" Lindås. " Mons Aasgard " Bjarne Bakke " Leif Kvinge. " Johs. Boe " Olav Harås. Å r s m e l d i n g 196 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "" Lindås. " Mons Aasgard " Bjarne Bakke " Leif Kvinge. " Johs. Boe " Olav Harås. Å r s m e l d i n g 196 5"

Transkript

1 N O R D il O R D L \ N D T I L T A K S K O N T O R Å r s m e l d i n g ;~smote 1965 vart halde 30. april ~ei som etter vedtektene skulle gå ut ved loddtrekning~ emleg~ Reidar Bjorge, Mons Aasgard~ Leif Kvinge og Emil Aolland~ vart attvald med varamenn~ og styret har i året :att denne samansetnaden~ Frå Austrheim styrernedi. Sam. Lervåg varam. Alf Arnesen. Utkilen " Lindås Il Il Masfjorden Radoy verksemdene~ Il Il Reidar Bjorge Leif S. Heggernes Il Olav Jordal 11 Bjarne Foss " Mons Aasgard " Bjarne Bakke " Leif Kvinge Il Hans G. Daae 11 Emil Molland " JvIagnusStordal " Johs. Boe " Olav Harås Il Vilh. Kartveit 11 Georg Matland 11 Olaf Ro 11 K.L. Sellevold Formann i styret har vore lensmann Olav Jordal? og varaformann ordforar Vilhelm Kartveit. Utanom årsmotet har det i 1965 vore halde to styremote~ eit orienteringsmote og eit samrådingsmote. Utviklinga i området. Ein kan ikkje seia at det har vore noko synleg utvikling verken til det verre eller bedre i det året som er gått, heile området sett under eit. Det synest likevel som om tilhova i enkelte delar av området tek til å forandra seg til det bedre 5 samstundes som dei andre stader stendig vert verre. Styret ser difor framleis med otte på utviklinga i området. Rett nok har det i lopet av året skjedd ein god del som det er grunn til å gleda seg over, men det er framleis stor fråflytting frå dei ytre delane av området. Inntektene her er sers låge~ og det er nesten umogeleg å få arbeid i rimeleg avstand frå heimen.

2 ~-_. _. o Dette leider til at fleire og fleire bruk vert lagt ned når eigarane flyttar eller får så lang veg til arbeidsplassane at det ikkje vert råd å driva gardsbruk som attåtnæring. Sjolv om det i mange hove er mogeleg å reisa att og fram til arbeidsplassane kvar dag, er dette i lengda ei utilfredsstillande ordning. Kan ein ikkje skaffa arbeidsplassar nærare, må ein rekna med at fråflyttinga vil halda fram. Utviklinga vedkomande folketalet går fram av denne tabellen som syner folketalet pr. 1. januar kvart år og forandringane i året~ 1963 endra 1964 endr endra Austrheim Lindås 78tj-) _asfjorden :1eland Radoy _._--~-~-----~ ~-~--_. Sum ~ Desse tala er komne fram p.g.a. kommunereguleringane..._.._-~ For heile området under eit har det i 1965 vore ein etter måten liten nedgong i folketalet 3 nemleg berre omlag %3 og ein skulle tru at dette etter kvart ville retta på seg 3 dersom ein fekk bygt ut ein del sentra som motvekt mot fråflyttinga i utkantane. For å belysa dette nærare har ein teke med eit oversyn over barn i alderen 1-6 år i kommunane~ ""odselsår Austrheim Lindås Masfjrd. Meland Radoy Sum (118 ) (107 ) ( 95) LI (102) ( 96) 3) ( 97) ( 83) ( 79)

3 - 3. Som tabellen syner~er det i Lindås kommune at nedgangen i barnetalet er mest synleg? mens det for dei andre kommunane er vanskeleg å finna nok on sikker tendens? med unnatak av Meland som har noko stigning. Ser ein nærare på tala for Lindås som har 20 skulekrinsar? finn ein at to av desse? nemleg Alversund og Seim krinsar? som begge hoyrer til dei mest sentrale i kommunen? tilsaman har omleg 25 % av barna som er fodde i Tala for Lindås frårekna Alversund og Seim er sette opp i parantes. Med så ulik fordeling er det vanskeleg å halda oppe dei krinsane som er svakast? og ein har og i Lindås kommune begynt å slå saman nokre av dei. Dette er ei utvikling som ingen er tent med og som diverre sannsynleg vil halda fram om det ikkje kjem ein snunad. Ei anna sak er at den prosentvise nedgongen i barnetalet frå 1958 til 1965 for Alversund og Seim krinsar har vore storre enn for Lindås kommune sett under eit? henholdsvis % mot %. Det er her berre rekna med forste og siste tal i perioden. Dette syner at det i og for seg ikkje er nok at eit område ligg sentralt til. Det må og byggjast ut med dei institusjonar som er turvande dersom ein skal få verksemder og folk til å slå seg ned der. Samstundes er det viktig at kommunikasjonane til slike sentra er gode? slik at foremonane ved utbygging rekk så langt som råd er. Både Manger og Knarrvik skulle ved utbygging kunna verta slike sentra? og spesielt Manger har god plassering i hove til resten av Radoy kommune. Det skulle og vera klårt at dette området skulle ha trong for eit eller to slike sentra til? då i den nordlege delen av Lindåsområdet og i Masfjorden. il Ei oversikt over gjennomsnittsinntekta pr. skattytar og pr. ibuar for inntektsåret syner at alle konmmnane i området så nær som Masfjorden ligg dårleg an i samanlikning med resten av kommunane i Hordaland. Austrheim kommune ligg framleis på botnen, og har til domes ei gjennomsnittsinntekt pr. ibuar som er under 50 % av gjennomsnittet for heile Hordaland. Ein ting til som og er svært alvorleg? er at. :"~.~.Q. i inntekta? spesielt for Austrheim og Lindås, og er mykje lågare enn gj ennomsni ttet. Dette resulterer igj en i at desse kommunane kjem lenger og lenger tilatters i forhold til fylket som heilheit.

4 _ li- _ Gjennomsnittleg inntekt pr. skattytat endr. inn- Gjennomsnittleg tekt pr. i buar endr. _-..:.strheim Lt-96 3 e 8L~2 a sf jorden _:~=-and ~~enno~'"j1 ::;r området ~ 01,t S ~79 -r ~ ::':f.mellom J,~ --""adet og J., - ~daland ~ age 5" 1~ ~j,--'-,~~t;+--ii~-'-~j-~~i-- J-" Ja, 4)7r IIY' ds3ge ~6972 )~ -/4,6 - rdaland IVl V~ -i tjff- - =~::!1 for om åra er det Masfjorden kommune som ligg hogast 9 men ~~ dette direkte kjem av det anleggsarbeidet som enno er i ~~g i samband med kraftutbygginga, må det no satsast på å ~~_pa fleire varige arbeidsplassar i dette omr~det. Ein vonar :=.-: det næringsfondet som skal oppretta st vil ve rt.a til god ~~elp i dette arbeidet, for ein må sjå i augo at det her for _2-: meste må satsast på A styrkja og utvida dei verksemdene ~:~ alt er i gong, samstundes som ein må stotta opp under _=J lokale initiativ så godt som det i det heile let seg ~~era. skal her få ta med dei to for ste paragrafane i framlegget :::...=vedtekter for dette fondet: L =eimel og kapital. ::.~jorden Næringsfond er skipa ved kongeleg resolusjon 11. -~-ember =-::-ldethar ein grunnkapital på kr innbetalt av _-::sesjonæren for Hatrevassdraget'i Bergenshalvoens komm. ~~ftselskap. Dessuten skal konsesjonæren betala eit årleg -:.=-skottil næringsfondet på kr. 0,50 pr. nat.hk.] slik _== fastsett ved kongeleg resolusjon av 11/ Denne -gifta kan takast opp til revisjon etter 20 år.

5 - 5 -, ~o Lån og lqnegaranti. Fondet kan yta lån og lånegaranti der finansiering gjennom vanlege kreditinstitusjonar og offentlege fonds ikkje strekk til. Det bor til vanleg krevjast at fondet sine ytingar er sikra ved tinglyst pant i sokjaren sin eigedom. Tilskott. Tilskott kan y tast når det gjeld gransking~ planlegging og prosjektering. Det kan også y tast generelle tilskott, då helst til fellestiltak. Tilskott ttl bedrifter bor ytast som forebels rente og avdragsfrie lån. Lutteikning. Fondet kan unntaksvis teikna luter når ein ~ei~er at vedkomande til t ak har særleg stort verd for m~ringsliv\')t i kommunen. Storleiken av fondet sine ytingar. Fondet sine samla ytingar til ein einskild bedrift bor til vanleg ikkje overstiga 30 % av det totale kapitalbehov inklusive driftskapital. Styret har ikkje hove til å gi lån og/eller (arantiansvar utover 70 % av samla takstverdi. _. Tidsgrensa for lån og garanti. Lengste tilbakebetalingstid for lån som fondet vter er " tid 15 år. Garantiar kan heller ikkje gjevast for lenger enn 1 5 år. 1f n --ed ei positiv innstilling frå dei som skal leida dette fondet, --'l ein truleg kunna gjera mykje for å fremma næringslivet i _:asfj orden. - Masfjorden er elles den nyoppbygde Kvingo Ullvarefabrikk no ~ ferd med å provekoyra det nye maskineriet? og ein reknar med - koma i reguler drift med omlag 30 arbeidarar i lopet av året. -ed Kvingo Mobelverkstad, som no mest produserar dorer og -:ndaugo, er det og trong for eit meir moderne lokale med plass ~or utviding, og gjennom NTK er det no i gong arbeid med ~ ~eikna ut ein ny fabrikkbygning. nordsida av Masfjorden er ein kome i gong med arbeidet for - få skipa eit elveeigarlag som skal taka seg av kultivering ~7 det omlag 3 mil lange vassdraget frå Froys8t til Verkland. _et skal vera mogeleg å få laksen til 2 gå opp dersom ein =-egg tilhova til rette 5 og elva vil såleis kunna verta grunn-

6 :aget for ei vidare utbygging av turisttrafild(en idette Offi- _~-et. Med ei riktig disponering av areala vil dette området -e~ta eit eldorado for sportsfiskarar, campingturistar og _:--tefolk. Parallelt med arbeidet for å kultivera vassdraget _ ein difor legga tilhova til rette for ei slik utbygging a- området. Det området det her gjeld, er delt av fylkes- ~:,ensa og l igg i tiasfjorden og Br-ekke kommuna r, og for ~~l f,~~ ~~- så godt resultat som rad er, vil ein her gjera framlegg == at det vert skipa eit kontaktorgan med representantar for ::-ilufts-'j innlandsfiske- og til taksne:nndene i dei to kommun- ~_e. Dette kontaktorganet ville d& kunna samordna arbeidet i :::ggekommunane 9 og koma med t.t Lr-åo Lngar til kommune st.yr-ai 3~er som gjeld utbygginga av dette området, ++++ = ~ustrheim kommune har det i denne perioden ikkje vore noko 3s~leg auke i antall arbeidsplassar 9 og som tabellen syner, ~ar det i dei siste åra vore ebkraftig nedgang i folketalet, _-:.~strheimhar og det problemet at kommunen er del t i to utan :~st vegsamband mellom dei to einingane? samstundes som den s-brste eininga heller ikkje har fast vegsamband med resten ~- området, Til dette kjem at tilkoyringsvegane b~de over :indås og Radoy er av sers dårleg standard, Dette gjer at det ~:-vanskeleg å få nokon utanfrå til å etablera seg i dette _~T'ådet. Det må difor kunna sjåast som eit lyspunkt at det no -=..rlukkast for NTK å få i stand ein avtale om at 00 Nilssen cg Son i Bergen skal leiga fabrikkanlegget på Fonnes (tidl.? nne s Pr-eserv i ng i, for å setta i gong pr-oduksj on 2"V knutenot _5 montasje av ymse sortar garn av nylon. Opp12ri~g av 2ei :brste arbeidarane er alt begynt~ og ein reknar med at omlag arbeidarar vil vera i gong med produksjonen til bausten, :ette området var eit av dei som hadde store reservar av ledig ~~beidskraft9 men ein har og her f&tt prov for at folk som er ::ytta, er interesserte i ~ flytta tilbake, dersom det kan s' affast fast arbeid. _-~K har utanom dette og i denne perioden vore i kontakt med :leire verksemder om utbygging av Fonnesområdet, Her ligg som ~jendt ei~ del av dei finaste industriomr&da i heile Hordaland. :om nemnt er diverre vegen gjennom Lindås av så dårleg standard =.t det er svært vanskeleg å få nokon interessert i å etablera

7 - 7 - seg her, og ein kan såleis ikkje seia at dette arbeidet har f~rt til noko stbrre resultat enno. Det ein kan seia~ er at dette arbeidet jamnt og sikkert f~rer til at området vert meir og meir kjent som eit område der det kan finnast hbvelege tomter for reising av storindustri Rad~y kommune har i dette året styrkt stillinga, sjblv om folketalet har gått noko ned. Kommunestyret har vist ei positiv innstilling til s~knader om garantiar~ og sjblv onl det i enkel te hov e har f'or t til tap ~ har kommunen no ein heil del Lndus t r-l, som er bygt opp av folk frå kommunen og som i hbgaste grad er tevlef~r. Denne småindustrien ligg spreidt over heile kommunen) og dette minkar kravet til utbygging på ein bestemt plass~ samstundes som folk kan bu heime og til dels driva gardsbruk som attåtnæring. Ein st~rre tilvekst i arbeidsplassar fekk ein og då tidlegare Manger Preserving vart starta opp att under namnet Stavanger Preserving. Der har det nokså jamnt vore 75 stk. i arbeid, Fabrikken held no på med å montera fryseanlegg 1 for på den måten ~ sikra at fabrikken har råstoff året rundt. Etter at dette er f'e rd Lg, reknar ein med å kunna halda tilsa::nan 80 stk. i fast arbeid året rund t. AlS Fi skerie t t på lvlanger har og utvida produksjonen og bygt eit nytt fabrikkbygg. Arbeidsstokken er no auka fr;} 15 til 22 arbetdarar. Dette saman med den planlagte og no påbegynte utvidinga av AlS Elektromotor i Bbvågen~ som vil gje omlag 25 nye arbeidsplassar s gjev von om at Rad~y no er komen ut av bblgjedalen og på veg opp att. Kan kommunen no fblgja opp med utbygginga av eit moderne bygdesenter der ein kan finna dei serviceinstitusjonane eit moderne samfunn etter kvart gjer krav på, skulle ei n tru at aktiviteten og vil auka på i framtida. Dette arbeidet er alt i gong i og med at reguleringsplanen for Manger sentruru og disposisjonsplanen for ein st~rre del av Manger er under arbeid. Det skulle og vera naturleg at det vart gjeve st~nad til grunnlagsinvesteringar ved vidare utbygging av det vatn og kloakksystem ein no har i dette området? på liknande måte som det no er tilfelle i Knarrvik,

8 - 8 - For ~ stimuler~ etableringa av industrien vidare, skulle det no og vera aktuelt å få planlagt og reist eit industribygg for utleige på Manger Lindås kommune har og problemer med svak akonomi og for lite auke i antal arbeidsplassar, Den store utstrekninga denne kommunen har? gjer han og svært tung å administrera, Dette ikkje minst på grunn av det dårlege sambandet mellom deieinskilde delane, Om ikkje noko alvorleg vert gjort for å retta på dette, vert det truleg etter kvart turvande å ta opp inndelinga av kommunen til ny vurdering. Eit godt teikn er det at det etter kvart tek til å koma folk i dei tomme fabrikkbygningane igjen. Såleis er bygninga til tidlegare Alversund Kromlærfabrikk selt og eit firma ved namn Alversund Industri AlS har starta opp produksjon av gumm.irnakkog ymse pr-oduk t er i plast o Her er det no 4 mann i arbeid pluss ein del kvinner har montasje som heimearbeid. I bygget til vjilhelm Tvedt Lær-I'abr Lkk, har no eit Laksevågfirma i st.ll og sveisebransjen leigt farste etasjen, der det er meininga å driva reparasjon og produksjon, Anlegget er no under montering~ og arbeidet vil truleg koma i gong til sumar-en, I resten av bygget vert det no dreve hanseri og gartneri, Det er no to fabrikkbygg som enno er ledige, men då dette er trebygg, vert det truleg heller vanskeleg å få interessentar til dei. Det skulle såleiggvera aktuelt å få reist eit industribygg for utleige i denne kommunen~ og det synest naturleg å legga dette i Knarrvik. Om Knarrvik kan ein vel seia at Lind~s kommune stort sett berre har hatt utloger til denne tid. Det er ikkje billeg å byggja opp eit bysamfunn i reine villmarka? der ein for det meste må sprengja alt ut av sjalve berget. At Knarrvik vart utpeikt til pravesenter i Hordaland, har truleg gjort det noko lettare el få reist midlar til utbygginga, og dette gjer at det no tek til å syna resultater. Den farste hovedkloakken er lagt opp, den andre er i arbeid og ein er begynt på arbeidet ~ed å legga ned leidningane for vatnet frå vassverket som skal gje vatn til Isdal-Knarrvik- og Alversundområdet. Finansieringa her er stort sett i orden og vass-

9 - 9 - verket vil truleg kunna takast i bruk til srunaren Nokre av reguleringsvegane er og under arbeido I samband med det som no vert investert frå det offentlege~ har kommunen og 'sikra seg storre delar av det regulerte området o I tillegg til kjopet av eit område på 125 da mot Gjervik, har kommunen gått inn for å kjopa eit tilstoytande område på Cno 600 da, ved å nytta statens grlli~nkjopsobligasjonaro Ein av grunnane til dette kjopet var at den utbygginga som det offentlege gjer, ikkje skal fora til hogare prisar frå private~men at kommunen skal ha kontroll over dette, og at investeringane til sist skal koma dei til gode som byggjer i området o Samstundes er det eit krav at kommunen har hand om storre delar ev omr-åd ot. dersom. 7 staten skal kunna gje stonad til slik utbyggingo Av rein produksjonsindustri er det ~erre eit firma som har bygt i Knarrvik, og det er Reikerås Treindustri som. hausten 1965 flytta inn i eit nybygg på cao 650 m 2 0 Tek ein med skulane~ likningskontoret og kommuneadministrasjonen og verkstaden til BNT, vert det likevel ikkje s~ få arbeidsplassaro Ein må seia at det som er gjort i Knarrvik dei siste ~ra må reknast som ei investering i framtida o Med utbygt veg, vatn og kloakk og ordna eigedomstilhove skulle grunnlaget vera lagt for ei storre utbygging av bustader] industri og serviceinstitusjonar ed den plasseringa Knarrvik har reint kommunikasjonsmessig 1 skulle ein få arbeidsfolk fr~ ein ganske stor del av Lindås~ men serleg stor fbremon for folket i områda langs Osterfjorden vil ikkje utbygginga f3. for vegen gjennom Mundalsberget til Leiknestangen er bygto Heller ikkj e kan ein r-ekna med at det? med det dårlege sambandet ein no har 'I vil kunna koma f o.lk på F'Lat oy og Ho l snoy til godeo Her reknar ein i mellomtida med at Frank Mohn~ som har etablert seg pi Flatoy, vil ta inn det meste av den ledige mannl.:::gearbeidskrafta ein finn i dette området o ++-i -l-++-i- Det ein igjen og igjen kjem attende til i arbeidet med å skapa betre tilhove i området, er vegar og betre kommlmikasjonstilhove, både mellom dei einskilde delane av området

10 og frå området til Bergen. Det arbeidet NTK har utfbrt i hove det siste vil ein gå litt nærare inn på seinare, men det kan trygt seiast at det og i hogaste grad er turvande ed ei vidare utbygging innafor området. Fbrst og fremst utbygging av det vegsambandet som heilt vantar, men og ei utbetring og ombygging av det forelda og nedsletne vegnettet sin no må slita med dei fleste stader. Ein skal ikkje her ta opp i detalj alle dei krav som med god rett er fremma, men ein skal få ~emna dei anlegga kvar av kommunane har sett opp som nr. 1 i den gru::1ngjevne prioriteringa som kommunane la fram vår-en 1965 i hovø den veg- og kommunikasjonsplan som Hordaland skal setta 8PP for den næraste 10-års bolkcn ~ Austrheim Y~~_~~_e~~~~~e~~~_~~~_~~~~~~l! På oyane i Austrheim bur no vel 1500 menneske. Ved A kny ta Fosenoy'j over Ulvby og Bakkoy til Fonneslandet med veg og bruer vil omlag 1400 av dei, verta knytte til vegnettet direkte, resten indirekte. Dette prosjektet var med på fylket sin rasjonaliseringsplan av 1962 som hovedveganlegg. I sak 82/1963 har Hordaland fylkesting p~ nytt oppmoda om at anlegget må takast opp som riksvegsanlegg. Dette sambamdet bind kommunen saman. Det vil gjeva god bkonomi i skule- og rutetrafikken] utanom alle dei foremuner som vegsamband elles gjev når eit s~ stort område vert knytt til vegnettet. Lindås e Romarheim Bjorsvik. Her vil nemnda peika på at det var ein fbresetnad ved kommunereguleringa at denne vegen skulle koma i nzr framtid. Nemnda vil også peika p~ at der er fåre for fråflytting i distriktene dersom her ikkje vert vegutloysing. Det er difor eit rimeleg krav frå kommuna at denne vegen vert bygt ferdig utan stogg.

11 Veg gjennom Hundalsberget. ~;,_.- _._ "..._-,..._ _-~~-""..~ Også her var det fbresetnaden - og eit krav frå Hamre - i samband med kommune reguler-lnga at vegen må t t e koma straks. Det er ~ merka at denne vegen vil avlasta trafikken på riksvegen mellom Knarrvik og Sbreidet og også på den måten skaffa betre trafikktilhbve Knarvik - Fonnes. \legen må s j åa st som ein lekk av riksvegen mellom Knarvik og Romarheim (Bergen - Sogn). Ein viser til rasjonaliseringsplanen frå 1962 der det er peika på at det er turvande å få denne vegen for å få samordna rutetrafikken i distriktet..tas f jorden o -'egen Krossleitet - Mollandseid vil gjeva utlbysing for - eile indre Masfjorden,._~-~--'''''''' omlag 700 menneske, og heilo ~ommlillenvil då f~ saillanha~gande vegnett. Dette er av umåte- Leg stort verd for utviklinga Lnnan kom.nunen, både for nær-lng sltvet og sær-leg for den nye sku.l eor-dn i.nga, Hasf,jorden aman med Gu.l eri, har under planlegging ein ungdomsskule som ~ruleg vert lagd i ytre Masfjorden. DersoQ vegen Krossleitet - Mollandseid vert bygd, kan heile M~sfjorden ha dagleg skuleskyss til ungdomsskulen. Dette har særleg stor verdi or indre Has f jor-den, som elles m;9~ få innhysing til sine skuleelevar. --idare vil ein peika på at vegen Krossleitet - Mollandseid ert ein sambindingsveg mellom riksvegen Romarheim - Inste-.Pjord og riksvegen Duesund - Gulen grensa. Dette sambandet gjev ein særs god heilårsveg, då den vert liggjande langs fjorden i eit snbfattig terreng. :-år vegnettet til Duesund er ferdig om ca. / år 'i og trafikkauken gjer seg gjeldande slik at ferjesambandet Duesund - Sæveråsvåg er sprengt, vil Austfjordvegen med ferja Duesund- _~asfjordnes gjeva ei innkorting på ferjestrekkja frå 10 km. -il 1 km. nv attverande ubygd veg i Austfjorden er mesteparten i Lind~s, som ogs~ vil få stor nytte av denne vegen som utlbysing for folket i grendene der.

12 aelandc Bru Fosse - Krossnes (p~ Flatby) og veg over Flatby med ru over Hagelsundet til Knarrviko ~adbyo -tbygging av hovudline langs Radby til nordspeissen av bya - som der _~n ta mot brusamband fr~ Fosenby og ferdsla frå Fedje. FylkesvegsanI. Storheimstb - NbtlevAg vert ein del av denne hovudlina. Dei anlegga som her er gitt 1. prioritet må alle realiserast så snart som r~d er dersom tilhdva ikkje skal verta enno verre enn dei alt er, og det er berre el vona at dei nye utgreiingane som no er und er- arbeid for vegutbygginga i Hordaland og Sogn og Fjordane ikkje trengjer desse krava heilt attende. Det begynner etter kvart nesten å verta ~nflasjon i planar og utgreiingar på dette området. Sjblvsagt er det av stbrste verdi at styresmaktene får oversyn over trongen både på kortare og lengre sikt, men dersom det no tek alt for lang tid fdr dette utgreiings- og planleggingsarbeidet gjev seg utslag i verkeleg utbygging, vert det gamle ordtaket om at "kua doy r mens graset gror" sdrgjeleg aktuelt for store deler av det området det her gjeld. At ei utbygging av kommunikasjonane må til dersom ein skal koma vidare, går og fram av eit intervju som fagtidsskriftet Jernindustri har hatt med adm. dir. i Akers mek. Verksted og styremedlem i Distriktenes Utbyggingsfond Onar Onarheim. Her held Onarheim fram at "Den som idag klarer å skaffe seg et godt sted for bedriftsetablering i distriktene, vil om noen år kunne regnes blandt de heldige." I intervjuet der Onarheim kjem inn på dei mange problema ved distriktsutbygginga skal ein her til slutt berre få sitera eit avsnitt som lyder slik: "Hva kan og bdr myndighetene gjdre? Noe av det grunnleggende er kommunikasjonene. I visse strdk av f.eks. Nordhordland, Sogn og Fjordane, Nordmbre og Trbndelagsfylkene kommer man ikke utenom en sterk utbygning av veiene - samt også opprettelse av flyplasser på visse steder - for å få det helt ~rimære gruillilagfor en lbnnsom og vekstkraftig industriproduksjon. Der hvor grunnlaget for denne kommunika-

13 sjonsutbygningikke foreligger, m~ man p~ lengre sikt regne med befolkningsavgang - det er det like godt å se i bynene fbrst som sist." Arbeidet ved kontoret. Arbeidet ved kontoret har halde fram etter den arbeidsplanen som vart vedtatt p~ ~rsmbtet I samband med Omr~deplanleggingskontoret for Bergen og Hordaland o a) Få kl~rlagt resursar og naturlege fbremunar i området. b) Hj elpa kommunar, -.rerksemderog enkeltpersonar med p.l anlegging, igangsetting og utviding av verksemder. c) Driva publisitetsarbeid og sbkja kontakter med det fbremålet å få i gang nye industritiltak i området. d) Utarbeida og leggja tilrette nærmare oppgjevne utbyggingsprosjekt. e) Samarbeida med kommunane om ein aktiv tomtepolitikk~ slik at ein m.ao i tide sikrar seg og klargjer hbvelege industriog bustadtomter for framtidig industri- og bustadreising. f) Leggja tilhbva til rettes for ei auke i turtstnæringao + I samband med dette har ein i året teke opp 21 nye saker, samstundes som ein i stor utstrekning har arbeid med saker som ikkje har vor e avslutta året fbro Av desse siste var det ved utgangen av året 5 som ikkje vart avslutta, 3 var avslutta med positiv utgang og 1 med negativ utgang. Av dei 21 sakene som vart notert i det siste året] var 14 ikkje avslutta, 3 avslutta med positivt og 4 avslutta utan eller med negativt resultat då året gjekk ut. Seinare har enno ei sak fått ein positiv utgang, då O. Nilssen & Sbn underteikna avtalen om leige av fabrikklokala på Fonnes. I tillegg til dette har ein og arbeidd med ei heil rekkje andre ting som ikkje kan reknast som direkte saker, men som likevel har tatt mykje tid, tod. ein heil del såkalla PRarbeid, oppfblging av kartleggingsarbeid, synfaring i hbve mogeleg utleige av bygningar og klårlegging av tomtetilhbve for interessentar.

14 ~-ter innbyding frå Masfjorden kommune var tiltakssjefen saman med representant~r for Distriktenes Utbyggingsfond, =~byggingsavdelinga, Nordhordland Reiselivslag og asfjorden tiltaksnemnd på ei 3 dagars synfaring i Masfjorden, 2er ein så langt det var råd frå bil, fekk sjå det meste av -enne store kommunen. _ slutten av februar var tiltakssjefen tilstades på BYGG 1TT LANDrs landsmote i Oslo, og seinare på våren tok han -el i eit kurs i by- og regionplanlegging i Trondh6im. Arbeidsmengda ved kontoret har stadig vore aukande, og det syner seg no at NTK etter kvart tek til å verta meir og meir --jent som ein fast institusjon, der verksemdene utanfrå kan enda seg for å få saklege opplysningar om tilhova. 3it anna prov på at arbeidet har gjeve resultatar~ ser ein ~ at det no tek til å verta alment kjent både kva Nordhordland er og at det her er trong for eit krafttak i utbyggingssektoren. Samstundes vert Nordhordland no og rekna med som ein stad der ein verkeleg prover å gjera noko sjolv for å retta på tilhova, noke som igjen leider til storre interesse for området. -v dei sakene som er avslutta skal ein få nemna nr, 7/64, der NTK hjelpte til med å skaffa alle låna og r~dde til at Lindås kommune garanterte for eit 2, pr. lån på kr, 25,000~til ein bilverkstad på Mykin Ei tilråding som kommunen folgde. Om denne saka skal ein og få nemna at ho f6rste gongen vart notert 19/ og at ho ikkje vart avslutta for i november Sak nr. 9/65 galdt sp6rsmålet om kjop av eit omrade på 600 da i Knarrvik ved å nytta statens grunnkjopsobligasjonar. Her tok NTK saman med formannen i Lindås kom. tiltaksnemnd og Lindås kom.ing.kontor opp tingingar med grunneigarane, og kom fram til ein avtale om bruken av obligasjonane og om prisen. Denne avtalen vart så lagt fram for kommunen som i mote den 1/12/65 einstemmig gjekk inn for å nytta dette tilbodet og å sokja om å L~ nytta statens grunnkjopsobligasjonar til kjopet. NTh hadde samstundes folgt saka opp i kommunaldepartementet og i Utbyggingdavdelinga som og hadde representantar tilstades på formannskapsmotet der saka vart lagt fram. Kjopesummen var her omlag 1 ~8 millionar kroner,

15 s.acnncnc ~i sak av noko anna karakter var sak nr. 10/65 som galdt eit orienteringsmote so.. ij'i'l sj<::1.in, t ti -;» L "K1"".rr;-H: den ~6/10/65 for.j\~iclj't.- st or t i n i i Hor-daLand. -tanom stortingsmennene og styret i NTK var ordforarane og varaordforarane i dei kommunane som ligg i Nordhordlandsregionen innbedne saman med konsulent Mollestad frå vistriktenes Utbyggingsfond og fylkesreguleringsarkitekt J. JervelI Pettersen frå Utbyggingsavdelinga saman med områdeplanleggar Audun Bugjerde.?å motet der alle stortingsmennene så IlO3rsom to motte~ gn tiltakssjef F.W. Henrikssen ei orientering om Nordhordlandsregionen? formannen i fylkesvegnemnda ordforar Sam. Lervåg ei utgreiing om kommunikasjonsproblema og fylkesreguleringsarkitekt J. JervelI Pettersen ei orientering om regionen sett frå ein planleggars synspunkt. Etter dette f8kk kvar av ordforarane hov e til eit innlegg om de ira kommunar og dei spesielle problema ein hadde å slita med. Det kan nok henda at motet fekk noko slagside med for mykje vekt på kommunikasjonsproblema? men ein vil likevel tru at stortingsrepresentantane fekk eit ganske godt oversyn over dei problema som må loysast om ein skal kunna venta noko framgang i tida som kjem. Sak nr. 14/65 galdt utviding av eit gartneri på Lindås, der NTK rådde til at kolnmunen garanterte for den eine halvparten av eit samla 2.pr. lån på kr ,- med garanti frå Distriktenes Utbyggingsfond for den andre halvparten. Denne garantien vart også gjeven både frå kommunen og D.U.F. +-r+ Ein vil til slutt nemna nokre ord om den saka som har stått, og framleis står som ei hovudoppghve for kontoret å få loyst, nemleg skip inga av eit fast samband mellom Nordhordland og BergenshalvOya. Som dei fleste no kjenner til kontakta NrK våren 1965 general Sverdrup) leidaren for eit av verdens stor ste konsulentfirma i anlggsbransjen J Sverdrup & Parcel and Associates, som kunne fortelja at det til no ikkje nokon stad i verda var bygt ein flytande forankra rayrtunnel under havflata. Ein har heller ikkje til no fått vet a noko som skulle tyda på at denne konstruksjonen er akonomisk gjennomfarleg på

16 så store djup som det her gjeld. Under den vidare kontakta med gen. Sverdrup 9 vart det avtalt at ein skulle ha eit mote med han i Oslo i juli. På motet ga Sverdrup uttrykk for at han meinte at dette var eit interessant prosjekt og at han ville gjera nokre overslag over kostnadene ved ein del kon st ruk sj onar. Tilst8.des var og siv. ing. Harald Mbyner frå Prosjektering A/S. Mbyner har i fleire år vore ansatt hos Sverdrup i USA og det vart bestemt at Prosjektering A/S skulle vera kontaktledd med Sverdrup og legga til rette ein del grunnlagsmateriale for berekningane. I samband med innsamlingane av data om tilhbva, vart det meir og meir klårt at ein burde prova å nytta undervatnsneset utafor Klauvneset~ Klauvskallen~ som fundament for konstruksjonane. Det fall. naturleg at brua då måtte koma over til Krossneset på Flatoy. For å få 12rare greie på kva materiale botnen besto av, kontakta NTK geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og Forsvarets Forskningsinstitutt avdeling for Undervannskrigforing i Horten. Ved dei provane ein då fekk utfort fekk ein prov for at Klauvskallen var fast fjell. Ein fekk og botnen fotografert og tatt profilar som synte at det skulle vera plass nok til storr e fundament. For å få veta litt om straumtilhova, fekk NTK med hjelp frå fleire hald t foretatt ei måling av straumen i fjorden. På eit samrådingsmote i Knarrvik den >i8 o o.esembe r vart så. det materialet ein var komen fram til lagt fram? samstundes som det vart lagt fram eit framlegg til loysing av sambandet over Salhusfjorden. Ein vil her ta med den meldinga som vart sendt ut frå dette samrådingsmbtet :,lo

17 Det vart så sbkt om ekstralbyvingar til dette forprosjektet etter ei fordeling med kr, 3722 pr, ibuar, Dette ga då, Folketal pro 1/1-1965" Austrheim Lindås M2..sfjorden Meland Radby , 8~-4 1, L~, 326 II n il il kr, 60350~- t II " " " I 6,363)- I 8 o c930?- Tilsaman; kr, ,- ~- j. Av kommunane er det no berre Austrheim som ikkje har bevilga s~n delo For ikkje å tapa for mykje tid har NTK likevel sett seg nod t til å setja i gang arbeidet illeclforrrosjektet, og ein reknar med at dette vil kunna leggjast fram i juni/juli i år, Eit avgjerande spbrsmål for bygging av bru, er kor sterk straum det er i fjorden, og NTK har difor no g2.tt sterkt inn for å få dette nærare undersbkt, Fr;'). Universitetet i Bergen har ein fått låna eit 2.V dei måleinstrumenta som Chro Hichelsens Institutt har utvikla for å måla straumar i haveto Desse instrumenta målar straumen og retningane med jamne mellomrom over lengre periodar, og hbver såleis godt til dette fbremålet, Universitetet har og vore så imbtekomande at dei og har foretatt utlegg ing av flytebbye og instrument utan kostnad for NTKo Det einaste ein har hatt utloger til, er samansetting av Ln st r-umerit.e t, eit spesialoppheng på flytebbyen og leiga av motorbåt når det ikkje har vore mogeleg 8. nytta Universitetet sin 'båt, Alt i alt små kostnader i hbve til den verdi desse målingane har for det vidare arbeidet, Parallelt med straum-målingane har ein sett i gang vindmålingar c Desse ve rt tatt fr~l f cr ja mellom Salhus og Frekhaug ein gong for dagen, På OPPIlL,C' -~=a frå NTK og kommunane held no Hordaland Vegkontor på med overslaget over kostnadene ved bru og vegsambandet Holsnby-Flatoy-Knarrvik~ og dette vil truleg kunna

18 leggast fram saman med forprosjektet. For å letta arbeidet med dette har Meland kommune etter tilrådiil.g frå NTK vedtatt å få utarbeidd kart i må.lestokk 1 o "' 000 over F'I al.oy S 2 snart som råd er. Ein reknar med at dei forste kopiane av kartet vil vera ferdige i mai månad. Alt i alt vil ein seia at NTK nesten alle stader har mott velvil j e i have denne saka. Det hal' heller ilzkje vore S3. vanskeleg å få folk overtydde om at loysinga av dette prosj ektet ikkj e berre har betydning for Nordhordland ~ men at eit fast samband her og i hagaste grad vil vera med på å skapa eit betre samband mellom Bergen og Sogn. Styret i Nordhordland Tiltakskontor er (tifor overtydd C;::, at det vil vera av storste verdi at denne saka vert loyst så snart som råd er~ og ein vil også i dette året legga vekt på arbeidet med dette. Alversund april <::»<>: /' /~;.?øv!/ /!;i.~(;id/'/c/" Finn \'1[.._- i Henrikssen tiltakssjef,

19 DESSE HAR BETALT IvI2DLEHSKONTINGENTFOR 1965? Austrheim kommune Lindås \I JVIasfjorden Hadoy Alversund Sparebank Manger Sparebank Kvinge Hobelverkstad. Skogen Mobelfabrikk Aasg~rd M6belfabrikk LN.D.L. Nordhordland Kraftla~ Mobelproduksjon " Il Kr o 3.944~ti ~ti 4.000?- ti ,- II 200~ti 200? ?- ti \I 200~- " " 200?- " ~.... _-----_.- Kr. 34 o 144 ~- mmmmmrnmmmmm... '1l

20 N O R D H O R D L A N D T I L T A K S K O N T O R ~elding frå samrådingsmotet i Knarrvik vedk~mmande brusamband Iver Salhusfjorden. Laurdag den 18. desember 1965 vart det etter innbyding frå No rdho rd.land Til t9jcskontor halde ei t samr åd i ng srnote i Kriar-r-vi.k, der ein la fram resul 't at a.av det arbeidet som til no har vore utfort. Utanom representantar frå styret i Nordhordland Tiltakskontor og disp. siv.ing. Harald lvioynerfrå konsulentfirmaet Prosjektering Als, var desse innbedne representantane til stades~ Fylkesordf. ordf. i Meland koitlmune,olav Åmdal, ordf. i Lindås kommune,nils Herland, ordf. i Radoy kommune 9 Vilhelm Kartveit, overing. ved Hordaland Vegkontor,G.F. von Krogh, II ti il il, Josef Martinsen, konsulent ved Utbyggingsavdelinga 9 Sverre Mollestad, Fylkesreguleringsarkitekt Il,J. Jervell Pettersen, f'o rmann i KornmunLkae jon sutv a.l.ge t i Bergen, Wilhelm Haa.l.and, dir. i Bergen-Nordhordland 'I'r-af i kk l.ag,oddvar Johannessen, avdelingsing. i Åsane kommune,iv1.lundekvam, komoing i Lindås, Oddvar Sæter. tilotetsom byrja kl , vart leida av styreformannen i Nordhordland Tiltakskontor, lenstil.olav Jordal. Etter å ha opna motet, ynskja Olav Jordal dei frammotte representantane velkomen, og ga ordet til siv. ing. Harald Moyner~ Moyner deira ga ei utgreiing side, sida dei i om det sumar, arbeidet som etter avtale hadde vore gjort med Nordhordland frå Tiltw{skontor, byrja på dette arbeidet. Etter å ha nevnt ein del om dei konsttilksjonane som har vore på tale for å kryssa fjorden, nemleg~ l) Hengebru 2) Flytende tunnel og 3) Pontongbru, gjekk Moyne.r nærare inn på pontongbru eller flytebrulmnstuksjonane. Av pontongbruer er det bygget ein heil del, frå små og enkle bruer til storre kryssinger over vatn. Ei av dei meire kjente bruene er br-ua over Lake Washington ved Seatle i U.S.A. Dette er einskilte pontongane har ei ei ca. 2,4 km, lang pontongbru, kor dei bredde på 18 m og ei varierande lengde frå 35 til 115 m. Det er her arrangert ei 60 m brei seglopning ved bruk av ei bevegeleg pontong, og eit segllop for mindre båtar inne ved land. Dette er 60 m breit, med ei fri hogd på ca. 9 m..1

21 2 30vedseglopninga er berekna på å ldxrrnaopnast på ca. l~ min. ved å trekka den flyttbare pontongen in i ein tilsvarande pontong på den andre sida. 3eile denne brua er forankra med stag til bunnankereo Si anna bru som det er spesiell grunn til å merka seg, er ei pontong- 'ru som vart bygt i Tasmania over Derwent elva ved byen Hobart. Seglopninga er her arrangert som ei loftebru på den eine sida. nontongbruu som lcnytter sejljil denne er ikkje tqrakra til botnen, 3.en utgjo~i s~sjol v ein stiv konstruksj on ved al?-en ~r danna som ein tre-leddsbue, det vil seia samansatt av to faste halvdeler ~ed ledd i kvar ende. 3uen ilspenner li i mot straumretninga i elva. På den andre sida tar den og opp straumkreftene i den andre retninga, ved skifte av tidevatnet. ~enne bruas totale lengde er omlag 1200 m 9 medrekna loftebru og på- _joyringer. 3rua var ferdig bygt i 1944, men trafikken auka raskt etter at brua art opna, og i 1955 vart ho fot lita til å greia trafikken tilfredsstillande. Så tidleg som i 1946 vart det valgt ei nemnd som skulle bearbeida ~ye bruprosjekter. Dette resulterte i ei fast hogbrtl som vart opna i mars Det er her eit hovedspe~n på ca. 95 m, som gjev ei seglpning med breidde ca. 75 m og ei fri hogd på ca. 45 m. Omkostningane med ei pontongbnl med ei loftebru i den eine enden vart og berekna, og funne nolco billegare enn hogbrua. Då botntillioila ga hove til bygging av ei fast hogbru vart dette likevel valgt. ~et aktuelle prosjektet. et prosjektet ein til no er blitt ståande med, er ei pontongbru ~ed loftebru for seglopning. 3eile brua er tenkt lagt frå Klauvneset i Åsane til Krossneset på Flatoy. Loftebrua for seglopninga er tenkt plassert ved brufestet på Klauvneset. Dette på grunn av at ein her har ein spesiell form på botnen, TI auvskall en, eit nes under vatnet som st.i kke r ei t par hundre meter ut i fjorden i retning av Flatoy, med ei djupne ytterst på m. For den storste delen av traceen er det så stort djup ( ca. 540 m.) at det er utelukka å byggja pillarer ned til botnen. Det store djupet gjor det og i hog grad vanskjeleg og kostbart å laga nokon =orm for forankring. På Klauvskallen er det ikkje djupare enn at ein kan. byggja opp stotter frå botnen. Difor er det her tenkt bygt ei loftebru med ca. 00 m spenn, og med så hoge tårn på kvar side at brua kan loftast ~il ei fri hogd på minst 41 m. Over det djupaste partiet er det ternet ei flytebru. Denne er tenkt satt saman av to lange buete seksjoner som er samankoplet ved eit _edd../.

22 3 ~var bue er satt saman av mindre seksjonar på ca. 30 meters lengde, som igjen er forspent saman til ei samanhengande stiv eining. På den ffi~dresida av kvar bue er det og eit ledd. For den nordre elen er det eit ledd ved opplageret på Flatoy. For den sydlege delen er det eit ledd ved opplageret på det fundamentet for loftebrua som vert bygt ytterst på Klauvskallen. Leddene på endane av flytebrua er utforma slik at brua kan heva og senka se(2;med tidevatnet. Siv.ing. Moyner meinte at det på det noverande tidspunkt ikkje hadde noko for seg å koma med lause antydningar om kva ei slik bru ville kosta. Til det hadde ein arbeid for lite med saka meinte han. Ein hadde skrevet til 'Tasmania og spurt etter data om brua der, men d-et var enno ikkje kome noko materiale. 1)et ein til no har kome fram til er samla i ein forste rapport til Jordhordland Tiltakskontoro Dette var det forste steget på veg moi; utarbeidinga av eit forprosjekt. 7idare hadde Prosjektering A/S fått arkitekt Bjarne Thorup til å utarbeida ei perspektivskisse av brua, omlag slik som ein hadde tenkt seg ho ville koma til å sjå ut. Dersom det vart aktuelt å gå vidare, meinte Moyner at det neste skrittet på vegen ville vera å få ei teknisk-okonomisk bearbeiding av prosjektet. Dem~e ville då gå ut på folgjande~ l) Vurdering av behovet for brua. 2) Unde r sok j a ko r-le i s ein reint tejmisk kunne Loy sa bygginga av brua. 3) Undersokja kva det omlag vil kosta å byggja brua. 4) Finna ut kva driftsutgifter og inntekter ein kan rekna med i åra frametter - eller leva innsparing brua ville fora med seg, det vil seia rentabiliteten av brua. Det var disse undersokingane ein samanfatta til ein rar-port som då gjerne vart kalla eit "f'o r-p roej ekt " I forste omglli~gvil forprosjektet gje eit grunnlag for å vurdera om ein vil gå vidare med arbeidet, eller om heile prosjektet verkar okonomisk usundt - og at det ikkje kan seiast at det har andre verknader som kan veia opp dette. Sjol i eit slikt tilfelle vil eit forprosjekt ha sin verdi, og som dokument. Dette avdi krava til vegtransport er raskt auk ande, noko som gjer at bruprosjekter som tidlegare var rekna for umulege eller okonomisk usunde, ofte må takast opp til ny vurdering. I ei t slik t tilfelle kan ein gå t i Lbake til det tidlegare utf'o r-te forprosjeldet, justera grwmlaget for kalkylane og sjå om tida er inne til å saka opp igjen. Dersom ein meiner at forprosjektet gjev grwmlag for å gå vidare med saka, kan det leggast fram for dei forskjellege instansane som skal uttala seg i saka - som Vegvesenet, Havnedirektoratet, Marinen og andre skipsfartsinteresser-, t-uristorganisasjoner og liknande, for å få deira syn på saka, og kva krav som vil verta stilte til utforinga. Desse forskjellege krava må ein så prova å samordna, justera planane tilsvarande, og eventuelt ta opp tingingar om dispensasjon frå enkel te av dei. Dei justerte planane må så bearbeidast vidare med tanke på den telmiske gjonomforinga og omkostningane med dette. På grunnlag av desse dataene kan ein så utarbeida ei sikrare finansieringsplan og ei bedre oversikt over kapitalbehovet. Skal ein reisa kapital må ein i alle hove ha gode gjonomarbeidete planar og overslag

23 - 4 - = forste omgang skulle det antageleg vera nok å bearbeida prosjektet =-eire teoretisk og utarbeida p'lanane etter dette, slile at ein har ~lag nok til å be om uttalelser frå Vegvesenet, Havnedirektoratet -.s.v. :=:-terat siv.ing. Moyner hadde svara på ein del tekniske sporsmål konstruksjonen, fekk overing. G.~. von Kr~h ordet til ei.:rientering om trafiklrntvjj/clingamed ferjene Steinsto/l~arrvik og :::alhus/frekhaug. 3tter dei prognosene Vegkontoret hadde utarbeida ville ein på ferjest r-ekn.i nga Steinstol\l'larrvik frakta omlag motorvogner i =-970. Dette under den forutsetning at ein i desse åra fekk den same 3Li~ninga i trafikken som ein har hatt i dei seinare åra, nemleg =-8 jo pr.år. Gjel-elein vidare fram til 1972 med same stigning, ville 2in for denne ferjestrekninga koma opp i nærare motorvogner. -em'le auken i trafikken kunne ei.n relma for terrunelegsikker dersom 2in hadde tilstrekkeleg ferjekapasitet. For ferjestrekninga Salhus/ ~rekhaug hadde ein ikkje noya~tige prognoser~ men ein måtte vel her -:w."lyla rekna med at trafi1;:keni 1972 ville vera komen opp i omlag motorvogner pr. år. =~lsaman ville dette utgjera omlag motorvogner i ersom det då kom ei bru som dekka begge desse ferjesambanda, ville :::ettet emme Leg sikkert fora med seg ei stigning i trafikken på frå 50 til 80 %, og denne ville etter dette auka til ein stad mellom og motorvogner pr. år alt det forste året etter ::ruopninga. -on Krogh streka vnder at dette var realistiske tal, men at dei =-rognosane Vegkontoret hadde sett opp for stigninga i ferjetrafikken, sku.l.le leggjast til grunn for å berekna kva som måtte gjerast for a auka ferjekapasi teten, og at ei.n ved kalkylane av brua måtte rekna =-eir forsiktig. = den lo års perioden ei.nno gjelde inn i måtte det investerast store ~ummar i ferjer og ferjeleier, dersom ein slm_lle greia å halda :::olgjemed auken i trafikicen. Det var difor av stor ste betydning at ~in fekk brusporsmålet utreda så snart som råd var, slik at ein :'~ckj 'J f ekk store feildi sponeringar, sa overing. von :Krogh. =ette vart også sterkt unde r-st r-eka av overing. J. Martinsen, som og ='::ominn på at det måtte se t t.as t inn dobbeldekka ferjer på -s-tre}u"linga... teinsto71=narrvik dersom ein skulle halda kapasi teten i samsvar med -ehovet. - " - ira Oddvar Johannessen opplyste i sitt innlegg at ei bru over :::alhusfjorden ville fora til at all bå t tr afi kken ville verta lagt ~ed for denne delen av området. Ein ville og få ei mykje sterkare ~tnytting av bussmateriellet enn ein hadde no. II./.

24 - :; - :-;yret i Nordhordland Tiltakskontor hadde hatt mote tidlegare på ~agen, o~ der hadde ein gått inn for å gje denne til- -:-adinga til dei interesserte kommunane. Firmaet Prosjektering Als, Oslo, får i oppdrag frå Nordhordland Til t.ak skon to r å utarbeida dei f'o re buande tekniske og o konouu ske bere1.eningeme (for-prosjekt) for ei t brusamband over Salhusfjorden frå Kl.auvne se t i Åsane til J(rossnes på F'l.a to y, Berekningene skal vera utforlege nok til at dei kan dann a grunnlag for finansieringsplanane og for tingingar med dei instansar som skal godlcj erma planane o Hordaland Veglwntor vert oppmoda om å utarbeida f'o rebuande planar og Js:ostnadsoverslag for sambandet HOlsnoy-Flatoy-::narrvik med hensyn på eit vidare brusamba.nd over Salhusfjorden. 3. Finansieringa av forprosjektet~ a) Prosjektering Als skal utf'o r-a forprosjelctet for ein kostnad av maksimun kr. 60,00o,-, ~) Desse kr ,- vil ein råda til vert gjeve som ei ekstra bevilgning frå dei interesserte kommunane til Nordhordland Tiltakskontor etter same fordeling som no vert brukt i dei ordinere Lcyva ngane til kontoret - fordeling etter f'o Lket a.let, Sporslilålet om ei anna finansieringsform vil verta tatt opp seinare e \t = or'd eki.f t.o t som fylgde kom ein inn på dei ymse sidene ved saka, og på den vegen ein måtte folgja ved det vidare arbeidet.frå alle hald vart det pe i.kt på at dette no måtte unde r-sbkas t TI. ærar e, sl i.k at ein f'ekk veta leva ein hadde å halda seg til 9 og at dette måtte gjerast så snart som råd var. Ordskiftet slutta i aemj e om at fr81nlegget frå Nordhordland fj1iltakskontor var de t rette dersom nok o elcu.lle verta gj ort. Nordho rd Land Tiltakskontor, 21. desember =c::" )/;/)/" ~/ -Æ:u~ 1"/. ø~.. ~.9l-/L Finn W. Henrikssen tiltakssjef.

25 \ \ \ ', '. i \

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

anger Olav Jordal Mons Aasgard " Georg Eknes

anger Olav Jordal Mons Aasgard  Georg Eknes N O R D H O R D L A N D T I L T A K S K O N T O R Å r s m e l d i n g 1967. Oversyn over arbeidet ved Nordhordland Tiltakskontor i tida frå forrige årsm6te som vart hal de 29. april 1967. I meldinga vil

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

2015/396-7. Høyring - "Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet"

2015/396-7. Høyring - Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Saksutgreiing ved avd.landsk.ark. Anny Bastesen

Saksutgreiing ved avd.landsk.ark. Anny Bastesen OS KOMMUNE HOVUDUTVAL FOR TEKNISK SEKTOR Bygningsradet Sak Dr. 0147/92 M0tedag 03.09.92 Arkiv nr. /L12/ Jnr. 01132/90 Saksutgreiing ved avd.landsk.ark. Anny Bastesen FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSF0RESEGNER

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/01161-021663/00 Saksbeh.: Astrid Fjose Arkivkode: L12 Saksnr.: Utval Møtedato 0210/00 Formannskap/ plan og økonomi 14.12.00 0002/01 Kommunestyret 15.02.01 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området.

FELLESFØRESEGNER 7 Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å taka vare på eksisterande vegetasjon i området. ØRSTA KOMMUNE - REGULERINGSFØRESEGNER side: 1 av 1 1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrenser. 2 Arealet innanfor desse grensene er regulert til: Byggeområde: Område A til L for forretningar,

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Februar 1955 GRENSER OG GRENSEMERKE MELLOM EIGEDOMAR

Norsk etnologisk gransking Februar 1955 GRENSER OG GRENSEMERKE MELLOM EIGEDOMAR Norsk etnologisk gransking Februar 1955 Emne nr. 48 GRENSER OG GRENSEMERKE MELLOM EIGEDOMAR Med denne lista vil vi freista å få greie på dei nemningane ( benevnelsene ) som bygdemålet frå gamalt nytta

Detaljer

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12): Endeleg vedtak i Fylkestinget likt

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

Nordhordland ein kommune 2020?

Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020? 1 Innhald 1. Nordhordland

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer