side 7. Registrere kulturminne digitalt side 12. Skjemautfylling side 13

Innhald. Forord side 3. Introduksjon side 4. Feltarbeid side 7. Registrere kulturminne digitalt side 12. Skjemautfylling side 13 Innhald Forord side 3 Introduksjon side 4 Feltarbeid side 7 Registrere kulturminne digitalt side 12 Skjemautfylling side 13 Digitalisering side 17 Lenker side 20 Multimedia side 20 Regler for publisering

Detaljer

Kommunedelplan for. Stord kommune

Kommunedelplan for. Stord kommune Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø Stord kommune Vedteken 26.11.2009 I arbeidsgruppa som har arbeidd med kulturminneplan for kulturminne og kulutmiljø med bygningsvernplan har desse vore med:

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya

Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya Ivar Ertesvåg, april 1995 Dette er eit bidrag i stadnamnsaka Dimna/Dimnøya, om ei øy i Ulstein kommune. Statens kartverk gjorde vedtak om "Dimna" 29.3.95. Etter avtale vert

Detaljer

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Fjell Audit & Advisory November 2010 Innhald 1. Innleiing...6

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Telefon: 70162270/70165186 Faks: 70162099 Epost: post@mr.fylkesbibl.no kulturnett@ikamr.no Heimeside: http://www.mr.fylkesbibl.no

Detaljer

DYKKAR DATO VÅR DATO 2 5 SEPT 2006

DYKKAR DATO VÅR DATO 2 5 SEPT 2006 SAKSHANDSAMAR INNVALSTELEFON seniorkonsulent Siv Leden Nytrøen 22 94 04 00 DYKKAR REF. DYKKAR DATO TELEFAKS 22 94 04 04 VÅR REF. 06/1385 s1n Ark. Bf-260 VÅR DATO 2 5 SEPT 2006 Anne-Margrethe Konow Lund

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Digitalt planregister

Digitalt planregister Digitalt planregister Ein overføring av informasjon frå analogt arkiv og sakshandsamars hovud, til digitalt planarkiv på internett. Tittel: USB overføring... Erfaringar frå Meland kommune i Nordhordland

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

Arkheion VÅR MANGFOLDIGE FREMTID RAPPORT FRÅ BEVARINGSUTVALET SIDE 3-5

Arkheion VÅR MANGFOLDIGE FREMTID RAPPORT FRÅ BEVARINGSUTVALET SIDE 3-5 2#2002 Arkheion ØSTFOLD IKA IKA KONGSBERG AUST-AGDER-ARKIVET IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND IKA TRØNDELAG IKA MØRE OG ROMSDAL FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE ARKIV I NORDLAND IKA TROMS IKA

Detaljer

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Bygningsvern på musea Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland 1 Bygningsvern på musea Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Utarbeidd av Ryfylkemuseet

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt

Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Vaksne bruker tannlegetenester ulikt Det er til dels store forskjellar i bruken av tannlegetenester blant vaksne. går oftare til tannlegen enn menn, og dei yngste går sjeldnast. Vidare går dei med høg

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE. Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter 1964

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE. Avleveringsinstruks. arkiv skapt etter 1964 FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE Avleveringsinstruks arkiv skapt etter 1964 Avleveringsinstruksen er laga av kommunearkivordninga for å rettleia kommunane og fylkeskommunen i å ordna arkiv skapt etter

Detaljer

RÅD OM ISTANDSETTING AV ELDRE HUS

RÅD OM ISTANDSETTING AV ELDRE HUS , RÅD OM ISTANDSETTING AV ELDRE HUS Informasjon utarbeidd av fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal Informasjonsmateriellet bygger på erfaringar med rådgiving til eigarar av eldre trehus i fylket. Utvalde

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

Kva meiner turistane?

Kva meiner turistane? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 5 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 15/24 Kva meiner turistane? Brukarundersøking for Sognefjord.no Øyvind Heimset Larsen og Svein Ølnes VF Notat

Detaljer

Kulturminneplan. Fitjar kommune, høyringsutkast 2015-2025

Kulturminneplan. Fitjar kommune, høyringsutkast 2015-2025 Kulturminneplan Fitjar kommune, høyringsutkast 2015-2025 Innhald 1 INNLEIING OG BAKGRUNN FOR PLANEN... 3 2 TILTAK... 5 3 HISTORISK TEMADEL... 7 FITJAR SI HISTORIE MED UTVIKLINGSTREKK... 7 FREDA KULTURMINNE...

Detaljer

Rapport Finse 1222 Ulvik Herad Landskap Kulturminne og kulturmiljø

Rapport Finse 1222 Ulvik Herad Landskap Kulturminne og kulturmiljø PLAN VEST BERGEN AS 2009 Rapport Finse 1222 Ulvik Herad Landskap Kulturminne og kulturmiljø 24.04.09 1 av 18 Oppdragsgjevar: Finse 1222. Utarbeidd av og produsert av Plan Vest Bergen As, Domkirkegaten

Detaljer

ÅRRINGER. Med hammer og kalkulator

ÅRRINGER. Med hammer og kalkulator ÅRRINGER n y h e t s b r e v t i l p r i v a t e e i e r e a v f r e d e t e h u s o g a n l e g g Med hammer og kalkulator Før restaureringen starter er forutsigbarhet viktig både for eier og håndverker.

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

Prosjektrapport nr.14/2010

Prosjektrapport nr.14/2010 Prosjektrapport nr.14/2010 Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder Forfattar: Forskar Line Grønstad Prosjektrapport nr. 14/2010

Detaljer

På veg. Utvikling av eit informasjons- og underhaldningssystem for transportnæringa. Vestlandsforsking-rapport nr. 9/07

På veg. Utvikling av eit informasjons- og underhaldningssystem for transportnæringa. Vestlandsforsking-rapport nr. 9/07 Vestlandsforsking-rapport nr. 9/07 På veg Utvikling av eit informasjons- og underhaldningssystem for transportnæringa Nils Arne Hove, Håvard Myrvang og Svein Ølnes Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal

Detaljer

DOKUMENTINFORMASJON. kulturmilljø. 3.0. Dato : 19.09.2013. Tittel: Konsekvensutgreiing Florelandet Nord kulturminne og. Rapportnr : 2013/02

DOKUMENTINFORMASJON. kulturmilljø. 3.0. Dato : 19.09.2013. Tittel: Konsekvensutgreiing Florelandet Nord kulturminne og. Rapportnr : 2013/02 DOKUMENTINFORMASJON Tittel: Konsekvensutgreiing Florelandet Nord kulturminne og kulturmilljø. 3.0. Dato : 19.09.2013 Forfattar: Ørjan Engedal Rapportnr : 2013/02 Referanse: Engedal, Ø.2013: Konsekvensutgreiing

Detaljer