MØTEINNKALLING. Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf Varamedlemer får særskilt innkalling dersom nokon melder forfall. Tidsplan: Temaøkt grunnskule Kl : Oppvekstsenter. Barnehage og skule hand i hand Kristoffer Melheim Kl : Tilstandsrapport for grunnskulen i Luster 2010 Gjennomgang av rapporten med fokus på gode oppnådde resultat og utfordringar som krev tiltak. Kjell Ertesvåg Gruppemøte inkl. servering. St.meld 22. Motivasjon-meistring-muligheiter Ungdomstrinnet. Inger Marie Evjestad Handsaming av sakene startar SAKLISTE Saks Tittel nr 33/11 Godkjenning av møtebok 34/11 Tilstandsrapport for grunnskulen i Luster /11 LKK, sitt kvalitetssystem - forvaltningsrevisjon. Val av revisor. 36/11 Sogn barnevern - forvaltningsrevisjon 37/11 Sogn barnevern - eigenevaluering 38/11 Kommuneplan og råd for planstrategi 39/11 Masterplan Heggmyrane. 40/11 Reguleringsplan Neshøgdi (Ongulsnes) 41/11 Luster lokalmedisinske senter - utgreiing.

2 42/11 Luster bad KF - vedtekter, val av styre og oppstartløyving 43/11 Eigedomsskatt på kraftverk - uttale 44/11 Byggjerekneskap - Nye omsorgsbustader i Gaupne 45/11 Pyramiden senterkafe v/ Thomas Skjerven. Søknad om finansiering 46/11 Nes Eigedom AS. Søknad om finansiering - næringsbygg Hafslo 47/11 Nes Eigedom AS. Søknad om finansiering - næringsbygg Gaupne 48/11 Referat- og drøftingssaker LUSTER KOMMUNE Gaupne, Torodd Urnes Ordførar Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

3 Sak 33/11 33/11 Kommunestyret Godkjenning av møtebok 11/5 Anita Bjørk Ruud 033 Godkjenning av møteboka frå møtet den 26. mai Underskrifter.

4 Sak 34/11 73/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Luster /1483 Inger Marie Evjestad A20 Tilstandsrapporten for grunnskulen i for 2010 vert teken til orientering. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 73/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. Vedtak: Tilstandsrapporten for grunnskulen i for 2010 vert teken til orientering.

5 Sak 35/11 35/11 Kommunestyret LKK, sitt kvalitetssystem - forvaltningsrevisjon. Val av revisor. 11/1669 Kontrollutvalet sitt sekretariat 216 Kontrollutvalet si tilråding: Kontrollutvalet har møte den Tilråding derifrå vert lagt på internett etter pinse. Samrøystes vedtak i kontrollutvalet: Saka vert oversendt til kommunestyret for endelig handsaming med følgjande innstilling til vedtak frå kontrollutvalet: Deloitte vert valt som leverandør av forvaltningsrevisjon Kvalitetssystem Luster kommune. Sekretariatet gjev tilbakemelding til tilbydarane og avtalar tidspunkt for oppstart av forvaltningsrevisjonen når kommunestyret har fatta endelig vedtak i saka.

6 Sak 36/11 58/10 Kommunestyret /11 Kommunestyret Sogn barnevern - forvaltningsrevisjon 10/2622 Kontrollutvalet sitt sekretariat 216 F40 Kontrollutvalet si tilråding: Saksutgreiing og tilråding frå Kontrollutvalet vert lagt på nett etter pinse. Rapport frå KPMG er klar og ligg vedlagt saka. Samrøystes vedtak i kontrollutvalet: Forvaltningsrevisjonsrapporten vert sendt over til kommunestyret med tilråding om at administrasjonen følgjer opp forbetringsforslaga i rapporten og gir ei tilbakemelding til kontrollutvalet og kommunestyret i løpet av året i forhold til oppfølging av forbetringstiltak. Kontrollutvalet ber i løpet av hausten 2011 om ei orientering frå rådmannen vedrørande i kva grad tilrådingane frå forvaltningsrevisor er følgt opp i praksis.

7 Sak 37/11 70/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Sogn barnevern - eigenevaluering 11/1391 Tore Eriksen F40 1. styre tek den gjennomførde eigenevalueringa av Sogn barnevern til orientering, jf rådmannen si saksutgreiing. Kommunestyret ser positivt på at det vert teke tak i dei oppfølgingspunkta som er nemnde avslutningsvis i saksutgreiinga. 2. Kommunestyret viser elles til gjennomførd forvaltningsrevisjon i høve Sogn barnevern. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 70/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

8 Sak 38/11 14/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Kommuneplan og råd for planstrategi 11/705 Torunn Løne Vinje Kommuneplanmelding Kommunestyret tek status for kommuneplanarbeidet til orientering. 2. Råd for Planstrategi Med bakgrunn i gjeldande kommuneplan, erfaringar og oppsummering, og nye nasjonale føringar for kommuneplanarbeidet, rår kommunestyret til at nytt kommunestyre legg til grunn slik oppbygging av kommuneplanen, jf arbeidet med planstrategien: Generell del: I Planomtale II Visjon og verdigrunnlag III Fokusområde med handlingsdel: A Miljø og berekraftig utvikling B Folkehelse C Oppvekst D Kultur og Fritid E Næringsverksemd og infrastruktur F Senterstruktur G Regionalt samarbeid Arealdelen Planstrategien bør vektlegga å fylgja strukturen i gjeldande plan. Viktige tema i Planstrategien bør vera: Bustadareal Næringsareal Risiko og Sårbarheit (ROS). Tematiske kommunedelplanar: Planstrategien bør vurdera kva behov kommunen har for tematiske kommunedelplanar.

9 Formannskapet og næringsutvalet Sak : 60/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken, men siste kulepunkt under arealdelen, om ROS som er lovfesta, vert å ta ut av vedtaket. Vedtak: 1. Kommuneplanmelding Kommunestyret tek status for kommuneplanarbeidet til orientering. 2. Råd for Planstrategi Med bakgrunn i gjeldande kommuneplan, erfaringar og oppsummering, og nye nasjonale føringar for kommuneplanarbeidet, rår kommunestyret til at nytt kommunestyre legg til grunn slik oppbygging av kommuneplanen, jf arbeidet med planstrategien: Generell del: I Planomtale II Visjon og verdigrunnlag III Fokusområde med handlingsdel: A Miljø og berekraftig utvikling B Folkehelse C Oppvekst D Kultur og Fritid E Næringsverksemd og infrastruktur F Senterstruktur G Regionalt samarbeid Arealdelen Planstrategien bør vektlegga å fylgja strukturen i gjeldande plan. Viktige tema i Planstrategien bør vera: Bustadareal Næringsareal Tematiske kommunedelplanar: Planstrategien bør vurdera kva behov kommunen har for tematiske kommunedelplanar.

10 Sak 39/11 61/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Masterplan Heggmyrane. 09/2498 Arne Ingjald Lerum L12 1. styre finn det svært positivt at grunneigarar og interessentar no har utarbeidd ein samordnande masterplan for utvikling av områda på og ved Heggmyrane. Kommunestyret finn at masterplanen legg eit godt grunnlag for vidare arealplanlegging og organisering av utbygginga i området. 2. Hovudtrekka i den føreslegne arealbruken vil bli lagt til grunn ved revidering av kommuneplanen sin arealdel i er innstilt på å yte eit visst tilskot til opparbeiding og ev. årleg drift/vedlikehald av Modvovegen. Dette føreset at alle aktuelle interesser i området får full tilgang til bruk av vegen og deltek i finansieringa. 4. tek ein sikte på å setja av midlar til utviding av hovudnettet for VA fram til hyttefelta. Kommunen vil i utgangspunktet tilpasse seg det omfang, det engasjement og den framdrift utbyggingsinteressene legg for dagen. 5. vil og kunne delta med noko midlar og kompetanse i marknadsføring av Heggmyrane som reisemål og utviklingsområde. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 61/11 Ivar Kvalen gjekk frå som ugild. Skriv frå Hafslo idrettslag, motteke , vart lagt fram i møtet og føl saka vidare til kommunestyret. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

11 Sak 40/11 69/10 Plan- og forvaltningsstyret /11 Plan- og forvaltningsstyret /11 Plan- og forvaltningsstyret /11 Kommunestyret Reguleringsplan Neshøgdi (kalla Ongulsnes i fyrste handsaming i Plan og forv.) 10/2170 Torunn Løne Vinje L12 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar seg til rådmannen sine tilrådingar for det som gjeld merknader og fråsegner og finn at plandokumentet må endrast slik: a) Planomtalen må endrast slik at nærliggjande brønnar vert avmerka på registreringskartet. b) ROS-analysen skal innehalda vurderingar til evt framtidige klimaendringar knytt til auka nedbørsmengd som kan påverka flaum og skredfare. 2. Med desse endringane i plandokumentet rår Plan- og forvaltningsutvalet til at kommunestyret gjer slikt vedtak: I medhald av reglane i i Plan- og bygningslova, vedtek Luster kommunestyre reguleringsplan for Ongulsnes. Plan- og forvaltningsstyret Sak : 35/11 Det vart fremja nye framlegg i møte i tillegg til rådmannen si tilråding: Tillegg i punkt 1: 1.c Reglar knytt til takform går ut og blir erstatta av: Maks gesimshøgde skal vere 2 m lægre enn maks mønehøgd. Nytt punkt 2: 2. Merknad frå Åse Berit og Arne Bondevik vert teken til følgje. Plannamnet blir endra til Neshøgdi. Vedtak: Det vart først røysta over dei nye framlegga. Punkt 1C vart samrøystes vedteke. Nytt punkt 2 vart vedteke mot 1 røyst. Resten av tilrådinga vart samrøystes vedteken. 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar seg til rådmannen sine tilrådingar for det som gjeld merknader og fråsegner og finn at plandokumentet må endrast slik: a) Planomtalen må endrast slik at nærliggjande brønnar vert avmerka på registreringskartet. b) ROS-analysen skal innehalda vurderingar til evt framtidige klimaendringar knytt til auka nedbørsmengd som kan påverka flaum og skredfare.

12 C) Reglar knytt til takform går ut og blir erstatta av: Maks gesimshøgde skal vere 2 m lægre enn maks mønehøgd. 2. Merknad frå Åse Berit og Arne Bondevik vert teken til følgje. Plannamnet blir endra til Neshøgdi. 3. Med desse endringane i plandokumentet rår Plan- og forvaltningsutvalet til at kommunestyret gjer slikt vedtak: I medhald av reglane i i Plan- og bygningslova, vedtek Luster kommunestyre reguleringsplan for Neshøgdi. Kommunestyret skal handsame tilrådinga i pkt. 3.

13 Sak 41/11 68/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Luster lokalmedisinske senter - utgreiing. 11/1579 Tore Eriksen G10 1. styre ber rådmannen greie ut om det er grunnlag for å etablere eit Luster lokalmedisinske senter i tilknyting til Gaupne omsorgssenter. Eit ev. slikt senter må byggje på den kommunale helse- og omsorgsplanen (2009) sitt opplegg for sjukeheimsstrukturen og samhandlingsreforma sitt krav om at kommunane innan 2016 skal ha på plass eit visst augeblikkleg hjelp-tilbod (ØHtilbod). 2. Nemnde utgreiing må så godt det let seg gjere klårleggje: a) Kva tilbod senteret bør gje og korleis tilbodet bør dimensjonerast. b) Korleis drifta av senteret bør organiserast. c) Kva bemanning senteret bør ha. d) Kva lokale som bør nyttast, ev om det bør byggjast nytt/meir. e) Kva drifta av senteret og ev investeringstiltak vil koste. f) Kva konsekvensar eit slikt senter vil ha for tilgrensande tenester. g) Kva avtale som må etablerast med helseføretaket (ØH-tilbodet). h) Om det er ønskjeleg med eit samarbeid utover kommunegrensa. i) Kva alternativ kommunen har til det å etablere eit slikt senter. j) Kva tidsplan som er realistisk for ei gradvis oppbygging mot full drift. 3. I utgreiinga må følgjande føringar for eit ev Luster lokalmedisinske senter leggjast til grunn: a) Senteret må kunne tilby helse- og omsorgstenester av god kvalitet. b) Senteret må ikkje leggje større press på kommuneøkonomien enn dei alternative løysingane kommunen ev kan velje. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 68/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

14 Sak 42/11 33/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret /11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Luster bad KF - vedtekter, val av styre og oppstartløyving 11/349 John Olaf Røhme 030 D20 1. styret vedtek - med tilvising til eige vedtak i sak 13/11, pkt 2 - vedtekter for Luster bad KF slik dei er framstilt i prenta vedlegg. Vedtektene vert gjort gjeldande frå det tidspunkt føretaket er registrert i Føretaksregistret. Styret i Luster bad KF syter for registrering i Føretaksregistret og dekker kostnaden ved dette. 2. Kommunestyret vel følgjande styre til Luster bad KF: Faste medlemer:.... (vald for 4 år) (vald for 4 år)... (vald for 2 år)..... (vald for 2 år). (vald for 4 år, tilsetterepresentant). Av desse vert.. vald som styreleiar og. vald som nestleiar i styret. Desse vala gjeld for 2 år. Varamedlemer i prioritert rekkefølgje:... (vald for 2 år)... (vald for 2 år)... (vald for 2 år). (vald for 2 år, tilsetterepresentant) 3. Kommunestyret løyver 1,0 mill kr til oppstarts- og eingongskostnader fram til opninga av Luster bad. Finansiering frå kommunen sitt disposisjonsfond. Kommunestyret vil, i samband med budsjetthandsaminga for 2012, vurdere om dette er tilstrekkeleg.

15 Formannskapet og næringsutvalet Sak : 69/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken med følgjande endringar: Pkt. 1: Som tilrådd, men i 10 skal (KF) stå etter styret når styrenemninga er brukt. Pkt 2: Følgjande får i oppgåve å førebu valet: Ordførar, Geir Arve Sandvik og Ivar Kvalen. Alle val skal vere for 2 og 1 år, slik at 4 år i tilrådinga blir endra til 2 år og 2 år blir endra til 1 år. Vedtak: 1. styret vedtek - med tilvising til eige vedtak i sak 13/11, pkt 2 - vedtekter for Luster bad KF slik dei er framstilt i prenta vedlegg, men i 10 skal (KF) stå etter styret når styrenemninga er brukt. Vedtektene vert gjort gjeldande frå det tidspunkt føretaket er registrert i Føretaksregistret. Styret i Luster bad KF syter for registrering i Føretaksregistret og dekker kostnaden ved dette. 2. Følgjande får i oppgåve å førebu valet før kommunestyrehandsaminga: Ordførar, Geir Arve Sandvik og Ivar Kvalen. Kommunestyret vel følgjande styre til Luster bad KF: Faste medlemer:.... (vald for 2 år) (vald for 2 år)... (vald for 1 år)..... (vald for 1 år). (vald for 2 år, tilsetterepresentant). Av desse vert.. vald som styreleiar og. vald som nestleiar i styret. Desse vala gjeld for 1 år. Varamedlemer i prioritert rekkefølgje:... (vald for 1 år)... (vald for 1 år)... (vald for 1 år). (vald for 1 år, tilsetterepresentant) 3. Kommunestyret løyver 1,0 mill kr til oppstarts- og eingongskostnader fram til opninga av Luster bad. Finansiering frå kommunen sitt disposisjonsfond. Kommunestyret vil, i samband med budsjetthandsaminga for 2012, vurdere om dette er tilstrekkeleg.

16 Sak 43/11 72/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Eigedomsskatt på kraftverk - uttale 11/575 Jan Kåre Norberg 232 styre vil gje slik uttale til Finansdepartementet sitt høyringsnotat om eigedomsskatt for kraftverk: 1. Finansdepartementet sine forslag til endringar kan oppsummerast slik: a) Minimums- og maksimumsverdiane for eigedomsskatt på kraftverk vert behalde. b) Det vert tilrådd ei viss inflasjonsjustering for åra framover c) Ein vurderer ein auke i risikotillegget i kapitaliseringsrenta og om det er grunnlag for å gå nærare inn på den risikofrie renta. 2. Finansdepartementet har i sitt høyringsnotat unnlate å nemne: a) At ordninga med minimums- og maksimumsverde var tenkt å vere mellombels. b) At Stortinget aldri har meint å gå bort frå det grunnleggjande prinsippet om å treffe eigedomen sin reelle omsetningsverdi. c) At alle andre eigedomskategoriar vert taksert etter reell omsetningsverdi. d) At naturressursskatten går til utjamning i inntektssystemet og har vore konstant frå innføringstidspunktet. 3. Finansdepartementet hevdar at primærkommunane sine inntekter har auka betydelig dei siste åra. Det ein ikkje opplyser er at storparten gjeld utbytte og grunnrenteskatt som i stor grad har kome staten og Oslo kommune til del. 4. Finansdepartementet viser kva konsekvens ei oppheving at maksimumstaket vil få for kommunane sin eigedomsskatt, men tek ikkje med konsekvensen av ev. auka kapitaliseringsrente. 5. har frå hatt slik eigedomsskatteinntekt frå kraftverk (mill kr): ,7 54,2 53,5 54,0 53,3 Tala viser at kommunen i heile perioden har nådd taket for eigedomskatt og at denne har vore utskriven med tilnærma same kronesum. Realverdien har altså gått kraftig ned. Dette har skjedd i ei tid der kraftprisar og eigarutbyte har auka vesentleg. 6. vil på det sterkaste tilrå at maksimumsverdien for utskriving av eigedomsskatt på kraftverk vert fjerna. I så fall kan kapitaliseringsrenta hevast, men berre til eit stabilt og føreseieleg nivå. Etter kommunen sitt syn bør dette kunne vere på 5,0 5,5 %. Dette vil gje ein moderat inntektsauke for dei 200 kommunane dette gjeld. Ei slik ordning vil også fjerne grunnlaget for påstandar om at maksimumsordninga inneber ulovleg statsstøtte, og vil føre til at ein

17 gjeninnfører dei eigedomsskattereglane som samsvarar med prinsippa i eigedomsskatteretten elles. 7. har den siste tida hatt og har store utbyggingssaker til handsaming. Dette gjeld både tilleggsutbyggingar til Hydro sine anlegg i Fortun og Statkraft sine anlegg i Jostedal. Dette er såleis ei viktig sak for Luster kommune. 8. viser elles til uttale frå LVK som vi gjev våre fulle tilslutning til. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 72/11 Uttale frå LVK, dat. 7. juni 2011, skal følgje saka som vedlegg til kommunestyret. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken med følgjande tillegg til pkt. 2c: Dette gjeld også store industriverksemder og store olje- og gassanlegg.

18 Sak 44/11 23/08 Formannskapet og næringsutvalet /09 Formannskapet og næringsutvalet /09 Kommunestyret /09 Arbeidsmiljøutvalet /09 Formannskapet og næringsutvalet /10 Formannskapet og næringsutvalet /10 Formannskapet og næringsutvalet /10 Formannskapet og næringsutvalet /10 Formannskapet og næringsutvalet /11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Byggjerekneskap - Nye omsorgsbustader i Gaupne 08/692 Geir Afdal 614 H3 1. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for nye omsorgsbustader i Gaupne til ein kostnad på kr ,- og rekneskapen for carport, lager og andre tiltak til ein kostnad på kr ,-, samla kostnad kr ,-. 2. Kostnaden, kr ,- vert finansiert ved tilskot frå Husbanken kalkulert til kr ,-, avsette frie driftsmidlar kr ,- (jf k-sak 79/10), uttak frå ubunde investeringsfond kr ,- og låneopptak inntil kr ,-. 3. Dette inneber ei overskriding på kr ,- i høve vedteken kostnadsramme. Overskridinga vert finansiert ved uttak frå investeringsfondet, jf pkt 2 over. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 71/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

19 Sak 45/11 62/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Pyramiden senterkafe v/ Thomas Skjerven. Søknad om finansiering 11/1384 Olav Grov 252 U6 1. Pyramiden Senterkafe ved Thomas Skjerven får eit lån stort kr ,- i næringsfondet. Lånet vert gjeve med ein rente- og avdragsfri periode på to år og skal deretter betalast ned over 8 år. Lånet er eit pantelån. 2. Pyramiden Senterkafe får eit utviklingstilskot stort kr Tilskotet vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 62/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

20 Sak 46/11 64/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Nes Eigedom AS. Søknad om finansiering - næringsbygg Hafslo 11/1547 Olav Grov 223 U3 Nes Eigedom AS får eit lån stort kr for å sikre og få ei betre utnytting av eige næringsareal på Hafslo, samt byggje eit nytt næringsbygg same stad. Lånet vert gjeve frå næringsfondet, får ein rente- og avdragsfri periode på to år og skal deretter betalast ned over 13 år. Lånet er eit pantelån. Nes Eigedom AS får eit tilskot stort kr til å finansiere planlagd tilrettelegging av næringsområde i Krabben. Tilskotet vert finansiert ved forbruk av næringsfondet. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 64/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

21 Sak 47/11 63/11 Formannskapet og næringsutvalet /11 Kommunestyret Nes Eigedom AS. Søknad om finansiering - næringsbygg Gaupne 11/1548 Olav Grov 252 U3 1. Nes Eigedom AS får eit lån stort kr ,- til bygging av næringsdelen i eit siste byggjesteg i Nesgården (Nesgården 3). Lånet vert gjeve frå næringsfondet, får ein rente- og avdragsfri periode på to år og skal deretter betalast ned over 13 år. Lånet er eit pantelån. 2. Nes Eigedom AS får eit tilskot stort kr til å finansiere arbeidet med å få på plass leigetakarar i næringsdelen av Nesgården 3. Tilskotet skal finansierast ved forbruk av næringsfondet. Formannskapet og næringsutvalet Sak : 63/11 Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken, men pkt. 2 blir endra slik:..kr til å finansiere arbeidet med å få på plass leigetakarar i næringsdelen av Nesgården 3. Vert endra til. kr til marknadsføring av næringsdelen av Nesgården 3. Vedtak: 1. Nes Eigedom AS får eit lån stort kr ,- til bygging av næringsdelen i eit siste byggjesteg i Nesgården (Nesgården 3). Lånet vert gjeve frå næringsfondet, får ein rente- og avdragsfri periode på to år og skal deretter betalast ned over 13 år. Lånet er eit pantelån. 2. Nes Eigedom AS får eit tilskot stort kr til marknadsføring av næringsdelen av Nesgården 3. Tilskotet skal finansierast ved forbruk av næringsfondet.

22 Sak 48/11 33/11 Kommunestyret /11 Kommunestyret Referat- og drøftingssaker 11/5 Anita Bjørk Ruud 033 Framlagt: Notat dat frå rådmannen. Motorferdsel i utmark forhold til funksjonshemma. Skriv dat frå fylkesmannen til NVE. Fortunvassdraget fråsegn til søknad med konsekvensutgreiing for Øyane kraftverk. Informasjon frå Sogn Brann og redning IKS til kommunestyra i eigarkommunane

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 20.06.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 17.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast.

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast. 1 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 14. mars 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Mandag 18. mars

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2011 Val 2011 Gaupne barnehage Bustadfeltet Hestnes Kåre Øvregard kulturprisvinnar Rådmannen, mars 2012 Luster kommune - årshjul 2011 - Luster kommune sitt styringssystem består

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 16.03.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 31.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer