Tiltak Beskrivelse Ansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltak Beskrivelse Ansvar"

Transkript

1 Status folkehelsearbeid i Sørum kommune. I forbindelse med utvikling av «Kommunedelplan for forebygging og folkehelse » har alle virksomheter i kommunen blitt bedt om å redegjøre for sine tiltak de anser som folkehelserettede tiltak. Tiltakene er sortert under hovedoverskrifter jf. helsetilstanden. Tiltaksoversikten innehold ikke informasjon frivilligheten sine tiltak i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at tiltakene ikke er uttømmende, videre at de ikke gjelder alle virksomheter og er fremsatt som eksempler på praksis. Forkortelser OTU SKE SKT IKT Område Familie og nærmiljø Utdanning Omsorg og velferd Organisasjon og tjenesteutvikling Plan, Næring og Kultur Sørum kommunale eiendomsforetak Sørum Kommunalteknikk Kommunikasjon og IKT 1. Befolkningssammesetning Innbyggernes alder, kjønnsfordeling, etnisitet, sivilstatus osv. Integrering. Tiltak Beskrivelse Ansvar Intro Fagdag Økonomi opplæring Åpen barnehage Et interkommunalt samarbeid mellom Fet, Sørum og Aurskog Høland kommune. Her samler vi alle introduksjons deltakere og har foredrag om ulike tema som er rettet mot innvandrere og flyktninger. Kurs som er rette mot håndtering av husholdningsøkonomi: Forbrukslån Kredittkort Bruk av nettbank For barn fra 0 6 år i følge med en voksen to dager per uke, møteplass for barn og voksne. Det er også planer om å etablere åpen barnehage også i den nye Fjellbovegen barnehage. Samarbeid med frivilligheten Partnerskap og økonomisk støtte til frivillige lag og foreninger 1

2 2. Oppvekst- og levekår Økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, utdanningsforhold. Opplevelses turer for barn og deltakere Arbeidssøker kurs Åpen dør Aktiviteter for barna og introduksjonsdeltakerne i vinterferie, sommerferie, høstferie: Tusenfryd Badetur Teatertur Hoppe Hoppe land Jobbsøking kurs rettet mot søknadsskriving, CV og jobbintervju teknikker. For barn/ unge opp til 20 år og deres familier for støtte, råd og veiledning enten på Familiesenteret og/eller i samarbeid med andre virksomheter/tjenester. Etter henvendelse er det et mål om at vi skal ha etablert kontakt innen 10 dager. Inn til Familiesenteret Kurs "Fortsatt foreldre" Kurs for foreldre til engstelige barn Foreldreveiledningsprogr ammet «De Utrolige Årene» Foreldreveiledningsprogr ammet «De Utrolige Årene» Det er innført en ordning, «losing til en samhandlingsarena» hvor samarbeidspartnere i barnehage, skole, barnevern osv kan etter samtykke fra foreldre invitere Familiesenteret til en felles samtale tre uker fram i tid. Her forteller foreldre selv hva de trenger hjelp til. Sammen finner vi ut hva som kan gjøres og hvem som kan gjøre hva. I fjor ble denne ordningen benyttet i alt 68 ganger. Gjennomføres to ganger per år fra og med Et gruppetilbud for foreldre etter samlivsbrudd slik at samarbeidet kan fungere best mulig for både voksne og barn. For foreldre til barn i alderen 4-12 år gjennomføres minst to ganger i året. Kurset består av 3 samlinger. 13 ukers kurs gjennomføres 2 ganger i året for 6 foreldrepar per gang Det blir i 2014 gjennomført 7 ukers kurs et universalprogram. Det gjøres nå for første gang i en barnehage, Sørumsand barnehage hvor tilbudet har blitt gitt til alle foreldre til barn på 3 og 4år. I alt 6 foreldrepar har takket ja til å delta. Målet er å styrke foreldrene i deres rolle. Barn som pårørende Trivselsleder programmet Et arbeidslag er etablert for å få på plass et system/tiltak i fht til barn som pårørende Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram for barne- og ungdomsskoler hvor mobbefrie trivselsledere legger til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. 2

3 Sommerbarnehage Blaker og Camenberten bhg har sommeråpent fem uker sammen hver sommer. Mål: Sommeråpent hele sommeren Foreldre kan flekse på sin ferie. Ansatte, barn og foreldre blir bedre kjent og lærer mye om og av hverandre Datakurs Lære elementær data Aktivitetssenteret Jobb og aktivitetstilbud til folk med forskjellige psykiske utviklingshemninger, fysisk aktivitet gjennom aktivitetsgrupper, sosialt fellesskap etc Forebygge frafall i videregående skole Handlingsplaner 3+3-samarbeidet. Samarbeider med nærliggende kommuner om frafallsproblematikken. Fokus på innlæring av grunnleggende ferdigheter i grunnskolen. Er i gang med strategi for uønsket fravær og skolevegring Vedtatt retningslinjer for permisjon fra den pliktige opplæringen i Sørum kommune. Igangsatt arbeid med en handlingsplan for barn som pårørende i Sørum (Familiesenteret) Lages en interkommunal plan for vold i nære relasjoner Bolig sosial handlingsplan OTU 3

4 3. Miljø Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø (hvordan miljøet vi lever i spiller inn på helsen). Her kommer Turstier og gang og sykkelveier, parker og idrettsanlegg inn. NB også sosialt miljø! «Foreldre i skolen» Kursrekke for foresatte til skolestartere i forbindelse med overgang fra barnehage til skole. Trivsel med sang Kulturelle arrangement som gir opplevelse, inspirasjon og 17.-mai kor Kulturelle arrangement som gir opplevelse, inspirasjon og UKM-utstilling Kulturelle arrangementer som gir opplevelse, inspirasjon og Fritid med bistand Gi alternative fritidsarenaer med bistande fra enkeltpersoner og grupper Bingfosshallen Kulturopplevelser, teater, delvis uorganisert idrett Bygdekino Mulighet til kinoopplevelser og sosial arena Fine uteområder som Ake, ski, ballspill, klatre, mm innbyr til fysisk aktivitet Inspeksjon i friminutt Flere voksne ute enn tidligere. Utvidet inspeksjon ved behov. Ressursteam Innføring av ressursteam ved skolene er i gang. Tidlig innsats i forhold til trivsel og læring Oppfølging av faglig Tar opp det som er bra/ikke bra, hva kan bli bedre, hva skal en utvikling og psykososialt miljø jobbe med mm Samarbeid mellom hjem, barnehage og skole Plan for samarbeid mellom hjem, barnehage og skole Diverse sosiale tilstelninger i barnehage og skole Kulturkvelder Bli kjent kveld Hobbygruppe Felles sosiale aktiviteter, bygge tilhørighet til barnehagen og skolen. Barnehagen har innført en bli kjent kveld for foreldre og barn, første uka i september hvert år. Vi lager en enkel natursti, serverer lapskaus og snakker sammen. Mål: nye og gamle foreldre og barn skal bli bedre kjent. Skaper trygghet, flere kommer på foreldremøter og andre tilstelninger i barnehagen. FAU i barnehagen er svært delaktige, og har ekstra ansvar for å snakke med de som en ser sitter alene. Kurs med profesjonelle kunstnere to ganger pr. år. Fire utstillinger i året. Desibel ungdomskafe Møtested, inkludering, opplæring, aktivitet Kuskerudnebben Svømming, sosiale relasjoner fritidsbad Biblioteket, Lesesirkler, kulturarrangement, gratis tilbud til alle. Lese og lærested Rockeverksted Kulturopplevelser og øvingslokaler, som igjen generer konserter etc Aktiv hverdag Prosjektet «Aktiv hverdag» skal merke turstier, lage god informasjon/kart om turene, og i samarbeid med frivilligheten 4

5 Etablering av gang- og sykkelvei Sikre folkehelseperspektivet i nye planer og reguleringer Koordinere og samordne de frivillige og kommunale tilbudene bidra til vedlikehold av stiene Har definert en prioriteringsliste for utviding av gang- og sykkelvegnettet i kommunen Representant fra folkehelseteam møter jevnlig i Planforum, og får nye planer til uttalelse Faste møter med Frivillighetssentralen Faste møter med idrettsråd og kulturforum Frivilligstrategi vedtatt i Etablert et tverrfaglig arbeidslag for samordning av kommunens tilbud inn mot frivilligheten. Inviterer til åpent møte mellom kommunen og alle frivillige lag og foreninger en gang i året. IKT 5

6 4. Skader og ulykker Reduksjon av risiko for ulykker og skader - I trafikken - I institusjoner - på skoler/bhager Hindre fall hos eldre Vurdere risiko og sette inn tiltak som f.eks. strøing Trafikksikkerhet Skoler har trafikksikkerhetskampanjer og trafikkopplæring i undervisning Skoler og bhg Registrer antall skader hos elever og ansatte Identifisere utsatte eldre Etablert seniorkontakt som drar på hjemmebesøk til alle over 80 år. Kartlegger de eldres situasjon og behov. Etablert et hjemmerehabiliterings-team som reiser hjem til nyopererte eller andre med behov for tilrettelegging og opptrening i hjemmet 6

7 5. Helserelatert adferd Fysisk aktivitet, kosthold, levevaner Kosthold og ernæringskurs Fysisk aktiviteter for intro- deltakere Kurs om ernæring, kosthold, klær og hygiene for alle introduksjonsdeltakerea Alle introduksjons deltakere har fått muligheten til å trene hver onsdag fra kl. 13:45 15:30 ved Spenst Sørumsand. Vi har også treningsøvelser for alle kvinnelige deltakere i introduksjonsprogrammet. Vi tilrettelegger øvelser som er blant annet forbyggende mot rygg plager. Rusoppfølging Et arbeidslag er etablert for å få på plass et mer helhetlig system rundt ungdom med testing, kontroll og oppfølging av rus Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet på timeplanen for elever på trinn 2* 60minutter per uke Arrangement i regi av Den kulturelle skolesekken Mat og helse som fag på 2., 6. og 9. årstrinn Kulturelle arrangementer som gir opplevelse, inspirasjon og Fag med hovedtema innen Mat og livsstil, Mat og kultur og Mat og forbruk Hopp for hjertet Hoppetau konkurranse for årstrinn Vanntilvenningskurs på Fysisk aktivitet og trygghet i vann SFO Svømming som del av Fysisk aktivitet og trygghet i vann. Elevene skal lære å læreplanen i kroppsøving svømme. Valentines ball for 7. trinn Kulturelle arrangementer som gir opplevelse, inspirasjon og Fysak Ulike aktiviteter to dager i uka kl Gå til skolen aksjonen Elever oppfordres til å gå/sykle Skolens time fysisk aktivitet og dans Aktivitetsdager Ski- sykkel- friidrett- natursti- joggeturer- hopp for hjerte mm Kantine trivsel Blaker marsjen Samarbeid om Blaker marsjen med Blaker IL Server sunn mat SFO følger kommunens standard for matservering på SFO Matpakka Oppfordrer og har fokus på sunn mat. Trivselederprogrammet Elever gjennomfører aktiviteter i skolegården i friminuttene Fysisk aktivitet Ukentlig aktivitet for elever på mellomtrinnet utenom gymtimer Kroppsøving Fag i skolen på hvert årstrinn Kriminalitetsforebyggende arbeid Jobbe for å forebygge rus og kriminalitet gjennom universelt forebyggende arbeid, tiltak mot folk i risko og foreldreveiledning Melk og fruktordning Foreldre kan bestille mat og frukt i skoletiden Ernæring i sykehjem Bruk av næringstilskudd til brukere med lavt matinntak: Fortetting av energimengde ved bruk av fløte/smør. E-pluss melk 7

8 Calogen. Trimgruppe Fysioterapeut har ukentlig gruppetrening med hjemmeboende eldre og brukere i institusjon Ernærings gruppe Ressurspersoner som jobber med kartlegging av ernæringsbehov i forhold til matinntak. Viktig at vi tilbyr fullverdig ernæring Dytt aksjon Deltagelse i dytt, intern konkurranse. Flere som stimuleres til fysisk aktivitet på en morsom måte vaksinasjon mot Folkehelseinstituttet anbefaler ungdom i alder år smittsom hjernehinnebetennelse vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Spesielt ungdom som skal delta i russefeiring har høy risiko. Vaksinasjon tilbys til selvkostpris på helsestasjon for ungdom på Sørumsand i åpningstiden (drop-in) Svømme grupper Gymnastikk i terapibasseng(34 grader) Gågruppe Ut på tur Nettverks møter Samtaler, åpen dialog med brukers nettverk/ pårørende Golfgruppe Helårstilbud med golf. Grønn terapi Hasjavvenningskurs Individuelt kurs i hasjavvenning, over 8 uker Friluftgruppe Heldags ute gruppe med års relaterte aktiviteter (Ski, skøyter, fiske, sykling, skogtur, bærtur, sopptur, tilbereding) Ved gruppe Hogge og samle ved, bålkos, sosial sammenkomst SLT møter Samhandling mellom kommune, politi og SLT koordinator Utekontakt Oppsøkende arbeid med ungdom i risiko, jobbe mye med sosial trening, inkludering og forebygging av rus og kriminalitet Frisklivssentral Vedtatt etablering av frisklivssentral Aktiv på Dagtid Lavterskel aktivitetstilbud til personer mellom 18 og 67 år som mottar en ytelse igjennom NAV 8

9 6. Helsetilstand Sykdommer, eks psykisk helse TaFo- Tannhelse og folkehelse for innvandrere Helsestasjon for ungdom, psykisk helse Samarbeidsmøter BUP Kurs om tannhelse- og folkehelse rettet mot folk med innvandrer bakgrunn. Startet i oktober 2013, åpent en kveld i måneden med i alt 5 ansatte fra BUP, DPS, helsestasjonen/skolehelsetjenesten og Familiesenteret. Det er etablert faste samarbeidsmøter mellom BUP og Sørum kommune, her representert ved leder/stedfortreder i barnevern, PPT, helsestasjon/skolehelsetjeneste, Nav, psykisk helse og rus for voksne, ambulerende psykisk helseteam. Virksomhetsleder for Familiesenteret er kontaktperson. Dette er en arena for veiledning i konkrete saker og med samtykke. Hånd-desinfeksjon Spritdispensere på beboerrom og i fellesareal Smittevern-program Ansatte i pleie og kjøkken må være symptomfrie etter omgangssyke i 48 timer før de kan komme tilbake i arbeid Helsestasjon for ungdom Lavterskel tilbud for ungdom og/eller foresatte som psykisk helse søker hjelp i forhold til psykisk helse hos ungdommen. Tiltaket er hver 4. uke på Sørumsand helsestasjon, timebestilling via kontaktperson. Pårørendeskolen Informasjon og veiledning for pårørende til personer med demens Oppsøkende Til personer i kommunen over fylte 80 år hjemmebesøk Samtalegrupper Til pårørende til personer med demens KID kurs Kurs i mestring av depresjon KIB kurs Kurs i mestring av belastninger (privat, jobb og helse) Mindfullness Kurs i stressmestring og selvutvikling Kurs i mestring av sosial Kognitiv metode og eksponeringstrening angst Individuelle samtaler Samtaler med psykiske helsearbeidere Kontakt personer på Vgs. Er fysisk til ved skolen stede en dag pr. uke 9

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12. 2013 Jevnaker Kommune FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12.-13 12.12. 2013 14.06.2013 0 Innhold 1. Innledende del... 1 1.1 Bakgrunn... 1 Kommunens planstrategi... 1 Levekårsundersøkelser

Detaljer

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?...

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 1 2 1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 5 3.1 Samfunnsmessig beredskap... 7 3.2 Teknisk drift...

Detaljer

Folkehelseplan. Songdalen kommune 2015 2019. Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5

Folkehelseplan. Songdalen kommune 2015 2019. Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5 Folkehelseplan Songdalen kommune 2015 2019 Med oversikts- og utfordringsbilde juni 2014 jfr. Folkehelseloven 5 «Folkehelse skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold

Detaljer

Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14

Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14 Lebesby kommune Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14 Overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn,

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1 Et overordnet styringsdokument... 5 2.2 Visjon og verdigrunnlag... 5 3. Satsningsområder oppvekst 2014-2019...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

Kartlegging Troms 2012. - sammendrag fra kommunene

Kartlegging Troms 2012. - sammendrag fra kommunene Kartlegging Troms 2012 - sammendrag fra kommunene Steg 1 Medbestemmelse Artikkel 12 - Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening 1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg

Detaljer

Folkehelse i Telemark 2012-2016

Folkehelse i Telemark 2012-2016 Regional strategi for Folkehelse i Telemark 2012-2016 www.telemark.no/folkehelse Utgitt av: Telemark fylkeskommune januar 2014 Adr.: Postboks 2844, 3702 Skien Tlf.: 35 91 70 00 Epost: post@t-fk.no Foto:

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse 1 Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3

Detaljer

- Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte?

- Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte? Salangen kommune SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE kartlegging av situasjonen i Salangen Salangen kommune har gjennomgått de syv steg i Sjumilssteget for barn og unge i Troms. Følgende er utarbeidet som foreløpig

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 Byrådssak 1005 /14 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 HIBL ESARK-1242-201300366-58 Hva saken gjelder: Det vises til rundskriv Q-10/2013 fra Barne-,

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

STEG NR. 1 MEDBESTEMMELSE

STEG NR. 1 MEDBESTEMMELSE BARDU KOMMUNE Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Vår ref. Vår dato Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. Saksnr-løpenr. CO1 SKOLEBHG/BC 2012/230-3 09/956-12/7337-12 22.10.2012 Oppgis ved alle henv.

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Balsf jord kommune iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012 Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Prosess endrin er o forbedrin sområder. Kommuneledelsen har lagt til rette for gjennomføring

Detaljer

RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008

RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008 RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008 Prosessleder: Tone Gerd Bratland, Agora 1 Innledning Kjerstin G. Lundgård, leder i driftsutvalget (AP) ønsket alle velkommen og sa blant annet

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Kartlegging Ofoten 1

Kartlegging Ofoten 1 1 Kartlegging Ofoten Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Kartlegging Ytre Helgeland

Kartlegging Ytre Helgeland Kartlegging Ytre Helgeland Artikkel 12: Medbestemmelse 1. Systemer og organer for barns medbestemmelse i kommunen 2. Sikring av barns interesser i f.t. plan- og bygningslov 3. Sikring av at barns medbestemmelsesrett

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer