TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Valgavis 2015 Bærum SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Valgavis 2015 Bærum SV"

Transkript

1 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Valgavis 2015 Bærum SV

2 VALGAVIS FOR BÆRUM SV 2 Rapport fra kommunestyregruppa 3 en sjøflyhavn ved Storøya. Området er omkranset av verneområder og friluftsområder. Området utenfor preges av lystbåttrafikk, padlere og roere. Dermed er området totalt uegnet til sjøflyhavn slik SV ser det. SV ønsker flere gågater i kommunen. Flertallet derimot har mot SVs stemmer vedtatt å åpne den eneste gågaten i Sandvika for bilkjøring og parkering. SV har i flere perioder forsøkt å få flertall for et bibliotek på Bærums Verk og mer penger til eksisterende bibliotek, det er fremdeles lang vei igjen til dette vinner fram. SV har arbeidet for økte bevilgninger til musikk- og kulturskolen slik at flere ungdommer kan få plass og prisen reduseres. SV må fortsette dette arbeidet i kommende perioder. Vi i SV er av den oppfatning at trygghet er viktig for alle. Derfor har vi ved hver budsjettbehandling denne perioden fremmet forslag om gratis trygghetsalarm. Flertallet har tvert imot økt prisen. SV har foreslått å øke tilskuddene til seniorsentrene fordi vi mener det er viktig at eldre kan utvikle en møteplass på egne premisser, ingen av flertallspartiene støttet dette. Skal kommunale tjenester bli best mulig er det viktig at kommunens personalpolitikk er god. Tilfredse og trygge ansatte gjør en bedre jobb. Derfor har SV kjempet for at alle som ønsker å gå fra deltid til heltid skal få denne muligheten. SV har ikke fått gehør fra flertallet som istedenfor har lagt ned Kjære bæring Fire år er gått siden siste valg og SVs kommunestyregruppe ønsker å se tilbake og oppsummere. SV har i inneværende periode hatt 2 representanter i kommunestyret, en representant i hovedutvalg for barn og unge og en representant i hovedutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke. SV ble ikke store nok ved siste valg til å få plass i formannskapet. SVs funksjon Flertallspartiene i kommunestyret teller 39 representanter, mindretallet 12. Høyre har rent flertall og kan i prinsippet diktere alle vedtak. Dermed skal det svært mye til for SV og mindretallet å få flertall for noe forslag. SV har derfor sett det som sin viktigste politiske oppgave å synliggjøre andre argumenter enn de flertallspartiene fremmer og sørge for at den politiske debatten holdes i gang. Et demokrati er avhengig av politisk debatt SV tar dette ansvaret. I inneværende kommunestyreperiode har SV klart å holde den politiske debatten i gang. I en del tilfeller har vi sett at deler av SVs forslag etter noen år fremmes og vedtas av flertallspartiene. Noen viktige saker i perioden Kampen for grønne lunger og dyrkbar mark har preget SVs arbeid også denne perioden. Sentralt her står kampen mot nedbygging av jordene på Fossum. SV er det eneste partiet i kommunestyret som går imot en storstilt utbygging på Fossum. Dette er en viktig sak fordi vi må verne om den dyrkbare mark vi har igjen og vi må unngå å bygge boliger som blir bilbaserte i mangel av kollektivtilbud. SV har, som eneste parti i kommunestyret, gått klart imot bygging av ny E18. All forskning viser med tydelighet at en vei til minst 40 milliarder kroner ikke vil gi mindre trafikkaos, snarere omvendt. SV vil ha bedre kollektivtilbud, flere innfartsparkeringer og langt flere sykkelveier. SV har i flere perioder arbeidet for en avfallhåndtering som ivaretar miljø, ressurser og er økonomisk mulig. Flertallet har like lenge arbeidet for en dyr og miljøskadelig ordning. Våren 2015 ble det imidlertid tilslutning for en avfallshåndtering nært opptil det SV har frontet lenge. SV har kjempet for å få flere lærere inn i skolen. Dette har vi ikke fått gjennomslag for. Flertallspartiene har tvert imot gått inn for å redusere skolenes budsjetter dramatisk og dermed sørget for at det er flere elever på hver lærer nå enn tidligere. SV er bekymret for utviklingen og ser et sterkt behov for å presse videre for å styrke skolen. Telenor Arena ble muliggjort gjennom kommunens regulering. Det ga gratis tomt og 50 millioner i startkapital, en avtale verd 300 millioner kroner i Kun Venstre har støttet SV i kampen for at reguleringen av arenaen skal følges. Arenaeier har med de andre partienes stilltiende godkjennelse fjernet idretten fra arenaen. Høyre har til og med truet med å overta full kontroll med kommunens kontrollutvalg hvis dette utvalget vedtok en høring om saken. SV har foreslått å legge om til LED-belysning på veier og kommunale bygg. Etter å ha blitt nedstemt gjentatte ganger har dette nå blitt vedtatt. Så langt er 9 millioner kroner investert i LED, det har redusert energibruken i kommunen med mer enn kroner årlig. SV har også foreslått gratis thermofotografering av alle hus slik at beboerne selv kan se hvor varmetapet i boligen er. Dette er nedstemt av flertallspartiene. Vi har fremmet forslag om kommunalt tilskudd og billige lån til de som legger om fra oljefyring til jordvarme eller annen ren energi. Heller ikke dette har fått noe flertall. Vi har imidlertid fått aksept for en gradvis omlegging fra oljefyr til jordvarme i kommunale bygg. Det er imidlertid lang vei å gå. SV var det eneste partiet i kommunestyret som stemte imot VALGAVIS FOR BÆRUM SV et prosjekt som hadde nettopp fra deltid til heltid som mål. SV har gått kraftig imot avvikling av kompetansepoeng for kommunalt tilsatte. SV er av den oppfatning at ansatte som får mulighet til kompetanseøkning gjør en bedre jobb. Alle kommunens ansatte fikk tidligere kompetansepoeng for hvert år de var i arbeid. Disse poengene kunne de ansatte veksle inn i kurs, kompetanseøkning osv. Flertallspartiene var uenige i at kompetansepoengene skulle videreføres og avviklet ordningen. SV har gjentatte ganger foreslått gjeninnføring av ordningen. SV har gått imot alle forsøk på konkurranseutsetting av kommunens primæroppgaver. Ved bygging av nye Rykkinn skole valgte flertallet at private skulle bygge og eie skolen. Dette ble flere millioner kroner dyrere for kommunen, likevel valgte flertallet denne løsningen. SV vil fortsatt kjempe for gode løsninger for innbyggerne, ikke eierne. Debatt fører fram SV takker velgerne for at vi fikk anledning til å delta og legge premisser for den politiske debatten i kommunen. Vi tror jobben vi har gjort har vært viktig og at SV har gjort en forskjell i kommunestyre og utvalg. SV takker de mange innbyggere som har kontaktet oss i løpet av fireårsperioden med store og små saker. Dette har gitt oss mye kunnskap og forståelse og antakelig gjort oss til bedre politikere. Tusen takk Harald Sævareid Gruppeleder, Bærum SV Skole For SV er en god skole noe av det viktigste vi har i samfunnet. Alle barn skal ha en skole hvor de kan lære, utvikle seg og oppleve glede av kunnskap. Mot SVs klare protester har flertallet i kommunestyret i denne perioden fortsatt å kutte dramatisk i skolens budsjetter. Alle skolene våre opplever nå at flere lærerstillinger forsvinner og tilbudet til de elevene som trenger noe ekstra reduseres kraftig. Flere elever og færre lærere i skolen vil føre til dårligere skoletilbud for våre barn. Elevenes mulighet for læring reduseres. Høyre og de andre flertallspartiene snakker om viktigheten av en god skole, men i praksis fjerner de muligheten for skolen å gi barna det tilbudet som er nødvendig for læring og kunnskap. Flere elever pr. lærer gjør at hver elev får mindre tid sammen med læreren. All skoleforskning viser at tid mellom lærer og elev er den viktigste faktoren for motivasjon, læring og kunnskap. Vi risikerer dermed at Bærumskolen blir dårligere og det vil gå utover våre barns mulighet til å tilegne seg kunnskap. Spesialundervisningen utsettes for kraftige kutt. Tilbudet til minoritetsspråklige elever og de som har behov for særskilt norskopplæring har opplevd kraftige kutt denne periode. Skolen kan bli en arena hvor flere elever mister motivasjon og faller utenfor. Dette er alvorlig for det enkelte barn. For samfunnet kan det i lengden bli svært kostbart. Skolebibliotekene har ikke lenger penger til innkjøp av bøker fordi skolen må prioritere innkjøp av lærebøker til elevene. Elever med stor tilgang til bøker hjemme vil kanskje ikke ta skade av dette, men det gjelder ikke alle. Bærumskolen kan nå bli en delt skole hvor barnas læring avhenger av hjemmets ressurser og tid til å følge opp barna faglig. Flertallet har vedtatt en prisøkning i SFO som gjør det vanskelig for mange familier å benytte seg av dette tilbudet. SV har arbeidet for lavere pris i SFO og søskenmoderasjon. SV vil at søskenmoderasjonen skal se barnehage og SFO under ett. For SV er det viktig å sette småbarnsfamilier i stand til klare sine økonomiske forpliktelser og ha en trygghet for at barna har en trygg og god oppvekst.

3 VALGAVIS FOR BÆRUM SV 4 5 VALGAVIS FOR BÆRUM SV Arealpolitikk E18 og samferdsel SV vil ikke tillate nedbygging av dyrkbar mark. SV vil ikke bygge ned viktige grøntområder i bomiljøene. All ny bygging i kommunen må skje der det finnes et kollektivtilbud. Hvis ikke må et kollektivtilbud bygges før boliger og næring etableres. Ved etablering av nye boområder er det en forutsetning at skoler, barnehager og andre viktige samfunnsinstitusjoner legges inn i planene. Det er vanskelig å unngå nedbygging av dyrkbar mark hvis det er eneste mulighet til ny skole og barnehage. I valgkampen 2011 hadde Høyre store annonsekampanjer i avisen hvor de advarte mot sosialistene. Teksten lød: «Stemmer du sosialistisk blir det blokker på Gjønnesjordet». SV hadde da allerede stemt imot nedbygging av disse jordene. I 2014 foreslo Høyre selv bygging av blokker på Gjønnesjordet. Høyre har hatt flertall i kommunestyret så forslaget ble vedtatt mot SVs stemmer. Under behandlingen av kommuneplanen i 2015 var SV eneste parti som ikke ville åpne Fossum for storstilt utbygging. En utbygging på Fossum vil innebære at viktig matjord nedbygges. En utbygging på Fossum vil ligge så langt fra eksisterende kollektivtrafikk at det vil bli et rent bilbasert boområde. Det vil skape økt trafikk og forurensing. SV var eneste parti i kommunestyret som stemte imot en sjøflyhavn på Storøya. Området ligger mellom tre verneområder og viktige friarealer for innbyggerne på Fornebu. Sjøflyene vil skape mye støy for beboere og badende i området. Arealene i sjøen er viktig for småbåttrafikk, padlere, roere og badene. Dette er ikke forenlig med sjøflyhavn noe de andre partiene ikke tok hensyn til. På Stabekk arbeides det med en helhetlig kommunedelplan. Det ser imidlertid ut til at utbyggingsinteresser får gjennomslag til å etablere store bygg uten å se dette i forbindelse med den planen det arbeides med. SV er sterkt kritisk til at utbyggere skal få definere hvordan kommunen skal utvikle seg. På Stabekk er det stor motstand til enkeltprosjekter før en helhetlig plan foreligger. SV krever en helhetlig plan før noen prosjekter kan forringe bomiljøet og legge føringer for den planen som er under utvikling. Boligbygging og boligpriser Boligprisene i vårt område er høye. Det er imidlertid ikke slik at prisene reduseres hvis utbyggere får definere boligbyggingen. Utbyggere bygger det som til enhver tid gir størst fortjeneste. I denne perioden har det vært tydelig at det er boliger i øvre prissjikt det bygges mest av. Det løser ingen boligproblemer i kommunen. SV mener det er en politisk oppgave å definere hva slags type boliger det er størst behov for. Kommunestyret må ta makten tilbake fra utbyggere. SV har gjentatatte ganger foreslått at kommunen skal stille krav til mest mulig miljøvennlig og energieffektiv oppvarming av nybygg. Dette blir konsekvent nedstemt av de andre partiene. SV er det eneste partiet i kommunestyret som har gått imot å bruke 40 milliarder kroner på en ny E18. En ny E18 vil ikke redusere køene, men føre til at flere bruker bil til og fra Oslo. En ny E18 vil føre til enorme trafikale problemer i byggeperioden, den vil føre til økt trafikk og forurensing. En ny E18 skal delfinansieres av bompenger. Det vil innebære minst 150 kroner i bompenger for en tur fra Asker til Oslo og tilbake. Trafikkproblemene i kommunen kan kun løses ved bedre kollektivtilbud, flere innfartsparkeringer og sterk satsing på sykkelveier. Det er ikke veldig sannsynlig at vår region blir tilgodesett med penger til dette etter at 40 milliarder er brukt til å bygge en ny motorvei. En ny E18 skal etter planene komme i tillegg til den eksisterende som da vil bli en lokalvei. Dermed vil det bli en gigantisk kapasitetsøkning, noe Høyre benekter. En slik kapasitetsøkning vil øke utslippene av CO2 fra vår region og være et brudd med klimaforliket på Stortinget. Avfall og miljø I mer enn 12 år har Bærum kommune arbeidet med en plan for håndtering av avfall. Mot SVs klare stemme har Høyre og Arbeiderpartiet hele tiden gått inn for en maskinell sortering av avfall. Dette er en dyr og miljømessig dårlig løsning. For å presse gjennom sitt syn fikk Høyres utvalgsleder rådmannen til å fjerne viktig informasjon fra sakspapirene slik at Høyres løsning skulle se bedre ut. SV tok dette opp i kommunestyret og saken måtte behandles på nytt. Kommunestyret har nå vedtatt en avfallsplan som langt på vei er i tråd med det SV har foreslått hele tiden. Ettersom en ny E18 delvis skal finansieres av bompenger, må mange lokalveier stenges for gjennomkjøring og bommer settes opp i lokalmiljøet. Alternativet er at lokalveien får økt trafikk av bilister som ønsker å slippe unna bompenger. Sentrale trafikkforskere er helt tydelig på at en ny E18 vil øke trafikkproblemene, ikke redusere dem. Dette er fakta som utbyggerpartiene ikke tar hensyn til. I en kronikk i Aftenposten hevder Høyres ordførere i Bærum og Asker at forskerne er faglig inkompetente og ikke har forstått saken. Undres over hvilke kvalifikasjoner disse ordførerne har innenfor dette fagfeltet. Ordførerne bruker hersketeknikker og forsøker å diskreditere forskerne ved å tillegge dem politiske motiver og faglig inkompetanse. El-sykkel har gjort det mulig for langt flere å sykle til og fra arbeid og kollektivknutepunkt. Da er det forstemmende at flertallet vil bruke 40 milliarder på en vei som skaper problemer istedenfor en sterk satsing på sykkelveier. Sykkelveier vil redusere trafikkproblemene og være gunstig for folkehelsen. Uten SV i kommunestyret ville ingen motforestillinger blitt reist om veien, ingen debatt ville blitt reist. lioner kroner i LED-lys og den årlige energibesparingen beløper seg til mer enn kroner. God miljøpolitikk er også god økonomi, men flertallet lever fremdeles i den villfarelse at god økonomi betyr å kutte i ulike budsjett. SV har fått de andre partiene med på en årlig bruk av 10 millioner til jordvarme i kommunale bygg. Enten for å erstatte oljefyrer eller installasjon i nye bygg. Til tross for gjentatte forespørsler har rådmannen ikke klart å legge fram tall over energiøkonomisering. Eiendomsskatt Avfall kan være en ressurs eller det kan gjøres til et problem. I tråd med all faglig kunnskap har SV gått inn for at avfall må sorteres i hjemmet. Særlig vil matavfall forringe alt annet avfall hvis det først blandes sammen. Matavfall er en verdifull ressurs hvis det behandles riktig, det er også alle de andre avfallsfragmentene. Hvis matavfall ikke sorteres ut i hjemmet vil det ødelegge for alle de andre bestanddelene av avfallet. Dermed øker forurensingen og pengesluket. Energi I fem år på rad la SV fram forslag om bruk av LED-lys på veiene. Det fikk kun SVs stemmer. Det sjette året foreslo rådmannen det samme som et innsparingsforslag, da fikk det flertall i kommunestyret. Bærum har nå investert 9 mil- SV har ved flere anledninger lagt fram forslag om thermofotografering av alle hus i kommunen. Alle innbyggere kan da få bilder i posten og selv se hvor energitapet i boligen er. Det vil bety en liten investering fordi fotograferingen kan gjøres av for eksempel feieren eller andre som reiser rundt i kommunen. Høyre og de andre partiene stemmer dette ned fordi de mener det er opp til den enkelte innbygger å bestille thermofotografering. Dermed får ikke innbyggerne selv se hvor de kan spare energi Som eneste parti i kommunestyret mener SV eiendomsskatt er fornuftig. En eiendomsskatt er en svært lav skatt som kan gi kommunen økonomiske muligheter for å skape en god skole som ikke utsettes for økonomiske kutt, billigere SFO, gratis trygghetsalarm for de som trenger det, flere og billigere plasser i musikk- og kulturskolen og flere lokale anlegg for organisert og uorganisert idrett. SV har foreslått en eiendomsskatt med et bunnfradrag tilsvarende en liten til normal familieleilighet. Det vil si at det kun er de aller største og dyreste boligene som vil kunne få en skatt på mer enn 2500 kroner i året. En eiendomsskatt er en ren kommunal skatt og beholdes uavkortet i kommunen. Eiendomsskatt er en skatt ingen kan trikse seg unna, derfor er den også rettferdig. De fleste kommuner, uavhengig av politisk styringsfarge, har innført eiendomsskatt. Det er en skatt Stortinget har vedtatt er en del av kommunenes skattegrunnlag, men kommunene kan velge å ikke kreve den inn. I et boligmarked vil en eiendomsskatt føre til litt lavere boligpriser fordi de utgjør noe av de faste utgiftene. Det er summen av utgifter som er avgjørende for hvilken pris en bolig oppnår i et fritt marked. Gågate Sandvika trenger gågater. Høyre har vedtatt at biler skal fortrenge gående i Sandvika. Dermed er Sandvika kanskje verdens eneste by som avvikler en gågate. Gågaten er i dag erstattet av kjørende og parkerende. Kjøremønsteret er tilsynelatende uoversiktlig og det kjøres både med og mot enveiskjøringen. Hvordan dette trafikkaoset skal kunne skape liv i Sandvika er for SV ubegripelig. Skal det bli liv i Sandvika sentrum må fotgjengere prioriteres, ikke bilene. Det finnes ikke noe sted i Sandvika hvor det er mer enn 3 minutter å gå til et parkeringshus, dermed burde det være fullstendig overflødig å la bilene fortrenge fotgjengere.

4 VALGAVIS FOR BÆRUM SV 6 7 VALGAVIS FOR BÆRUM SV Telenor Arena og Høyres ulovlige vedtak Fylkesmannen har konkludert med at Høyre og Arbeiderpartiet gjorde et ulovlig vedtak da de den 15. januar 2015 gav eier av Telenor Arena tillatelse til å drive uten fotball som primæraktivitet. SV har gjennom hele perioden arbeidet for at gresset skulle tilbake og fotball være primæraktivitet i arenaen. Nå har Fylkesmannen konkludert med at SV har hatt rett hele tiden. I 3 år arbeidet SV alene om arenaens framtid for fotball, siste året har Venstre støttet våre krav. Høyre og Arbeiderpartiet har forsøkt å latterliggjøre vårt arbeid og våre krav. De har mot bedre vitende forsøkt å gi arenaeier lov til å bryte kommunens reguleringsbestemmelser og berike seg med 500 millioner kroner av fellesskapets midler. Fylkesmannen har støttet SVs lovlighetsklage av vedtaket Høyre og Arbeiderpartiet fattet. Nå er vedtaket dømt ulovlig. Da kontrollutvalget gransket saken truet Høyre med å endre kontrollutvalgets sammensetning, slik at Høyre skulle få rent flertall i kontrollutvalget. Med andre ord at Høyre skulle bestemme hva som kunne kontrolleres i kommunen. I kommunestyret, hvor Høyre har rent flertall, endret Høyre kontrollutvalgets innstilling slik at all kritikk rammet andre enn Høyre i dag. Nå har imidlertid Fylkesmannen konkludert med at Høyre har brutt kommuneloven i sine handlinger og at arenaen driver i strid med reguleringsbestemmelsene. Det er med andre ord i denne perioden feilene er gjort, reguleringen fra 2005 er god nok. Godt hjulpet av Arbeiderpartiet har Høyre jobbet aktivt for å gi dagens eiere mulighet til å bryte reguleringen og dermed øke fortjenesten og verdien av Telenor Arena. Fra kommunestyrets talestol og i det offentlige rom har SV blitt beskylt for kunnskapsløshet, manglende politisk forståelse, uetisk holdning og meling av egen kake. Hvorfor Høyre og Privatisering Arbeiderpartiet har brutt loven og forsøkt å stemple SV som problemet for å kunne gi bort fellesskapets midler må de nok selv svare på. Bakgrunn Telenor Arena ble muliggjort gjennom kommunens regulering. Arenaen fikk gratis tomt og 50 millioner i byggekapital fra grunneier, totalverdi i millioner kroner. Grunneier fikk bygge tettere på andre tomter og tapte dermed ingenting. De 300 millionene ville aldri blitt stilt til disposisjon for en arena for konserter og messer. I 2011 fjernet arenaeier gresset fra arenaen. Det var ikke økonomi nok i fotball. Det var jo også derfor kommunen bidro til gratis tomt og 50 millioner i startkapital. Arenaeier hevder det ikke er etterspørsel etter denne arenaen for fotball. Arenaeier krever nær en halv million i daglig leie for arenaen. Ingen betaler denne summen for å spille en fotballkamp. Hvis gresset ligger der og det må spilles fotball i arenaen blir leieprisen en ganske annen. Det er nemlig underskudd på baner i kommunen. Ny Nadderud stadion Sterke krefter i kommunen arbeider for ny elitestadion på Nadderud. Det vil innebære enorme utgifter for kommunen, eller at kommunen stiller med gratis tomter for utbyggerne slik at de kan finansiere en ny stadion med gratis boligtomter. Med andre ord utgifter for kommunen. Når Telenor Arena igjen brukes til fotball vil behovet for en ny elitearena bortfalle. Dermed vil kommunen spare svært mye penger. Kirke og trossamfunn Religion er viktig for mange og vi har i dag mange trossamfunn i kommunen. Dette er bra, men åpner for økonomisk trøbbel. Mens den norske kirke mister medlemmer øker antall medlemmer i andre trossamfunn. Likevel er det ingen vilje i kommunestyret til å drøfte de økonomiske aspektene rundt dette. SV har forsøkt å trekke opp denne debatten, så langt uten resultat. Situasjonen er slik at kommunen finansierer kirkebygg og annen bygningsmasse for den norske kirke og staten finansierer ansatte. I tillegg gir kommunen et økonomisk tilskudd. Loven påbyr da at andre livssynsorganisasjoner skal få samme tilskudd pr. medlem. Årlig økes tilskuddet til den norske kirke, selv om medlemstallet går ned. Det innebærer at kronebeløpet for medlemmer i andre trossamfunn øker kraftig. I sum betyr dette at budsjettene for religion øker kraftig, uten at det skjer en politisk debatt. Høyre gir inntrykk av å tro det er billigere å leie enn å eie. Det må de gjerne tro, men det er et problem når de styrer kommunen etter denne troen. SV har vært tydelig i sin motstand på disse spørsmål. Når ny skole skulle bygges på Rykkinn fikk Høyre, mot SVs stemmer, flertall for at skolen skulle eies av private. Dokumentene fra Rådmannen viste at det ville koste 3 millioner mer de første 20 år og byggetiden ville økes med minst 6 mnd. Med vidåpne øyne valgte Høyre og de andre flertallspartiene den dyreste og mest tidkrevende modellen. Etterpå klager de over at kommunen har lite penger. Det er ikke rart med en slik økonomistyring. Høyre ønsker konkurranseutsetting av kommunens basisoppgaver. Vi ser at stadig nye områder utsettes for dette. Ofte er det arbeidsintensive yrker som først utsettes for konkurranse. Det vil i praksis bety at det er de ansatte som må stå for den gevinsten private eiere skal ha. Vi ser at ansattes lønns-, arbeids- og pensjonsordninger svekkes. Det er der fortjenesten ligger for de private. Ansatte som ikke kan vise til arbeid mer enn ut konkurranseperioden kan ikke forvente å kunne låne penger til bolig etc. Det er med andre ord de ansatte som så langt har betalt for Høyres tro på privatisering. Kultur Kultur slipper heller ikke unna Høyres budsjettkutt. Det bevilges lite penger til kulturaktivitet i kommunen. Det kuttes stadig og leieprisen frivillige barne- og ungdomsgrupper må betale for teatersaler, øvingslokaler etc. øker stadig. Ved sist budsjettbehandling økte Høyre og de andre partiene leieprisen i Sandvika Teater med 40 %. I praksis betydde det at de som leide salen også måtte leie galleriet. Alle som har satt sine føtter på det galleriet vet at det er ubrukelig fordi knapt noen seter fungerer. Høyre og de andre partiene tok ikke hensyn til det da SV redegjorde for fakta og vedtok prisøkningen. Noen måneder senere måtte de trekke vedtaket da det ble synlig i pressen. Høyre hevdet de ikke var klar over galleriets forfatning, til tross for at SV ved 3 anledninger hadde gjort rede for det. Kommunens korps får en årlig støtte på ca kroner hver. Det er identisk med det de fikk i 1960, da fikk de også kroner. Da Arbeiderpartiet og SV foreslo en ekstrabevilgning på totalt kroner i kommunestyrets maimøte mente Høyre dette var uansvarlig politikk å bevilge mer penger til korpsene. I det påfølgende møte mente Høyre det var helt ansvarlig å gi 4 millioner kroner ekstra til Jar ishall. Utgitt av SVs kommunestyregruppe i Bærum, Valget 2015 Redaktør: Sheida Sangtarash Bidragsytere: Harald Sævareid(tekst), Ørjan Laxaa(layout) Distribueres til alle husstander i Bærum kommune

5 Har du lyst til å være med? Send «innmelding» til 2090 Akershus SV Partikontorene Akershus fylkeskommune Pb 1200 sentrum 0107 OSLO

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

felleslista NØTTERØY Program Tone Kalheim Tlf: 404 62 220 tokalhe@online.no

felleslista NØTTERØY Program Tone Kalheim Tlf: 404 62 220 tokalhe@online.no felleslista NØTTERØY Følg oss på facebook Felleslista Rødt/SV felleslistanotteroy.wordpress.com Program 2015 ı 2019 Jørn Magdahl Tlf: 980 95 756 jornm@vfk.no Tone Kalheim Tlf: 404 62 220 tokalhe@online.no

Detaljer

Et ja til frisk luft. Jan Nordstrøm Askøy SV

Et ja til frisk luft. Jan Nordstrøm Askøy SV Et ja til frisk luft I kommunestyret på torsdag i forrige uke ble det flertall for strengere forskrifter for bålbrenning i Askøy. Dette har vært en sak vi i SV lenge har vært opptatt av. Takket være stemmene

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Bærum Venstre. Grønn kamp i Bærum. Valgavis 2011

Bærum Venstre. Grønn kamp i Bærum. Valgavis 2011 Bærum Venstre Valgavis 2011 Grønn kamp i Bærum Grønne lunger forsvinner og miljøet taper mot utbygging. Og ofte er det Venstre mot røkla. Det bekymrer Venstres ordførerkandidat i Bærum, Ole Andreas Lilloe-Olsen.

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 1 Innledning Dette budsjettforslaget viser at det er mulig å skape bedre tjenester for innbyggerne i Trondheim. Høyre, Venstre

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

AVIS FOR RØDT NESODDEN september 2011 Bilag til Rødt Nytt Nr. 6 Felles handling

AVIS FOR RØDT NESODDEN september 2011 Bilag til Rødt Nytt Nr. 6 Felles handling Nesodden AVIS FOR RØDT NESODDEN september 2011 Bilag til Rødt Nytt Nr. 6 Felles handling Thomas Kvilhaug er initiativtaker til felles markeringer mot rasisme og står på 12. plass på Rødts liste. La oss

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Grønnere Tider. GjENNOMBRUDD. FOR DE GRØNNE i DRAMMEN! TiPS OSS: DRAMMEN@MDG.NO. DRAMMEN kan Bli SOlCEllE-BY. ingen CONTAiNERHAvN PÅ HOlMEN

Grønnere Tider. GjENNOMBRUDD. FOR DE GRØNNE i DRAMMEN! TiPS OSS: DRAMMEN@MDG.NO. DRAMMEN kan Bli SOlCEllE-BY. ingen CONTAiNERHAvN PÅ HOlMEN TiPS OSS: DRAMMEN@MDG.NO ingen CONTAiNERHAvN PÅ HOlMEN Alle byer jobber med å flytte havna ut av bykjernen, ikke omvendt. Det bør Drammen også. SIDE 9 Grønnere Tider OPPLAG 20 000 EKS. VI TAR FORBEHOLD

Detaljer

Bærum. Få disse to inn i kommunestyret. Vårt mål i år:

Bærum. Få disse to inn i kommunestyret. Vårt mål i år: AVIS FOR RØDT BÆRUM Mai 2011 Vårt mål i år: Foto: Sissel Forsberg. Få disse to inn i kommunestyret Dag Gladmann Sørheim: Jeg vil jobbe for at flyktninger får rett til arbeid mens de venter på svar om oppholdstillatelse.

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak Innhold Kampanjeukene: Vår grønne kampsak... 2 Hvordan velge en god miljøsak for ditt lokallag?... 4 Tips og

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Fra sovekommune til levende samfunn

Fra sovekommune til levende samfunn AVIS FOR RØDT NESODDEN MARS 2011 Bilag til Rødt Nytt Nr. 3 Nesoddens kommuneplan trenger ny kurs Fra sovekommune til levende samfunn KOMMUNEPLANEN Våre tre målsettinger med kommuneplanen er: Nesodden skal

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: Møtested: Møtetid: 19.6.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Kl. 16: Forfall meldes til politisk sekretariat på postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Ny kurs for Oslo. Bedre luft med tunnel. Tillit til de ansatte. Barnehage til alle. Valgkampavis for Østensjø SV 2015

Ny kurs for Oslo. Bedre luft med tunnel. Tillit til de ansatte. Barnehage til alle. Valgkampavis for Østensjø SV 2015 Valgkampavis for Østensjø SV 2015 Ny kurs for Oslo - Vi trenger felles løsninger framfor hodeløs privatisering, mener Torstein Bae, Hanne Eldby og Marianne Borgen fra Østensjø SV. Barnehage til alle Full

Detaljer