Årsmelding og rekneskap for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og rekneskap for 2014"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap for 2014

2 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2014 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Inger Karlsen Ivan Øy (tilsett medlem) Personlege vara medlemar: Marie-Helen Hollevik Brandsdal Jan Bent Høyum Ingvill Eldegard Ole Vidar Øren Per Inge Bale (tilsett vara medlem) Ivan Øy og Per Inge Bale er valde av dei tilsette. Styresaker Det har vore halde 8 styremøte, der 34 saker har vore handsama. Helse, miljø og tryggleik (HMS) Årdal Energi er sjølvstendig medlem i Bedrifthelse1. Alle våre tilsette har dermed eit tilbod gjennom bedriftshelsetenesta. Sjukefråværet for 2014 var på 3,3 %. Bruk av eigenmelding utgjorde 1,1 % av fråveret. Det vart meldt inn 54 uønskte hendingar i 2014, som er ein auke i innmeldte hendingar sidan i fjor. Desse hendingane vart handsama administrativt og tiltak er sett i verk. Innrapporterte hendingar vart kategorisert slik: 2 kritiske saker som var nesten ulykker, 15 alvorlige saker innanfor områda belysning (1), bygningar (2), elektrisk utstyr (1), jordfeil på nettet (8), køyretøy (1), målarar (1) og 1 forhold av anna karakter. I tillegg var 37 saker registrert som mindre alvorlege saker. Årdal Energi har gjennomført månadlege personalmøter der HMS står først på agendaen. Det er gjennomført førstehjelpskurs for alle tilsette, samt kurs i nedfiring av skadd person frå stolpe og kurs i tryggleik ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Årdal Energi, gjennom sal av rein vasskraft, ureinar ikkje det ytre miljøet. Årdal Energi er med på den kommunale renovasjonsordninga og har ein eigen avtale med eit lokalt firma for handtering av jern/metall og anna brennbart avfall. Likestilling Årdal Energi har ved utgangen av 2014, 3 kvinnelege tilsette. Verksemda har som målsetjing å ha ein arbeidsstokk og eit avtaleverk som sikrar likestilling. Lokalitetane er godt tilpassa begge kjønn. Side 2

3 1. jan. 13. jan. 25. jan. 6. feb. 18. feb. 1. mar apr. 18. apr. 30. apr. 12. mai. 24. mai. 5. jun. 17. jun. 29. jun. 11. jul. 23. jul. 4. aug. 16. aug. 28. aug. 9. sep. 21. sep. 3. okt. 15. okt. 27. okt. 8. nov. 20. nov. 2. des. 14. des. 26. des. Årsmelding frå styret Arbeidsområder gjennom året Året starta dramatisk med brannen i Lærdal, der Årdal Energi bidrog med mannskap og utstyr. Det vart her gjort ein viktig og god jobb som har gjeve oss erfaringar til å handtera framtidige beredskapssituasjonar. På Nettdrift kan ein nemna at nettstasjonane i Jens Davidsonsveg (K147), i krysset Øyravegen/Farnesvegen (K133) og på Jotunplassen (K131) er rehabilitert utvendig. K015 i Seimsdalen har fått nytt koplingsanlegg, K182 som forsyner Fardalslinja er flytta til K160 og K195 er rehabilitert og flytta på Tyinosen. I tillegg er det bygd om 2 nettstasjonar frå mastearrangement til bakkebetjent i Offerdalen, då dette er eit myndigheitskrav. Her står det att 3 nettstasjonar som skal byggast om i Som vedlikehald på nettet, har ein vidareført arbeidet med utvida vedlikehald av høgspentog lågspentlinjene. Årdal Energi har inngått samarbeid med fleire små og mellomstore energiverk i Nettalliansen om innkjøp og utbygging av Avanserte Måle og Styresystem (AMS). Implementering av AMS skal vera ferdigstilt innan Årdal Energi har bidrege med mange ressursar til Årdalsnett gjennom vakt, drift, administrative og prosjektrelaterte oppgåver. Utviklinga i kraftprisane Kraftmarknaden er fri og alle kan kjøpa krafta si der dei ynskjer. Årdal Energi har som målsetting å halda ein rimeleg pris til den lokale marknaden. Samstundes er det kraftsalet som kan gje oss store nok marginar til å oppfylle eigaren sine ynskjer om forteneste på konsesjonskrafta. Prisane i 2014 har vore relativt låge i høve til tidlegare år, snittprisen har vore 24,8 øre/kwh. Vår snittpris over året var 2,25 øre/kwh lågare enn budsjettert. 60,0 50,0 40,0 System pris 30,0 20,0 10,0 0,0 Figuren viser systemprisen til NordPool mot Årdal Energi sin kraftpris for Kilde: NordPool / Årdal Energi. Side 3

4 Øre/kWh Årsmelding frå styret Figuren viser utviklinga av årleg snittpris på kraft, i øre/kwh, utan avgifter Effektivitet i distribusjonsnettet Overføring av elektrisk kraft er monopol-verksemd. For å sjå til at overføringa av energi vert gjort så effektivt som mogeleg, fastset NVE årlege inntektsrammer. Samanlikning nettleiga (Kilde NVE) Tariffane er utan alle avgifter 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Aurland BKK Nett Luster Lærdal Sognekraft SFE Nett Stryn Sunnfjord Tussa Nett Årdal S&Fj fylke - snitt Serie1 40,50 22,60 26,40 30,30 40,40 39,50 37,60 36,70 28,00 39,50 34,15 26,00 Nettselskap Landsnitt Stolpediagrammet viser korleis prisane på nettleiga i 2014 var for nettselskapa i fylket, samt snittet for fylket og heile landet. Det må nemnast at nettleiga er avhengig av bustadmønster og topografi i dei ulike leveringsområda. Prisane er utan avgifter og rekna om til å gjelda ved eit snittforbruk på kwh/år. Side 4

5 Årsmelding frå styret Stolpediagrammet viser utviklinga av energileddet (øre/kwh) i nettleiga for bustadar, utan avgifter. Samarbeid / samanslutningar Samarbeidet innan SEIS AS er vidareført, men no meir som eit samarbeidsorgan. Energiselskapa tilknytt SEIS nyttar dette organet til samarbeid og informasjonsutveksling, slik at partane kan gjera kvarandre betre. Årdal Energi bidreg med ansvarleg for arbeid (sakyndig driftsleiar) for Norsun og Seimsdal Kraft. For å ivareta lærlingane på huset, har Årdal Energi eit godt samarbeid med Sogn Opplæringskontor. Planar For 2015 har vi planar om fleire nett-modifikasjonar for ytterlegare å gje kundane ei så stabil kraftforsyning som mogeleg. Vi vil halda fram med å arbeida for ny kraftutbygging i kommunen, noko som er med på å sikra gode vilkår for næringslivet i bygda. Planlegging for AMS vert ein viktig aktivitet gjennom året. Deleigde verksemder Status for verksemder som Årdal Energi er deleigar av: Årdalsnett AS Verksemda går godt og har ein sunn økonomi. Omsetning og resultat før skatt har auka betydeleg i høve til 2013.Talet på kundar har auka gjennom året grunna kjøp av breibandsnett i Tyinkrysset/ Filefjellområdet. Aksjonærsamansetninga i selskapet har ikkje endra seg i 2014, og det er ikkje føreslege å betala utbytte for Det har vore stabil drift gjennom året. Side 5

6 Årsmelding frå styret Seimsdal Kraft AS Kraftverket har hatt god drift og produsert 14,6 GWh i Dette er ein nedgang på 0,4 GWh i høve året før. Produksjon har vore mindre enn normalt grunna eit tørt år. God drift og gode avtalar er med på gje eit jamt godt resultat. Offerdal Kraftverk AS Konsesjonssøknad vart sendt inn til NVE i hausten Det er ikkje gjort endeleg vedtak til søknaden enno. Strategi og framtidsutsikter Årdal Energi skal halda fram med å bygga driftssikre fordelingsnett som syter for færre og kortare avbrot til det beste for kundane i Årdal. Årdal Energi skal vidare ha ein sunn og god økonomi, som gjev rett pris til kundane våre, samt avkasting til eigaren. For å nå desse måla skal Årdal Energi arbeida for at organisasjonen er mest mogeleg effektiv i form av å nytta gode teknologiske løysingar, vera aktive i samarbeidsformer som vil gjera oss meir konkurransedyktige, samt arbeida for gode arbeidstilhøve som gjer Årdal Energi til ein attraktiv arbeidsplass. Det er mange endringar på gang i energibransjen som vil påverka Årdal Energi sin arbeidsform i tida framover. Overgang til felles Elhub og innføring av AMS er allereie vedteke og sett i gang. Når konklusjonane etter «Reiten rapporten» og føreståande kommunesamanslåingar kjem, kan det vera andre faktorar her som medfører endringar i tida framover. Etiske retningsliner Årdal Energi har utarbeidd eigne grunnverdiar og etiske verdigrunnlag som set fokus på haldningar og åtferd som er forventa av den einskilde medarbeidar. Side 6

7

8 Nøkkeltal Finansieringsanalyse Side 8

9 Resultatrekneskap Side 9

10 Balanse Side 10

11

12 Noter Note 1 Varige driftsmiddel Side 12

13 Noter Note 2 Vurdering av kundefordringar Uteståande fordringar inneheld straumfordringar og andre kundefordringar, samt avsetning til usikre fordringar. Note 3 Bundne midlar I posten inngår bundne bankinnskot (skatt) med kr ,- Note 4 Eigenkapital Side 13

14 Noter Note 5 Meir- og mindreinntekt Side 14

15 Noter Årdal Energi KF hadde pr ei akkumulert mindreinntekt på kr I 2014 vart det ei samla meirinntekt på kr , slik at det pr er ei akkumulert mindreinntekt på kr Dette er ei kundefordring i Årdal Energi sin balanse. Alle nettverksemder er garantert en minimumsavkastning på 2 % i perioden Årdal Energi fekk ein korreksjon på inntektsramma hjå NVE på kr Korreksjonen er ført direkte mot eigenkapital iht. regnskapslova og god regnskapsskikk. Eventuelle framtidige korreksjonar av meir-/mindreinntekt vil bli regnskapsført på tilsvarande måte. Side 15

16 Noter Note 6 Lagerbeholdning Verdien på varelageret pr er kr Dette er ein reduksjon i varelageret på kr frå Note 7 Aksjar i andre selskap Side 16

17 Noter Note 8 Segmentrekneskap Side 17

18 Noter Note 9 Tilbakesal av konsesjonskraft Gjennom avtalen med Hydro har Årdal Energi kvart år kunne selje tilbake den konsesjonskrafta som ikkje vert nytta. Årdal Energi hadde i 2014 konsesjon på totalt MWh, eksklusiv framandleverandørar. Av dette tok Årdal Energi ut MWh.. Etter inngått avtale er differansen på MWh solgt tilbake til Hydro. Note 10 Ansvarleg lån Årdal Kommune I samband med fastsetjing av ny opningsbalanse for Årdal Energi i 1996 vart det vedteke å opprette eit ansvarleg lån frå Årdal kommune på kr Lånet er registrert som langsiktig gjeld i balansen. Årdal Energi må kvart år svare rente av dette lånet. Renta tilsvarer den gjennomsnittlege kommunalbankrenta gjennom rekneskapsåret + 1%. For 2014 har renta vore på 3,25 %. Note 11 Lønnskostnader og tal tilsette Årdal Energi har skifta pensjonsleverandør frå DNB Liv forsikring til KLP i Dette skiftet medførte eit eigenkapitalinnskot pålydande kr ,- som er balanseført i Årdal Energi sin rekneskap. Ordninga er administrert av Årdal kommune. Løpande pensjonspremie er bokført som pensjonskostnad i rekneskapen. Side 18

19 Revisjonsmelding Side 19

20 Revisjonsmelding Side 20

21 Organisering og drift av verksemda Selskapsform År 2014 er det 81. driftsåret for Årdal Energi KF, om ein legg stiftinga av Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning til grunn. Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning vart organisert etter at løyvinga for linjebygging til Farnes vart vedteken i heradstyre Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning fekk driftsløyve (mellombels) den 27.september 1933 og har sidan hatt kontinuerleg drift i fleire selskapsformer og namn. Dette elektrisitetsverket vart teke opp i L/L Årdal Kraftlag, som vart stifta L/L Årdal Kraftlag vart vidareført (ved oppkjøp) i Årdal Kommunale kraftforsyning, som vart skipa den Årdal Kommunale kraftforsyning skifta namn til Årdal Energiverk den , og vart frå same dato organisert som ei kommunal verksemd. Etter vedtak i kommunestyret den vart namnet endra til Årdal kommunale energiverk. I same vedtak vart Årdal kommunale energiverk gjort til ei kommunal særverksemd under Årdal kommune med eige styre etter 11 i kommunelova. Årdal kommunestyre gjorde den vedtak om å gjera selskapet om til kommunalt føretak (KF). Namnet vart då Årdal Energi KF frå og med Medlemskap i andre organisasjonar Årdal Energi er medlem av: Defo (Distriktenes energiforening) Kjøpekraft Vest KS Bedrift Revisjon Revisjon er utført av Sogn og Fjordane Revisjon IKS. Side 21

22 Eigedomar og vedlikehald av desse Sekundærstasjonar 1. Øvre Årdal 4 stk. Transformator 6,0 MVA, 6,0/6,0 kv 1 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i Hydro Aluminium - Metallverket sine lokale på Hydro sitt fabrikkområde i Øvre Årdal, Årdal Energi disponerer dette etter avtale. 2. Årdalstangen 2 stk. Transformator 10,0 MVA, 22,0/6,0 kv 1 stk. Koplingsanlegg 22,0 kv 1 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i eige bygg inne på Hydro Aluminium - Karbonverket sitt fabrikkområde på Årdalstangen, Årdal Energi disponerer tomten etter avtale. 3. Saltvika 2 stk. Transformator 1,8 MVA, 6,0/11,0 kv 2 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv og 11,0 kv Sekundærstasjonen er etablert på eigen tomt og bygg i Saltvika. 4. Seimsdal 2 stk. Koplingsanlegg 11,0 kv og 22,0 kv 1 stk. Transformator 2,0 MVA, 11,0/22,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i eige bygg, Årdal Energi disponerer tomten etter avtale. Fordelingsnett Høgspent fordelingsnett Matespenningar for høgspennings distribusjonsnett i Årdal Kommune er som følgjer: Øvre Årdal, Utladalen, Fardalen og Årdalstangen Seimsdal og Ofredal Seimsdal, Naddvik, Tyedalen / Moadalen 6,0 kv 11,0 kv 22,0 kv Det høgspente distribusjonsnettet er samansett av 51,88 km linjer, 87,27 km jordkabel, derav 4,23 km som sjøkabel. Side 22

23 Eigedomar og vedlikehald av desse Fordelingstransformatorar Årdal Energi har i dag 137 nettstasjonar, i desse er det plassert følgjande fordelingstransformatorar som har slik yting: Transformator omsetningsforhold Tal (stk.) Total yting (kva) 415 / 240 V / 240 V / 415 V / 240 V / 240 V / 415 V Til saman Desse fordelingstransformatorane er for det meste plassert i eigne nettstasjonar eller i stolpe arrangement. Lågspent fordelingsnett Årdal Energi sitt distribusjonsnett er 230V IT og 400 TN-C anlegg beståande av 178,47 km jordkabelanlegg og 48,86 km luftleidningsanlegg. Fibernett Fiberkabel i sjø og jord Årdal Energi har bygd fiberkabel, denne er forlagt slik: I sjø/vatn Seimsdalen Naddvik, 48 fiber m Naddvik Fodnes, 48 fiber m Fodnes Amla (Kaupanger), 48 fiber m Tyinosen Tyin Panorama, 48 fiber m Sum sjø/vatn m I jord/luft Øvre Årdal Tyinosen, 48 fiber m Seimsdalen Årdalstangen, 48 fiber m Seimsdalen Årdalstangen, 24 fiber m Sum jord/luft m Aggregat Transportable aggregat 75 kva, 230/400V dieselaggregat, montert på hengar Fleire mindre bensinaggregat 2 3 kw Faste aggregat 150 kva, 240V dieselaggregat, montert for å forsyna administrasjonsbygg i Øvre Årdal Side 23

24 Eigedomar og vedlikehald av desse Driftskontroll og sambandsutstyr Driftssentral Driftssentralen ved Årdal Energi er levert av NetControl. Her kan ein overvaka last og fjernstyra alle sekundærstasjonane. Dersom det oppstår feil eller om grenseverdiar vert nådd, vert det sendt SMS-melding til vakthavande. Driftssentralen har direkte samband til sekundærstasjonane via kabel. Ein får då ein kontinuerleg overvaking og betre responstid. Samband Internradiosystemet fungerer tilfredsstillande og gjev god dekning utanom delar av Moadalen, i løpet av 2015 vil vi utbetra dette. Inntil dette vert ferdig vert det nytta mobiltelefonar av type GSM som gjev ein tilfredsstillande dekking, samt ein satellitt telefon. Vidare finst det 15 mobiltelefonar. Andre eigedomar Årdal Energi har eigen tomt på 5515 m2 i Utladalsvegen 1 i Øvre Årdal, der det står eit kombinert administrasjonsbygg og lagerbygg. Bustaden i Storevegen Terrasse vart seld i På Årdalstangen har Årdal Energi ein kombinert sekundærstasjon og montørbase i Saltvika. Deler av eigedomen er leigd ut til anna verksemd. Transportutstyr Oversikt pr : Årsmodell Reg. nr. VW Transporter kassebil 2001 UC VW Transporter kassebil 2005 UC Volvo FM9 - lastebil m/kran 2005 CF Hyundai Terracan 4x4 vaktbil 2006 UC DanTruck 8450 MD 2005 ureg. Peugeot Partner varebil 2006 UC Peugeot Partner varebil 2009 UC Iveco bil m/personkorg 2009 SU Isuzu D-max 4WD - kassebil 2010 UC VW Caddy Maxi varebil 2012 UC VW Caddy Maxi varebil 2012 UC Peugeot Boxer lagsbil m/karm og kran 2014 UC Side 24

25 Driftstilhøve Drift Årdal Energi har hatt ein stabil drift av nettet. I løpet av året har Årdal Energi vore råka av følgjande større driftsforstyrringar: Heile Årdal var ute den 21.februar i ca. 15 min., pga. feil i overliggjande nett Heile Årdal var ute den 17.juli i ca. 20 min., pga. feil i overliggjande nett Tyinlinja var ute 25. og 26.juli i til saman 7t, pga. kraftig torever Avdalen og Vetti var utan straum den 29.desember i ca. 14 t, pga. tre på linja Årdal Energi har komplett rapportering av alle typar driftsforstyrringar i eigen feil- og avbrotsstatistikk, samt at dette vert utrekna og innrapportert til NVE gjennom Netbas. Omsetting av kraft og nett Kjøpsavtalar Årdal Energi kjøper all kraft i konsesjonskraft-avtalane Årdal kommune har med Hydro og Østfold Energi (ØE). Dette utgjer til saman 110,3 GWh. Hydro skal etter gjeldande avtaleverk samordna all konsesjonskraft for Årdal kommune og utføra naudsynt melding til Statnett. I tillegg skal dei syta for at Årdal har nok kraft disponibel til ei kvar tid. Hydro-avtalen er på til saman 73,8 GWh, fordelt med 65,8 GWh i Tyin utbygginga og 8,0 GWh i frå Fortun. Østfold Energi avtalen er på til saman 36,5 GWh. Prisen på all kraft i frå Hydro og ØE vert regulert årleg av OED (OED prisen). I tillegg kjem energiledd og fastavgift (residualledd) på innmating til sentralnettet og overføringskostnader i form av energiledd og fastavgift på overføring tilbake frå sentralnettet. Næraste sentralnettspunkt for Årdal Energi er Leirdøla i Luster. Side 25

26 Kraftpris i øre/kwh Nettleiga i øre/kwh Omsetting av kraft og nett Sal Kostnad for tap i distribusjonsnettet: MWh x 245,19 kr/mwh = kr. Det er nytta NVE sin tapspris i IR2014. Tariffar Endringar i kraftprisen og energileddet på nettleiga er illustrert i diagrammet under: 65,00 60,00 55,00 50,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20, Veker Kraftpris = Nettleiga = 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 Kraftprisen til Årdal Energi har vore god i konkurransebiletet for Årdal. Side 26

27 Kundar og DLE Kundekontraktar Pr var det registrert 3592 kontraktar med kundar i Årdal. Installasjonskontroll, DLE DLE har som hovudoppgåver å utføra tilsyn med elektriske installasjonar i vårt forsyningsområde, marknadskontroll og revisjon av elektroinstallatørane sitt internkontrollsystem. I tillegg skal vi informera om el-tryggleik spesielt til eldre og barn. I år har vi nytta oss av E-trygg for gjennomføring av ein del kontrollar, då vår eigen resurs på område har vore nytta i andre prosjekt. For brann- og ulykkesetterforsking har Årdal Energi inngått avtale med Etrygg AS. Det er i 2014 utført: Planlagd Utført Tilsyn med private anlegg 150 stk. 101 stk. Enkle helseinstitusjonar 1 stk. 0 stk. Tilsyn med elektroentreprenørar 1 stk. 0 stk. Tilsyn med gardsbruk 1 stk. 0 stk. Tilsyn med andre 18 stk. 1 stk. næringsverksemder Informasjonsarbeid 1 mnd. 1 mnd. Målesystem Årdal Energi nyttar delvis oppringt samband, fiber og radio for å samla inn måleverdiar til kundar med over kwh i årleg forbruk og til andre forretningskundar. Pr er det ca. 110 slike system i drift. Årdal Energi nyttar også same systemet for kontroll med innmating, for å fylgje opp den totale energimengda inn i Årdal Energi sitt nett. Systemet, målarar og måleterminalar er levert av Kamstrup. Øvrig verksemd Entreprenør Årdal Energi har utført arbeid for Årdal kommune, Årdalsnett, Østfold Energi, Aurland Energiverk, Lærdal Energi, Statens Vegvesen, Nødnettet, samt mindre oppdrag for private kundar. Side 27

28 Årdal Energi KF - Utladalsvegen ØVRE ÅRDAL Tlf:

Årsmelding og rekneskap for 2013

Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2013 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Judith Solheimslid

Detaljer

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET... 4 STYRESAKER... 4 HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMS)... 4 UREINING... 4 VIKTIGE HENDINGAR... 5 LIKESTILLING... 5 UTVIKLINGA

Detaljer

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle 1 Årsrapport 2007 Ny kabelkanal (OPI) til Dooria Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen Rimeleg kraft til alle Årsrapport og rekneskap 2007 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET 4 2 NØKKELTAL 9 3

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF Årsmelding 2014 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 «Arbeidshug og sparevit er meir

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1.

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1. 1 Naturlegvis Å rsm el di ng Godt grunnlag for vidare vekst Året starta og slutta med kaldt og tørt ver. Dette gav låge snømagasin og utfordra overføringskapasiteten på nettanlegga våre. Til det første,

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2009 69. driftsår Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta

Detaljer

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding.

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding. rt po ra p 10 20 År s 2 0 1 0 il å tt Kr af ra m ke f ve r på tid a SFE SIN VISJON, kraft til å påverke framtida, fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet.

Detaljer

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Årsmelding 201 0 Suldal Elverk KF Postadresse : Postboks 134 4231 Sand Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Telefon : 52 79 26 00 Telefaks : 52 79 26 01 Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM

Detaljer

årsmelding og rekneskap 2012

årsmelding og rekneskap 2012 årsmelding og rekneskap 2012 Innhald Lokal verdiskaping er viktig... 4 Nøkkelen til eit bærekraftig samfunn? 4 Kraftåret 2012... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar...

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår Årsmelding og rekneskap 2014 Driftsåret 2014 80 driftsår Nytilsett Rekneskapsmedarbeidar Elin Jenny Blomseth Utbrent 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon Nytt 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon

Detaljer

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 79 driftsår Nytilsett Energimontør Arild Borlaug Besøk av TV2 Hjelper deg. Nytilsett Kundekonsulent Brita Molde 2 Interne møter. Nytilsett Energimontør Mikael

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å

Detaljer

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 2 Innhald Regn, flaum og snø... 4 Kraftåret 2014... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12 Kontantstraumanalyse...

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2010 32. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Frå venstre: Gunnar Dalen, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Lars E. Lundal, Kåre L. Berge (styreleiar), Paul

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 2 Innhald Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur... 4 Kraftåret 2013... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer