TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Valgavis 2015 Bærum SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Valgavis 2015 Bærum SV"

Transkript

1 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Valgavis 2015 Bærum SV

2 VALGAVIS FOR BÆRUM SV 2 Rapport fra kommunestyregruppa 3 en sjøflyhavn ved Storøya. Området er omkranset av verneområder og friluftsområder. Området utenfor preges av lystbåttrafikk, padlere og roere. Dermed er området totalt uegnet til sjøflyhavn slik SV ser det. SV ønsker flere gågater i kommunen. Flertallet derimot har mot SVs stemmer vedtatt å åpne den eneste gågaten i Sandvika for bilkjøring og parkering. SV har i flere perioder forsøkt å få flertall for et bibliotek på Bærums Verk og mer penger til eksisterende bibliotek, det er fremdeles lang vei igjen til dette vinner fram. SV har arbeidet for økte bevilgninger til musikk- og kulturskolen slik at flere ungdommer kan få plass og prisen reduseres. SV må fortsette dette arbeidet i kommende perioder. Vi i SV er av den oppfatning at trygghet er viktig for alle. Derfor har vi ved hver budsjettbehandling denne perioden fremmet forslag om gratis trygghetsalarm. Flertallet har tvert imot økt prisen. SV har foreslått å øke tilskuddene til seniorsentrene fordi vi mener det er viktig at eldre kan utvikle en møteplass på egne premisser, ingen av flertallspartiene støttet dette. Skal kommunale tjenester bli best mulig er det viktig at kommunens personalpolitikk er god. Tilfredse og trygge ansatte gjør en bedre jobb. Derfor har SV kjempet for at alle som ønsker å gå fra deltid til heltid skal få denne muligheten. SV har ikke fått gehør fra flertallet som istedenfor har lagt ned Kjære bæring Fire år er gått siden siste valg og SVs kommunestyregruppe ønsker å se tilbake og oppsummere. SV har i inneværende periode hatt 2 representanter i kommunestyret, en representant i hovedutvalg for barn og unge og en representant i hovedutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke. SV ble ikke store nok ved siste valg til å få plass i formannskapet. SVs funksjon Flertallspartiene i kommunestyret teller 39 representanter, mindretallet 12. Høyre har rent flertall og kan i prinsippet diktere alle vedtak. Dermed skal det svært mye til for SV og mindretallet å få flertall for noe forslag. SV har derfor sett det som sin viktigste politiske oppgave å synliggjøre andre argumenter enn de flertallspartiene fremmer og sørge for at den politiske debatten holdes i gang. Et demokrati er avhengig av politisk debatt SV tar dette ansvaret. I inneværende kommunestyreperiode har SV klart å holde den politiske debatten i gang. I en del tilfeller har vi sett at deler av SVs forslag etter noen år fremmes og vedtas av flertallspartiene. Noen viktige saker i perioden Kampen for grønne lunger og dyrkbar mark har preget SVs arbeid også denne perioden. Sentralt her står kampen mot nedbygging av jordene på Fossum. SV er det eneste partiet i kommunestyret som går imot en storstilt utbygging på Fossum. Dette er en viktig sak fordi vi må verne om den dyrkbare mark vi har igjen og vi må unngå å bygge boliger som blir bilbaserte i mangel av kollektivtilbud. SV har, som eneste parti i kommunestyret, gått klart imot bygging av ny E18. All forskning viser med tydelighet at en vei til minst 40 milliarder kroner ikke vil gi mindre trafikkaos, snarere omvendt. SV vil ha bedre kollektivtilbud, flere innfartsparkeringer og langt flere sykkelveier. SV har i flere perioder arbeidet for en avfallhåndtering som ivaretar miljø, ressurser og er økonomisk mulig. Flertallet har like lenge arbeidet for en dyr og miljøskadelig ordning. Våren 2015 ble det imidlertid tilslutning for en avfallshåndtering nært opptil det SV har frontet lenge. SV har kjempet for å få flere lærere inn i skolen. Dette har vi ikke fått gjennomslag for. Flertallspartiene har tvert imot gått inn for å redusere skolenes budsjetter dramatisk og dermed sørget for at det er flere elever på hver lærer nå enn tidligere. SV er bekymret for utviklingen og ser et sterkt behov for å presse videre for å styrke skolen. Telenor Arena ble muliggjort gjennom kommunens regulering. Det ga gratis tomt og 50 millioner i startkapital, en avtale verd 300 millioner kroner i Kun Venstre har støttet SV i kampen for at reguleringen av arenaen skal følges. Arenaeier har med de andre partienes stilltiende godkjennelse fjernet idretten fra arenaen. Høyre har til og med truet med å overta full kontroll med kommunens kontrollutvalg hvis dette utvalget vedtok en høring om saken. SV har foreslått å legge om til LED-belysning på veier og kommunale bygg. Etter å ha blitt nedstemt gjentatte ganger har dette nå blitt vedtatt. Så langt er 9 millioner kroner investert i LED, det har redusert energibruken i kommunen med mer enn kroner årlig. SV har også foreslått gratis thermofotografering av alle hus slik at beboerne selv kan se hvor varmetapet i boligen er. Dette er nedstemt av flertallspartiene. Vi har fremmet forslag om kommunalt tilskudd og billige lån til de som legger om fra oljefyring til jordvarme eller annen ren energi. Heller ikke dette har fått noe flertall. Vi har imidlertid fått aksept for en gradvis omlegging fra oljefyr til jordvarme i kommunale bygg. Det er imidlertid lang vei å gå. SV var det eneste partiet i kommunestyret som stemte imot VALGAVIS FOR BÆRUM SV et prosjekt som hadde nettopp fra deltid til heltid som mål. SV har gått kraftig imot avvikling av kompetansepoeng for kommunalt tilsatte. SV er av den oppfatning at ansatte som får mulighet til kompetanseøkning gjør en bedre jobb. Alle kommunens ansatte fikk tidligere kompetansepoeng for hvert år de var i arbeid. Disse poengene kunne de ansatte veksle inn i kurs, kompetanseøkning osv. Flertallspartiene var uenige i at kompetansepoengene skulle videreføres og avviklet ordningen. SV har gjentatte ganger foreslått gjeninnføring av ordningen. SV har gått imot alle forsøk på konkurranseutsetting av kommunens primæroppgaver. Ved bygging av nye Rykkinn skole valgte flertallet at private skulle bygge og eie skolen. Dette ble flere millioner kroner dyrere for kommunen, likevel valgte flertallet denne løsningen. SV vil fortsatt kjempe for gode løsninger for innbyggerne, ikke eierne. Debatt fører fram SV takker velgerne for at vi fikk anledning til å delta og legge premisser for den politiske debatten i kommunen. Vi tror jobben vi har gjort har vært viktig og at SV har gjort en forskjell i kommunestyre og utvalg. SV takker de mange innbyggere som har kontaktet oss i løpet av fireårsperioden med store og små saker. Dette har gitt oss mye kunnskap og forståelse og antakelig gjort oss til bedre politikere. Tusen takk Harald Sævareid Gruppeleder, Bærum SV Skole For SV er en god skole noe av det viktigste vi har i samfunnet. Alle barn skal ha en skole hvor de kan lære, utvikle seg og oppleve glede av kunnskap. Mot SVs klare protester har flertallet i kommunestyret i denne perioden fortsatt å kutte dramatisk i skolens budsjetter. Alle skolene våre opplever nå at flere lærerstillinger forsvinner og tilbudet til de elevene som trenger noe ekstra reduseres kraftig. Flere elever og færre lærere i skolen vil føre til dårligere skoletilbud for våre barn. Elevenes mulighet for læring reduseres. Høyre og de andre flertallspartiene snakker om viktigheten av en god skole, men i praksis fjerner de muligheten for skolen å gi barna det tilbudet som er nødvendig for læring og kunnskap. Flere elever pr. lærer gjør at hver elev får mindre tid sammen med læreren. All skoleforskning viser at tid mellom lærer og elev er den viktigste faktoren for motivasjon, læring og kunnskap. Vi risikerer dermed at Bærumskolen blir dårligere og det vil gå utover våre barns mulighet til å tilegne seg kunnskap. Spesialundervisningen utsettes for kraftige kutt. Tilbudet til minoritetsspråklige elever og de som har behov for særskilt norskopplæring har opplevd kraftige kutt denne periode. Skolen kan bli en arena hvor flere elever mister motivasjon og faller utenfor. Dette er alvorlig for det enkelte barn. For samfunnet kan det i lengden bli svært kostbart. Skolebibliotekene har ikke lenger penger til innkjøp av bøker fordi skolen må prioritere innkjøp av lærebøker til elevene. Elever med stor tilgang til bøker hjemme vil kanskje ikke ta skade av dette, men det gjelder ikke alle. Bærumskolen kan nå bli en delt skole hvor barnas læring avhenger av hjemmets ressurser og tid til å følge opp barna faglig. Flertallet har vedtatt en prisøkning i SFO som gjør det vanskelig for mange familier å benytte seg av dette tilbudet. SV har arbeidet for lavere pris i SFO og søskenmoderasjon. SV vil at søskenmoderasjonen skal se barnehage og SFO under ett. For SV er det viktig å sette småbarnsfamilier i stand til klare sine økonomiske forpliktelser og ha en trygghet for at barna har en trygg og god oppvekst.

3 VALGAVIS FOR BÆRUM SV 4 5 VALGAVIS FOR BÆRUM SV Arealpolitikk E18 og samferdsel SV vil ikke tillate nedbygging av dyrkbar mark. SV vil ikke bygge ned viktige grøntområder i bomiljøene. All ny bygging i kommunen må skje der det finnes et kollektivtilbud. Hvis ikke må et kollektivtilbud bygges før boliger og næring etableres. Ved etablering av nye boområder er det en forutsetning at skoler, barnehager og andre viktige samfunnsinstitusjoner legges inn i planene. Det er vanskelig å unngå nedbygging av dyrkbar mark hvis det er eneste mulighet til ny skole og barnehage. I valgkampen 2011 hadde Høyre store annonsekampanjer i avisen hvor de advarte mot sosialistene. Teksten lød: «Stemmer du sosialistisk blir det blokker på Gjønnesjordet». SV hadde da allerede stemt imot nedbygging av disse jordene. I 2014 foreslo Høyre selv bygging av blokker på Gjønnesjordet. Høyre har hatt flertall i kommunestyret så forslaget ble vedtatt mot SVs stemmer. Under behandlingen av kommuneplanen i 2015 var SV eneste parti som ikke ville åpne Fossum for storstilt utbygging. En utbygging på Fossum vil innebære at viktig matjord nedbygges. En utbygging på Fossum vil ligge så langt fra eksisterende kollektivtrafikk at det vil bli et rent bilbasert boområde. Det vil skape økt trafikk og forurensing. SV var eneste parti i kommunestyret som stemte imot en sjøflyhavn på Storøya. Området ligger mellom tre verneområder og viktige friarealer for innbyggerne på Fornebu. Sjøflyene vil skape mye støy for beboere og badende i området. Arealene i sjøen er viktig for småbåttrafikk, padlere, roere og badene. Dette er ikke forenlig med sjøflyhavn noe de andre partiene ikke tok hensyn til. På Stabekk arbeides det med en helhetlig kommunedelplan. Det ser imidlertid ut til at utbyggingsinteresser får gjennomslag til å etablere store bygg uten å se dette i forbindelse med den planen det arbeides med. SV er sterkt kritisk til at utbyggere skal få definere hvordan kommunen skal utvikle seg. På Stabekk er det stor motstand til enkeltprosjekter før en helhetlig plan foreligger. SV krever en helhetlig plan før noen prosjekter kan forringe bomiljøet og legge føringer for den planen som er under utvikling. Boligbygging og boligpriser Boligprisene i vårt område er høye. Det er imidlertid ikke slik at prisene reduseres hvis utbyggere får definere boligbyggingen. Utbyggere bygger det som til enhver tid gir størst fortjeneste. I denne perioden har det vært tydelig at det er boliger i øvre prissjikt det bygges mest av. Det løser ingen boligproblemer i kommunen. SV mener det er en politisk oppgave å definere hva slags type boliger det er størst behov for. Kommunestyret må ta makten tilbake fra utbyggere. SV har gjentatatte ganger foreslått at kommunen skal stille krav til mest mulig miljøvennlig og energieffektiv oppvarming av nybygg. Dette blir konsekvent nedstemt av de andre partiene. SV er det eneste partiet i kommunestyret som har gått imot å bruke 40 milliarder kroner på en ny E18. En ny E18 vil ikke redusere køene, men føre til at flere bruker bil til og fra Oslo. En ny E18 vil føre til enorme trafikale problemer i byggeperioden, den vil føre til økt trafikk og forurensing. En ny E18 skal delfinansieres av bompenger. Det vil innebære minst 150 kroner i bompenger for en tur fra Asker til Oslo og tilbake. Trafikkproblemene i kommunen kan kun løses ved bedre kollektivtilbud, flere innfartsparkeringer og sterk satsing på sykkelveier. Det er ikke veldig sannsynlig at vår region blir tilgodesett med penger til dette etter at 40 milliarder er brukt til å bygge en ny motorvei. En ny E18 skal etter planene komme i tillegg til den eksisterende som da vil bli en lokalvei. Dermed vil det bli en gigantisk kapasitetsøkning, noe Høyre benekter. En slik kapasitetsøkning vil øke utslippene av CO2 fra vår region og være et brudd med klimaforliket på Stortinget. Avfall og miljø I mer enn 12 år har Bærum kommune arbeidet med en plan for håndtering av avfall. Mot SVs klare stemme har Høyre og Arbeiderpartiet hele tiden gått inn for en maskinell sortering av avfall. Dette er en dyr og miljømessig dårlig løsning. For å presse gjennom sitt syn fikk Høyres utvalgsleder rådmannen til å fjerne viktig informasjon fra sakspapirene slik at Høyres løsning skulle se bedre ut. SV tok dette opp i kommunestyret og saken måtte behandles på nytt. Kommunestyret har nå vedtatt en avfallsplan som langt på vei er i tråd med det SV har foreslått hele tiden. Ettersom en ny E18 delvis skal finansieres av bompenger, må mange lokalveier stenges for gjennomkjøring og bommer settes opp i lokalmiljøet. Alternativet er at lokalveien får økt trafikk av bilister som ønsker å slippe unna bompenger. Sentrale trafikkforskere er helt tydelig på at en ny E18 vil øke trafikkproblemene, ikke redusere dem. Dette er fakta som utbyggerpartiene ikke tar hensyn til. I en kronikk i Aftenposten hevder Høyres ordførere i Bærum og Asker at forskerne er faglig inkompetente og ikke har forstått saken. Undres over hvilke kvalifikasjoner disse ordførerne har innenfor dette fagfeltet. Ordførerne bruker hersketeknikker og forsøker å diskreditere forskerne ved å tillegge dem politiske motiver og faglig inkompetanse. El-sykkel har gjort det mulig for langt flere å sykle til og fra arbeid og kollektivknutepunkt. Da er det forstemmende at flertallet vil bruke 40 milliarder på en vei som skaper problemer istedenfor en sterk satsing på sykkelveier. Sykkelveier vil redusere trafikkproblemene og være gunstig for folkehelsen. Uten SV i kommunestyret ville ingen motforestillinger blitt reist om veien, ingen debatt ville blitt reist. lioner kroner i LED-lys og den årlige energibesparingen beløper seg til mer enn kroner. God miljøpolitikk er også god økonomi, men flertallet lever fremdeles i den villfarelse at god økonomi betyr å kutte i ulike budsjett. SV har fått de andre partiene med på en årlig bruk av 10 millioner til jordvarme i kommunale bygg. Enten for å erstatte oljefyrer eller installasjon i nye bygg. Til tross for gjentatte forespørsler har rådmannen ikke klart å legge fram tall over energiøkonomisering. Eiendomsskatt Avfall kan være en ressurs eller det kan gjøres til et problem. I tråd med all faglig kunnskap har SV gått inn for at avfall må sorteres i hjemmet. Særlig vil matavfall forringe alt annet avfall hvis det først blandes sammen. Matavfall er en verdifull ressurs hvis det behandles riktig, det er også alle de andre avfallsfragmentene. Hvis matavfall ikke sorteres ut i hjemmet vil det ødelegge for alle de andre bestanddelene av avfallet. Dermed øker forurensingen og pengesluket. Energi I fem år på rad la SV fram forslag om bruk av LED-lys på veiene. Det fikk kun SVs stemmer. Det sjette året foreslo rådmannen det samme som et innsparingsforslag, da fikk det flertall i kommunestyret. Bærum har nå investert 9 mil- SV har ved flere anledninger lagt fram forslag om thermofotografering av alle hus i kommunen. Alle innbyggere kan da få bilder i posten og selv se hvor energitapet i boligen er. Det vil bety en liten investering fordi fotograferingen kan gjøres av for eksempel feieren eller andre som reiser rundt i kommunen. Høyre og de andre partiene stemmer dette ned fordi de mener det er opp til den enkelte innbygger å bestille thermofotografering. Dermed får ikke innbyggerne selv se hvor de kan spare energi Som eneste parti i kommunestyret mener SV eiendomsskatt er fornuftig. En eiendomsskatt er en svært lav skatt som kan gi kommunen økonomiske muligheter for å skape en god skole som ikke utsettes for økonomiske kutt, billigere SFO, gratis trygghetsalarm for de som trenger det, flere og billigere plasser i musikk- og kulturskolen og flere lokale anlegg for organisert og uorganisert idrett. SV har foreslått en eiendomsskatt med et bunnfradrag tilsvarende en liten til normal familieleilighet. Det vil si at det kun er de aller største og dyreste boligene som vil kunne få en skatt på mer enn 2500 kroner i året. En eiendomsskatt er en ren kommunal skatt og beholdes uavkortet i kommunen. Eiendomsskatt er en skatt ingen kan trikse seg unna, derfor er den også rettferdig. De fleste kommuner, uavhengig av politisk styringsfarge, har innført eiendomsskatt. Det er en skatt Stortinget har vedtatt er en del av kommunenes skattegrunnlag, men kommunene kan velge å ikke kreve den inn. I et boligmarked vil en eiendomsskatt føre til litt lavere boligpriser fordi de utgjør noe av de faste utgiftene. Det er summen av utgifter som er avgjørende for hvilken pris en bolig oppnår i et fritt marked. Gågate Sandvika trenger gågater. Høyre har vedtatt at biler skal fortrenge gående i Sandvika. Dermed er Sandvika kanskje verdens eneste by som avvikler en gågate. Gågaten er i dag erstattet av kjørende og parkerende. Kjøremønsteret er tilsynelatende uoversiktlig og det kjøres både med og mot enveiskjøringen. Hvordan dette trafikkaoset skal kunne skape liv i Sandvika er for SV ubegripelig. Skal det bli liv i Sandvika sentrum må fotgjengere prioriteres, ikke bilene. Det finnes ikke noe sted i Sandvika hvor det er mer enn 3 minutter å gå til et parkeringshus, dermed burde det være fullstendig overflødig å la bilene fortrenge fotgjengere.

4 VALGAVIS FOR BÆRUM SV 6 7 VALGAVIS FOR BÆRUM SV Telenor Arena og Høyres ulovlige vedtak Fylkesmannen har konkludert med at Høyre og Arbeiderpartiet gjorde et ulovlig vedtak da de den 15. januar 2015 gav eier av Telenor Arena tillatelse til å drive uten fotball som primæraktivitet. SV har gjennom hele perioden arbeidet for at gresset skulle tilbake og fotball være primæraktivitet i arenaen. Nå har Fylkesmannen konkludert med at SV har hatt rett hele tiden. I 3 år arbeidet SV alene om arenaens framtid for fotball, siste året har Venstre støttet våre krav. Høyre og Arbeiderpartiet har forsøkt å latterliggjøre vårt arbeid og våre krav. De har mot bedre vitende forsøkt å gi arenaeier lov til å bryte kommunens reguleringsbestemmelser og berike seg med 500 millioner kroner av fellesskapets midler. Fylkesmannen har støttet SVs lovlighetsklage av vedtaket Høyre og Arbeiderpartiet fattet. Nå er vedtaket dømt ulovlig. Da kontrollutvalget gransket saken truet Høyre med å endre kontrollutvalgets sammensetning, slik at Høyre skulle få rent flertall i kontrollutvalget. Med andre ord at Høyre skulle bestemme hva som kunne kontrolleres i kommunen. I kommunestyret, hvor Høyre har rent flertall, endret Høyre kontrollutvalgets innstilling slik at all kritikk rammet andre enn Høyre i dag. Nå har imidlertid Fylkesmannen konkludert med at Høyre har brutt kommuneloven i sine handlinger og at arenaen driver i strid med reguleringsbestemmelsene. Det er med andre ord i denne perioden feilene er gjort, reguleringen fra 2005 er god nok. Godt hjulpet av Arbeiderpartiet har Høyre jobbet aktivt for å gi dagens eiere mulighet til å bryte reguleringen og dermed øke fortjenesten og verdien av Telenor Arena. Fra kommunestyrets talestol og i det offentlige rom har SV blitt beskylt for kunnskapsløshet, manglende politisk forståelse, uetisk holdning og meling av egen kake. Hvorfor Høyre og Privatisering Arbeiderpartiet har brutt loven og forsøkt å stemple SV som problemet for å kunne gi bort fellesskapets midler må de nok selv svare på. Bakgrunn Telenor Arena ble muliggjort gjennom kommunens regulering. Arenaen fikk gratis tomt og 50 millioner i byggekapital fra grunneier, totalverdi i millioner kroner. Grunneier fikk bygge tettere på andre tomter og tapte dermed ingenting. De 300 millionene ville aldri blitt stilt til disposisjon for en arena for konserter og messer. I 2011 fjernet arenaeier gresset fra arenaen. Det var ikke økonomi nok i fotball. Det var jo også derfor kommunen bidro til gratis tomt og 50 millioner i startkapital. Arenaeier hevder det ikke er etterspørsel etter denne arenaen for fotball. Arenaeier krever nær en halv million i daglig leie for arenaen. Ingen betaler denne summen for å spille en fotballkamp. Hvis gresset ligger der og det må spilles fotball i arenaen blir leieprisen en ganske annen. Det er nemlig underskudd på baner i kommunen. Ny Nadderud stadion Sterke krefter i kommunen arbeider for ny elitestadion på Nadderud. Det vil innebære enorme utgifter for kommunen, eller at kommunen stiller med gratis tomter for utbyggerne slik at de kan finansiere en ny stadion med gratis boligtomter. Med andre ord utgifter for kommunen. Når Telenor Arena igjen brukes til fotball vil behovet for en ny elitearena bortfalle. Dermed vil kommunen spare svært mye penger. Kirke og trossamfunn Religion er viktig for mange og vi har i dag mange trossamfunn i kommunen. Dette er bra, men åpner for økonomisk trøbbel. Mens den norske kirke mister medlemmer øker antall medlemmer i andre trossamfunn. Likevel er det ingen vilje i kommunestyret til å drøfte de økonomiske aspektene rundt dette. SV har forsøkt å trekke opp denne debatten, så langt uten resultat. Situasjonen er slik at kommunen finansierer kirkebygg og annen bygningsmasse for den norske kirke og staten finansierer ansatte. I tillegg gir kommunen et økonomisk tilskudd. Loven påbyr da at andre livssynsorganisasjoner skal få samme tilskudd pr. medlem. Årlig økes tilskuddet til den norske kirke, selv om medlemstallet går ned. Det innebærer at kronebeløpet for medlemmer i andre trossamfunn øker kraftig. I sum betyr dette at budsjettene for religion øker kraftig, uten at det skjer en politisk debatt. Høyre gir inntrykk av å tro det er billigere å leie enn å eie. Det må de gjerne tro, men det er et problem når de styrer kommunen etter denne troen. SV har vært tydelig i sin motstand på disse spørsmål. Når ny skole skulle bygges på Rykkinn fikk Høyre, mot SVs stemmer, flertall for at skolen skulle eies av private. Dokumentene fra Rådmannen viste at det ville koste 3 millioner mer de første 20 år og byggetiden ville økes med minst 6 mnd. Med vidåpne øyne valgte Høyre og de andre flertallspartiene den dyreste og mest tidkrevende modellen. Etterpå klager de over at kommunen har lite penger. Det er ikke rart med en slik økonomistyring. Høyre ønsker konkurranseutsetting av kommunens basisoppgaver. Vi ser at stadig nye områder utsettes for dette. Ofte er det arbeidsintensive yrker som først utsettes for konkurranse. Det vil i praksis bety at det er de ansatte som må stå for den gevinsten private eiere skal ha. Vi ser at ansattes lønns-, arbeids- og pensjonsordninger svekkes. Det er der fortjenesten ligger for de private. Ansatte som ikke kan vise til arbeid mer enn ut konkurranseperioden kan ikke forvente å kunne låne penger til bolig etc. Det er med andre ord de ansatte som så langt har betalt for Høyres tro på privatisering. Kultur Kultur slipper heller ikke unna Høyres budsjettkutt. Det bevilges lite penger til kulturaktivitet i kommunen. Det kuttes stadig og leieprisen frivillige barne- og ungdomsgrupper må betale for teatersaler, øvingslokaler etc. øker stadig. Ved sist budsjettbehandling økte Høyre og de andre partiene leieprisen i Sandvika Teater med 40 %. I praksis betydde det at de som leide salen også måtte leie galleriet. Alle som har satt sine føtter på det galleriet vet at det er ubrukelig fordi knapt noen seter fungerer. Høyre og de andre partiene tok ikke hensyn til det da SV redegjorde for fakta og vedtok prisøkningen. Noen måneder senere måtte de trekke vedtaket da det ble synlig i pressen. Høyre hevdet de ikke var klar over galleriets forfatning, til tross for at SV ved 3 anledninger hadde gjort rede for det. Kommunens korps får en årlig støtte på ca kroner hver. Det er identisk med det de fikk i 1960, da fikk de også kroner. Da Arbeiderpartiet og SV foreslo en ekstrabevilgning på totalt kroner i kommunestyrets maimøte mente Høyre dette var uansvarlig politikk å bevilge mer penger til korpsene. I det påfølgende møte mente Høyre det var helt ansvarlig å gi 4 millioner kroner ekstra til Jar ishall. Utgitt av SVs kommunestyregruppe i Bærum, Valget 2015 Redaktør: Sheida Sangtarash Bidragsytere: Harald Sævareid(tekst), Ørjan Laxaa(layout) Distribueres til alle husstander i Bærum kommune

5 Har du lyst til å være med? Send «innmelding» til 2090 Akershus SV Partikontorene Akershus fylkeskommune Pb 1200 sentrum 0107 OSLO

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Arealkurs for Østfold og Akershus Reidar Kaabbel, Ordfører Våler i Østfold

Arealkurs for Østfold og Akershus Reidar Kaabbel, Ordfører Våler i Østfold Arealkurs for Østfold og Akershus Reidar Kaabbel, Ordfører Våler i Østfold 5401 innbyggere (vokser raskt!) Areal 256 km 2 100 jordbruksforetak 34.000 da dyrket areal Store skogområder 175.000 da 75% av

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014 Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM 25. februar 2014 Agenda 1) Hvordan arbeider det politiske styringssystemet i Bærum kommune? 2) Hvordan kan velene påvirke

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Forslag/innspill i møte 01.06.15

Forslag/innspill i møte 01.06.15 Forslag/innspill i møte 01.06.15 Gjennomgang av utsendt forslag fra Brita: 1. Størrelsen på formannskap, økes fra 9 til 11. 2. Diskusjon omkring å starte møtene kl. 13. Det har en bakside; Må ta hensyn

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

SV BJUGNS FORSLAG TIL BUDSJETT 2016

SV BJUGNS FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 ('-";-/nci SV BJUGNS FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 SV Bjugn finner en del poster og formuleringer i budsjettforslaget til rådmannen som gjør at vi ikke kan stemme for dette i sin helhet. Våre to største bekymringer

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2011 PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 31.01.2012 Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Skjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015

Skjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015 Kristiansand Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Kristiansand Endringsforslag til rådmannens budsjett og handlingsprogram 2015 2018 1 Innledning Rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo

En studie av bildeling. Bildeling som miljøtiltak. Bilkollektivet i Oslo. Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo Sammendrag: Bilkollektivet i Oslo TØI notat 1095/1998 Forfatter: Guro Berge Oslo 1998, 49 sider + vedlegg En studie av bildeling I prinsippet har bildeling blitt praktisert blant venner og familiemedlemmer

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for barn og unge Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for barn og unge Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 10. november 2008. Tid: 09.30-10.30 Befaring - Bossekop skole. 11.00 13.30 møte Hovedutvalget

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER FRA MØTET 3.12.2013

TVEDESTRAND KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER FRA MØTET 3.12.2013 TVEDESTRAND KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER FRA MØTET 3.12.2013 Forslag fra Morten Foss på vegne av TTL, Høyre og Fremskrittspartiet, som fikk 5 stemmer: 245

Detaljer

Forslag til planprogram for kommunedelplan og kommunedelplan for Frogner. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Forslag til planprogram for kommunedelplan og kommunedelplan for Frogner. Kommunestyret har behandlet saken i møte SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 16/05874 Arkivkode Saksbehandler Anne Grindal Søbye Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 30.05.2017 61/17 2 Klima- og miljøutvalget 30.05.2017

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan Boligmarkedet i store deler av landet er i dag i en krise. Prisene har steget kraftig samtidig som flere og flere boliger kjøpes av andre enn de som skal

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE

SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE Møte i bydelsutvalget 15. desember 2011 SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE Bydelsdirektørens opprinnelige forslag til vedtak: Bydel Grünerløkka

Detaljer

NOTAT. Fortetning langs Kolsåsbanen i Bærum. Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010

NOTAT. Fortetning langs Kolsåsbanen i Bærum. Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010 NOTAT Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010 For videre informasjon om Kolsåsbanen, se hjemmeside www.kolsasbanen.no Aksjon for drift av Kolsåsbanen 31.05.2010 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune

Uavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

Detaljer

Med tanke på fremtiden

Med tanke på fremtiden Med tanke på fremtiden Lyngdal Arbeiderparti Kommunevalget 2015 Skoler og barnehager. Barnehager og skoler er svært viktige plattformer for barns utvikling og trivsel. Vi må ha moderne og hensiktsmessige

Detaljer

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017 Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken Rita Ottervik, 23. mars 2017 2008: Byen og køene vokser - 0 kr fra staten til transport i Trondheim 2017: 0 kr fra staten har blitt 7200 millioner Slik startet

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

HP Bærum velforbund Rådmann Erik Kjeldstadli

HP Bærum velforbund Rådmann Erik Kjeldstadli HP 2018-21 Bærum velforbund 7.11.17 Rådmann Erik Kjeldstadli Bærum kommune i 2018-21: På vei mot 130.000 innbyggere (landets 5. største) Årlige investeringer på 2.1 2.6 mrd. Brutto driftsbudsjett på ca.

Detaljer

Noen hypoteser fra tidligere arbeider

Noen hypoteser fra tidligere arbeider Målkonflikter, uenighet om virkemidler og forskjellige virkelighetsoppfatninger blant aktørene som forklaring på hvorfor det vedtas planer som gir vekst i biltrafikken Aud Tennøy, sivilingeniør fra NTH,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Handlingsprogrammet om privatisering Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene Privatisering, konkurranseutsetting og

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11 Arkivsak: Arkivkode: 371 Saksbeh: Anders Norman Saksgang Helse- og sosialkomiteen Bydelsutvalget Møtedato 30.11.2011 15.12.2011

Detaljer

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol SAMMENDRAG Bakgrunn Høsten 2004 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming om sammenslutning av kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre til en kommune. Til tross for at

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

Haldensere - Bruk makten!

Haldensere - Bruk makten! Haldensere - Bruk makten! Venstre setter i 2009 barn og unge først Alle foto: Microsoft VERBALDEL TIL HALDEN VENSTRES BUDSJETT 2009 Øvrige hovesdsatsningsområder Økonomisk ansvarlighet Venstre vil redusere

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Politisk regnskap

Politisk regnskap Halden Venstre Politisk regnskap 2007-2009 Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi legger særlig vekt på fire politiske

Detaljer

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00 Bærum Velforbund Postboks 36 1318 Bekkestua www.baerumvelforbund.no post@baerumvelforbund.no Org. Nr. 984 664 982 Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00 Referent: Rigmor Arnkværn

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser budsjett og H PØ

Oppsummering av høringsuttalelser budsjett og H PØ Oppsummering av høringsuttalelser budsjett 201 6 og H PØ 201 6-201 9 Hørings - instans Lunner kirkelige fellesråd Samarbeids - utvalget ved Kalvsjø Hovedpunkter i høringsuttalelsen Tilfredse med at kirken

Detaljer

Kommunereform Gran og Lunner. Felles kommunestyremøte 18. juni 2015

Kommunereform Gran og Lunner. Felles kommunestyremøte 18. juni 2015 Kommunereform Gran og Lunner Felles kommunestyremøte 18. juni 2015 Slik startet det Kommunestyrene vedtok i juni 2014 at Gran og Lunner skal utrede om de sammen skal etablere en ny kommune på Hadeland

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig. Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre.

1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig. Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre. Sacred Money Archetypes 1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig GRUPPE 1: Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre. K2 Jeg liker å vurdere fordelene

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum.

Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Notat Fra rådmann Til kommunestyret og planutvalg Utvikling av innbyggertall og boligmassen i Hurum. Rådmannen har fått flere spørsmål om utvikling i kommunens befolkning, boligbygging og samferdselstilbud.

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/151 Lnr.: 1455/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Sommerskole i Lunner Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Det innføres ikke frivillig sommerskole i Lunner Side 1

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.08.2016 37/16 Eldrerådet 23.08.2016 44/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer