Sogndal Studentbarnehage Dalavegen SOGNDAL Tlf / / E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no"

Transkript

1 Sogndal Studentbarnehage Dalavegen SOGNDAL Tlf / / E-post:

2 Då er vi komne godt i gang med eit nytt barnehage år og ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen. Dersom det er noko de lurer på eller vil forandre på eller rett og slett har ønskjer om aktivitetar for dykkar barn, så kan de kome til oss vaksne og seie ifrå. Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage drifta av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane. Det er 44 plassar i barnehagen, og plassane blir i hovudsak nytta av studentar og tilsette i SISOF/ HiSF. Barnehagen har samordna opptak med Sogndal kommune. Ved lediggang kan vi tilby plassar til barn med foreldre som ikkje er studentar eller er tilsette i SISOF eller HiSF. Barnehagen lagar ei avis kalla Studentbarnavisa. Denne blir lagt ut på våre nettsider sisof.no - barnehage. Om nokon vil ha den i papir, kontakt styrar på kontoret. I avisa vil du få informasjon frå styrar, frå foreldrerådsutvalet, samarbeidsutvalet, evaluering av arbeid på avdelingane, samt oversikt over planar framover. Innhaldet vil variere frå periode til periode, og avisa kjem ut 5 gonger i året, (september, november, januar, mars, og siste avisa kjem ut i mai). Det er styrar saman med dei pedagogiske leiarane som har ansvar for avisa. Alle avdelingar har eigne tavler der foreldra kan sjå oppslag over veka, samt anna informasjon som vedkjem deira barn. På Sisof sine nettsider ligg ein del generell informasjon. T.d. rammeplan, årsplan, Studentbarnavisa, vedtekter, song-perm, smittevern og lus informasjon, m.m. Den daglege kontakten og kommunikasjonen med dykk foreldre er veldig viktig for oss. Om det er noko, smått eller stort, så vil vi gjerne at de snakkar med oss om det. Då kan vi få til ein barnehage som er god for alle. Barnehage freista ta individuelle hensyn så langt det let seg gjere.

3 Barnehagen opnar 7.30 og stenger Kjernetida i barnehagen er frå kl til kl Dersom barnet tek fri eller om barnet er sjuk, er det fint om de ringer om morgonen. Tal barn som er i barnehagen er ofte avgjerande for korleis vi legg opp dagen. Tlf.nr. står på framsida, men barnehagen har ikkje sentral. Får de ikkje svar på eit nummer, må de ringe ein av dei andre. Barnehagen har fått ny/ gammal dokkestove. Dette er kjempestas, og vi vil no framover innreie denne slik at den blir fin å leike i. Det neste som då står på plakaten er å få ferdig taket på den nye terrassen til småbarnsavdelinga Stjerne. I løpet av hausten vil lavoen bak sykkelskuret ta form. Vi har ønskje om å få asfaltert litt meir av ute plassen,(mellom båten og sandkassa), men dette vil nok ikkje skje før til våren/sommaren Alt arbeid blir gjort av våre vaktmeistarar. Derfor vil prosessane gå litt i rykk og napp, men dei ønskjer slik som oss å få det ferdig så raskt som mogleg. Fotograf frå Fovea kjem i barnehagen 24. september. Dei vil då ta gruppe- og portrettbilete av barna. Det har gått ut lister der de har skrive dykk på, og de vil få beskjed når tida nærmar seg. Det blir arrangert foreldremøte 24. () og 25. september (Sol/ Stjerne) frå kl På møte får de kort informasjon om SISOF/ Studentbarnehagen, om kvardagen i barnehagen, og om det pedagogiske arbeidet. Det blir val til samarbeidsutvalet, og ein post der de kan komme med det de har på hjarte. Vi tilbyr barnepass til dei av dykk som treng det. Dette er eit tilbod først og fremst til dei som er aleine med barnet sitt her i Sogndal. Det blir hengt opp påmeldingsliste på avdelingane, som dei som treng dette skriv seg på. Sogndal Studentbarnehage var for nokre år sidan med i eit prosjekt kalla entreprenørskap i barnehagen. I den forbindelse oppretta vi ein Kafé i barnehagen. Det er dei eldste barna i barnehagen som driftar kafeen. Kafégjengen er med i heile prosessen. Det er dei som inviterer til arrangement i barnehagen Dei lagar handleliste, handlar på butikken, lagar invitasjon på plakat og lagar maten o.a. Dei yngre barna og småbarnsavdelingane får tildelt oppgåver frå kafé-gjengen om det er noko dei treng hjelp til. Bli kjent middag er kafégjengen sitt første arrangement. Føresette, søsken og venner/ besteforeldre blir invitert til middag i barnehagen. Personalet opplever dette som ein veldig hyggeleg ettermiddag, takkar alle for at dei bidreg til ei så fin stund. Slike tilstellingar vil det verte meir av, det er ikkje sikkert at de har moglegheit til å vere med på alle. Då gjev de beskjed til oss, så er barnet dykk saman med ein av dei vaksne i barnehagen i denne tida.

4 I samband med FN dagen vil vi ha ei markering i barnehagen Tysdag 15. oktober. Vi har basar der vi sel pølse m/brød og loddar ut gevinstar. Gevinstane er gåver vi har fått av våre samarbeids partnarar, - og mykje sjølvlaga flotte gevinstar. Sjå etter plakat på døra når tida nærmar seg. Det kjem studentar i barnehagen i perioden vi no går i møte. Bodil på, Renate på Sol og Ingvild på Stjerne skal ha 3F student med overtakingspraksis frå v (Frå 2. oktober). Studentane heiter Espen, Christer og Alexandra. Sjå etter nærare presentasjon på døra når tida nærmar seg. Det er planleggingsdag i barnehagen 7. oktober. Barnehagen er då stengt. Om nokon har eksamen denne dagen og ikkje får barnepass til barnet sitt, så ta kontakt med styrar. Det vil bli foreldresamtalar med alle nye barn i løpet av hausten. Dei andre får samtaler etter nyttår. Gi beskjed om de ønskjer samtale før denne tid. Foreldre kan låne barnehagen gratis. Kontakt styrar for å låne nøkkel. Barnehagen har vore brukt til bursdagsfeiring, barnedåp, konfirmasjon t.d. De kan og få låne den bare for å vere der å leike ein ettermiddag/helgedagar. Dersom det er noko de vil snakke med meg om, kom inn på kontoret eller ring. Ingen saker er for store, ingen saker er for små. NB! Porten må alltid takas igjen både med kjetting og lås. La ikkje bilen gå på tomgang ved henting og bringing i barnehagen. Det er berre anledning å parkere bilane for av og på stigning, ingen langtidsparkering. Helsing Styrar Karin Uglum

5 Nå er august månad forbi og kvardagen i barnehagen byrja å ta form. Vi har i heile august jobba med tryggleik og tilvenning av nye barn og barn som har gått her før. På Sol har dei nå full barnegruppe, medan vi på Stjerne har ein ledig plass. Alle barna begynnar no å bli trygge i barnehagen og personalet tykkjer at tilvenningsperioden har gått fint. Å starte opp i barnehagen er nytt for både barn og foreldre, og ved at vi alle kommuniserer godt i lag, samarbeider, utvekslar idear og nødvendige opplysningar ligg alle føresetnader til rette for at alle skal trives og finne seg godt til rette i barnehagen. Det vi har lagt vekt på denne månaden er å prøve å fylgja dagsrytmen best mogeleg, slik at barna kan få tryggleik i at ting skjer til faste tider. Alle barna har fått sin stol og faste plass ved bordet, dette for å skape tryggleik hos barna. Vi vil også nå i september ha god tid til å leggja til rette for at alle skal bli trygge og kjende med dei ulike rutinesituasjonane i barnehagen, og me skal jobba med å finna gode rutinar som passar for alle. Har starta opp songstund før frukt kl Her brukar vi enkle songar med bevegelse som barna lett kan kjenna att og navnesongar. Kvar song har sitt bilde, noko som hjelper barna til å kjenne att songen frå dag til dag. Viktig å gi merksemd til den enkelte, og skape tilhøyre og vi føling i barnegruppa. I august har me feira Julian, Johanna og Leah Celine. Dei fire største barna på Stjerne var med avdeling på blåbærtur. Dette var ei fin oppleving! Nå i oppstarten av barnehageåret er det viktig å fokusere på kvart enkelt barn og framheva barnet på ein positiv måte overfor dei andre i gruppa. På denne måten lærer barna seg sjølv og dei andre å kjenne. Det er naturleg for alle barn å bruke kroppen for å bli bevisst seg sjølv. Difor har vi valt å bruke ein del songar som me kan bevega oss etter, og songar som går på kroppen. Me vil også ha formingsaktivitetar som går på dette temaet. Gjennom dette barnehageåret vil vi saman med dei andre barnehagane i Sogndal kommune ha fokus på mangfald. Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kuturelle ytringar møtes i respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt (Kunnskapsdepartemanget 2006a:18) Barnehagen skal formidle grunnleggande verdiar som fellesskap, omsorg og medansvar. Barnehagen skal representere eit miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Gjennomgåande i kvardagen har vi stort fokus på sosial kompetanse, og viktige omgrep her er empati, sjølvhevding, sjølvkontroll, prososiale handlingar, leik glede og humor. Leken skal ha en framtredende plass i barnas liv i barnehagen. (Rammeplan s. 25) Ein viktig del i barnehagen er at barna skal kunne leika med andre barn under trygge forhold. Leiken er viktig for barna sin utvikling og læring. Gjennom leiken brukar barna kroppen sin, og får slik motorisk trening og kunnskap om korleis kroppen fungerar.

6 For å kunne legge opp til aktivitetar som passer dei forskjellige alder og modningsnivå, vil vi dele opp litt etter alder. Eksempel på dette kan vere at dei eldste barna er på tur, og dei yngste er inne. Eller dei eldste er inne og har formingsopplegg, mens dei yngste er ute. Utover hausten vil vi etter kvart ha grupper på tvers mellom avdelingane, tema her vil vera musikk, haust og fysisk aktivitet. Naturen gir rom for et mangfald av opplevingar og aktivitetar til alle årstider og i all slags vær. (Rammeplan s.38) For små barn opplever vi det er nærliggande å bruke dei ulike årstidene som tema. Det er konkret og noko som i seg sjølv gir grunnlag for gode opplevingar og læring. Hausten står for tur, og me vil bruke denne tida til å sjå på endringane i naturen, og gi barna erfaring med denne årstida. Me vil ta med oss barna ut i naturen.( stien mot Trudvang skule, gammen på Rutlin og elvebakken) sjå på det me finn event. ta det med i barnehagen og bruke det til formingsmateriell, lage haustbilde. Me brukar haustfargar og syng haustsongar. Tek med eit utval av songar som vi nyttar knytt til tema meg sjølv og haust. Teksten på songane finn dykk på nettsida til barnehagen. Bevegelse sangar: God morgen alle sammen. Hokus og pokus.. Oppe på fjellet... Lille petter edderkopp.. Lillegutt kan tromme... Hjulene på bussem.. Hode skulder kne og tå.. Så klappa me på.. Hendene våre spelar vi med.. Tommelfinger, tommelfinger.. Haust sangar: Epler og pærer.. Blada faller ned.. Hausten kommer.. Epler pærer plommer..

7 SEPTEMBER 2013 SOL OG STJERNE Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag TEMA: MEG SJØLV 9 TURDAG FOR 2 -ÅRINGANE 16 TURDAG FOR 2 -ÅRINGANE 23 TURDAG FOR 2 -ÅRINGANE Lapskaus 10 5 stk BLU studentar på observasjondsdag Stjerne 17 Stjerne 24 FOTOGRAF- ERING I BARNEHAGEN Stjerne 11 FORMINGS- AKTIVITET Sol 18 FORMINGS- AKTIVITET Sol 25 FORMINGS- AKTIVITET Foreldremøte på Sol og Stjerne Sol Feire Hilde 2 år 13 Skinke, pasta og saus Feire Eskil 1 år 20 Pølse m/ potetstappe og grønnsaker Kevin Andre 2 år 27 Graut Jenny Sofie 1år Feire Gunnar 1år

8 OKTOBER 2013 SOL OG STJERNE Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag TEMA: HAUST F Studentar på alle avdelingane 3 4 Fiskekarbonader m/ pasta og grønnsaker 2-åringane på epleplukking Bake eplekake til utlodding på basaren Feire Seline 1 år 41 7 PLANLEGGINGS- DAG. BARNEHAGEN ER STENGT 8 9 Formingsaktivitet, lage fellesbilde Lapskaus Sofie 1 år FN BASAR (sjå oppslag på døra) Stjerne 16 FORMINGS- AKTIVITET Sol Pølse m/ potetstappe FORMINGS- AKTIVITET Graut 43 Stjerne Sol 28 Oley Sofie 2 år Skinke, pasta og saus 44 Stjerne Sol Siste dagen til 3 F studentane

9 Vi er enno i ein bli kjent fase der vi lærer barna å kjenne, og dei lærer kvarandre, personalet og avdelinga sin dagsrytme å kjenne. Tryggleik er noko som er i fokus og som legg grunnsteinane i arbeidet framover. I gangen vil det kvar veke henge ein vekeplan slik at de kan følgje med litt på kva som skal skje frå dag til dag (endringar på planar kan skje undervegs). Ca annakvar fredag vil vi prøve å henge opp ein fotoreportasje der vi viser litt av det vi har gjort dei siste to vekene (vekerapport). Hausten er på veg og den gir oss muligheit både til sansing og smaking. Vi har allereie vore på små turar i mindre grupper i nærmiljøet og til Kaupanger på blåbærplukking. Barna fekk vera med å lage blåbærsyltetøy, noko som smakte kjempe godt på nysteikte pannekaker. Og vi har vore i grønsaksåkeren vår og teke opp poteter. Entreprenørane våre har starta opp med kafé- drift, dei har vore med på førebuing og gjennomføring av Bli kjent- middag. Spennande og kjekt å få vera med i kafé- gjengen. (Dei eldste i barnehagen). Barna gjorde ein flott innsats til Bli kjent- middagen, neste prosjekt blir den årlege FN -basaren vår i oktober. Tre dagar i veka delte vi barnegruppa i blå og raud gruppe i samling. Vi trakk kalenderen og vi la opp samlinga etter barnas alder og modning. (Gruppeinndelinga heng på oppslagstavla.) I august har me feira Emilie 5 år, hurra!

10 Barn er skapt for å vere i rørsle. Fysisk aktivitet er ei kjelde til glede, velvere og mestringskjensle. Ein aktiv kvardag har mange gode verknader på kroppen vår. Fysisk aktivitet har også positiv verknad på barns mentale helse, emne til sosialt samspel, emne til å konsentrere seg og lære, og såleis gjere at barn trivst betre. Vi vil auke barn si forståing av seg sjølv og kroppen sin. Fokus på mestringsglede hos det enkelte barnet. Kva kan vi bruke kroppen vår til, hoppe, springe, danse m.m. Kva kler vi på oss? Kva farge har vi på auge og hår? Fokus på at vi alle er litt ulike. Vi ser på bilde av korleis vi ser ut når vi er glade, sinte, lei oss. Barna lagar hand og fot avtrykk og vi vil bruke sanseboksar. Songar er; "Hode, skulder kne og tå", "Vi har to øyner", "Hvis dine ører henger ned", Fingrene våre spiller vi med" og "Buggi, buggi". I veke 38 er det nasjonal brannvernveke noko vi og markerar i barnehagen. Barna får lytte til brannalarmen i barnehagen og vera med på brannøving. Vi snakkar om brannvern med barna ved hjelp av bilde og handdokkene Vanja og Eldar. (På laurdag 21/9 er det open dag på Brannstasjonen i Sogndal for barn og foreldre. Sjå oppslag i barnehagen). Vi ser på haustfargar og at naturen forandrar seg. Naturen er ein ynda stad for å fokusere på sansane. Her kan vi undre oss over mangfalde i naturen ved å sjå, lytte, smake, føle og bevege oss. Med endringar i årstider og skiftande vær kan kvar tur bli ei heilt ny oppleving. Barna malar og haustbilde og vi skal ha ei epleveke i oktober der barna bl.a. lagar epletrykk og eplemos. Tema mangfald er forankra i Sogndal kommune sin Strategiplan dette året og er noko vi vil jobbe med heile året. Barnehagen skal formidle grunnleggande verdiar som fellesskap, omsorg og medansvar og representere eit miljø som byggjer opp om respekt for menneskeverd og retten til å vera forskjellige. For oss blir det viktig å jobbe med sosial kompetanse gjennom heile året. Elles i september vil vi snakke om kor barna på avdelinga kjem frå. Barna vil bli kjent med både norges kartet og verdens kartet. Snakke med barna om kva FN-dagen er. Vi får ein del materiale frå Forut som fortel litt om landet vi skal samle inn pengar til. Vi lagar og eigne gevinstar som vi skal lodde ut på basaren.

11 Vi fortset å dele barnegruppa i blå og raud gruppe måndag, tysdag og onsdag i samling, men av og til også i ulike aktivitetar og inne-/ uteleik. Dette for å kunne legge opp samling og aktivitetar etter barnas alder og modning, og gi barna meir plass å boltre seg på. Dei fagområda vi har mest fokus på i september og oktober er "Kropp, bevegelse og Helse" og "Natur, miljø og teknikk"."kropp, bevegelse og helse: I løpet av småbarnsalderen tileignar barna seg grunnleggjande motoriske ferdigheiter, kroppsmeistring, fysiske eigenskapar, vanar og innsikt i korleis dei kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppsleg aktive og dei uttrykkjer seg mykje gjennom kroppen. "Natur, miljø og teknikk: Naturen gir rom for eit mangfald av opplevingar og aktivitetar til alle årstider og i all slags vêr. Naturen er ei kjelde til skjønnheitsopplevingar og gir inspirasjon til estetiske uttrykk." (Jmf rammeplanen) Vi må legge til rette for og lage rom for at barna skal få komma med sine meiningar, slik at vi kan ta deira meiningar med når vi planlegg barnehagedagen. Og de som foreldre kan og bidra til å formidle barnet sine tankar og ønskjer. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Vi er no komne til hausten og temperaturen søkk, minner difor om at de må ta med varme og gode ytterklede og skifteklede, - då vi kan ha mange våte dagar i vente. Det vil bli gjennomført foreldresamtalar for nye barn i september. Direkte tlf. nr på : Er det noko de lurer på, så er det berre å ta kontakt PS: Vi tek turar i små grupper i nærmiljøet. For meir informasjon om grupper og ulike aktivitetar (og eventuelle endringar) sjå vekeplan. Helsing personalet på

12 SEPTEMBER Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Meg sjølv Sangar og ulike aktivitetar med tema «meg sjølv/ kroppen) Varmmat : Lapskaus 37 Meg sjølv 9 Sangar og ulike aktivitetar med tema «meg sjølv/ kroppen) 10 Studentar frå BLU (praksisdag) Emil 3 år! Graut Brannvern BRANNVERN- VEKE Barna møter handdokkene Vanja og Eldar Høyre på brannalarmen Brannøving Theo 3 år! Fiskeburger Meg sjølv Sangar og ulike aktivitetar med tema «meg sjølv/ kroppen) Fotografering Foreldremøte Foreldremøte Sol/ Stjerne Sjå vekeplan Haust (eple) EPLEVEKE Plukke epler

13 OKTOBER Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Haust (eple) EPLEVEKE Lage eplemos 3F student (praksis i 4 1/2 veke) Formingsakt: Epletrykk Sjå vekeplan Forut FNbasar Planleggingsdag Bhg. stengt Sander 5 år! Sjå vekeplan Forut FNbasar Kafegjengen planlegg og ordnar til FN- basaren Enni 3 år! FN- BASAR Sjå vekeplan Haust Overtakingsveke (3F studenten går inn som ped.leiar) Sjå vekeplan 44 Haust Lage haustbilde

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no / ingvild.slaen.nornes@sisof.no Då er vi i gang igjen med

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Studentbarnavisa. Nr /2017. Teikning av barn 3 år på avdeling Måne (sol og ballong)

Studentbarnavisa. Nr /2017. Teikning av barn 3 år på avdeling Måne (sol og ballong) Studentbarnavisa Nr 1. 2016/2017 Teikning av barn 3 år på avdeling Måne (sol og ballong) Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 477 08 880 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Da er det klart for siste avis dette barnehageåret. Dei neste månadane verte mykje aktivitet i barnehagen.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 90 16 13 34 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 90 16 13 34 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 90 16 13 34 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: barnehage@sisof.no karin.uglum@sisof.no Ingvild.slaen.nornes@sisof.no Takk til alle

Detaljer

Studentbarnavisa Nr /2018 Sogndal Studentbarnehage Dalavegen SOGNDAL Kontor: Måne: Sol/ Stjerne:

Studentbarnavisa Nr /2018 Sogndal Studentbarnehage Dalavegen SOGNDAL Kontor: Måne: Sol/ Stjerne: Studentbarnavisa Nr 1. 2017/2018 Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: sogndal.barnehage@sammen.no Kort om stort og smått

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Ta kontakt de som ønskjer å ha avisa i papir

Ta kontakt de som ønskjer å ha avisa i papir Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 477 08 880 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 Ta kontakt de som ønskjer å ha avisa i papir E-post: karin.uglum@sisof.no Takk til alle som

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500/ 01/ 02 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500/ 01/ 02 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500/ 01/ 02 E-post: karin.uglum@sisof.no Takkar alle foreldre for eit fantastisk oppmøte på foreldremøte, det er veldig kjekt å oppleva at foreldre

Detaljer

Månedsbrev Bikuben oktober 2016

Månedsbrev Bikuben oktober 2016 Månedsbrev Bikuben oktober 2016 SEPTEMBER MÅNED: Barnegruppa på Bikuben er no kome godt i gang, dei nye barna har funne seg godt til rette, me ser mykje glede, latter og smil. Barna viser tillit og trygghet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato 25.01.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post:

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland Kva er entreprenørskap? Entreprenørskap er ein dynamisk og sosial prosess, der individ, aleine eller

Detaljer

Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet. arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet. arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Samarbeidsutvalet Foreldrerådsutvalet arbeidsoppgaver konflikthandtering SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE 2012 13 SAMARBEIDSUTVALET Samarbeidsutvalet er samansett av 6 medlemar, 2 valde av foreldre, 2 valde av

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Veke Fredag Offentleg høgtidsdag. 18 Barnehagen er stengd. Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Veke Fredag Offentleg høgtidsdag. 18 Barnehagen er stengd. Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Nymannsbråtet barnehage KVITVEISEN Mai 2015 Månadens tema; Bevegelsesglede: Sirkus. Månadens song; «Nymannsbråtet barnehage», «Ja, vi elsker». Fagområde; Kropp, bevegelse og helse. Veke Fredag 01.05 Offentleg

Detaljer

Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei

Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei Då har august månad fyke forbi i stor fart med tilvenning av nye barn, og for dei barna som har gått her før. Etter ein lang sommarferie så treng dei også litt tilvenning. Derfor har me fokusert på sosialisering

Detaljer

Leikande, glade barn og natur hand i hand

Leikande, glade barn og natur hand i hand Leikande, glade barn og natur hand i hand Året 2013-2014 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2013-2014 3 Eventyr 4 Dino /Duå ut til alle 5 Førskulegruppa 6 Vurdering 7 Planleggingsdagar

Detaljer

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 1. Kommunikasjon, språk, tekst: Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barnet blir kjent med bøker, sanger, bilder m.m. (Rammeplanen).

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

MÅNEDSPLAN FEBRUAR ANSTENS 2018

MÅNEDSPLAN FEBRUAR ANSTENS 2018 MÅNEDSPLAN FEBRUAR ANSTENS 2018 Januar: I januar har vi hatt fokus på fagområdet antall, rom og form. Dette er et fagområde som er rundt oss hele tiden både i barnehagens inne og uterom og på turer i skogen.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015 Vi kan tilby: * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj * * Vaksenforum * Babytreff annakvar tysdag i partalveke frå

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 477 08 880 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 477 08 880 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Kontor: 477 08 880 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Siste avis dette barnehageåret. Dei neste månadane verte det

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2017

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2017 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2017 Tysdag kl.10 14 Onsdag kl.10 14 Torsdag kl.10 14 vi fylgjer skuleruta. Vi kan til tilby: * Triveleg samvær med born og vaksne * Samlingsstund, leik, formingsaktivitetar,

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Tilbakeblikk på mars:

Tilbakeblikk på mars: MÅNEDSPLAN FOR NØTTELITEN Tilbakeblikk på mars: Tema for mars var «ballaktivitet og påskeførebuing». Me har leika med ballar og ballongar på avdelinga, i gymsalen og i uteleiken. Me har og byrja med påskesamlingar

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE,

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2017 Tysdag kl.10 14 Onsdag kl.09 14 Torsdag kl.10 14 (i fylge skuleruta) Vi kan til tilby: * Koselig samvær med born og vaksne * Samlingsstund, leik, formingsaktivitetar,

Detaljer

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel.

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013 BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Vi vil at alle barn skal kunne ta del i eit fellesskap der trygghet og trivsel står i fokus gjennom leik og læring.

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

Storebjørn. Året Kva vi jobbar spesielt med i år

Storebjørn. Året Kva vi jobbar spesielt med i år Storebjørn Året 2016-2017 Kva vi jobbar spesielt med i år September 2016 1 Innhald Satsingsområde 3 Hakkebakke skogen 3 Førebygge mobbing i Ågotnes barnehage 5 Fellessamlinger, 6 Gymsal, Barn sin medverknad

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Kommunikasjon, språk, tekst: «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Hei og hopp, nå kjem våren Har opplevd at det er veldig mange som ete frukost i barnehagen, så eg må berre

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre Informasjon til foreldre Til deg/dykk som er nye foreldre ved Helland barnehage TILVENNING Det er viktig for oss at de opplever at den første tida i barnehagen går bra. Dette vil danne grunnlaget for at

Detaljer

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar.

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar. BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE august 2015 ************************************************************************************************ Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2015/2016!

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57 67 35 00 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57 67 35 00 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57 67 35 00 E-post: karin.uglum@sisof.no No er det klart for siste avis dette barnehageåret. Dei neste månadane vert me mykje ute, dagane vert fylt

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 57673500 E-post: karin.uglum@sisof.no Da er det klart for siste avis dette barnehageåret. Dei neste månadane vert me mykje ute, vi skal ha HiSF besøk,

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

PRAKSISKONTRAKT. Eg har også jobba eit halvt år som nattevakt og halvannan år på dagtid på avlastningsbolig for barn med ulike behov.

PRAKSISKONTRAKT. Eg har også jobba eit halvt år som nattevakt og halvannan år på dagtid på avlastningsbolig for barn med ulike behov. PRAKSISKONTRAKT Barnehagens forutsetningar Praksislærers forventning til studenten Eige ark Studentens forutsetninger (faglige, personlige, praktiske) Eg har ikkje noko erfaring med barnehage før eg starta

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt.

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt. INFORMASJON FRÅ A Å Barnehageåret: går frå 2. helga i august Betaling: de får tilsendt faktura den 1. i kvar månad med 14 dagars betlingsfrist. Uteblir betalinga, vil de få brev frå økonomiavdelinga om

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer