Referat - Møte mellom Trøndelagsrådet og Stortingets representanter fra Nord- og Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat - Møte mellom Trøndelagsrådet og Stortingets representanter fra Nord- og Sør-Trøndelag 12.1.2015"

Transkript

1 Referat - Møte mellom Trøndelagsrådet og Stortingets representanter fra Nord- og Sør-Trøndelag Sted: Stjørdal, Scandic Hell Deltakere (se siste side). Trondheim, Pål Ranes Sekretær, Trøndelagsrådet Framtidig lokalisering av campus - NTNU Notat fra NTNU vedlagt saken Innledning v. Gunnar Bovim, NTNU Styret i NTNU har fattet enstemmig vedtak om å samle campus. KS1 kommer i slutten av mai, og vil inneholde en del «politikk». Gir stort utslag om verdien av eiendommene på Dragvoll (ca 3 mrd) tas med i regnestykket eller ikke. Rita Ottervik og Tore Sandvik møter kunnskapsministeren uke 3. Alle partier på begge fylkesbenkene er for samling av campus. Saken ble nevnt i merknad i statsbudsjettet for Dette er den viktigste saken i Trøndelag de kommende åra. Må etablere forståelse i Finansdepartementet og hos andre for at salgsverdien av Dragvoll på 3 mrd kr er en del av regnestykket. Samling av NTNU handler ikke om å flytte noen bygg i Trondheim, men er en viktig sak for Norge. Viktig også at nasjonalt næringsliv/klynger uttaler seg i saken. Stortingsrepresentantene må følge opp saken for at beslutning om framtidig campus for NTNU kan komme på plass i løpet av året. 2. Strukturreform høyere utdanning (SAKS) Notater fra NTNU, HiST og HiNT vedlagt saken Innledninger Steinar Nebb, HiNT Siden NTNU ikke ønsker HiNT som fusjonspartner har HiNT sett mot HiST og mot Universitetet i Nordland, samt vurdert videre utvikling alene. Etter at NTNU har åpnet for sammenslåing med noen høyskoler er det vanskelig å forstå at NTNU ikke også kan åpne for HiNT.

2 Helge Klungland, HiST HiST har fire fagområder, som alle er komplementære med NTNU: Lærerutdanninga, Helse/Sosial/Sykepleie, Økonomi og ledelse og Teknologi/IKT. HiST vurderer at sammenslåing med HiNT alene ikke vil føre til kvalitetsheving i utdanning, forskning og kunnskapsdeling, eller til mer effektiv ressursutnyttelse for HiST. Gunnar Bovim, NTNU UiO og UiB har valgt å lese oppdraget fra KD som at dette er en sak for de små. Det har ikke NTNU, som ser strukturreformen i sammenheng med andre prosesser, som samarbeidet med Sintef («Bedre sammen), internasjonale ambisjoner og ny campus. NTNU vurderer tre alternativer: a) Ingen sammenslåing, b) Sammenslåing med HiST, c) NTNU som del av nasjonalt fler-campus universitet. Ang. alternativ b) så er spørsmålet om det er riktig med to institusjoner for høyere utdanning i Trondheim? NTNU og HiST utfyller hverandre på områder som økonomi, lærerutdanninga, sykepleie-/legeutdanning og innenfor teknologifagene. Det ligger muligheter også i utvikling av ny campus. Ang. alternativ c) er det innledet samtaler med høyskolene i Narvik, Gjøvik, Ålesund og HiST, som alle er sterke på teknologifag, med ulike spesialiseringer. KD har gitt NTNU frist til utgangen av januar med å gi en endelig vurdering (NTNU tar beslutning på styremøte 28.1). Bovim ser selv mange gode argumenter for en fusjonsløsning, men vil ikke «slepe» egen organisasjon inn i en løsning. Inntrykk av at prosessen er mer strukturdrevet enn formålsdrevet. Forståelse for at NTNU legger til grunn sitt nasjonale oppdrag innenfor teknologifagene. Når det gjelder andre fag er det er kompatibilitet også i forhold til HiNT på fag som lærerutdanning og sykepleie. Kommentar G. Bovim: Forskjellen er at NTNU og HiST begge er trondheimsbasert. Også andre høyskoler enn HiNT har tatt kontakt med NTNU ang. kompatibilitet på andre fag enn teknologifag, bl.a. fra Møre og Romsdal. Kommentar H. Klungland: Man ville nok ikke ha laget to institusjoner for høyere utdanning i Trondheim i dag. HiST er en stor høgskole. Kunne klart seg alene, men ser utviklingsmuligheter i denne reformen. Geografisk avstand en utfordring når det gjelder samarbeid med HiNT. Kommentar S. Nebb: Vi tenker nok litt forskjellig. Digitale verktøy er tilgjengelige for kommunikasjon. Har et faglig samarbeid med NTNU og HiST allerede i dag. Den geografiske avstanden er uansett ikke stor. I ferd med å bli en diskusjon om by og land. Det handler om verdiskaping og bosetting. 3. Finansiering av skuespillerutdanninga v. HiNT Notat fra HiNT vedlagt saken Innledning v. Steinar Nebb, HiNT HiNT har utdannet skuespillere i 10 år. Samarbeider internasjonalt. Har utdannet 61 skuespillere og av disse er 60 i arbeid. De to andre skuespillerutdanningene i Norge (Kunsthøgskolen i Oslo og Høgskolen i Østfold) er i klasse A og får dermed mer penger per student enn HiNT som er i klasse B. Begrunnelsen for dette er at skuespillerutdanninga ble etablert av HiNT selv, og ikke som følge av tildelte studieplasser. HiNT ønsker politisk engasjement for å rette opp denne forskjellsbehandlingen. 4. Nybygg Helse- og sosialsfagene HiST Notat fra HiST vedlagt saken

3 Statsbygg trenger politisk beslutning om å starte bygging. Det eksisterer ingen klar prioriteringsliste for rekkefølge av byggeprosjekter i Statsbygg. HiST skal leie bygget av Statsbygg, så det ligger ikke økonomiske årsaker til grunn for at Statsbygg trenger vente. Dette blir landets beste helsecampus. Trenger politisk «press» for å initiere byggestart av nytt helse- og sosialfagsbygg. 5. Ocean Space Centre Notat m. innspill fra Marintek vedlagt saken Innledning v. Unni Steinsmo, SINTEF Takket alle som har bidratt til at prosessen med OSC har kommet så langt som den har. I regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er OSC ett av to prioriterte byggeprosjekter. Departementet har engasjert Statsbygg som byggherre for OSC. Tre parallelle løp; a) Utviklingsprosjekt (maksimere samfunnsnytten av OSC), b)notifiseringsprosjekt (søke godkjenning av statens investering i OSC hos ESA), c) Utbyggingsprosjekt. Oppfordring til Trøndelagsbenken: Bruk Stortingets behandling av Langtidsplanen til å sementere en bred politisk forankring av Ocean Space Centre. Mange har prosjekter de ønsker inn på prioritert liste. Nå har regjeringen prioritert to prosjekter, og vi må passe på at ikke flere prosjekter kommer inn på lista. Også i denne saken viktig at det ikke bare klinger i trøndersk når saken framsnakkes. Opplever at OSC har god forankring i næringa aktører deltok i høring i stortingskomiteen og alle snakket varmt om prosjektet. 6. Viktige samferdselssaker i Trøndelag - Notat fra STFK og NTFK vedlagt saken Innledning v. Linda Hofstad Helleland og Ingvild Kjerkol For noen av punktene i notatet må henvises til budsjettvedtak. Det er god framdrift på de fleste punktene. Jernbaneverket har lyst ut stilling som prosjektleder for elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. KID er planlagt avviklet. Det samarbeides godt på Stortinget for å løse Trøndelags samferdselsutfordringer. Honnør til Vegforum Trøndelag som evner å prioritere. Enstemmig komite gikk inn for utredning av tunnel i Sokndal. Godsterminalen er en viktig sak det holdes trykk på. Jernbaneverkets rapport om godsterminal offentligjøres om få dager. Trondheim sentralstasjon har fått en midlertidig løsning som ikke er tilfredsstillende for de reisende. Viktig at trinn to realiseres raskt. Det tar lang tid med kvalitetssikring av miljøpakken/e6-sør. Her trengs politisk påtrykk. Alle nødvendige vedtak er gjort i fylkesting og bystyre.

4 Det er bra politisk trykk på utvikling av E6 og bane mellom Trondheim og Steinkjer, i et helhetlig opplegg med gode strekningsvise planprosesser. Det utarbeides reguleringsplan for Ranheim Værnes og kommunedelplan for Kvithammar Åsen. Det er gitt midler for videre planlegging og prioritering av tiltak på strekningen Åsen Steinkjer. Viktig at denne saken følges opp politisk både lokalt/regionalt og av benkene. Samferdselskomiteen og kommunalkomiteen må ha god dialog om behovet for finansiering av vedlikeholdet av fylkesvegene, hvor det er et stort etterslep. For Nord-Trøndelag fylkeskommune betyr omlegging av inntektssystemet 100 MNOK mindre til vedlikehold av veg. Når inntektssystemet legges om kan man ikke forvente at man blir kompensert om man kommer dårligere ut. Kommuneøkonomien øker på nivå med tidligere år, også for fylkeskommunene. Fylkesvegmidlene økte med 1 mrd siste år. Fra 1. juli er det ikke lenger avgiftsfritak for naturgass. Det vil da koste 35 MNOK mer å drifte bussene i Sør- Trøndelag. Det betyr også at biogassen kan konkurrere med naturgass. Arbeidet med godsterminalen må samordnes med utbyggingen av E6 (Senterveien - Jaktøyen) for effektiv ressursbruk. KID-ordningen har fungert bra. Når den nå avvikles bør man få en tilsvarende ordning for distrikta som ikke er basert på bedriftsøkonomiske prinsipper. Mange tusen mister nå jobbene sine i leverandørindustrien (olje/gass). Regjeringen må gjøre seg noen tanker om mulige tiltak. 7. Initiativ for etablering av fengsel i Meråker Notat fra Meråker kommune vedlagt saken Mye arbeid er gjort for å få etablert et fengsel i Meråker. Meråker er ikke nevnt i stortingsmeldinga om kriminalomsorgen, men kan være aktuell likevel. Meråker ligger nær flyplass og har god tilgang til areal. Alle kan bidra i sine grupper og komiteer. Mange kommuner er på banen så her er det viktig å gjøre et godt grunnlagsarbeid så man snakker samme språk når Meråker blir nevnt. Fengselssituasjonen i Midt-Norge verdt å se nærmere på. Også Rissa er på banen jf bruk av Hysnes fort. Kjent på Stortinget at man har planer i Meråker. Men det er langt fram. Det må bygges ut kapasitet nasjonalt, og noen fengsler er gamle. Det må trolig bygges 4-5 nye fengsler. Man trenger ny type fengsler bl.a. for innsatte med behov for medisinsk/psykiatrisk oppfølging. Trenger da også annen type personell.

5 8. Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA-kontor) i Trondheim Notat fra Trondheim kommune vedlagt saken Enighet i denne saken. Kan konkludere at det kommer SUA-kontor i Trondheim. Mange statlige etater som her må samarbeide. Viktig da med samordnete politisk signaler til disse. Det er forståelig at noen vil ha et slikt kontor, men det bør dokumenteres hvor mange arbeidsgivere/ arbeidstakere som trenger det, altså hvor stort behovet er. Man konkurrerer med andre byer som også gjerne vil ha SUA-kontor. 9. Utvidelse av antall elevplasser ved landslinje for langrenn og skiskyting v. Meråker vgs Notat fra Meråker vgs og kopi av søknad fra NTFK til KD vedlagt saken I 2009 innvilget Kunnskapsdepartementet en økning fra 60 til totalt 70 elevplasser på landslinjen. Det har vist seg at dette ikke samsvarer med behovet og det er i flere omganger søkt om utvidelse til 90 elevplasser, uten at departementet så langt har funnet rom i budsjettet for dette. Altså mangler fortsatt 20 plasser. Det har vært flere møter og orienteringer om Meråkers landslinje på nasjonalt nivå. Møte med departementet 17. mars. Kunnskapsministeren har varslet at han vil ha en gjennomgang av landslinjene. Håper Meråker kommer ned på rett side. I verste fall faller landslinjene bort. Mange skoler har selv opprettet egne landslinjer, og dette er noe av bakgrunnen for KDs gjennomgang. Viktig At fylkeskommunene prioriterer det som er spesielt og som fortjener landslinjestatus. Ikke ta med for mange! Langrenn/skiskyting ved Meråker vgs har alltid vært landsdekkende, noe som gjør at dette tilbudet står sterkt. KDs begrunnelse for avslag i fjor var at det ikke var penger tilgjengelig på 2014-budsjettet. Derfor håp for skoleåret 2015/ Omstillingsutfordringer i Lierne søknad om omstillingsbevilgning Notat fra NTFK vedlagt saken Nedleggingen av bakeriet vil på sikt kunne medføre en nedgang i sysselsettingen i Lierne kommune på ca 130 personer (20%) i løpet av 10 år og ca 10% nedgang i folketallet i samme periode. Etter NTFKs vurdering oppfyller Lierne kriteriene for statlige omstillingsmidler. Det vil bli sendt søknad om omstillingsmidler våren Viktig at stortingsrepresentantene følge opp dette gjennom behandlingen av revidert.

6 Deltakere på møte mellom Trøndelagsrådet og stortingsbenkene Trøndelagsrådet Tore O. Sandvik, STFK (leder) Arne Braut, STFK Randi Reese, STFK Torhild Aarbergsbotten, STFK Morten Ellefsen, STFK Elisabeth Paulsen, STFK (Vara for Ellefsen) Anne Marit Mevassvik, NTFK (nestleder) Carl Sitter Geving, NTFK Frode Revhaug, NTFK Johannes Sandstad, NTFK (Vara for Revhaug) Tomas Iver Hallem, NTFK Ola Morten Teigen, NTFK Rita Ottervik, TK Knut Fagerbakke, TK Yngve Brox, TK Bjørn Arild Gram, SK Stortinget, fra Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol (Ap) Marit Arnstad (Sp) Elin Rodum Agdestein (H) Arild Grande (Ap) Andre Skjelstad Stortinget, fra Sør-Trøndelag Trond Giske (Ap) Linda Hofstad Helleland (H) Per Sandberg (FrP) Heidi Grini (Sp) Eva Kristin Hansen (Ap) Frank Jensen (H) Jorodd Asphjell (Ap) Snorre Serigstad Valen (Sv) Karianne Tung (Ap) Sivert Bjørnstad (FrP) Observatører med møte- og talerett Inge Ryan, Fylkesmann NT Jørn Krog, Fylkesmann ST Per Kristian Skjærvik, KS ST Marit Voll, KS NT (Vara kunne ikke stille) Fra administrasjonen: Odd Inge Mjøen (STFK), Inge Fornes (NTFK), Stein Ytterdahl (TK), Svein Åge Trøbakk (SK), Karen Espelund (STFK), Morten Wolden (TK), Terje Thuseth (STFK), Sigmund Knutsen (TK), Gleny Foslie (STFK), Narve Nordmelan (NTFK), Emil Raaen (STFK), Amund Aarvelta (TK), Arild Egge (NTFK, referent), Pål Ranes (STFK, referent) Inviterte: Gunnar Bovim (NTNU, Ida Munkeby (NTNU), Frank Arntsen (NTNU), Helge Klungland (HiST), Arnulf Omdal (HiST), Morten Thoresen (HiST), Steinar Nebb (HiNT), Bjørg Tørresdal (HiNT), Beate Aspdal (HiNT), Ørjan Hattrem (HiNT), Unni Steinsmo (Sintef), Petter Haugan (Sintef), Jo Stein Moen (Marintek), Bård Langsåvold (Meråker kommune).

Referat/protokoll fra møte i Trøndelagsrådets AU 24.10.2014, 13.00-15.30

Referat/protokoll fra møte i Trøndelagsrådets AU 24.10.2014, 13.00-15.30 Til Trøndelagsrådets arbeidsutvalg Tore O. Sandvik (leder) Anne Marit Mevassvik Rita Ottervik Bjørn Arild Gram Kopi: Trøndelagsrådet Fylkesmenn og KS Administrasjon Referat/protokoll fra møte i Trøndelagsrådets

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

PS 35/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 27.02.08. Søknad om fritak fra kommunale verv - Andreas Jenssen Hjelmstad

PS 35/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 27.02.08. Søknad om fritak fra kommunale verv - Andreas Jenssen Hjelmstad Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.03.2008 Tid: 13:00 Etter administrasjonsutvalgets møte!! Faste medlemmer

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

2015)) 2015)) 2015)) 21. Referat

2015)) 2015)) 2015)) 21. Referat 2015 11. juni Dagsorden 4049 Møte torsdag den 11. juni 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 87): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

INNKALLING MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.02.2015

INNKALLING MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.02.2015 INNKALLING MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.02.2015 Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/ Dato 06. februar 2015 Sted: Orkdal kommune, Rådhuset. Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 1400. Lunsj

Detaljer

REFERAT/PROTOKOLL MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 09.12.2011 Referent: Jon Hoem Referanse: 11/10347-11 Dato 20.12.2011

REFERAT/PROTOKOLL MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 09.12.2011 Referent: Jon Hoem Referanse: 11/10347-11 Dato 20.12.2011 REFERAT/PROTOKOLL MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 09.12.2011 Referent: Jon Hoem Referanse: 11/10347-11 Dato 20.12.2011 Sted: Tidsrom: Kl 0900-1400 Til stede: Melhus kommune, Melhus videregående skole

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 1 Gjøvik og Vestre Toten Pilotkommuner for Universell Utforming - et samfunn for alle Rapport for pilotkommuneprosjektet i Gjøvik og Vestre

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Ordfører Bjørn Iversen (Ap), opposisjonsleder Jan Arne Solvang (FrP) rådmann Rudolf Holmvik, Verdal kommune

Ordfører Bjørn Iversen (Ap), opposisjonsleder Jan Arne Solvang (FrP) rådmann Rudolf Holmvik, Verdal kommune MØTEREFERAT Vår referanse 05/16360 Vår dato 19.12.2007 Møtet gjelder: BYER I MIDT-NORGE - STORMØTE Dato og tid: 17. og 18.12.2007 Sted: 17.12 på Steinkjer rådhus, 18.12 på Grand hotell Til stede: Ordfører

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94):

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94): 2013 10. juni Dagsorden 3935 Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 94): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lange

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Kortversjon Holmestrand Sande Hof Re Kommunereform utredning vår/sommer 2015 1 Kortversjon: Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen.

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Sluttrapport for prosjektet  Bo i Akershus Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus" Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som

Detaljer

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei 2015 29. jan. Representantforslag fra repr. Skei Grande, Nybø og Raja om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n D

Detaljer