Valle Barnehage 2014/15. Her finn du ekstra informasjon om: Plandager. Kor skal eg henvende meg? Telefonnummer og epost adresser til avdelingane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valle Barnehage 2014/15. Her finn du ekstra informasjon om: Plandager. Kor skal eg henvende meg? Telefonnummer og epost adresser til avdelingane"

Transkript

1 Her finn du ekstra informasjon om: Plandager Kor skal eg henvende meg? Telefonnummer og epost adresser til avdelingane Foreldrerepresentantar for barnehageåret 2014/15 Kven sit i SU samarbeidsutvalet? Korleis feirar me bursdag? Kostholdet hjå oss Om morgonen Når kan barna kome i barnehage etter sjukdom? Hygiene blå posar Klede Skal barnet sove ute eller inne? Sikkerheit i barnehagen, i bil og i bassenget Mangfald i barnehagen Informasjon ved henting 1

2 Plandagar Plandagar i år er 12. og 13.august, 17.oktober, 2.januar og 30.mai. Barnehagen er då stengd. Kor skal eg henvende meg? Du kan spør kven som helst om kva som helst, men det er ped.leiaren som har hovudansvaret og skal ha den fulle oversikten. Me har mange som jobber deltid og det er ikkje alt desse veit, dersom dei har hatt fri nokre dagar, før dei har fått ei oppdatering frå nokon. Me brukar mykje tid på å informere kvarandre, me skriv ned i info-bøker og me vil jobbe kontinuerleg for at alle tilsette har same informasjon om alt. Dersom det er noko leit eller noko de har opplevd som urettvist, ber me dykk take det med ped.leiar evt.styrar. Det er veldig fint om de tek ein telefon eller ber om eit møte, då slike ting er viktig me brukar god tid på, samstundes vil me unngå at borna og evt.andre foreldre er tilhøyrarar. Me treng tilbakemeldingar frå foreldre om korleis de opplever kvardagen i barnehagen, så me er takksame for hjelp til å verte betre. Telefonnummer og epost adresser til avdelingane Lislestog, ped.leiar Anne Løyland, Telfon Nyestog, ped.leiar Jannicke Ruud, Telefon Gamlestog, ped.leiar Ingunn M. Viki, Telefon Styrar, Magnhild Hovet, Telefon / Der er ein telefon til kvar avdeling. Me lovar å svare på sms innan 15 min. Me lovar å ringe deg opp att innan 15 min. Sei frå dersom me ikkje klarer å halde det me lover. 2

3 Foreldrerepresentantar for barnehageåret 2014/15 Bodil Bygland, tlf Anne Hasla, tlf Vara: Kjell Ole Homme og Anders Solli Oppgåvene til foreldrerepresentantane er å fremje fellesinteressa til foreldre, vere med å delegere oppgåver til nissefesten, take opp saker i SU eller med styrar. Sjå eige hefte. Kven sit i SU samarbeidsutvalet? Bodil Bygland - foreldrerepesentant Anne Hasla - foreldrerepresentant Bjørgulv T.Berg politiker Åse Marie Hovet politiker, vara er Kristin Nomeland og Monica Sundt. Anne Løyland tilsette sin representant, vara er Jannicke Ruud Ingebjørg Aabø tilsette sin representant, vara er Grete R. Uppstad Me har møte 1-2 gonger i året. SU er eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande ledd for alle partar i barnehagesamfunnet. SU skal særleg arbeide for å fremje kontakten mellom barnehage og lokalsamfunnet. Kommunen kan delegere avgjerdsmydingheit til SU. SU godkjenner årsplanen og diskuterer økonomi, pedagogtettheit og andre aktuelle tema som kjem opp. 3

4 Korleis feirar me bursdag Barnet som fyller år skal vere i sentrum. Me lagar til eit flott fruktfat med ljos. Me får nokre spørsmål om foreldre får lov til å bake ei kake, ha med kjeks eller anna. Det er svært hyggeleg, men me vil gjere det likt for alle. Barnehagen vil ikkje at foreldre har med noko godteri/kjeks/kaker. Barna er nøgde med å vere i fokus og me gjer stor stas på barnet. Me ynskjer å ha fokus på eit sunt kosthold og dersom alle barna skal ha med seg noko ekstra, vert det ein del gonger i året. Jf. Helesdirektoratet sine retningslinjer for «bra mat i barnehagen» Kostholdet hjå oss Barn er avhengige at me vaksne tek ansvar for kosthaldet deira, enten dei er heime eller i barnehagen. Barna et mange måltid hjå oss og me har difor stor påverknad på kosthald og matvaner. Frukost : det består av brødskive, knekkebrød, pålegg som prim, skinkeost, ost, makrell i tomat, pølse, leverpostei, agurk, tomat, paprika, koka egg. Av og til kokar me havregraut. Me set fram 4-6 pålegg kvar dag. Variasjon er viktig for å dekke behovet for næringsstoffer. Lunsj : Me prøver å ha eit variert tilbod av mat til barna, me ynskjer å servere varm mat tre gonger i veka. Det kan bestå av havregraut, fiskekaker, poteter, grønsaker, wok, supper, lapskaus, fiskeboller i kvit saus, laks eller fiskepudding. I tillegg lager me varm mat som eit opplegg med borna ein gong i veka, der dei bestemmer kva me skal lage, det kan vere rundstykker, pizza, pannekaker eller eggerøre. Ettermiddagsmat : Den varierer frå dei minste til dei største. Dei minste har brødmat eller havregryn med yoghurt. Dei største har knekkebrød eller brødmat. Det vert servert frukt og grønsaker 1-2 gonger til dagen, i lag med måltidet eller utanom. Drikke : til frukost er det mjølk og vatn, elles er det vatn me serverer. Til havregrauten serverer me saft. Der er alltid individuelle behov. Dette tek me hensyn til i tett samarbeider med foreldre. Dei minste borna får middagsglas, graut eller nan dersom foreldre ynskjer det. Me serverer ein sjeldan gong vaflar, lappar eller ein is på ein varm dag. Me fylgjer elles retningslinjene som helsedirektoratet har gjeve ut om «bra mat i barnehagen» 4

5 Om morgonen Der er ein vaksen frå barnehagen og ein vaksen frå SFO på jobb kl Vår neste vakt kjemkl Me prøver alt me kan for å møte foreldre og barn i garderoben. Det kan hende på grunn av ein situasjon at me ikkje har moglegheit til å forlate frukostbordet for å helse dykk velkomen. Dersom dette skjer, ber me dykk å kome inn til kjøkkenbordet og levere der. De er hjartleg velkomne til å fye inn til frukostbordet og seie hadet der. Me et frukost i lag alle tre avdelingar på kjøkkenet. Når kan barna kome i barnehagen etter sjukdom Vurdering av barna sin allmenntilstand vil alltid basere seg på foreldra sitt skjønn. Som hovudregel bør barn med feber, diarètilstander eller oppkast ha minst èin symptomfri dag heime før dei kan gå tilbake i barnehagen. Augnekatarr, det er ikkje av smittvernhensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild til moderat augnekatarr er heime. Bare ved kraftig augnekatarr med rikeleg pussdanning bør barn av smittevernhensyn vere heime inntil pussdanninga har minka. Ved 4. og 5. barnesjukdom kan barna kome i barnehagen ved god almenntilstand uavhengig av utslett. Dersom barn får lus kan dei kome i barnehagen dagen etter at behandlinga er iverksatt. Andre barn, familie og ansatte bør ein undersøkje og få behandling kun ved påvist lus eller egg. Brannkopper er smittsomt og barn kan få det fleire gonger. Det er ofte skorpebelagte sår på kroppen/andletet. Dei kan gå i barnehagen dagen etter behandling er i gangsatt. Spreiing av smittsomme sjukdomar kan me forebygge best ved gode rutiner for håndvask for barn og tilsette. Spesielt etter toalettbesøk og før håndtering av mat. Kilde: Folkehelseinstituttet Kan foreldre forvente at barnet kan vere inne ein heil dag etter sjukdom? Dersom det er naudsynt at barnet dykkar er inne i barnehagen etter sjukdom, vil me de ringer og spør barnehagen om det let seg gjere fyrst. Me kan ikkje love dette, då me er ute kvar dag og det er ikkje sikkert at me kan «låse» ein vaksen til å vere inne med barnet ein heil dag. Me gjer det, dersom me har vaksne nok til det. Ring og spør fyrst, så slepp de å verte skuffa i garderoben. Blå posar Me set stor pris på om de brukar dei blå posane, eller tek av dykk ytterskoa før de kjem heilt inn på avdelinga. Dette kan kanskje virke tungvint, men dette er eit hygientiltak for å få mindre sjukdom blant borna. Det er til god hjelp for barn med astma dersom me brukar dei blå skoposane, då det minkar støv og smuss i lufta. Me har vaskar på dagtid og det lettar hennar arbeid betrakteleg då me minkar mengda av sand, støv og væte inn i barnehagen. Ein kan sjølvsagt velje å take av seg skorne i gonga. 5

6 Klede Me er veldig mykje ute i barnehagen og det er viktig å ha klede/utstyr som passer. Ingen vaksne tykkjer det er komfortabelt å gå med sko som er to nummer for store eller små. Slik er det for barna òg. Me ynskjer at barna kjem med klede som er komfortable og som tåler ein målingsflekk. Me brukar målefrakker, men det kan hende der kjem nokre flekkar likevel. Dersom de opplever at barnet dykkar har for mykje/for lite klede på seg ute, ber me de sei frå, slik at me får justert det etter dykkar ynskje. Det kan hende me ber dykk take med heim klede som er for små eller regnklede med hòl i. Me legg lapp i hylla, dersom der mangler ekstraklede. Skal barnet sove ute eller inne? Foreldre bestemmer sjølve om barnet skal sove ute i vogn eller inne i seng. De kan ha med eigen privat vogn, den står inne i dromba når den ikkje er i bruk. De må gjerne låne vogn av barnehagen, de må sjølv ha med vognpose. Dette avtaler de nærmare med personalet. Sikkerheit i barnehagen, i bil og i bassenget. Dette er svært viktig for oss at me er oppdaterte og har gode planar. Dette treng me for å vere godt førebudde for å forhindre ulykker eller handle rett om der skulle skje noko. Alle tilsette har årleg førstehjelpskurs. Me gjennomfører dette kurset før utgongen av september. Alle dei som er i bassenget har i tillegg eit eige livredningskurs, der teori og øving i bassenget er ein del av kurset. Me går ikkje i bassenget dersom me ikkje har nok personal. Dersom me har barna med i bil, skjer dette alltid i samtykke med foreldre. Me brukar bare godkjende barnesete og ofte spør me å få låne barnet sitt eige bilsete. Me har brannøvingar 2 gonger i året. Me har inspeksjon frå Setesdal Brannvesen kvart haust, der alt av utstyr vert sett på og praktiske ting, som om utgonger er blokkerte med møbler og anna. Me har ein kriseperm me jobbar med heile året, denne må alle lese kvart år og kjenne til dersom noko skulle skje. Me vil oppdatere lister for telefonnummer og epost adresser årleg, for å vere heilt sikre på at me kan få tak i foreldre så fort som råd. 6

7 Mangfald i barnehagen I Valle barnehage har me barn og foreldre med ulike nasjonalitetar. Me har ikkje vore så flinke på å få fram dette mangfaldet, men dette er noko me ynskjer å vare betre på i det kommande året. For oss handlar det om å skape rom for barnas identitet og verte kjend med de ulike nasjonalitetane og deira kulturar. Informasjonsutveksling i samband med henting. Me vil møte alle foreldre og fortelje noko frå dagen som har vori. Nokre foreldre ynskjer mykje informasjon og andre lite. Me lyt prøve å tilpasse oss det. De skal alltid få vite dersom det har skjedd noko leitt som barnet har opplevd, kanskje me tek ein telefon i forkant, dersom det ikkje passer å take det opp mens barn eller andre vaksne høyrer på. Personalet i barnehagen har ulike eigenskaper. Nokre fortel mykje på ein naturleg og levande måte, der mange detaljar er med. Nokre har kanskje ikkje det talentet med å formidle på ein slik måte, og me ber om ei viss forståing for det. Likevel, alle skal få høyre noko som barnet eller barnegruppa har vori med på og det skal kome uoppfordra frå personalet. Felles informasjon i dromba. Til venstre når de kjem inn i dromba, er der ei stor tavle der heng me opp all felles informasjon. Det kan vere middagsliste, invitasjon til nissefest, vekeplan eller andre ting det er viktig de les. Alle familiar har kvar si hylle, der me legg månadsplanar og anna informasjon, som er viktig de tek med heim og les. Gjev oss gjerne tilbakemeldingar dersom de har andre ynskjer og behov enn det me gjev dykk tilbod om. 7

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Filosofi, religion og etikk

Filosofi, religion og etikk Filosofi, religion og etikk INNLEIING Kvar kommune i Sogn har fått ansvar for å lage eit opplegg/plan for korleis arbeide med fagområda i rammeplanen. Vi i Luster kommune har jobba med fagområdet: Etikk,

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Skuleinformasjon frå

Skuleinformasjon frå Skuleinformasjon frå Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2013/2014 Velkommen til nytt skuleår! 107 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa.

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015

ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 ÅRSPLAN FOR ULVESETH BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014 2015 VI STARTAR MED SATSINGSOMRÅDE FOR ÅRET: I barnehageåret 2014 2015 vil vi i Ulveseth barnehage ha særleg fokus på realfag; antal, rom og form, natur,

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet

GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet GULLINGEN LEIRSKULE Praktisk og pedagogisk informasjon før og under leirskuleopphaldet www.gullingen.no Innleiing Leirskuleundervisning er grunnskuleundervisning lagd til ein stad der miljøet skil seg

Detaljer

Studiehefte Mat og Helse 8.-10. årssteg

Studiehefte Mat og Helse 8.-10. årssteg Studiehefte Mat og Helse 8.-10. årssteg Namn klasse Skule Nynorsk INNHALD Velkomen til Fiskesprell 4 Tips på kjøkkenet 6 DEL 1. MAT OG KULTUR Forslag til mål for arbeidet 11 Matkultur og identitet 12 Omnsbakt

Detaljer

BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE

BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE NYTTIG Å VITE. AUKRATUN FURUTUN RIKSFJORD Skogtrolla 95037764 Skogstjerna 90 67 81 96 Maurtua 48 86 68 74 Bergtussane 47648786 Kvitveisen 90 63 04 59 Sjøstjerna 46 94 83

Detaljer

KAN EG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN EG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN EG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sjukdomar hos barn. 1 INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kjem sikkert mange gonger til å stille deg sjølv dette spørsmålet: Er barnet mitt friskt

Detaljer

Årsplan for Modalen barnehage

Årsplan for Modalen barnehage 1 Årsplan for Modalen barnehage Innhaldsliste INNLEIING: Historikk Barnehagen sine rammevilkår Dei 7 fagområda Kommunikkasjon, språk og tekst SAMARBEID MELLOM HEIM OG BHG Kropp, rørsle og helse Kunst,

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Førskulegruppe 2013 2014

Førskulegruppe 2013 2014 Førskulegruppe 2013 2014 Hei og velkommen til førskulegruppa! Her legg me vekt på skuleførebuande aktivitetar slik at overgangen til skule ikkje blir for overveldande. Det er satt av 1 time kvar veke til

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Da håpar vi alle har hatt fin jule og nyttårshelg og er klar for eit nytt semester og eit nytt arbeidsår. Barne.

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer