17. MAI ROMMETVEIT SKULE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "17. MAI ROMMETVEIT SKULE"

Transkript

1 17. MAI ROMMETVEIT SKULE Dreiebok Revidert juni 2015

2 Kjære klassekontakt! 17.mai er eit sikkert vårteikn. Det er foreldre i 5. klasse som steller til 17. mai ved Rommetveit skule. Ei god planlegging av arrangementet gjer det enkelt for foreldra når dagen kjem. Som klassekontakt bør du ta jobben som leiar i 17.mai-komitéen sjølv eller finna ein som er villig til å ta på seg denne oppgåva. Leiaren må finna foreldre som er villige til å ta dei andre leiaroppgåvene i komiteen. Desse er: 1) Kasserer 2) Skrivar 3) Leiar i Pyntekomité 4) Leiar i Kjøkkenkomité 5) Leiar i Leikekomité 6) Leiar i Teknisk komité 7) Leiar i Salskomité 8) Leiar i Korpskomité 17.maiarbeidet bør inn som sak allereie på det første foreldremøte om hausten. Då unngår du å kalle inn til ekstra foreldremøte berre for 17.mai. På dette foreldremøtet bør ein få på plass leiar av hovudkomiteen og leiarar for dei ulike komiteane slik at hovudkomiteen vert formelt valt. Dersom alle komitéleiarane er på plass frå hausten av har du eit godt utgangspunkt for jobben vidare. For å unngå å bli avhengig av at nokre må melda seg frivillig på møtet, er det å tilrå at komitéleiarane er kontakta på førehand. Dei nyvalde komitéleiarane må få namna til, og bli bedne om å kontakte, dei gamle komitéleiarane for å få god overlapping og kunne ta lærdom av feilsteg. Det er også å føretrekke at foreldra allereie er blitt fordelt mellom dei ulike komiteane, og at ein oversikt ligg ved innkallinga til foreldremøtet. Det blir dermed opp til den einskilde å bytte komité seg i mellom. Det er viktig for det vidare arbeidet at du skaffar deg ei oppdatert oversikt over telefonnumra og mail-adressene til foreldra og dei involverte lærarane. Hugs at foreldra set pris på alt arbeid som allereie er gjort, slik at dei kan bruke møtetida effektivt og målretta. Ved å følgje dreieboka unngår du lange diskusjonar om saker som tidlegare komitear allereie har funne gode løysningar på. Lukke til! 1

3 Innhald 1 KOMITEAR OG GRUPPESTORLEIK ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR FOR 17. MAIKOMITEEN ARBEIDSINSTRUKS FOR KASSERAR Veksel Forsvarlege prisar Føre rekneskap Samle inn pengar ARBEIDSINSTRUKS TIL SKRIVAR ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR I PYNTEKOMITÉ ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIKEKOMITEEN ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR AV KJØKKENKOMITEEN ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR TEKNISK KOMITÉ ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR AV SALSKOMITEEN ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR AV KORPSKOMITEEN KORLEIS GJER VI DET STEG FOR STEG SEPTEMBER FYRSTE FORELDREMØTE FEBRUAR KVA BØR VERA FERDIG TIL NO? MARS FYRSTE MØTE I KOMITEEN APRIL MØTE I ALLE KOMITEANE MAI SISTE FØREBUINGAR DEN STORE DAGEN EVALUERINGSMØTE VEDLEGGSLISTE maikomité og sånn Kakebaking 17.mai Bestilling av varer bestilt på Spar Haga Program for gudsteneste i Aulaen: Forslag til talekort for leiing av gudsteneste Program for 17-mai Søknad om lån av aulaen på HSH Internt program for 17-mai Påminning før første foreldremøte Forslag til oppstilling av barnetoget

4 1 KOMITEAR OG GRUPPESTORLEIK Pyntekomité 5 personar 1. Leiar 2. Ansvarleg for pynting og vasking i aulaen 3. Ansvarleg or pynting og vasking i gymsalen 4. Ansvarleg for pynting og rydding ute ved aulaen/borggarden 5. Ansvarleg for pynting og rydding ute i skulegarden. Leikekomité minst 10 personar Kjøkkenkomité minst 15 personar Leiaren for kjøkken må gjerne ha erfaring 17.komite arbeid. Teknisk komité minst 5 personar Salskomité minst 15 personar Korpskomité 4 personar Leiar kan med fordel vere korpsforelder 17.mai komiteen 9 personar Leiar Kasserar Skrivar 6 Komitéleiarar 3

5 1.1 ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR FOR 17. MAIKOMITEEN 1) Gudstenesta a) Leiar har totalansvaret for program og gjennomføring av gudstenesta (Sjå og 3.1.5). b) Søke om lån av Aulaen ved HSH for gudstenesta (Sjå 3.1.7), og ta kontakt med HSH god tid førevegen for å gå gjennom praktiske ting i samband med arrangementet. c) Ta kontakt med Stord Kyrkekontor for å få ein person som kan halde andakten. d) Dersom du ikkje vil leie seansen sjølv, må du skaffe ein som kan ta denne jobben. e) Kontakt dirigenten for 17.maikoret f) Kontakt lærarane på 5. steget så dei kan skriva fredsbøn og eventuelt øva inn songar som dei kan synge i lag med 17.maikoret (Sjå 3.1.4). g) Kontakte skulekorpset angåande salmar til andakten og under arrangementet i borggarden h) Koordinere 17.maikoret, 5.klassane og korpset slik at alle partar veit kva songar og talet på vers som skal syngast/spelast både under gudstenesta og i borggarden. 2) Koordinasjon a) Koordinere arbeidet til alle komiteane/leiarane b) Kalle inn til møter og sette opp saklister. i) Foreldremøter ii) Hovedkomité/Komitémøter c) Halde kontakt med komitéleiarane via telefon/mail veka før 17.mai for å orientere seg om arbeidet 3) Kontakt med skulen a) Sjekk om det finns plakatar frå i fjor. Dersom ikkje, be 5.klasse teikna i) seks plakatar til dei tre salsbuene ii) fire plakatar til kafeen i gymsalen 4) 17.maiprogrammet a) Utarbeide program for dagen (Sjå 3.1.6). b) Sende programmet til 17.maikomiteen på Stord i midten av april, så det kjem med i det trykte hovudprogrammet. c) Utarbeida kjøreplan for dagen til internt bruk i komiteane (Sjå 3.1.8). 5) Skaffe appellant Det er vanlegvis ein person som komiteen vurderer som eigna til oppgåva. 4

6 6) Kjøpa blomar a) Korpsdirigent b) Kordirigent c) Pianist (dersom ein har ein) d) Andakthaldar e) Appellant(ar) f) Ein ekstra blom i bakhand 7) Kontakt med «barnetogsjefen» a) Barnetogsjefen er leiar i FAU. Sjå vedlegg b) Ein ifrå teknisk komité er med å hjelper til med denne oppgåva 8) Gå i 17.mai-toget a) Leiar i 17.maikomiteen og leiar i FAU går fremst i toget 9) Skrive referat om korleis gjennomføringa av arrangementet gjekk og levere dette til skrivar. 5

7 1.2 ARBEIDSINSTRUKS FOR KASSERAR Veksel Sørge for å hente vekslepengar, kroner. Kontakt FUA kasserar for å få pengar. Veksel må tingast i god tid før 17 mai, då banken ikkje har veksel liggande. Veksel 100 kr x 35 stk = 3500 kr 50 kr x 70 stk = 3500 kr 20 kr x 200 stk = 4000 kr 10 kr x 350 stk = 3500 kr 5 kr x 300 stk = 1500 kr Totalt kr Forsvarlege prisar Prisar som blei brukt 2015 Kaffi 15 kr Kake 20 kr Brus 25 kr Pølse 20 kr Saft 10 kr Føre rekneskap Samle inn kvitteringar og bilag Samle inn pengar a. Samle inn pengane fra salsbuene på slutten av dagen b. Telje pengane saman med skrivar. Pengane skal leggjast i ein konvolutt og summen skrives på. Kasserar og skrivar signerer på konvolutten. c. Overskot vert overført til: Foreldrerådet v/rommetveit skule Bankkontonr: Skriv referat om korleis gjennomføringa av arrangementet gjekk og lever dette til skrivar. 6

8 1.3 ARBEIDSINSTRUKS TIL SKRIVAR 1) Lage skriv og kopiere etter behov. a) Kopiere sakslister og skriv b) Distribuere desse til komiteen, foreldra, lærarane eller andre mottakarar. Det er en føremon om korrespondansen frå hovudkomiteen kan gå via e-post (jf. viktig at hovudkomiteen sikrar seg ei oppdatert oversikt over tlf/mail allereie på første foreldremøte om hausten) 2) Skrive referat a) Frå møta i hovudkomiteen b) Frå evalueringsmøtet etter 17.mai 3) Samle inn pengar i lag med kasserar etter skulearrangementet a) Hjelpa kasserar med å telje pengane b) Signere på summen (Sjå Feil! Fant ikke referansekilden.) 4) Revidere dreieboka a) Om naudsynt revidere dreieboka, og legge ved referata frå dei ulike komiteane. b) Dreieboka med referata sendast elektronisk til leiar i FAU og lagrast lett synleg og tilgjengeleg på skulen si nettside under namnet Dreiebok 17-mai. <årstall> 7

9 1.4 ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR I PYNTEKOMITÉ 1) Hald kontakten med komiteen din a) Du er leiar for komiteen og ansvarleg for at instruksen vert følgd b) Du er møteleiar når komiteen samlast og skriv referat frå møta c) Sørg for å informere medlemmene dine så dei veit kva dei skal gjere d) Deleger arbeidsmengda mest mogleg rettvist 2) Møteinnkalling a) Kall inn til ekstra møte i komiteen om det trengst fleire enn dei det vert kalla inn til gjennom felles innkalling frå leiar i hovudkomiteen. 3) Du har ansvaret for all pynting, vask og rydding. Unntaket er kafèen i gymsalen. Denne tek kjøkkenkomitèen seg av. Sjekk kva som ligg att frå tidlegare arrangement. Dette ligg i FAU si hylle i kjellaren. Der ligg det bl.a. ein stor plaskasse med lokk. Der finn de alt de treng til å pynte med i gymsalen. 4) Oppgåvene kan delast inn i tre; -16.mai (-eller før): * Stryka flagga både dei små og dei store. Dette kan godt gjerast på førehand. Lurt at flagga ligg i esker (ikkje står i bøtter). Dei held seg finare då. * Skaffe bjørk (ein hengar). * Kjøpa inn strips til å henga opp bjørk og flagg med. * Henga opp bjørkeris og flagg på skuleplassen, langs vegen, i Borggarden og andre strategiske plassar (v/leikane og salsbodene for eksempel). * Merka benkar og bord + ta bilete av romma før ein hentar ut pultar og stolar frå klasseromma. * Pynta og setja ut stolar i Aulaen. Det må setjast ut 300 stolar i + stolar til korpset på scenen + korkrakkane nedanfor scenen. Få hjelp av teknisk komitè her. 8

10 * Snakka med Rommetveit skule og HSH om korleis skulen og Aulaen skal sjå ut når me er ferdige. * Sjekka opp i kvar de skal gjera av boset etter arrangementet. -Under arrangementet 17.mai: * Rydda Aulaen når barnetoget har gått. Kosta og vaska golvet. * Tømma boss v/salsbodene, på toaletta, i gymsalen og ute. -Rydding 17.mai: Sjå til at vasking og rydding vert gjort skikkeleg * Klyppa ned bjørkeris og flagg. * Køyre vekk bjørkeris. * Kasta boset. * Alle foreldra vaskar og ryddar 17.mai kl ) Skrive referat om korleis gjennomføringa av arrangementet gjekk og levere dette til skrivar 9

11 1.5 ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIKEKOMITEEN 1) Hald kontakten med komiteen din a) Leiar for leikekomiteen har totalansvaret for 17.mai-leikane dvs. leikane, utstyr, premiar og rydding b) Du er leiar for komiteen og ansvarleg for at instruksen vert følgd c) Du er møteleiar når komiteen samlast og skriv referat frå møta d) Sørg for å informere dei ulike komitémedlemma så dei veit kva dei skal gjere e) Deleger arbeidsmengda mest mogleg rettvist 2) Leiaren møter i hovudkomiteen 3) Møteinnkalling a) Kall inn til ekstra møte i komiteen om det trengs fleire enn dei det vert kalla inn til gjennom felles innkalling frå leiar i hovudkomiteen. 4) Organisering av arbeidet a) Leikekomiteen består av i) Leiar ii) 6-7 leike-leiarar iii) 2-3 ved premiebordet 5) Leikane føregår på skuleplassen/området i) Potetplukking ii) 3-hjulssykkelløp iii) Pilkast iv) Ringkast v) Hesteskokasting vi) Hermetikkboksar/Kast på stabel m/tennisballar vii) Trillebårkøyring viii) Eventuelt andre leikar 6) Skaffe premiar sjekk i kjellaren på skulen om det er premiar igjen frå året før a) Barna får eit lodd som bytast i premiar ved premiebordet. 7) Skrive referat om korleis gjennomføringa av arrangementet gjekk og levere dette til skrivar. 10

12 1.6 ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR AV KJØKKENKOMITEEN 1) Hald kontakten med komiteen din a) Leiar for kjøkkenkomiteen har totalansvaret for i) all kafedrift i gymsalen, ii) at det vert laga kaker o.l til kafeen (Sjå 3.1.2), iii) rigging og rydding b) Du er leiar for komiteen og ansvarleg for at instruksen vert følgd c) Du er møteleiar når komiteen samlast og skriv referat frå møta d) Sørg for å informere dei ulike komitémedlemma så dei veit kva dei skal gjere e) Deleger arbeidsmengda mest mogleg rettvist. 2) Leiaren møter i hovudkomiteen 3) Møteinnkalling a) Kall inn til ekstra møte i komiteen om det trengs fleire enn dei det vert kalla inn til gjennom felles innkalling frå leiar i hovudkomiteen. 4) Bestilling av varer a) Har ansvar for all bestilling av varer utanom isen (Sjå 3.1.3). b) Tek opp bestilling frå i) Korpskomiteen (Varene til korpsfrukosten. Sjå 0) ii) Salskomiteen (Sjå 3.1.3) 5) Skrive referat om korleis gjennomføringa av arrangementet gjekk og levere dette til skrivar. 11

13 1.7 ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR TEKNISK KOMITÉ 1) Leiar for teknisk komité har totalansvaret for a) Stenge veien inn mellom Aula og Rommetveit skule b) Lyd til talarar (i samråd med HSH) i) Andakten i Aulaen ii) Appellen ute. c) Å hjelpe eller skaffe hjelp til Barnetogsjefen (Leiar i FAU) med å organisere toget (Sjå vedlegg ). d) Du er leiar for komiteen og ansvarleg for at instruksen vert følgd e) Du er møteleiar når komiteen samlast og skriv referat frå møta f) Sørg for å informere dei ulike komitémedlemma så dei veit kva dei skal gjere g) Deleger arbeidsmengda mest mogleg rettvist h) Rigging og rydding av teknisk utstyr. 2) Leiaren møter i hovudkomiteen 3) Møteinnkalling a) Kall inn til ekstra møte i komiteen om det trengs fleire enn dei det vert kalla inn til gjennom felles innkalling frå leiar i hovudkomiteen. 4) Drift a) Hjelpa pyntekomiten med rydding i Aulaen på 16.mai. b) Lyd i Aulaen. Mikrofon til talarstol, «mygg» til prost/prest og trådlaus mikrofon til 5.klasse. Opplæring blir gitt av HSH. 12

14 c) Lyd til appellen. Ta med talarstol frå Aulaen. Må ha mikrofon og to høgtalarar ute. Anlegget må lånast, evt. av Trott. d) Få klassefanane, skulefana m/bæresele og flagga (flagget til flaggheisinga på skuleplassen leverast til leiar i korpskomiteen) frå lærarrommet inn i Aulaen, og tilbake på plass igjen. Ein person må stå å ta imot faner når toget vart avslutta. e) Skaffe straum til salgsbodar. Eit par skøyteleidningar helde. f) Hjelpe til ved sikringsbrot (Kjøkkenet). Har ikkje vært noko problem dei siste åra. Husk å fordele kaffitraktarane på ulike kursar. g) Ein i frå teknisk komité må gå med 7.klasse for å hjelpe med å bære skulefanen. 5) Skrive referat om korleis gjennomføringa av arrangementet gjekk og levere dette til skrivar. 13

15 1.5 ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR AV SALSKOMITEEN 1) Komiteleiaren sitt ansvar a) Leiar for salskomiteen har totalansvaret for i) organiseringa av salet i buene ute (Sjå punkt 4) ii) rigging og rydding av buene b) Du innkallar til møte med salskomiteen i april, er møteleiar når komiteen samlast og skriv referat frå møtet. På møtet skal arbeidsmengde og oppgåver delegerast mest mogleg rettvist, og komitémedlemmane vert informert om arbeidsoppgåvene sine. Send ut referat til alle medlemmene. c) Møter i hovudkomiteen, og samarbeider med teknisk om straum og kjøkkenkomite om innkjøp d) Avtalar prisar med hovudkomiteen. Be 5. trinn lage salsplakatar. e) Bestiller tre fryseboksar frå Henning Olsen is i Haugesund innan 1.mars. Frysarane plasseras inne på skulen, tilkopla, nokre dagar før 17.mai. Kontaktinformasjon: Odd Erling Egge, ( mob ) f) Bestill is på Spar Haga innan 1. mai. Merk; Dette er ein stor utgiftspost, og det er ikkje mogeleg å levere attende varer. Bestilling 2014 Rest 2014 (fint vêr) Bestilling 2015 Rest 2015 (kaldt vêr) Kroneis 12 3,5 kartonger 9 6 jordbær kartonger Kroneis ,5 sjokolade Moodi 10 1,5 8 3,5 Dyreparkis 15 6,5 10 6,5 Oreois 16 utseld ) Organisering av arbeidet. Ansvarlege for kvar salsbu har ansvaret for rigging og rydding av si bu, sjå punkt 3. Må ha med min. 2 store gryter til pølser og pølseklyper per bu på 16.mai. Buene riggast 16.mai innanfor dørene, og må vera klare for sal når toget startar. Bord som vert henta frå klasseromma må merkast og settast attende på rett stad. a) Sal utanfor nedre inngang (storskulen-lærarrommet) 14

16 i) Treng minst 4 personar ii) Sel brus, is og pølser b) Sal utanfor øvre inngang (storskulen småskulen) i) Treng minst 3 personar ii) Sel brus, is og pølser c) Sal ved leskuret i) Treng minst 5 personar ii) Sel brus, is og pølser d) Forsyningsteneste i) 2 personar ii) Fyller på med (1) varme pølser (2) brus (3) veksel (4) fordeler is e) Pølsekokar i) Ein person ii) Det må vera ein person på kjøkkenet som er ansvarleg for trekking av pølse. Møter ein time før buene skal opnast, og har pølser klare til toget går 3) Sjekkliste for buene til 16.mai i) Prisliste for dei som skal selje, klistrast fast på bordet ii) Plakatar over prisar på is, brus og pølser iii) Pølseklyper iv) Gryteunderlag (på skulekjøkken) v) Pølsepapir vi) Serviettar vii) Ketchup viii) Sennep ix) Pølsebrød x) Brus xi) Eingongshanskar 15

17 xii) Bosspann m/ bossekk oppi xiii) Eingongstallerkar til å leggja pølseklyper på xiv) Frysar med is 16

18 1.6 ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR AV KORPSKOMITEEN 1) Hald kontakten med komiteen din a) Leiar for korpskomiteen har totalansvaret for i) Flaggheising presis klokka og flaggfiring presis klokka ii) Frukost 17. mai for korpset iii) Stolar og notestativ til korpset (1) Til gudstenesta (2) Til konserten på skuleplassen b) Du er leiar for komiteen og ansvarleg for at instruksen vert følgd c) Du er møteleiar når komiteen samlast og skriv referat frå møta d) Sørg for å informere dei ulike komitémedlemma så dei veit kva dei skal gjere e) Deleger arbeidsmengda mest mogleg rettvist 2) Leiaren møter i hovudkomiteen 3) Møteinnkalling a) Kall inn til ekstra møte i komiteen om det trengs fleire enn dei det vert kalla inn til gjennom felles innkalling frå leiar i hovudkomiteen. 4) Organisering av arbeidet a) Å utarbeide tingingsliste av matvarer til korpsfrukosten (Sjå 0) b) Levere tinginga til leiar i kjøkkenkomiteen før 9.mai 5) Skrive referat om korleis gjennomføringa av arrangementet gjekk og levere dette til skrivar. 17

19 2 KORLEIS GJER VI DET STEG FOR STEG Døme på søknader, lister, brev, innkallingar og saklister ligg som vedlegg i kapittel Feil! Fant ikke referansekilden., sist i dreieboka. 2.1 SEPTEMBER FYRSTE FORELDREMØTE De bør starta arbeidet med 17.mai planlegginga allereie om hausten. Bruk det fyrste foreldremøtet til å informera foreldregruppa i 5.klasse om at dei er i komiteen dette året og om kva oppgåver som ligg føre. Komitéleiarane bør veljast på dette møtet (sjå ) jf. innleiinga i dreieboka. 2.2 FEBRUAR KVA BØR VERA FERDIG TIL NO? Foreldra bør ha ei klar formeining om kva komité dei er med i. Det kan vere naudsynt med ei lita påminning. Komitéleiarane bør altså ha ei så godt som endeleg oversikt over foreldra som skal utføre arbeidet til 17.mai. Arbeidet med å skaffe 7.klassingar til å halde appellen og eventuelt ein til å leie gudstenesta, bør vere ferdig. Søknaden til høgskulen om å få låna aulaen til gudstenesta bør sendast. (Sjå 3.1.7) 2.3 MARS FYRSTE MØTE I KOMITEEN Sidan komitéleiarane allereie er på plass kan det fyrste møtet dreie seg om samordning og planlegging av komitéarbeidet. 2.4 APRIL MØTE I ALLE KOMITEANE Komiteane har møter kvar for seg. Komitéleiaren har ansvar for at instruksen for sin komité vert gjennomført. Hovudkomiteen bør ha ei samling etter komitémøta for å samordna aktiviteten i dei ulike komiteane og sikre ei god framdrift. Difor er det ein fordel om alle komiteane har møte på same tid. Dersom ein komité ikkje treng å samlast, stiller berre komitéleiaren på møtet i hovudkomiteen. Arbeidsfordelinga mellom 17.maikoret, korpset og 5.klassane må vere avklart i høve til kva songar/vers dei ulike skal vere med på å framføre. 2.5 MAI SISTE FØREBUINGAR Komitéleiarane i dei komiteane som treng fleire samlingar organiserer dette sjølv. Vidare bør ein få alle foreldra til å møte opp å gjere i stand kvelden den 16.mai. Dette arbeidet tek vanlegvis ein times tid om oppmøtet blant foreldra er godt. Appellantane frå 7.klasse møter for å få øve seg på framføringa. (Sjå vedlegg 3.1.8) 18

20 2.6 DEN STORE DAGEN Sjølve 17.mai varer aktivitetane på skuleplassen frå klokka til Komitéleiarane avtaler sjølve når dei ulike gruppene skal møte opp, men alle foreldra er med på å rydde etter at aktivitetane på skulen er ferdige. Dette arbeidet plar heller ikkje ta meir enn ein times tid dersom alle gjer ein innsats. 2.7 EVALUERINGSMØTE Veka etter 17.mai bør ein halde eit evalueringsmøte der ein av FAU- representantane og ein av foreldrekontaktane (gjerne den som tek på seg ansvaret for å vere leiar av 17.maikomiteen) i frå 4.steget vert med. 19

21 3 VEDLEGGSLISTE maikomité og sånn Kakebaking Informasjon til kjøkkenkomiteen Bestilling av varer Handleliste frå korpset Program for gudsteneste i Aulaen Forslag til talekort for leiing av gudsteneste Program for 17-mai Søknad om lån av Aulaen på HSH Internt program for 17-mai Påminning før første foreldremøte Forslag til oppstilling av barnetoget

22 maikomité og sånn Det er på tide å ha eit foreldremøte for å starte planlegginga av 17.mai-feiringa ved Rommetveit skule ÅRSTAL. Som kjent er det foreldra til elevane på 5.trinnet som har ansvaret for å halde dei gode 17.maitradisjonane vedlike. Alle foreldre er fordelte på seks komitear (sjå vedlegg), og bytte mellom komitear må skje innbyrdes. Det er viktig at så mange som mogeleg møter opp, slik at me sikrar ei felles forståing av omfanget av det arbeidet som skal gjerast, og at me kan organisere ei rettvis arbeidsfordeling. Saksliste: 1) Kort gjennomgang av Hovudkomiteen sine oppgåver og ansvar 2) Kort gjennomgang av dei ulike komiteane sine oppgåver og ansvar 3) Framdriftsplan 4) Konstituering hovudkomiteen Det ligg ein god del informasjon 17.mai på Rommetveit i Dreieboka som ein finn på skulens nettside. Her finn ein også oppdaterte referat frå tidlegare 17.maiarrangement. Me oppmodar alle til å setje seg inn i arbeidsoppgåvene til sin komité før møtet. Vel møtt! Med venleg helsing NAMN og NAMN Leiarar i 17.maikomiteen ÅRSTAL VEDLEGG 1: Oversikt over komitéleiarane VEDLEGG 2: Oversikt over komiteane 21

23 3.1.2 Kakebaking 17.mai 2012 NAVN KAKE 1 KAKE 2 KAFFE/TE Pavlova Pavlova Kaffi Firkløverkake Brownies Kaffi Muffins Muffins Kaffi Sjokoladekake, langp. Gjærbakst Kaffi Oreokake, langpanne Kaffi Ostekake Suksesskake Kaffi Muffins Firkløverkake Kaffi Pannekaker Pannekaker Kaffi Gjærbakst Gjærbakst Kaffi Ostekake Ostekake Kaffi Pavlova Pavlova Kaffi Ambassadekake Ambassadekake Kaffi Valgfri kake Gjærbakst Kaffi Firkløverkake Kaffi Gulerotkake Gulerotkake Kaffi Marsipankake Kaffi Glutenfri kake Verdens beste Kaffi Sjokoladekake, langp. Budapestkake Kaffi Oreokake Krydderkake Kaffi Sjokoladekake, langp. Verdens beste Sjokoladekake, langp. Kaffi Kaffi Glutenfri kake Brownies Kaffi Budapestkake Brownies Kaffi Valgfri kake Ostekake Kaffi Sjokoladekake, langp. Muffins Te Sjokoladekake, langp. Te 22

24 INFORMASJON OM BAKELISTE TIL 17. MAI Alle må bake for at det skal bli nok kaker, nokre må bake to kaker. Dersom du er tildelt ei kake du ikkje ønskjer å bake ta kontakt med nokon andre på lista og bytt innbyrdes. Dersom du sjølv ikkje har høve til å bake er det likevel ditt ansvar at kakene du har fått på lista blir bakte. Kakene skal leverast mellom kl på kjøkkenet 17. mai. Dei som er satt opp på kaffi/te tar med ei kanne kvar fylt med kaffi eller te. (Kanner må merkas med namn). Det er fint om kakene vert leverte på papp/fat som kan kastast etterpå. Alle langpannekaker skal delast opp i passelege stykke før dei vert leverte. (t.d. 7x7) Dei som får bake valfri kake har frie tøylar, men må ikkje bake sjokoladekake, det har me nok av. Bruk fantasien, vel gjerne å bake ei kake som ikkje står på lista. LUKKE TIL! Mvh leiar for kjøkkenkomiteen Tlf 23

25 INFORMASJON TIL KJØKKENKOMITEEN PÅ 17.MAI Oppgåvefordelinga i kjøkkenkomiteen vert som følgjer: 16.mai Alle møter 16.mai kl for å gjere klar kjøkkenet og gymsalen. 17.mai Kl stk (namngjeve inkl. ansvarleg for kjøkkenkomité) møter for å ta i mot kaker, koke kaffi, tevatn osb. Kl Resten av medlemmene i kjøkkenkomiteen (namngjeve) møter. Salgsdisken opnar. Me fordeler arbeidsoppgåvene undervegs på 17. mai. Nokon står på kjøkkenet, nokon sel kaker og kaffi, nokon ryddar i lokalet. Kl Alle møter opp til rydding. Når kjøkkenet og gymsalen er ferdig rydda og vaska skal me hjelpe til der leiar for pynte/ryddekomiteen treng oss. Dersom oppgåva ein er sett til ikkje høver må ein gjera innbyrdes byte. Meld frå til meg om kven som evt. byter. Det er veldig viktig å melde frå om ein ikkje har høve til å delta på 17. mai. Me er ikkje fleire personar enn det me treng vere for å utføre oppdraget vårt. Eiga liste over kakebaking vert sendt ut til alle foreldra på 5.klassesteget i byrjinga av mai. Mvh Ansvarleg for kjøkkenkomiteen Tlf 24

26 3.1.3 Bestilling av varer bestilt på Spar Haga Handleliste til 17.mai Rommetveit skule 2015 Varer Antall Pølser 500 pølser (7 pk retur 2015) Pølsebrød 500 pølsebrød (60 stk retur 2015) Ketchup 7 flasker (1 flaske retur 2015) Sennep 5 flasker (her er det nok med 3 fl) Brus 25 ks à 24 fl = 600 stk (589 fl retur 2015*) Juice 50små juice Pølsepapir, Gilde 1 pk Kaffefilter 1 pk 200 stk Kaffe 3x 6 pk kaffe Kaffikopper 1 kartonger (600) first price kopper Pappfat 2 kartonger (800) first price fat Servietter 1 kartong x 1500 first price servietter Glass 200 stk (8pkx25) first price glass (3 pk retur 2015) Teskjeer 200 skeier Boss sekker 4 ruller x 10 sekker Engangshansker 1 pakke Te 1pk assortert Kaffefløte 5 stk Pynteservietter 3 pk x 10 Pølsebuljong 1 pk Zalo 1 flsk Klutar 2 pk first price Sukettar 2 pk * Me returnerte også brus som var att frå eit tidlegare FAU arrangement, difor litt uklart kor mykje som blei seld. Antal brus bør reduserast. Treng ikkje så mange sortar. Sjekk FAU sitt lager i kjellaren på skulen for mogleg koppar, beger ol før ein leverer handlelista 25

27 Forslag til handleliste 17. mai 2013, på bakgrunn av frukosten 2009 (18 barn og ca. 8 vaksne). Nugatti, 2 boksar Fårepølse Kokt skinke, 3 pk Italiensk salat Leverpostei Majones Jordbærsyltetøy Kvitost i skiver, 1 pk Soft flora, 2 pk Egg, 12 pakning Agurk Isbergsalat Tomater, 2 stk Paprika Eplejuice, 6 l Appelsinjuice, 2 l Lettmjølk 1 l Kaffi Rundstykker, frosne, ca 60 stk, blanding mlm. grove og fine. Serviettar Papptallerkar / plastkoppar / plastknivar ca. 35 stk Gladpack Der antal ikkje står skrive, tyder det ein av kvar. 26

28 3.1.4 Program for gudsteneste i Aulaen: NB! MÅ OPPDATERAST I SAMRÅD MED 17.MAIKOR/KORPS/5.KLASSANE 17. MAIGUDSTENESTE I AULAEN Årstall Ja, vi elsker Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker På vår far og mor Og den saganatt som senker drømmer på vår jord. No livnar det i lundar No livnar det i Lundar, No lauvast det i Lid, Den heile Skapning stundar No fram til Sumars Tid. Det er vel fagre Stunder, Naar Vaaren kjem her nord, Og atter som eit Under Nytt Liv av Daude gror. Du Vaar med ljose Dagar, Med Lengting, Liv og Song! Du spaar, at Gud oss lagar Ein betre Vaar ein Gong. Daa me med vigsla Tunga, Med Kjærleik heil og klaar Alt utan Brest og Sprunga, Skal lova Herren vaar. Guds Kyrkja lysa skulde Som høgt paa Berg ein Stad, Med Sumar, utan Kulde Og utan Solarglad. 27

29 ANDAKT Ved NN Fagert er landet Fagert er landet du oss gav, Herre, vår Gud og vår Fader! Fagert det stig av blåe hav, Soli ho sprett og ho glader, Signar vårt land i nord og sud, Soleis di åsyn lyser, Gud, Yver vårt Noreg i nåde. Signa då, Gud, vårt folk og land, Signa vårt strev og vår møda, Signa kvar ærleg arbeidshand, Signa vår åker med grøda! Gud, utan deg den vesle urt Veiknar og visnar, bleiknar burt, Ver oss du ljoset og livet! FREDSDIKT: Ved elevar i 5. klasse NORDBYGDA 17. MAI KOR SYNG: Gud signe Noregs land Gud signe Noregs land, kvar heim kvar dal og strand, kvar lund og li! Han lat det aldri døy, han verje bygd og øy, han verje mann og møy til ævleg tid. I kjærleik varm og mild me legg vår vilje til, då veks det fram. Då fær det bløma blidt, då fær det spyrjast vidt og alltid standa fritt for naud og skam. Herlege Stordøy Herlege Stordøy, herlege Stordøy! Fager og fin millom fjordane blå stig du av havet, bjart som ei solmøy, 28

30 toppar og tindar mot skyene nå. Skogen den susar songen so lint: Å her er utifrå fagert og fint. AVSLUTNINGSINFORMASJON V/ Namn LEIAR I 17. MAI KOMITEEN 29

31 3.1.5 Forslag til talekort for leiing av gudsteneste NB!! MERK AT TEKSTEN MÅ REVIDERAST KVART ÅR (EVT.TIL NYNORSK..)!! FOR 2013 SÆRLEG VIKTIG AT DETTE GJERAST I TRÅD MED AVTALANE MELLOM 17.MAIKOR/KORPS/5.KLASSANE OG PROGRAMMET FOR GUDSTENESTA I AULAEN!! 17. MAI GUDSTENESTE I AULAEN ÅRSTALL 1 KJÆRE INNBYGGERE I NORDBYGDO, GRATULERA MED DAGEN OG VELKOMMEN TIL GUDSTENESTE HER I AULAEN. I ÅR HAR VI MED OSS ROMMETVEIT SKULEKORPS SOM SKAL SPILLE FOR OSS UNDER LEIING AV DIRIGENT NAVN. VI STARTAR MED Å SYNGE FØRSTE VERS AV JA,VI ELSKER 2 DET SER UT SOM VI SKAL FÅ EN FLOTT DAG I DAG. VÆRET ER MED OSS OG DA ER DET VEL INGEN PLASSER SOM KAN MÅLE SEG MED NORDBYGDO. I ÅR HAR VI FÅTT NAVN TIL Å HOLDE ANDAKTEN FOR OSS, MEN FØR HAN FÅR SLIPPE TIL SYNGER VI NO LIVNAR DET I LUNDAR 3 DA GIR JEG ORDET TIL NAVN 4 TUSEN TAKK TIL DEG. DU SKAL VIDERE TIL HUGLO FOR Å HOLDE EN GUDSTJENESTE DER OGSÅ, MEN DU SKAL FÅ EN BLOMST SOM TAKK MED DEG PÅ VEIEN. NÅ SYNGER VI FAGERT ER LANDET 5 30

32 VI ER OGSÅ SÅ HELDIGE Å HA FÅTT NOEN ELEVER I FRÅ 5. KLASSE TIL Å LESE FREDSBØNNER DE HAR SKREVET FOR OSS. DET ER NAVN PÅ 4 ELEVER FRÅ 5A OG NAVN PÅ FIRE ELEVER FRÅ 5B SOM SKAL LESE. 6 TUSEN TAKK TIL DERE, DA ER TUREN KOMMEN TIL 17. MAI KORET, OG JEG HÅPER AT VI HAR MANGE REPRESENTANTER FOR KORET TILSTEDE I ÅR OGSÅ. I ÅR SKAL ELEVENE I 5A OG 5B VÆRE MED Å SYNGE SÅ HVIS 5. KLASSINGENE KAN STILLE SEG FREMST. TRADISJONEN TRO VIL KORET SYNGE GUD SIGNE NOREGS LAND OG TIL SLUTT HERLEGE STORØY ETTERPÅ VIL JEG GI LITT INFORMASJON OM DAGEN VIDERE HER PÅ ROMMETVEIT 7 TUSEN TAKK TIL DERE, OG NÅ VIL JEG BE DIRIGENTEN FOR SKULEKORPSET NAVN OG DIRIGENTEN FOR 17.MAI KORET HER ER BLOMAR FOR INNSATSEN 8 DET SOM NÅ SKAL SKJE ER AT VI SKAL STILLE OPP TIL TOGET SOM HAR STARTER KL FØR TOGET GÅR VIL NAVN PÅ APPELLANT HOLDE EN APELL OG VI VIL GJERNE AT 17.MAIKORET FØLGER MED OSS UT, OG TAR OPPSTILLING I TRAPPA UTE OG ER 31

33 FORSANGERE PÅ GUD SIGNE NOREGS LAND OG HERLEGE STORDØY HENHOLDSVIS FØR OG ETTER APPELLEN NÅR BARNETOGET KOMMER TILBAKE VIL VI FÅ EN LITEN KONSERT MED ROMMETVEIT SKULEKORPS PROGRAMMET ELLERS PÅ SKOLEPLASSEN VIL VARE FRA KL TIL DER BLIR DET BÅDE LEKER, KAFFI, KAKER, BRUS OG IS. NÅ VIL JEG AT FORELDRE OG ELEVAR I KVAR KLASSE FINN HVER SIN FANE OG GÅR TIL OPPSTILLING PLASSEN. DER STÅR LEDER I FAU NAVN OG STYRER OPPSTILLINGA. 32

34 3.1.6 Program for 17-mai PROGRAM FOR 17. MAI Årstall Rommetveit Skule KL 0800 Flaggheising på Rommetveit skule. Korpset spelar under flaggheisinga KL 1000 Gudsteneste i Aulaen. Fredsdikt av elevar i 5. klasse. Rommetveit skulekorps spelar. KL 1045 Barnetoget stiller opp i Borggarden etter oppsett plan. Nordbygdo 17. mai-kor stiller opp i trappa. KL 1055 Nordbygdo 17. mai-kor syng Gud signe Norges land og Herlege Stordøy. Appell ved representantar frå 7.klasssane Alle syng to vers av Ja, vi elsker 3 x 3 H U R R A! KL 1110 Toget går. Ruta er den vanlege forbi Samhald og over Krokane. KL 1155 Toget tilbake ved skulen. KL 1200 Leikar på skuleplassen Filmframsyning i mediateket på skulen. Kafé i gymsalen. Sal av pølser, brus og is frå salsboder ute på skuleplassen. KL 1330 Arrangementet på skulen er ferdig. 33

35 34

36 3.1.7 Søknad om lån av aulaen på HSH Namn på Leiar Leiar 17.Mai-komiteen ved Rommetveit Skule Adresse til leiar Stord, Dato Høgskulen Stord/ Haugesund Postboks 5000 N-5409 Stord v/harald Kvinge Lån av Aulaen 17.Mai Årstall På vegne av 17.mai-komiteen ved Rommetveit skule ber me om å få disponere aulaen til gudsteneste 17.mai Årstall. Då me lyt pynte og møblere før den store dagen, så ber vi om å få bruke aulaen frå og med ettermiddagen den 16.mai. Aulaen vil verta rydda og vaska etter vårt bruk, slik de kan bruke rommet om morgonen 18.mai. Venleg helsing 17.mai-komiteen ved Rommetveit Skule. Namn på leiar 35

37 3.1.8 Internt program for 17-mai PROGRAM FOR 17. MAI Årstall For internt bruk i komiteane KL 0800 Flaggheising på Rommetveit skule. Korpset spelar under flaggheisinga KL0815 Frukost for korpset på kjøkkenet KL 1000 Gudsteneste i aulaen. Leiar i 17. mai-komiteen leiar. Andakt ved Navn. Fredsdikt av elevar i 5. klasse. Rommetveit skulekorps spelar. Nordbygdo 17. mai-kor syng Gud signe Norges land Herlege Stordøy KL 1045 Barnetoget stiller opp i Borggarden etter oppsett plan. Nordbygdo 17. mai-kor stiller opp i trappa. KL 1055 Nordbygdo 17. mai-kor syng Gud signe Norges land Appell ved representantar frå 7.klassane 3 x 3 H U R R A! Nordbygdo 17. mai-kor syng Herlege Stordøy Blomsteroverrekking Alle syng to vers av Ja, vi elsker, skulekorpset spelar og 17. mai koret er forsanger. KL 1110 Toget går. Ruta er den vanlege forbi Samhald og over Krokane. Først i toget går leiar i 17. mai komiteen og leiaren i FAU. 36

38 KL 1155 Toget tilbake ved skulen. Flagg/faneberarar ber desse tilbake til Rommetveit skule. KL 1200 Leikar på skuleplassen Videoframsyning i mediateket på skulen. Kafé i gymsalen. Sal av pølser, brus og is frå salsboder ute. KL 1330 Me avsluttar aktivitetane. ALLE FORELDRA I 5. KLASSE ER MED PÅ RYDDING OG VASKING. KL 1445 Leiar i 17.maikomiteen tek ein runde og sjekkar at alt er i orden. KL 2100 Leiar i korpskomiteen tek ned flagget på skulen Påminning før første foreldremøte Møte for foreldre i 5a og 5b 17.maikomité Hei. Me vil med dette minne alle foreldra om møtet Tidspunkt Dersom ikkje begge foreldra kan stille, håper me at i alle fall ein forelder for kvar elev kan møte opp denne kvelden. Det vil bli gitt informasjon om oppgåver og fordeling av arbeidet. Dersom nokon ønskjer å bytte komité, må dette ordnast innbyrdes. Hugs å gje beskjed til leiaren av den komiteen du opphavleg er sett opp i, og til leiaren for komiteen du byter til. Med helsing frå Hovudkomiteen Legg ved en oversikt over komiteane, komitéleiarane og medlemmene i kvar komité. 37

39 Forslag til oppstilling av barnetoget NB! HER MÅ EIN OPPDATERT FIGUR AV OPPSTILLINGA SETTAST INN. GJER I SAMRÅD MED/BRUK SAME FIGUR SOM LÆRARANE PÅ ROMMETVEIT SKULE!! MERK AT KORPSET MÅ KOME ETTER FLAGGBORG OG 7.KLASSE!! Leiar i FAU og leiar av 17.maikomiteen går først i toget. Klassekontaktane har ansvar for oppstilling av klassane og føljer klassen i toget. Elevane skal stille opp to og to. Klassekontaktane har ansvar for å henta fanane i aulaen etter gudstenesta (må få beskjed om dette kvart år!) Flaggborga består av åtte flagg og desse er det elevar i 7.klasse som ber. Ein skifter flaggberarar ved Samhald. Skulefana/duskar vert bore av elevar i frå 7.klasse, ein frå teknisk komité følger toget og hjelper eventuelt til med skulefana. Når toget kjem inn på skuleplassen vert toget dirigert av ein i frå teknisk komité inn på tre til fire rekker midt på skuleplassen. Toget avsluttast på skuleplassen ved at alle syng fyrste verset av Ja, vi elsker. Korpset speler til. 38

40 Forslag til informasjonsbrev til føresette 5. trinn ca 1-2 veker før 17.mai Hei alle føresette i 5a og 5b, No er det snart 17.mai og som kjent er det 5.trinnet som har ansvar for dagen på Rommetveit skule. I dette skrivet skal de finne den informasjonen som de treng i høve dagen. Eg vil be dykk om å ta vare på desse arka heilt fram til 17.mai. Viktig også at de sikrar info til begge føresette for dei som har to husstandar. Førebuing på 16. mai Alle møter kl tt:mm for å organisere boder og leiker, tekniske installasjoner samt pynte i gymsal, aula og uteområder. Det er få elever på 5. trinnet i år så det er viktig at begge foreldra møter. Alle hjelper til der det trengs under rettleiing fra komiteleiarane. Dersom alle er med vil jobben bli gjort i ein fart. Fint om dei som har ei god hagesaks kan ta med dette. Eg vil og minne om at alle må bake 1-2 kaker. Kakeliste med oversikt og informasjon om korleis og kvar kakene skal leverast ligg vedlagt i eige skriv. Dersom nokon har spørsmål som gjeld kakene kan dei ta kontakt med Namn på leiar i kjøkenkomiteen Sjølve dagen 17. mai Kl 10:00 er det gudsteneste i Aulaen. Her skal 4 elevar fra kva klasse lese fredsdikt. Det er: Namn på elevar som skal lese fredsdikt. Alle elevane blir bedt om å koma opp å synge saman med 17.mai koret så eg vil oppmoda alle 5 klasse elevar med føresette om å kome på gudstenesta Før toget går skal elevane kome opp i trappa og synge saman med 17.mai koret «Gud signe Noregs land» og «Herlege Stordøy». Via sine komiteer skal alle ha fått oppgåver for dagen. Les gjerne dreieboka på Rommetveit skule si nettside. Dersom du er i tvil om kva di oppgåve er så ta kontakt med din komiteleiar. Ei liste over foreldre og kva komite dei høyrer til i er vedlagt. Her er også tlf nr til leiar i komiteen. Når arrangementet er ferdig kl 13:30 må alle igjen for å rydde og vaske. Eg vonar de aller klar til å gjøre til å gjer en innsats for å bidra til nok ei velluka 17.mai feiring på Rommetveit skule. Beste helsing Namn på leiar Leiar i 17. mai komiteen 2015 Legg ved en internt program for dagen samt oversikt over komiteane, komitéleiarane og medlemmene i kvar komité. 39

17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR:

17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 17. mai 2014 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG 17. maikomiteen helsar Stord Musikklag har ein lang tradisjon med å ta på seg å arrangera

Detaljer

17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 1 7.

17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo STORD MUSIKKLAG TILSKIPAR: 1 7. 17. mai 2011 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio Huglo TILSKIPAR: STORD MUSIKKLAG 1 7. m a i 2 0 1 1 1 17. maikomiteen helsar Så var det vår tur igjen. Stord Musikklag

Detaljer

Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012

Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012 17. mai 2012 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio TILSKIPAR: Stord IL, turngruppa 1 7. m a i 2 0 1 2 1 Kjære alle Stordabuer og gjester! I vakker vårdrakt kan me også

Detaljer

GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet

GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet www.gullingen.no Innleiing Leirskuleundervisning er grunnskuleundervisning lagd til ein stad der miljøet skil seg

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12.

Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12. 1 2 I første møtet lages gruppene. Det vanligste er 1 leder 1 kasserer 2 Matgruppe 2 Rigggruppe 2 Premiegruppe 2 Lekegruppe Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12. LEDER

Detaljer

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp?

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp? FOR TANKE OG TRU Kakepynt, tokt og bibelvers. Dette var vi med på Fire trivelege festsider i hagen. FOR TANKE OG TRU Korleis fer vi åt ved dåp? Møte med menneske Konfirmantar og eldre har det kjekt. 9

Detaljer

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen FAU-Brattholmen Skule Tid: 11.01.11 Stad: Brattholmen Skule Tilstades: Monica Hauge(1a), Monica Falck-Olsen (1b), Stine Hamre Karlsen(2a), Sissel Soltvedt(2b), Karianne Fjeld Løvaas(3a), Kristine Lund

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget.

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget. 1/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Innkalling til Årsmøte side 6 Årsmelding for laget 2010 side 7 Hyttemelding 2010 side 11 Infoside om laget side 13 Bilete frå øvingskveldar side 14 Program

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Returadresse: NIFYEA v/ Christian Harholt Holen 6460 EIDSVÅG i R. World peace through understanding IFYENYTT Nummer 1 2004 Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Presentasjon av styret --

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag Kyrkjelydsblad Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Tema: Ferie Spretne speidarar Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag side 12 Barnas bursdagsselskap 1 side 13 Ogna-konfirmantar på

Detaljer

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball Stranda 20.8.2014 Klubbhandbok Stranda Fotball Innhald: 1.0 Innleiing s. 4 2.0 Organisasjonsdata s. 5 3.0 Klubben sin visjon & målsetjingar s. 6 4.0 Klubben sitt verdigrunnlag s. 7 5.0 Klubben si organisering

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE

HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE INNHALD: Velkomen til leirskulen s. 1 2. GENERELL INFORMASJON, ØKONOMI OG REISE s. 2 Sesong for leirskulen s. 2 Ankomst- og avgangshamn og lengd på tokta s. 2 Pris

Detaljer