MØTEINNKALLING. Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf Varamedlemer får særskilt innkalling dersom nokon melder forfall. Tidsplan: Temaøkt grunnskule Kl : Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim Kl : Tilstandsrapport for grunnskulen i Luster 2010 Gjennomgang av rapporten med fokus på gode oppnådde resultat og utfordringar som krev tiltak. Kjell Ertesvåg Gruppemøte inkl. servering. St.meld 22. Motivasjon-meistring-muligheiter Ungdomstrinnet. Inger Marie Evjestad Handsaming av sakene startar SAKLISTE Saks Tittel nr 33/11 Godkjenning av møtebok 34/11 Tilstandsrapport for grunnskulen i Luster /11 LKK, sitt kvalitetssystem - forvaltningsrevisjon. Val av revisor. 36/11 Sogn barnevern - forvaltningsrevisjon 37/11 Sogn barnevern - eigenevaluering 38/11 Kommuneplan og råd for planstrategi 39/11 Masterplan Heggmyrane. 40/11 Reguleringsplan Neshøgdi (Ongulsnes) 41/11 Luster lokalmedisinske senter - utgreiing.

2 42/11 Luster bad KF - vedtekter, val av styre og oppstartløyving 43/11 Eigedomsskatt på kraftverk - uttale 44/11 Byggjerekneskap - Nye omsorgsbustader i Gaupne 45/11 Pyramiden senterkafe v/ Thomas Skjerven. Søknad om finansiering 46/11 Nes Eigedom AS. Søknad om finansiering - næringsbygg Hafslo 47/11 Nes Eigedom AS. Søknad om finansiering - næringsbygg Gaupne 48/11 Referat- og drøftingssaker LUSTER KOMMUNE Gaupne, Torodd Urnes Ordførar Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

3 Sak 33/11 33/11 Kommunestyret Godkjenning av møtebok 11/5 Anita Bjørk Ruud 033 Godkjenning av møteboka frå møtet den 26. mai Underskrifter.

4 Sak 34/11 73/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Luster /1483 Inger Marie Evjestad A20 Tilstandsrapporten for grunnskulen i for 2010 vert teken til orientering. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 73/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Vedtak: Tilstandsrapporten for grunnskulen i for 2010 vert teken til orientering.

5 Sak 35/11 35/11 Kommunestyret LKK, sitt kvalitetssystem - forvaltningsrevisjon. Val av revisor. 11/1669 Kontrollutvalet sitt sekretariat 216 Kontrollutvalet si tilråding: Kontrollutvalet har møte den Tilråding derifrå vert lagt på internett etter pinse. Samrøystes vedtak i kontrollutvalet: Saka vert oversendt til kommunestyret for endelig handsaming med følgjande innstilling til vedtak frå kontrollutvalet: Deloitte vert valt som leverandør av forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem Luster kommune. Sekretariatet gjev tilbakemelding til tilbydarane og avtalar tidspunkt for oppstart av forvaltningsrevisjonen når kommunestyret har fatta endelig vedtak i saka.

6 Sak 36/11 58/10 Kommunestyret /11 Kommunestyret Sogn barnevern - forvaltningsrevisjon 10/2622 Kontrollutvalet sitt sekretariat 216 F40 Kontrollutvalet si tilråding: Saksutgreiing og tilråding frå Kontrollutvalet vert lagt på nett etter pinse. Rapport frå KPMG er klar og ligg vedlagt saka. Samrøystes vedtak i kontrollutvalet: Forvaltningsrevisjonsrapporten vert sendt over til kommunestyret med tilråding om at administrasjonen følgjer opp forbetringsforslaga i rapporten og gir ei tilbakemelding til kontrollutvalet og kommunestyret i løpet av året i forhold til oppfølging av forbetringstiltak. Kontrollutvalet ber i løpet av hausten 2011 om ei orientering frå rådmannen vedrørande i kva grad tilrådingane frå forvaltningsrevisor er følgt opp i praksis.

7 Sak 37/11 70/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Sogn barnevern - eigenevaluering 11/1391 Tore Eriksen F40 1. styre tek den gjennomførde eigenevalueringa av Sogn barnevern til orientering, jf rådmannen si saksutgreiing. Kommunestyret ser positivt på at det vert teke tak i dei oppfølgingspunkta som er nemnde avslutningsvis i saksutgreiinga. 2. Kommunestyret viser elles til gjennomførd forvaltningsrevisjon i høve Sogn barnevern. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 70/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

8 Sak 38/11 14/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Kommuneplan og råd for planstrategi 11/705 Torunn Løne Vinje Kommuneplanmelding Kommunestyret tek status for kommuneplanarbeidet til orientering. 2. Råd for Planstrategi Med bakgrunn i gjeldande kommuneplan, erfaringar og oppsummering, og nye nasjonale føringar for kommuneplanarbeidet, rår kommunestyret til at nytt kommunestyre legg til grunn slik oppbygging av kommuneplanen, jf arbeidet med planstrategien: Generell del: I Planomtale II Visjon og verdigrunnlag III Fokusområde med handlingsdel: A Miljø og berekraftig utvikling B Folkehelse C Oppvekst D Kultur og Fritid E Næringsverksemd og infrastruktur F Senterstruktur G Regionalt samarbeid Arealdelen Planstrategien bør vektlegga å fylgja strukturen i gjeldande plan. Viktige tema i Planstrategien bør vera: Bustadareal Næringsareal Risiko og Sårbarheit (ROS). Tematiske kommunedelplanar: Planstrategien bør vurdera kva behov kommunen har for tematiske kommunedelplanar.

9 Formannskapet og næringsutvalet Sak : 60/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken, men siste kulepunkt under arealdelen, om ROS som er lovfesta, vert å ta ut av vedtaket. Vedtak: 1. Kommuneplanmelding Kommunestyret tek status for kommuneplanarbeidet til orientering. 2. Råd for Planstrategi Med bakgrunn i gjeldande kommuneplan, erfaringar og oppsummering, og nye nasjonale føringar for kommuneplanarbeidet, rår kommunestyret til at nytt kommunestyre legg til grunn slik oppbygging av kommuneplanen, jf arbeidet med planstrategien: Generell del: I Planomtale II Visjon og verdigrunnlag III Fokusområde med handlingsdel: A Miljø og berekraftig utvikling B Folkehelse C Oppvekst D Kultur og Fritid E Næringsverksemd og infrastruktur F Senterstruktur G Regionalt samarbeid Arealdelen Planstrategien bør vektlegga å fylgja strukturen i gjeldande plan. Viktige tema i Planstrategien bør vera: Bustadareal Næringsareal Tematiske kommunedelplanar: Planstrategien bør vurdera kva behov kommunen har for tematiske kommunedelplanar.

10 Sak 39/11 61/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Masterplan Heggmyrane. 09/2498 Arne Ingjald Lerum L12 1. styre finn det svært positivt at grunneigarar og interessentar no har utarbeidd ein samordnande masterplan for utvikling av områda på og ved Heggmyrane. Kommunestyret finn at masterplanen legg eit godt grunnlag for vidare arealplanlegging og organisering av utbygginga i området. 2. Hovudtrekka i den føreslegne arealbruken vil bli lagt til grunn ved revidering av kommuneplanen sin arealdel i er innstilt på å yte eit visst tilskot til opparbeiding og ev. årleg drift/vedlikehald av Modvovegen. Dette føreset at alle aktuelle interesser i området får full tilgang til bruk av vegen og deltek i finansieringa. 4. tek ein sikte på å setja av midlar til utviding av hovudnettet for VA fram til hyttefelta. Kommunen vil i utgangspunktet tilpasse seg det omfang, det engasjement og den framdrift utbyggingsinteressene legg for dagen. 5. vil og kunne delta med noko midlar og kompetanse i marknadsføring av Heggmyrane som reisemål og utviklingsområde. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 61/11 Ivar Kvalen gjekk frå som ugild. Skriv frå Hafslo idrettslag, motteke , vart lagt fram i møtet og føl saka vidare til kommunestyret. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

11 Sak 40/11 69/10 Plan- og forvaltningsstyret /11 Plan- og forvaltningsstyret /11 Plan- og forvaltningsstyret /11 Kommunestyret Reguleringsplan Neshøgdi (kalla Ongulsnes i fyrste handsaming i Plan og forv.) 10/2170 Torunn Løne Vinje L12 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar seg til rådmannen sine tilrådingar for det som gjeld merknader og fråsegner og finn at plandokumentet må endrast slik: a) Planomtalen må endrast slik at nærliggjande brønnar vert avmerka på registreringskartet. b) ROS-analysen skal innehalda vurderingar til evt framtidige klimaendringar knytt til auka nedbørsmengd som kan påverka flaum og skredfare. 2. Med desse endringane i plandokumentet rår Plan- og forvaltningsutvalet til at kommunestyret gjer slikt vedtak: I medhald av reglane i i Plan- og bygningslova, vedtek Luster kommunestyre reguleringsplan for Ongulsnes. Plan- og forvaltningsstyret Sak : 35/11 Det vart fremja nye framlegg i møte i tillegg til rådmannen si tilråding: Tillegg i punkt 1: 1.c Reglar knytt til takform går ut og blir erstatta av: Maks gesimshøgde skal vere 2 m lægre enn maks mønehøgd. Nytt punkt 2: 2. Merknad frå Åse Berit og Arne Bondevik vert teken til følgje. Plannamnet blir endra til Neshøgdi. Vedtak: Det vart først røysta over dei nye framlegga. Punkt 1C vart samrøystes vedteke. Nytt punkt 2 vart vedteke mot 1 røyst. Resten av tilrådinga vart samrøystes vedteken. 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar seg til rådmannen sine tilrådingar for det som gjeld merknader og fråsegner og finn at plandokumentet må endrast slik: a) Planomtalen må endrast slik at nærliggjande brønnar vert avmerka på registreringskartet. b) ROS-analysen skal innehalda vurderingar til evt framtidige klimaendringar knytt til auka nedbørsmengd som kan påverka flaum og skredfare.

12 C) Reglar knytt til takform går ut og blir erstatta av: Maks gesimshøgde skal vere 2 m lægre enn maks mønehøgd. 2. Merknad frå Åse Berit og Arne Bondevik vert teken til følgje. Plannamnet blir endra til Neshøgdi. 3. Med desse endringane i plandokumentet rår Plan- og forvaltningsutvalet til at kommunestyret gjer slikt vedtak: I medhald av reglane i i Plan- og bygningslova, vedtek Luster kommunestyre reguleringsplan for Neshøgdi. Kommunestyret skal handsame tilrådinga i pkt. 3.

13 Sak 41/11 68/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Luster lokalmedisinske senter - utgreiing. 11/1579 Tore Eriksen G10 1. styre ber rådmannen greie ut om det er grunnlag for å etablere eit Luster lokalmedisinske senter i tilknyting til Gaupne omsorgssenter. Eit ev. slikt senter må byggje på den kommunale helse- og omsorgsplanen (2009) sitt opplegg for sjukeheimsstrukturen og samhandlingsreforma sitt krav om at kommunane innan 2016 skal ha på plass eit visst augeblikkleg hjelp-tilbod (ØHtilbod). 2. Nemnde utgreiing må så godt det let seg gjere klårleggje: a) Kva tilbod senteret bør gje og korleis tilbodet bør dimensjonerast. b) Korleis drifta av senteret bør organiserast. c) Kva bemanning senteret bør ha. d) Kva lokale som bør nyttast, ev om det bør byggjast nytt/meir. e) Kva drifta av senteret og ev investeringstiltak vil koste. f) Kva konsekvensar eit slikt senter vil ha for tilgrensande tenester. g) Kva avtale som må etablerast med helseføretaket (ØH-tilbodet). h) Om det er ønskjeleg med eit samarbeid utover kommunegrensa. i) Kva alternativ kommunen har til det å etablere eit slikt senter. j) Kva tidsplan som er realistisk for ei gradvis oppbygging mot full drift. 3. I utgreiinga må følgjande føringar for eit ev Luster lokalmedisinske senter leggjast til grunn: a) Senteret må kunne tilby helse- og omsorgstenester av god kvalitet. b) Senteret må ikkje leggje større press på kommuneøkonomien enn dei alternative løysingane kommunen ev kan velje. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 68/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

14 Sak 42/11 33/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret /11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Luster bad KF - vedtekter, val av styre og oppstartløyving 11/349 John Olaf Røhme 030 D20 1. styret vedtek - med tilvising til eige vedtak i sak 13/11, pkt 2 - vedtekter for Luster bad KF slik dei er framstilt i prenta vedlegg. Vedtektene vert gjort gjeldande frå det tidspunkt føretaket er registrert i Føretaksregistret. Styret i Luster bad KF syter for registrering i Føretaksregistret og dekker kostnaden ved dette. 2. Kommunestyret vel følgjande styre til Luster bad KF: Faste medlemer:.... (vald for 4 år) (vald for 4 år)... (vald for 2 år)..... (vald for 2 år). (vald for 4 år, tilsetterepresentant). Av desse vert.. vald som styreleiar og. vald som nestleiar i styret. Desse vala gjeld for 2 år. Varamedlemer i prioritert rekkefølgje:... (vald for 2 år)... (vald for 2 år)... (vald for 2 år). (vald for 2 år, tilsetterepresentant) 3. Kommunestyret løyver 1,0 mill kr til oppstarts- og eingongskostnader fram til opninga av Luster bad. Finansiering frå kommunen sitt disposisjonsfond. Kommunestyret vil, i samband med budsjetthandsaminga for 2012, vurdere om dette er tilstrekkeleg.

15 Formannskapet og næringsutvalet Sak : 69/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken med følgjande endringar: Pkt. 1: Som tilrådd, men i 10 skal (KF) stå etter styret når styrenemninga er brukt. Pkt 2: Følgjande får i oppgåve å førebu valet: Ordførar, Geir Arve Sandvik og Ivar Kvalen. Alle val skal vere for 2 og 1 år, slik at 4 år i tilrådinga blir endra til 2 år og 2 år blir endra til 1 år. Vedtak: 1. styret vedtek - med tilvising til eige vedtak i sak 13/11, pkt 2 - vedtekter for Luster bad KF slik dei er framstilt i prenta vedlegg, men i 10 skal (KF) stå etter styret når styrenemninga er brukt. Vedtektene vert gjort gjeldande frå det tidspunkt føretaket er registrert i Føretaksregistret. Styret i Luster bad KF syter for registrering i Føretaksregistret og dekker kostnaden ved dette. 2. Følgjande får i oppgåve å førebu valet før kommunestyrehandsaminga: Ordførar, Geir Arve Sandvik og Ivar Kvalen. Kommunestyret vel følgjande styre til Luster bad KF: Faste medlemer:.... (vald for 2 år) (vald for 2 år)... (vald for 1 år)..... (vald for 1 år). (vald for 2 år, tilsetterepresentant). Av desse vert.. vald som styreleiar og. vald som nestleiar i styret. Desse vala gjeld for 1 år. Varamedlemer i prioritert rekkefølgje:... (vald for 1 år)... (vald for 1 år)... (vald for 1 år). (vald for 1 år, tilsetterepresentant) 3. Kommunestyret løyver 1,0 mill kr til oppstarts- og eingongskostnader fram til opninga av Luster bad. Finansiering frå kommunen sitt disposisjonsfond. Kommunestyret vil, i samband med budsjetthandsaminga for 2012, vurdere om dette er tilstrekkeleg.

16 Sak 43/11 72/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Eigedomsskatt på kraftverk - uttale 11/575 Jan Kåre Norberg 232 styre vil gje slik uttale til Finansdepartementet sitt høyringsnotat om eigedomsskatt for kraftverk: 1. Finansdepartementet sine forslag til endringar kan oppsummerast slik: a) Minimums- og maksimumsverdiane for eigedomsskatt på kraftverk vert behalde. b) Det vert tilrådd ei viss inflasjonsjustering for åra framover c) Ein vurderer ein auke i risikotillegget i kapitaliseringsrenta og om det er grunnlag for å gå nærare inn på den risikofrie renta. 2. Finansdepartementet har i sitt høyringsnotat unnlate å nemne: a) At ordninga med minimums- og maksimumsverde var tenkt å vere mellombels. b) At Stortinget aldri har meint å gå bort frå det grunnleggjande prinsippet om å treffe eigedomen sin reelle omsetningsverdi. c) At alle andre eigedomskategoriar vert taksert etter reell omsetningsverdi. d) At naturressursskatten går til utjamning i inntektssystemet og har vore konstant frå innføringstidspunktet. 3. Finansdepartementet hevdar at primærkommunane sine inntekter har auka betydelig dei siste åra. Det ein ikkje opplyser er at storparten gjeld utbytte og grunnrenteskatt som i stor grad har kome staten og Oslo kommune til del. 4. Finansdepartementet viser kva konsekvens ei oppheving at maksimumstaket vil få for kommunane sin eigedomsskatt, men tek ikkje med konsekvensen av ev. auka kapitaliseringsrente. 5. har frå hatt slik eigedomsskatteinntekt frå kraftverk (mill kr): ,7 54,2 53,5 54,0 53,3 Tala viser at kommunen i heile perioden har nådd taket for eigedomskatt og at denne har vore utskriven med tilnærma same kronesum. Realverdien har altså gått kraftig ned. Dette har skjedd i ei tid der kraftprisar og eigarutbyte har auka vesentleg. 6. vil på det sterkaste tilrå at maksimumsverdien for utskriving av eigedomsskatt på kraftverk vert fjerna. I så fall kan kapitaliseringsrenta hevast, men berre til eit stabilt og føreseieleg nivå. Etter kommunen sitt syn bør dette kunne vere på 5,0 5,5 %. Dette vil gje ein moderat inntektsauke for dei 200 kommunane dette gjeld. Ei slik ordning vil også fjerne grunnlaget for påstandar om at maksimumsordninga inneber ulovleg statsstøtte, og vil føre til at ein

17 gjeninnfører dei eigedomsskattereglane som samsvarar med prinsippa i eigedomsskatteretten elles. 7. har den siste tida hatt og har store utbyggingssaker til handsaming. Dette gjeld både tilleggsutbyggingar til Hydro sine anlegg i Fortun og Statkraft sine anlegg i Jostedal. Dette er såleis ei viktig sak for Luster kommune. 8. viser elles til uttale frå LVK som vi gjev våre fulle tilslutning til. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 72/11 Uttale frå LVK, dat. 7. juni 2011, skal følgje saka som vedlegg til kommunestyret. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken med følgjande tillegg til pkt. 2c: Dette gjeld også store industriverksemder og store olje- og gassanlegg.

18 Sak 44/11 23/08 Formannskapet og næringsutvalet /09 Formannskapet og næringsutvalet /09 Kommunestyret /09 Arbeidsmiljøutvalet /09 Formannskapet og næringsutvalet /10 Formannskapet og næringsutvalet /10 Formannskapet og næringsutvalet /10 Formannskapet og næringsutvalet /10 Formannskapet og næringsutvalet /11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Byggjerekneskap - Nye omsorgsbustader i Gaupne 08/692 Geir Afdal 614 H3 1. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for nye omsorgsbustader i Gaupne til ein kostnad på kr ,- og rekneskapen for carport, lager og andre tiltak til ein kostnad på kr ,-, samla kostnad kr ,-. 2. Kostnaden, kr ,- vert finansiert ved tilskot frå Husbanken kalkulert til kr ,-, avsette frie driftsmidlar kr ,- (jf k-sak 79/10), uttak frå ubunde investeringsfond kr ,- og låneopptak inntil kr ,-. 3. Dette inneber ei overskriding på kr ,- i høve vedteken kostnadsramme. Overskridinga vert finansiert ved uttak frå investeringsfondet, jf pkt 2 over. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 71/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

19 Sak 45/11 62/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Pyramiden senterkafe v/ Thomas Skjerven. Søknad om finansiering 11/1384 Olav Grov 252 U6 1. Pyramiden Senterkafe ved Thomas Skjerven får eit lån stort kr ,- i næringsfondet. Lånet vert gjeve med ein rente- og avdragsfri periode på to år og skal deretter betalast ned over 8 år. Lånet er eit pantelån. 2. Pyramiden Senterkafe får eit utviklingstilskot stort kr Tilskotet vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 62/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

20 Sak 46/11 64/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Nes Eigedom AS. Søknad om finansiering - næringsbygg Hafslo 11/1547 Olav Grov 223 U3 Nes Eigedom AS får eit lån stort kr for å sikre og få ei betre utnytting av eige næringsareal på Hafslo, samt byggje eit nytt næringsbygg same stad. Lånet vert gjeve frå næringsfondet, får ein rente- og avdragsfri periode på to år og skal deretter betalast ned over 13 år. Lånet er eit pantelån. Nes Eigedom AS får eit tilskot stort kr til å finansiere planlagd tilrettelegging av næringsområde i Krabben. Tilskotet vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 64/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

21 Sak 47/11 63/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Nes Eigedom AS. Søknad om finansiering - næringsbygg Gaupne 11/1548 Olav Grov 252 U3 1. Nes Eigedom AS får eit lån stort kr ,- til bygging av næringsdelen i eit siste byggjesteg i Nesgården (Nesgården 3). Lånet vert gjeve frå næringsfondet, får ein rente- og avdragsfri periode på to år og skal deretter betalast ned over 13 år. Lånet er eit pantelån. 2. Nes Eigedom AS får eit tilskot stort kr til å finansiere arbeidet med å få på plass leigetakarar i næringsdelen av Nesgården 3. Tilskotet skal finansierast ved forbruk av næringsfondet. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 63/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken, men pkt. 2 blir endra slik:..kr til å finansiere arbeidet med å få på plass leigetakarar i næringsdelen av Nesgården 3. Vert endra til. kr til marknadsføring av næringsdelen av Nesgården 3. Vedtak: 1. Nes Eigedom AS får eit lån stort kr ,- til bygging av næringsdelen i eit siste byggjesteg i Nesgården (Nesgården 3). Lånet vert gjeve frå næringsfondet, får ein rente- og avdragsfri periode på to år og skal deretter betalast ned over 13 år. Lånet er eit pantelån. 2. Nes Eigedom AS får eit tilskot stort kr til marknadsføring av næringsdelen av Nesgården 3. Tilskotet skal finansierast ved forbruk av næringsfondet.

22 Sak 48/11 33/11 Kommunestyret /11 Kommunestyret Referat- og drøftingssaker 11/5 Anita Bjørk Ruud 033 Framlagt: Notat dat frå rådmannen. Motorferdsel i utmark forhold til funksjonshemma. Skriv dat frå fylkesmannen til NVE. Fortunvassdraget fråsegn til søknad med konsekvensutgreiing for Øyane kraftverk. Informasjon frå Sogn Brann og redning IKS til kommunestyra i eigarkommunane

MØTEPROTOKOLL. Til stades på møtet. Utval Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: Start kl.: Slutt kl.: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Til stades på møtet. Utval Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: Start kl.: Slutt kl.: 15.00 MØTEPROTOKOLL Utval Kommunestyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.00 Til stades på møtet Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Henrik Røneid, Laila Gjerde, Gudny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 177/12 Reiselivsorganisering i Sogn Nær. 178/12 Bluefjords AS - finansiering Nær. 179/12 Suppleringsval til eldrerådet Fsk

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 177/12 Reiselivsorganisering i Sogn Nær. 178/12 Bluefjords AS - finansiering Nær. 179/12 Suppleringsval til eldrerådet Fsk MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Hafslo. Luster vidaregåande skule Møtedato: 05.12.2012 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 1/13. Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato SAKLISTE. Ivar Kvalen Ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING. Sak 1/13. Luster kommune Saksnr.: Utval Møtedato SAKLISTE. Ivar Kvalen Ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat Sak 1/13 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.02.2013 Tid: 14.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 20.06.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Hafslo barne - og ungdomsskule Møtedato: Tid : 09.00, oppmøte i auditorium

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Hafslo barne - og ungdomsskule Møtedato: Tid : 09.00, oppmøte i auditorium MØTEINNKALLING Utval KOMMUNESTYRET Møtestad Hafslo barne - og ungdomsskule 04.11.2016 Tid 09.00, oppmøte i auditorium Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

MØTE PROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, kommunalsjef oppvekst Knut Åge andre):

MØTE PROTOKOLL. Rådmann Jarle Skartun, kommunalsjef oppvekst Knut Åge andre): MØTE PROTOKOLL Utval Kommunestyret Møtest a d: Hafslo barne - og ungdomsskule Møtedato: 04.11.2016 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.10 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Marit Aakre Tennø, Geir Paulsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 17.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Program:

MØTEPROTOKOLL. Program: MØTEPROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.:10.00 Slutt kl.:13.45 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 MØTEINNKALLING Utval KOMMUNESTYRET Møtestad Rådhuset 17.11.2016 Tid 1330 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00 Varamedlemer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Marit Aakre Tennø, Marianne Bugge, Geir Paulsen, Geir Arve Sandvik, Arne Johannessen, Elin Hauge. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.01.2016 Start kl.: 08.15-08.45 (sak 8/16), 15.30 17.00 (sak 1-7/16) Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : 25.11.2015 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 07.11.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00 Varamedlemer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 1/12 8/12

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 1/12 8/12 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 6.2.2012 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 1/12 8/12 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, kontrollutvalsleiar Erling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. 2/10 09/3280 Søknad om lån i næringsfondet til bruksutbygging. 3/10 09/2352 Forprosjekt Sogn Brannvern

MØTEPROTOKOLL. 2/10 09/3280 Søknad om lån i næringsfondet til bruksutbygging. 3/10 09/2352 Forprosjekt Sogn Brannvern MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.01.2010 Start kl.: 12.00 Slutt kl.: 13.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Fra adm. (evt. andre): Torodd

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 25 / 17 Tildeling av skjenkeløyve - Vertskap i fjellet AS

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 25 / 17 Tildeling av skjenkeløyve - Vertskap i fjellet AS MØTEINNKALLING Utval FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad Rådhuset 19.04.2017 Tid 09 30-00 00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 149/10 10/3042 Sal av furuskog på rot frå kommunal eigedom, Haugåsen i Jostedal.

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 149/10 10/3042 Sal av furuskog på rot frå kommunal eigedom, Haugåsen i Jostedal. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.12.2010 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Torodd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 38/07 Avslag på søknad om konsesjon på eigedomen Råum, gnr. 73 bnr. 4 i Luster kommune - klagehandsaming

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 38/07 Avslag på søknad om konsesjon på eigedomen Råum, gnr. 73 bnr. 4 i Luster kommune - klagehandsaming MØTEINNKALLING Utval: FORVALTNINGSSTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.09.2007 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 91/15 Terje Torgersen - søknad om lån i næringsfondet til påbygg driftsbygning gnr. 141 bnr. 9

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 91/15 Terje Torgersen - søknad om lån i næringsfondet til påbygg driftsbygning gnr. 141 bnr. 9 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : 16.09.2015 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 51/15 Kjøp av terrassetomter Beheim 2. Søknad om betalingsplan

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 51/15 Kjøp av terrassetomter Beheim 2. Søknad om betalingsplan MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : 20.05.2015 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Johannes Lad, Kjartan Kvien, Sigrid Hamre Nyseth, Inger Møyfrid Sperle, Torvald Bakken, Ivar Kvalen. Kåre Høyheim

MØTEPROTOKOLL. Johannes Lad, Kjartan Kvien, Sigrid Hamre Nyseth, Inger Møyfrid Sperle, Torvald Bakken, Ivar Kvalen. Kåre Høyheim MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.: 10.00 Slutt kl.: 13.45 Program: Kl. 10.00 11.30 Felles informasjon og drøfting. Kl. 11.30 12.00 Felles lunsh Kl. 12.00.

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00-11:00. Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 1/17 5/17

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00-11:00. Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 1/17 5/17 Kontrollutvalet i Aurland kommune Møtebok Møtedato: 08.02.2017 Møtetid: Kl. 09:00-11:00 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 1/17 5/17 Følgjande medlem møtte Olav Ellingsen, kontrollutvalsleiar

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Johannes Lad, Kjartan Kvien, Kåre Høyheim, Inger Møyfrid Sperle, Torvald Bakken, Sigrid Hamre Nyseth SAKLISTE

MØTEPROTOKOLL. Johannes Lad, Kjartan Kvien, Kåre Høyheim, Inger Møyfrid Sperle, Torvald Bakken, Sigrid Hamre Nyseth SAKLISTE MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 03.12.2014 Start kl.: 10.00 Slutt kl.: 14.40 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kjartan Kvien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.01.2013. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.15. Til stades på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.01.2013. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.15. Til stades på møtet MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.15 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/15 Høyring - forslag om endringar i heilagdagslova for å tillate søndagopne butikkar

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/15 Høyring - forslag om endringar i heilagdagslova for å tillate søndagopne butikkar MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.06.2015 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 88/09 :: Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Bukti, bustadfelt og barnehage

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 88/09 :: Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Bukti, bustadfelt og barnehage MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG FORVALTNINGSSTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 89/08 Tilskot til nærings- og miljøtiltak i Luster kommune 2008 Fordeling av resttilskot

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 89/08 Tilskot til nærings- og miljøtiltak i Luster kommune 2008 Fordeling av resttilskot MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG FORVALTNINGSSTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.10.2008 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Sund kommune Møteprotokoll

Sund kommune Møteprotokoll Sund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset i Sund Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 12:00 14.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Steinsland

Detaljer

MØTEINNKALLING ca Kommunestyremøte, handsaming av sakene på saklista. SAKLISTE

MØTEINNKALLING ca Kommunestyremøte, handsaming av sakene på saklista. SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval KOMMUNESTYRET Møtestad Rådhuset 25.02.2016 Tid 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00 Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 25.11.2014 Møtetid: Kl. 09:30 12:50 Møtestad: Eid kommunehus, formannskapssalen Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Roy André H Bruvoll, leiar

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Møterom 2. etg Saks nr.: 1 / / 2017

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Møterom 2. etg Saks nr.: 1 / / 2017 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 07. 02. 2017 Møtetid: Kl. 9:00-11. 00 Møtestad: Rådhuset, Møterom 2. etg Saks nr.: 1 / 2017 5 / 2017 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Johannes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr.

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr. MØTEPROTOKOLL Utval Plan- og forvaltningsstyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2016 Start kl.: 13.00 Slutt kl.: 15.00 Til stades på møtet Medl.: Knut Hauge, Anja Hilleren, Emma Nyløy, Per Steinar Sviggum,

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla. Møtedato Kl. 10:00 15:45

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla. Møtedato Kl. 10:00 15:45 MØTEBOK Organ Møtestad et Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla Møtedato 26.08.2015 Kl. 10:00 15:45 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Til stades med møte- og talerett:

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Møtebok. Kontrollutvalet i Lærdal kommune. Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15

Møtebok. Kontrollutvalet i Lærdal kommune. Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15 Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 17.6.2015 Møtetid: Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 12/15-14/15 Følgjande medlemer møtte Olav Grøttebø Guri Olsen Siv Rysjedal Anders Haugen Parti Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/6765-3 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 14:00 16.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Kvinnherad kommune Møtestad: Samfunnskroken, Kvinnherad rådhus Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Balestrand kommune Møtedato: 23.11.2015 Møtetid: Kl. 10.00 13.30 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 19/15 22/15 Møtebok Følgjande medlem møtte Tore Feten Sigrun Marit Dale Jarle Geithus Parti

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Møtestad: Gjerde skule Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Kommunestyret Møtestad: Gjerde skule Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Gjerde skule Møtedato: 31.05.2007 Tid: 17.00-21.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter I tillegg Grunnrenteskatt og overskotsskatt. Dette er skattar som i sin heilheit går til staten. - Side 1 - Eigedomsskatt

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid : 09: 30 (etter generalforsamling)

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid : 09: 30 (etter generalforsamling) MØTEINNKALLING Utval FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad Rådhuset 31.08.2016 Tid 09 30 (etter generalforsamling) Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110114, Arkivsaknr 11/1140 PLANID: 20110114.

Detaljer

ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik.

ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik. ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik. MØTESTAD: Etne Tinghus, formannskapssalen MØTESTART/-SLUTT: kl.

Detaljer

Øyvind Uren (Ap) Hilde Anita Furland Frostad (H) Jan Olav Vadseth (Frp)

Øyvind Uren (Ap) Hilde Anita Furland Frostad (H) Jan Olav Vadseth (Frp) KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/12 Møtedato: 14.03.2012 Tid: kl 08.30 kl 10.40 Møtestad: Kommunestyresalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 01/12 07/12 Møteleiar: Møtande medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Jarle

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:30 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Sak 40/08 vart handsama fyrst i møtet. MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 02.10.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Kommunelege Gunnar Engan

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 14.03.08 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 2. etasje nybygg, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 24.2.2016 Møtetid: 13.00 15.50 Møtestad: Rådhuset kommunestyresalen Saksnr.: 1/16-6/16 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Vidar Gram Jens Rikheim Parti

Detaljer

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 09:15 12:45 Følgjande medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 5/09 08/235 Felles sekretariatsteneste - kontrollutvala for kommunane i Sogn Møtestad: Tingsalen Møtedato: 05.02.2009 Tid: 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/09 07/567 Reguleringsplan for Sanden i Husabø - Godkjenning 2/09 08/787 Endring i

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer