Ideologisk grunnlag for Nygårdshaugen barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ideologisk grunnlag for Nygårdshaugen barnehage"

Transkript

1 Virksomhetsplan Nygårdshaugen barnehage 2012/13 Velkommen til Nygårdshaugen barnehage 2012/2013.

2 Innledning: I år tar Nygårdshaugen ett steg videre i å la barna medvirke i utformingen av barnehagens innhold. Vi fortsetter å arbeide med rammeplanens mål i den daglige samtalen og kontakten med hvert enkelt barn. Sosial kompetanse har de senere årene blitt litt overskygget av større faglige krav, og barnas evne til å greie seg i gruppe har ikke vært så mye i fokus. Vi er av den oppfatning at dette er det viktigste barnehagen kan lære barna og vil derfor sørge for å vedlikeholde dette området i året som kommer. Finansieringen av barnehagene er stadig det store usikkerhetsmomentet når vi nå går inn i 2012/2013. Utregningen av offentlige tilskudd blir stadig mer komplisert, og vi er usikre på om vi får det tilskuddet vi skal ha. Den langsiktige økonomien i barnehagen er god, og vi kan leve med situasjonen slik den er nå, men vi må være forberedt på stadige takstendringer som følge av varierende rammevilkår. Noe av utfordringen nå er om det nåværende tilskuddsystemet består, eller om politikerne kommer til å endre det. Jeg vil også i innledningen få lov til å takke for det gode samarbeidet vi har hatt med alle i det året som har gått. Jeg håper vi vil ha ett like godt og fruktbart samarbeide neste år. Rammeplanen Barnehagenes rammeplan, som er utgitt av kunnskapsdepartementet, er en beskrivelse av hva et barn skal oppleve og lære noe om i løpet av et barnehageår. De av dere som har lyst til å lese den kan få låne et eksemplar ved henvendelse til avdelingene. For å sikre at hvert enkelt barn skal nå målene i rammeplanen vil vi dokumentere dette gjennom en perm som hvert barn får når det begynner i barnehagen. Denne permen vil følge barnet gjennom hele barnehagetiden og sikre at alle fagområder er berørt. Barnet vil få med seg permen som ett minne og en oppsummering av barnehagetiden når det slutter. Visjon Som en grunntanke for Nygårdshaugen barnehage har personalet nedfelt begrepene omsorg, tid og kjærlighet. Dette er noe vi ønsker skal gjennomsyre miljøet i barnehagen. Et barns selvtillit utvikles i samspill med personer som står barnet nær. Et grunnleggende element i barnas selvtillit og opplevelse av egenverdi er : "Noen er glad i meg fordi jeg er den jeg er". Det er en vesentlig oppgave for oss å formidle denne erfaringen til hvert enkelt barn. Ideologisk grunnlag for Nygårdshaugen barnehage Under arbeidet med å nedfelle vår visjon "omsorg tid og kjærlighet" i det daglige arbeidet har det blitt klar for oss at kulturen blant oss voksne er viktigst. Vi har derfor utarbeidet, og forpliktet oss til å forsøke å nærme oss følgende verdigrunnlag: Nestekjærlighet: Toleranse: Tilgivelse: Ærlighet: Positivitet: Tillit: Krav: Elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for da trenger jeg det mest. Jeg vil forsøke å godta mennesker som de er, og kunne skille mellom person og sak, jeg vil også forsøke å akseptere at andre har et annet syn enn meg. Jeg vil forsøke å tilgi etter beste evne. Jeg vil forsøke å være så ærlig jeg kan mot mine medarbeidere, og ønsker at de skal være ærlige mot meg. Jeg vil prøve å ta kritikk positivt, og gi kritikk med ønske om å hjelpe. Jeg vil bidra til en tillitsfull atmosfære med å vise åpenhet både med språk og holdning. Jeg vil forsøke å sette krav til andre og ta positivt i mot krav som blir stilt til meg. Kravene må være tilpasset det kunnskaps, ferdighets, og modningsnivå personen er på.

3 Barnehagens satsningsområder Årets satsningsområde blir medvirkning. Det betyr ikke at barna skal få velge hva de skal lære eller gjøre, for det er fastsatt i rammeplanen, men vi vil gripe tak i det som interesserer dem og flette inn rammeplanens fagområder i prosjekter som vi utvikler og planlegger i samarbeid med barna. Dette vil gjøre det mer spennende både for barn og voksne. Rammeplanens fagområder vil bli dokumentert ved en perm som følger hvert enkelt barn gjennom tiden i barnehagen. Avdelingenes planer. Målområde og årshjul for Påfugl`n Målområde Overordnet tema og mål for avdeling Påfugl`n dette året er: «Kommunikasjon, språk og tekst». Vi vil gjennom dette temaet ivareta og jobbe med Rammeplanens 7 fagområder. Metodikken vi bruker med barna er: «Eventyr». Vi vil gi barna mulighet til å velge blant et mangfold av både norske og internasjonale eventyr. Vi skal ha lesekrok, lyttekrok på hemsen, bruk av flanellograf, eventyrsamlinger både i små grupper og med hele gruppen. Etter hvert vil vi la barna få være med på å velge 4-5 eventyr, som vi fordyper oss mer i. Målet er å skape både lek og aktiviteter som knytter seg spesifikt til fagområdene: «Kunst, kultur og kreativitet» og «Antall, rom og form». Vi ønsker med dette å videreføre arbeidet med å løsrive oss litt fra en veldig fast og detaljplanlagt hverdag, til å spille på barnas initiativ og engasjement. De voksne på avdelingen legger vide rammer for innhold, legger til rette for en kreativ hverdag i form av tid, tilbud (bøker, lydbøker, bilder) og engasjement. De voksnes rolle blir å «så frø» og legge ut «spor» knyttet til målområdet og metodikken vi har valgt. Ukestruktur Torsdager i like uker går vi i skogen De eldste på tvers av de store avdelingene, har sitt faste opplegg som foregår i en 4 ukers turnus: 1) Fredag: Gruppe med Anne, 2) Onsdag: skogtur med Liv-Berit og Mads 3) Fredag: Gruppe med Anne, 4) Fredag :Musikk og lek med Randi/Linda De andre ukedagene holdes litt åpne, og planlegges fra måned til måned. Årshjul for avdelingen August Tilvenning og etablering av ny barnegruppe September/ Eventyrmyldring. Vi legger til rette for tilgang på eventyr fra hele verden Oktober Vi går mer i dybden på færre eventyr. Barna velger. November Første del; fortsette med eventyr, andre del; forberedelser til advent Desember Norske juletradisjoner på gammelt vis. Januar/ Februar Vi fortsetter med eventyrprosjektet Mars Påsken April/ Mai Vi lager vårt helt eget eventyr / våren / 17.mai Juni Et tilbakeblikk og oppsummering / uteaktiviteter / sol og sommer Dokumentasjon Vi ønsker et økt fokus på dokumentasjon, slik at vi hele tiden kan ha en oversikt over hvordan vi ivaretarde syv fagområdene. Dette knyttes til det enkelte barn ved bruk av portfoliopermer. Dette arbeidet ble påbegynt forrige barnehageår, og vi vil fortsette denne dokumentasjons formen. De ansatte har ansvar for å dokumentere aktiviteter, praksisfortellinger, bilder, og sette det inn barnas permer. Barna skal få et eieforhold til sin perm, være med å bestemme hva som skal stå i den, de kan få se i den når de ønsker det, bestemme hvilke andre som kan få se. Permen vil også vises frem i foreldresamtaler, og når barnet slutter i barnehagen, får de med seg permen hjem.

4 Visjon for Tiur`n Rammeplanen omtaler barnehagens verdigrunnlag slik; Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Med dette som utgangspunkt ønsker vi dette barnehageåret å rette et ekstra fokus på fagområdene; Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form selvfølgelig også med innslag av de andre fagområdene underveis. Onsdag 15. aug. starter vi opp med tilvenning av nye barn og kanskje barn som har hatt lang ferie. Vi vil da ha ekstra fokus på sosial kompetanse og venner/knytte nye vennskapsbånd. Videre ønsker vi dette barnehageåret å jobbe med prosjekter, og vi vil i utgangspunktet gripe fatt i det barna er opptatt av barns medvirkning. Vi starter opp med å ta med alle barna på tur til Høysand hvor vi voksne vil observere hva barna interesserer seg for der. Vi ønsker «å så noen frø» eller «åpne noen dører» i begynnelsen av en prosjektperiode, så barna har noe å bygge videre på. Derfor tar vi de med på tur for å se på livet i fjæra i september. Prosjektene etter jul har vi ikke lagt noen føringer for ennå. Grunnen er at vi ønsker å observere barna i forkant for så, om mulig, bygge videre på dette i etterkant. Prosjektarbeid 1. Vi undersøker et spørsmål, et tema eller en hypotese. 2. Vi planlegger og utvikler sammen med barna, der barnas spørsmål og svar trekkes inn i prosessen. 3. Vi dokumenterer prosessen, barnas spørsmål og hypoteser underveis for å reflektere sammen og lære av dem med tanke på videre fremdrift. Dokumentasjon Dokumentasjon er et område vi ønsker å bruke en del tid på i år også. Barna har nå en perm hver med skilleark for hvert fagområde i rammeplanen, i tillegg til noen andre aktuelle områder. Vi har da som mål å dokumentere noe av det vi gjør ved hjelp av bilder og fortellinger, og sikre oss at vi er innom alle fagområdene. Dette gjør vi for at dere foreldre skal få informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Denne permen kan både barna og dere foreldre få titte i når dere måtte ønske, og den får dere også med hjem når barnet slutter. Rammeplanen sier dette om dokumentasjon; «Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling.» B&L Vi ønsker i år å innføre noe som kalles for B&L eller boltrelek og lekeslåssing. Dette er en form for sosial lek der to eller flere barn kroppslig leker sammen. Det er en type fysisk samlek der de involverte bryter, skyver, drar, hopper på og slåss med hverandre i en vennskapelig og leken atmosfære. Kjennetegnene; -rollebytte: de lekende skifter på å dominere. Må ha en dose av både konkurranse og samhold. -selv-handicapping: man må regulere innsatsen i forhold til forutsetningene for at det skal oppleves som lek for begge parter. En fordel å være likeverdige motstandere. -selvkontroll: barn respekterer hverandres grenser når de blir uttrykt verbalt. Ikke knyttede never. Dette er ofte et tegn på konflikt. - avslutningen: hvis de involverte opplever at rettferdighetsprinsippet har vært til stede hele veien, og at egne grenser har blitt respektert, fortsetter gjerne barna å holde seg i nærheten av hverandre etterpå. Ekte slåssing ender alltid med at barna skiller lag.

5 Hvorfor er B&L viktig? Egenverdi de barna som har trang til vilter og kroppslig lek gjør det fordi de synes det er gøy. Det gir dem en kroppslig opplevelse i samhandling med andre barn som oppleves som god, der og da. Særlig hos en del gutter synes dette behovet å være sterkt. Viktig for deres trivsel at dette er akseptabelt. Nytteverdi denne type lek har en underliggende funksjon. Barn som er opptatt av B&L får visse erfaringer som påvirker deres utvikling fordelaktig. En kan tenke seg at disse erfaringene kommer til nytte både umiddelbart og på lang sikt. - Understøtter den sosiale utviklingen hos barn. Lærer seg å tolke lekesignaler som er viktig for lekens kontekst. - B&L tillater trening av slåssferdigheter under trygge omstendigheter. God styrketrening. - Ofte bestevenner som leker sammen, og de er flinke til å oppfatte når det er et hendelig uhell som skjer. Stor takhøyde for hva som er akseptert så lenge barna opplever hendelsen som en del av leken. Tre ulike kategorier: Bryting, stående og liggende: Målrettet og kraftinnsatsen kan være stor. Fragmentert lekeslåssing: Kortvarig og oppstykket i formen. Korte utfall mot hverandre i form av sparking, dytting og trekking. Boltrelek: Konkurranseelementet er nesten helt fraværende. Vennskap og samhold pleies gjennom boltring. Gode lekeslåssere blir ofte omtalt som utadvendte, nysgjerrige, trygge og populære lekekamerater! Grovt sett vil året vårt se slik ut; August Tilvenning bli kjent/nye venner September Prosjekt livet i fjæra Oktober Prosjekt livet i fjæra November Advent og jul Desember Advent og jul Januar Februar Mars April Mai Prosjekt foreløpig uten tema Prosjekt Påske Prosjekt foreløpig uten tema Prosjekt Dette er bare en grov oversikt, og når vi i år vil legge stor vekt på å følge barnas interesser og dyrke deres medvirkning kan vi ikke på forhånd planlegge hva som skal skje. Dokumentasjonen vil komme i etterkant av hver prosjektperiode, mens månedsplan med de faste tingene vil dere få i begynnelsen av hver måned. Vi håper på et godt samarbeid i året som kommer..tiur`n Marihønas planer i forhold til årets tema og fagområdene Vi på Marihøna skal i år bruke EVENTYR & FORTELLINGER for å tilnærme oss fagområdene i rammeplanen. Vi har valgt ut noen eventyr som vi skal presentere for barna. Disse eventyrene skal vi lage eventyrkort som skal henge på veggen, slik at barna kan vise for oss hvilke eventyr de har lyst til å høre på og jobbe med. Det kan være forskjellige eventyr & fortellinger hver uke. Det vil også komme inn andre eventyr & fortellinger som barna velger ut i fra bøker, interesse, som foreldrene forteller oss at barna er opptatte av osv. Vi skal også ta for oss de tradisjonelle høytidene og aktivitetene vi ellers pleier å ha i løpet av ett barnehageår. Det er også viktig for oss at barna får være med å bidra til hvordan barnehagehverdagen vår blir!! Det vil i år bli mest fokus på fagområdene: «kommunikasjon, språk og tekst» og «kunst, kultur og kreativitet», men de andre fagområdene vil også bli trukket inn i vårt arbeide! Kommunikasjon, språk og tekst: Eventyr & fortelling vil være en stor del av dette fagområdet i år. Det kan også være små vers, dikt og sanger som vi bruker daglig sammen med barna! Bøker har vi også tilgjengelig på avdelingen. For de eldste skal vi prøve oss på lesestunder utover året. Vi skal aktivt samtale og lytte til barna i vår daglige kontakt med dem. Både det verbale og det nonverbale språket er viktig for å utvikle ett godt muntlig språk. På vår avdeling er det flere barn som ennå ikke har så godt utviklet verbalt språk, derfor er det viktig at vi er oppmerksomme på deres nonverbale ytringer. Språket er også en stor del av konfliktløsningen mellom barna. Andre aktiviteter hvor kommunikasjon, språk og tekst kommer frem er bla i naturstien, arbeidet med FN dagen, jul, påske og lignende.

6 Kropp, helse og bevegelse: Eventyr & fortelling vil også få en rolle innen dette fagområdet. Vi skal dramatisere, danse og bruke kroppen vår. Vi skal være mye ute og vi skal oppleve forskjellig typer vær og årstider. Barna skal få erfaringer i å bevege seg på ulike typer underlag. Barna skal oppleve mestring i forhold til kroppslige utfordringer og kroppsbeherskelse. Vi skal også gjennom hele året benytte oss av bassenget vårt. Her blir det ulike former for vannlek og fysisk aktivitet. Innenfor helse skal vi jobbe med hygiene og sunt kosthold. Natursti og vinteraktivitetsdag er aktiviteter som også blir dekket av dette fagområdet. Kunst, kultur og kreativitet: Dette er det andre hovedområdet innenfor vårt temaarbeid i år. Her skal vi bruke ulike formingsaktiviteter. Kanskje lage noen rekvisitter, kostymer og/ eller instrumenter. Dette i forhold til våre eventyr som vi også skal prøve oss på å dramatisere. Vi Vi velger i samarbeid med barna ut det/ de eventyrene som de liker best! Vi skal også benytte oss av barnehagens rytmeinstrumenter og våre mange sanger. Sang er noe som vi benytter oss av daglig. Dersom vi får tilbud om kulturelle innslag utenfra skal vi benytte oss av det! Her kommer også aktiviteter i forhold til FN dagen, jul og påske inn. Natur, miljø og teknikk: Vi skal benytte oss av skogen til tur med de eldste barna på avdelingen. Barna skal få oppleve naturen og undre seg over det de finner der. Hva kan vi gjøre for å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Vi skal også trekke inn temaet eventyr inn i dette fagområdet. Dramatisering av for eksempel «Bukkene Bruse» ute i skogen. Vi skal også ha natursti felles med hele huset. Ellers kommer vi til å gå på lekeplassen med hele avdelingen. Når alle skal bli med på tur, er vi avhengig av å få med oss vogner. Barna skal få erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagslivet ellers. For eksempel bruk av kjøkkenmaskiner og lignende. Etikk, religion og filosofi: Vi jobber med hvordan vi skal være mot våre medmennesker, hva som er rett og galt. Viktig å se at vi er forskjellige. I løpet av årets høytider; jul og påske kommer religion og det kristne budskapet inn. Dersom vi får barn med andre religioner/ livssyn skal vi også ta for oss deres religion/ livssyn. Sammen med barna skal vi undre oss over ting vi finner og som barna er opptatt av. Nærmiljø og samfunn: Barna skal få være med å oppdage og utforske nærmiljøet rundt barnehagen. Være nysgjerrige på det de ser rundt seg. Vi skal også besøke biblioteket (kanskje prøve oss på eventyrstund der), lekeplassen og andre steder i lokalmiljøet. I forbindelse med vår «17. mai feiring» skal vi gå i tog til Nygårdshaugen dagsenter og synge litt for dem. Antall, rom og form: Barna skal få erfaringer med former, telling, sortering og mål. Dette skjer i både lek og aktiviteter. Skal vi bake eller lage mat er barna med og måler og veier. De er med og sorterer leker når vi rydder. Barna skal oppleve gleden ved og utforske og leke med antall, former og størrelser. Her vil vi også kunne trekke inn masse fra hovedtemaet eventyr & fortelling. I arbeidet med temaene kommer vi til å dele opp gruppa i smågrupper for lettere å kunne nå hvert enkelt barn. For hver temaperiode blir det jobbet med å knytte fagområdene opp mot temaene våre. Dette gjelder også for andre aktiviteter og tradisjoner vi har her i barnehagen. Det vi gjør blir dokumentert i barnas portfoliopermer. Årets inndeling: Uke Uke Uke Uke Uke Uke 1 Uke 2-8 Uke 9-12 Uke Uke Uke Tilvenning av nye barn Forberedelser til internasjonal matdag Juleforberedelser og julen Vi kommer inn i rutinene igjen etter julen Påske 17 mai/ vår Vi gleder oss til å ta fatt på ett nytt og spennende barnehageår!! Tone, Nadia, Ina, Camilla, Jon Harald og Anne

7 Organisering Daglig virksomhet Barnehagen vil ha åpent fra De som er født i 2006 har sitt siste år i barnehagen. Vi vil derfor la dem få være sammen i en gruppe en gang i uken, slik at de får markert at dette er det siste året i barnehagen. De vil arbeide med skoleforberedende aktiviteter annenhver fredag, musikk og lek hver fjerde uke, og friluftspregede aktiviteter hver fjerde uke. Personalarbeidet: Alle assistenter skal ha 1 medarbeidersamtale med sin avd. leder hvert år. Avd. lederne skal ha en samtale med daglig leder hvert år. Sikkerhetsarbeidet; Vi har et skaderegistreringsskjema. Resultatene av registreringen blir brukt til å finne mulige farlige steder i barnehagen. Daglig leder og verneombud går vernerunde 1 gang i året, det er en grundig gjennomgang av hele barnehagen og alt utstyret. Brannøvelser og utrømmingsøvelser blir avholdt som beskrevet i internkontrollen. Verneombud er Mads Amundsen. Vi har et aktivt HMS system som også innbefatter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Fravær barnehageåret 2011/2012 Fravær for syke barn 0,3% Korttidsfravær (egenmelding) 1.1% Langtidsfravær (sykemelding) 3,9% Til sammen 5,3% Fraværet er preget av noen uheldige saker med påfølgende langtidssykemelding, men er lavere enn i fjor. Det er også lavt sett i forhold til gjennomsnittet i landet. Kompetanseheving: Vi vil alltid være på utkikk etter nye retninger og nye måter å arbeide på som gjør at vi kan bedre kvaliteten på arbeidet vårt. Vi vil forsøke å finne kurs som går direkte på de satsningsområder vi har bestemt oss for, og kurs som kan gi oss praktiske tips i hverdagen Personalet 2011/2012 Marihøna Anne Nygård 100% Pedagogisk leder Camilla Hauer Hoell 100% Pedagog (permisjon til ) Nadja Spydevold 100% Tone Syversen 90% Ina Marie Hansen 100% Førskolelærer (Vikar for Camilla) Tiurn Linda Aldár 100% Pedagogisk leder Ny assistent 100% Liv -Berit Sjødahl 100% Påfugln Mads Amundsen 100% Pedagogisk leder Randi Gjestvang 100% Marit Wahlberg 80% Mette Sundell 21% Spesialpedagog Vask Phayom Andersen 43% Rengjøringsassistent Vikarer Jon Harald Førrisdal 50% Vikar Administrasjon Jon Remme 100% Daglig leder

8 Møtevirksomhet Foreldremøter Foreldresamtaler Avdelingsmøter Avdelingsledermøte Spes.ped. møte Personalmøter Planleggingsdager Veiledning Daglig leders runde Vi har to foreldremøter. Ett på høsten, og ett på våren. Det vil bli gitt tilbud om 2 samtaler i året. Alle avdelinger har ett møte annenhver uke på 1 time. Avdelingslederne og daglig leder har ett møte i uken. Alle som arbeider med spesialpedagogikk har 30.min. møtetid i uka. Det holdes ett møte i måneden på kveldstid med hele personalet. 17/8, 13/11, 2/1 og 10/5. 1 dag vil bli fastsatt senere. Avdelingsvis gruppeveiledning vil bli gitt ved behov. Daglig leder går en runde på huset hver morgen og samler/gir opplysninger som alle trenger for å organisere dagen best mulig. Organisasjonsplan Årsmøte i andelslaget er øverste myndighet Består av alle andelshavere 1 stemme pr. andel Endre andelslagets vedtekter Godkjenner regnskap Vedtar budsjett Velger andelsstyret Eierstyret Daglig leder Velges av årsmøtet Faglig leder Regnskapsfører Daglig leder møter uten stemmerett Personal leder Revisor Ansvarlig for budsjett Administrativ leder Endrer barnehage vedtekter Ansvar for opptak av barn Ansvar mellom årsmøtene Daglig drift Kontrollorgan Rapporterer til eierstyret Avgjør prinsippsaker Foreldrerådsstyret Samarbeidsutvalget Personalmøter 4 valgte representanter 2 foreldrerepresentanter Alle ansatte fra foreldrerådet 2 personalrepresentanter Rådgivende organ 2 eierrepresentanter Daglig leder møter uten Avdeling Tiurn stemmerett Pedagogisk leder Rådgivende organ som behandler alle forhold Foreldrerådet som har betydning for Alle foreldrene driften Avdeling Marihøna Pedagogisk leder Førskolelærer Avdeling Påfugln Pedagogisk leder

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

KJÆRE FORELDRE VELKOMMEN TIL AVDELING KRÅKEFOT MUSØRE

KJÆRE FORELDRE VELKOMMEN TIL AVDELING KRÅKEFOT MUSØRE AVDELING KRÅKEFOT Her på Kråkefot har vi barnehagens eldste barn. Barnehageåret 2015/16 består avdelingen av 10 barn født i 2010, 5 barn født i 2011 og 3 barn født I 2012. Personalet på avdelingen består

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Pedagogisk leder Ragnhild Engh 80% Berit Nordby 100%

Pedagogisk leder Ragnhild Engh 80% Berit Nordby 100% Jeg vil først benytte anledningen til å ønske alle barn og foreldre velkommen til Krøderen barnhage. Håper vi har et positivt og spennende år foran oss. Barnehageåret 2010/ 2011 er allerede godt i gang

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan Nygårdshaugen barnehage 2016/2017

Årsplan Nygårdshaugen barnehage 2016/2017 Årsplan Nygårdshaugen barnehage 2016/2017 Velkommen til et nytt barnehageår. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt, spennende barnehageår i Nygårdshaugen barnehage. Omsorg, tid og kjærlighet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE 2009/2010 Side 1 av 5 Barnehagens årsplan er en forlengelse av virksomhetsplanen i kommunen, som er gjeldende for alle barnehagene. Barnehagenes

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor!

ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! ÅRSPLAN FOR SØMME BARNEHAGE 2017-2018 SØMME BARNEHAGE Vi setter spor! 2 Telefon nummer og mailadresse til Sømme barnehage... 3 ÅRSPLANENS INNHOLD... 3 EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2016-2017... 4 VISJON...

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA Side 1 Innhold Innledning Hovedmål Satsningsområder Uteliv Barnehagens verdigrunnlag Omsorg, lek og læring Barnehagens tradisjoner Kvalitetssikring Side 2 INNLEDNING

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Det er til sammen 15 skolestartere ved Gartneriet barnehage i barnehageåret 2014/2015, fordelt på Sverdlilje og Dragehode. Det er lagt en felles plan for

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer