Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter"

Transkript

1 Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Årsplan del 1 og

2 Innhold Innledning 3 Del 1 Oversikt over ulike planer 5 Verdiplattform 6 Visjon 6 Motto 6 Verdier 7 Læringssyn 8 Barnesyn 8 Kollegasamarbeid 8 Foreldresamarbeid 9 Barns læring i barnehagen 9 Mangfold og likestillingsarbeid 10 Fagområdene 11 Samarbeidsformer 15 Fødselsdager 17 Personalsamarbeid 17 Barnehagen som kulturarena 17 Dokumentasjon 18 Observasjon 18 Tverrfaglig samarbeid 19 Del 2 Dagsrytme 21 Personale 22 Årshjul 23 Utviklingsarbeid 24 Pedagogisk profil 25 Språk 26 Fysisk aktivitet 28 Sosial kompetanse 30 Barns medvirkning 31 Ikt 31 Forventninger 32 Vurdering 33 Overgang barnehage skole 33 Naturgruppen 35 Adresse, tlf., mailadresse, hjemmeside 36 2

3 Innledning Alle barnehager skal utarbeide en årsplan, Ramsøy barnehage velger å ha årsplanen delt i del 1 og del 2. Del 1 inneholder generell informasjon, innholdet her vil være likt over flere år. Først i 2018 vil denne delen revideres. Del 2 av årsplanen er mer «ferskvare» og skal si noe om det pedagogiske arbeidet kommende år. Denne delen utarbeider personale og ledelse hvert år, årsplanen blir fremlagt for samarbeidsutvalget og endelig godkjent hver høst. Det er barnehageloven som fastsetter overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold. Barnehagen er åpen alle hverdager fra kl til kl Historikk om Ramsøy Ramsøy er en liten øy vest for Askøy, med omtrent 220 innbyggere. Øyens navn har man hevdet kan komme fra plantenavnet "rams" (skogløk) eller av mannsnavnet "Rafn" (Ravn). Man har også gjettet på at navnet egentlig har vært "Rafnangrsøy", fordi øyen tidligere kan ha tilhørt Ravnanger-gården. Øyen har mye historie. Den ble landfast med Askøy i Under den andre verdenskrig bygget tyskerne et forsvarsanlegg på Ramsøy. I dag kan vi se rester av dette der hvor barna nå har leirplass. Like i nærheten av barnehagen ligger det også et båtvrak på ca. 25 m dybde. Det er rester av båten Spring som forliste her i I dag trekker den til seg dykkere fra fjern og nær. Det er derfor ikke sjeldent at barna i barnehagen får se dykkere like utenfor gjerdet til barnehagen. Ramsøy har tradisjonelt vært en utpreget fiskerbygd, så sent som i 1975 drev 20 menn ennå med ringnot. Det er fremdeles noen som driver med fiske på Ramsøy. Når fiskerne kommer inn til Ramsøy er det spennende for barna å gå ned til sjøen og se på dagens fangst. 3

4 Årsplan del 1 Alle barnehager skal utarbeide en årsplan, årsplanen skal ha flere funksjoner. Den skal være et arbeidsredskap for personale og den gir et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Den er grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. Den gir informasjon om det pedagogiske arbeidet til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte. Ramsøy barnehage vektlegger at årsplanen skal gi informasjon til foreldre/foresatte og andre interesserte. Årsplanen skal si noe om Ramsøy barnehage sine verdier og pedagogisk ståsted. Overordnede mål for barnehagen finner en i barnehageloven, disse er utdypet i rammeplanen. I henhold til Lov om barnehager skal alle barnehager arbeide etter Rammeplan for barnehager. Rammeplanen angir mål og beskriver hovedelementer i barnehagenes virksomhet. Askøy kommune har også sin egen lokale rammeplan. Formålet med denne er å få et lokalt tilpasset redskap som skal sette en minstestandard for det pedagogiske innholdet i Askøybarnehagene. De ulike planene bygger på hverandre og gir til sammen en god oversikt over innholdet i barnehagen. I tillegg har vi utarbeidet og utarbeider hele tiden flere tilleggsdokumenter, disse sier mer om det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Disse arbeidene finner du lett tilgengelig som brosjyrer i barnehagen, og på barnehagens hjemmeside. De ulike dokumentene er et godt arbeidsredskap for personale og gir god informasjon til andre. 4

5 Oversikt over ulike planer Barnehageloven Rammeplanen Barnehageloven har fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold. Gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver Lokal rammeplan for Askøy kommune 4 årig Handlingsplan Formålet med en lokal rammeplan er å få et lokalt tilpasset redskap som skal sette en minstestandard for det pedagogiske innholdet i Askøybarnehagene. Gir god oversikt over våre mål og satsingsområder frem til årig Handlingsplan Årsplan del 1 og 2 Maritimplan Månedsskriv Gir en mer detaljert oversikt over mål og satsingsområder kommende barnehageår. Plan for det pedagogiske arbeidet gjennom hele året. Planen skal godkjennes av Samarbeidsutvalget, og evalueres sammen med foreldre på foreldremøte hver vår. Sier noe om hva, hvordan og hvorfor vi jobber med satsingsområdene våre knyttet opp til vår maritime profil. Satsingsområdene våre er språk, sosial kompetanse og fysisk aktivitet. Et informasjonsskriv med tema for hver uke, viktige datoer og annen informasjon til foreldre Ukeplan Mer konkret informasjon om innhold i uken Plan for uken legges ut på hjemmesiden hver fredag eller mandag. Den henger også på tavlen i garderoben til hver avdeling Disse dokumentene vil gi oss mulighet til å vurdere om det arbeidet vi gjør leder oss mot de mål vi har satt oss. 5

6 Verdiplattform Ramsøy barnehage er en kommunal barnehage, vi jobber etter Askøy kommune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT. I årsplanen sier vi noe om hva disse verdiene betyr for oss som barnehage. Vi presenterer vår visjon, vårt motto og vår verdiplattform samt hva denne betyr for oss i praksis. Verdiplattformen sier hva vi vektlegger når det gjelder læringssyn, barnesyn, syn på kollega- og foreldresamarbeid. Vår verdiplattform tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og Lov om barnehager. Personalet forplikter seg på innholdet, samarbeider og gjør sitt for at plattformen blir virkelighet og utviklet videre. I Ramsøy barnehage henger visjon, motto, verdier og verdiplattform nøye sammen. Visjon Askøy kommune har sin egen visjon, denne er noe alle ansatte i kommunen plikter å arbeide etter. Den er som følger: Vi er en barnehage som vektlegger å gi barn og familier vekst og utvikling og vi ønsker å være tett på barna og familiene, og skape en varm atmosfære som gir barna gode hverdagsopplevelser. Motto Ramsøy barnehage har i tillegg sitt eget motto, det er som følger: Vi ror i samme båt mot nye horisonter For Ramsøy barnehage betyr mottoet vårt at vi som personale skal samarbeide godt, vi ser på nye utfordringer og mål som muligheter, utvikling og forbedring. Det skal være rom for refleksjon og diskusjon, men vi står samlet om de endelige valgene. Vi skal etterstrebe ett tett samarbeid der personalet blir inkludert i planlegging, gjennomføring og vurdering. Foreldre og foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Vi skal lytte og ta foreldres meninger på alvor og sørge for at de får medvirke til barnehagens utvikling. Et velfungerende samarbeid mellom personale og foresatte vil legge et godt grunnlag for barns trivsel, læring og utvikling. Personale skal være lydhøre og observante overfor barnas ulike innspill. Når vi viser respekt og tar barns ytringer på alvor, vil barna erfare at de har en reell innflytelse i hverdagen. 6

7 Verdier Ramsøy barnehage tar utgangspunkt i Fagavdeling barnehage sin handlingsplan når vi konkretiserer verdiene. Verdiene sier noe om hvem vi er og hva som er viktig for oss. Verdiene er med og bestemmer hva vi gjør og hva vi sier. Våre verdier er styrende i all kommunikasjon med barn, foreldre, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Raus betyr for oss: Vi ler og viser glede sammen Vi er løsningsfokuserte og imøtekommende Vi deler og gir av oss selv Interessert betyr for oss: Vi tar ansvar for egen motivasjon og utvikling Vi møter det enkelte menneske med respekt og et åpent sinn Vi er lojale mot felles bestemmelser Modig betyr for oss: Vi viser relasjonelt mot, det betyr for oss å være varm og omsorgsfull, samtidig som en er tydelig og direkte Vi våger å ta beslutninger Vi tror på egen kunnskap og våger å dele Kompetent betyr for oss: Vi har kunnskap om barns læring og utvikling Vi reflekterer over egen praksis som gir endring og utvikling Vi har yrkesstolthet 7

8 Læringssyn I Ramsøy barnehage mener vi barn lærer ved å: Bli sett av en kompetent voksen Få mulighet til å medvirke Leke og være aktiv i samspill med barn og voksne Få oppleve mestring Få god omsorg og oppleve trygghet og tillit Eksempler på praksis: o Vi roser barna for det vi vil se mer av o Vi er delaktige, inspirerende og støttende i alle hverdagssituasjoner o Lytter til barna og følger deres initiativ o Vi har gode og forutsigbare rutiner gjennom dagen o Vi lager lekegrupper, skjermer leken og legger fysisk til rette for lek Barnesyn I Ramsøy barnehage mener vi at barna: Er unike med egne meninger og synspunkter Er sosiale, utforskende og nysgjerrige er likeverdige, med rett til å påvirke sin hverdag mestrer og kan når de får mulighet Eksempler på praksis: o Barna får bekreftelse o Vi jobber systematisk med sosial kompetanse gjennom «steg for steg», i hverdagssituasjoner og i barns lek o De voksne tar ansvar for gode relasjoner, mellom barn-barn og voksenbarn o De voksne er støttende og gir utfordringer i forhold til mestringsnivå o Vi gir alle barn et tilpasset tilbud uavhengig av funksjonsnivå og kulturell bakgrunn Kollegasamarbeid Som kollega i Ramsøy barnehage skal jeg: Være samarbeidsvillig og løsningsorientert Respektere regler, bestemmelser og mine kollegaer Være hjelpsom, positiv, engasjert og ansvarsbevisst Være lydhør overfor mine kollegaer Eksempler på praksis: o Dele av kunnskap og ideer o Søke og gi veiledning o Sette seg inn i barnehagens regler og planer og være lojal mot disse o Gi konstruktive og konkrete tilbakemeldinger o Vi tar hverandres meninger på alvor 8

9 Foreldresamarbeid Som ansatt i Ramsøy barnehage skal jeg: Være lydhør og åpen for tilbakemeldinger fra foreldre Være ansvarlig for å skape en god relasjon til foreldre Være opptatt av å oppsøke og gi foreldre god informasjon Være engasjert og har kunnskap om hvert enkelt barn Legge til rette for foreldremedvirkning Eksempler på praksis: o Tar imot ris og ros på en konstruktiv og profesjonell måte o Vi er løsningsorienterte, interesserte og viser respekt for foresatte o Tar oss tid til å lytte, være godt forberedt til samtaler og møter. o Følger rutiner for klager o Gjennomfører brukerundersøkelse Barns læring i barnehagen Barnehagen er første trinn i barnas utdanningsløp. Barnehagen ble i 2006 overført til kunnskapsdepartementet. I barnehageloven står det følgende om barnehagens formål: 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling( ) (Barnehageloven 1 Formål). Den helhetlige og integrerte tilnærmingen som karakteriserer barnehagens virksomhet, ivaretas i formålet blant annet gjennom begrepene omsorg, lek, læring og danning. I Ramsøy barnehage legger vi vekt på følgende i disse grunnleggende begrepene: OMSORG: Barna skal få oppleve varme og kjærlighet i barnehagen. De skal utvikle solidaritet med de andre barna, innlevelse i andre menneskers situasjon vil bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse. Barna i Ramsøy barnehage skal oppleve selv å få omsorg, men også selv å kunne utvikle og gi omsorg og 9

10 nestekjærlighet til andre. De voksne i barnehagen har ansvar for en omsorgsfull relasjon som er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Ramsøy barnehage gjennomfører et solidaritetsprosjekt hver høst i forbindelse med FN dagen. Vi har fokus på å hjelpe andre, få kjennskap til andre mennesker og gi barna et innblikk i hvordan andre lever. LEK: Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og læringsform. Den stimulerer barnets evne til å utføre språkhandlinger, dialogferdigheter, evnen til å fortelle og utvikle begreper. Barnehagen skal gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Lek har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Gjennom leken utvikler barna sin personlighet, tar andres perspektiv og bearbeider sine tanker og følelser. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i hverdagen. Personalet har et særlig ansvar for å støtte og oppmuntre barna i deres lek. Vi legger til rette for små lekegrupper og har utarbeidet en idebank til leker og aktiviteter ute/inne. DANNING: Vi tenker danning først og fremst er en prosess som skjer i møtene mellom mennesker. I barnehagen møtes voksne og barn. Her møtes mennesker med ulik bakgrunn, kultur, religion og utdanning. Vi ønsker å legge til rette for opplevelser og erfaringer sammen med andre. Barna skal erfare at de er en del av en gruppe, vi skal lære dem å ta hensyn til hverandre og la barna være aktive aktører i eget liv. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning vil skje gjennom barns samhandling med omgivelsene. Barna må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskap, ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. De voksne i Ramsøy barnehage skal støtte, lytte og gi veiledning til barn i denne prosessen. Barna deltar i Steg for Steg grupper der fokuset er på sosialkompetanse; hvordan forholder vi oss til andre og til følelsene våre. rette for opplevelser LÆRING: Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet. Barnet lærer gjennom alt de opplever i sin hverdag. Læring er nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. Barnehagen skal sørge for helhet og sammenheng i omsorgs- og læringstilbudet. De voksne i barnehagen skal lytte, samtale og legge til rette for utforskning gjennom barnehagedagen. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Vi utarbeider blant annet egne planer for språk- og førskolegruppen. Disse bygger på Askøy Kommunes metodiske opplegg, «Fra barnehage til skole», «Lese og skriveglede» og «Språkstimulering i barnehagen». Mangfold og likestillingsarbeid Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring. Den skal være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barn møter barnehagen med ulike forutsetninger. Et likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet krever individuell tilrettelegging av tilbudet og lokale tilpasninger av innholdet. 10

11 I Ramsøy barnehage jobber vi etter prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal i vår barnehage ha lik mulighet til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i fellesskap og i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet bruker avdelingsmøter og personalmøter til å reflektere over sine egne og samfunnets forventinger til gutter og jenter. I Ramsøy barnehage har vi også en småbarns avdeling slik at vi lettere kan tilpasse omsorgen og aktivitetstilbudet til hvert enkelt barn og den aktuelle barnegruppen. Fagområdene Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver har 7 fagområder som barnehagen skal jobbe med i løpet av barnehageåret. For at progresjon skal tydeliggjøres har vi her i Ramsøy barnehage fordelt de ulike målene og arbeidsmåtene innenfor hvert fagområde etter alder. Dette er selvsagt bare en skjematisk oversikt, fagområdene opptrer sjelden isolert. Flere områder vil være representert samtidig i tema/prosjekt og i hverdagsaktiviteter og turer. For barnehagen er det viktig at vi tar hensyn til nærmiljø og de maritime omgivelsene våre når vi velger mål og arbeidsmetoder innenfor hvert fagområde. Eksempler på arbeid innen de ulike fagområdene kan være: 11

12 Etikk, religion og filosofi Barna skal få muligheten til å utvikle en grunnleggende respekt og toleranse for hverandre. 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4ÅR 4-6 ÅR Få erfaring med å dele og vente på tur. Vet hva ja og nei betyr. Oppleve stemning ved høytider og tradisjoner. De voksne er rollemodeller, er nær og undrer seg sammen med barna i lek og samspill. Introduksjon og deltakelse i høytider/tradisjoner. Forut, jul, påske. Begynnende turtaking, vente på tur i lek og spill. Har en begynnende forståelse av rett og galt. Vet hva sint, lei seg og glad er. Får et bilde av hvorfor vi markerer høytider. Gi barna veiledning og støtte i konflikter. Gjennom enkle fortellinger, konkreter som bilder og dukker formidles høytider og tradisjoner. Forut, jul, påske. Bruke steg for steg. Mestrer turtaking. Viser empati og hjelper andre. Kan sette mer ord på hva som gjør meg glad, sint, lei. Begynnende forståelse for hvorfor vi markerer høytider. Prate om følelser og hvordan vi skal være mot hverandre og vis hvordan. Gi barna veiledning og støtte i konflikter. Gjennom enkle fortellinger, konkreter som bilder og dukker formidles høytider og tradisjoner. Forut, jul, påske. Bruke steg for steg. Samarbeider med andre barn. Har en viss selvkontroll, viser følelser uten at det går ut over andre. Viser respekt for andre barn, voksne og seg selv. Mestrer et sosialt fellesskap. Forstår hvorfor vi markerer høytider/tradisjoner. Gi barna veiledning og støtte i konflikter, men også utfordre dem til å ta egne valg og håndtere konflikten. Lytte, se, observere og la barna medvirke og påvirke hverdagen. Gjennom fortellinger, film, drama, konkreter som bilder og dukker formidles høytider og tradisjoner. Forut, jul, påske. Bruke steg for steg. Kropp, bevegelse og helse Barna skal få variert fysisk aktivitet både inne og ute, barna skal i barnehagen være aktive brukere av natur og nærmiljø. 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4ÅR 4-6 ÅR Øve å gå på korte turer der vi ikke har vogn med, f.eks. til fotballbanen. Utfolde seg i gymsalen. Sansemotoriske aktiviteter. Gå på turer i nærmiljøet og ulendt terreng. Månedens bevegelse. Finmotorikk-kasser. Sansemotoriske Aktiviteter. Gå på turer i nærmiljøet og beherske ulendt terreng. Månedens bevegelse Finmotorikk-kasser. Sansemotoriske aktiviteter. Behersker lengre turer og ulendt terreng. Månedens bevegelse. Finmotorikk-kasser. Sansemotoriske aktiviteter. Fast turdag. Planlagte aktiviteter i gymsalen. Fast turdag. Planlagte aktiviteter i gymsalen. Bruke ballbingen og lekeplassen. Fast turdag. Planlagte aktiviteter i gymsalen. Bruke ballbingen og lekeplassen. Fast turdag. Planlagte aktiviteter i gymsalen. Bruke ballbingen og lekeplassen. 12

13 Natur, miljø og teknikk Skal bidra til at barna blir «kjent med og får forståelse for planter og dyr, årstider og vær». 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4ÅR 4-6 ÅR Være med å plante og vanne i drivhuset. Bli kjent med de ulike forandringene som skjer i naturen i de ulike årstidene. Bli kjent med livet i fjæra. Bli kjent med båtlivet. Være kjent med og delaktig i prosessene Få kunnskap om dyr og planter ved sjøen. Bruke båten. Være kjent med og delaktig i prosessene i drivhuset. Få forståelse for miljøet og naturen. Kunne ulike sjøvettregler. Bruke bøker og internett til å lese i drivhuset. om livet i fjæra. Plante om våren. Finne et tre i nabolaget som vi følger gjennom året. Turer til fjæren. Være med i båten. Tema i samlingsstund. Delta på kystkulturdagene. Turer til fjæren. Være med i båten. Tema i samlingsstund. Delta på Kystkulturdagene. Turer til fjæren. Være med i båten. Tema i samlingsstund. Delta på Kystkulturdagene. Nærmiljø og samfunn Barna skal få tilknytning til lokalsamfunnet. De skal også få oppleve at de er verdifulle og at vi alle har en betydning for samfunnet. 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-6 ÅR Gi barna opplevelser av at de er viktige for fellesskapet. Lære at det vi gjør har betydning for andre. Sørge for at barna får erfaringer med at deres valg og handlinger får betydning for dem selv og andre. Gi barn begynnende kunnskap om barnekonvensjonen. Få opplæring i hvordan vi oppfører oss i trafikken. Fortelle dem daglig hvor verdifulle og bra de er. Bruke steg for steg. Delta i solidaritetsuke. Bruke steg for steg. Delta i solidaritetsuke. Trafikkuke. Samlingsstund. Delta i solidaritetsuke. Kunst, kultur og kreativitet Gjennom rike erfaringer med kunst og kultur vil barna få mulighet til å tenke kreativt, få sanseopplevelser og eksperimentere med ulike teknikker. 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-6 ÅR Legge til rette for varierte sanseopplevelser: Lukt, smak, berøre, se og lytte. Bruke Sansemotorikk-skap i gymsalen. Fingermaling. Bli kjent med saks. Leke med modellkitt. Male med pensel/tegne. Legge til rette for bevegelseslek/dans til musikk. Bruke naturmateriale til å skape. Bruke gymsal. Aktiviteter knyttet til maritim plan. Øve på å klippe med saks. Utforske og få erfaringer med bruk av ulikt materiell, redskap og teknikker. Dramatisere ulike eventyr/ fortellinger sammen med barna. Bruke naturmateriale til å skape Samlingsstund og aktiviteter knyttet til maritim plan. Beherske bruk av saks og ulike redskaper, materiell og teknikker. Barna dramatiserer enkle eventyr/fortellinger. Bruke naturmateriale til å skape. Bli kjent med ulike instrumenter. Samlingsstund og aktiviteter knyttet til maritim plan. 13

14 Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal få oppleve et miljø med spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4 ÅR 4-6 ÅR Barna skal bli lest og sunget for og ha de voksne som språklige rollemodeller i hverdagen. Barna skal bli lest og sunget for og lære bevegelsessanger. Møte ulike bokstaver og tall. Leke med rim, regle og rytme. Bruke billedbøker med enkel tekst. Synge sanger med bevegelser til. Bruke mye bilder/konkreter og lære inn ord og ulike begreper. Benevne alt man gjør slik at det blir kjent og trygt for barna. Her og nå situasjoner. Alderstilpassede bøker. Bruke mye bilder/konkreter. Samlingsstund og hverdagsaktiviteter. Dagtavle. Enkle spill. Her og nå situasjoner. Fortelle eventyr og lese alderstilpassede bøker. Samtale om det barnet ser og opplever. Øve på å snakke i samlingsstunder. Møte tall og bokstaver og bli kjent med navnebildet sitt. Lære begreper. Dagtavle Samlingsstund Bruke bilder/ konkreter ved fortelling av eventyr. Bruke språkkisten og Tok Tok språkglede. Her og nå situasjoner. Enkle dramatiseringer og gjenfortellinger av bøker. Kunne føre en lengre og mer sammenhengende samtale. Skape fantasifortellinger/historier sammen med andre. Øve på å fremføre sang eller lignende i samlingsstunder. Språkgrupper. Samlingsstund. Bruke språkkisten og Tok Tok språkglede. Her og nå situasjoner. Antall, rom og form Barna skal gjennom lek og hverdagsaktiviteter få styrket sin nysgjerrighet, matematikkglede og undre seg. 1-2 ÅR 2-3 ÅR 3-4ÅR 4-6 ÅR Jobbe med begrepene stor - liten og over under. Kjenne igjen grunnformene sirkel, trekant og firkant. Få erfaring med å finne like bilder. Øve på å telle til fem. Skille mellom en og mange. Få kjennskap til rim, regler og bøker som omhandler tall. Øve på å telle til 10. Øve på peketelling. Få kjennskap til begrepene tunglett, høy- lav. Ordne gjenstander etter størrelse. Tema i samlingsstund. Enkle puslespill og spill. Her og nå situasjoner. Høytlesning. Spill. Tema i samlingsstund. Her og nå situasjoner. Høytlesning. Spill. Tema i samlingsstund. Her og nå situasjoner. Barna skal få kjennskap til begrepene: lengde, høyde, vekt, tyngde, temperatur og tid. Lete etter ulike former i naturen. Bruke naturen til å bli kjent med de ulike begrepene, lengde og høyde. Bruke vekt og målebånd inne og ute. Tema i samlingsstund. Her og nå situasjoner. 14

15 Samarbeidsformer i Ramsøy barnehage Foreldresamarbeidet er viktig for at barnet skal få det best mulig i barnehagen. I barnehageloven står det at det er foreldrene som har ansvaret for barnets oppdragelse og danning, men barnehagen skal bistå i dette arbeidet. Det er derfor nødvendig med et nært samarbeid mellom hjem-barnehage. Arrangement: I løpet av året blir foreldre og familie invitert til ulike arrangement her i barnehagen. Eksempel på dette er foreldrekaffe, foreldremiddag, Lucia og utstilling. Hvert år før ferien har vi sommerfest som arrangeres i samarbeid med Fau. Slike sammenkomster er viktige samlingspunkt for foreldrene, her er det gode muligheter til å bli kjent med andre. Å skape gode relasjoner mellom foreldre er av betydning for relasjonene barna får til hverandre i barnehagen. Brukerundersøkelse: Hvert år, rundt februar, blir det gjennomført elektronisk brukerundersøkelse. Foreldre får utdelt hver sitt passord og link til siden der brukerundersøkelsen blir gjennomført. For at undersøkelsen skal gi et god og nyttig informasjon til barnehagen, er det viktig med høy svarprosent. Undersøkelsen presenteres og drøftes grundig i samarbeidsutvalget, resultatene blir presentert på foreldremøte. Foresatte skal være med i prosessen med å velge ut forbedringsområder og komme med forslag til tiltak Barnehagen skal lage en handlingsplan utfra resultatene fra undersøkelsen. Den daglige kontakten: ved henting og levering er viktig for samarbeid hjem-barnehage. Barn og foreldre skal hver dag bli møtt av en i personalet, det samme ved henting. Her skal informasjon om dagen utveksles. Er personalet opptatt er det viktig at foreldre selv tar kontakt før de tar barnet med seg hjem. Foreldremedvirkning: Foreldre sikres medvirkning i barnehagen gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg. Alle foreldre får også gjennom daglig kontakt, foreldresamtaler, svare på brukerundersøkelsen og deltakelse på bla foreldremøter mulighet til å gi tilbakemeldinger til barnehagen. Som foreldre får en være med å diskutere og komme med forslag til innhold/aktiviteter og være med på deler av vurderingsarbeidet til barnehagen. Foreldremøte: Hver høst og vår er det foreldremøte for alle foreldre. Innkalling med tid og tema blir sendt ut i forkant. Foreldremøtene er en viktig del av brukermedvirkningen foreldre har. Møtene brukes til å informere, evaluere og planlegge virksomheten i barnehagen. Foreldreråd: Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og kan uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. De har møter et par ganger i året, og ved behov. 15

16 Foreldresamtaler: En gang pr. halvår blir det gitt tilbud om samtale med alle foreldre. Foreldre får brev med tidspunkt for samtale samt oversikt over tema/saker. For noen foreldre og barn er det behov for flere samtaler utover dette, da kan barnehagen eller foreldre be om en samtale. Samtalen gir en god mulighet for barnehagen og foreldre til å utveksle informasjon og tanker omkring utviklingen til barnet. Foreldre kan komme med tilbakemeldinger til barnehagen. I forkant av samtalen gjør barnehagen observasjoner av barnet. Mer om dette kan leses i hefte Dokumentasjon av barns utvikling og læring i Ramsøy barnehage. Hjemmeside og facebook. Barnehagen har en egen hjemmeside: Her blir det lagt ut informasjon, årsplan, diverse dokumenter og bilder. Barnehagen har også egen facebookside, denne siden skal være med på å synligjøre barnehagens aktiviteter og gi kort informasjon om noe at det som skjer i barnehagen. Lik oss gjerne! Oppstart: Foreldre får i god tid før oppstart tilsendt brev med informasjon om barnehagen og oppstart. I dette brevet får foreldre tilbud om en startsamtale. Startsamtalen er laget av Askøy kommune og er et viktig ledd mot det å bli godt kjent med barnet og familien. Samtalen vil ta utgangspunkt i hvordan tiden med barnet har vært fra graviditet og frem til barnehagestart. Andre tema vil være eventuelle ressurser og belastninger familien har, oppdragelse, helse, bruk av rusmidler og forventninger foreldre har til barnehagen. I forbindelse med denne samtalen får foreldre omvisning i barnehagen og muligheten til å hilse på personale. Vi ønsker å få gjennomført startsamtalen i forkant av barnehagestart. Det å begynne i barnehage kan være en stor overgang for barnet. For å trygge barnet og gi barn og foreldre en god start, får alle nye barn sin egen primærkontakt som følger ekstra opp den første tiden. Den voksne er tett på barnet og foreldre, slik at det knyttes nære og trygge bånd. Postkasse: I gangen mellom Sjøstjerne og Krabbe henger en postkasse hvor dere som foreldre kan komme med tilbakemelding eller spørsmål til barnehagen eller SU. Her kan du for eksempel skrive en kortfattet tilbakemelding eller beskjed. Merk hvem beskjeden er til. Det finnes også egen felles rutine for klager fra foreldre, som gjelder for alle de kommunale barnehagene. Samarbeidsutvalg: Barnehagens samarbeidsutvalg (SU) består av representanter for foreldrene/foresatte, representanter for de ansatte og representant fra eier. Representanter fra foreldrene velges av foreldrerådet. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag, og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget skal godkjenne barnehagens årsplan. Askøy kommune har utarbeidet egne retningslinjer for samarbeidsutvalgene. Syke barn i barnehagen: Hovedregelen er at syke barn skal være hjemme, det er ikke greit å være i barnehagen når man er syk. Det er almenntilstanden som avgjør dette, spiser og leker barnet som vanlig gir dette god informasjon 16

17 om barnet er friskt nok til å være i barnehagen. Dersom du er usikker på om barnet kan gå i barnehagen eller ikke kan det være lurt å rådføre seg med barnets fastlege. Mer om regler for syke barn i barnehagen fra Askøy kommune ligger på barnehagens hjemmesider. Fødselsdager Vi feirer barna på fødselsdagen dersom de er i barnehagen og i forkant/etterkant dersom de har bursdag i helgen. Bursdagsbarnet blir møtt av flagget som henger ute. Barna får krone, kort, kappe og sitter på kongestol. Vi synger bursdagssanger. Barna får velge smoothie, fruktdelfin eller fruktspyd til fruktmåltidet. Når det gjelder private bursdagsbesøk der barnehagebarn blir invitert, oppfordrer vi foreldre til å inkludere alle av en gruppe når en inviterer. Det vil si f.eks. alle jenter/gutter i samme årsklasse eller alle i samme årsklasse. Personalsamarbeid I Ramsøy barnehage vil personalsamarbeidet alltid være i fokus. Vi jobber bevisst med å få til et godt samarbeidsklima og vil møte hverandre med anerkjennelse og respekt, og ha tillit til hverandre. Vi må også vise raushet til hverandre og la hverdagen være preget av humor og engasjement. Vi har avdelingsmøte og pedagogisk ledermøte en gang pr. uke. I tillegg har vi 4-6 personalmøter og 5 planleggingsdager i året. Vi tar opp aktuelle saker og legger planer videre. Vi bruker også disse møtene til å vurdere arbeidet vi har gjort. Iblant blir planleggingsdager og personalmøter brukt til kurs for å øke personalets kompetanse. I tillegg gjennomføres medarbeidersamtaler hvert år og individuell veiledning. En gang i året er det medarbeiderundersøkelse. Barnehagen som kulturarena Kultur handler om arv og tradisjoner, holdninger, handlinger, om å skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere. Barna skal få erfaringer med kunst og estetikk og med ulike uttrykksmåter i barnehagen. I Ramsøy barnehage har vi spesielt fokus på strilekultur og det maritime miljø. Dette kommer til utrykk i bøker, musikk og barnas kreative virksomhet i ulike prosjekt og temaarbeid. 17

18 Dokumentasjon Dokumentasjon har en sentral plass både som en del av evalueringen internt, men også for å berike opplevelsen for barna og deres foresatte. Vi legger derfor stor vekt på å ta bilder, samt gjøre skriftlige fremstillinger underveis. Gjennom dokumentasjon formidler vi hva som er barnehagens indre liv fra dag til dag. Barnepermer Utstilling Månedsbrev Hvert barn får sin egen perm som følger barna fra barna begynner til de slutter i barnehage. Her blir det lagt inn bilder, tegninger og andre småglimt fra hverdagen. Hver vår er det utstilling for foresatte og andre interesserte, utstillingen skal vise prosesser og resultater. Den gir et godt bilde på hva vi har vektlagt gjennom året. Månedsbrevet sier noe om planer for den kommende måned, det er også med en oppsummering av måneden som har gått. Foreldre oppfordres til å lese skrivet hver måned. Bilder: Det blir tatt bilder av aktiviteter som barna er med på for å dokumentere prosessen og målet. Bilder blir hengt opp på avdelingene/garderobene. Observasjon I interaksjoner som lek og hverdagslige rutiner er vi tett på barna. Som pedagogisk personell gjør vi observasjoner av barna, både skriftlige og mer uformelle observasjoner. Observasjonene ligger til grunn for de pedagogiske opplegg vi lager. I forkant av hver foreldresamtale blir observasjonsarbeidet intensivert. Når vi opplever at et barn har spesielle utfordringer bruker vi ulike kartleggingsverktøy før vi setter i gang eventuelle tiltak. Observasjonsmateriell og kartleggingsverktøysom vi bruker er blant annet: Alle med TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) ALLE MED er et observasjonsmateriell som er tenkt å være et hjelpemiddel som personale i barnehagen benytter for å bli mer bevisste på viktige steg i barnets utvikling. ALLE MED benyttes i forkant av alle foreldresamtaler, og benyttes som hjelpemiddel i forhold til alle barn Materiellet er et observasjonsmateriell til bruk i barnehage. TRAS består av et observasjonsskjema som brukes til å følge barnas språkutvikling og sikre at barn med forsinket språkutvikling ikke overses, men får den støtte og den tilrettelegging som de har bruk for. TRAS benyttes der vi er vil undersøke mer i forhold til barnas språkutvikling. I tilleggsdokumentet «Dokumentasjon av det enkeltes barns læring og utvikling» står det mer om dokumentasjon i Ramsøy barnehage. 18

19 Tverrfaglig samarbeid Barnevernet Kan bidra med hjelp til familier og barnehagen dersom det er et behov for det. Alle ansatte har opplysningsplikt til barnevernet. Det er også en fast kontaktperson fra barnevernstjenesten i barnehagens ressursteam. Fysio- og ergoterapitjenesten Barnehage og foreldre kan ta kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten ved behov. Helsesøster Barnehage og foreldre kan ta kontakt med helsesøstertjenesten ved behov. Helsesøster er også representert i barnehagens ressursteam. Konsultasjonsteam - vold Arbeide for at ansatte som arbeider med barn og unge har kunnskap om hvordan de ulike instanser skal forholde seg når mistanke om vold eller overgrep oppstår Konsultasjonsteam risikoutsatt Konsultasjonsteamet er en tverrfaglig gruppe som gir råd og veiledning i saker hvor man har en bekymring for de yngste barnas levekår og utvikling. Lavterskel logoped Pedagogiske støttetjenester gir lavterskel tilbud til barn med mindre uttalefeil. Det er di faste logopedene som utøver denne tjenesten. Kontakt barnehagen om du mener dette skulle være aktuelt for ditt barn. Marte Meo- veileder Askøy kommune, pedagogiske støttetjenester, har ansatt egen Marte Meo- veileder. Som grunnlag for veiledningen benyttes filmopptak i korte sekvenser (3-7 min.), og analyse av disse. Deretter går veileder og foreldre, eller barnehagepersonalet, i gjennom filmsekvensene. I veiledningen tas det utgangspunkt i hvordan de gode øyeblikkene kan overføres til, og endre det vanskelige ved samhandlingen. Målet er å gi barnet og den voksne, nye handlingsmuligheter i utfordrende situasjoner i hverdagen. Foreldre eller ansatte kan ta kontakt med Marte Meo veileder. Når ansatte gjør dette er det alltid etter samtykke fra foreldre. Reisepedagog Askøy kommune, pedagogiske støttetjenester, har ansatt egen reisepedagog. Tilbudet er rettet mot barn mellom 1 6 år som av ulike årsaker lever i en vanskelig livssituasjon, eller i akutt krise. I samarbeid med foreldre, barnehage og evt. andre instanser vil reisepedagog kartlegge behovet rundt det enkelte barn, og tiltak vil bli iverksatt. Tilbudet inneholder veiledning til personalet, foreldre og direkte oppfølging av enkelt barn. Ressursteam Her møtes representanter for barnehagen og hjelpetjeneste 2 ganger i året. Her kan en drøfte utfordringer, problemstillinger på et tidlig stadium. Dette kan være både på system og individnivå. Helsesøster, barnevernstjenesten og PPT deltar på møtene, i tillegg kan en kalle inn andre hjelpetjenester ved behov. Styrer er leder for ressursteamet. Utenom disse møtene har barnehagen egne interne ressursteam 3-4 ganger i året eller ved behov. 19

20 PST Avdeling for pedagogiske støttetjenester (PST) er en avdeling under Fagavdeling - barnehage. Avdelingen består av spesialpedagoger, logopeder og relasjonsveiledere, som utøver den spesialpedagogiske hjelpen som barn har fått vedtak om. Dersom et barn få tildelt timer med spesialpedagogisk hjelp, så blir disse timene gjennomført i barnehagetiden av en spesialpedagog eller logoped. Den spesialpedagogiske hjelpen skal inneholde rådgivning til foreldrene. Vedtak om spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder etter opplæringsloven 5-7 og 5-4, blir fattet av leder for avdeling pedagogiske støttetjenester. Støtte til barn med nedsatt funksjonsevne kan også gis som en styrking av grunnbemanningen i barnehagen. PPT Barnehagen har samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjenester (PPT), det er en kommunal tjeneste hjemlet i Opplæringsloven 5-6. PPT er kommunens sakkyndige organ i forhold til spesialpedagogisk hjelp/undervisning for barn i alderen 0 16 år, i tillegg til vurdering av utsatt / fremskutt skolestart og behov for alternativ opplæring. Barnehagen har en fast kontaktperson, denne personen er også medlem av barnehagens ressursteam. PPT arbeider med henviste problemstillinger relatert til enkeltbarn og/eller barnehage/skole. PPT mottar henvisninger relatert til enkeltbarn fra foresatte, som regel i samarbeid med barnehage/skole. For barn under skolepliktig alder, utarbeider PPT sakkyndige vurderinger i forhold til spesialpedagogisk hjelp. Den sakkyndige vurderingen består av en utrednings-, og en tilrådningsdel. PPT gjennomgår innhold i sakkyndig vurdering, før denne blir sendt Fagavdeling - Barnehage v/ Pedagogisk støttetjeneste (PST), som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 20

21 Årsplan del 2 Kommende barnehageår vil det være mellom 35 og 40 barn fordelt på 2 avdelinger i Ramsøy barnehage. Avd. Krabbe har barn i alderen 0-3 år, mens avd. Sjøstjerne har barn i alderen 2-6 år. Fokuset vårt dette året blir sosial kompetanse, språk og fysisk aktivitet. Vi har utarbeidet en maritim plan som sier mer om det konkrete arbeidet i barnehagen og i de ulike gruppene. Nytt av året er at vi våren 2016 skal ha egne dager hvor vi jobber med kystkultur. Barnehagen feirer også 10-års jubileum i år, det skal vi markere sammen med barna, 2. desember. På vegne av personalgruppen i barnehagen ønsker vi alle velkommen til Ramsøy barnehage. Dagsrytme Dagsrytmen gir barn, foreldre og ansatte en god oversikt over dagen i barnehagen. Den er et godt utgangspunkt for å skape trygghet og forutsigbarhet for barna Barnehagen åpner Felles frokost på Sjøstjerne, barna har med matpakke Lek på Kråkebolle 9.30 De minste går på Krabbe 9.45 Morgensamling Grupper/Aktivitet/tur/utelek Lunsj for de yngste Lunsj for de eldste Påkledning/utelek for de eldste/soving for de som trenger det Felles ettermiddagsmåltid/frukt Hvilestund for de eldste/ høytlesingsstund/lek/gym/aktiviteter/inne/ute Barnehagen stenger 21

22 PERSONALE Sjøstjerne Ingerid Therese Feet Pedagogisk leder Linda Larsen Pedagogisk leder, førskolegr, vikar for assisterende styrer Lisbeth Daltveit Assistent Veronika Daae Gundersen Fagarbeider Krabbe Jannicke T Ovnerud Pedagogisk leder Hanne Madsen Assistent Siren Kvist Holm Styrer Rassiwan Fauskanger Renholder/vikar Beate Aasebø Langøy Assisterende styrer, foreldrepermisjon til våren

23 Årshjul Arrangement Når Nytt barnehageår starter 17. august Planleggingsdag 14. september Kampanje mot mobbing uke 36 Brannvernuke Uke 38 Foreldremøte 23 september Solidaritetsuke Uke 43 m/innsamling til Forut Juleverksted Uke 49 Planleggingsdag 13. november 10 års jubileum 2. desember Lucia frokost 11. desember Nissefest 18. desember Planleggingsdag 29. januar Karneval 5. februar Brannvernuke Uke 10 Planleggingsdag 26. februar Trafikkuke Uke 16 Maifest Uke 19 Planleggingsdag 6. mai Foreldremøte 24. mai Sommertur 1. juni Sommerfest m/utstilling 10. juni NM på Ramsøy 21. juni Kystkulturdager Mai/juni 23

24 Utviklingsarbeid Ramsøy barnehage skal sammen med alle de kommunale og flere av de private barnedagene i Askøy kommune være med på et pedagogisk utviklingsarbeid frem til Utviklingsarbeidet har fokus på endringsarbeid og kvalitet i barnehagen. Utviklingsarbeidet har fått prosjekttittelen klart vi kan vi skaper ringer i vann. Ved å bruke enkle verktøy for å utløse kreativitet, kartlegge, analysere, og gjøre noe med problemområder, sikres, forbedres og utvikles kvaliteten i virksomheten. Godt synlig i barnehagen henger tidslinjen vår, det er et visuelt bilde som viser de ulike områdene og oppgavene vi skal jobbe med frem til Tidslinjen vår bygger på 4-årig handlingsplan, våre egne satsingsområder og lokal rammeplan for Askøy kommune. På samme sted vil de ulike ferdigstilte arbeidene bli hengt opp. Her er det mulig for personale, foresatte og andre interesserte å ta med seg et hefte. De ferdige skriftlige heftene er utarbeidet av personalet, enten gjennom felles gruppearbeid eller i mindre grupper. Alt arbeidet i de ulike gruppene skal godkjennes av pedagogisk leder gruppen eller av styrer. Alt av skriftlig arbeid vi kommer frem til, er det som skal være «Ramsøy måten» å drive barnehage på. I Ramsøy barnehage er det to piloter og styrer som skal drive arbeidet fremover i samarbeid med hele personalgruppen. 24

25 Pedagogisk profil Ramsøy barnehage holder til på en øy, og har det maritime tett på oss. Det er derfor naturlig at hverdagen vår er knyttet det opp mot det maritime nærmiljøet vi omgir oss av. Vi går turer til fjæren, vi har egen båt som vi prøver å få brukt mye spesielt i sommerhalvåret, vi fisker fra ulike steder på øyen og blir kjent med historien til Ramsøy. Fiske har vært en viktig del av historien til Ramsøy. Askøy og Ramsøy er en del av det en i tidligere tider kalte «strilalandet». Barnehagen skal fokusere på tradisjoner. Barna opplever en stolthet over at de er en del av den lokale strilekulturen. Å være en stril betyr fra gammelt av at en var fra kyst og fjordstrøkene rundt Bergen, en hadde mulighet til å ro til Bergen, gjerne for å drive handel og selge fisk. I annen halvdel av 1900-tellet ser det ut til at begrepet stril blir mindre belastet og benyttes gjerne av lokalbefolkningen som identitetsbærer, en skal være stolt over å være stril. Kommende år skal vi markere noen av disse tradisjonene ved å arrangere våre egne kystkulturdager. I nærheten av barnehagen har vi en liten skog som vi kaller for eventyrskogen. Herfra har vi god utsikt til sjø med mye båttrafikk og til Ågotnes, der det ofte oljeplattformer som vi kan se. Dette gir utgangspunkter for gode samtaler med barna. Progresjon fra barnehagestart til skolestart er viktig. Jo eldre barna blir til mere ønsker vi at de skal få oppholde seg ved sjøen. Barnehagen har et eget drivhus, her dyrker vi ulike typer grønnsaker og litt blomster. For oss er det viktig at barna er med på hele prosesser. Eksempel på dette er å fiske, sløye, tilberede og tilslutt spise fisken. Et annet eksempel er det å så frø som blir til ulike grønnsaker, følge med på vekstprosessen, vanne og stelle og til slutt høster og spise grønnsakene. Det maritime nærmiljøet vil gjennomsyre de tre satsingsområdene våre. 1. Språk 2. Fysisk aktivitet 3. Sosial kompetanse 25

26 Språk og språkmiljø Å støtte barns språkutvikling og legge til rette for et rikt og stimulerende språkmiljø er en kjerneoppgave i barnehagen. Kommunikasjons- og språkkompetanse er viktig både for barnets liv her og nå og mulighetene barnet har i fremtiden. Språklige ferdigheter har mye å si for barns trivsel og mestring i hverdagen. Et godt språk gir barnet gode muligheter for å lykkes i samspill og i lek, utvikle vennskap og for læring. Personalet i barnehagen spiller en svært sentral rolle og kan gjøre en viktig innsats i arbeidet med å skape et godt språkmiljø for alle barna. I Ramsøy barnehage skal vi jobbe for at barna: Utvikler gode språklige ferdigheter og språklig bevissthet i samsvar med alder og modning Barna skal utvide sitt ordforråd Bruker språket for å skape positive relasjoner i lek og samvær For å få dette til skal alle barna bli invitert med i språklige aktiviteter. Personale skal legge til rette for gode samtaler rundt måltidet både mellom barn-barn og mellom voksen-barn. Å sette ord på ting i hverdagen, benevne er viktig i denne sammenheng. Personale skal legge til rette for at alle får positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, oppmuntre barna til å fortelle og sette ord på aktiviteter og opplevelser i hverdagen. Personale kan delta på ulike måter for å stimulere språket, bla ved å gå inn i leken og bistå barn. Ramsøy barnehage har egne språkgupper for 4- og 5- åringene. Her legges det vekt på grunnleggende språkstimulering som å lære ulike begreper og være språklig bevisst. Vi har utarbeidet egne minstestandarder for språkgruppene. For de minste barna er alle hverdagssituasjoner som stellesituasjonen, påkledning og måltid eksempel på aktiviteter som er viktige arenaer for språkstimulering. I Ramsøy barnehage bruker personale pedagogisk materiell fra «Snakkepakken», «Språksprell», «Mattesekken», «Toktok språkglede» og «Språkkista». I tillegg til dette har vi ulike spill, bøker og konkretiseringsmateriell. Lek og Læring Barnehagedagen består av lek som er frivillig og lystbetont, barna deltar i leken med glede og engasjement. Barna bruker både verbal og ikke verbal kommunikasjon, de uttrykker tanker, følelser og ønsker. De har ulike roller, planlegger, diskuterer og argumenterer og de håndterer konflikter og oppretter relasjoner til hverandre. I lek kan barn lytte og lære av hverandre. Personalet kan bidra til at barna bruker språket i leken. Personalet må være bevisst sin egen språkbruk, tilpasse seg språket til barnet og tilføre det noe mer som f.eks. nye ord og uttrykk. Den voksen kan også være språkmodell og gi eksempler på hva barnet kan si og gjøre i leken. Personalet kan også introdusere nye leketema eller ta utgangspunkt i felles opplevelser som tur. Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Barn lærer best når de holder på med noe de er interessert i og opptatt av. Interessene og spørsmålene til barna danner grunnlag for læringsprosesser og temaer/små prosjekter i barnehagen. Vennskap, gode relasjoner mellom barna, glede og mestring er viktig når det gjelder læring. Personalet skal se omsorg og lek, danning og læring, inklusiv språklæring i sammenheng. Personalet skal vektlegge en anerkjennende væremåte i sitt samvær med barna i barnehagen. 26

27 (udir 2013) Å lære språk kan illustreres ved hjelp av et tre. Røtter, stamme, greiner, kvister og blader er nøye knyttet sammen. De påvirker hverandre og utgjør en helhet. Slik er det også med læring av språk. Læring av språk er avhengig av grunnleggende ferdigheter, på samme måte som treet er avhengig av røttene sine. Dette sier noe om hvor viktig den grunnleggende språktreningen er i barnehagen og hvor viktig dette arbeidet er. Høytlesing Det beste med en bok er ikke de tankene den inneholder, men de tankene den skaper Jo tidligere barna kommer i kontakt med god litteratur jo bedre er det. Når vi leser for barna gir vi grunnlag for fantasien og god stimulering av ord- og begrepsforråd. For små barn gir høytlesing sammen med kontakten med den voksne og den voksnes stemme grobunn for at barnet senere kan utvikle leselyst og leseglede. Barn som blir lest mye høyt for, blir ofte tidlig interessert i bokstaver, skriving og lesing. De vil som oftest ha stor glede av lesing resten av livet. Barnehagen legger til rette for små lesegrupper i løpet av uken. Her er det naturlig at vi sammen med barna studerer fremsiden av boken, snakker om hva vi ser og hva vi tror boken handler om. Vi leser med engasjement, bruke stemme, mimikk og blikk for å få kontakt med barna i høytlesningssituasjoner. Voksne og barn skal sammen undre seg og reflektere over bilder og innhold i boken. På denne måten får barna ta i bruk språket sitt. Dersom språk skal læres, må det brukes, og de voksne må Fysisk aktivitet lytte Fysisk aktivitet 27

28 Fysisk aktivitet Barn er skapt for å være i bevegelse. Fysisk aktivitet er en kilde til glede, velvære og mestringsfølelse. Fysisk aktivitet har også positiv virkning på barns mentale helse, evne til sosialt samspill, evne til å konsentrere seg og lære. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Barn er kroppslig aktive og uttrykker seg mye gjennom kroppen. Barn tilegner seg de grunnleggende motoriske bevegelsene i løpet av småbarnsalderen. Ramsøy barnehage har egen gymsal og mange områder i nærmiljøet som benyttes til fysisk aktivitet. Like ved barnehagen har vi en ballbinge og en lekeplass med klatrestativ. I Eventyrskogen har vi leirplass med gapahuk, balansebom og klatremuligheter. Det er også en liten badevik i kort avstand fra barnehagen. Her har vi muligheter til å studere livet i fjæra. I gymmen får barna trent/lekt gjennom grovmotoriske bevegelser. Grovmotorikk er bevegelse av de store muskelgruppene. I gymmen har vi både planlagte aktiviteter og frie aktiviteter. I løpet av året skal vi øve oss på de grunnleggende motoriske bevegelsene. Dette skal vi gjøre ved å ha månedens bevegelse: August - Løpe September- Krype Oktober- Kaste November- Klatre Desember-Juleaktiviteter Januar- Hinke Februar- Åle Mars- Hoppe April- Balansere Mai- Danse Juni- Rulle Steder å øve kan være i gymmen, på uteplassen, avdelingen og på tur. På avdeling (2-6 år) har vi finmotorikk-kasser. Finmotorikk er presise bevegelser som blir utført av små muskler eller muskelgrupper. Kassene inneholder aktiviteter for å trene finmotorikken. I gymmen har vi et sansemotorikk-skap. Dette inneholder aktiviteter og forslag til aktiviteter for sansemotorisk trening. Sansemotorikk handler om samspillet mellom sansene og bevegelsesapparatet. Vi bruker sansene for å kunne utføre bevegelser, og vi bruker bevegelser for å kunne sanse. Alle barn trenger aktiviteter som stimulerer dette samspillet. Gjennom sansemotorisk utvikling får barnet et stadig mer meningsfullt og helhetlig bilde av seg selv og verden omkring. Sansemotorisk trening vil si at man ved motorisk aktivitet spesielt stimulerer og tar i bruk de ulike sansene. Vi har 5 sanser: 28

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Velkommen som ny foreldre eller foresatt til Ramsøy barnehage. Dette informasjonsheftet vil gi deg mye av den informasjonen du trenger i forbindelse

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer