TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE"

Transkript

1 TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE

2 TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD Vår visjon er: Ebbestad skole og barnehage er en god arena for mestring og utvikling Ved Ebbestad skole legger vi vekt på følgende: 1.1 I relasjon mellom lærer og elev Læreren er en tydelig voksen som elevene kan ha tillit til. Læreren utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen / gruppen oppleves som en trygg arena for alle elevene. Læreren gir elevene opplevelse av mestring ved å gi god tilpasset opplæring er tydelig og konsekvent viser klare forventninger til elevene møter elevene med respekt og ser hver enkelt gir konstruktive tilbakemeldinger og berettiget ros tar tak i situasjoner som oppstår og bruker dem i en sosial læringsprosess for elevene gjennomfører elevsamtaler minimum to ganger årlig formidler de holdninger som skolen står for har en bevisst og meningsfull organisering i klasserommet er en god rollemodell bringer saker til de rette personene / rådsorganene tar felles ansvar for alle skolens elever bruker fastlagt klasserådsarbeid bevisst også som en arena for god sosialisering av elevene gjennomfører programmet Zippys venner på 1.trinn deltar positivt i skolens ART-program 1.2 I relasjon mellom elev og elev Elevene i klassen / gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt. I alle klasser skal det være klasseregler være faste rutiner for oppstart og avslutning av skoledagen

3 fokuseres på positive tilbakemeldinger elevene imellom (gjelder også kroppsspråk) være sosialiserende og inkluderende aktiviteter gjennom skoleåret være mye samarbeid, så vel faglig som sosialt (gruppesammensetningen varieres, slik at elevene lærer å forholde seg til flere) gjennomføres sosiometriske målinger minimum to ganger årlig (før LEF-samtalene) I friminuttene Pauser gjennom dagen organiseres for hvert trinn / hver klasse etter behov. Lærerne har ansvar for å passe elevene. Èn pause midt på dagen organiseres slik at 1.-4.trinn og 5.-7.trinn er ute til ulik tid. Felles inspeksjonsplan gjelder. Gjennom aldersblanding Ulike aktiviteter gjennomføres årlig etter skolens årsplan 1.3 I relasjon mellom assistent og elev (på skolen og i SFO) Assistenten er en tydelig voksen som elevene har tillit til Assistenten gir elevene opplevelse av mestring er tydelig og konsekvent viser klare forventninger til elevene møter elevene med respekt og ser hver enkelt gir konstruktive tilbakemeldinger og berettiget ros formidler de holdninger som skolen står for er en god rollemodell bringer saker til de rette personene / rådsorganene tar felles ansvar for alle skolens elever er sammen med barna i leken, både ute og inne og leker med dem på deres premisser

4 1.4 I relasjon mellom lærer og foresatt Relasjonen mellom læreren og den enkelte elevs foreldre er preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje På Ebbestad skole har vi lærer-, elev og foreldresamtaler etter oppsatt plan to ganger årlig. Kontaktlærer har ansvar for disse, og de gjennomføres ihht skolens årsplan plan for foreldremøter (tidfestes også i årsplanen) 1.5 Skolens samarbeid med hjemmene Skolen har et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe Elevenes planer som også er til foresattes informasjon Elever på alle trinn har årsplan periodeplan ukeplan / arbeidsplan Disse finnes på MLG Informasjon Vår årlige informasjonsbrosjyre sendes hvert år ut til de foresatte. Nye elever får også denne. Brosjyren legges også på skolens hjemmesider. Rådsarbeid Skolens ledelse legger til rette for at FAU kan gjøre et godt arbeid til beste for skolen. Rektor står til disposisjon for leder i rådet. Skolen støtter opp om det arbeidet FAU og foreldrekontaktene gjør til beste for elevene. 1.6 Skolestart (Overgang mellom barnehage og skole) Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elevene en positiv opplevelse Skolen har rutiner for mottakelse av nye 1. klassinger (Se vedlegg) Skolen har rutiner for mottakelse av nye elever i skoleåret (Se vedlegg)

5 1.7 Overgang barnetrinn ungdomstrinn Overgangen oppleves som forutsigbar Kommunen har rutiner for overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn (se vedlegg) Sikring av arenaer som skolegård, toaletter, Ebbestadhallen, SFO og skoleveien Vaktordning / inspeksjon: Det er voksne ute i alle friminutt og pauser. Ved skolestart får alle elever en nøye gjennomgang av hva som er skolens uteområde. I hallen er det voksne til stede i eller ved garderobene når det er elever der. Når klasser skal ha kroppsøving i hallen, må de vente på sin lærer før de går dit bort. Sekkene skal stå utenfor egen klasseromsinngang, og klassen går i samlet flokk til hallen. SFO: Det er alltid tilsyn av voksne når elever er ute. SOSIALE FERDIGHETER KOMPETANSEMÅL FOR ELEVENE Hvert trinn trener på sosiale ferdigheter, der kompetansen er spesifisert slik: 1.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE ELEVENE SKAL KUNNE Komme inn når arbeidstiden begynner Utføre det en får beskjed om Følge oppsatte regler Be de voksne om hjelp Gjøre skolearbeidet ferdig Følge med p det som foregår i timene Kle av / på seg Lytte til voksnes instruksjoner Bruke et ordentlig språk (etter skolens standarder) Delta i styrt og fri lek Kunne mestre enkle samarbeidsoppgaver Kunne vente på tur Være hyggelig og høflig mot alle, også de som er forskjellig fra en selv Ikke slå eller dytte Ikke snakke stygt til andre, banne eller si negative ord Bli trygg på de voksne og henvende seg til dem Våge å si noe høyt i elevgruppa

6 2.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE ELEVENE SKAL KUNNE: Holde orden på pulten Be om lov til å bruke andres eiendeler Vise respekt for skolens og andres eiendeler Mestre forflytninger Ta kontakt med andre på en positiv måte Følge regler i lek Rydde opp etter lek Opptre medfølende Si hyggelige ting til hverandre Ordne opp i konflikter sammen med en voksen Tåle å tape Bruke STOPP-regelen 3.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE ELEVENE SKAL KUNNE: Ta imot kollektive beskjeder Kunne samarbeide med andre elever i gruppearbeid Følge demokratiske avgjørelser Holde orden Lytte til andre uten å avbryte Greie å leke med forskjellige medelever Invitere andre med på aktiviteter Kunne gi og ta imot ros Våge å si meningene sine 4.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE ELEVENE SKAL KUNNE: Gjøre arbeidsoppgaver som er avtalt i klassen Prøve selv først Ta øyekontakt Samarbeide med jevnaldrende Kjenne igjen og sette ord på følelsene hos seg selv og andre Kunne innse at egne handlinger kan sette i gang følelser hos andre La også andre få bestemme aktiviteter (uten å furte eller melde seg ut)

7 5.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE ELEVENE SKAL KUNNE: Holde orden i skolesakene Be om lov til å forlate skolens område Ignorere forstyrrelser Holde seg til saken i samtaler Mestre sinnet sitt når de snakker med voksne 6.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE ELEVENE SKAL KUNNE: Si fra på ordentlig måte om ting en opplever som urettferdig Bruke tiden fornuftig når en må vente på hjelp Vise andre at en setter pris på dem Reagere egnet / fornuftig på press fra jevnaldrende Reagere egnet / fornuftig på erting Ta imot kritikk på en god måte Mestre sinne i konflikt med jevnaldrende 7.TRINN: OMRÅDER ANSVARLIGHET SAMARBEID EMPATI (MEDFØLELSE) SELVKONTROLL SELVHEVDELSE ELEVENE SKAL KUNNE: Ta imot komplimenter Avvise ufornuftige forslag fra medelever Si fra til en voksen når ubehagelige ting skjer Ta ansvar for planlegging og gjennomføring av oppgaver Bruke ledige stunder og friminutt på en fornuftig måte Glede seg på andres vegne Inngå kompromisser Si hva en er flink til Starte samtaler Bli / være klar over hva en må jobbe med Gi konstruktiv kritikk

8 - ÅRETS GANG ALLE TRINN HAR FELLES FOKUS: OPPLÆRING, GJENNOMFØRING OG VURDERING Periode 1 /August - Oktober: Det gode samspillet 1 Perisode 2 / Oktober Januar: Det gode samspillet 2 Periode 3 / Januar Mars: Orden i fokus Periode 4 / Mars Juni: Gode skolevenner Planer for gjennomføring i oppstartsåret Periode 1/2008: Uke 32 43: Tema Det gode samspillet 1 PÅ VÅR SKOLE STANDARD KONSEKVENS VED BRUDD PÅ STANDARD hilser vi på hverandre gjør den voksne eleven oppmerksom på hva han / hun glemte og uttrykker klar forventning om at det skal gjøres riktig takker vi når vi får noe sier den voksne værsågod en gang til og holder tilbake inntil eleven har takket tar vi av hodeplagg og utetøy når vi er inne er vi hjelpsomme og viser hverandre respekt har vi rutiner for oppstart og avslutning av skoledagen beslaglegger den voksne plaggene så lenge eleven er inne gjør den voksne eleven oppmerksom på hva han / hun glemte og uttrykker klar forventning om at det skal gjøres riktig (Se tabell nedenfor) Oppstart 1.trinn: - Oppstilling på to rekker ute foran vinduene til 5.trinn. - Lærer henter elevene. - Elevene kler av seg og tar med pennalet til pulten. Lekse tas med tirsdag og fredag. Postmappe tirsdag. - Setter seg ned. Hilser felles og synger en sang. - Sjekker lekser, fravær, post. - Felles samling i ringen. Elevene har faste plasser. 2.trinn: 3.trinn: Vi står ved pultene og hilser. Ungene setter seg, og vi synger en sang eller leser et dikt/ord for dagen. Vi håper etter hvert Avslutning (På gangen): - Alle setter stolen på bordet før de går på gangen. - Pakke sekk, ta på tøy. - Sette seg ned på garderobeplassen sin (+ 2 små benker). - Lærer deler ut frukt og sier Vær så god. Elevene takker. - Oppsummering av dagen. - Passe på at alle tar med ytterjakker og setter opp innesko. - Si felles takk for i dag. - SFO-barn stiller på rekke og følger assistent eller lærer til SFO. - Elever som skal hjem klareres av lærer. De rydder pulter, pakker sekker og henger opp stolen. Deretter står de pent ved pulten, og vi takker for dagen.

9 at elevene selv vil medvirke med at de har med seg et lite dikt eller ord som de leser for de andre. 4.trinn: 5.trinn Vi starter opp dagen med at elevene stiller opp pent to og to utenfor utgangen før de blir sluppet inn. Klassen går stille og rolig inn i garderoben og kler av seg før de går inn i klasserommet sitt. Anne, Kari og Line står i døråpningen og sier hei. Elevene går inn i sitt klasserom og står pent ved pulten og sier god dag før de får sette seg. De dagene alle er sammen, møter alle opp i klasserommet til Anne for å hilse der. 6.trinn 1. Elevene står ute og venter til lærer kommer og låser opp. (Hyggelig hvis de hilser på hverandre etter hvert som de kommer til skolen) 2. Stiller opp ved pultene, venter til alle har hengt opp sekk og tatt ned bokkasse og roen har senket seg. Så hilser vi pent. 3. Vi skriver opp dagen på tavla. Noterer fravær. 7. trinn Alle står oppreist bak pulten, og de skal være stille. Lærer hilser, og elevene hilser tilbake. Lærer ber elevene sitte ned. Ulike tiltak i perioden: Deretter får de gå. Når dagen er over må elevene rydde pulten og klasserommet før de setter opp stolene og stiller seg pent opp ved pulten for å si takk for i dag. Vi forventer alltid at alle svarer! 1. Skriver opp leksebøker på tavla. 2. Setter opp bokkasse og stol, ordenselever gjør oppgavene sine. 3. Vi sier takk for i dag. Lærer bør følge ut og låse døra. Elevene pakker sakene sine, setter opp stoler og står pent bak pulten. Lærer venter på at det skal bli helt stille, før lærer sier takk for i dag. Ordenselever blir igjen og utfører oppdrag. Kick off-samling i mediateket Trygg og glad-samlinger (fadderklasser) Trygg og glad-allmøte på SFO Tema i klassene Plakater i hele skolen Oppslagstavle til Trygg og glad-temaer (for eksempel bilder fra samlinger) Tema i foreldremøter

10 Periode 2/2008: Uke 43 03: Tema Det gode samspillet 2 Vi holder fortsatt fokus på områdene for 1. periode og utvider med disse: STANDARD prater vi til hverandre på en hyggelig måte godtar vi ikke banning og skjellsord KONSEKVENS VED BRUDD PÅ STANDARD 1.-2.trinn: tas eleven ut av situasjonen / klassen, prates med og mister et gode (el friminutt) og må ringe hjem etter 3 tilfeller 3.-7.trinn: må eleven ringe hjem med læreren som tilhører godtar vi ikke negativt kroppsspråk gjør den voksne eleven oppmerksom på hva han / hun gjorde og vurderer om atferden er av en slik grad at eleven må ringe hjem retter elevene seg etter det de voksne sier Periode 3/2009: Uke 3 11 Tema Den gode orden Planer for gjennomføring for 1.-4.trinn og 5.-7.trinn

11 Periode 4/2009: Uke Tema Gode skolevenner EN GOD SKOLEVENN 1.TRINN NÅR/UKE FOKUS-/MÅL-OMRÅDE AKTIVITET/TILTAK 15/16 Kunne dele på de nye utelekene 16/17 Alle skal ha noen å leke med 17/18 Trøste og ha omsorg for elever som sørger 18/19 Si noe hyggelig om medelever Hva er en god skolevenn Regler for fugleredehuska, telling Bytte plasser ved bordene og i ringen. Regler for utlånskapet Zippy-samtaler. Besøk på kirkegården. Noen elever hver dag under mat. Lærer noterer. Elevene får plakat hjem før ferien 29/20 Lære spilleregler Spille spill inne 20/21 Løse problemer sammen Samarbeidsoppgaver Abramix (Matematikk) 21/22 Følge spilleregler Spille spill inne, uteleker 22/23 Takk til fadderne Hyggelig avslutning på fadderåret. I. klasse inviterer 23/24 Opptre sammen Øve til festforestilling Hva er en god skolevenn? Spille sammen, hjelpe, leke sammen, trøste, låne bort, gå på tur, sitte sammen, bytte på, si noe hyggelig

12 En god skolevenn 3.trinn Når: Vi startet i uke 17, og gjelder til og med uke 25 Fokusområde: Vi valgte å fokusere på 3 punkter: Respektere stoppregelen Vise omsorg Si hyggelige ting til hverandre Aktivitet/tiltak: Vi har en plakat i klassen hvor navnene til alle står. Der setter vi anmerkninger på positive og negative ting som skjer. Etter friminutt og på slutten av dagen har vi en oppsummering sammen med elevene om hvordan det har gått. Er det en eller flere elever som har utmerket seg positivt, får han/hun et diplom. Den/de elevene blir da ukens solstråle. Navnet blir hengt opp på døra i klassen. Vi har også tilbakemeldingsskjema til foreldrene hvor vi skriver hvordan det har gått. Dette har vi sendt hjem hver 14. dag, men vi vil fra nå sende det en gang i måneden. På tilbakemeldingsskjemaet skriver vi i tillegg til selve fokusområdet også om elevene holder god orden både når det gjelder lekser/skolesaker, samt orden i garderobe og sekk.

13 Gode skolevenner, 4.trinn Uke Fokus denne uken Aktiviteter vi gjennomfører/tiltak Synliggjøring 16 og og Stoppregelen Respektere andres grenser Å rose hverandre Vennskap 19 Skolevenner: Hva skal det bety for på 4.trinn? Vi setter fokus på stoppregelen. Henger opp plakater. Dramatiserer. Snakker om hendelser ute. Bevisstgjør om ansvar for å bruke stoppregelen og å respektere den. Snakke om: Godta at vi er ulike, og at skal høre på når noen sier stopp i leiken. Hva kan vi si for å rose noen? Hva kan vi si istedenfor å si noe negativt? F,eks i fotball. Hva mener vi en god venn er? Vi samler sammen alt vi mener er viktig for det å være en god skolevenn og hva vi forventer av en god skolevenn. Vi lager en oversikt over det som kommer fram. Vi dramatiserer hendelser og tar bilder som passer til reglene og henger opp i klasserommet. 20 Samarbeid og ansvar Vi skal jobbe med syngespillet og vi må ta ansvar for oss selv og fellesskapet for at det skal bli kjempebra!!! 21 Hjelpsomhet Hvordan kan vi være hjelpsomme med hverandre i

14 22 Være hyggelige/ si noe hyggelig. Leik skolehverdagen? Dramatisere, diskutere. Vi lager et opplegg hvor vi sier noe fint om alle i klassen. Vi snakker om aktiviteter i friminuttene, går ut og øver på leiker. 23 Omsorg for andre Trygg og glad-dag på hele småskoletrinnet. Være med fadderbarn. Vi snakker om ansvar for at alle har det bra. 24 Festforestilling Vi samarbeider om en flott forestilling.

15 GODE SKOLEVENNER 5.TRINN DATO OG KLOKKESLETT Onsdag 15.april kl Mandag 20.april kl Fredag 24.april Kl Uke 17 Onsdag 29.april Kl Tirsdag 7.mai Kl Torsdag 4.juni-5.juni Frem til sommerferien TEMA OG AKTIVITETER Elevene fikk utlevert hvert sitt skjema med alle navnene i klassen. Alle skulle skrive inn en positiv ting om alle i klassen. Fikk max skrive 3 ting. Disse ble samlet inn og skrevet slik at alle elevene fikk hvert sitt laminerte ark med alt det positive medelevene mente om en. Dette ble tatt veldig godt i mot. Trygg og glad dag på mellomtrinnet. Alle elevene lærte 6 nye leker og fikk muligheten til å leke på tvers av klassene. Mye nytt de lærte som de har brukt siden i friminuttene. Samtale og tankekart på tavlen over hva en god skolevenn er. Alle stikkordene ble notert ned slik at klassen kan lage en større plakat som de kan ha hengene i klasserommet. Elevene laget to stykker slik at vi kan ha en i hvert klasserom. Anne og Line har hatt jente- og gutteprat med elevene om hvordan alle har det og hva som evt kan gjøres for at ting skal bli bedre. Dette har klassen fast minst en gang i måneden. Denne uken begynte også klassen med hemmelig venn. Har hatt det to ganger nå. Blir flere i mai. Lage plakat. Klassen skal på Eikaplassen for å leke. Vi mener at dette er med på å fremme klassemiljøet og får elevene til å ha det hyggelig sammen i en annen setting. Elevene skal på overnattingstur i telt. Vi kommer til å fortsette med jente- og guttepratene våre slik vi har gjort i hele år. Elevene kommer også til å ha hemmelig venn med jevne mellomrom så lenge de synes at dette er moro.

16 Gode skolevenner - 6.trinn Tid Aktivitet Fokusområde Uke 16 Snakke om at vi skal ha fokus på gode skolevenner i denne perioden Uke 17 Utelekedag for gode skolevenner Lek og samhandling Ukentlig Valgfag Samhandling Uke 20, Mandag tirsdag Besøk av ny gutt, ta godt imot, inkludere Hvordan klassen tar imot nye elever, hva kan vi gjøre for at han skal like seg her? Uke 20, Hva er en god skolevenn; tankekart, Bevisstgjøring onsdag Uke 20, torsdag idèmyldring Tine-stafetten Uke 21 Lage plakat med tips til god skolevenn Bilder av elevene som dramatiserer forskjellige situasjoner Ukentlig JA-kort, kan sitte med den de vil Ukentlig Snakker om dugnader til leirskoleopphold, skryter av hverandres innsats Uke 22 Klassetur til Midgard torsdag Uke 23 Klassen gjør Gode venner aktivitet Uke 24 Klassen gjør Gode venner aktivitet Uke 24 Stor felles sommer-avslutning onsdag Uke 25 Rundløype torsdag Rose hverandre, alle gjør så godt de kan, ikke klage på hverandre, vi er forskjellige Minne hverandre om å være gode venner for de andre i klassen Kan velge selv, være åpen for å sitte sammen med flere Felles mål og interesse Felles opplevelser, samarbeid Aldersblanding, samarbeid, lek og moro

17 Gode skolevenner, 7. Trinn Fokus Hva? Når? En god skolevenn Samtale i klassen Mandag (kontinuerlig) Hva er en god skolevenn? Er du en god skolevenn? Samhandling, samspill Valgfag Ukentlig Samarbeid, lek, hjelpsomhet Utelekedag Mandag En god skolevenn Lage plakat og bevisstgjøre ansvar Klasserådstimer, torsdager Klassemiljø, empati, Opplegg med Ukentlig egenutvikling helsesøster Samarbeid om skolearbeid Bruk av JA-kort Flere timer pr uke Samarbeid, fellesskapsfølelse Tine-stafetten Torsdag 14. mai Samarbeid, aldersblanding Skogdag Torsdag 18. juni Sosialt miljø Klassetur til Teknisk museum Ikke avklart Sosialt miljø Overnattingstur Under planlegging med klassen En god skolevenn Fokusområder på Ukentlig arbeidsplanen

18 Vedlegg 1) Til 1.6: Skolestart (Overgang mellom barnehage og skole) MÅL: Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elevene en positiv opplevelse Skolen har slike rutiner for mottakelse av nye 1. klassinger: OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE Hva Frist Ansvar Sende ut innskrivningsbrev og plan over arrangement på November Kontor skolen for nye første trinns elever. Sende mail til alle barnehagene i kommunen hvor vi ber om November Kontor tilbakemelding på hvilke barn som skal begynne på Ebbestad skole. Møte med ressursteam leder og styrer i Ebbestad barnehage Januar Styrer Ebbestad barnehage og evt. andre impliserte barnehager. Avklare nye kontaktlærere på 1.trinn Slutten av april Rektor Sende skriv hjem med informasjon om at barnehagen Første uka i mai Styrer Ebbestad barnehage overfører elevmapper til skolen Møte mellom nye 1. klasse lærere, ressursteam leder og I løpet av første Ressursteam leder pedagogisk leder. uka i mai Førskoledager: Invitasjon sendes til hjemmene sammen med personlig hilsen fra fadder/faddere. Barn fra Ebbestad barnehage følges av to voksne på den eldste avdelingen. Barn fra evt. andre barnehager følges av voksne fra disse barnehagene. Dag 1 Møte på skolen med nye lærere. Starte skoledagen i 1.trinns rommet. Få låne dette rommet til en-to timer med Førskoledagene gjennomføres uka etter 17.mai. Kontaktlærere for neste års 1.trinn/ kontaktlærere i 3. trinn Kontaktlærere i neste års 1.trinn tar kontakt med barnehagen for å informere og avklare arb.oppgaver. skolerelaterte oppgaver/testing. Omvisning på skolen sammen med fadderne. Dag 2 Møte i 1.trinns rommet, fortsette med oppgaver. Tur med fadder klassen. Foreldremøte for nye 1. klasseforeldre Mai/ juni Rektor/ inspektør Samarbeidsarragement mellom SFO og eldste avd. i barnehagen. Oppstart på SFO før skolestart for nye elever 1.trinn: Barnehagebarn som skal begynne på skole/ SFO i august, får tilbud på SFO ferien. En ansatt fra barnehagen som kjenner barna, følger på SFO kl Den siste uka før skolestart er de en ordinær del av SFO. 1.skoledag: Elevene møter med foreldre på ettermiddagen til en to timers oppstart. Foreldrene er med første timen, siste timen er det foreldremøte på SFO for de som har barn som skal benytte tilbudet. Resten av foreldrene har kaffepause i mediateket. Juni August August SFO Inspektør og styrer i barnehage 1.kl. lærere/ Rektor Arbeidsleder SFO/Inspektør

19 For nye elever til andre klassetrinn gjelder disse rutinene: Rutiner for mottakelse av nye elever i skoleåret I god tid før eleven skal starte, sender gammel skole flyttemelding til ny skole. Denne går til rektor og ny kontaktlærer. Kontaktlærer får eventuelle elevpapirer til gjennomsyn, før de arkiveres i ny elevmappe. Kontaktlærer tar kontakt med hjemmet og informerer om skolestart. Ansvarsfordeling OPPGAVE Sende flyttemelding Fordele kopier av flyttemeldingen til bl a kontaktlærer og rektor Formidle ev elevpapirer til ny kontaktlærer Gi ev muntlig informasjon til kontaktlæreren Opprette ny elevmappe Ta kontakt med hjemmet ang. informasjon om skolestart Gi eleven tilbud om å komme på besøk i ny klasse dersom det er mulig. Eventuelt sende brev og bilde fra klassen til eleven. Informere elev og foresatte om skolen og ANSVAR Gammel skole Sekretær Sekretær Rektor Sekretær Kontaktlærer Kontaktlærer Kontaktlærer ordningene vi har her, timeplan, MLG, infobrosjyre osv

20 Vedlegg 2) Til 1.7: Overgang barnetrinn ungdomstrinn MÅL: Overgangen oppleves som forutsigbar og trygg for elevene Overgangen organiseres slik: Desember Januar Mars Mars/April Møte mellom ledelsene ang ressurser til elevene Skolen sender ressurssøknad til undervisningssjefen Politisk tildeling av ressurser Elevene får velge tre elever de ønsker å komme i klasse med på ungdomsskolen, vi etterstreber at de skal få komme i klasse med minst èn av dem de ønsket. April Mai Møter mellom trinnene ang sammensetning av nye klassegrupper Møte mellom gammel og ny kontaktlærer med utveksling av elevinformasjon Mai /juni 7.klassingene besøker ungdomsskolen og de nye kontaktlærerne

21

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte Vi ønsker at alle skal trives på skolen vår. Vi jobber for å være et inkluderende

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

Handlingsplan for sosial kompetanse Viggja oppvekstsenter, skole

Handlingsplan for sosial kompetanse Viggja oppvekstsenter, skole Handlingsplan for sosial kompetanse Viggja oppvekstsenter, skole Utgave 26.04.11 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DEFINISJON OG MÅLSETTINGER 4 DET ER MITT VALG 6 SKOLENS ORDENSREGLER OG KLASSEREGLER 7 ORDENSELEVER

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling SOSIAL PLAN August 11 Forord: Sosial læreplan for Andebu skole og SFO er utarbeidet skoleåret 2007-08 med årlige revisjoner. Vi har samlet positive elementer/erfaringer

Detaljer

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter (August og september) 1 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter: Jeg kan lytte til andre Jeg kan rekke opp hånda når jeg vil si noe

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE 2004 1 Forord Våren 2002 og skoleåret 2002/2003 arbeidet personalet ved Vang skole med å lage en sosial læreplan for skolen. Vi hadde seminar for hele personalet om skolemegling,

Detaljer

Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ. Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse. BORGE skole

Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ. Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse. BORGE skole Handbok LÆRINGSFREMMENDE SKOLEMILJØ Læringsfremmende atferd og sosial kompetanse BORGE skole 18.05.2010 1 FORORD Formålsparagrafen for skolen sier i 1-1 blant annet: Elevene skal utvikle kunnskap, dugleik

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE Handlingsplan mot mobbing 1 Handlingsplan mot mobbing 2 Vi ønsker at vår handlingsplan mot mobbing skal være en plan som er et synlig redskap og som brukes aktivt

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer