Ideologisk grunnlag for Nygårdshaugen barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ideologisk grunnlag for Nygårdshaugen barnehage"

Transkript

1 Virksomhetsplan Nygårdshaugen barnehage 2012/13 Velkommen til Nygårdshaugen barnehage 2012/2013.

2 Innledning: I år tar Nygårdshaugen ett steg videre i å la barna medvirke i utformingen av barnehagens innhold. Vi fortsetter å arbeide med rammeplanens mål i den daglige samtalen og kontakten med hvert enkelt barn. Sosial kompetanse har de senere årene blitt litt overskygget av større faglige krav, og barnas evne til å greie seg i gruppe har ikke vært så mye i fokus. Vi er av den oppfatning at dette er det viktigste barnehagen kan lære barna og vil derfor sørge for å vedlikeholde dette området i året som kommer. Finansieringen av barnehagene er stadig det store usikkerhetsmomentet når vi nå går inn i 2012/2013. Utregningen av offentlige tilskudd blir stadig mer komplisert, og vi er usikre på om vi får det tilskuddet vi skal ha. Den langsiktige økonomien i barnehagen er god, og vi kan leve med situasjonen slik den er nå, men vi må være forberedt på stadige takstendringer som følge av varierende rammevilkår. Noe av utfordringen nå er om det nåværende tilskuddsystemet består, eller om politikerne kommer til å endre det. Jeg vil også i innledningen få lov til å takke for det gode samarbeidet vi har hatt med alle i det året som har gått. Jeg håper vi vil ha ett like godt og fruktbart samarbeide neste år. Rammeplanen Barnehagenes rammeplan, som er utgitt av kunnskapsdepartementet, er en beskrivelse av hva et barn skal oppleve og lære noe om i løpet av et barnehageår. De av dere som har lyst til å lese den kan få låne et eksemplar ved henvendelse til avdelingene. For å sikre at hvert enkelt barn skal nå målene i rammeplanen vil vi dokumentere dette gjennom en perm som hvert barn får når det begynner i barnehagen. Denne permen vil følge barnet gjennom hele barnehagetiden og sikre at alle fagområder er berørt. Barnet vil få med seg permen som ett minne og en oppsummering av barnehagetiden når det slutter. Visjon Som en grunntanke for Nygårdshaugen barnehage har personalet nedfelt begrepene omsorg, tid og kjærlighet. Dette er noe vi ønsker skal gjennomsyre miljøet i barnehagen. Et barns selvtillit utvikles i samspill med personer som står barnet nær. Et grunnleggende element i barnas selvtillit og opplevelse av egenverdi er : "Noen er glad i meg fordi jeg er den jeg er". Det er en vesentlig oppgave for oss å formidle denne erfaringen til hvert enkelt barn. Ideologisk grunnlag for Nygårdshaugen barnehage Under arbeidet med å nedfelle vår visjon "omsorg tid og kjærlighet" i det daglige arbeidet har det blitt klar for oss at kulturen blant oss voksne er viktigst. Vi har derfor utarbeidet, og forpliktet oss til å forsøke å nærme oss følgende verdigrunnlag: Nestekjærlighet: Toleranse: Tilgivelse: Ærlighet: Positivitet: Tillit: Krav: Elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for da trenger jeg det mest. Jeg vil forsøke å godta mennesker som de er, og kunne skille mellom person og sak, jeg vil også forsøke å akseptere at andre har et annet syn enn meg. Jeg vil forsøke å tilgi etter beste evne. Jeg vil forsøke å være så ærlig jeg kan mot mine medarbeidere, og ønsker at de skal være ærlige mot meg. Jeg vil prøve å ta kritikk positivt, og gi kritikk med ønske om å hjelpe. Jeg vil bidra til en tillitsfull atmosfære med å vise åpenhet både med språk og holdning. Jeg vil forsøke å sette krav til andre og ta positivt i mot krav som blir stilt til meg. Kravene må være tilpasset det kunnskaps, ferdighets, og modningsnivå personen er på.

3 Barnehagens satsningsområder Årets satsningsområde blir medvirkning. Det betyr ikke at barna skal få velge hva de skal lære eller gjøre, for det er fastsatt i rammeplanen, men vi vil gripe tak i det som interesserer dem og flette inn rammeplanens fagområder i prosjekter som vi utvikler og planlegger i samarbeid med barna. Dette vil gjøre det mer spennende både for barn og voksne. Rammeplanens fagområder vil bli dokumentert ved en perm som følger hvert enkelt barn gjennom tiden i barnehagen. Avdelingenes planer. Målområde og årshjul for Påfugl`n Målområde Overordnet tema og mål for avdeling Påfugl`n dette året er: «Kommunikasjon, språk og tekst». Vi vil gjennom dette temaet ivareta og jobbe med Rammeplanens 7 fagområder. Metodikken vi bruker med barna er: «Eventyr». Vi vil gi barna mulighet til å velge blant et mangfold av både norske og internasjonale eventyr. Vi skal ha lesekrok, lyttekrok på hemsen, bruk av flanellograf, eventyrsamlinger både i små grupper og med hele gruppen. Etter hvert vil vi la barna få være med på å velge 4-5 eventyr, som vi fordyper oss mer i. Målet er å skape både lek og aktiviteter som knytter seg spesifikt til fagområdene: «Kunst, kultur og kreativitet» og «Antall, rom og form». Vi ønsker med dette å videreføre arbeidet med å løsrive oss litt fra en veldig fast og detaljplanlagt hverdag, til å spille på barnas initiativ og engasjement. De voksne på avdelingen legger vide rammer for innhold, legger til rette for en kreativ hverdag i form av tid, tilbud (bøker, lydbøker, bilder) og engasjement. De voksnes rolle blir å «så frø» og legge ut «spor» knyttet til målområdet og metodikken vi har valgt. Ukestruktur Torsdager i like uker går vi i skogen De eldste på tvers av de store avdelingene, har sitt faste opplegg som foregår i en 4 ukers turnus: 1) Fredag: Gruppe med Anne, 2) Onsdag: skogtur med Liv-Berit og Mads 3) Fredag: Gruppe med Anne, 4) Fredag :Musikk og lek med Randi/Linda De andre ukedagene holdes litt åpne, og planlegges fra måned til måned. Årshjul for avdelingen August Tilvenning og etablering av ny barnegruppe September/ Eventyrmyldring. Vi legger til rette for tilgang på eventyr fra hele verden Oktober Vi går mer i dybden på færre eventyr. Barna velger. November Første del; fortsette med eventyr, andre del; forberedelser til advent Desember Norske juletradisjoner på gammelt vis. Januar/ Februar Vi fortsetter med eventyrprosjektet Mars Påsken April/ Mai Vi lager vårt helt eget eventyr / våren / 17.mai Juni Et tilbakeblikk og oppsummering / uteaktiviteter / sol og sommer Dokumentasjon Vi ønsker et økt fokus på dokumentasjon, slik at vi hele tiden kan ha en oversikt over hvordan vi ivaretarde syv fagområdene. Dette knyttes til det enkelte barn ved bruk av portfoliopermer. Dette arbeidet ble påbegynt forrige barnehageår, og vi vil fortsette denne dokumentasjons formen. De ansatte har ansvar for å dokumentere aktiviteter, praksisfortellinger, bilder, og sette det inn barnas permer. Barna skal få et eieforhold til sin perm, være med å bestemme hva som skal stå i den, de kan få se i den når de ønsker det, bestemme hvilke andre som kan få se. Permen vil også vises frem i foreldresamtaler, og når barnet slutter i barnehagen, får de med seg permen hjem.

4 Visjon for Tiur`n Rammeplanen omtaler barnehagens verdigrunnlag slik; Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Med dette som utgangspunkt ønsker vi dette barnehageåret å rette et ekstra fokus på fagområdene; Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form selvfølgelig også med innslag av de andre fagområdene underveis. Onsdag 15. aug. starter vi opp med tilvenning av nye barn og kanskje barn som har hatt lang ferie. Vi vil da ha ekstra fokus på sosial kompetanse og venner/knytte nye vennskapsbånd. Videre ønsker vi dette barnehageåret å jobbe med prosjekter, og vi vil i utgangspunktet gripe fatt i det barna er opptatt av barns medvirkning. Vi starter opp med å ta med alle barna på tur til Høysand hvor vi voksne vil observere hva barna interesserer seg for der. Vi ønsker «å så noen frø» eller «åpne noen dører» i begynnelsen av en prosjektperiode, så barna har noe å bygge videre på. Derfor tar vi de med på tur for å se på livet i fjæra i september. Prosjektene etter jul har vi ikke lagt noen føringer for ennå. Grunnen er at vi ønsker å observere barna i forkant for så, om mulig, bygge videre på dette i etterkant. Prosjektarbeid 1. Vi undersøker et spørsmål, et tema eller en hypotese. 2. Vi planlegger og utvikler sammen med barna, der barnas spørsmål og svar trekkes inn i prosessen. 3. Vi dokumenterer prosessen, barnas spørsmål og hypoteser underveis for å reflektere sammen og lære av dem med tanke på videre fremdrift. Dokumentasjon Dokumentasjon er et område vi ønsker å bruke en del tid på i år også. Barna har nå en perm hver med skilleark for hvert fagområde i rammeplanen, i tillegg til noen andre aktuelle områder. Vi har da som mål å dokumentere noe av det vi gjør ved hjelp av bilder og fortellinger, og sikre oss at vi er innom alle fagområdene. Dette gjør vi for at dere foreldre skal få informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Denne permen kan både barna og dere foreldre få titte i når dere måtte ønske, og den får dere også med hjem når barnet slutter. Rammeplanen sier dette om dokumentasjon; «Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling.» B&L Vi ønsker i år å innføre noe som kalles for B&L eller boltrelek og lekeslåssing. Dette er en form for sosial lek der to eller flere barn kroppslig leker sammen. Det er en type fysisk samlek der de involverte bryter, skyver, drar, hopper på og slåss med hverandre i en vennskapelig og leken atmosfære. Kjennetegnene; -rollebytte: de lekende skifter på å dominere. Må ha en dose av både konkurranse og samhold. -selv-handicapping: man må regulere innsatsen i forhold til forutsetningene for at det skal oppleves som lek for begge parter. En fordel å være likeverdige motstandere. -selvkontroll: barn respekterer hverandres grenser når de blir uttrykt verbalt. Ikke knyttede never. Dette er ofte et tegn på konflikt. - avslutningen: hvis de involverte opplever at rettferdighetsprinsippet har vært til stede hele veien, og at egne grenser har blitt respektert, fortsetter gjerne barna å holde seg i nærheten av hverandre etterpå. Ekte slåssing ender alltid med at barna skiller lag.

5 Hvorfor er B&L viktig? Egenverdi de barna som har trang til vilter og kroppslig lek gjør det fordi de synes det er gøy. Det gir dem en kroppslig opplevelse i samhandling med andre barn som oppleves som god, der og da. Særlig hos en del gutter synes dette behovet å være sterkt. Viktig for deres trivsel at dette er akseptabelt. Nytteverdi denne type lek har en underliggende funksjon. Barn som er opptatt av B&L får visse erfaringer som påvirker deres utvikling fordelaktig. En kan tenke seg at disse erfaringene kommer til nytte både umiddelbart og på lang sikt. - Understøtter den sosiale utviklingen hos barn. Lærer seg å tolke lekesignaler som er viktig for lekens kontekst. - B&L tillater trening av slåssferdigheter under trygge omstendigheter. God styrketrening. - Ofte bestevenner som leker sammen, og de er flinke til å oppfatte når det er et hendelig uhell som skjer. Stor takhøyde for hva som er akseptert så lenge barna opplever hendelsen som en del av leken. Tre ulike kategorier: Bryting, stående og liggende: Målrettet og kraftinnsatsen kan være stor. Fragmentert lekeslåssing: Kortvarig og oppstykket i formen. Korte utfall mot hverandre i form av sparking, dytting og trekking. Boltrelek: Konkurranseelementet er nesten helt fraværende. Vennskap og samhold pleies gjennom boltring. Gode lekeslåssere blir ofte omtalt som utadvendte, nysgjerrige, trygge og populære lekekamerater! Grovt sett vil året vårt se slik ut; August Tilvenning bli kjent/nye venner September Prosjekt livet i fjæra Oktober Prosjekt livet i fjæra November Advent og jul Desember Advent og jul Januar Februar Mars April Mai Prosjekt foreløpig uten tema Prosjekt Påske Prosjekt foreløpig uten tema Prosjekt Dette er bare en grov oversikt, og når vi i år vil legge stor vekt på å følge barnas interesser og dyrke deres medvirkning kan vi ikke på forhånd planlegge hva som skal skje. Dokumentasjonen vil komme i etterkant av hver prosjektperiode, mens månedsplan med de faste tingene vil dere få i begynnelsen av hver måned. Vi håper på et godt samarbeid i året som kommer..tiur`n Marihønas planer i forhold til årets tema og fagområdene Vi på Marihøna skal i år bruke EVENTYR & FORTELLINGER for å tilnærme oss fagområdene i rammeplanen. Vi har valgt ut noen eventyr som vi skal presentere for barna. Disse eventyrene skal vi lage eventyrkort som skal henge på veggen, slik at barna kan vise for oss hvilke eventyr de har lyst til å høre på og jobbe med. Det kan være forskjellige eventyr & fortellinger hver uke. Det vil også komme inn andre eventyr & fortellinger som barna velger ut i fra bøker, interesse, som foreldrene forteller oss at barna er opptatte av osv. Vi skal også ta for oss de tradisjonelle høytidene og aktivitetene vi ellers pleier å ha i løpet av ett barnehageår. Det er også viktig for oss at barna får være med å bidra til hvordan barnehagehverdagen vår blir!! Det vil i år bli mest fokus på fagområdene: «kommunikasjon, språk og tekst» og «kunst, kultur og kreativitet», men de andre fagområdene vil også bli trukket inn i vårt arbeide! Kommunikasjon, språk og tekst: Eventyr & fortelling vil være en stor del av dette fagområdet i år. Det kan også være små vers, dikt og sanger som vi bruker daglig sammen med barna! Bøker har vi også tilgjengelig på avdelingen. For de eldste skal vi prøve oss på lesestunder utover året. Vi skal aktivt samtale og lytte til barna i vår daglige kontakt med dem. Både det verbale og det nonverbale språket er viktig for å utvikle ett godt muntlig språk. På vår avdeling er det flere barn som ennå ikke har så godt utviklet verbalt språk, derfor er det viktig at vi er oppmerksomme på deres nonverbale ytringer. Språket er også en stor del av konfliktløsningen mellom barna. Andre aktiviteter hvor kommunikasjon, språk og tekst kommer frem er bla i naturstien, arbeidet med FN dagen, jul, påske og lignende.

6 Kropp, helse og bevegelse: Eventyr & fortelling vil også få en rolle innen dette fagområdet. Vi skal dramatisere, danse og bruke kroppen vår. Vi skal være mye ute og vi skal oppleve forskjellig typer vær og årstider. Barna skal få erfaringer i å bevege seg på ulike typer underlag. Barna skal oppleve mestring i forhold til kroppslige utfordringer og kroppsbeherskelse. Vi skal også gjennom hele året benytte oss av bassenget vårt. Her blir det ulike former for vannlek og fysisk aktivitet. Innenfor helse skal vi jobbe med hygiene og sunt kosthold. Natursti og vinteraktivitetsdag er aktiviteter som også blir dekket av dette fagområdet. Kunst, kultur og kreativitet: Dette er det andre hovedområdet innenfor vårt temaarbeid i år. Her skal vi bruke ulike formingsaktiviteter. Kanskje lage noen rekvisitter, kostymer og/ eller instrumenter. Dette i forhold til våre eventyr som vi også skal prøve oss på å dramatisere. Vi Vi velger i samarbeid med barna ut det/ de eventyrene som de liker best! Vi skal også benytte oss av barnehagens rytmeinstrumenter og våre mange sanger. Sang er noe som vi benytter oss av daglig. Dersom vi får tilbud om kulturelle innslag utenfra skal vi benytte oss av det! Her kommer også aktiviteter i forhold til FN dagen, jul og påske inn. Natur, miljø og teknikk: Vi skal benytte oss av skogen til tur med de eldste barna på avdelingen. Barna skal få oppleve naturen og undre seg over det de finner der. Hva kan vi gjøre for å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Vi skal også trekke inn temaet eventyr inn i dette fagområdet. Dramatisering av for eksempel «Bukkene Bruse» ute i skogen. Vi skal også ha natursti felles med hele huset. Ellers kommer vi til å gå på lekeplassen med hele avdelingen. Når alle skal bli med på tur, er vi avhengig av å få med oss vogner. Barna skal få erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagslivet ellers. For eksempel bruk av kjøkkenmaskiner og lignende. Etikk, religion og filosofi: Vi jobber med hvordan vi skal være mot våre medmennesker, hva som er rett og galt. Viktig å se at vi er forskjellige. I løpet av årets høytider; jul og påske kommer religion og det kristne budskapet inn. Dersom vi får barn med andre religioner/ livssyn skal vi også ta for oss deres religion/ livssyn. Sammen med barna skal vi undre oss over ting vi finner og som barna er opptatt av. Nærmiljø og samfunn: Barna skal få være med å oppdage og utforske nærmiljøet rundt barnehagen. Være nysgjerrige på det de ser rundt seg. Vi skal også besøke biblioteket (kanskje prøve oss på eventyrstund der), lekeplassen og andre steder i lokalmiljøet. I forbindelse med vår «17. mai feiring» skal vi gå i tog til Nygårdshaugen dagsenter og synge litt for dem. Antall, rom og form: Barna skal få erfaringer med former, telling, sortering og mål. Dette skjer i både lek og aktiviteter. Skal vi bake eller lage mat er barna med og måler og veier. De er med og sorterer leker når vi rydder. Barna skal oppleve gleden ved og utforske og leke med antall, former og størrelser. Her vil vi også kunne trekke inn masse fra hovedtemaet eventyr & fortelling. I arbeidet med temaene kommer vi til å dele opp gruppa i smågrupper for lettere å kunne nå hvert enkelt barn. For hver temaperiode blir det jobbet med å knytte fagområdene opp mot temaene våre. Dette gjelder også for andre aktiviteter og tradisjoner vi har her i barnehagen. Det vi gjør blir dokumentert i barnas portfoliopermer. Årets inndeling: Uke Uke Uke Uke Uke Uke 1 Uke 2-8 Uke 9-12 Uke Uke Uke Tilvenning av nye barn Forberedelser til internasjonal matdag Juleforberedelser og julen Vi kommer inn i rutinene igjen etter julen Påske 17 mai/ vår Vi gleder oss til å ta fatt på ett nytt og spennende barnehageår!! Tone, Nadia, Ina, Camilla, Jon Harald og Anne

7 Organisering Daglig virksomhet Barnehagen vil ha åpent fra De som er født i 2006 har sitt siste år i barnehagen. Vi vil derfor la dem få være sammen i en gruppe en gang i uken, slik at de får markert at dette er det siste året i barnehagen. De vil arbeide med skoleforberedende aktiviteter annenhver fredag, musikk og lek hver fjerde uke, og friluftspregede aktiviteter hver fjerde uke. Personalarbeidet: Alle assistenter skal ha 1 medarbeidersamtale med sin avd. leder hvert år. Avd. lederne skal ha en samtale med daglig leder hvert år. Sikkerhetsarbeidet; Vi har et skaderegistreringsskjema. Resultatene av registreringen blir brukt til å finne mulige farlige steder i barnehagen. Daglig leder og verneombud går vernerunde 1 gang i året, det er en grundig gjennomgang av hele barnehagen og alt utstyret. Brannøvelser og utrømmingsøvelser blir avholdt som beskrevet i internkontrollen. Verneombud er Mads Amundsen. Vi har et aktivt HMS system som også innbefatter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Fravær barnehageåret 2011/2012 Fravær for syke barn 0,3% Korttidsfravær (egenmelding) 1.1% Langtidsfravær (sykemelding) 3,9% Til sammen 5,3% Fraværet er preget av noen uheldige saker med påfølgende langtidssykemelding, men er lavere enn i fjor. Det er også lavt sett i forhold til gjennomsnittet i landet. Kompetanseheving: Vi vil alltid være på utkikk etter nye retninger og nye måter å arbeide på som gjør at vi kan bedre kvaliteten på arbeidet vårt. Vi vil forsøke å finne kurs som går direkte på de satsningsområder vi har bestemt oss for, og kurs som kan gi oss praktiske tips i hverdagen Personalet 2011/2012 Marihøna Anne Nygård 100% Pedagogisk leder Camilla Hauer Hoell 100% Pedagog (permisjon til ) Nadja Spydevold 100% Tone Syversen 90% Ina Marie Hansen 100% Førskolelærer (Vikar for Camilla) Tiurn Linda Aldár 100% Pedagogisk leder Ny assistent 100% Liv -Berit Sjødahl 100% Påfugln Mads Amundsen 100% Pedagogisk leder Randi Gjestvang 100% Marit Wahlberg 80% Mette Sundell 21% Spesialpedagog Vask Phayom Andersen 43% Rengjøringsassistent Vikarer Jon Harald Førrisdal 50% Vikar Administrasjon Jon Remme 100% Daglig leder

8 Møtevirksomhet Foreldremøter Foreldresamtaler Avdelingsmøter Avdelingsledermøte Spes.ped. møte Personalmøter Planleggingsdager Veiledning Daglig leders runde Vi har to foreldremøter. Ett på høsten, og ett på våren. Det vil bli gitt tilbud om 2 samtaler i året. Alle avdelinger har ett møte annenhver uke på 1 time. Avdelingslederne og daglig leder har ett møte i uken. Alle som arbeider med spesialpedagogikk har 30.min. møtetid i uka. Det holdes ett møte i måneden på kveldstid med hele personalet. 17/8, 13/11, 2/1 og 10/5. 1 dag vil bli fastsatt senere. Avdelingsvis gruppeveiledning vil bli gitt ved behov. Daglig leder går en runde på huset hver morgen og samler/gir opplysninger som alle trenger for å organisere dagen best mulig. Organisasjonsplan Årsmøte i andelslaget er øverste myndighet Består av alle andelshavere 1 stemme pr. andel Endre andelslagets vedtekter Godkjenner regnskap Vedtar budsjett Velger andelsstyret Eierstyret Daglig leder Velges av årsmøtet Faglig leder Regnskapsfører Daglig leder møter uten stemmerett Personal leder Revisor Ansvarlig for budsjett Administrativ leder Endrer barnehage vedtekter Ansvar for opptak av barn Ansvar mellom årsmøtene Daglig drift Kontrollorgan Rapporterer til eierstyret Avgjør prinsippsaker Foreldrerådsstyret Samarbeidsutvalget Personalmøter 4 valgte representanter 2 foreldrerepresentanter Alle ansatte fra foreldrerådet 2 personalrepresentanter Rådgivende organ 2 eierrepresentanter Daglig leder møter uten Avdeling Tiurn stemmerett Pedagogisk leder Rådgivende organ som behandler alle forhold Foreldrerådet som har betydning for Alle foreldrene driften Avdeling Marihøna Pedagogisk leder Førskolelærer Avdeling Påfugln Pedagogisk leder

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads

Vi ser frem til et innholdsrikt år, og til et godt samarbeid med dere. Anne, Linda & Mads Velkommen til et nytt barnehageår her ved Nygårdshaugen barnehage. Her en kalender for barnehageåret 2012-2013. Den beskriver mål og innhold for året, samt en del annen relevant informasjon. Det er vår

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan 2015/2016. Solvang barnehage 7633 Frosta Tlf: 74 80 86 75 / 95 43 04 37 Tone.Ulvik@frosta.kommune.no. Solvang barnehage

Årsplan 2015/2016. Solvang barnehage 7633 Frosta Tlf: 74 80 86 75 / 95 43 04 37 Tone.Ulvik@frosta.kommune.no. Solvang barnehage Solvang barnehage Årsplan 2015/2016 En barnehage ytterst på Frosta med fokus på SAMSPILL barn-voksen og SOSIAL KOMPETANSE. Vi er en barnehage som jobber aktivt med kunst- og prosjektarbeid. Solvang barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

Barnehageåret 2012-2013

Barnehageåret 2012-2013 Barnehageåret 2012-2013 Hei. Velkommen til et nytt barnehageår! Så er sommeren snart slutt og vi forbereder et nytt barnehage år. Vi ønsker alle nye og «gamle» barn og voksne velkommen, og velkommen tilbake.

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer