Røyken kommune. Budsjett 2011 Økonomiplan og handlingsplan 2011 til Vedtatt i Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røyken kommune. Budsjett 2011 Økonomiplan og handlingsplan 2011 til 2014. Vedtatt i Kommunestyret 18.11.2010."

Transkript

1 Røyken kommune Budsjett 2011 Økonomiplan og handlingsplan 2011 til 2014 Vedtatt i Kommunestyret

2 Innhold Kommunestyrets vedtak... 7 Innledning... 8 Hovedutfordringen i Røykens økonomi... 8 Sammendrag av hovedtrekkene i budsjettet... 9 Kvalitet og ledelse Endringer i dokumentets oppbygging Risiko Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Sentrale budsjettforutsetninger Frie inntekter Andre statstilskudd Inndekking av tidligere års merforbruk Investeringsbudsjettet Finansinntekter og finansutgifter Likviditet Fylkesmannens anbefalinger til budsjettarbeidet Obligatoriske rapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på virksomhet Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett på prosjekt Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Folkevalgte organer og politisk sekretariat Visjon Mål

3 Miljø Visjon Mål Trygghet i lokalsamfunnet, kriminalitetsforebygging og kriminalitetsbekjempelse Visjon Mål Næring Visjon Mål Økonomiske tiltak folkevalgte organer Budsjettoversikt drift Budsjett-tekniske merknader Administrasjon, ledelse og fellesfunksjoner samt eiendom Visjon Mål Økonomiske tiltak Administrasjon, ledelse og fellesfunksjoner Budsjettoversikt drift Budsjett-tekniske merknader IKT og kvalitet Visjon Mål Økonomiske tiltak ikt og kvalitet Budsjettoversikt drift Budsjett-tekniske merknader Oppvekst og utdanning Grunnskole Visjon Mål Barnehage Visjon

4 Mål Barnevern Visjon Mål Økonomiske tiltak oppvekst Budsjettoversikt drift Budsjett-tekniske merknader Helse og sosial Sosialtjenester Visjon Mål Helsetjenester Visjon Mål Pleie og omsorg Visjon Mål Økonomiske tiltak helse og sosial Budsjettoversikt drift Budsjett-tekniske merknader Kultur og idrett Visjon Mål Økonomiske tiltak kultur Budsjettoversikt drift Budsjett-tekniske merknader Tekniske tjenester Kommunale veier Visjon

5 Mål Kommunalt vann og avløp Visjon Mål Brann og redningstjenester Visjon Mål Kart, oppmåling og planlegging Visjon Mål Økonomiske tiltak tekniske tjenester Budsjettoversikt drift Budsjett-tekniske merknader Investeringsbudsjett Selvkostbudsjetter Vann Avløp Plan Bygg Oppmåling Økonomireglement Prisliste Prisliste og gebyrregulativ 2011For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering Fordeling av utgifter pr sektor Folkevalgte organer Administrasjon, ledelse og fellesfunksjoner Helse og sosial Oppvekst Kultur Tekniske tjenester

6 Skatt og finans Vedlegg 1 kommunestyrets vedtak

7 Kommunestyrets vedtak Rådmannens forslag til vedtak: 1. Røyken kommunes drifts- og investeringsbudsjett, mål for kommunens virksomhet samt kommunens økonomireglement vedtas. 2. Tillegg som følger av statsbudsjettet innarbeides i henhold til sak 79/10 3. Av kultursektorens ramme utgjør kr bevilgninger til lag og foreninger. Denne rammen fordeles av kulturutvalget. 4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp nye lån i samsvar med investeringsbudsjettet, samt refinansiering av gamle lån. 5. Betalinger for kommunale tjenester vedtas i henhold til prislisten i sak 79/ Gebyrregulativet/forskrift for plan- bygg og oppmåling vedtas i henhold til sak 79/ Renovasjonsgebyrer vedtas i henhold til forslag fra RFD i sak 79/ Kommunens kassakreditt opprettholdes på 50 mill kr. også i Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med de endringer, som følger av vedlegg 1. Dette dokumentet ble lagt frem før konsekvensene av forslag til statsbudsjett var klart. Innarbeiding av statsbudsjettet ble lagt frem i egen sak til kommunestyrets budsjettbehandling. Disse endringene er, sammen med endringer som følge av den politiske behandlingen, lagt inn i dokumentet. Kapitlet kommunens rammebetingelser er imidlertid ikke oppdatert. 7

8 Innledning Forslaget til budsjett og handlingsprogram viser at Røyken kommune er på rett vei. Det skjer mye positivt i kommunen, og høy innflytting viser at Røyken oppleves som attraktiv å bo i. Solid innsats fra mange dyktige ansatte har også ført økonomien på rett vei, men høye underskudd fra tidligere år sammen med utgifter til nye skolebygg, gjør at den økonomiske situasjon fremdeles er presset. Det er derfor nødvendig med innsparinger også i Det positive er at utgiftsnivået det legges opp til i 2011, er på et nivå som er bærekraftig for fremtiden. Det betyr at kommunen nå er i ferd med å komme i en situasjon der utgifter og inntekter henger sammen. Dersom forslaget går gjennom, mener rådmannen derfor vi har lagt et godt grunnlag for langsiktig trygge og gode velferdstjenester til innbyggerne, samtidig som vi legger til rette for fortsatt vekst. Den bedrede økonomiske kontrollen viser seg også ved at årets budsjettforslag, for første gang på lenge, ikke inneholder noen udefinerte kutt, og at det legges en kurs der kommunen fra 2013 slipper å låne penger til pc-kjøp, asfaltvedlikehold og lignende. Dette er en betydelig forbedring. Alt kommunen gjør er tjenester overfor innbyggerne, og nesten alle midlene brukes enten i barnehage, skole eller pleie og omsorg. Innsparinger vil derfor ramme enkeltmennesker uansett hvordan det gjøres. Samtidig gjør dette at det er lett å oppfatte kutt som mer dramatiske en de er. Det er derfor viktig å minne om at Røyken de kommende år, årlig skal bruke over 800 mill. kr. på velferd til befolkningen. Dette vil si at kommunen bruker over ,- kr. i snitt på hver innbygger. De reduksjonene som foreslås de neste årene, er bare noen få prosent av dette. Rådmannen vil understreke at det er mange behov som enkeltmennesker ser og som kommunen ikke vil klare å imøtekomme. Det at alle disse gode ønsker ikke er imøtekommet i budsjettet, betyr på ingen måte at administrasjonen ikke forstår ønskene, men er en følge av at det faktisk ikke finnes mer penger å fordele. Dersom kommunens aktivitet skal økes ytterligere, vil det måtte bety innføring av eiendomsskatt, som igjen vil belaste innbyggerne økonomisk. Det er samtidig viktig å være oppmerksom på at mye av innsparingene kan gjøres ved at kommunens ledere blir flinkere til å analysere og styre egen drift. Når vi foretar slike analyser, ser vi at det på mange områder er rom for å bruke mindre ressurser uten at det går vesentlig ut over tilbudet til brukerne. Alle som skal være ledere i Røyken kommune i årene som kommer, må mestre denne formen for ledelse om kommunen skal klare å levere tilfredsstillende tjenester til befolkningen. Hovedutfordringen i Røykens økonomi Hovedutfordringene i økonomien har flere årsaker: - Den viktigste årsaken er at statens tildelingsmodeller til kommuner gjør at Røyken er av de kommuner i landet som har minst disponibel inntekt pr. innbygger. Dette skyldes Røykens geografi, befolkningssammensetning og beliggenhet. Røyken får derfor 3% mindre penger pr. innbygger i forhold til en snittkommune. Hadde Røyken fått like mye av staten som en snittkommune, hadde vi hatt flere 10-talls millioner mer å bruke på velferd - Sentrumsstruktur. Utfordringen ved statens budsjettmodell skyldes ikke minst at den gir Røyken midler som om vi var en urban kommune. De fleste kommuner av Røykens størrelse 8

9 har ett hovedsentrum. Røyken har 10 små sentrum, og offentlige tjenester er spredd rundt på mange små enheter. Når hvert sentrum skal ha egne skoler, egne helsetilbud, veier, vann og kloakk, gjør dette sitt til at det er vankelig å drive kommunen i balanse - Gjeld fra tidligere underskudd. Med de tiltak som er gjort i 2010, har nå opparbeidelsen av gjeld stanset opp, og vi har begynt nedbetalingen. Likevel vil det ta flere år å bli kvitt gjelden - Langvarig overforbruk i enhetene. Denne trenden er nå snudd, og nesten alle enheter går i balanse - Lånefinansiering av midler til driftsoppgaver og manglende egenkapital til investeringer. Forslag til handlingsprogram retter opp en del av dette, særlig fra 2012, men både i 2011 og 2012 mangler vi fremdeles egenkapital til investeringer som for eksempel møbler, IKT og lignende. Dette er ikke bærekraftig over tid Sammendrag av hovedtrekkene i budsjettet Kommunen har som nevnt stram økonomi og kan ikke gå videre uten innsparinger. Likevel er det mange lyspunkter. Det er bl.a. satt av midler til: - Miljøsatsing ved å legge mer av kommunens eiendomsmasse over på jordvarme samt å sette av midler til fjerning av gamle vrak og lignende langs veiene - Nye Midtbygda skole og idrettshall - Nye Slemmestad ungdomsskole - Ny stor idrettshall på Spikkestad, og på sikt rehabilitering av Spikkestad ungdomsskole - Videre drift og økt satsing på Sekkefabrikken kulturhus - Nyåpning av Midtbygda bibliotek - Drift av nye kommunale veier - Samling av alle psykiatritjenester i funksjonelle lokaler - Etablering av 6 nye omsorgsleiligheter på Slemmestad på kort sikt og langt flere omsorgsleiligheter i årene som kommer - Antall sykehjemsplasser, som ligger høyt i Røyken, er opprettholdt - Videreføring av ny døgnbemannet brannstasjon - Midler til ferdigstilling av kommuneplan og flere reguleringsplaner - Økt satsning på vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg Det er samtidig foreslått innsparinger. Disse vil i 2011 merkes særlig innen pleie og omsorg. Dette fordi denne sektoren startet senere på sine omstillinger enn kommunens øvrige sektorer. De har derfor tatt en mindre andel av sine nødvendige nedskjæringer i Skolene og barnehagene, som er kommunens andre store utgiftsposter, har tatt forholdsmessig mye innsparing i 2010 og vil derfor ikke oppleve 2011 som så utfordrende. Mange av innsparingene er alt vedtatt og gjentas derfor ikke her. Det nye som foreslås, er: - Innen skole er det innsparinger som i det vesentligste er resultat av helårseffekt av de innsparinger som alt er gjort høsten Videre er det noen innsparinger, særlig på ungdomstrinnet der analyser viste at vi brukte mer penger enn nødvendig - Det er foreslått å splitte innkjøp av nye møbler til Midtbygda skole og Slemmestad skole over to år. Det vil si at de må åpne med delvis gamle møbler - Innen pleie og omsorg er det foretatt endringer i en del ekstra tjenester til brukere for på den måten å sikre opprettholdelsen av kommunens basistilbud. Samtidig må deler av sektoren øke betydelig sitt fokus på kostnadskontroll. De hardeste tiltakene er innen PU-sektoren - Det er foreslått å øke kommunale gebyrer på alle områder utenom barnehage, noe ut over inflasjon 9

10 Videre er investeringsbudsjettet strammere enn ønskelig. Dette gjelder særlig innen veivedlikehold i 2011 og 2012, samt på IKT-området, der det er behov for investeringer for å sikre innbyggerne gode tjenester fremover. Rådmannen er samtidig stolt over at Røyken i to uavhengige undersøkelser har kommet på henholdsvis første og andreplass av landets kommuner i kåring av den mest effektive og billige administrasjon. Det er, på tross av innbyggervekst, ikke foreslått noen styrkinger på dette området, og de lave administrasjonskostnadene gjør at kommunen kan holde høyere kvalitet i skole og eldreomsorg enn vi ellers hadde hatt råd til. Kvalitet og ledelse I en stram kommuneøkonomi er det viktig med god ledelse og å ha et langt sterkere fokus på kvalitetsarbeid enn det som har vært vanlig i kommuner i Norge. I 2010 har fokus og krav til ledelse i kommunen blitt skjerpet. Røyken var også i 2010 landets første kommune med en kommunalsjef for kvalitet. Fokuset på ledelse og kvalitetsarbeid videreføres, og det er rådmannens mening at dette arbeidet vil styrke kommunens tilbud på sikt. Brukerundersøkelser, målinger, interne revisjoner, systematisk måloppfølging og tettere dialog mellom ansatte og ledelse er viktige administrative nøkkelord i Alle ansatte har et ansvar for å følge opp disse strategiene, men lederne har et særlig stort ansvar. Det er derfor en forutsetning for å være leder i Røyken kommune fremover at man aktivt støtter opp om arbeidet med kvalitets- og kostnadskontroll, slik at vi får sikret gode tjenester til innbyggerne i årene som kommer. Endringer i dokumentets oppbygging Årets handlingsprogram er på mange områder bygd opp annerledes enn tidligere. For det første er hele forslaget i år samlet i ett dokument. Her er økonomiske mål og aktivitetsmål samlet sektorvis, i motsetning til tidligere år, da økonomi og mål fremkom i to ulike dokumenter. Det er lagt vekt på å komprimere dokumentet og tydeliggjøre for innbyggere og politikere hvilke endringer som reelt sett foreslås. Dette betyr at mange av tjenesteområdene som gjør en god jobb og som videreføres som før, ikke blir omtalt. Dette kan virke støtende på noen som gjør en solid jobb for kommunen, og som er vant til å bli omtalt i handlingsprogrammet, men rådmannens vurdering er at denne endringen gjør det enklere å se hvilke reelle endringer som forslås. Målene er konkretisert og spisset. Dette arbeidet ble påbegynt i fjor og er nå videreført i en strammere regi. Dette er gjort ved å: - Redusere antall mål. Målene reflekterer kun endringer som skal gjøres. Alt som går på videreføring, er utelatt eller inngår som en del av visjonen for området. - Spisse målene ytterligere og definere flere måleindikatorer slik at de er lettere å evaluere. For å skape oversikt har rådmannen også valgt å nulle ut alle gamle vedtak som har fulgt handlingsprogrammet i mange år. Kun endringer ut fra 2010-budsjett er nå med. Dette fordi det var 10

11 akkumulert opp en mengde småtiltak gjennom flere år som gjorde budsjettet svært uoversiktlig og vanskelig å styre etter. Dette betyr at en del vedtak fra tidligere som ikke har blitt realisert, nå er tatt ut. Der er lagt inn prognoser for vekst i inntekter og utgifter som følge av flere innbyggere. Dette gir et mer realistisk bilde av årene som kommer. Tidligere var slike vekstprognoser ikke lagt inn. Alle kronebeløp i dokumentet er i hele tusen. Risiko I handlingsprogrammet er det naturlig å omtale risiko. Rådmannen vil her peke på: 1) Budsjettet er svært stramt, og det skal lite endringer til i for eksempel antall brukere med store hjelpebehov før rammene sprekker. 2) Årets lønnsoppgjør innebærer unormalt stort lønnsoverheng inn i Kommunen er avhengig av at dette kompenseres fullt ut av staten. 3) Kommunen går gjennom betydelige omstillinger og innsparinger. Det er en suksessfaktor om ledere og ansatte ser at dette er nødvendig for å sikre velferden i Røyken på lang sikt. Dersom vi ikke lykkes med tiltakene, vil det fort forverre situasjonen. 4) Det er enda ikke funnet tilstrekkelig rom for egenkapital til investeringer og vedlikehold. 5) Det er ingen fondsavsetninger eller reserver i budsjettet for Dette må en kommune ha over tid for å hindre store kutt i velferden ved kortsiktige inntektssvingninger, og rådmannen foreslår derfor å etablere slike avsetninger fra ) Økonomien til Bråset har stor betydning for kommunen. Rådmannen oppfatter at Bråset enda ikke har tilfredsstillende kontroll over sine utgifter og er bekymret for om dette kan medføre ekstrakostnader for kommunen. Ref. punktet over har kommunen ikke fondsavsetninger til å møte uforutsette utgifter. 11

12 Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Tabellen nedenfor gjengir befolkningsutviklingen i Røyken kommune de siste fem årene år år år år år og over Totalt I løpet av 2010 passerte kommunen innbyggere. Det har vært vekst i alle aldersgruppene siden Fra 2005 til 2010 har befolkningen i Røyken kommune økt med 11% mens veksten for landet totalt var 6%. I følge middelalternativet til SSB kan Røyken kommune forvente en befolkningsvekst også fremover i perioden 2011 til år år år år år og over år og over Totalt I perioden 2011 til 2014 vil Røyken kommune få en befolkningsvekst på 5% i følge SSB. Landet totalt vil få en vekst på 3% i samme periode. Sentrale budsjettforutsetninger Virkningene av regjeringens forslag til statsbudsjett er ikke innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett. Det innebærer at alle beløp er i 2010-priser, før lønns- og priskompensasjon. Rådmannens forslag til gebyrregulativ og egenandeler er imidlertid inflasjonsjustert. Regjeringen signaliserte en realvekst i frie inntekter for kommunesektoren på 2,1 mrd i 2011 i kommuneproposisjonen. Røyken sin andel av dette er innberegnet i budsjettert skatt og rammetilskudd. Det vil bli lagt frem en tilleggsinnstilling hvor effekten av statsbudsjettet innarbeides. 12

13 Frie inntekter Frie inntekter består i hovedsak av skatt og rammetilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden for kommunen. Følgende er lagt inn i forslaget til budsjett. Bud 2010 bud 2011 bud 2012 bud 2013 bud 2014 Skatt Ramme Sum Summen av skatt og rammetilskudd antas å få en realvekst på 4% fra 2010 til Hovedårsaken til veksten er at befolkningsprognosen i Røyken kommune er høyere enn for landet totalt. Rammetilskuddet vil øke fra 2011 som følge av nytt finansieringssystem for barnehager. Dette gjennomføres i statsbudsjettet og er derfor ikke lagt inn i tallene for Røyken. I henhold til statens kriteriesystem for fordeling av rammetilskuddet skal Røyken kommune ha en befolkning som krever 97% av landsgjennomsnittet i kostnader pr innbygger. Dette medfører at Røyken får et trekk i rammetilskudd på 23,7 mill i Røyken Eiendoms næringsutviklingsdel skal utvikle kommunale tomter for videresalg. Dette skal medføre inntekter til kommunen. I budsjettforslaget er det lagt opp til følgende inntekter fra REAS i perioden: 2010 bud Utbytte Salg av tomter Sum Utbyttet er knyttet til utvikling av Follestad industriområde og kan gå til finansiering av utgifter i driftsbudsjettet. Salg av tomter er budsjettert på bakgrunn av takster for Bakkekroken, Aukeområdet, Morbergområdet, Kjelleråsen, Kommuneskogen og gamle Vestbygda skole. Salg av tomter kan gå til å finansiere utgifter på investeringsbudsjettet. Andre statstilskudd Følgende er budsjettert som inntekter fra andre statstilskudd: Flyktningetilskudd Rentekompensasjon sykehjem og omsorgsbolig Rentekompensasjon skolebygg Kompensasjon reform MVA-andel fra investeringsbudsjettet Sum Flyktningetilskuddet er budsjettert ut fra at antall bosettinger pr år i perioden 2011 til 2014 blir

14 Rentekompensasjonene er budsjettert ut fra at rentenivået i Husbanken blir 3% i 2011 og 3,5% resten av perioden. Rentekompensasjon for skolebygg forutsetter at hele investeringsrammen fra Husbanken på 49,6 mill benyttes i Ferdigstillelse av Midtbygda skole vil sikre dette. Fra og med 2010 kan maksimalt 20% av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til driftsregnskapet. Dette skal trappes videre ned i perioden, og det vil ikke bli anledning til å overføre noe til driftsregnskapet fra Det er budsjettert med maksimalt tillatt overføring i hele perioden. Inndekking av tidligere års merforbruk Kommunen har opparbeidet et underskudd i løpet av 2008 og 2009 på totalt 39 mill. hvorav 6 mill er innenfor selvkostområdet vann og avløp. Prognosen så langt i 2010 er at vi skal klare å dekke inn 8 mill av merforbruket på driften og 3,8 mill av merforbruket på selvkostområdet i år. Da gjenstår det 27,2 mill til inndekking. Dette planlegges tatt med 17,2 mill i 2011 og 10 mill i Investeringsbudsjettet Det legges opp til et svært stramt investeringsbudsjett i perioden. Dette skyldes at kommunen ikke har reserver som kan brukes som egenkapital i investeringene. Det er lagt opp til at fremtidig salg av tomter gjennom REAS skal gi kommunen midler til egenfinansiering av investeringer. Tomtesalget er budsjettert i henhold til takstverdi. Det er lagt opp til følgende investeringstakt i perioden: Investeringer kommunalavdelingene Investeringer selvkostområdene Husbankmidler, startlån Sum investeringer Investeringene i kommunalavdelingene inneholder IKT, inventar og utstyr til nye skolebygg, investeringstilskudd til Spikkestad kirke, rehabilitering av damanlegg samt veiprosjekter. Investeringene er holdt på et minimum. Informasjon om de enkelte prosjektene finnes bak i dokumentet. 2. Investeringene innen selvkostområdene gjelder 14 mill til vann og 16 mill til avløp. Dette er en økning med 10 mill hvert år utover nivået fra forrige økonomiplan. Årsaken til økningen er todelt. Avdelingen har gjennom flere år hatt for lav kapasitet til å gjennomføre nødvendige investeringstiltak. Dette har medført at det har blitt et etterslep. Avdelingens kapasitet er nå styrket på dette området. Kostnadsberegningen av prosjektene har vært gamle og preget av usikkerhet. Nye kostnadsberegninger viser blant annet at grunnforhold vil gjøre flere prosjekter dyrere enn tidligere antatt. De årlige merkostnadene til renter og avdrag skal dekkes av gebyrene innenfor vann og avløp. 3. Husbankmidler/startlån gjelder videreformidling av lån, og økt låneopptak skal ikke medføre vesentlig økt økonomisk belastning for kommunen. 14

15 Investeringene er planlagt finansiert som følger: Låneopptak kommunalavdelingene Låneopptak selvkostområdene Låneopptak husbankmidler Salg av eiendommer gjennom REAS Sum finansiering av investeringer I 2011 er det budsjettert med 11,9 mill i betaling av avdrag i tillegg til husbanklånene. Det vil si at netto låneportefølje vil øke i planperioden. Dette vil gjenspeiles i økte finanskostnader for kommunen. Dette synliggjør nødvendigheten av at Røyken kommune budsjetterer med årlige netto driftsoverskudd og starter oppbygging av frie fond etter at nedbetalingen av underskudd er gjennomført. Finansinntekter og finansutgifter Kommunens finansinntekter består av bankinnskudd, renteinntekt på utlån til REAS og boligstiftelsen samt renter og avdrag på utlånte husbankmidler Rente- og avdragsinntekter Årsaken til økningen er at videreutlånet av husbankmidler er økende i perioden. I 2008 ble det inngått fastrenteavtale på lånene i kommunalbanken på 4,75% rente ut Låneopptakene i 2009 og 2010 har flytende rente. For lånene med flytende rente er det budsjettert med 3,0% rente i 2011 og 3,5% resten av perioden. For å unngå at kommunen eksponeres for uforholdsmessig stor finansiell risiko når fastrenteavtalene i 2012 utløper, bør kommunen allerede nå starte prosessen med å forlenge fastrenteavtaler på deler av porteføljen. Dette er lagt inn i budsjettet fra Følgende er budsjettert når det gjelder renter og avdrag i perioden: Avdrag ekskl husbanken Rentekostnader husbanken Renteutgifter øvrige lån Sum rente- og avdragsutgifter Både rentene og avdragene øker som følge av at investeringene er høyere enn nedbetalingen av gjeld i perioden. Likviditet Kommunen har en kassakredittramme på 50 mill for å håndtere likviditetsmessige svingninger i løpet av året. Den blå linjen viser saldo på konsernkontoen de første 9 månedene i år. 15

16 Som det fremkommer, er det store likviditetsmessige svingninger i løpet av året, og det har vært nødvendig å benytte kredittrammen ved to anledninger. Kommunen hadde et etterslep på gjennomføring av investeringer pr på 36 mill. Etterslepet bestod av ubrukte lånemidler og midler på bundet investeringsfond. Den røde linjen i figuren ovenfor viser hva kommunens konsernkonto ville vært uten dette etterslepet. Det innebærer at kommunen ville hatt behov for en kassakredittramme på 75 mill i mars 2010 dersom vi ikke hadde hatt disse ubenyttede lånemidlene. Hvis kommunens investeringstakt øker, vil dette gi en likviditetsmessig belastning. De underliggende tendensene i driften for øvrig er imidlertid positive. Rådmannen foreslår derfor at kassakredittrammen på 50 mill opprettholdes i 2011, men at det tas sikte på å fjerne den helt i løpet av planperioden. Fylkesmannens anbefalinger til budsjettarbeidet Fylkesmannen anbefaler at følgende legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet i brev til kommunene : Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene, avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet bør over tid ligge mellom 3-5 %. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Vi ber kommunene om å gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske stilling Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld Momskompensasjonsordningen: Vi minner om regelendringene. For budsjett- og regnskapsåret 2010 skal minimum 20 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 prosent overføres Figuren nedenfor viser økonomisk status blant kommunene i Buskerud. 16

17 Etter Ringerike hadde Røyken kommune det prosentvis høyeste akkumulerte underskuddet til inndekking i Buskerud ved utgangen av

18 Obligatoriske rapporter De obligatoriske rapportene er satt opp i henhold til regnskapsforskriften. Alle finansposter blir dermed henført til budsjettskjema 1a. Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

19 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet, fordelt på virksomhet Opprinnelig budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Tall i 1000 kroner Driftsutgifter pr. Virksomhet Folkevalgte organer og politisk sekretariat Rådmannen Assisterende rådmann Lønn- og personalenhet IKT og kvalitet Kemneren i Røyken Skatt/finans Økonomienhet Ressurser 0-20 år Kommunalsjef oppvekst PPT Barneverntjenesten Frydenlund barneskole Hyggen oppv.senter Midtbygda barneskole Nærsnes barneskole Slemmestad oppv.senter Bødalen oppv.senter Spikkestad barneskole Røyken ungdomsskole Slemmestad ungdomsskole Spikkestad ungdomsskole Røyken barnehage Slemmestad barnehage Sydskogen barnehage Kommunalsjef Helse og omsorg Helsetjenesten Sosialtjenesten Barnevernstjenesten Institusjonstjenesten Midtbygda og Spikkestad HBT Hjemmebaserte tjenester(fra 2011) Tjeneste for funksjonshemmede Geriatrisk enhet Psykisk helse Bestillerenhet Slemmestad HBT Kommunalsjef kultur og tekn.tjenester Bibliotektjenesten Barn og unge Kultur Kulturskoletjenesten VAR - Kapitalinntekter Kommunalteknikk Plan, bygg og oppmålingstjeneste Brann- og redningstjenesten Sum fordelt pr. Virksomhet

20 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet Alle tall i 1000 kroner Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 INVESTERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

21 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett på prosjekt Opprinnelig budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Alle tall i 1000 kroner Fra budsjettskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Fordeling på objekter Mortensrud fyllplass Rordammen - utredning Kjøp aksjer Buskerud Kollektivtrafikk AS Slemmestad Kunstgress - andelsbrev Egenkapitalinnskudd KLP Erstatte PC'es i adm inkl adm skole Erstatte PC'er lærere og elever PC-skap, oppbevaring, lading - elever IKT - trådløse punkter Nord HR - kompetansekartlegging IT-investering Agressso økonomisystem Buffer - kritiske IKT hendelser Internett/intranett IKT plan pleie og omsorg (duplo) D-ikt Infrastruktur Elektronisk dokument behandling IKT prosjekt skoler Røyken kirke Skoleadministrasjonssystem investering DIFI-innbyggertjenester DIFI-prosjekt Arkivsystem Gerica moduler PDA i hjemmetjenesten Handlingsplan ekommune - ehelse IKT plan for helse Helse meldingsutveksling Lærebøker skole Frydenlund skole Hyggen skole Midtbygda skole Nærsnes skole Slemmestad barneskole Spikkestad barneskole Sydskogen skole Torvbråten skole Røyken u-skole Slemmestad u-skole Spikkestad u-skole Klokkergården kjøkken Slemmestad kirke Hernestangen FM-tilskudd Høvikvollen FM-tilskudd EU-prosjekt geologi/industri materiell Injisering av ulesket kalt kirkegården Bibliotek inventar Spikkestad kirke Bil parkvesen Biler og utstyr - Kommunalteknikk Datautstyr bygg og oppmåling Utvikling av kartsystemer 3D GPS - MÅLESUTSTYR Biler - Brannvesen Røykdykkerutstyr Inventar brannstasjon Nødstrøm til rådhuset Slemmestad barneskole IP-telefoner Slemmestad barneskole - inventar Hyggen barnehage utstyr inventar Slemmestad u.skole inventar Midtbygda skole inventar Utbedring av lekeplassutstyr Spikkestad U.skole inventar

22 Spikkestad skole - elfa prosjekt Slemmestad bhg - uteareal Rehabilitering idrettsanlegg Røyken videreg Nærsnes skole - oppgradering uteområde Rehabilitering Spikkestad idrettsanlegg Morberg infrastruktur tomtefelt Rådhuset ombygging Sykehjem Bråset Lokaler hjemmetjenesten Ny prestebolig Salg tomteområder Kartverk, implementering av 3d Tåje friluftsområde Hernestangen - kloakk Fagertun - Kai Frødtvedt A2 opparb. Gen Frøtvedt syd B VVA Follestad industriområde Morberg tomtefelt nord Årosbrua Trafikksikkerhetstiltak Gangveier Slemmestad - Bødalen Bråsetveien, veilys og fortau Kryssing av vei Spikkestad Hyggenveien Slemmestad, kulvert Hovedplan vei Møllebrua Rordammen Forprosjekt rehabilitering av Hurum vei Forprosjekt mur, Røyken Hovedplan vann Diverse vannanlegg Statoil Slemmestad Bil Toyota Sonevannmålere Utskifting vannleding Bødalen gangvei GVG - Godt vann Glitre - adm.kostnader Tuhus Follestad industrifelt Follestad Næringspark vann tekn inst Vearsaga - rehabilitering vannledning Vannledn. Morgerg-Berger Hasselbakken vann Hovedplan avløp Sanering Katrineåsen Frøtvedtv-Grønnlivn. Etp Åros renseanlegg Båtstø Landvikvn sanering Åros renseanlegg pumpeledning Diverse avløpsanlegg Lahell renseanlegg fornyelse Tuhus-Follestad industrifelt Sydskogen/Fossum ny spvl Bil Bødalen/Slemmestad forprosjekt Slemmestad barneskole VT Torvbråten skole VT Nærsnes skole VT Sydskogen skole VT Røyken ungdomsskole VT Hyggen skole VT Spikkestad barneskole VT Frydenlund barneskole VT Sydskogen barnehage VT Slemmstad barnehage VT Røyken barnehage VT Utelekeutstyr barnehager/skoler VT Røyken rådhus VT Slemmestad BOAS parkeringsareal etc VT Bråsetveien 10 VT Klokkergården VT Fagertun VT

23 Slemmestad eldresenter VT Røykenhallen VT Høvikvollen VT Nærsnesbukta VT Tåje VT Torvøya VT Hyggenstranda VT Verven VT Hernestangen VT Diverse grøntanlegg VT Sum fordelt på objekter

24 Økonomisk oversikt drift Opprinnelig budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

25 Økonomisk oversikt investering Opprinnelig budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Tall i 1000 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

26 Folkevalgte organer og politisk sekretariat Området omfatter betjening av de folkevalgte organene, arbeidet med organisering og gjennomføring av valg, budsjett for kontrollutvalg, revisjon og tilskudd til de politiske partiene. Visjon Kommunen skal arbeide systematisk for å gjenvinne et økonomisk handlingsrom ved å budsjettere positive resultater. Stram kostnadsstyring og budsjettdisiplin skal være viktige verktøy. Mål Nr Mål Frist måleindikator 1 Kommunens økonomiske handlingsrom skal styrkes. Kommunen skal gjennom planperioden oppnå et årlig driftsoverskudd % netto driftsresultat Miljø Programområdet omfatter alle aspekter av miljøarbeid, herunder klima, utslipp, grøntområder, kulturlandskap, kildesortering, strandsoneplanen og avfallshåndtering. Det er renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) som administrerer renovasjonstjenesten. Visjon Røyken kommune skal fremstå som en ren og ryddig kommune med miljøfokus. Kommunen skal, gjennom et samspill med innbyggerne, bedre vårt lokale miljø og nasjonalt fremstå som en kommune som tar miljø på alvor. Renovasjonstjenestene til kommunens innbyggere skal leveres med god kvalitet og til en fornuftig pris. Mål Nr Mål frist måleindikator 1 Røyken kommune skal arbeide for et bærekraftig klima. Målene i kommunens energi- og klimaplan skal forankres i hele den kommunale virksomheten og bli en integrert del av kommuneplanen. Kommunen skal bruke kommuneplanbestemmelsene og arealplanlegging som et aktivt verktøy for å bidra til redusert klimagassutslipp, økt energieffektivitet og økt lokal fornybar energiproduksjon

27 2 Kommunen skal være en aktiv deltaker i arbeidet med Spikkestadkorridoren og arbeide for et utvidet togtilbud på Spikkestadbanen. 3 Røyken kommune skal være ledende i å konvertere sine bygg til bærekraftige energikilder. Eiendommene rundt rådhuset, nye Midtbygda skole og Slemmestad ungdomsskole skal oppvarmes via jordvarme Energikostnader og CO2 utslipp skal reduseres med 20% 4 Energiutredning og avklaring av mulighet for bruk av fornybar energi kreves i alle nye utbyggingsprosjekter Trygghet i lokalsamfunnet, kriminalitetsforebygging og kriminalitetsbekjempelse Området omfatter tverrfaglig innsats for trygghet i lokalsamfunnet, kriminalitetsforebygging og kriminalitetsbekjempelse. Kjerneaktører Arbeid med å bygge trygge lokalsamfunn, forebygge og bekjempe kriminalitet er et felles ansvar for innbyggere, folkevalgte, offentlig sektor, frivillig sektor, lokale medier og næringsliv. Kjerneaktører i offentlig sektor er politietaten, slt-koordinator, nav, barneverntjenesten, helsetjenesten, psykisk helse, barnehager, skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Røyken er organisert i sltsamarbeidet og politiråd. Slt står for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Visjon Innbyggere i Røyken skal ha en høy opplevelse av trygghet, basert på god informasjon om reell trygghet i lokalsamfunnet De folkevalgte i Røyken skal ha høy bevisthet om trygghetsskapende tiltak og kriminalitetsforebygging i arbeidet med kommuneplan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Lokalt næringsliv, lokale medier og frivillig sektor skal delta som aktive parter i det trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende arbeidet, i samarbeid med offentlige myndigheter Røyken kommune skal sammen med polititet ha et system for å identifisere og følge opp barn og unge med risiko- og sårbarhet for kriminalitet. Det skal være fokus både på barn og unge som kan bli utsatt for kriminalitet, og barn og unge som utfører kriminelle handlinger 27

28 Mål Gjennom tverrfaglig og systematisk innsats skal det jobbes for å forebygge utvikling av gjengangerkriminalitet, organisert kriminalitet og alvorlige hendelser Nr Mål frist måleindikator 1 Innbyggerne i Røyken har høy opplevelse av trygghet 2012 Innbyggere rapporterer om høy opplevelse av trygghet i brukerundersøkelser 2 Offentlige rom er definert i kommuneplanen 2011 Vedtatt definisjon av offentlig rom. Utarbeidet egen tegnforklaring for offentlige rom i kommuneplanens arealdel 3 Offentlige rom er utformet slik at de i seg selv skaper reell trygghet og opplevelse av trygghet 4 Innbyggere i Røyken har god tilgang til informasjon om den reelle tryggheten i kommunen, og om hva som gjøres av trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende innsatser 5 Lokalt næringsliv, lokale medier og frivillig sektor er invitert med som aktive parter i det trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende arbeidet 6 Utelivsbransen, salgs- og skjenkesteder i Røyken har godt omdømme og er kjent som ansvarlig vertskap 7 Helhetlig tiltakskjede for barn og unge med sammensatte behov, Røykenmodellen Fullt og 2011 Kriterieliste er vedtatt 2011 Informasjonen er distribuert til innbyggere på kommunens hjemmeside 2012 Informasjonen er samordnet og publiseres samlet. Informasjonen er distribuert bredt, og gjennom ulike kanaler 2012 Deltakelse i Ansvarlig vertskap er avtalt med alle som får nye skjenkebevilgninger. Alle i bransjen er kjent med Ansvarlig vertskap, og det spørres om dette i kontroller av bransjen 2011 Tiltak i justis og politisektor er 28

29 helt skal fullføres (jf mål 9 oppvekst og utdanning). Røykenmodellen skal omfatte utvikling av et robust system, fagkompetanse og handlingskompetanse. Røykenmodellen omfatter barnevern/skoler/barnehager og andre etater som arbeider med barn og unge. samordnet med tiltak i kommunal regi, og dette er synlig i Røykenmodellen Røykenmodellen vil også omfatte barn og unge i risikosonen for kriminalitet, og unge voksne (16-23 år). 8 Politi, offentlig myndigheter, varehandle, næringsrådet i Røyken og konfliktrådet i Buskerud har en samordnet innsats mot nasking og tyveri, og har gode tiltak for reaksjon og oppfølging av enkeltpersoner som blir tatt for nasking og tyveri. 9 Røyken og Hurum lensmannskontor og Røyken kommune har en felles strategi for innsats i forhold til antisosiale miljøer og problemområder. Problemorientert politiarbeid skal samordnes med kommunens innsats. Arbeidet skal preges av god beredskap, og rask respons i forhold til avtalte frister 10 Det skal foreligge en klar prosedyre for saker med vold i nære relasjoner, i tråd med nasjonale strategier og handlingsplaner 11 Kommunen skal ha beredskap for forebygging av alvorlige hendelser på individnivå, og apparat for oppfølging av enkeltindivider med behov knyttet til rus, psykiatri og kriminalomsorg. Det skal opprettes et tverrfaglig sammensatt team som har spesialkompetanse på rus, psykiatri og kriminalomsorg. Teamet skal etablere gode prosedyrer for samarbeid mellom kommunalavdelinger, fastleger og kommuneoverlege, 2. linjetjeneste, 2011 Det er gjennomført et enkelt pilotarrangement. Det foreligger en plan for videre systematisert samarbeid 2011 Avtale med responstider foreligger. Iverksetting og oppfølging er beskrevet i politirådets referater 2011 Rutinebeskrivelse foreligger og er lagt inn i kommunens kvalitetsstyringssystem KSS. Forenklet informasjon er tilgjengelig på kommunens hjemmesider Det er oppnevnt medlemmer i det tverrfaglige teamet. Teamets formål, ansvar, oppgaver og myndighet er klart definert og beskrevet. Det juruidiske grunnlaget er gjennomgått og 29

30 kriminalomsorg og andre eksterne interessenter kvalitetssikret. Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er gjort forarbeider for samarbeid med eksterne interessenter. Det foreligger en plan for implementering og oppfølging. Næring Programområdet omfatter næringslivet i Røyken kommune. Visjon Røyken kommune skal arbeide aktivt og målrettet med næringsutvikling for å skaffe flere arbeidsplasser til kommunen. I et lengre perspektiv bør det være et mål å opprette like mange arbeidsplasser som voksen tilflytting til kommunen. Røyken næringsråd og Røyken Eiendomsutvikling AS er kommunens nærmeste samarbeidspartnere i dette arbeidet. Det må arbeides langsiktig med å utvikle næringspolitikken i kommunen videre. Mål Nr Mål Frist måleindikator 1 I rulleringen av kommuneplanen skal kommunen Høst 2011 utrede om det er behov for å tilrettelegge for flere arealer for ulik type næring, herunder vurdere behovet for arealer øremerket næringshage(r) tilpasset små og nyetablerte bedrifter. 2 Det skal i handlingsplanperioden arbeides aktivt med å få økt bedriftsetableringer og arbeidsplasser i kommunen % økning i arbeidsplasser pr år 3 Det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi og en 2012 plan for å øke Røykens omdømme og for å synliggjøre Røyken som et attraktivt sted å etablere seg både for bedrifter og deres ansatte 4 Det skal utarbeides forslag til en styrking av 2012 kommunens engasjement og pådriverrolle i næringspolitikken. Herunder vurdere økt bemanning innen området 5 Ledige næringsarealer skal raskt og effektivt utvikles og tilbys bedrifter, investorer og andre som ønsker å etablere næringsvirksomhet i kommunen. 30

31 Økonomiske tiltak folkevalgte organer Nr Tiltak Beskrivelse 1 Valgkostnader Valgkostnader budsjetters i valgårene 2011 og Konkurranseutsette kommunerevisjonen Revisjonen, retting av budsjettfeil i Kommunerevisjonen skal konkurranseutsettes i løpet av 2011 Retting av budsjettfeil i Reduksjon i kommunestyre og komiteer Tallene viser endring fra budsjett Budsjettoversikt drift Virksomhet Regnskap 2009 Prognose 2010 pr Rev bud 2010 pr Budsjett Folkevalgte organer Budsjett-tekniske merknader Ingen merknader. 31

32 Administrasjon, ledelse og fellesfunksjoner samt eiendom Området omfatter ledelse, arbeidsgiverpolitikk og organisasjonsutvikling samt stabs- og støttefunksjoner. Eiendomsforvaltning ivaretas av Røyken Eiendom AS (REAS), og dette området omfatter kommunens oppfølgings- og bestillerfunksjon i forhold til REAS. Visjon Gjennom god ledelse og organisering skal det gjennomføres stram budsjettdisiplin. Introverte oppgaver, som ikke medfører økt effektivitet i tjenestetilbudet, skal fjernes. Det skal arbeides aktivt med et godt arbeidsmiljø og redusert sykefravær. Mål Nr Mål Frist måleindikator 1 Innføre tiltak rettet mot arbeidsmiljø for å øke 2011 nærværet. 2 Grunnleggende sykefraværsoppfølgning og tilhørende dokumentasjon skal utarbeides i KSS og utrulles i kommunen. Dette skal gi en kartlegging av arbeidsmiljø og sykefravær slik at målrettede tiltak kan iverksettes. 3 Kommunen skal ha en enhetlig og tydelig ledelse som bidrar til at kommunen fremstår som en attraktiv arbeidsgiver med fokus på utvikling av effektive tjenestetilbud og kompetanseutvikling. 4 For å sikre god rekruttering i fremtiden, skal Røyken kommune legge til rette for studenter og organisere et eget system for inntak og opplæring av lærlinger : 8,0% 2012: 7,0% 2013: 6,5% 2014: 6,5% Økonomiske tiltak Administrasjon, ledelse og fellesfunksjoner Nr Tiltak Beskrivelse 1 Konsulentbruk reduseres Redusere bruk av konsulenter. 2 Personaltiltak Midler til personaltiltak fra Kemner til Drammen Merkostnader ved inntreden i Kemneren i Drammensregionen 4 Regulering av leieinntekt i eksterne og kommunale boliger Hente inn manglende regulering av leieinntekter fra tidligere år 32

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken den 18.11.2010, møtesak nr. 79/10

Kommunestyret behandlet saken den 18.11.2010, møtesak nr. 79/10 Kommunestyret behandlet saken den 18.11.2010, møtesak nr. 79/10 Behandling: Vedtak: Handlingsplan Kulturutvalgets ramme for fordeling av frie midler økes med kr 800.000,-. Tilsvarende reduseres rammen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015

Røyken kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015 Røyken kommune Budsjett 2012 Økonomiplan og handlingsplan 2012 til 2015 1 Innhold Innledning... 7 Langsiktig bærekraft... 8 Risiko... 9 Kommunens rammebetingelser... 10 Befolkningsutvikling... 10 Sentrale

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer