EMSETROLLA FAMILIEBARNEHAGE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMSETROLLA FAMILIEBARNEHAGE."

Transkript

1 EMSETROLLA FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan for barnehageåret 2013/2014 VÅR VISJON: Ha tid og rom for den frie barndom vi har kun en barndom og det er en viktig del av livet for barna den eneste delen som finnes!

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM EMSETROLL 2. EMSETROLLA S VERDIGRUNNLAG OG FORMÅL våre tanker om Emsetrolla om barns innflytelse på egen hverdag foreldresamarbeid Emsetrolla s fysiske miljø 3. BARNEHAGENS INNHOLD barnehagen som læringsarena omsorg lek læring sosial kompetanse språklig kompetanse barnehagen som kulturarena 4. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING planlegging dokumentasjon og vurdering samarbeid 5. FAGOMRÅDENE 6. PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM BARNEHAGEÅRET

3 1. INFORMASJON OM EMSETROLLA: Emsetrolla familiebarnehage er en privat barnehage drevet av Aina og Cato Skapalen i vårt hjem i Emse i Moen. Dette er med å skape trygghet for barna, det og ha de samme voksne tilstede gjennom hele dagen. Aina er utdannet førskolelærer. Silje Haugen er nå vikar for Cato. Silje er genuint interessert i å gjøre det best mulig for barna som er her, hun ser helhetlig på jobben sin og vet at hennes innsats er utrolig viktig for vår lille barnehage. Lasse (vår yngste sønn på 16) jobber hver efta fra kl Joakim (vår eldste på 18) er også meget delaktig i barnehagen. Barna blir utrolig glad i guttene og dette er med på å forme vår barnehage. Det at Cato og Lasse jobber i barnehagen hver dag og det at Joakim er innom, er et stort pluss for virksomheten, det hjelper oss å ha fokus på at vi skaper balanse for barna med mannlige og kvinnelige aktiviteter og interesser. Emsetrolla har tilbud til barn fra 0 3 år og det er plass til 10 barn pr. dag, fordelt på 2, 3, 4, og 5 dager. Fra tidlig vår til sen høst er vi ute stort sett hver dag, hele dagen. Dette gjør at vi fordrer gode klær til barna. Uten gode klær blir ikke uteopplevelsen helt den samme for barna deres. Dette blir det snakket om på det første foreldremøtet på høsten og vi gir da, sammen med de gamle foreldrene, gode råd om bekledning. Som sagt er vi ute veldig mye, men på høsten, vinteren og regnfulle dager spiser vi alltid frokosten inne før vi går ut. Dette fordi vi vet at så små barn som vi har her hos oss, trenger lang tid på å spise og de slipper da og bli så inderlig kalde før de starter med den gode uteleken. Vi i Emsetrolla legger til rette for at deres barn skal få være med på hverdagslige ting som skjer i en familie som for eksempel det å være med å rake, stelle blomster og bed, vanne, gå med søppel, hjelpe til når vi snekrer, kaster inn ved, rydde snø, sette inn i oppvaskmaskin, sette på en vaskemaskin være med å lage mat osv. osv. Vi mener det å få være med de voksne, snakke sammen, forklare og undres er en flott opplevelse som gir barna en følelse av å mestre. Vi som jobber og bor i Emsetrolla familiebarnehage er viktige rollemodeller for barna deres og ikke minst er Lasse og Joakim to store idoler for barna, noe de er seg bevist. Emsetrollas årsplan som du nå sitter med i hendene er et dokument som er lagd i tråd med Rammeplanen (2006), Stortingsmelding 41 Kvalitet i barnehagen (2008/2009) og lov om barnehager (2005) og FNs

4 barnekonvensjon (i denne konvensjonen er BARNETS BESTE det grunnleggende hensyn vi skal ta, noe vi absolutt mener vi gjør her i Emsetrolla). Denne årsplanen er ikke minst lagd i tråd med Aina og Cato sine tanker om hvordan vår lille barnehage skal fungere best mulig for små og store Emsetroll. Våre tanker om barn og deres barndom skal være som en rød tråd gjennom hele årsplanen. Disse tankene kommer ut fra vår visjon. Ha tid og rom for den frie barndom! Denne årsplanen skal tas opp i foreldreutvalget vurderes og evalueres før den så fastsettes i samarbeidsutvalget. 2. EMSETROLLAS VERDIGRUNNLAG OG FORMÅL. Formålet for barnehagen vår er i tråd med barnehageloven 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Ut fra denne formålsparagrafen tenker vi følgende om verdigrunnlaget i Emsetrolla: Vi har som hovedoppgave å møte det enkelte barn med respekt, uten å fremheve spesielle livssyn eller religioner. Det er dere foreldre sin rett til å oppdra deres barn i henhold til deres eget ståsted når det gjelder religion eller livssyn. Vi følger høytidene og forklarer og forteller hvorfor vi feirer de forskjellige merkedagene/høytidene ut fra forskjellige religioner og livssyn. Nestekjærlighet, tilgivelse, toleranse, respekt og solidaritet er grunnsteiner i vår kultur, noe som er

5 grunnleggende verdier i vår barnehage også. I praksis vil dette si at her i Emsetrolla barnehage vil vi hjelpe barna til å vise hensyn til hverandre, bry seg om hverandre og hjelpe hverandre, både store og små. Gode øyeblikk hvor vi lærer om oss selv, andre og selve livet I Emsetrolla skal de barna som går hos oss og de voksne som jobber her, føle seg verdsatt, de skal føle seg velkomne i barnehagen og de skal føle at de betyr noe for hele Emsetrolla. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Med dette mener vi at vi jobber for at hele barnegruppa skal ha det best mulig i sammen på turer, ved matbordet osv. I Emsetrolla SKAL vi som arbeider der støtte, lytte og utfordre barna. Vi skal også legge til rette for at barna skal få være i et miljø hvor de ulike individer og de ulike kulturer blir sett på som noe positivt og med respekt. Å respektere forskjellighet er en del av barnehagens verdigrunnlag. Vi skal veilede barna i det å ta hensyn til hverandre. Det vil vi forsøke å gjøre ved at vi voksne har holdninger som viser barna i praksis hva det vil si å vise respekt for hverandre. Med dette mener vi at vi voksne snakker MED barna vi hører etter når barna vil uttrykke noe vi svarer de på en ordentlig måte. Barna i Emsetrolla er like mye verdt som voksne mennesker og fortjener at vi voksne er hjertelig ekte tilstede! Vi skal alltid ha tid til å være der for dem. Koselige stunder med gode, ekte Cato. Vi voksne i Emsetrolla skal også respektere hverandre, vi skal være høflige mot hverandre, svare hverandre og være

6 gode mot hverandre. Barna i Emsetrolla skal også respektere hverandre og oss voksne, de bør også være engasjert i hverandre og oss voksne. De skal også si hei til hverandre og til oss. Dette lærer de av at vi voksne går foran som gode rollemodeller. De lærer av hva vi gjør, derfor er våre holdninger utrolig viktige for disse små Emsetrolla. I Emsetrolla skal vi også være meget beviste på hvordan vi forholder oss til likestilling mellom kjønn. Vi skal ALLTID la begge kjønn få like muligheter til å bli sett og hørt for den de faktisk er, vi skal tenke over at vi prater med lik stemme til lille søte Grethe som til den robuste Ola. Vi voksne i barnehagen vet at vi speiler barna med hvordan vi tiltaler de, hvordan tilbakemeldinger vi gir de. Dette er med på å forme de små og dette er vi meget bevist. Vi voksne i Emsetrolla vet at våre holdninger overføres barna på godt og vondt og alle våre holdninger til livet kan faktisk dysses ned eller forsterkes! Vi i Emsetrolla skal jobbe for at gutter kan være prinsesser og jenter kan være kaptein Sabeltann om det er det de har lyst til. For dette handler om hvordan vi voksne sidestiller jenter og gutter. Vi SKAL jobbe for å gi jenter og gutter like muligheter i barnehagen. Ved å gi gutter og jenter de samme mulighetene til lek og utfoldelse ved at vi er så mye ute i naturen og fordi vi har valgt bort leker, mener vi at barna her i Emsetrolla blir like kreative og oppfinnsomme om de er jente eller gutt. De får like muligheter til og f.eks tenkte praktisk ved at de får utforske, beregne og vurdere ting når de er ute i naturen. Med dette mener vi at de f.eks beregner hvor det er lurt å gå, de beregner hvor langt unna vi er deres lek, de vurderer om de skal hoppe ned fra steinen, eller skli eller spørre oss om hjelp osv. osv. De får da en matematisk førforståelse som er utrolig viktig for senere skolegang og da spesielt for jentene som ofte ligger litt etter guttene på skolen når det gjelder matte og jeg mener slike ting kan være med å jevne ut dette. Om vi bare lar jentene sitte og «dille med perler og glansbilder og guttene bygger og utforsker mener jeg vi frarøver jentene denne «matematiske førforståelsen» av rom, tredimensjonalitet og strategier. Og hvor er det bedre å lære dette en ute, ute, ute? Dette mener jeg er likestillingsarbeid på høyt nivå! Denne måten å jobbe med likestilling på krever mye av personalet og vi må observere, jobbe og evaluere gjennom hele barnehageåret. Vi i Emsetrolla skal være gode rollemodeller for barna og vi skal bestrebe oss på at Emsetrolla s verdigrunnlag skal sees godt i vår måte å jobbe med og for barna på i

7 barnehagen. VÅRE TANKER OM EMSETROLLA BARNEHAGE: Vår tanke bak vårt pedagogiske opplegg går på at barna skal få leke mest mulig fritt i én naturlig utemiljø med lite kjøpte leker, men stor tilgang til skauen og dens muligheter. Forskere sier som følger: Jf. Stm. 41: «i barnehager der det legges vekt på utelek og friluftsliv, leker barn flere fantasileker. I slike barnehager er tempoet roligere, konfliktene færre, barna er mindre syke, har bedre konsentrasjon og er bedre motorisk utviklet enn barn i barnehager med liten plass. Barn som leker i naturen, får bedre koordinasjon, balanse, orienteringsevne og styrke.» Dette sier meg at vi har et godt utgangspunkt for vårt pedagogiske virke her i Emsetrolla familiebarnehage. Vi bruker skauen i nærmiljøet daglig. Der er naturen i seg selv en utfordring med forskjellig underlag, forskjellige trær å klatre i, stokker og steiner å balansere på. Med dette får hvert enkelt barn utfordringer ut fra sitt aldersnivå, utviklingsnivå og ferdighetsnivå. De får da god motorisk stimulering både grov- og fin, samt styrke og kondisjonstrening. I Emsetrolla har vi ikke så veldig mye leker, vi mener dette gjør at barna hele tiden må tenke nytt og være kreative. De blir fantasifulle. En annen ting når det gjelder kjøpte leker er at de er til for et bestemt formål som regel. Med det mener vi at

8 bilen brukes som, ja, en bil, dokka brukes kun som dokke, sykkelen kun som sykkel, mens i naturen kan du bruke en kongle som sau eller en bil, pinnen kan brukes som hest, sykkel eller en kantklipper osv. osv. Som sagt, vi mener barna blir mer kreative og fantasifulle av dette! Dette mener vi gir leken gode vilkår i Emsetrolla! Vi i Emsetrolla er som sagt opptatte av å være ute i naturen og bruke sansene våre. Når barn er ute strømmer inntrykkene på, både hørsel, syn, lukt og hudsanser blir tatt i bruk. Naturen gir mange og varierte sanseinntrykk. Det er STOR forskjell på å være ute og inne med tanke på sansepåvirkningen barna får!! Sansing er energi og denne energien aktiverer nerveceller og setter i gang prosesser i hjernen. Når barn møter en utfordring utvikles hjernen, barnet lærer noe nytt. Barn ønsker å bevege seg fordi sanseopplevelsene gir deres hjerne næring!! Vi mener dette er med på å fremme barnas utvikling på en best mulig måte. Dette er allsidig utvikling, estetiske opplevelser og kos i ei pakke det! Ved å være ute i naturen øker man også fellesskapsfølelsen, barna får positive opplevelser i et fellesskap og dette bidrar til å utvikle god sosial kompetanse, som er viktig for all læring. Vi ønsker også at barna deres skal få gode holdninger til det å være ute i naturen og bruke dette senere i livet. Ved at vi lar barna få bruke bortimot ALL sin tid i barnehagen ute, håper vi at barna får god kontakt med naturen. Med dette mener vi at mennesker som har et forhold til naturen vil få stor forståelse og vise interesse for å ta vare på den. Dermed kommer holdningene inn det er hos barna de er lettest å skape holdninger og det å ta vare på naturen bygger i stor grad på holdninger hos den enkelte av oss. Dette er jo helt i tråd med hva den nye formålsparagrafen vår sier om det å ta vare naturen. Et tema som er gjennomgående her hos oss er jo naturen vår: Vi vil ved å la barna få oppleve, erfare, være med på og tåle, utvikle trollungene til små naturbarn, som vil elske å bruke naturen også når de blir voksne og får egne barn.. Vi vil gi de mange opplevelser og dermed også mye kunnskap, fordi opplevelser

9 skaper grobunn for kunnskap. I Emsetrolla snakker vi mye om opplevelsen, vi er mye på tur i skauen og det vi ønsker å oppnå da er at barna skal få ERFARE /FÅ FØRSTEHÅNDSERFARING med: marken som graver, mauren som bærer sin egen vekt faktisk, blomsten med sin lukt og sine flotte farger eller edderkoppen som spinner inn en liten flue Tre små som oppdager og erfarer vannet i bekken vår OPPLEVELSEN SKAPER GROBUNN FOR KUNNSKAP OM NATUREN OG HER KOMMER PROGRESJONEN VI ØNSKER Å STARTE MED FOR BARNA DERES, dvs, det er de første punktene vi starter med her og så følger neste bhg, skole og dere opp de siste punktene lære seg å være i naturen oppleve naturen synes om naturen lære seg å oppdage og iaktta naturen lære seg å forstå sammenhenger i naturen lære seg hvordan menneskene påvirker naturen ta stilling til miljøvernspørsmål påvirke Trollunger som har et godt forhold til naturen vil få stor forståelse for den, vise interesse for den og ta vare på den. Det er vårt motto i Emsetrolla. Å skape holdninger

10 hos barna når det gjelder naturvern, er utrolig viktig natur- og miljøvern arbeid. Holdninger skapes gjennom handlinger og barna kan være med på handlinger som er viktige for miljøet; vi nevner søppel, kompostering, rydde opp når vi er på tur, ikke ødelegge noe i skogen vår osv. Ved å være mye ute i skauen, ute i naturen får disse små menneskene kjennskap ved selv å erfare hvordan faktisk alt i naturen henger sammen. De blir forhåpentligvis bevist at vi mennesker kan ha en innvirkning på hva som skjer rundt oss i naturen. Dette er jo helt i tråd med hva Rammeplanen sier om fagområdet natur, miljø og teknikk. Emsetrolla har en egen naturlov som vi lever etter: Søppel hører ikke hjemme i skogen Vi må ikke skrike i skogen, dyra som bor der kan bli redde Vi må ikke hogge, spikke eller sage i friske trær. Den flotte mosen må få være der, den har brukt mange år på å bli så fin som den er. Vi må ikke drepe småkryp, vi trenger dem. Vi har også en natursang som vi lærer oss ganske så fort: Melodi: Ida s blomstersang. (Opphav: ukjent) Vi må ikke skitne til skogen, la dyrene bo der i fred, la fisken få svømme i havet, det er det beste den vet, ja, jorden den trenger vi alle, det er jo her vi skal bo, og kloden den må vi ta vare på hvis alle en fremtid skal få.

11 En liten krabat med en stoooor utfordring, balansere over bekken! OM BARNS INNFLYTELSE PÅ EGEN HVERDAG. I følge rammeplanen skal barna ha rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. I Emsetrolla er vi bevisste på å la barna få bestemme mye av sin egen hverdag, gjennom tid til egen lek, til å komme med forslag over turer, mat, osv. Når vi skriver tid er dette noe vi setter stor vekt på i Emsetrolla. Vi har lagt til rette for at barna har et uteområde som innbyr til fantasilek, til baselek, til stille lek osv. osv.. Se kap om det fysiske miljøet Vi har ikke noen oppsatte planer på hva vi skal gjøre hver dag og har derfor veldig god tid til å høre/sense hva barna faktisk vil bruke sin dyrebare tid på her i Emsetrolla. Dette skriver vi mer om under kapitelet om barnehagens innhold. Nå har vi i Emsetrolla så små barn som ikke har verbalt språk og vi må dermed

12 være veldig var for kroppsspråket deres. Vi må gi de valg om hva de skal ha på maten, ikke bare legge på ei skive vi tror de har lyst på. Vi må se om de ønsker at vi voksne skal være der og leke med dem/kose med dem, eller om de faktisk hadde det helt utrolig fint med de små vennene sine og trengte ingen av oss voksne. Ved å kjenne barna godt, ser vi fort hva de ønsker og ikke ønsker Vi tror at dette er med på å gi mening og innhold for barna i hverdagen, og at de føler seg verdsatt. Dette med sense hva barna trenger av oss voksne er utrolig viktig! Derfor må vi hele tiden være EKTE TILSTEDE! FORELDRESAMARBEID Vi som jobber her i Emsetrolla er så heldig å få låne akkurat deres barn om dagen. Derfor vil vi gjerne ha et godt samarbeid med dere foreldre, slik at vi får gitt barna deres en best mulig hverdag i barnehagen. Jo mer vi vet, jo lettere er det å takle barnet om dagen hvis det er inne i en periode som det ikke har det helt greit. Vi synes det er koselig om dere har tid og lyst på en liten kaffe/te kopp innimellom når dere kjører/henter i barnehagen. På disse småmøtene blir det jo alltid snakket om løst og fast når det gjelder trollungene deres, ting som skjer i barnehagen osv. Dette er for oss fruktbare møter som skal gjøre barnehagedagen til barna deres enda bedre. Det at barna deres ser at vi voksne trives i lag, gjør barna enda tryggere, når mamma og pappa har det fint med Silje, Lasse, Cato og Aina kan jo jeg ha det også Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom barnehagen og hjemmene er viktig for kvaliteten i barnehagen. En koselig stund ved henting

13 Det er foreldremøter høst og vår, pluss at det er et evalueringsmøte i juni. På foreldremøtet på høsten velger foreldrene to representanter som er foreldreutvalget. En av oppgavene til foreldreutvalget og samarbeidsutvalget(som består av Aina, Cato, Silje og foreldreutvalget) er å komme med innspill og godkjenne årsplanen for barnehagen. En annen meget viktig oppgave er å være bindeledd mellom dere foreldre og oss, om det er noe dere syntes er vanskelig å ta direkte opp med oss, kan dere gå gjennom de som er i foreldreutvalget. Foreldreutvalget får utdelt egne retningslinjer. Evalueringsmøtet i juni går ut på at vi går gjennom årsplanen vår og ser sammen med dere foreldre om vi faktisk har gjort det vi har skrevet. Vi har foreldresamtaler på våren. Dersom det er ønskelig kan vi også ha det på høsten. Dette gjelder særskilt nye barn. Dere som ønsker det, gi beskjed om dette til oss, så setter vi opp en dag på høsten. Som dere vet er det Rammeplanen for barnehagen som legger føringer for barnehagens innhold og oppgaver. Denne går vi litt gjennom på høstmøtet vårt og den er til utlån til dere foreldre som måtte ønske det! Dere kan selvfølgelig også bruke oss som veiledere når det gjelder barn. Vi har en profesjon når det gjelder barn og barndom og den kan dere benytte dere av så mye dere ønsker. Så bare spør! Vi prøver å svare så godt vi kan og kan vi ikke svare, har vi en del bøker å slå opp i Disse bøkene kan dere foreldre få låne. Fagbøker, Rammeplan, lov om barnehager, temahefter i henhold til Rammeplanen og ikke minst Stortingsmelding nr. 41 som omhandler KVALITET I BARNEHAGEN er noen eks på hva vi har i barnehagen. Vi kommer til å fortsette å ha litt foredrag på foreldremøtet på vinteren og kanskje en kveld til. Her kan dere gjerne komme med forslag til tema. Sist hadde vi et lite foredrag om toddlere, dvs: den som stabber og går. Altså litt info om hvordan de små barna deres møter verden og hva vi som voksne kan tenke over for å fremme utviklingen deres på en best mulig måte.

14 EMSETROLLAS FYSISKE MILJØ: I følge Rammeplanen skal barnehagen gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser Emsetrolla har en barnehage midt inne i skauen og vi har et hav av utfordringer knyttet til beliggenheten vår. Vi har stor plass til å boltre oss på og vi har varierte aktiviteter knyttet til årstidene og hvor vi legger opp leken vår. Dette er en del av vårt pedagogiske virke. Vi ser ann barna, dagen og hva barnegruppa vår eller enkeltbarn trenger av innput, skal vi være i hagen, ved bekken i skauen eller hva gjør vi, skal vi gå en tur i dag eller trenger barna kun ro og kos i hagen? Dette er viktige spørsmål vi gjør oss hver dag. Vi følger barnas initiativ når de er ute, og vi går etter barna dit de vil og ikke omvendt! Hagen vår og bekken vår Blåbærplassen vår og skauen Så mange artige steiner Stien inn til skauen vår På disse fine plassene kan det skje mye rart og vi voksne følger barnas initiativ på hvor de vil leke Barn trenger steder for seg selv og steder de kan være sammen, dette mener vi i Emsetrolla vi har utrolig fine muligheter til, siden vi er så mye ute. Her er det

15 steder å gjemme seg litt bort og her er det steder for felles lek. Vi i Emsetrolla bestreber oss på å ha en ryddig og oversiktlig barnehage. Dette er med en tanke om at små barn trenger en god oversikt. Det er trygt og godt å vite hvor alle ting er og de blir stolte og glade av og kunne være med og rydde oppe eller finne fram ting foran hvert måltid og før vi går hjem om dagen. Dette er noe vi i Emsetrolla mener er viktig for barns tilhørighet og trygghet. Vi i Emsetrolla har lagt opp til å ha stor plass rundt oss og dette er med tanke på at vi har barn som trenger tumleplass, dette gjelder også inne i barnehagen når vi er der. Vi har små toddlere i barnehagen og de trenger stor plass og store ting å leke med de trenger ikke mye småleker de bruker kroppen sin for å leke de Det estetiske miljøet i Emsetrolla familiebarnehage synes vi er unikt! Emse ligger utrolig fint til og tenkt på alt det nydelige vi har rundt oss i naturen, tenk på fargene, luktene, lydene osv. Vi har mange, mange flotte klare høst dager og vi har mange, mange flotte vinterdager siden vi ligger såpass høyt over havet (472 m). Det er ofte vi ser tåkehavet ligger nede i bygda og vi er ute i nydelig høst og vintervær hvor sola skinner og livet er. Flott i Emse 3. BARNEHAGENS INNHOLD: Barnehagens innhold skal i følge Rammeplanen «bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og, læring og danning skal være sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø.»(s.5) Dette mener vi i Emsetrolla vi best får til ved å være ute, ute, ute! Dette er

16 rammen vi har lagt for barna deres når det gjelder det fysiske miljøet i barnehagen vår. Der har vi som sagt et hav av muligheter og utfordringer for dem, om de er åtte mnd., ett år eller snart tre år. Opplevelsene ligger i kø og venter på de små menneskene som er her om dagen. Jo bedre kvalitet det er på det fysiske miljøet for barna deres, jo bedre muligheter har barna deres for fysisk utfoldelse, motorisk utvikling og for lek og læring. Derfor den bevisste fokuseringen på det å være ute! For å få tid til å være så mye ute har vi valgt og ikke ha noen spesielle planer for dagen, vi griper dagen som den kommer og vi voksne har plikt på oss til å gjøre noe godt ut av den. Barnehagepersonalet i Emsetrolla skal all den tid vi er sammen med barna deres være lydhøre ovenfor barnas undring og kunnskapssøkning. Hmmmm, utrolig mye rart i bekken altså BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA: Barn er født til å lære. Fra barna deres blir født og fram til skolestart skjer det en enorm læring. Motoriske og språklige ferdigheter, sosial og kulturell kompetanse skal læres og det gjør de i et forrykende tempo i denne alderen. Vi i Emsetrolla må da tilby et godt læringsmiljø for alle barna vi har her. I tråd med hva St. m. 41 sier, «må en god barnehage gi støtte for læring, vi må se og anerkjenne barnets evne til å lære å se barnets behov for å lære.»

17 OMSORG: Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Siden vi er en liten barnehage med god voksendekning har vi god kontroll over at vi gir hvert enkelt barn den oppmerksomhet og åpenhet de trenger. Vi som voksne har et ansvar for å være lydhøre, nære, møte barnet med innlevelse og ha et samspill med barnet på deres premisser. God omsorg i alle hverdagssituasjoner, som det å kle på, skifte bleie, legge de og ikke minst ved måltidene har en stor verdi. Dette er en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Omsorg er tett knyttet opp til oppdragelse, mener vi her i Emsetrolla. Vi synes det er høflig å si hei når vi møtes, sitte pent når vi spiser, prøve så godt vi kan og ikke grise alt for mye med maten, takke for maten, spørre om få låne den leken vi har så lyst på som et annet barn har, kanskje bytte med noe barnet har fra før. (dette har jeg skrevet litt om under lek også viktig å få med seg) Slik jobber vi mye i Emsetrolla og vi merker at barna her er veldig hyggelige og oppmerksomme mot andre. Det er en fin bivirkning av denne jobbingen det. Artig når vi har hjulpet et barn med for eksempel å kle på seg og når du er ferdig kommer det helt spontant «takk for hjelpen» før de tusser ut døra.. Denne måten og jobbe på må jo være i samarbeid med dere foreldrene og som jeg sier på foreldremøte, er det noe dere vil snakke om eller ta opp angående vår måte å jobbe på, må dere gjøre det! Vi får ikke gjort noe med ting vi ikke vet noe om. Vi

18 jobber da i god tro på at vi har den samme oppfatning av dette med oppdragelse og også andre ting i barnehagen. Dere som foreldre har jo stor medbestemmelsesrett i barnehagen og den må dere benytte dere av. LEK Dette året har vi også valgt å ha leken som satsningsområde. Dette har vi valgt fordi vi ser og ikke minst vet, hvor viktig leken er for barna deres. Vi hadde dette som satsningsområde forrige barnehageår også, men vi ble enige om at vi skulle fortsette denne satsingen i år også. Vi ønsker at dere foreldre og andre samarbeidspartnere skal se hvor mye læring av både kunnskap og sosial kompetanse det ligger i leken. Vi ønsker etter hvert at dere foreldre skal si til barna når dere henter de om eftan: Så flott, har du lekt i hele dag! og da skal ikke ordet bare, være til stede i setningen lenger Med dette som mål, skal vi jobbe mot at lekens status skal bli opphøyd i barnehagen som en læringsarena. Fordi leken er barnets viktigste aktivitet i hele verden Vi som arbeider her i Emsetrolla mener virkelig at barna lærer og utvikler seg i lek og samspill med andre. Og fordi vi mener det, hever vi leken opp på et høyt nivå i barnehagehverdagen og tar både barna og leken på alvor! Her er det utrolig viktig og ikke pedagogisere leken for mye, da blir den jo ikke styrt av barnet selv! Barnet må få være i leken på egne premisser, leken må få være i barnet!

19 Leken fremmer barnas utvikling på alle områder: Intellektuelt Språklig Fysisk Sosialt Emosjonelt Leken trenger TID OG ROM, noe vi er veldig klar på å gi barna. Mye tid til å leke med det de vil, vi skal respektere deres lek og avbryte minst mulig. Vi skal legge til rette det fysiske miljøet slik vi har skrevet om under kapitel 2.4 Våre tanker om lek i Emsetrolla familiebarnehage: Vi har barn fra 0 3 år i barnehagen vår toddlere (den som stabber og går). Ut fra dette har vi noen tanker om hvordan vi best skal legge til rette for deres gode lek i barnehagen. Som det kommer frem av Emsetrolla visjon (HA TID OG ROM FOR DEN FRIE BARNDOMMEN), vil vi gjerne bestrebe oss på at barna skal få mye tid til lek. Det er det barna ønsker å gjøre i barnehagen når vi stiller de største barna spørsmålet hva har dere lyst til å finne på i dag? LEKE kommer det uten unntak, hver eneste dag. Det å leke er for barna ikke noe mål i seg selv, de ER i leken. For barn er leken en måte å uttrykke seg på. I leken tør barna mer enn de gjør i det virkelige liv.. dermed utvikler de seg også. Vi voksne i Emsetrolla skal være viktige med- og støttespillere i leken. Våre holdninger til lek skal gjenspeiles i hvordan vi er sammen med barna. Vi skal observere barna og hjelpe til hvis noen blir holdt utenfor, holder noen utenfor eller har problemer med å tilpasse seg på forskjellige vis. Leken er så viktig for små barn at hvis vi voksne ser barn som ikke helt kan lekens koder, MÅ vi hjelpe til. Dette gjør vi ved å bringe inn nye elementer i

20 leken. Eksempler på dette kan være at vi kommer med mat til arbeiderne og vi trenger noen til å hjelpe oss med og dekke bordet. Dermed får vi som regel mange til å hjelpe oss og alle får blitt med på leken. Andre ting vi kan gjøre er å begynne å leke med de som sliter i leken. Av erfaring vet vi at vi voksne ofte er veldig populære lekekamerater og dette gjør at den som evt. står utenfor leken får flere til å leke sammen med seg.. Vi i Emsetrolla er meget opptatt av at barna skal dele, være høflige osv. Dette kan fort gi seg utslag i at vi er litt for kjappe med og ordne opp når f.eks barna napper leker fra de andre. Dette kan noen ganger være at barna er litt egosentriske og min, min er viktig om dagen, MEN det kan også være det at barna faktisk ikke så betydningen av den leken før den fikk liv i seg når Per lekte med den eller at barnet faktisk vil være med og leke det samme, men ikke har noe verktøy for hvordan han skal få blitt med! Her er det viktig med voksne som er tilstedeværende og kjenner barna godt og kan hjelpe de og tolke hva som skjer! Vi voksne i Emsetrolla liker å se på oss selv som humoristiske. Dette er en lekende væremåte for voksne, vi ler og tuller og er ironiske med barna. Ironi er noe vi har erfart at de fleste barn skjønner etter gjentakende tulling og forklaring på at nå tullet jeg med deg altså Dette gjøres selvfølgelig på en lun og god måte slik at barnet ikke føler seg ille til mote. Vi i Emsetrolla mener at det å skjønne ironi er ett skritt på veien til og ikke ta seg selv så høytidelig. Det er en viktig bit mot det å takle den store verden som venter disse små menneskene. De minste barna i barnehagen liker ofte å bli tullet med på en kroppslig måte, vi kiler de og svinger de og har det rett og slett gøy sammen. (Dette liker selvfølgelig de eldre barna også). Vi bruker også bevist drama/eventyr/fortellinger/ bøker til å legge til rette for barnas lek. Dette kan du lese mer om under kapitelet om språklig kompetanse. En ting vi vil tilføye her er at det er meget sjelden man trenger å sette i gang kunstig lek her i Emsetrolla, barna leker naturlig og har en utrolig fantasi. Dette mener vi er enda et bevis på at det å være mye ute, er flott for det meste!! I Emsetrolla synger vi også mye, vi synger ved bordet, vi synger ved påkledning, vi synger i bekken, vi synger i skauen, ja vi synger mye! Dette har vi belyst litt mer under kapitelet om språklig kompetanse.

21 LÆRING: Læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg for barna deres. Barn og voksne i Emsetrolla er sammen om opplevelser, vi undrer oss sammen og finner ut av ting sammen. Vi utforsker ting i naturen og slår gjerne opp i oppslagsbøker når det er noe vi vil finne ut av. Vårt mål er ikke å alltid å ha svarene for barna når de spør, men å finne svarene sammen med dem. Vi i Emsetrolla er flinke til å gripe øyeblikkene barna selv kommer over i løpet av dagen til å være undrende sammen med barna. Hvordan vi i Emsetrolla jobber med læring er det skrevet om gjennom hele årsplanen. Barna lærer gjennom opplevelser og erfaringer sammen med andre mennesker og gjennom utforskning av omgivelsene. (Jfr. stm.41) Dette mener vi at vi i Emsetrolla legger til rette for ved å gi de alle timene i skauen, ved å være ved bekken i mange, mange timer om dagen, ved å være tilstede og være inderlig interessert i hvordan barna har det her i Emsetrolla og dermed være tilgjengelige når barna lurer på noe. Og som jeg har skrevet mange, mange ganger før, være undrende sammen med barna. Vi må få la de tenke litt selv og prøve å finne ut av ting på egen hånd. Dette kan også være når vi er på skautur og det er utrolig vanskelig å gå for det ligger kvist og kvast alle steder: i stedet for å bære barnet over det vanskelige terrenget må vi la barnet få tid til å prøve ut hvor det er lurt å gå og hvor det var veldig dumt å gå og dette finner de ut på egen hånd ved å prøve å feile, bare vi lar de få lov og tid til det! Vi må ikke sette opp mål for hva barna her skal lære, barna lærer noe uansett i formelle og uformelle settinger. ( så lenge det er kvalitet i samspillet mellom barna deres og oss voksne) De lærer under

22 måltider, under påkledning, på turer, på potta, på benken, i armkroken, rett og slett alle situasjoner vi har med barna lærer de litt i og ikke minst lærer de mye i LEKEN. Når man tenker på dette forstår dere fort hvor utrolig viktig det er for barna hvordan vi voksne i Emsetrolla er som mennesker! Som det står i Stm. 41 er det kvaliteten på samspillet mellom barn og voksen som er avgjørende for barns læring! Dette er virkelig noe vi i Emsetrolla tenker på og reflekterer over hver eneste dag! SOSIAL KOMPETANSE Sosial kompetanse er ferdigheter, holdninger og motivasjon alle vi mennesker trenger for å kunne omgås andre. Sagt på en litt enklere måte: lære seg å fungere best mulig sammen med hverandre (Ainas egen definisjon..) -EMPATI -SAMARBEID -SELVKONTROLL -SELVHEVDING -Å VISE ANSVAR DISSE FEM PUNKTENE MENER VI I EMSETROLLA ER VEIEN Å GÅ FOR OG GI BARNA VÅRE BEST MULIG SOSIAL KOMPETANSE. Vi her i Emsetrolla mener at ved å være delaktige i barnas hverdag og være inderlig tilstede, hjelper vi barna til å få et positivt selvbilde, de blir sett og hørt for den de er. Vi voksne må lære dem hva som er rett og galt, vi må være veiledere for barna. I arbeidet med å styrke barnas evne til å omgås andre på en effektiv og

23 positiv måte blir det viktig å være til stede og støtte barna i de ulike situasjonene de opplever gjennom dagen. Gjennom samspill med andre barn og voksne utvikles empati, kreativitet, åpenhet og et positivt selvbilde. Barn trenger å forstå normene for hvordan man skal oppføre seg, hvordan andre ser på meg og hvordan jeg virker inn på andre. Et lite eksempel på noe vi jobber mye med er å trøste den som har blitt lei seg når noe leit har skjedd, i stedet for og irettesette den som gjorde noe som ikke var helt greit og kanskje glemme offeret. Dette gjør vi bevist for å vise barna på denne måten at det de gjorde nå kanskje ikke var helt greit, uten å få oppmerksomhet på det, samtidig som vi lærer barna om empati ved å trøste barnet som gråter. Her unngår vi også å ta feil og irettesette på feil grunnlag, noe vi voksne kanskje litt for ofte gjør. Vi ser ikke helt hva som har skjedd, men irettesetter allikevel Denne måten og jobbe på ser vi er meget virkningsfull. SPRÅKLIG KOMPETANSE: «Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn MÅ få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.» (Jfr. Rammeplanen s.20) Det at vi er så mye ute og på tur gjør at vi lar barna få mange forskjellige opplevelser i løpet av dagen. Noe vi i Emsetrolla synes er en forutsetning for at vi skal få til god lek og et godt samspill barna i mellom. Vi opplever mye sammen dermed har vi mye å prate om også! Vi må som sagt la barna få god tid til å leke, barn trenger god tid til leken, barn er i leken. Dermed kommer vi igjen inn på Emsetrollas visjon Ha tid og rom til den frie barndom. Ved å være mye ute, gir vi barna deres opplevelser som gir seg utslag i økt begrepsutvikling og dermed

24 fremmer vi språkutviklingen på en naturlig måte. Dette er i samsvar med et av Rammeplanens mål for fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Vi i Emsetrolla har barn fra 0 3 år og språkets utvikling blir meget sentral på dagsorden vår. Vi voksne i Emsetrolla SKAL være meget bevisste på hvordan vi bruker språket vårt! Både det verbale og det nonverbale språket. Vi må anerkjenne barnets kroppsspråk og vi må bestrebe oss på å forstå det! I deres første år er det signalene som f. eks peking, blikk, kroppsholdning osv. som de prøver å fortelle oss noe med. Dette må vi være meget beviste på. Titter barnet bort på huska og vi skjønner at det er å huske barnet vil, må vi kommenterer dette: «Vil du huske nå Per», og så hjelpe Per til å huske hvis han gir uttrykk for at dette vil han.. Dette er et eks. på her og-nå språk uten verbalt språk! Små barn er også helt avhengige av å se samtalepartneren sin, så vi voksne må ned på barnets nivå og utnytte blikket og mimikken til barnet. (Dette er jo grunnen til at små barn ikke snakker i telefonen. De er helt avhengig av å se samtalepartneren. Dette kommer etter hvert når barnet har fått ferdigheten til å snakke om ting som ikke er til stede her og nå.) Som voksenpersoner skal vi i barnehagen være bevisst oss selv som rollemodeller, hvordan vi svarer barna når de vil snakke med oss, både når det gjelder kroppsspråk, talespråk, og hvordan vi lytter. Vi jobber her i Emsetrolla etter Berit Bae s anerkjennende kommunikasjons metode. Dette med metode er kanskje litt misvisende, det skal ikke være en metode: det skal være EKTE. I EMSETROLLA SKAL VI HA EN GRUNNLEGGENDE HOLDING OVENFOR BARN SOM VISER AT VI SER PÅ BARN SOM SELVSTENDIGE INDIVID MED RETT TIL SIN EGEN OPPLEVELSE AV DET SOM SKJER! Dermed er det viktig hvem vi ansetter her i Emsetrolla siden dette er verdier som hører til i personligheten vår. De som jobber her i Emsetrolla er ingen hvem som helst, det er ansatte som har en genuin interesse for de små menneskene som går her i Emsetrolla barnehage. De som jobber her i barnehagen jobber her fordi de VIL jobbe med barn! Dette med kommunikasjon er noe vi ofte tar opp i veiledning og noe vi kurser oss på og bestreber oss på å bli bedre og bedre på hele tiden. Her blir vi aldri ferdig utlært noen av oss. Noe vi voksne her i Emsetrolla SKAL være meget bevisste og flinke til er, og ikke stille kontrollerende spørsmål. Med det mener jeg at når barnet forteller oss om en flott

25 opplevelse om en tur i skauen der han fikk øye på et dyr (som barnet ikke husker navnet på) så skal vi ikke spørre «du husker vel hva dyret het vel Kari? Tenk godt etter hva sa Cato dyret het? Nei, vi skal heller være inderlig opptatt av artig, skummelt med denne opplevelsen. La Kari få være i sin opplevelse, ikke sjekke hva Kari kan!! I Emsetrolla er vi meget bevist på sangene vi bruker, vi bruker sanger med litt «vanskelig» tekst. Dette er for å trene språket og lære seg å lytte og prøve å forstå sangene vi synger. Barna lærer seg fort sanger som «Ja, vi elsker», «Morgendagens søsken», «jorda snurrer rundt og rundt», «ballongvisa» og flere sanger med mye og vanskelig tekst. Vi synger selvfølgelig også de gode, kjente og kjære barnesangene. Vi synger og traller dagen lang og det går ikke mange dagene før barna kan mange sanger. Vi bruker også mye bøker, men mest som medlesning dvs. at vi samtaler med barnet samtidig som vi leser for dem. Dette fordi at barnet da blir aktive i samtalen i stedet for og bare å sitte og lytte på oss voksne. Vi leker også mye med språket, dette gjør vi ved å benytte oss av ellinger, regler, rim og dikt. Vi benytter oss av ganske vanskelige dikt sånn som «farao på ferie», «lakrislisser», «det er sant at jeg fant», dette lærer barna også utrolig fort. Vi bruker stort sett de samme sangene og diktene gjennom hele året slik at barna blir godt kjent med dem BARNEHAGEN SOM KULTURARENA: I Emsetrolla har vi våre egne tradisjoner som vi gjennomfører i løpet av året. Noen har vært der siden starten, andre har kommet til underveis. Vi i Emsetrolla ønsker og bringe videre noen viktige ting ved Norges kultur og da tenker vi spesielt på en del sanger vi synger, eventyr vi forteller, tradisjoner vi har som er knyttet til de forskjellige høytidene, tradisjoner knytter til arv og tradisjoner som kun er knyttet til vår lille barnehage:

26 Vi har matauke på høsten hvor vi plukker bær, vi sanker frukt og vi bruker grønnsakene vi har i grønnsakshagen vår. Vi sylter og safter og lager diverse mat av grønnsakene våre. Vi har høstfest i oktober hvor vi pynter barnehagen med naturmaterialer vi har sanket selv. Vi mater fuglene med egenlaget fuglemat Vi feirer jul med alt det innebærer: o Skape stemning og forventing mot julen o Julegrantenning o Baking o Lage julegaver o Koselige førjulssamlinger o Førjulskalender o Nissen kommer o Førjulsfest o Fuglene Vi feirer fastelaven og har karneval

27 Vi feirer påske med alt det innebærer o Påskeharen o Påskepynt o Påskemiddag Vi har vårrengjøring ute i barnehagen Vi sår og vi planter Vi har mamma/pappakvelder Vi feirer barnas bursdager med heising av flagg og barna får krone. Vi har foredragskvelder Vi har «nabodag» Emsetrolla er en barnehage som har beliggenhet i ei lita grend. Her kommer ofte de eldre barna i grenda innom når de kommer hjem fra skolen. Dette er kjempeflott fordi disse barna overfører en del kunnskaper på godt og vondt til våre barnehagebarn. I vår tid er det nesten ingen barn i grenda lenger, fordi barn nå for tiden som regel er på SFO. Så dette synes vi er en stor styrke for vår barnehage. Barna i Emsetrolla blir vant til å forholde seg til litt større barn.

28 Her hos Familien Skapalen er vi utrolig heldige som har to barn; Lasse og Joakim, som er en meget viktig del av barnehagen vår. De er mye sammen med trollungene, noe trollungene setter veldig stor pris på. De har etter som de har blitt eldre fått mer og mer ansvar i barnehagen. Begge guttene er seg sitt ansvar bevisst. Guttene blir veiledet i hvordan de virker inn på barna de vet at deres nærvær her i Emsetrolla setter sitt preg på barnehagen og de er klar over at de dermed må være bevist sin oppførsel til enhver tid.

29 Vi går mye på turer i nærområdet. Vi bruker skauen innenfor barnehagen stort sett hver eneste dag. Barnehagen er også et naturlig samlingspunkt for naboer og venner. Barnehagen blir på denne måten en inkluderende del av nærmiljøet. Her har Ann Kristin nabo kommet med deilig bakels 4. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING: PLANLEGGING Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder ut fra lokale forutsetninger og behov. Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. (Jfr. Rammeplanen s. 47) Emsetrolla familiebarnehage har lagt til rette for at de barna som til enhver tid oppholder seg hos oss skal få en unik mulighet til å være ute mesteparten av dagen. Vår beliggenhet med skauen som nærmeste nabo er helt unik i forhold til vårt pedagogiske virke. Den benytter vi oss av gjennom hele året og bare ved å følge skauen og naturen gjennom ett helt år, har barna fått mange nye erfaringer og opplevelser. Vi ser på hele barnehageåret som en unik mulighet til å tilføre barna deres masse godt>: anerkjennelse, selvtillit, mye kos og kjærlighet, tid, bekreftelse, mye utetid, mye humor, utrolig mye glede og alle årstidene: Vi er ute den første dagen snøen laver ned, vi får den i panna, vi er ute når den første hestehoven baner seg vei og vi er ute når sola går ned kl tre og himmelen bare er en eneste stor rød og rosa symfoni i førjulstiden, vi er ute når grågåsa kommer att fra Syden og vi er jammen ute om høsten når den drar att!! Dette gir opplevelser for barna deres det! Dette er en utrolig flott oppgave og en stor oppgave og derfor må vi ha god tid, vi kan ikke ha en fastsatt plan for hver dag. Vi må ha et hav av tid til og ta hver dag som den

30 kommer, følge naturen og hva som skjer dag for dag - kommer det snø 6. oktober må vi leke i den hele dagen!! Vi kan ikke vente til vi har tegnet ferdig grisen vår eller gjennomført samlingen vår vi må være der- i snøen å føle og bare være!! Dette er jo også helt i tråd med fagområdet natur, miljø og teknikk, som sier «at naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk.» Vi i Emsetrolla familiebarnehage behøver ikke ha en plan for hver enkelt dag, dette er fordi vi som jobber her skal ha hele årsplanen vår «i margen». Har vi det, trenger vi ikke en plan for hver enkelt dag. For å få til dette må vi ha tid og rom til det, noe vi får ved denne måten å drive en barnehage på. Denne måten og drive på er utformet i tråd med Rammeplanen, lov om barnehage og kvalitetsmelding nr 41. Vi har utformet denne årsplanen utfra vår kunnskap om barn og barndom og hvordan vi kan fremme en best mulig utvikling for de barna som er her i Emsetrolla. Denne årsplanen blir evaluert og redigert hver høst før det første foreldremøtet i august. Vi har også et evalueringsmøte med dere foreldre før sommerferien. DOKUMENTASJON OG VURDERING: Dokumentasjon er viktig for refleksjon og læring. Årsplanen du sitter med nå er vår dokumentasjon på hvordan vi vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Den er et arbeidsredskap for oss som jobber her, den er foreldrenes utgangspunkt for å påvirke innholdet i barnehagen og den er grunnlag

31 for kommunens tilsyn med barnehagen. Som sagt skal vi som jobber her ha denne i margen vår, vi skal vite hva som er nedfelt her og vi skal stå for det som står i den! DOKUMENTASJON: Å dokumentere betyr å styrke/bevise f.eks hvordan vi jobber med språklig kompetanse i Emsetrolla familiebarnehage. Dokumentasjon er å forstå verden på ulike måter. Når vi dokumenterer barns læring må jeg som voksenperson gjøre min observasjon av barnet eller barnegruppa synlig for andre, for barnet selv, for foreldrene, for de andre ansatte, for Mona (barnehageleder) og for andre samarbeidspartnere. I Emsetrolla dokumenterer vi ved hjelp av praksisfortellinger, månedsbrev, ÅRS- PLANEN vår, foto, video, lydopptak og ved konkreter, dvs ting vi har lagd/funnet/sett/opplevd sammen med barna. Samt hjertet vårt i gangen hvor vi skriver snutter om hverdagen vår. Disse forskjellige måtene å dokumentere på må vi bruke kritisk innad i barnehagen dvs at de skal reflekteres over i personalgruppa. Når vi reflekterer over dokumentasjonen vår skal vi stille etiske spørsmål ved den. Med det mener jeg at vi skal være sikre på at vi ikke skjemmer ut barna, spesielt ved bruk av bilder og videoer. Dette gjelder også i muntlige overleveringer av opplevde ting sammen med barna! God dokumentasjon gir grunnlag for god erfaringsdeling mellom oss som jobber i Emsetrolla og vi løfter/utvikler vår barnehage når vi reflekter rundt dokumentasjon, som vi reflekterer rundt alle andre ting i barnehagen. Eks på dokumentasjon av: bilde 1: Spennende lek i skauen. Bilde 2: Konsentrasjon og innlevelse. Bilde 3 Undring sammen med de voksne. VURDERING: Barnegruppas og det enkeltes barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes hele tiden. Dette er et arbeid vi som arbeider her gjør gjennom hele barnehagehverdagen, fortløpende og ved uformell observasjon. Dette er for å sikre

32 at barna har det så godt her hos oss som de har rett på å ha det! Og også for å sette inn tiltak som gjør at det enkelte barn og hele gruppa fungerer bedre sammen. Vi vurderer også samspillet mellom de voksne i barnehagen og de voksne og barna i barnehagen. Dette blir tatt opp med jevne mellomrom, både uformelt og mer formelt ved personalmøter. I forbindelse med disse personalmøtene har vi også foreldremøter hvor vi gjennomgår disse målene og forklarer hvordan vi vil forsøke å nå disse målene sammen med barna deres. Hvordan prosessen fram mot disse målene er, er det absolutt viktigste. Med det mener vi hva slags arbeidsmåter, strategier, utstyr og organisering vi velger. Her hos oss er jo det som kjent NATUREN jfr. HELE EMSETROLLAS ÅRSPLAN! På vinter/vår foreldremøte evaluerer vi alle målene og ser disse opp mot hva vi har gjort og om vi nådde målene hva vi kan gjøre bedre og hva vi må begynne å jobbe med. Vi har også en liten anonym undersøkelse på våren om hvordan foreldrenes syn på barnas sin hverdag er; hva er vi gode på, hva kan vi bli bedre på, ideer vi kan bruke osv. Som skrevet tidligere har vi også et evalueringsmøte i juni. Ved dette systematiske vurderingsarbeidet legger vi grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Ved å legge spesielt vekt på hva barna selv sier, foreldrene og ikke minst de ansatte får vi en utviklende barnehage hele tiden. Vi har regelmessig veiledning av de ansatte her i Emsetrolla. Veiledning skjer mens de små trolla sover. Vi har fast veiledning den første onsdagen i måneden. Ellers bruker vi mye her og nå veiledning. (hvorfor gjorde du sånn i den situasjonen? hvis du ikke hadde grepet inn i den konflikten hva tror du hadde skjedd da?) Slik prøver vi å reflektere og drøfte gjennom barnehagehverdagen. Dette gjør dagene med barna utrolig interessante. SAMARBEI

33 For at barna deres og dere foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. (Jfr. Rammeplanen s 53). Barnevernstjenesten, helsestasjonen, ppt og barnehageleder er viktige samarbeidspartnere for oss her i Emsetrolla. Her i Emsetrolla blir det ført tilsyn med virksomheten vår. Det er Gran kommune v/ barnehageleder Mona Mikalsen som fører tilsynet med det pedagogiske opplegget vårt og det er Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn som fører tilsyn om det miljørettede helsevernet i barnehage og skole. Det vil si at de sjekker at barna deres har det trygt og godt hos oss og at vi har kvalitet i det pedagogiske arbeidet. Vi i Emsetrolla har en egen HMS perm. Ansatte i Emsetrolla gjennomfører førstehjelpskurs hvert år og vi gjennomfører sikkerhetskurs to ganger i året på noe som heter Sikkerhetsrommet. Dette vil dere få info om på første foreldremøte. 5. FAGOMRÅDENE Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Rammeplan s. 33) Det er syv fagområder i Rammeplanen. Disse fagområdene har mål for arbeidet her i barnehagen. Disse målene er der for å fremme barnas utvikling og læring. Målene er også en hjelp for oss som jobber i barnehagen for og lettere se vårt ansvar. Disse målene står i Rammeplanen fra side I Emsetrolla gjennomgår vi i personalet disse målene to ganger i året, en på høsten og en som en evaluering på senvinteren/våren. Vi går gjennom ett og ett mål og ser disse opp mot hva vi gjør i akkurat vår barnehage og hvordan vi evt. nådde målene og hva vi kan gjøre bedre fremover for å nå de målene vi kanskje ikke har nådd.

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 66 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage 2012 2015 Bilde av nyoppusset fasade høsten 2011 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13

Strai barnehage. Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Slik vil vi ha det slik gjør vi det Årsplan for 2012 13 Strai barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord..3 Nytt formål for barnehagen..4

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS

PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS PEDAGOGISK VIRKSOMHETSPLAN FOR GRANDEHAGEN BARNEHAGE AS GJELDENE FRA JANUAR 2013 TIL OG MED JULI 2017 1. Innholdsliste INNLEDNING...3 GRANDEHAGENS VISJON:...3 FORMÅL:...6 BARNEHAGENS INNHOLD:...10 Hvordan

Detaljer

NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE

NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE SKI KOMMUNE NORDRE FINSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 INFORMASJONSHEFTE Anerkjennende voksne med Barna i fokus En barnehage med rom for alle. En barnehage som ivaretar barnets initiativ. En barnehage som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage Årsplan 2014-2015 Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRESENTASJON AV IMI- KIRKENS ÅPEN BARNEHAGE

Detaljer