Årsmelding og rekneskap for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og rekneskap for 2014"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap for 2014

2 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2014 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Inger Karlsen Ivan Øy (tilsett medlem) Personlege vara medlemar: Marie-Helen Hollevik Brandsdal Jan Bent Høyum Ingvill Eldegard Ole Vidar Øren Per Inge Bale (tilsett vara medlem) Ivan Øy og Per Inge Bale er valde av dei tilsette. Styresaker Det har vore halde 8 styremøte, der 34 saker har vore handsama. Helse, miljø og tryggleik (HMS) Årdal Energi er sjølvstendig medlem i Bedrifthelse1. Alle våre tilsette har dermed eit tilbod gjennom bedriftshelsetenesta. Sjukefråværet for 2014 var på 3,3 %. Bruk av eigenmelding utgjorde 1,1 % av fråveret. Det vart meldt inn 54 uønskte hendingar i 2014, som er ein auke i innmeldte hendingar sidan i fjor. Desse hendingane vart handsama administrativt og tiltak er sett i verk. Innrapporterte hendingar vart kategorisert slik: 2 kritiske saker som var nesten ulykker, 15 alvorlige saker innanfor områda belysning (1), bygningar (2), elektrisk utstyr (1), jordfeil på nettet (8), køyretøy (1), målarar (1) og 1 forhold av anna karakter. I tillegg var 37 saker registrert som mindre alvorlege saker. Årdal Energi har gjennomført månadlege personalmøter der HMS står først på agendaen. Det er gjennomført førstehjelpskurs for alle tilsette, samt kurs i nedfiring av skadd person frå stolpe og kurs i tryggleik ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Årdal Energi, gjennom sal av rein vasskraft, ureinar ikkje det ytre miljøet. Årdal Energi er med på den kommunale renovasjonsordninga og har ein eigen avtale med eit lokalt firma for handtering av jern/metall og anna brennbart avfall. Likestilling Årdal Energi har ved utgangen av 2014, 3 kvinnelege tilsette. Verksemda har som målsetjing å ha ein arbeidsstokk og eit avtaleverk som sikrar likestilling. Lokalitetane er godt tilpassa begge kjønn. Side 2

3 1. jan. 13. jan. 25. jan. 6. feb. 18. feb. 1. mar apr. 18. apr. 30. apr. 12. mai. 24. mai. 5. jun. 17. jun. 29. jun. 11. jul. 23. jul. 4. aug. 16. aug. 28. aug. 9. sep. 21. sep. 3. okt. 15. okt. 27. okt. 8. nov. 20. nov. 2. des. 14. des. 26. des. Årsmelding frå styret Arbeidsområder gjennom året Året starta dramatisk med brannen i Lærdal, der Årdal Energi bidrog med mannskap og utstyr. Det vart her gjort ein viktig og god jobb som har gjeve oss erfaringar til å handtera framtidige beredskapssituasjonar. På Nettdrift kan ein nemna at nettstasjonane i Jens Davidsonsveg (K147), i krysset Øyravegen/Farnesvegen (K133) og på Jotunplassen (K131) er rehabilitert utvendig. K015 i Seimsdalen har fått nytt koplingsanlegg, K182 som forsyner Fardalslinja er flytta til K160 og K195 er rehabilitert og flytta på Tyinosen. I tillegg er det bygd om 2 nettstasjonar frå mastearrangement til bakkebetjent i Offerdalen, då dette er eit myndigheitskrav. Her står det att 3 nettstasjonar som skal byggast om i Som vedlikehald på nettet, har ein vidareført arbeidet med utvida vedlikehald av høgspentog lågspentlinjene. Årdal Energi har inngått samarbeid med fleire små og mellomstore energiverk i Nettalliansen om innkjøp og utbygging av Avanserte Måle og Styresystem (AMS). Implementering av AMS skal vera ferdigstilt innan Årdal Energi har bidrege med mange ressursar til Årdalsnett gjennom vakt, drift, administrative og prosjektrelaterte oppgåver. Utviklinga i kraftprisane Kraftmarknaden er fri og alle kan kjøpa krafta si der dei ynskjer. Årdal Energi har som målsetting å halda ein rimeleg pris til den lokale marknaden. Samstundes er det kraftsalet som kan gje oss store nok marginar til å oppfylle eigaren sine ynskjer om forteneste på konsesjonskrafta. Prisane i 2014 har vore relativt låge i høve til tidlegare år, snittprisen har vore 24,8 øre/kwh. Vår snittpris over året var 2,25 øre/kwh lågare enn budsjettert. 60,0 50,0 40,0 System pris 30,0 20,0 10,0 0,0 Figuren viser systemprisen til NordPool mot Årdal Energi sin kraftpris for Kilde: NordPool / Årdal Energi. Side 3

4 Øre/kWh Årsmelding frå styret Figuren viser utviklinga av årleg snittpris på kraft, i øre/kwh, utan avgifter Effektivitet i distribusjonsnettet Overføring av elektrisk kraft er monopol-verksemd. For å sjå til at overføringa av energi vert gjort så effektivt som mogeleg, fastset NVE årlege inntektsrammer. Samanlikning nettleiga (Kilde NVE) Tariffane er utan alle avgifter 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Aurland BKK Nett Luster Lærdal Sognekraft SFE Nett Stryn Sunnfjord Tussa Nett Årdal S&Fj fylke - snitt Serie1 40,50 22,60 26,40 30,30 40,40 39,50 37,60 36,70 28,00 39,50 34,15 26,00 Nettselskap Landsnitt Stolpediagrammet viser korleis prisane på nettleiga i 2014 var for nettselskapa i fylket, samt snittet for fylket og heile landet. Det må nemnast at nettleiga er avhengig av bustadmønster og topografi i dei ulike leveringsområda. Prisane er utan avgifter og rekna om til å gjelda ved eit snittforbruk på kwh/år. Side 4

5 Årsmelding frå styret Stolpediagrammet viser utviklinga av energileddet (øre/kwh) i nettleiga for bustadar, utan avgifter. Samarbeid / samanslutningar Samarbeidet innan SEIS AS er vidareført, men no meir som eit samarbeidsorgan. Energiselskapa tilknytt SEIS nyttar dette organet til samarbeid og informasjonsutveksling, slik at partane kan gjera kvarandre betre. Årdal Energi bidreg med ansvarleg for arbeid (sakyndig driftsleiar) for Norsun og Seimsdal Kraft. For å ivareta lærlingane på huset, har Årdal Energi eit godt samarbeid med Sogn Opplæringskontor. Planar For 2015 har vi planar om fleire nett-modifikasjonar for ytterlegare å gje kundane ei så stabil kraftforsyning som mogeleg. Vi vil halda fram med å arbeida for ny kraftutbygging i kommunen, noko som er med på å sikra gode vilkår for næringslivet i bygda. Planlegging for AMS vert ein viktig aktivitet gjennom året. Deleigde verksemder Status for verksemder som Årdal Energi er deleigar av: Årdalsnett AS Verksemda går godt og har ein sunn økonomi. Omsetning og resultat før skatt har auka betydeleg i høve til 2013.Talet på kundar har auka gjennom året grunna kjøp av breibandsnett i Tyinkrysset/ Filefjellområdet. Aksjonærsamansetninga i selskapet har ikkje endra seg i 2014, og det er ikkje føreslege å betala utbytte for Det har vore stabil drift gjennom året. Side 5

6 Årsmelding frå styret Seimsdal Kraft AS Kraftverket har hatt god drift og produsert 14,6 GWh i Dette er ein nedgang på 0,4 GWh i høve året før. Produksjon har vore mindre enn normalt grunna eit tørt år. God drift og gode avtalar er med på gje eit jamt godt resultat. Offerdal Kraftverk AS Konsesjonssøknad vart sendt inn til NVE i hausten Det er ikkje gjort endeleg vedtak til søknaden enno. Strategi og framtidsutsikter Årdal Energi skal halda fram med å bygga driftssikre fordelingsnett som syter for færre og kortare avbrot til det beste for kundane i Årdal. Årdal Energi skal vidare ha ein sunn og god økonomi, som gjev rett pris til kundane våre, samt avkasting til eigaren. For å nå desse måla skal Årdal Energi arbeida for at organisasjonen er mest mogeleg effektiv i form av å nytta gode teknologiske løysingar, vera aktive i samarbeidsformer som vil gjera oss meir konkurransedyktige, samt arbeida for gode arbeidstilhøve som gjer Årdal Energi til ein attraktiv arbeidsplass. Det er mange endringar på gang i energibransjen som vil påverka Årdal Energi sin arbeidsform i tida framover. Overgang til felles Elhub og innføring av AMS er allereie vedteke og sett i gang. Når konklusjonane etter «Reiten rapporten» og føreståande kommunesamanslåingar kjem, kan det vera andre faktorar her som medfører endringar i tida framover. Etiske retningsliner Årdal Energi har utarbeidd eigne grunnverdiar og etiske verdigrunnlag som set fokus på haldningar og åtferd som er forventa av den einskilde medarbeidar. Side 6

7

8 Nøkkeltal Finansieringsanalyse Side 8

9 Resultatrekneskap Side 9

10 Balanse Side 10

11

12 Noter Note 1 Varige driftsmiddel Side 12

13 Noter Note 2 Vurdering av kundefordringar Uteståande fordringar inneheld straumfordringar og andre kundefordringar, samt avsetning til usikre fordringar. Note 3 Bundne midlar I posten inngår bundne bankinnskot (skatt) med kr ,- Note 4 Eigenkapital Side 13

14 Noter Note 5 Meir- og mindreinntekt Side 14

15 Noter Årdal Energi KF hadde pr ei akkumulert mindreinntekt på kr I 2014 vart det ei samla meirinntekt på kr , slik at det pr er ei akkumulert mindreinntekt på kr Dette er ei kundefordring i Årdal Energi sin balanse. Alle nettverksemder er garantert en minimumsavkastning på 2 % i perioden Årdal Energi fekk ein korreksjon på inntektsramma hjå NVE på kr Korreksjonen er ført direkte mot eigenkapital iht. regnskapslova og god regnskapsskikk. Eventuelle framtidige korreksjonar av meir-/mindreinntekt vil bli regnskapsført på tilsvarande måte. Side 15

16 Noter Note 6 Lagerbeholdning Verdien på varelageret pr er kr Dette er ein reduksjon i varelageret på kr frå Note 7 Aksjar i andre selskap Side 16

17 Noter Note 8 Segmentrekneskap Side 17

18 Noter Note 9 Tilbakesal av konsesjonskraft Gjennom avtalen med Hydro har Årdal Energi kvart år kunne selje tilbake den konsesjonskrafta som ikkje vert nytta. Årdal Energi hadde i 2014 konsesjon på totalt MWh, eksklusiv framandleverandørar. Av dette tok Årdal Energi ut MWh.. Etter inngått avtale er differansen på MWh solgt tilbake til Hydro. Note 10 Ansvarleg lån Årdal Kommune I samband med fastsetjing av ny opningsbalanse for Årdal Energi i 1996 vart det vedteke å opprette eit ansvarleg lån frå Årdal kommune på kr Lånet er registrert som langsiktig gjeld i balansen. Årdal Energi må kvart år svare rente av dette lånet. Renta tilsvarer den gjennomsnittlege kommunalbankrenta gjennom rekneskapsåret + 1%. For 2014 har renta vore på 3,25 %. Note 11 Lønnskostnader og tal tilsette Årdal Energi har skifta pensjonsleverandør frå DNB Liv forsikring til KLP i Dette skiftet medførte eit eigenkapitalinnskot pålydande kr ,- som er balanseført i Årdal Energi sin rekneskap. Ordninga er administrert av Årdal kommune. Løpande pensjonspremie er bokført som pensjonskostnad i rekneskapen. Side 18

19 Revisjonsmelding Side 19

20 Revisjonsmelding Side 20

21 Organisering og drift av verksemda Selskapsform År 2014 er det 81. driftsåret for Årdal Energi KF, om ein legg stiftinga av Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning til grunn. Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning vart organisert etter at løyvinga for linjebygging til Farnes vart vedteken i heradstyre Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning fekk driftsløyve (mellombels) den 27.september 1933 og har sidan hatt kontinuerleg drift i fleire selskapsformer og namn. Dette elektrisitetsverket vart teke opp i L/L Årdal Kraftlag, som vart stifta L/L Årdal Kraftlag vart vidareført (ved oppkjøp) i Årdal Kommunale kraftforsyning, som vart skipa den Årdal Kommunale kraftforsyning skifta namn til Årdal Energiverk den , og vart frå same dato organisert som ei kommunal verksemd. Etter vedtak i kommunestyret den vart namnet endra til Årdal kommunale energiverk. I same vedtak vart Årdal kommunale energiverk gjort til ei kommunal særverksemd under Årdal kommune med eige styre etter 11 i kommunelova. Årdal kommunestyre gjorde den vedtak om å gjera selskapet om til kommunalt føretak (KF). Namnet vart då Årdal Energi KF frå og med Medlemskap i andre organisasjonar Årdal Energi er medlem av: Defo (Distriktenes energiforening) Kjøpekraft Vest KS Bedrift Revisjon Revisjon er utført av Sogn og Fjordane Revisjon IKS. Side 21

22 Eigedomar og vedlikehald av desse Sekundærstasjonar 1. Øvre Årdal 4 stk. Transformator 6,0 MVA, 6,0/6,0 kv 1 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i Hydro Aluminium - Metallverket sine lokale på Hydro sitt fabrikkområde i Øvre Årdal, Årdal Energi disponerer dette etter avtale. 2. Årdalstangen 2 stk. Transformator 10,0 MVA, 22,0/6,0 kv 1 stk. Koplingsanlegg 22,0 kv 1 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i eige bygg inne på Hydro Aluminium - Karbonverket sitt fabrikkområde på Årdalstangen, Årdal Energi disponerer tomten etter avtale. 3. Saltvika 2 stk. Transformator 1,8 MVA, 6,0/11,0 kv 2 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv og 11,0 kv Sekundærstasjonen er etablert på eigen tomt og bygg i Saltvika. 4. Seimsdal 2 stk. Koplingsanlegg 11,0 kv og 22,0 kv 1 stk. Transformator 2,0 MVA, 11,0/22,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i eige bygg, Årdal Energi disponerer tomten etter avtale. Fordelingsnett Høgspent fordelingsnett Matespenningar for høgspennings distribusjonsnett i Årdal Kommune er som følgjer: Øvre Årdal, Utladalen, Fardalen og Årdalstangen Seimsdal og Ofredal Seimsdal, Naddvik, Tyedalen / Moadalen 6,0 kv 11,0 kv 22,0 kv Det høgspente distribusjonsnettet er samansett av 51,88 km linjer, 87,27 km jordkabel, derav 4,23 km som sjøkabel. Side 22

23 Eigedomar og vedlikehald av desse Fordelingstransformatorar Årdal Energi har i dag 137 nettstasjonar, i desse er det plassert følgjande fordelingstransformatorar som har slik yting: Transformator omsetningsforhold Tal (stk.) Total yting (kva) 415 / 240 V / 240 V / 415 V / 240 V / 240 V / 415 V Til saman Desse fordelingstransformatorane er for det meste plassert i eigne nettstasjonar eller i stolpe arrangement. Lågspent fordelingsnett Årdal Energi sitt distribusjonsnett er 230V IT og 400 TN-C anlegg beståande av 178,47 km jordkabelanlegg og 48,86 km luftleidningsanlegg. Fibernett Fiberkabel i sjø og jord Årdal Energi har bygd fiberkabel, denne er forlagt slik: I sjø/vatn Seimsdalen Naddvik, 48 fiber m Naddvik Fodnes, 48 fiber m Fodnes Amla (Kaupanger), 48 fiber m Tyinosen Tyin Panorama, 48 fiber m Sum sjø/vatn m I jord/luft Øvre Årdal Tyinosen, 48 fiber m Seimsdalen Årdalstangen, 48 fiber m Seimsdalen Årdalstangen, 24 fiber m Sum jord/luft m Aggregat Transportable aggregat 75 kva, 230/400V dieselaggregat, montert på hengar Fleire mindre bensinaggregat 2 3 kw Faste aggregat 150 kva, 240V dieselaggregat, montert for å forsyna administrasjonsbygg i Øvre Årdal Side 23

24 Eigedomar og vedlikehald av desse Driftskontroll og sambandsutstyr Driftssentral Driftssentralen ved Årdal Energi er levert av NetControl. Her kan ein overvaka last og fjernstyra alle sekundærstasjonane. Dersom det oppstår feil eller om grenseverdiar vert nådd, vert det sendt SMS-melding til vakthavande. Driftssentralen har direkte samband til sekundærstasjonane via kabel. Ein får då ein kontinuerleg overvaking og betre responstid. Samband Internradiosystemet fungerer tilfredsstillande og gjev god dekning utanom delar av Moadalen, i løpet av 2015 vil vi utbetra dette. Inntil dette vert ferdig vert det nytta mobiltelefonar av type GSM som gjev ein tilfredsstillande dekking, samt ein satellitt telefon. Vidare finst det 15 mobiltelefonar. Andre eigedomar Årdal Energi har eigen tomt på 5515 m2 i Utladalsvegen 1 i Øvre Årdal, der det står eit kombinert administrasjonsbygg og lagerbygg. Bustaden i Storevegen Terrasse vart seld i På Årdalstangen har Årdal Energi ein kombinert sekundærstasjon og montørbase i Saltvika. Deler av eigedomen er leigd ut til anna verksemd. Transportutstyr Oversikt pr : Årsmodell Reg. nr. VW Transporter kassebil 2001 UC VW Transporter kassebil 2005 UC Volvo FM9 - lastebil m/kran 2005 CF Hyundai Terracan 4x4 vaktbil 2006 UC DanTruck 8450 MD 2005 ureg. Peugeot Partner varebil 2006 UC Peugeot Partner varebil 2009 UC Iveco bil m/personkorg 2009 SU Isuzu D-max 4WD - kassebil 2010 UC VW Caddy Maxi varebil 2012 UC VW Caddy Maxi varebil 2012 UC Peugeot Boxer lagsbil m/karm og kran 2014 UC Side 24

25 Driftstilhøve Drift Årdal Energi har hatt ein stabil drift av nettet. I løpet av året har Årdal Energi vore råka av følgjande større driftsforstyrringar: Heile Årdal var ute den 21.februar i ca. 15 min., pga. feil i overliggjande nett Heile Årdal var ute den 17.juli i ca. 20 min., pga. feil i overliggjande nett Tyinlinja var ute 25. og 26.juli i til saman 7t, pga. kraftig torever Avdalen og Vetti var utan straum den 29.desember i ca. 14 t, pga. tre på linja Årdal Energi har komplett rapportering av alle typar driftsforstyrringar i eigen feil- og avbrotsstatistikk, samt at dette vert utrekna og innrapportert til NVE gjennom Netbas. Omsetting av kraft og nett Kjøpsavtalar Årdal Energi kjøper all kraft i konsesjonskraft-avtalane Årdal kommune har med Hydro og Østfold Energi (ØE). Dette utgjer til saman 110,3 GWh. Hydro skal etter gjeldande avtaleverk samordna all konsesjonskraft for Årdal kommune og utføra naudsynt melding til Statnett. I tillegg skal dei syta for at Årdal har nok kraft disponibel til ei kvar tid. Hydro-avtalen er på til saman 73,8 GWh, fordelt med 65,8 GWh i Tyin utbygginga og 8,0 GWh i frå Fortun. Østfold Energi avtalen er på til saman 36,5 GWh. Prisen på all kraft i frå Hydro og ØE vert regulert årleg av OED (OED prisen). I tillegg kjem energiledd og fastavgift (residualledd) på innmating til sentralnettet og overføringskostnader i form av energiledd og fastavgift på overføring tilbake frå sentralnettet. Næraste sentralnettspunkt for Årdal Energi er Leirdøla i Luster. Side 25

26 Kraftpris i øre/kwh Nettleiga i øre/kwh Omsetting av kraft og nett Sal Kostnad for tap i distribusjonsnettet: MWh x 245,19 kr/mwh = kr. Det er nytta NVE sin tapspris i IR2014. Tariffar Endringar i kraftprisen og energileddet på nettleiga er illustrert i diagrammet under: 65,00 60,00 55,00 50,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20, Veker Kraftpris = Nettleiga = 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 Kraftprisen til Årdal Energi har vore god i konkurransebiletet for Årdal. Side 26

27 Kundar og DLE Kundekontraktar Pr var det registrert 3592 kontraktar med kundar i Årdal. Installasjonskontroll, DLE DLE har som hovudoppgåver å utføra tilsyn med elektriske installasjonar i vårt forsyningsområde, marknadskontroll og revisjon av elektroinstallatørane sitt internkontrollsystem. I tillegg skal vi informera om el-tryggleik spesielt til eldre og barn. I år har vi nytta oss av E-trygg for gjennomføring av ein del kontrollar, då vår eigen resurs på område har vore nytta i andre prosjekt. For brann- og ulykkesetterforsking har Årdal Energi inngått avtale med Etrygg AS. Det er i 2014 utført: Planlagd Utført Tilsyn med private anlegg 150 stk. 101 stk. Enkle helseinstitusjonar 1 stk. 0 stk. Tilsyn med elektroentreprenørar 1 stk. 0 stk. Tilsyn med gardsbruk 1 stk. 0 stk. Tilsyn med andre 18 stk. 1 stk. næringsverksemder Informasjonsarbeid 1 mnd. 1 mnd. Målesystem Årdal Energi nyttar delvis oppringt samband, fiber og radio for å samla inn måleverdiar til kundar med over kwh i årleg forbruk og til andre forretningskundar. Pr er det ca. 110 slike system i drift. Årdal Energi nyttar også same systemet for kontroll med innmating, for å fylgje opp den totale energimengda inn i Årdal Energi sitt nett. Systemet, målarar og måleterminalar er levert av Kamstrup. Øvrig verksemd Entreprenør Årdal Energi har utført arbeid for Årdal kommune, Årdalsnett, Østfold Energi, Aurland Energiverk, Lærdal Energi, Statens Vegvesen, Nødnettet, samt mindre oppdrag for private kundar. Side 27

28 Årdal Energi KF - Utladalsvegen ØVRE ÅRDAL Tlf:

Årsmelding og rekneskap for 2013

Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2013 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Judith Solheimslid

Detaljer

Årsmelding og årsrekneskap 2009

Årsmelding og årsrekneskap 2009 1 Årsmelding og årsrekneskap 2009 Arbeid på linja til Offerdalen Foto: Oskar Andersen Ny korgbil Rimeleg kraft til alle Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2009 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET...4

Detaljer

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET... 4 STYRESAKER... 4 HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMS)... 4 UREINING... 4 VIKTIGE HENDINGAR... 5 LIKESTILLING... 5 UTVIKLINGA

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for 2016

Årsmelding og rekneskap for 2016 Årsmelding og rekneskap for 2016 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2016 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Sandra Opheim (nestleiar) Aleksander Øren Heen Trude

Detaljer

Årsmelding 2008. Rimeleg kraft til alle. Ny nettstasjon v/jotunheimen Øvre Årdal. Ny nettstasjon ved pumpestasjon på Årdalstangen

Årsmelding 2008. Rimeleg kraft til alle. Ny nettstasjon v/jotunheimen Øvre Årdal. Ny nettstasjon ved pumpestasjon på Årdalstangen 1 Årsmelding 2008 Ny nettstasjon v/jotunheimen Øvre Årdal Ny nettstasjon ved pumpestasjon på Årdalstangen Rimeleg kraft til alle Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2008 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4

Detaljer

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle 1 Årsrapport 2007 Ny kabelkanal (OPI) til Dooria Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen Rimeleg kraft til alle Årsrapport og rekneskap 2007 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET 4 2 NØKKELTAL 9 3

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for 2012

Årsmelding og rekneskap for 2012 Årsmelding og rekneskap for 2012 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2012 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET... 4 STYRESAKER... 4 HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMS)... 4 UREINING... 4 VIKTIGE HENDINGAR...

Detaljer

Årsrapport 2005. Ny fiberkabel i fjorden etter raset i Naddvik. Elevar på skulebesøk prøver utstyr hjå Årdal Energi. Rimeleg kraft til alle

Årsrapport 2005. Ny fiberkabel i fjorden etter raset i Naddvik. Elevar på skulebesøk prøver utstyr hjå Årdal Energi. Rimeleg kraft til alle 1 Årsrapport 2005 Ny fiberkabel i fjorden etter raset i Naddvik. Rimeleg kraft til alle Elevar på skulebesøk prøver utstyr hjå Årdal Energi Årsrapport og rekneskap 2005 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 18. driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 18. driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 18. driftsår 2 Ny nettstasjon Hylland under bygging. Foto: Stian E Bjørnestad Framside: Revisjon av linje Nyheim til Bjørgo. Foto: Bård S Bjørgum Radiolinkmast

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Møte kommunestyret 25.02.2016

Møte kommunestyret 25.02.2016 Møte kommunestyret 25.02.2016 Luster Energiverk AS Selskapet stifta i 1915. Vart 100 år 11 februar i fjor. 34 tilsette, 29 fast tilsette og 5 lærlingar Nettdrift, kraftomsetning, installasjon,fiber og

Detaljer

Okken kraft Lærdal KF

Okken kraft Lærdal KF Budsjett 2017 Okken kraft Lærdal KF Lærdal kommune får inntekter frå både konsesjonar for utvinning av vasskraft og eige kraftproduksjon. Gjennom kommunestyrevedtak 7.3.2013 vart Okken Kraft Lærdal KF

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Utlevering av refleksvestar til ungar i barnehagen. Olav Ødegård nytilsett kundeservice/dle. Ørjan Bøyum ny Marknadssjef

Utlevering av refleksvestar til ungar i barnehagen. Olav Ødegård nytilsett kundeservice/dle. Ørjan Bøyum ny Marknadssjef Årsmelding og rekneskap 2012 Driftsåret 2012 78 driftsår 2 Utlevering av refleksvestar til ungar i barnehagen. Olav Ødegård nytilsett kundeservice/dle. Bygging av Nedre Kvemma kraftverk. Ørjan Bøyum ny

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter I tillegg Grunnrenteskatt og overskotsskatt. Dette er skattar som i sin heilheit går til staten. - Side 1 - Eigedomsskatt

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA)

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA) Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA) Risikostrategi 2013 Grimstad 14. desember 2012 Bjørgulv Sverdrup Lund, styreleiar OVERORDNA MÅLSETTING Konsesjonskraftfondet skal vere ein leiande nasjonal

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 Innhald: Årsmelding frå styret: side: 3 Resultatrekneskap og balanse side: 9 Kontrantstraumoppstilling side: 13 Noter til rekneskapen side: 14 Melding

Detaljer

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TERTIALRAPPORT 2 59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT (72,1) KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TOTALKAPITAL (2 166,5) 2 665,0 NETTO FINANS (-27,5) -30,9 Beløp i mill.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR

ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR Forsand Elverk KF STYRET SI MELDING. ORGANISASJON. Forsand Elverk vart starta i 1944. Elverket er eit kommunalt føretak som Forsand Kommune eig med kommunestyret som øvste

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SOGN OG FJORDANE ENERGI

SOGN OG FJORDANE ENERGI SOGN OG FJORDANE ENERGI Johannes Rauboti, konsernsjef Fylkestinget, Loen, 13. juni 2017 Denne presentasjonen Om SFE og resultatet 2016 Investeringsplanar og emisjon i SFE Utgreiingar med andre selskap

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

RISIKOSTRATEGI. Styret og PFU på veg inn i Kvilldal kraftverk, august 2015

RISIKOSTRATEGI. Styret og PFU på veg inn i Kvilldal kraftverk, august 2015 RISIKOSTRATEGI Styret og PFU på veg inn i Kvilldal kraftverk, august 2015 Vedtatt styret 30.09.2016 BAKGRUNN OG MÅLSETTING Konsesjonskraft IKS (KIKS) er ein sjølvstendig deltakar i kraftmarknaden. Målsettinga

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014

Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014 Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014 Nettariffar Overføringstariffane er sett opp etter kva type anlegg som tek ut straumen; bruksområde og/eller uttaksstorleik. Dei ulike overføringstariffane skal dekka

Detaljer

Rapportering finans 31.08.2014

Rapportering finans 31.08.2014 Rapportering finans 31.08.2014 Reglane for rapportering er heimla i forskrift om finansforvaltning for kommunar og fylkeskommunar gjeldane frå 1 juli 2010 samt Fjell kommune sitt nye finansreglement vedtatt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

INFORMASJON. Kraftfull og nyskapande - frå fjordfylket. Kundeinformasjon. frå SFE Nett AS. www.sfe.no. Nettleigesatsar gjeldande frå 01.01.

INFORMASJON. Kraftfull og nyskapande - frå fjordfylket. Kundeinformasjon. frå SFE Nett AS. www.sfe.no. Nettleigesatsar gjeldande frå 01.01. INFORMASJON Kraftfull og nyskapande - frå fjordfylket Kundeinformasjon frå SFE Nett AS Nettleigesatsar gjeldande frå 01.01.2010 www.sfe.no 1 SFE Nett AS må auke nettleiga Nettleiga du betaler skal dekke

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010 Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i er lokalisert på vestlandet, nord/aust i Rogaland Geografisk Høgspentnett Høgspentnett Historikk Starta 1916 Kommunalt

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Innkalling til Årsmøte i Aurland Kabel TV Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Deltakere: Abonnenter i Aurland Kabel TV Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Årsmelding

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Årsmelding 2013. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2013. Suldal Elverk KF Årsmelding 2013 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) 24,4 RESULTAT FØR SKATT , ,0-15,6 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2)

40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) 24,4 RESULTAT FØR SKATT , ,0-15,6 TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2) TERTIALRAPPORT 1 2014 40,0 DRIFTSRESULTAT (70,3) KRAFTPRODUKSJON GWh (198) OMSETNING (309,2) 24,4 RESULTAT FØR SKATT (55,2) TOTALKAPITAL (2 236,9) NETTO FINANS (-15,1) Beløp i mill. kroner. Tilsvarande

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Grunnlag: Rapport av 20. oktober 2010 Eirik Jørum, ECgroup Trondheim Innhald 1. Innleiing 2. Hovudpunkt frå strategiarbeid våren 2010 3. Utfordringar

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Driftsavtale mellom og Ålesund kommune 1. Avtalepartar 1.1. Avtalepartar er og Ålesund kommune. 1.2. Avtalen og eventuelle endringar til denne skal vedtakast av Ålesund bystyre

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftproduksjon i Luster kommune I Luster kommune vert det produsert ca 3300 gwh årleg, Luster er ein stor kraftkommune i nasjonal samanheng

Detaljer

Fjelberg Kraftlag SA

Fjelberg Kraftlag SA Årsmelding 2009 Fjelberg Kraftlag SA Årsmelding og rekneskap for 2009 62. driftsår Innhald side Årsmelding frå styret 1 Resultatrekneskap 8 Balanse 9 Kontantstraumsanalyse 11 Noter til rekneskapen 2009

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF

ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF Ny brannstasjon i Eidsdal vart teken i bruk i 2015. Innhald 1.0 Norddal Eigedomsselskap KF formål, oppgåver og organisering etter vedtektene. 2.0 Hovudoppgåver

Detaljer

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011 Presentasjon av SFE-konsernet Fylkestinget, 7.6.2011 Denne presentasjonen Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og investering i kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Kjøpet av

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

TARIFFAR FRÅ 01.01.2015

TARIFFAR FRÅ 01.01.2015 TARIFFAR FRÅ 01.01.2015 Alle tariffar er i utgangspunktet sett opp utan mva og forbruksavgift. H-tariff for hushald og gardsbruk. H 4 Kilowattime tariff. Nettleige: Fastbeløp for anlegg med hovedsikringar

Detaljer

NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldande frå 01.01.2014

NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldande frå 01.01.2014 NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldande frå 01.01.2014 NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2014. Fellesføresegner. 0.0 Elektrisk kraft og nettleige vert levert etter

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Lærdal Energi AS Postboks 94 6886 Lærdal Deres ref Vår ref 07/00534 07/01821-3 Dato 19 MAI 2008 Klage på NVEs vedtak om tariffering i Borgund Det synast til klage

Detaljer

Smarte målarar (AMS) Status og planar for installasjon per november Arne Venjum 5

Smarte målarar (AMS) Status og planar for installasjon per november Arne Venjum 5 Smarte målarar (AMS) Status og planar for installasjon per november 2017 Arne Venjum 5 2018 R A P P O R T Rapport nr 5-2018 Smarte målarar (AMS) Utgitt av: Redaktør: Forfattarar: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer