17. MAI ROMMETVEIT SKULE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "17. MAI ROMMETVEIT SKULE"

Transkript

1 17. MAI ROMMETVEIT SKULE Dreiebok Revidert juni 2015

2 Kjære klassekontakt! 17.mai er eit sikkert vårteikn. Det er foreldre i 5. klasse som steller til 17. mai ved Rommetveit skule. Ei god planlegging av arrangementet gjer det enkelt for foreldra når dagen kjem. Som klassekontakt bør du ta jobben som leiar i 17.mai-komitéen sjølv eller finna ein som er villig til å ta på seg denne oppgåva. Leiaren må finna foreldre som er villige til å ta dei andre leiaroppgåvene i komiteen. Desse er: 1) Kasserer 2) Skrivar 3) Leiar i Pyntekomité 4) Leiar i Kjøkkenkomité 5) Leiar i Leikekomité 6) Leiar i Teknisk komité 7) Leiar i Salskomité 8) Leiar i Korpskomité 17.maiarbeidet bør inn som sak allereie på det første foreldremøte om hausten. Då unngår du å kalle inn til ekstra foreldremøte berre for 17.mai. På dette foreldremøtet bør ein få på plass leiar av hovudkomiteen og leiarar for dei ulike komiteane slik at hovudkomiteen vert formelt valt. Dersom alle komitéleiarane er på plass frå hausten av har du eit godt utgangspunkt for jobben vidare. For å unngå å bli avhengig av at nokre må melda seg frivillig på møtet, er det å tilrå at komitéleiarane er kontakta på førehand. Dei nyvalde komitéleiarane må få namna til, og bli bedne om å kontakte, dei gamle komitéleiarane for å få god overlapping og kunne ta lærdom av feilsteg. Det er også å føretrekke at foreldra allereie er blitt fordelt mellom dei ulike komiteane, og at ein oversikt ligg ved innkallinga til foreldremøtet. Det blir dermed opp til den einskilde å bytte komité seg i mellom. Det er viktig for det vidare arbeidet at du skaffar deg ei oppdatert oversikt over telefonnumra og mail-adressene til foreldra og dei involverte lærarane. Hugs at foreldra set pris på alt arbeid som allereie er gjort, slik at dei kan bruke møtetida effektivt og målretta. Ved å følgje dreieboka unngår du lange diskusjonar om saker som tidlegare komitear allereie har funne gode løysningar på. Lukke til! 1

3 Innhald 1 KOMITEAR OG GRUPPESTORLEIK ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR FOR 17. MAIKOMITEEN ARBEIDSINSTRUKS FOR KASSERAR Veksel Forsvarlege prisar Føre rekneskap Samle inn pengar ARBEIDSINSTRUKS TIL SKRIVAR ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR I PYNTEKOMITÉ ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIKEKOMITEEN ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR AV KJØKKENKOMITEEN ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR TEKNISK KOMITÉ ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR AV SALSKOMITEEN ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR AV KORPSKOMITEEN KORLEIS GJER VI DET STEG FOR STEG SEPTEMBER FYRSTE FORELDREMØTE FEBRUAR KVA BØR VERA FERDIG TIL NO? MARS FYRSTE MØTE I KOMITEEN APRIL MØTE I ALLE KOMITEANE MAI SISTE FØREBUINGAR DEN STORE DAGEN EVALUERINGSMØTE VEDLEGGSLISTE maikomité og sånn Kakebaking 17.mai Bestilling av varer bestilt på Spar Haga Program for gudsteneste i Aulaen: Forslag til talekort for leiing av gudsteneste Program for 17-mai Søknad om lån av aulaen på HSH Internt program for 17-mai Påminning før første foreldremøte Forslag til oppstilling av barnetoget

4 1 KOMITEAR OG GRUPPESTORLEIK Pyntekomité 5 personar 1. Leiar 2. Ansvarleg for pynting og vasking i aulaen 3. Ansvarleg or pynting og vasking i gymsalen 4. Ansvarleg for pynting og rydding ute ved aulaen/borggarden 5. Ansvarleg for pynting og rydding ute i skulegarden. Leikekomité minst 10 personar Kjøkkenkomité minst 15 personar Leiaren for kjøkken må gjerne ha erfaring 17.komite arbeid. Teknisk komité minst 5 personar Salskomité minst 15 personar Korpskomité 4 personar Leiar kan med fordel vere korpsforelder 17.mai komiteen 9 personar Leiar Kasserar Skrivar 6 Komitéleiarar 3

5 1.1 ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR FOR 17. MAIKOMITEEN 1) Gudstenesta a) Leiar har totalansvaret for program og gjennomføring av gudstenesta (Sjå og 3.1.5). b) Søke om lån av Aulaen ved HSH for gudstenesta (Sjå 3.1.7), og ta kontakt med HSH god tid førevegen for å gå gjennom praktiske ting i samband med arrangementet. c) Ta kontakt med Stord Kyrkekontor for å få ein person som kan halde andakten. d) Dersom du ikkje vil leie seansen sjølv, må du skaffe ein som kan ta denne jobben. e) Kontakt dirigenten for 17.maikoret f) Kontakt lærarane på 5. steget så dei kan skriva fredsbøn og eventuelt øva inn songar som dei kan synge i lag med 17.maikoret (Sjå 3.1.4). g) Kontakte skulekorpset angåande salmar til andakten og under arrangementet i borggarden h) Koordinere 17.maikoret, 5.klassane og korpset slik at alle partar veit kva songar og talet på vers som skal syngast/spelast både under gudstenesta og i borggarden. 2) Koordinasjon a) Koordinere arbeidet til alle komiteane/leiarane b) Kalle inn til møter og sette opp saklister. i) Foreldremøter ii) Hovedkomité/Komitémøter c) Halde kontakt med komitéleiarane via telefon/mail veka før 17.mai for å orientere seg om arbeidet 3) Kontakt med skulen a) Sjekk om det finns plakatar frå i fjor. Dersom ikkje, be 5.klasse teikna i) seks plakatar til dei tre salsbuene ii) fire plakatar til kafeen i gymsalen 4) 17.maiprogrammet a) Utarbeide program for dagen (Sjå 3.1.6). b) Sende programmet til 17.maikomiteen på Stord i midten av april, så det kjem med i det trykte hovudprogrammet. c) Utarbeida kjøreplan for dagen til internt bruk i komiteane (Sjå 3.1.8). 5) Skaffe appellant Det er vanlegvis ein person som komiteen vurderer som eigna til oppgåva. 4

6 6) Kjøpa blomar a) Korpsdirigent b) Kordirigent c) Pianist (dersom ein har ein) d) Andakthaldar e) Appellant(ar) f) Ein ekstra blom i bakhand 7) Kontakt med «barnetogsjefen» a) Barnetogsjefen er leiar i FAU. Sjå vedlegg b) Ein ifrå teknisk komité er med å hjelper til med denne oppgåva 8) Gå i 17.mai-toget a) Leiar i 17.maikomiteen og leiar i FAU går fremst i toget 9) Skrive referat om korleis gjennomføringa av arrangementet gjekk og levere dette til skrivar. 5

7 1.2 ARBEIDSINSTRUKS FOR KASSERAR Veksel Sørge for å hente vekslepengar, kroner. Kontakt FUA kasserar for å få pengar. Veksel må tingast i god tid før 17 mai, då banken ikkje har veksel liggande. Veksel 100 kr x 35 stk = 3500 kr 50 kr x 70 stk = 3500 kr 20 kr x 200 stk = 4000 kr 10 kr x 350 stk = 3500 kr 5 kr x 300 stk = 1500 kr Totalt kr Forsvarlege prisar Prisar som blei brukt 2015 Kaffi 15 kr Kake 20 kr Brus 25 kr Pølse 20 kr Saft 10 kr Føre rekneskap Samle inn kvitteringar og bilag Samle inn pengar a. Samle inn pengane fra salsbuene på slutten av dagen b. Telje pengane saman med skrivar. Pengane skal leggjast i ein konvolutt og summen skrives på. Kasserar og skrivar signerer på konvolutten. c. Overskot vert overført til: Foreldrerådet v/rommetveit skule Bankkontonr: Skriv referat om korleis gjennomføringa av arrangementet gjekk og lever dette til skrivar. 6

8 1.3 ARBEIDSINSTRUKS TIL SKRIVAR 1) Lage skriv og kopiere etter behov. a) Kopiere sakslister og skriv b) Distribuere desse til komiteen, foreldra, lærarane eller andre mottakarar. Det er en føremon om korrespondansen frå hovudkomiteen kan gå via e-post (jf. viktig at hovudkomiteen sikrar seg ei oppdatert oversikt over tlf/mail allereie på første foreldremøte om hausten) 2) Skrive referat a) Frå møta i hovudkomiteen b) Frå evalueringsmøtet etter 17.mai 3) Samle inn pengar i lag med kasserar etter skulearrangementet a) Hjelpa kasserar med å telje pengane b) Signere på summen (Sjå Feil! Fant ikke referansekilden.) 4) Revidere dreieboka a) Om naudsynt revidere dreieboka, og legge ved referata frå dei ulike komiteane. b) Dreieboka med referata sendast elektronisk til leiar i FAU og lagrast lett synleg og tilgjengeleg på skulen si nettside under namnet Dreiebok 17-mai. <årstall> 7

9 1.4 ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR I PYNTEKOMITÉ 1) Hald kontakten med komiteen din a) Du er leiar for komiteen og ansvarleg for at instruksen vert følgd b) Du er møteleiar når komiteen samlast og skriv referat frå møta c) Sørg for å informere medlemmene dine så dei veit kva dei skal gjere d) Deleger arbeidsmengda mest mogleg rettvist 2) Møteinnkalling a) Kall inn til ekstra møte i komiteen om det trengst fleire enn dei det vert kalla inn til gjennom felles innkalling frå leiar i hovudkomiteen. 3) Du har ansvaret for all pynting, vask og rydding. Unntaket er kafèen i gymsalen. Denne tek kjøkkenkomitèen seg av. Sjekk kva som ligg att frå tidlegare arrangement. Dette ligg i FAU si hylle i kjellaren. Der ligg det bl.a. ein stor plaskasse med lokk. Der finn de alt de treng til å pynte med i gymsalen. 4) Oppgåvene kan delast inn i tre; -16.mai (-eller før): * Stryka flagga både dei små og dei store. Dette kan godt gjerast på førehand. Lurt at flagga ligg i esker (ikkje står i bøtter). Dei held seg finare då. * Skaffe bjørk (ein hengar). * Kjøpa inn strips til å henga opp bjørk og flagg med. * Henga opp bjørkeris og flagg på skuleplassen, langs vegen, i Borggarden og andre strategiske plassar (v/leikane og salsbodene for eksempel). * Merka benkar og bord + ta bilete av romma før ein hentar ut pultar og stolar frå klasseromma. * Pynta og setja ut stolar i Aulaen. Det må setjast ut 300 stolar i + stolar til korpset på scenen + korkrakkane nedanfor scenen. Få hjelp av teknisk komitè her. 8

10 * Snakka med Rommetveit skule og HSH om korleis skulen og Aulaen skal sjå ut når me er ferdige. * Sjekka opp i kvar de skal gjera av boset etter arrangementet. -Under arrangementet 17.mai: * Rydda Aulaen når barnetoget har gått. Kosta og vaska golvet. * Tømma boss v/salsbodene, på toaletta, i gymsalen og ute. -Rydding 17.mai: Sjå til at vasking og rydding vert gjort skikkeleg * Klyppa ned bjørkeris og flagg. * Køyre vekk bjørkeris. * Kasta boset. * Alle foreldra vaskar og ryddar 17.mai kl ) Skrive referat om korleis gjennomføringa av arrangementet gjekk og levere dette til skrivar 9

11 1.5 ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIKEKOMITEEN 1) Hald kontakten med komiteen din a) Leiar for leikekomiteen har totalansvaret for 17.mai-leikane dvs. leikane, utstyr, premiar og rydding b) Du er leiar for komiteen og ansvarleg for at instruksen vert følgd c) Du er møteleiar når komiteen samlast og skriv referat frå møta d) Sørg for å informere dei ulike komitémedlemma så dei veit kva dei skal gjere e) Deleger arbeidsmengda mest mogleg rettvist 2) Leiaren møter i hovudkomiteen 3) Møteinnkalling a) Kall inn til ekstra møte i komiteen om det trengs fleire enn dei det vert kalla inn til gjennom felles innkalling frå leiar i hovudkomiteen. 4) Organisering av arbeidet a) Leikekomiteen består av i) Leiar ii) 6-7 leike-leiarar iii) 2-3 ved premiebordet 5) Leikane føregår på skuleplassen/området i) Potetplukking ii) 3-hjulssykkelløp iii) Pilkast iv) Ringkast v) Hesteskokasting vi) Hermetikkboksar/Kast på stabel m/tennisballar vii) Trillebårkøyring viii) Eventuelt andre leikar 6) Skaffe premiar sjekk i kjellaren på skulen om det er premiar igjen frå året før a) Barna får eit lodd som bytast i premiar ved premiebordet. 7) Skrive referat om korleis gjennomføringa av arrangementet gjekk og levere dette til skrivar. 10

12 1.6 ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR AV KJØKKENKOMITEEN 1) Hald kontakten med komiteen din a) Leiar for kjøkkenkomiteen har totalansvaret for i) all kafedrift i gymsalen, ii) at det vert laga kaker o.l til kafeen (Sjå 3.1.2), iii) rigging og rydding b) Du er leiar for komiteen og ansvarleg for at instruksen vert følgd c) Du er møteleiar når komiteen samlast og skriv referat frå møta d) Sørg for å informere dei ulike komitémedlemma så dei veit kva dei skal gjere e) Deleger arbeidsmengda mest mogleg rettvist. 2) Leiaren møter i hovudkomiteen 3) Møteinnkalling a) Kall inn til ekstra møte i komiteen om det trengs fleire enn dei det vert kalla inn til gjennom felles innkalling frå leiar i hovudkomiteen. 4) Bestilling av varer a) Har ansvar for all bestilling av varer utanom isen (Sjå 3.1.3). b) Tek opp bestilling frå i) Korpskomiteen (Varene til korpsfrukosten. Sjå 0) ii) Salskomiteen (Sjå 3.1.3) 5) Skrive referat om korleis gjennomføringa av arrangementet gjekk og levere dette til skrivar. 11

13 1.7 ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR TEKNISK KOMITÉ 1) Leiar for teknisk komité har totalansvaret for a) Stenge veien inn mellom Aula og Rommetveit skule b) Lyd til talarar (i samråd med HSH) i) Andakten i Aulaen ii) Appellen ute. c) Å hjelpe eller skaffe hjelp til Barnetogsjefen (Leiar i FAU) med å organisere toget (Sjå vedlegg ). d) Du er leiar for komiteen og ansvarleg for at instruksen vert følgd e) Du er møteleiar når komiteen samlast og skriv referat frå møta f) Sørg for å informere dei ulike komitémedlemma så dei veit kva dei skal gjere g) Deleger arbeidsmengda mest mogleg rettvist h) Rigging og rydding av teknisk utstyr. 2) Leiaren møter i hovudkomiteen 3) Møteinnkalling a) Kall inn til ekstra møte i komiteen om det trengs fleire enn dei det vert kalla inn til gjennom felles innkalling frå leiar i hovudkomiteen. 4) Drift a) Hjelpa pyntekomiten med rydding i Aulaen på 16.mai. b) Lyd i Aulaen. Mikrofon til talarstol, «mygg» til prost/prest og trådlaus mikrofon til 5.klasse. Opplæring blir gitt av HSH. 12

14 c) Lyd til appellen. Ta med talarstol frå Aulaen. Må ha mikrofon og to høgtalarar ute. Anlegget må lånast, evt. av Trott. d) Få klassefanane, skulefana m/bæresele og flagga (flagget til flaggheisinga på skuleplassen leverast til leiar i korpskomiteen) frå lærarrommet inn i Aulaen, og tilbake på plass igjen. Ein person må stå å ta imot faner når toget vart avslutta. e) Skaffe straum til salgsbodar. Eit par skøyteleidningar helde. f) Hjelpe til ved sikringsbrot (Kjøkkenet). Har ikkje vært noko problem dei siste åra. Husk å fordele kaffitraktarane på ulike kursar. g) Ein i frå teknisk komité må gå med 7.klasse for å hjelpe med å bære skulefanen. 5) Skrive referat om korleis gjennomføringa av arrangementet gjekk og levere dette til skrivar. 13

15 1.5 ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR AV SALSKOMITEEN 1) Komiteleiaren sitt ansvar a) Leiar for salskomiteen har totalansvaret for i) organiseringa av salet i buene ute (Sjå punkt 4) ii) rigging og rydding av buene b) Du innkallar til møte med salskomiteen i april, er møteleiar når komiteen samlast og skriv referat frå møtet. På møtet skal arbeidsmengde og oppgåver delegerast mest mogleg rettvist, og komitémedlemmane vert informert om arbeidsoppgåvene sine. Send ut referat til alle medlemmene. c) Møter i hovudkomiteen, og samarbeider med teknisk om straum og kjøkkenkomite om innkjøp d) Avtalar prisar med hovudkomiteen. Be 5. trinn lage salsplakatar. e) Bestiller tre fryseboksar frå Henning Olsen is i Haugesund innan 1.mars. Frysarane plasseras inne på skulen, tilkopla, nokre dagar før 17.mai. Kontaktinformasjon: Odd Erling Egge, ( mob ) f) Bestill is på Spar Haga innan 1. mai. Merk; Dette er ein stor utgiftspost, og det er ikkje mogeleg å levere attende varer. Bestilling 2014 Rest 2014 (fint vêr) Bestilling 2015 Rest 2015 (kaldt vêr) Kroneis 12 3,5 kartonger 9 6 jordbær kartonger Kroneis ,5 sjokolade Moodi 10 1,5 8 3,5 Dyreparkis 15 6,5 10 6,5 Oreois 16 utseld ) Organisering av arbeidet. Ansvarlege for kvar salsbu har ansvaret for rigging og rydding av si bu, sjå punkt 3. Må ha med min. 2 store gryter til pølser og pølseklyper per bu på 16.mai. Buene riggast 16.mai innanfor dørene, og må vera klare for sal når toget startar. Bord som vert henta frå klasseromma må merkast og settast attende på rett stad. a) Sal utanfor nedre inngang (storskulen-lærarrommet) 14

16 i) Treng minst 4 personar ii) Sel brus, is og pølser b) Sal utanfor øvre inngang (storskulen småskulen) i) Treng minst 3 personar ii) Sel brus, is og pølser c) Sal ved leskuret i) Treng minst 5 personar ii) Sel brus, is og pølser d) Forsyningsteneste i) 2 personar ii) Fyller på med (1) varme pølser (2) brus (3) veksel (4) fordeler is e) Pølsekokar i) Ein person ii) Det må vera ein person på kjøkkenet som er ansvarleg for trekking av pølse. Møter ein time før buene skal opnast, og har pølser klare til toget går 3) Sjekkliste for buene til 16.mai i) Prisliste for dei som skal selje, klistrast fast på bordet ii) Plakatar over prisar på is, brus og pølser iii) Pølseklyper iv) Gryteunderlag (på skulekjøkken) v) Pølsepapir vi) Serviettar vii) Ketchup viii) Sennep ix) Pølsebrød x) Brus xi) Eingongshanskar 15

17 xii) Bosspann m/ bossekk oppi xiii) Eingongstallerkar til å leggja pølseklyper på xiv) Frysar med is 16

18 1.6 ARBEIDSINSTRUKS FOR LEIAR AV KORPSKOMITEEN 1) Hald kontakten med komiteen din a) Leiar for korpskomiteen har totalansvaret for i) Flaggheising presis klokka og flaggfiring presis klokka ii) Frukost 17. mai for korpset iii) Stolar og notestativ til korpset (1) Til gudstenesta (2) Til konserten på skuleplassen b) Du er leiar for komiteen og ansvarleg for at instruksen vert følgd c) Du er møteleiar når komiteen samlast og skriv referat frå møta d) Sørg for å informere dei ulike komitémedlemma så dei veit kva dei skal gjere e) Deleger arbeidsmengda mest mogleg rettvist 2) Leiaren møter i hovudkomiteen 3) Møteinnkalling a) Kall inn til ekstra møte i komiteen om det trengs fleire enn dei det vert kalla inn til gjennom felles innkalling frå leiar i hovudkomiteen. 4) Organisering av arbeidet a) Å utarbeide tingingsliste av matvarer til korpsfrukosten (Sjå 0) b) Levere tinginga til leiar i kjøkkenkomiteen før 9.mai 5) Skrive referat om korleis gjennomføringa av arrangementet gjekk og levere dette til skrivar. 17

19 2 KORLEIS GJER VI DET STEG FOR STEG Døme på søknader, lister, brev, innkallingar og saklister ligg som vedlegg i kapittel Feil! Fant ikke referansekilden., sist i dreieboka. 2.1 SEPTEMBER FYRSTE FORELDREMØTE De bør starta arbeidet med 17.mai planlegginga allereie om hausten. Bruk det fyrste foreldremøtet til å informera foreldregruppa i 5.klasse om at dei er i komiteen dette året og om kva oppgåver som ligg føre. Komitéleiarane bør veljast på dette møtet (sjå ) jf. innleiinga i dreieboka. 2.2 FEBRUAR KVA BØR VERA FERDIG TIL NO? Foreldra bør ha ei klar formeining om kva komité dei er med i. Det kan vere naudsynt med ei lita påminning. Komitéleiarane bør altså ha ei så godt som endeleg oversikt over foreldra som skal utføre arbeidet til 17.mai. Arbeidet med å skaffe 7.klassingar til å halde appellen og eventuelt ein til å leie gudstenesta, bør vere ferdig. Søknaden til høgskulen om å få låna aulaen til gudstenesta bør sendast. (Sjå 3.1.7) 2.3 MARS FYRSTE MØTE I KOMITEEN Sidan komitéleiarane allereie er på plass kan det fyrste møtet dreie seg om samordning og planlegging av komitéarbeidet. 2.4 APRIL MØTE I ALLE KOMITEANE Komiteane har møter kvar for seg. Komitéleiaren har ansvar for at instruksen for sin komité vert gjennomført. Hovudkomiteen bør ha ei samling etter komitémøta for å samordna aktiviteten i dei ulike komiteane og sikre ei god framdrift. Difor er det ein fordel om alle komiteane har møte på same tid. Dersom ein komité ikkje treng å samlast, stiller berre komitéleiaren på møtet i hovudkomiteen. Arbeidsfordelinga mellom 17.maikoret, korpset og 5.klassane må vere avklart i høve til kva songar/vers dei ulike skal vere med på å framføre. 2.5 MAI SISTE FØREBUINGAR Komitéleiarane i dei komiteane som treng fleire samlingar organiserer dette sjølv. Vidare bør ein få alle foreldra til å møte opp å gjere i stand kvelden den 16.mai. Dette arbeidet tek vanlegvis ein times tid om oppmøtet blant foreldra er godt. Appellantane frå 7.klasse møter for å få øve seg på framføringa. (Sjå vedlegg 3.1.8) 18

20 2.6 DEN STORE DAGEN Sjølve 17.mai varer aktivitetane på skuleplassen frå klokka til Komitéleiarane avtaler sjølve når dei ulike gruppene skal møte opp, men alle foreldra er med på å rydde etter at aktivitetane på skulen er ferdige. Dette arbeidet plar heller ikkje ta meir enn ein times tid dersom alle gjer ein innsats. 2.7 EVALUERINGSMØTE Veka etter 17.mai bør ein halde eit evalueringsmøte der ein av FAU- representantane og ein av foreldrekontaktane (gjerne den som tek på seg ansvaret for å vere leiar av 17.maikomiteen) i frå 4.steget vert med. 19

21 3 VEDLEGGSLISTE maikomité og sånn Kakebaking Informasjon til kjøkkenkomiteen Bestilling av varer Handleliste frå korpset Program for gudsteneste i Aulaen Forslag til talekort for leiing av gudsteneste Program for 17-mai Søknad om lån av Aulaen på HSH Internt program for 17-mai Påminning før første foreldremøte Forslag til oppstilling av barnetoget

22 maikomité og sånn Det er på tide å ha eit foreldremøte for å starte planlegginga av 17.mai-feiringa ved Rommetveit skule ÅRSTAL. Som kjent er det foreldra til elevane på 5.trinnet som har ansvaret for å halde dei gode 17.maitradisjonane vedlike. Alle foreldre er fordelte på seks komitear (sjå vedlegg), og bytte mellom komitear må skje innbyrdes. Det er viktig at så mange som mogeleg møter opp, slik at me sikrar ei felles forståing av omfanget av det arbeidet som skal gjerast, og at me kan organisere ei rettvis arbeidsfordeling. Saksliste: 1) Kort gjennomgang av Hovudkomiteen sine oppgåver og ansvar 2) Kort gjennomgang av dei ulike komiteane sine oppgåver og ansvar 3) Framdriftsplan 4) Konstituering hovudkomiteen Det ligg ein god del informasjon 17.mai på Rommetveit i Dreieboka som ein finn på skulens nettside. Her finn ein også oppdaterte referat frå tidlegare 17.maiarrangement. Me oppmodar alle til å setje seg inn i arbeidsoppgåvene til sin komité før møtet. Vel møtt! Med venleg helsing NAMN og NAMN Leiarar i 17.maikomiteen ÅRSTAL VEDLEGG 1: Oversikt over komitéleiarane VEDLEGG 2: Oversikt over komiteane 21

23 3.1.2 Kakebaking 17.mai 2012 NAVN KAKE 1 KAKE 2 KAFFE/TE Pavlova Pavlova Kaffi Firkløverkake Brownies Kaffi Muffins Muffins Kaffi Sjokoladekake, langp. Gjærbakst Kaffi Oreokake, langpanne Kaffi Ostekake Suksesskake Kaffi Muffins Firkløverkake Kaffi Pannekaker Pannekaker Kaffi Gjærbakst Gjærbakst Kaffi Ostekake Ostekake Kaffi Pavlova Pavlova Kaffi Ambassadekake Ambassadekake Kaffi Valgfri kake Gjærbakst Kaffi Firkløverkake Kaffi Gulerotkake Gulerotkake Kaffi Marsipankake Kaffi Glutenfri kake Verdens beste Kaffi Sjokoladekake, langp. Budapestkake Kaffi Oreokake Krydderkake Kaffi Sjokoladekake, langp. Verdens beste Sjokoladekake, langp. Kaffi Kaffi Glutenfri kake Brownies Kaffi Budapestkake Brownies Kaffi Valgfri kake Ostekake Kaffi Sjokoladekake, langp. Muffins Te Sjokoladekake, langp. Te 22

24 INFORMASJON OM BAKELISTE TIL 17. MAI Alle må bake for at det skal bli nok kaker, nokre må bake to kaker. Dersom du er tildelt ei kake du ikkje ønskjer å bake ta kontakt med nokon andre på lista og bytt innbyrdes. Dersom du sjølv ikkje har høve til å bake er det likevel ditt ansvar at kakene du har fått på lista blir bakte. Kakene skal leverast mellom kl på kjøkkenet 17. mai. Dei som er satt opp på kaffi/te tar med ei kanne kvar fylt med kaffi eller te. (Kanner må merkas med namn). Det er fint om kakene vert leverte på papp/fat som kan kastast etterpå. Alle langpannekaker skal delast opp i passelege stykke før dei vert leverte. (t.d. 7x7) Dei som får bake valfri kake har frie tøylar, men må ikkje bake sjokoladekake, det har me nok av. Bruk fantasien, vel gjerne å bake ei kake som ikkje står på lista. LUKKE TIL! Mvh leiar for kjøkkenkomiteen Tlf 23

25 INFORMASJON TIL KJØKKENKOMITEEN PÅ 17.MAI Oppgåvefordelinga i kjøkkenkomiteen vert som følgjer: 16.mai Alle møter 16.mai kl for å gjere klar kjøkkenet og gymsalen. 17.mai Kl stk (namngjeve inkl. ansvarleg for kjøkkenkomité) møter for å ta i mot kaker, koke kaffi, tevatn osb. Kl Resten av medlemmene i kjøkkenkomiteen (namngjeve) møter. Salgsdisken opnar. Me fordeler arbeidsoppgåvene undervegs på 17. mai. Nokon står på kjøkkenet, nokon sel kaker og kaffi, nokon ryddar i lokalet. Kl Alle møter opp til rydding. Når kjøkkenet og gymsalen er ferdig rydda og vaska skal me hjelpe til der leiar for pynte/ryddekomiteen treng oss. Dersom oppgåva ein er sett til ikkje høver må ein gjera innbyrdes byte. Meld frå til meg om kven som evt. byter. Det er veldig viktig å melde frå om ein ikkje har høve til å delta på 17. mai. Me er ikkje fleire personar enn det me treng vere for å utføre oppdraget vårt. Eiga liste over kakebaking vert sendt ut til alle foreldra på 5.klassesteget i byrjinga av mai. Mvh Ansvarleg for kjøkkenkomiteen Tlf 24

26 3.1.3 Bestilling av varer bestilt på Spar Haga Handleliste til 17.mai Rommetveit skule 2015 Varer Antall Pølser 500 pølser (7 pk retur 2015) Pølsebrød 500 pølsebrød (60 stk retur 2015) Ketchup 7 flasker (1 flaske retur 2015) Sennep 5 flasker (her er det nok med 3 fl) Brus 25 ks à 24 fl = 600 stk (589 fl retur 2015*) Juice 50små juice Pølsepapir, Gilde 1 pk Kaffefilter 1 pk 200 stk Kaffe 3x 6 pk kaffe Kaffikopper 1 kartonger (600) first price kopper Pappfat 2 kartonger (800) first price fat Servietter 1 kartong x 1500 first price servietter Glass 200 stk (8pkx25) first price glass (3 pk retur 2015) Teskjeer 200 skeier Boss sekker 4 ruller x 10 sekker Engangshansker 1 pakke Te 1pk assortert Kaffefløte 5 stk Pynteservietter 3 pk x 10 Pølsebuljong 1 pk Zalo 1 flsk Klutar 2 pk first price Sukettar 2 pk * Me returnerte også brus som var att frå eit tidlegare FAU arrangement, difor litt uklart kor mykje som blei seld. Antal brus bør reduserast. Treng ikkje så mange sortar. Sjekk FAU sitt lager i kjellaren på skulen for mogleg koppar, beger ol før ein leverer handlelista 25

27 Forslag til handleliste 17. mai 2013, på bakgrunn av frukosten 2009 (18 barn og ca. 8 vaksne). Nugatti, 2 boksar Fårepølse Kokt skinke, 3 pk Italiensk salat Leverpostei Majones Jordbærsyltetøy Kvitost i skiver, 1 pk Soft flora, 2 pk Egg, 12 pakning Agurk Isbergsalat Tomater, 2 stk Paprika Eplejuice, 6 l Appelsinjuice, 2 l Lettmjølk 1 l Kaffi Rundstykker, frosne, ca 60 stk, blanding mlm. grove og fine. Serviettar Papptallerkar / plastkoppar / plastknivar ca. 35 stk Gladpack Der antal ikkje står skrive, tyder det ein av kvar. 26

28 3.1.4 Program for gudsteneste i Aulaen: NB! MÅ OPPDATERAST I SAMRÅD MED 17.MAIKOR/KORPS/5.KLASSANE 17. MAIGUDSTENESTE I AULAEN Årstall Ja, vi elsker Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker På vår far og mor Og den saganatt som senker drømmer på vår jord. No livnar det i lundar No livnar det i Lundar, No lauvast det i Lid, Den heile Skapning stundar No fram til Sumars Tid. Det er vel fagre Stunder, Naar Vaaren kjem her nord, Og atter som eit Under Nytt Liv av Daude gror. Du Vaar med ljose Dagar, Med Lengting, Liv og Song! Du spaar, at Gud oss lagar Ein betre Vaar ein Gong. Daa me med vigsla Tunga, Med Kjærleik heil og klaar Alt utan Brest og Sprunga, Skal lova Herren vaar. Guds Kyrkja lysa skulde Som høgt paa Berg ein Stad, Med Sumar, utan Kulde Og utan Solarglad. 27

29 ANDAKT Ved NN Fagert er landet Fagert er landet du oss gav, Herre, vår Gud og vår Fader! Fagert det stig av blåe hav, Soli ho sprett og ho glader, Signar vårt land i nord og sud, Soleis di åsyn lyser, Gud, Yver vårt Noreg i nåde. Signa då, Gud, vårt folk og land, Signa vårt strev og vår møda, Signa kvar ærleg arbeidshand, Signa vår åker med grøda! Gud, utan deg den vesle urt Veiknar og visnar, bleiknar burt, Ver oss du ljoset og livet! FREDSDIKT: Ved elevar i 5. klasse NORDBYGDA 17. MAI KOR SYNG: Gud signe Noregs land Gud signe Noregs land, kvar heim kvar dal og strand, kvar lund og li! Han lat det aldri døy, han verje bygd og øy, han verje mann og møy til ævleg tid. I kjærleik varm og mild me legg vår vilje til, då veks det fram. Då fær det bløma blidt, då fær det spyrjast vidt og alltid standa fritt for naud og skam. Herlege Stordøy Herlege Stordøy, herlege Stordøy! Fager og fin millom fjordane blå stig du av havet, bjart som ei solmøy, 28

30 toppar og tindar mot skyene nå. Skogen den susar songen so lint: Å her er utifrå fagert og fint. AVSLUTNINGSINFORMASJON V/ Namn LEIAR I 17. MAI KOMITEEN 29

31 3.1.5 Forslag til talekort for leiing av gudsteneste NB!! MERK AT TEKSTEN MÅ REVIDERAST KVART ÅR (EVT.TIL NYNORSK..)!! FOR 2013 SÆRLEG VIKTIG AT DETTE GJERAST I TRÅD MED AVTALANE MELLOM 17.MAIKOR/KORPS/5.KLASSANE OG PROGRAMMET FOR GUDSTENESTA I AULAEN!! 17. MAI GUDSTENESTE I AULAEN ÅRSTALL 1 KJÆRE INNBYGGERE I NORDBYGDO, GRATULERA MED DAGEN OG VELKOMMEN TIL GUDSTENESTE HER I AULAEN. I ÅR HAR VI MED OSS ROMMETVEIT SKULEKORPS SOM SKAL SPILLE FOR OSS UNDER LEIING AV DIRIGENT NAVN. VI STARTAR MED Å SYNGE FØRSTE VERS AV JA,VI ELSKER 2 DET SER UT SOM VI SKAL FÅ EN FLOTT DAG I DAG. VÆRET ER MED OSS OG DA ER DET VEL INGEN PLASSER SOM KAN MÅLE SEG MED NORDBYGDO. I ÅR HAR VI FÅTT NAVN TIL Å HOLDE ANDAKTEN FOR OSS, MEN FØR HAN FÅR SLIPPE TIL SYNGER VI NO LIVNAR DET I LUNDAR 3 DA GIR JEG ORDET TIL NAVN 4 TUSEN TAKK TIL DEG. DU SKAL VIDERE TIL HUGLO FOR Å HOLDE EN GUDSTJENESTE DER OGSÅ, MEN DU SKAL FÅ EN BLOMST SOM TAKK MED DEG PÅ VEIEN. NÅ SYNGER VI FAGERT ER LANDET 5 30

32 VI ER OGSÅ SÅ HELDIGE Å HA FÅTT NOEN ELEVER I FRÅ 5. KLASSE TIL Å LESE FREDSBØNNER DE HAR SKREVET FOR OSS. DET ER NAVN PÅ 4 ELEVER FRÅ 5A OG NAVN PÅ FIRE ELEVER FRÅ 5B SOM SKAL LESE. 6 TUSEN TAKK TIL DERE, DA ER TUREN KOMMEN TIL 17. MAI KORET, OG JEG HÅPER AT VI HAR MANGE REPRESENTANTER FOR KORET TILSTEDE I ÅR OGSÅ. I ÅR SKAL ELEVENE I 5A OG 5B VÆRE MED Å SYNGE SÅ HVIS 5. KLASSINGENE KAN STILLE SEG FREMST. TRADISJONEN TRO VIL KORET SYNGE GUD SIGNE NOREGS LAND OG TIL SLUTT HERLEGE STORØY ETTERPÅ VIL JEG GI LITT INFORMASJON OM DAGEN VIDERE HER PÅ ROMMETVEIT 7 TUSEN TAKK TIL DERE, OG NÅ VIL JEG BE DIRIGENTEN FOR SKULEKORPSET NAVN OG DIRIGENTEN FOR 17.MAI KORET HER ER BLOMAR FOR INNSATSEN 8 DET SOM NÅ SKAL SKJE ER AT VI SKAL STILLE OPP TIL TOGET SOM HAR STARTER KL FØR TOGET GÅR VIL NAVN PÅ APPELLANT HOLDE EN APELL OG VI VIL GJERNE AT 17.MAIKORET FØLGER MED OSS UT, OG TAR OPPSTILLING I TRAPPA UTE OG ER 31

33 FORSANGERE PÅ GUD SIGNE NOREGS LAND OG HERLEGE STORDØY HENHOLDSVIS FØR OG ETTER APPELLEN NÅR BARNETOGET KOMMER TILBAKE VIL VI FÅ EN LITEN KONSERT MED ROMMETVEIT SKULEKORPS PROGRAMMET ELLERS PÅ SKOLEPLASSEN VIL VARE FRA KL TIL DER BLIR DET BÅDE LEKER, KAFFI, KAKER, BRUS OG IS. NÅ VIL JEG AT FORELDRE OG ELEVAR I KVAR KLASSE FINN HVER SIN FANE OG GÅR TIL OPPSTILLING PLASSEN. DER STÅR LEDER I FAU NAVN OG STYRER OPPSTILLINGA. 32

34 3.1.6 Program for 17-mai PROGRAM FOR 17. MAI Årstall Rommetveit Skule KL 0800 Flaggheising på Rommetveit skule. Korpset spelar under flaggheisinga KL 1000 Gudsteneste i Aulaen. Fredsdikt av elevar i 5. klasse. Rommetveit skulekorps spelar. KL 1045 Barnetoget stiller opp i Borggarden etter oppsett plan. Nordbygdo 17. mai-kor stiller opp i trappa. KL 1055 Nordbygdo 17. mai-kor syng Gud signe Norges land og Herlege Stordøy. Appell ved representantar frå 7.klasssane Alle syng to vers av Ja, vi elsker 3 x 3 H U R R A! KL 1110 Toget går. Ruta er den vanlege forbi Samhald og over Krokane. KL 1155 Toget tilbake ved skulen. KL 1200 Leikar på skuleplassen Filmframsyning i mediateket på skulen. Kafé i gymsalen. Sal av pølser, brus og is frå salsboder ute på skuleplassen. KL 1330 Arrangementet på skulen er ferdig. 33

35 34

36 3.1.7 Søknad om lån av aulaen på HSH Namn på Leiar Leiar 17.Mai-komiteen ved Rommetveit Skule Adresse til leiar Stord, Dato Høgskulen Stord/ Haugesund Postboks 5000 N-5409 Stord v/harald Kvinge Lån av Aulaen 17.Mai Årstall På vegne av 17.mai-komiteen ved Rommetveit skule ber me om å få disponere aulaen til gudsteneste 17.mai Årstall. Då me lyt pynte og møblere før den store dagen, så ber vi om å få bruke aulaen frå og med ettermiddagen den 16.mai. Aulaen vil verta rydda og vaska etter vårt bruk, slik de kan bruke rommet om morgonen 18.mai. Venleg helsing 17.mai-komiteen ved Rommetveit Skule. Namn på leiar 35

37 3.1.8 Internt program for 17-mai PROGRAM FOR 17. MAI Årstall For internt bruk i komiteane KL 0800 Flaggheising på Rommetveit skule. Korpset spelar under flaggheisinga KL0815 Frukost for korpset på kjøkkenet KL 1000 Gudsteneste i aulaen. Leiar i 17. mai-komiteen leiar. Andakt ved Navn. Fredsdikt av elevar i 5. klasse. Rommetveit skulekorps spelar. Nordbygdo 17. mai-kor syng Gud signe Norges land Herlege Stordøy KL 1045 Barnetoget stiller opp i Borggarden etter oppsett plan. Nordbygdo 17. mai-kor stiller opp i trappa. KL 1055 Nordbygdo 17. mai-kor syng Gud signe Norges land Appell ved representantar frå 7.klassane 3 x 3 H U R R A! Nordbygdo 17. mai-kor syng Herlege Stordøy Blomsteroverrekking Alle syng to vers av Ja, vi elsker, skulekorpset spelar og 17. mai koret er forsanger. KL 1110 Toget går. Ruta er den vanlege forbi Samhald og over Krokane. Først i toget går leiar i 17. mai komiteen og leiaren i FAU. 36

38 KL 1155 Toget tilbake ved skulen. Flagg/faneberarar ber desse tilbake til Rommetveit skule. KL 1200 Leikar på skuleplassen Videoframsyning i mediateket på skulen. Kafé i gymsalen. Sal av pølser, brus og is frå salsboder ute. KL 1330 Me avsluttar aktivitetane. ALLE FORELDRA I 5. KLASSE ER MED PÅ RYDDING OG VASKING. KL 1445 Leiar i 17.maikomiteen tek ein runde og sjekkar at alt er i orden. KL 2100 Leiar i korpskomiteen tek ned flagget på skulen Påminning før første foreldremøte Møte for foreldre i 5a og 5b 17.maikomité Hei. Me vil med dette minne alle foreldra om møtet Tidspunkt Dersom ikkje begge foreldra kan stille, håper me at i alle fall ein forelder for kvar elev kan møte opp denne kvelden. Det vil bli gitt informasjon om oppgåver og fordeling av arbeidet. Dersom nokon ønskjer å bytte komité, må dette ordnast innbyrdes. Hugs å gje beskjed til leiaren av den komiteen du opphavleg er sett opp i, og til leiaren for komiteen du byter til. Med helsing frå Hovudkomiteen Legg ved en oversikt over komiteane, komitéleiarane og medlemmene i kvar komité. 37

39 Forslag til oppstilling av barnetoget NB! HER MÅ EIN OPPDATERT FIGUR AV OPPSTILLINGA SETTAST INN. GJER I SAMRÅD MED/BRUK SAME FIGUR SOM LÆRARANE PÅ ROMMETVEIT SKULE!! MERK AT KORPSET MÅ KOME ETTER FLAGGBORG OG 7.KLASSE!! Leiar i FAU og leiar av 17.maikomiteen går først i toget. Klassekontaktane har ansvar for oppstilling av klassane og føljer klassen i toget. Elevane skal stille opp to og to. Klassekontaktane har ansvar for å henta fanane i aulaen etter gudstenesta (må få beskjed om dette kvart år!) Flaggborga består av åtte flagg og desse er det elevar i 7.klasse som ber. Ein skifter flaggberarar ved Samhald. Skulefana/duskar vert bore av elevar i frå 7.klasse, ein frå teknisk komité følger toget og hjelper eventuelt til med skulefana. Når toget kjem inn på skuleplassen vert toget dirigert av ein i frå teknisk komité inn på tre til fire rekker midt på skuleplassen. Toget avsluttast på skuleplassen ved at alle syng fyrste verset av Ja, vi elsker. Korpset speler til. 38

40 Forslag til informasjonsbrev til føresette 5. trinn ca 1-2 veker før 17.mai Hei alle føresette i 5a og 5b, No er det snart 17.mai og som kjent er det 5.trinnet som har ansvar for dagen på Rommetveit skule. I dette skrivet skal de finne den informasjonen som de treng i høve dagen. Eg vil be dykk om å ta vare på desse arka heilt fram til 17.mai. Viktig også at de sikrar info til begge føresette for dei som har to husstandar. Førebuing på 16. mai Alle møter kl tt:mm for å organisere boder og leiker, tekniske installasjoner samt pynte i gymsal, aula og uteområder. Det er få elever på 5. trinnet i år så det er viktig at begge foreldra møter. Alle hjelper til der det trengs under rettleiing fra komiteleiarane. Dersom alle er med vil jobben bli gjort i ein fart. Fint om dei som har ei god hagesaks kan ta med dette. Eg vil og minne om at alle må bake 1-2 kaker. Kakeliste med oversikt og informasjon om korleis og kvar kakene skal leverast ligg vedlagt i eige skriv. Dersom nokon har spørsmål som gjeld kakene kan dei ta kontakt med Namn på leiar i kjøkenkomiteen Sjølve dagen 17. mai Kl 10:00 er det gudsteneste i Aulaen. Her skal 4 elevar fra kva klasse lese fredsdikt. Det er: Namn på elevar som skal lese fredsdikt. Alle elevane blir bedt om å koma opp å synge saman med 17.mai koret så eg vil oppmoda alle 5 klasse elevar med føresette om å kome på gudstenesta Før toget går skal elevane kome opp i trappa og synge saman med 17.mai koret «Gud signe Noregs land» og «Herlege Stordøy». Via sine komiteer skal alle ha fått oppgåver for dagen. Les gjerne dreieboka på Rommetveit skule si nettside. Dersom du er i tvil om kva di oppgåve er så ta kontakt med din komiteleiar. Ei liste over foreldre og kva komite dei høyrer til i er vedlagt. Her er også tlf nr til leiar i komiteen. Når arrangementet er ferdig kl 13:30 må alle igjen for å rydde og vaske. Eg vonar de aller klar til å gjøre til å gjer en innsats for å bidra til nok ei velluka 17.mai feiring på Rommetveit skule. Beste helsing Namn på leiar Leiar i 17. mai komiteen 2015 Legg ved en internt program for dagen samt oversikt over komiteane, komitéleiarane og medlemmene i kvar komité. 39

17. MAI ROMMETVEIT SKULE Dreiebok

17. MAI ROMMETVEIT SKULE Dreiebok 17. MAI ROMMETVEIT SKULE Dreiebok Revidert mai 2011 Kjære klassekontakt! 17.mai er eit sikkert vårteikn. Det er foreldre i 5. klasse som steller til 17. mai ved Rommetveit skule. Ei god planlegging av

Detaljer

17. MAI. Rommetveit skule DREIEBOK

17. MAI. Rommetveit skule DREIEBOK 17. MAI Rommetveit skule DREIEBOK Revidert mai 2016 Kjære klassekontakt! 17.mai er eit sikkert vårteikn. Det er foreldre i 5. klasse som steller til 17. mai ved Rommetveit skule. Ei god planlegging av

Detaljer

17. mai Hjellestad 2016

17. mai Hjellestad 2016 17. mai Hjellestad skole 2016 17.maitoget Porsche Center Bergen ønsker alle en fin 17.mai feiring! Besøk vår butikk i Fleslandveien 2, Blomsterdalen Oppstilling v/fana Folkehøgskole Foreldre og andre Krokusbakken

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012

Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio. Stord IL, turngruppa TILSKIPAR: 17. mai 2012 17. mai 2012 Program for: Leirvik Hystad Rommetveit Langeland Litlabø Sagvåg Tjødnalio TILSKIPAR: Stord IL, turngruppa 1 7. m a i 2 0 1 2 1 Kjære alle Stordabuer og gjester! I vakker vårdrakt kan me også

Detaljer

Program for 17. mai 2014 Paradis skole

Program for 17. mai 2014 Paradis skole Program for 17. mai 2014 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! Norges nasjonaldag 17.mai 2014 markeres ekstra med mange små og store arrangementer.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Program for 17. mai 2015 Paradis skole

Program for 17. mai 2015 Paradis skole Program for 17. mai 2015 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! På Paradis skole blir 17. mai 2015 markert med flaggheising, barnetog om ettermiddagen

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

17. mai arrangement Åretta Ungdomsskole 2015

17. mai arrangement Åretta Ungdomsskole 2015 17. mai arrangement Åretta Ungdomsskole 2015 9. trinn hadde som vanlig ansvar for planlegging og gjennomføring av 17. mai 2015. To av klassekontaktene i 9A delegerte oppgaver etter mal fra FAU, organisering

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim

MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland. GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim MATEMATIKKVERKSTAD Mona Røsseland GLASSMALERI (bokmål) Utstyr: Rammer (A3) i farga papp, pappremser, silkepapir, saks og lim Slik går du frem: 1. Velg deg en ramme. 2. Du skal nå lage et vakkert bilde

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Møtereferat evalueringsmøte trinn 9 17.mai 2016

Møtereferat evalueringsmøte trinn 9 17.mai 2016 Møtereferat evalueringsmøte trinn 9 17.mai 2016 Sted og dato 26.05.16 GBU Utgivelsesdato 06.06.16 Referent Tilstede Trond Rune, Lisa, Sissel og Trond Sak 1.0 Lotteri Ny løsning må på plass! Loddselgere

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011

Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011 Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011 Det er en fin ordning at foreldre til 6.trinn skal være med på å forberede og servere for 7.trinn, trivelig å se så mange flotte elever samt

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Erfaringer Hei Verden! 2012

Erfaringer Hei Verden! 2012 Erfaringer Hei Verden! 2012 Ansvarlig for gjennomføring er FAU representanter fra 6.trinn. I tillegg til oppsatt hjelp (kafé/rydding) var 5-6 FAU representanter med fra ca. 15-15.30. Oppgave 5 kaker/5

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Program for 17. mai 2016 Paradis skole

Program for 17. mai 2016 Paradis skole Program for 17. mai 2016 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! Den 17.mai feirer vi Norges nasjonaldag. Vi feirer at Norge er et fritt land

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 10-201

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 10-201 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 10-201 Torsdag 5. mars kl. 17.30 vert det tur til Nøttveitveten i regi av foreldrekontaktane. Turen går frå Solend. Me skal lage bål på toppen og grille.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

17 mai arrangementet ved Saksvik skole

17 mai arrangementet ved Saksvik skole 17 mai arrangementet ved Saksvik skole Foreldrerådet ved Saksvik skole har tradisjon for å samle elever og foreldre til en familie sammenkomst på skolens område om ettermiddagen 17. mai. I samarbeid med

Detaljer

Informasjon Mangerfestivalen

Informasjon Mangerfestivalen Informasjon Mangerfestivalen Laurdag 14.nov 2015 Radøyhallen TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt laurdag 31.oktober som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Program for 17. mai 2017 Paradis skole

Program for 17. mai 2017 Paradis skole Program for 17. mai 2017 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole OBOS ønsker alle en riktig fin 17. mai-feiring! Som OBOS-medlem stiller du foran i køen den dagen du

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

TIL DELTAKANDE KORPS:

TIL DELTAKANDE KORPS: 2013 INFORMASJON 24.OKT TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt fredag 1.november som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com 1.Korpset sitt konkurranseprogram

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

HÅ KOMMUNE MOTLAND SKULE

HÅ KOMMUNE MOTLAND SKULE HÅ KOMMUNE MOTLAND SKULE Kjære foreldre/føresette ved Motland skule. Informasjon oktober 2009 Informasjon Skulen sin telefon: 51798380 SFO: 98479597 1.og 3. 98479665 2.og 4. E-post: post.motland.skule@ha.

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

17. MAI-PROGRAM. og informasjon om grunnlovsjubileet

17. MAI-PROGRAM. og informasjon om grunnlovsjubileet 17. MAI-PROGRAM og informasjon om grunnlovsjubileet LUNNER KOMMUNE 2014 PROGRAM FOR HARESTUA Kl. 08.00 Kl. 09.00 Kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.15 Kl. 13.30 Flaggheising Harestua skole

Detaljer

Foreldre ved Ål ungdomsskule

Foreldre ved Ål ungdomsskule Foreldre ved Ål ungdomsskule I. Kven er kva Om du lurer på dei ulike rollene til foreldrekontaktane på ungdomsskulen, sjå Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG) sine heimesider, www.fug.no SU- samarbeidsutvalget

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer