MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur. Med dette innkalles til møte på"

Transkript

1 Til medlemmer av Komité for eiendom og infrastruktur MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Tirsdag kl Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes. Saksbehandling i hht saksliste. Roa, Jenny Eide Hemstad Fagleder Kopi legges ut på Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Komité for eiendom og infrastruktur Utsikten SAKER TIL BEHANDLING: Sak 4/13 Sak 5/13 Sak 6/13 Årsmelding og regnskap uttalelser fra komiteer og råd Kommunedelplan Teknisk planrevisjon Kommuneplan for Lunner, samfunnsdel og arealdel, høring

3 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 12/ Ark.: 210 &14 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Trepartsorganet / Oppvekst- og kulturkomiteen /13 Komite` for eiendom og infrastruktur / Helse og omsorgskomiteen / Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne / Eldrerådet Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn ÅRSMELDING OG REGNSKAP UTTALELSER FRA KOMITEER OG RÅD Lovhjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: Komité for eiendom og infrastruktur tar rådmannens årsmelding til orientering med følgende merknader: Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

4 Årsmelding LUNNER KOMMUNE Saksutredning: Kommunestyret har den sak 105/12 vedtatt Kommunal planstrategi for lunner kommune Følgende planstruktur skal gjelde i perioden : Planstrategi for Lunner kommune Kommuneplan Samfunnsdel: Fastsetter målsettinger for følgende tema: befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk. Fastsetter strategiske valg for å nå disse målene, knyttet til den enkelte kommunedelplan Arealdel Skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer/ betingelser for nye tiltak, samt hvilke hensyn som må ivaretas. Samfunnsutvikling Kommuneorganisasjon Kultur Oppvekst Omsorg Teknisk Landbruk Biologisk mangfold Vanndirektiv Samfunnssikkerhet Næring IKT-strategi Beredskap streik Strategisk kompetansestyring Lønnspolitisk plattform Folkevalgtopp læring Regional bibliotekplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kvalitetssikring leseog skriveopplæring Rusmiddelpolitisk handlingsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Alkoholpolitiske Retningslinje Hovedrap. samhandling srefirmen Vedlikehold Skyssreglement Handlingsprogram/økono miplan: 4-årig plan. Inneholder målsettinger, tiltak, strategiske valg og budsjett. Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) Som vist på ovenstående figur skal årsmeldinga være en rapportering som evaluerer vedtatte mål, strategiske valg og økonomi etter årets slutt. Dette kan da brukes inn i arbeidet med revisjon av kommunedelplanene. 4-års perspektiv Rulleres hvert år. Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorplaner Strategiene fra kommeplanen refereres Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner. Tiltak 12-års perspektiv kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver Revideres/vurderes m.m. revidert hver 4. år Saken legges fram for komiteene og rådene. Komiteene som har ansvar for kommunedelplaner bør sette et særlig fokus på sine respektive planområder. Dette er også en god anledning til å vurdere gjeldende målsettinger i forhold til endringer/justeringer av disse. En ser for seg at antall målsettinger i reviderte kommunedelplaner reduseres og spisses i forhold til hva en ønsker å sette fokus på. Tidligere år har tall og statistikk, i hovedsak KOSTRA, vært en del av årsmeldinga. Dette er nå tatt ut og samlet i et eget dokument som heter «Hva forteller tall og statistikk 2012». Dette er gjort fordi en da kan bruke samme dokument som et vedlegg til kommunedelplanene. Ikke all statistikk forefinnes nå, men det vil bli fornyet etter hvert. Side 4

5 Det lages egen sak til formannskap og kommunestyre vedr. Årsmelding og regnskap Regnskapet viser et mindreforbruket på kr ,-, noe vedtak denne saken avgjør disponering av. Ovennevnte sak tar også opp i seg årsmeldinger fra Eldrerådet og fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt årsberetning fra Gavestyret ved Lunner omsorgssenter. Konklusjon Saken legges fram for komiteer og råd slik at disse kan uttale seg i saken. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Årsmelding 2012 Hva forteller tall og statistikk 2012 Øvrige dokument: 13/4766 Innsending av kommunenes årsregnskap for /11756 Uttalelse fra ledelsen vedrørende risiko for misligheter. Avsender:Fylkesmannen i Oppland Avsender:Innlandet revisjon Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 5

6 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 13/765-2 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 5/13 Komité for eiendom og infrastruktur Ark.: Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Eiendom- og infrasturkturkomiteen gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Teknisk : Kap. 5 Planutfordringer Kap. 2. Mål og strategiske valg Medvirkning i planprosessen Side 6

7 Årsmelding LUNNER KOMMUNE Saksutredning: FAKTA: Kommunestyret vedtok sak 105/12 Kommunal planstrategi I denne planstrategien er det vedtatt at vi skal ha følgende planstruktur: Planstrategi for Lunner kommune Kommuneplan Samfunnsdel: Fastsetter målsettinger for følgende tema: befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk. Fastsetter strategiske valg for å nå disse målene, knyttet til den enkelte kommunedelplan Arealdel Skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer/ betingelser for nye tiltak, samt hvilke hensyn som må ivaretas. Samfunnsutvikling Kommuneorganisasjon Kultur Oppvekst Omsorg Teknisk Landbruk Biologisk mangfold Vanndirektiv Samfunnssikkerhet Næring IKT-strategi Beredskap streik Strategisk kompetansestyring Lønnspolitisk plattform Folkevalgtopp læring Regional bibliotekplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kvalitetssikring leseog skriveopplæring Rusmiddelpolitisk handlingsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Alkoholpolitiske Retningslinje Hovedrap. samhandling srefirmen Vedlikehold Skyssreglement Handlingsprogram/økono miplan: 4-årig plan. Inneholder målsettinger, tiltak, strategiske valg og budsjett. Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) 4-års perspektiv Rulleres hvert år. Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorplaner Strategiene fra kommeplanen refereres Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner. Tiltak 12-års perspektiv kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver Revideres/vurderes m.m. revidert hver 4. år Planstrategiens kap. 5 prioriterer planarbeidet i perioden Alle seks kommunedelplaner skal revideres inneværende år. Planstrategien skisserer i kap. 4.2 en struktur i den enkelte plan tilsvarende gjeldende planer, men gir åpning for at strukturen kan endres dersom det er ønskelig. Det er administrativt gjort en vurdering av dette og det foreslås å forenkle planverket noe. Følgende struktur forslås: Kap. 1 Sammendrag Dette skal begrenses til 1 side Kap. 2 Mål og strategiske valg Antall målsettinger pr. tema/tjeneste begrenses i kommunedelplanene til 3 målsettinger. Det er disse som det skal rapporteres på i årsmeldingen. Tjenestestedene Side 7

8 kan i tillegg utarbeide målsettinger for sitt tjenestested i sine målkart. Disse rapporteres administrativt. Kap. 3 Tiltaksplaner Dette gjelder både investering og drift. Kap. 4 Kommunalt vedtatt føringer Dette er føringer fra kommuneplanen, kommunal planstrategi og vedtak knyttet til Kommune 1.1. og skal være gjennomgående for alle kommunedelplanene. I tillegg kan den enkelte plan ha andre kommunale vedtak som bør framkomme her. Eksempelvis kan dette være føringer knyttet til Samhandlingsreformen for Kommunedelplan Omsorg. Kap. 5 Utfordringer denne planen skal ta stilling til Dette kapitlet skal beskrive de overordnede utfordringer som denne kommunedelplanen skal forholde seg til de neste fire årene. På denne måten søker en å skape reelt innhold i planarbeidet og at viktige saker bringes inn i en helhet i planen i større grad enn som enkeltsaker gjennom året. Kap. 6 Tilhørende dokumenter Tall og statistikk er nå tatt ut av plandokumentene. Dette produseres i hovedsak som et vedlegg til årsmeldinga og gjenbrukes som faktagrunnlag i planarbeidet. Sentrale føringer er også tatt ut av plandokumentene og blir et tilhørende dokument. For øvrig er tilhørende dokumenter det samme som har vært betegnet som vedlegg tidligere. Kap. 5 i gjeldende planer (statusbeskrivelse) utgår. Dette for å forenkle og redusere omfanget av planarbeidet og planene. Årsmelding bør inngå som et grunnlag for planen. Kap. 4 Kommunalt vedtatte føringer Kommuneplanen for Lunner, samfunnsdel og arealdel, er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 14. mai. Kommunestyret har sak 14/12 vedtatt at mål og strategiske valg i forslag til kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn ved rullering/revisjon av kommunedelplanene. Det er der utarbeidet forslag til målsettinger som er felles for alle kommunedelplanene og strategiske valg er utarbeidet for den enkelte plan. Dette er gjennomgående gjengitt i kommunedelplanene kap Kommunal planstrategi fastlegger hvilke tema som skal ha særlig fokus i 4-års perioden. Dette er i sin helhet gjengitt i planens kap I forbindelse med at kommunestyret vedtok Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2013 vedtok de mandat, struktur, organisering og framdrift i forhold til Kommune 1.1. Det stiller krav til økonomisk balanse og overskudd >1% til investeringer. Dette innebærer også at rådmannen skal legge fram et forslag til økonomiplan og årsbudsjett som er i balanse. Side 8

9 Framdriftsplan For kommunedelplan Teknisk er følgende framdriftsplan utarbeidet: KOMMUNE- ARENA DELPLAN JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES KAP 5, UTFORDRINGE R KAP 2, MÅL OG STRATEGISKE VALG KAP 3, TILTAK HELE PLANEN Arbeidsmøter (Keho, Ang, Frh, Gerd L.) Trafikksikkerhet (Ang, Frh, Keho, Gerd L., ksg, bew 12 PUF Mal for saksframlegg klart 19 Skrivefrist 3 Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer 6 Infrastruktur og eiendomskomiteen 14 Arbeidsmøter (Keho, Ang, Frh, Gerd L.) Trafikksikkerhet (Ang, Frh, Keho, Gerd L., ksg, bew 16 Lederkonferanse 15 Mal for saksframlegg klart Skrivefrist 24 PUF Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer 27 Infrastruktur og eiendomskomiteen 4 Arbeidsmøter (Keho, Ang, Frh, Gerd L.) Trafikksikkerhet (Ang, Frh, Kehol, tvgt, ksg, bew Lederkonferanse 21 PUF 15-16, Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer 2 Infrastruktur og eiendomskomiteen 9 Formannskapet 26 Kommunestyret 26 Offentlig ettersyn 27 7 Formannskapet 28 kommunestyret 12 Side 9

10 I henhold til den framdriftsplanen som er utarbeidet vil planarbeidet være tema i komiteene/formannskapet 3 ganger, mai, juni og september: Mai: Komiteen får seg forelagt forslag til kap 5 Planutfordringer og kan gi respons/bestillinger i forhold til dette. Det skal også vært påbegynt et arbeid med kapittel 2 Mål og strategiske valg Juni: Komiteen får seg forelagt forslag til kap. 5 Planutfordringer og kap. 2 Mål og strategiske valg og kan gi respons/bestillinger i forhold til dette. Det skal også være påbegynt et arbeid med kap. 3 Tiltaksplaner September: Komiteen får i dette møtet rådmannens innstilling i forhold til revidert plan. Komiteen skal da innstille overfor kommunestyret som legger planen ut til offentlig ettersyn. Det er foreløpig ikke fastlagt noen medvirkningsprosesser knyttet til revisjon av kommunedelplanene. Dette er et spørsmål som bør drøftes i komiteene/formannskapet. Kommunedelplan Teknisk , kap. 5 Planutfordringer Utfordringene er beskrevet i forhold til de tre fokusområdene befolkningsutvikling, folkehelse og næringsutvikling. Komiteen bør her vurdere om dette er et greit utgangspunkt for å arbeide med målsettinger, strategiske valg og tiltak i planens kapittel 2 og 3. Kommunedelplan Teknisk , kap. 2 Mål og strategiske valg Arbeidet med kapittel to er påbegynt. Dette innebærer at for vannforsyning, avløp og vannmiljø er det foretatt endringer i forhold til gjeldende plan. For renovasjon, hvor tjenesten produseres i et interkommunalt samarbeid plassert utenfor kommunen har vi ingen egne målsettinger. Veger og trafikksikkerhet er det arbeidet noe med og trafikksikkerhetstiltak i prioritert rekkefølge er justert i forhold til at tiltak som blir gjennomført inneværende år er tatt ut. Park, idrett, bygningsmessig vedlikehold er noe bearbeidet, mens renhold, vaktmestertjeneste, lån og tilskudd egen bolig og brann/redning er tilsvarende gjeldende plan. Komiteen kan her komme med føringer/innspill i det videre arbeidet fram til neste møte i komiteen. Konklusjon Rådmannen legger foreløpig utkast til revidert Kommunedelplan Teknisk og ber om tilbakemelding på følgende: Kap. 5 Planutfordringer Kap. 2. Mål og strategiske valg Medvirkning i planprosessen DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Foreløpig utkast til Kommunedelplan Teknisk Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

11 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 13/516-3 Ark.: 142 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 6/13 Komité for eiendom og infrastruktur / Oppvekst- og kulturkomiteen / Næringskomiteen / Helse og omsorgskomiteen / Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne / Eldrerådet / Kommunestyret / Formannskapet / Formannskapet Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Komité for Eiendom og infrastruktur har følgende uttalelse til forslag til Kommuneplan for Lunner, samfunnsdel og arealdel, : Side 11

12 Saksutredning: FAKTA Kommunestyret vedtok sak 106/12 å legge forslag til Kommuneplan for Lunner, samfunnsdel og arealdel, ut til offentlig ettersyn. Planen er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 14. mai Det er planlagt gjennomført et folkemøte 7. mai som legges til auditoriet på Lunner ungdomsskole. Det legges fram saker for kommunens komiteer og råd slik at disse kan uttale seg. Kommunen hadde pr mottatt 115 innspill til kommuneplanrevisjonen. Av disse er det 24 innspill som helt eller delvis knytter seg til kommuneplanens samfunnsdel. Det blir i disse innspillene påpekt mange viktige forhold. De er i mange tilfelle tatt hensyn til gjennom de mål og strategiske valg som er nedfelt gjennom kommunestyrets arbeid med samfunnsdelen. En del av innspillene gjelder forhold som mer hører hjemme i kommunedelplanene enn i kommuneplanen. Disse innspillene vil bli tatt med ved den kommende revisjonen av kommunedelplanene. Dette skal skje i løpet av Innspill av alle slag er med på å gjøre planarbeidet bedre. Det er derfor av stor verdi at innbyggere bruker av sin tid til å engasjere seg i dette arbeidet. Kommuneplanens samfunnsdel. I tråd med vedtatt planprogram er fokus satt på følgende tema: Befolkningsutvikling Tettstedsutvikling Klima og energi Folkehelse Næringsutvikling inkl. landbruk I forslag til Kommunal planstrategi er dette fulgt opp, men da innsnevret til at kommunen i disse fire årene skal sette fokus på befolkningsutvikling, folkehelse og næringsutvikling. Kommunestyret utarbeidet på sin kommuneplandag 23. februar 2012 målsettinger for de tema som er nevnt over. Videre ble det utarbeidet strategiske valg knyttet til hvordan disse målsettingene skulle nås. Dette er utarbeidet i forhold til hver av de seks kommunedelplanene i vår planstruktur. Det ble i vedtaket i kommunestyret sagt at disse målsettingene og strategiske valgene allerede skulle tas hensyn til ved rullering av kommunedelplanene Målsettingen vedr. befolkningsvekst viser en tro på sterk vekst i kommunen og en vilje til å gjøre de tiltak som må til for at veksten skal bli en realitet. Det imøtekommer også signaler fra miljøvernminister Bård Vegar Solhjell om å legge til rette for nok boliger i kommuner rundt bl.a. Oslo. I brev til fylkesmennene har Solhjell bedt fylkesmennene komme med innsigelser mot kommuner som ikke legger til rette for nok boliger. For områder som ligger innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkter på hovedårene for kollektivtrafikknettet kan utbyggingshensyn tillegges mer vekt enn vern, under forutsetning at det planlegges Side 12

13 konsentrert utbygging og at det tas hensyn til kulturmiljøer og grønnstruktur (Aftenposten ). Lunners beliggenhet i forhold til Oslo og den veksten som forventes i Oslo-regionen skaper en tro på at sterk befolkningsvekst i Lunner er realistisk. Ulike utviklingsløp kan illustreres med følgende: En vekst i befolkningen på 3000 personer i en 12-års periode er en sterk vekst. Dette vurderes som sagt til å være realistisk. Det innebærer imidlertid at en må gjøre en innsats for å lykkes. Det er ikke bare Lunner som er aktuell kommune til å få sin andel av veksten i Osloområdet. Følgende momenter antas å være viktige for å oppnå ønsket vekst: Markedsføring av Lunner Synliggjøre lokal attraktivitet Synliggjøre Lunners nærhet til Oslo og Gardermoen Arbeide for gode score på attraktivitetsbarometer og andre målinger av kommunen som bostedskommune og tjenesteprodusent Vektlegge omdømmebygging Gode boforutsetninger God kollektivtransport nord/sør Tjenestetilbud godt tilrettelagt for pendlere Mangfoldig aktivitetstilbud Variert botilbud (leiligheter, rekkehus, eneboliger) Minst en i husstanden kan ha sin arbeidsplass på Hadeland (næringsutvikling) Tettstedsutvikling med et godt service- og tjenestetilbud, møteplasser og et offentlig rom med en tiltalende utforming. Side 13

14 Et sted å bo hvor omgivelsene oppleves trygge, bidrar til god folkehelse og i ønsket grad er inkluderende Støtte til utbyggere Spille aktivt på lag med utbyggere Kommunal støtte til utviklingsprosjekter Systematisk oppfølging av områder som er avsatt til boligbygging i kommuneplanen Vurdere om kommunen også skal være nærings- og boligutbygger Tilstrekkelig plan- og saksbehandlerkapasitet Tjenestetilbud God planlegging slik at en kan håndtere vekst og utvikling på en god måte for å oppnå et attraktivt tjenestetilbud Trygghet i forhold til at kommunen kan gi de tjenestene en har behov for i en god kvalitet Kommuneplanens arealdel For å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel er det viktig at disponering av arealer er i samsvar med målsettingene. Det er med utgangspunkt i de valgte tema, befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk, og innkomne innspill søkt å fremme en ønsket utvikling i Lunner kommune. For å redusere sårbarheten knyttet til gjennomføring av kommuneplanens arealdel, er det lagt inn noe mer områder til boligbygging enn hva som er nødvendig for å realisere veksten på 3000 flere innbyggere i løpet av 12 år. Det antas imidlertid at utviklingen i Lunner ikke stanser etter 12 år, så det vil således ikke være noe skadelig om en nå også helhetlig avsetter områder for en lengre tid. Dette skaper forutsigbarhet, reduserer sårbarhet i forhold til den enkelte utbygger og bidrar til helhetlige løsninger. Det er et mål at vi gjennom kommuneplanleggingen legger til rette både for den enkelte og for Lunner-samfunnet til å velge det rette. Kommunestyret vedtok kriterier for utsiling av innspill. Dette for å ta ut områder som det uansett ikke var ønskelig å bygge ut. Eksempler på interesser som ble ivaretatt i silingskriteriene var: Vassdragshensyn Jordvern Naturmangfold Kulturminner Marka De innspillene som ikke er silt ut, jfr. over, har blitt gjenstand for konsekvensutredning i hht. planprogrammet. Det er i hht. kravene også utarbeidet en helhetlig og overordnet konsekvensutredning og en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Kommunen har store arealer som er avsatt til utbyggingsområder i reguleringsplaner og gjeldende kommuneplan. For svare opp på målsettingene i samfunnsdelen om befolkningsvekst, er det laget et arealregnskap som viser at det framlagte forslaget til ny kommuneplan inneholder boligområder tilsvarende en vekst på ca personer. Dette inkluderer boligreserver som ligger i tidligere vedtatte reguleringsplaner. Det vises til Side 14

15 oppsummering i kap. 7.3 i vedlagt planbeskrivelse. Det er viktig for en Oslonær kommune som Lunner å ha nok arealer til å møte vekst, jfr. kap. 1.3 over. En svært sentral del av arealregnskapet er at det viser at det er tatt ut over 250 daa dyrka mark fra dagens kommuneplan som tilbakeføres til landbruksformål. Kommuneplanen består av både juridisk bindende og ikke-bindende dokumenter. De juridisk bindende dokumentene er: Plankart Temakart hensynssone Bevaring av naturmiljø Temakart hensynssone Båndlegging etter kulturminneloven Temakart hensynssone Fare- og risikosone Høgspent Temakart hensynssone Fare- og risikosone Ras- og skredfare Temakart hensynssone Fare- og risikosone Radon Temakart hensynssone Støy Temakart hensynssone -Forurensning av grunn Planbestemmelser Det er gjort barnetråkkregistreringer ved alle skolene i kommunen. Dette er viktige underlagsdokumenter til kommuneplanen. Konklusjon Saken legges fram for Eldrerådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Helse- og omsorgskomiteen, Oppvekst- og kulturkomiteen, Eiendom- og Infrastrukturkomiteen og Næringskomiteen slik at disse organene gis mulighet for å avgi uttalelse i saken. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Kommuneplanens samfunnsdel : Vedlegg 6.1 Kommunens planstruktur Vedlegg 6.2 Dette har andre bestemt Vedlegg 6.3 Hva forteller tall og statistikk Vedlegg 6.4 Mulige utviklingsveier Vedlegg 6.5 Kapasitet sosial- og teknisk infrastruktur Vedlegg 6.6 Bo- og næringsutvikling i Lunner kommune Vedlegg 6.7 Økonomiske konsekvenser av planlagt utvikling Kommuneplanens arealdel : Planbeskrivelse Planbestemmelser Konsekvensutredning for enkeltinnspill Helhetlig konsekvensutredning Risiko- og sårbarhetsanalyse Plankart Hensynssone Støy Hensynssone Ras- og skredfare Hensynssone Radonfare Hensynssone Høyspenningsanlegg Hensynssone Grunnforurensing Side 15

16 Hensynssone Bevaring av naturmiljø Hensynssone Båndlegging etter kulturminneloven Bygdagrensa Temakart Landbruk Temakart Kulturminner Temakart Trafikksikkerhet Mal for risiko- og sårbarhetsanalyse ved reguleringsplan for utbyggingsområder Øvrige dokument: Planprogram Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 16

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN

KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Arkivsaksnr.: 09/181-44 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2013-2016. KOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025

Vedtak av planprogram for kommuneplan 2014-2025 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.02.2013 9039/2013 2012/6603 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Komitè for levekår 07.03.2013 13/2 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/25

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter.

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.06.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel

Kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel Lunner kommune Kommuneplanen, samfunnsdel og arealdel 2013 2024 Planprogram Kommunestyrets vedtak 10. mars 2011 sak 16/11 Arkiv 08/2026-89 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Lovgrunnlag... 4 3 Kommunens

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1031-19 Arkivnr.: 101 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE

Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013-2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, SKAUN KOMMUNE Sak 83/12 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 77/12 Arkivkode: Arkivsaksnr: 12/1810 Saksbehandler: Sigve A. Laugsand Saksnummer Utvalg Møtedato 77/12 Kommunestyret 18.10.2012 SAKEN GJELDER: HØRING AV SAMFUNNSPLANEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING. Spørreundersøkelse i kommunestyret EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING Spørreundersøkelse i kommunestyret Kommunestyret vedtok 26.9.2013 sak 78/13 opplegg for evaluering av den politiske organiseringen. Som et ledd i denne evalueringen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.06.2014 Tid: Kl.09:00 (NB! Heldagsmøte) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Felles formannskapsmøte med Gran Tema: Samhandlingsreformen Lunner formannskap Møtet settes Sak 1/13 3/13

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Felles formannskapsmøte med Gran Tema: Samhandlingsreformen Lunner formannskap Møtet settes Sak 1/13 3/13 LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på GRAN RÅDHUS (NB!) Torsdag 31.01.2013 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Planprogram til stadfesting

Planprogram til stadfesting Planprogram til stadfesting Kommuneplanens arealdel 2016 2028 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 1 1.1 Revisjon av kommuneplanens arealdel... 1 1.2 Krav om planprogram og konsekvensutredning... 1 1.3

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 DØNNA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018 Planid: 1827 2014001 PLANBESKRIVELSE KONSEKVENSUTREDNING Inngår i planforslag til første gangs behandling, innstilling til Formannskapet Planforslag datert:

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer